%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH"

Transkript

1 '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister nedsatte pr. 1. januar 1996 en tværfaglig analysegruppe, Analysegruppen for Vejtrafikuheld (AVU), som skulle foretage dybtgående analyser af hyppigt forekommende uheldstyper og fremsætte forslag til foranstaltninger mod sådanne uheld. Gruppen blev nedsat for en forsøgsperiode på 2 år. AVU-gruppen skal analysere de enkelte uheld indenfor en bestemt udvalgt uheldstype og på denne baggrund belyse, hvad der skete især før, men også under og lige efter et uheld. Analyserne skal afdække faktorer, som bevirkede eller medvirkede til, at uheldet skete, og/eller at det fik de pågældende konsekvenser. Gruppen består af repræsentanter fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Vejdirektoratet, Rigspolitichefens Færdselspoliti, Statens Bilinspektion, Færdselsstyrelsen samt Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Endvidere er tilknyttet Retsmedicinsk Institut, som foretager analyser af evt. blodprøver fra de implicerede parter. AVU arbejder uafhængigt af politiefterforskningen, og det indsamlede materiale stilles ikke til rådighed for andre. De samlede resultater af analyserne publiceres i en rapport, hvor omstændighederne ved de enkelte uheld er sløret, for at undgå at de kan identificeres. Som en første del af arbejdet blev det valgt at analysere frontale kollisioner mellem motorkøretøjer - mødeuheld. Nedenfor gøres først rede for den anvendte metode, dernæst for resultaterne af undersøgelsen. Afslutningsvist gives forslag til forebyggelse af frontale kollisioner, samt forslag til yderligere forskning. 0HWRGH Der blev fra starten indledt et samarbejde med politikredsene i det område, hvor undersøgelsen skulle foregå. Når der i en af disse politikredse skete en frontal kollision mellem to motorkøretøjer, informerede politiet AVU om sted og tidspunkt for uheldet med det samme, og sendte hurtigt efter en kopi af politirapporten. I undersøgelsen er således anvendt on the spot teknikken, dvs. der er ikke foretaget undersøgelser umiddelbart i tilknytning til, at uheldet er sket, men snarest muligt efter.,qgvdpolqjdipdwhuldoh Der er indsamlet materiale på to måder: Dels er der rekvireret politirapporter, Bilinspektionsrapporter og tegninger fra de lokale vejmyndigheder.

2 Dels har AVU gruppen selv indsamlet uddybende/supplerende materiale på forskellig vis: 2SO\VQLQJHURPXKHOGVVWHGHW Efter at politiet har informeret AVU om et uheld af den aktuelle type, er det pågældende uheldssted blevet besigtiget. Denne besigtigelse har 2 formål: at registrere og måle spor fra uheldet, herunder at fastlægge kollisionspunktet. Sporene på stedet er, sammen med vurdering af køretøjskaderne, væsentlige for en rekonstruktion af uheldet. Det er således vigtigt, at besigtigelserne sker hurtigst muligt efter uheldet at måle, aftegne og fotografere diverse statiske forhold på uheldsstedet - fx. afmærkning vejforløb, oversigtsforhold, afstande hvor parterne haft mulighed for at se hinanden etc. Endvidere registreres trafikforhold, oplysninger i forbindelse med gennemkørsel af uheldsstrækningen (fx test af forskellige hastigheder ved kurvekørsel), og der udarbejdes en skitse af uheldsstedet. 2SO\VQLQJHURPN UHW MHU I de fleste tilfælde indgår erklæringer fra Statens Bilinspektion i det indhentede materiale, hvori der er givet en vurdering af skaderne på køretøjerne. Formålet med at foretage yderligere køretøjsundersøgelser var: udfra skaden på de implicerede køretøjer - herunder påkørselsvinkler - at vurdere køretøjernes bevægelsesretning før, under og efter kollisionen udfra skaderne på de implicerede køretøjer at vurdere deres hastighed i kollisionsøjeblikket samt den hastighed, som var udgangspunktet. at vurdere effekten af sikkerhedsudstyr samt køretøjets konstruktion at sætte skaderne på køretøjet i relation til skaderne på de implicerede parter. AVU s repræsentant fra politiet har indhentet oplysninger om de implicerede køretøjer (fx alder og vægt) fra Centralregistret for motorkøretøjer. Der er endvidere taget fotos af de beskadigede køretøjer.,qwhuylhzv De implicerede parter i uheldet, samt eventuelle vidner er - i det omfang de ønskede at medvirke - blevet interviewet af AVU s psykologer. I disse interviews indgik: spørgsmål om kørselserfaring, kendskab til køretøjet, lokalkendskab, sikkerhedsudstyr, kørevaner spørgsmål om adfærd inden uheldet, herunder indtagelse af alkohol og medicin, søvn, turens formål og længde, anvendelse af sikkerhedssele, kørelys, gennemsnitshastighed spørgsmål vedr. trafiksituationen umiddelbart før, under og efter uheldet, herunder oversigtsforhold, placering af trafikanter, opfattelse af hastighed, opfattelse af andre trafikanters adfærd, undvigemanøvrer, kollisionspunkt, personskade. 2SO\VQLQJHUIUDV\JHKXVHVNDGHVWXHU AVU s læge har indsamlet oplysninger fra sygehuse/skadestuer vedr. de impliceredes personskader for at kunne foretage en vurdering af sammenhængen til skaderne på køretøjerne samt betydningen af anvendelse/manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr.

3 $QDO\VHPHWRGH På basis af de indsamlede data er der for hvert uheld udført en analyse af hændelsesforløbet. Som grundlag for denne analyse er taget udgangspunkt i en model, som tidligere er anvendt i svensk havarikommissionsarbejde (TRK 1978). I denne model fokuseres på, hvorledes trafikanten under kørslen indhenter og fortolker information dels fra andre trafikanter og fra vejomgivelserne, dels fra sit køretøj. På basis heraf træffer han sine beslutninger om, hvordan han vil køre. For at en trafiksituation kan håndteres korrekt - uden risiko - af trafikanten, skal følgende forudsætninger således være opfyldt: 1. Han skal have adgang til den information, der er nødvendig for at forstå situationen 2. Han skal opfatte den nødvendige information 3. Han skal fortolke informationen korrekt 4. Han skal tage den rigtige beslutning 5. Han skal foretage den rigtige handling På alle disse niveauer kan det gå galt, og i analysemetoden identificeres det eller de niveauer, hvor der er sket fejl. 9HMWLGGLDJUDPPHU For de fleste uheld er der udarbejdet vej-tiddiagrammer, hvor hver af de involverede parters steds- og tidsmæssige placering i sekunderne før og efter uheldet er indtegnet. Disse diagrammer er baseret på en række forudsætninger, fx vedr. hastigheder og afstande, som gruppen har fastlagt ud fra det indsamlede materiale. Selv om der er lagt vægt på at basere så mange oplysninger som muligt på målelige forhold, er der imidlertid ofte usikkerhed ved de forskellige mål, og gruppen har måttet støtte sig til, hvad man vurderede som mest sandsynligt. 8KHOGVIDNWRUHU Den udførte analyse og beskrivelse af hændelsesforløbet er derefter anvendt til at udpege uheldsfaktorer - dvs. faktorer, som kan have medvirket til uheldets opståen og forløb. Definitionen af uheldsfaktorer er ikke begrænset til de handlinger, som udløser et uheld, fx. for høj hastighed gennem en kurve; den omfatter også faktorer, som ligger bag/medvirker til denne handling fx. alkoholpåvirkning, manglende erfaring el. lign. Disse bagvedliggende forhold er vigtige at inddrage, ikke mindst med henblik på så præcist som muligt at kunne definere hvilke foranstaltninger, der vil kunne forebygge uheldet. Uheldsfaktorerne kan være relateret til såvel trafikanten som køretøjet og/eller vejen og dens omgivelser. Oftest vil der være flere uheldsfaktorer, som har medvirket til, at et uheld opstod. 6NDGHVIDNWRUHU Der arbejdes endvidere med faktorer, som påvirker uheldets alvorlighed - skadesfaktorer. Også skadesfaktorerne kan være knyttet til trafikanten, omgivelserne og/eller køretøjet. Eksempelvis kan for høj hastighed være en skadesfaktor, hvis det vurderes, at personskaderne var blevet mindre alvorlige, dersom hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Ligeledes kan manglende brug af sikkerhedssele medføre, at en person blev alvorligere kvæstet, end hvis han havde brugt sele. Der skelnes således mellem uheldsfaktorer, som medvirker til uheldets opståen og skadesfaktorer, som medvirker til uheldets alvorlighed.

4 +DVWLJKHG Hastighed vurderes dels i forhold til hastighedsgrænserne, dels i forhold til kørselsbetingelserne. For høj hastighed betragtes kun som uheldsfaktor, hvis det vurderes, at uheldet ikke var sket, hvis hastighedsgrænsen var overholdt, eller hastigheden var tilpasset de aktuelle forhold. 5DSSRUWHULQJ På baggrund af alt indsamlet materiale for hvert uheld har AVU repræsentanter fra politi, bilinspektør, vej- og trafikingeniør, læge samt psykolog hver skriftligt rapporteret deres egen analyse af uheldet. Heri indgår en uheldsbeskrivelse, en gennemgang af forløbet i relation til analysemodellen, en vurdering af uheldsfaktorer og skadesfaktorer, en konklusion samt forslag til forebyggelse. Analysen foretages udfra en fælles standard, men det enkelte AVUmedlem lægger vægten på egen faglig indfaldsvinkel. De forskellige faggruppers analyser diskuteres derefter samlet i AVU-gruppen, og der udarbejdes på basis heraf en samlet fælles rapport for det enkelte uheld. Denne rapport indeholder dels data vedr. de implicerede parter, køretøjer, vejstrækning, vejret, mv. (baseret på alt det indsamlede materiale), dels AVU s samlede uheldsbeskrivelse, fastlæggelse af uheldsfaktorer på basis af analysemodellen, fastlæggelse af skadesfaktorer, konklusion samt forslag til forebyggelse på grundlag af det enkelte uheld. Efter at sådanne analyser er foretaget for hvert enkelt uheld indenfor en uheldstype, udarbejdes en samlet rapport over alle uheldene, hvor arbejdet opsummeres og der gives en vurdering af uhelds- og skadesfaktorer, samt anføres foranstaltninger som kan forebygge sådanne uheld, såvel som foranstaltninger, som kan reducere uheldenes konsekvenser. Denne rapport offentliggøres. 5HVXOWDWHU I undersøgelsen over frontale kollisioner mellem motorkøretøjer indgår i alt 17 uheld. Af disse var de 8 dødsuheld. 13 personer blev dræbt, 14 kom alvorligt eller moderat til skade, og 23 kom lettere tilskade. Af i alt 59 implicerede personer var kun 9 uskadte. Der viste sig i undersøgelsen bestemte karakteristika for de bilister, som kom over i de modkørendes kørebanehalvdel: Det var alle mænd, de var hovedsageligt i aldersgruppen år (samme tendens afspejler sig i statistikken), og en del kørte i ældre køretøjer. Disse har en dårlig kollisionssikring, og mange års slid/nedbrydning gør dem ofte ekstra skrøbelige. Resultaterne viser da også, at det var de personer, som sad i de ældste og letteste køretøjer, der fik de alvorligste personskader. Alle, som blev dræbt, sad således i de ældste, og som oftest også i det letteste af de kolliderende køretøjer. Uheldene er typisk sket som følge af en kombination af flere uheldsfaktorer. Langt de fleste er personrelaterede, og i alle tilfælde er uheldsfaktorerne knyttet til den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. Ingen af modparterne vurderes altså at have været medvirkende til, at et uheld er sket.

5 I det følgende diskuteres nogle af de vigtigste uhelds- og skadesfaktorer. Resultaterne peger på især 2 problemer, som er karakteristiske indenfor frontale kollisioner: For høje hastigheder og kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika/medicin. 3HUVRQUHODWHUHGHXKHOGVIDNWRUHU +DVWLJKHG For høj hastighed forekom enten i forhold til hastighedsgrænsen eller kørselsbetingelserne. Det er i 4 tilfælde vurderet, at hvis bilisten havde overholdt hastighedsgrænsen, så var uheldet ikke sket (hastighedsoverskridelserne lå mellem km/t). I yderligere 4 uheld vurderes hastigheden at have været for høj efter forholdene, selv om hastighedsgrænsen ikke var overskredet. Disse uheld skete i relation til kørsel i kurver eller kørsel i glat føre. Andre uheldsfaktorer, som sås i kombination hermed, var kørsel i påvirket tilstand eller manglende erfaring. Den høje hastighed har endvidere medført, at der var for lidt tid til at foretage korrekte og /eller tilstrækklige afværge/undvigemanøvrer. 4 af de 8 bilister, hvor for høj hastighed var en uheldsfaktor, havde tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig, og en del kørte også i påvirket tilstand. Hvad angår modparternes hastighed, er det vurderet, at de nogenlunde har overholdt hastighedsgrænserne eller tilpasset deres hastighed efter forholdene.. UVHOLSnYLUNHWWLOVWDQG Et andet forhold, som var karakteristisk, var den hyppige forekomst af alkohol og narkotika/medicin, i nogle tilfælde endda set som en kombination. Der blev i alt udtaget 22 blodprøver af de implicerede parter (incl. passagerer). 12 af blodprøverne er udtaget fra den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. 5 af disse bilister var alkoholpåvirkede i et omfang, som vurderes at have medvirket til, at uheldet opstod, heraf havde 4 en promille på over 0.8. Statistikkerne for perioden viser, at ca. 14% af disse bilister i mødeuheld havde en promille på 0.8 eller derover (0.8 var den daværende promillegrænse i Danmark). Ingen af modparterne i undersøgelsen var alkoholpåvirkede. Også narkotika/medicin optræder bemærkelsesværdigt ofte i de analyserede uheld. Ud af de 22 blodprøver kunne 17 videreanalyseres med hensyn til forekomst af narkotika eller medicin. I 4 tilfælde havde den bilist, som kom over i modkørendes kørebane indtaget narkotika/medicin i et omfang, som antages at have medvirket til, at uheldene opstod. I to af disse tilfælde var bilisten også alkoholpåvirket. Antallet af narkotika/medicinpåvirkede bilister kan imidlertid have været større, idet blodprøverne ikke i alle tilfælde var tilstrækkelige til, at der også kunne testes for dette. De narkotiske stoffer, der er tale om, er cannabis og amfetamin. Indtagelsen af disse stoffer afspejler sig bl.a. i de pågældende uheldsomstændigheder ved, at bilisten har undervurderet

6 vanskelige kørselsbetingelser eller sine egne evner i forhold hertil, har orienteret sig utilstrækkeligt, har været døsig og uopmærksom eller har kørt hasarderet. Det vides ikke om de pågældende tidligere har kørt påvirkede, men de har næsten alle tidligere afgørelser vedr. lov om euforiserende stoffer. Vi kender ikke omfanget af trafikanter, som kører narkotika- eller medicinpåvirket i Danmark. Det antal personer, som i denne undersøgelse var påvirket, findes imidlertid højt, og det synes vigtigt, at man skaffer sig mere viden om problemets omfang og konsekvenser. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis de blodprøver, som skal måle promillestørrelsen, også testes for narkotika og medicin. Det kan nævnes, at det i en australsk undersøgelse over 1332 dødsuheld fra er fundet, at ca. 1/4 af de dræbte havde været påvirket af narkotika/medicin. Det konkluderes i undersøgelsen, at problemet ser ud til at have nået samme niveau som alkoholproblemet. $QGUHXKHOGVIDNWRUHU Udover for høj hastighed og alkohol og narkotika/medicinpåvirkning optræder også andre uheldsfaktorer ved flere af de 17 uheld. 3 uheld er sket i forbindelse med forsøg på overhaling Statistikkerne fra viser, at kun 13% af alle mødeuheld sker i forbindelse med overhaling. Resten sker af andre årsager. Ingen af de analyserede uheld skete som et frontalt sammenstød midt under en overhaling. Problemet var snarere manøvreringen af bilen, når bilisten havde fortrudt en påbegyndt overhaling. Han er i den situation trukket meget brat ind bag forankørende, og er dermed endt med højre hjulpar i rabatten. Derefter har han drejet brat kontra for at komme op på vejen igen, hvorved han har mistet kontrollen over bilen, som er endt i modkørendes kørebane. Disse problemer sås hos bilister med begrænset kørselserfaring, men det vides ikke, om dette er et problem, der knytter sig specielt til unge bilister. Af andre uheldsfaktorer, som blev fundet ved analyserne, om end i mindre omfang, kan nævnes uopmærksomhed, træthed, sindstilstand samt forkert køreteknik. 9HMHOOHUN UHW MVWHNQLVNHXKHOGVIDNWRUHU Kun i ét uheld er det fundet, at uheldsfaktorerne kunne relateres til forhold ved vejen eller dens omgivelser. I dette tilfælde havde en bilist overset afmærkning af ændret vognbaneforløb i forbindelse med vejarbejde, og han kørte igennem denne afmærkning, og ind i kørebanen som var forbeholdt modkørende. Ligeledes er der kun i ét uheld fundet uheldsfaktorer knyttet til køretøjet. Her eksploderede et dæk, og føreren mistede kontrollen over køretøjet, som kom over i modkørendes kørebane. 6NDGHVIDNWRUHU Hastigheden vil ofte have betydning for et uhelds konsekvenser. For at hastigheden er vurderet direkte som en skadesfaktor, skal det imidlertid som nævnt kunne lægges til grund, at personskaderne ville være blevet mindre alvorlige, hvis hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Dette er kun fundet i ét tilfælde.

7 Kun få af de bilister, som kom over i modkørendes kørebanehalvdel, brugte sikkerhedssele og den hyppigste skadesfaktor i de 17 uheld er da også manglende selebrug. Hvad angår de dræbte personer - førere såvel som passagerer - var skaderne på deres køretøjer af en sådan karakter, at anvendelse eller manglende anvendelse af selen ikke har haft nogen betydning. Men i de andre uheld, hvor der ikke er brugt sikkerhedssele, ville brug af sele i næsten alle tilfældene have reduceret personskaderne. Og for de andre implicerede, som bar sele, er det vurderet, at selen i alle tilfælde har beskyttet mod mere alvorlige personskader. Samme forhold gør sig gældende, når det drejer sig om airbags: I de fleste tilfælde, hvor personerne blev dræbt, havde en airbag næppe hjulpet, men i de fleste andre tilfælde ville den have reduceret personskaderne, ligesom den gav en god beskyttelse, i de tilfælde, hvor den var installeret. Airbags installeres nu i så godt som alle nye biler, hvilket ifølge denne undersøgelses resultater må være en væsentlig forbedring af den passive sikkerhed. )RUVODJWLOIRUHE\JJHOVH Der kan på basis af de analyserede uheld ikke anbefales kampagnetiltag overfor hastigheder eller anvendelse af narkotika/medicin, og kun i få tilfælde kan der foreslås kampagner overfor spritkørsel. Det er således vurderet, at kampagner ikke vil have nogen effekt på de personer, hvor disse forhold har medvirket til uheldet. I en del tilfælde har de flere tidligere afgørelser for lignende forseelser, og der skal antageligt mere vidtgående foranstaltninger til, fx: Køretøjer forsynes med elektronisk udstyr, som regulerer hastigheden i forhold til, hvor man befinder sig. Foranstaltninger i form af bump, vejindsnævringer eller lignende, som tvinger bilister ned i hastighed inden kørsel i uventet skarpe kurver Foranstaltninger, som påvirker opfattelsen af kurveforløb, fx kantlinier, som er udformet på en sådan måde, at de skærper indtrykket af en kurves skarphed. Skærpelse af praksis med konfiskation af køretøj ved gentaget promille/spirituskørsel Fratagelse af kørekort/køretøj ved gentagen kørsel under påvirkning af narkotika/medicin. Installering af en alkolås, hvilket medfører, at køretøjet ikke kan anvendes, hvis det registreres, at føreren er alkoholpåvirket. Af andre væsentlige foranstaltninger skal her nævnes: Undervisning under køreuddannelsen om forhøjet risiko ved overhalingssituationer, idet man kan blive tvunget til at foretage bratte retningsændringer ved høje hastigheder, hvorved man let mister kontrollen over køretøjet. Undervisning under køreuddannelsen om hvordan man forholder sig, hvis højre hjulpar er kommet ud i rabatten. Det væsentligste forslag til foranstaltninger, som kan reducere personskaderne, er kampagne samt øget kontrol med anvendelse af sikkerhedssele. Også airbags er sikkerhedsudstyr, som vurderes i vidt omfang at kunne reducere de personskader, som opstod under de 17 uheld.

8 $QEHIDOLQJHUWLOYLGHUHIRUVNQLQJ Eftersom resultaterne kun er baseret på analyser af 17 mødeuheld, kan der ikke generaliseres til andre uheld af de pågældende uheldstyper. Der kan imidlertid på basis af resultaterne bl.a. stilles følgende forslag til yderligere undersøgelser, som kan belyse problemerne: Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som har tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig. Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som tidligere er straffet i henhold til lov om euforiserende stoffer. Omfanget af narkotika og/eller medicinpåvirkede bilister, som impliceres i uheld, kan indikeres ved at blodprøver, som tages i forbindelse med mistanke om spritkørsel, også testes for forekomst af narkotika og medicin. Det bør undersøges hvilken viden og hvilke tiltag, man i andre lande anvender overfor bilister, som ikke synes at kunne påvirkes af almindelige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. (YDOXHULQJ Den anvendte metode for dybdeanalyse af frontalkollisioner mellem motorkøretøjer har bidraget til en større forståelse af, hvilke faktorer der kan være medvirkende til sådanne uheld. Selv om analyserne har været begrænset til 17 uheld, har der alligevel tegnet sig ret konkrete træk, som er gået igen i flere af uheldene, og som kan danne basis for mere målrettede forslag til forebyggende foranstaltninger, end det ellers ville være muligt. Herudover har resultaterne dannet baggrund for at søge målrettet efter, hvorvidt visse forhold kan be- eller afkræftes via de landsdækkende statistikker, ligesom de har dannet basis for at udpege målrettet yderligere forskning på området. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har tidligere foretaget uheldsanalyser, baseret på oplysninger fra politirapporter, hvilket er en mindre ressourcekrævende metode. Sammenlignet hermed har dybdeanalyserne på mindst 4 områder givet bedre mulighed for at observere mulige ukendte uheldsfaktorer: Besigtigelse af uheldssteder kort efter uheldet har givet mulighed for at udpege og opmåle diverse spor, som kan belyse bilisternes adfærd inden uheldet (fx. opbremsninger, mærker i asfalten, spor i rabatten etc.) Interviews med implicerede og vidner har givet en mere nuanceret information om personernes færden inden uheldet og en mere nuanceret fremstilling af selve hændelsesforløbet. De lægefaglige vurderinger af personskader i relation til skader på køretøj har givet et værdifuldt bidrag mht. betydningen af passivt sikkerhedsudstyr. Analysen af blodprøver for oplysning om forekomst af narkotika eller medicin har haft væsentlig betydning for fastlæggelsen af uheldsfaktorer. Samtidig skal det understreges, at den anvendte metode til dybdeanalyser af uheld kræver store ressourcer til såvel indsamling af materiale og udførelse af tværfaglige analyser. Det er formentlig en metode, som vil være for dyr og tidskrævende at anvende i forbindelse med alle uheld, men som kan anbefales til analyse af hyppigt forekommende eller meget alvorlige uheldstyper, eller hvor der af andre årsager findes væsentlige begrundelser herfor.

9 3URMHNWHWVYLGHUHIRUO E AVU har som en 2. del af forsøgsprojektet udført analyser af uheld med venstresvingende motorkøretøjer. Resultaterne af dette arbejde publiceres i en rapport i slutningen af august Det er endvidere blevet besluttet, at AVU-gruppen skal fortsætte sit arbejde efter forsøgsperiodens udløb. Der er således planlagt dybdeanalyser af uheld med tunge køretøjer. Dette arbejde starter i august /LWWHUDWXU Larsen, Liselotte: Frontalkollisioner mellem motorkøretøjer - en dybdeanalyse af 17 mødeuheld. AVU-rapport nr. 1, august Parlament of Victoria: Final Report of the Road Safety Committee into the effects of drugs (Other than Alcohol) on Road Safety in Victoria. Victorian Government Printer, TRK s Haverikommission. Redogörelse för en försöksvirksamhet. Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté. Rapport nr

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Grove hastighedsovertrædelser

Grove hastighedsovertrædelser H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove hastighedsovertrædelser Rapport nr. 8, 2011 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé UNGE TRAFIKANTER Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé Oktober 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Unge trafikanter, Amternes fællesprojekt SIDE 1.1. Baggrund og formål. 1 1.2. Projektets indhold og omfang...

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Evaluering af projekt 'Respekt for Fart'

Evaluering af projekt 'Respekt for Fart' Evaluering af projekt 'Respekt for Fart' Af cand.psych., Ph.D. studerende, Mette Møller, Danmarks TransportForskning Resumé Unge bilister er fortsat overrepræsenteret i den danske uheldsstatistik. Projekt

Læs mere

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen.

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen. Kerneårsagsanalyser Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser Elisabeth Brøgger Jensen August 2004 www.patientsikkerhed.dk Forord Der findes ikke i dag artikler

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Spritstrategi 2011-13

Spritstrategi 2011-13 Spritstrategi 2011-13 Udarbejdet af arbejdsgruppen for sprit, der består af: Winnie Lund, Vejcenter Syddanmark Andreas Bryld Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi Peter Stryhn, Midt- og Vestsjællands Politi

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere