%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH"

Transkript

1 '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister nedsatte pr. 1. januar 1996 en tværfaglig analysegruppe, Analysegruppen for Vejtrafikuheld (AVU), som skulle foretage dybtgående analyser af hyppigt forekommende uheldstyper og fremsætte forslag til foranstaltninger mod sådanne uheld. Gruppen blev nedsat for en forsøgsperiode på 2 år. AVU-gruppen skal analysere de enkelte uheld indenfor en bestemt udvalgt uheldstype og på denne baggrund belyse, hvad der skete især før, men også under og lige efter et uheld. Analyserne skal afdække faktorer, som bevirkede eller medvirkede til, at uheldet skete, og/eller at det fik de pågældende konsekvenser. Gruppen består af repræsentanter fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Vejdirektoratet, Rigspolitichefens Færdselspoliti, Statens Bilinspektion, Færdselsstyrelsen samt Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Endvidere er tilknyttet Retsmedicinsk Institut, som foretager analyser af evt. blodprøver fra de implicerede parter. AVU arbejder uafhængigt af politiefterforskningen, og det indsamlede materiale stilles ikke til rådighed for andre. De samlede resultater af analyserne publiceres i en rapport, hvor omstændighederne ved de enkelte uheld er sløret, for at undgå at de kan identificeres. Som en første del af arbejdet blev det valgt at analysere frontale kollisioner mellem motorkøretøjer - mødeuheld. Nedenfor gøres først rede for den anvendte metode, dernæst for resultaterne af undersøgelsen. Afslutningsvist gives forslag til forebyggelse af frontale kollisioner, samt forslag til yderligere forskning. 0HWRGH Der blev fra starten indledt et samarbejde med politikredsene i det område, hvor undersøgelsen skulle foregå. Når der i en af disse politikredse skete en frontal kollision mellem to motorkøretøjer, informerede politiet AVU om sted og tidspunkt for uheldet med det samme, og sendte hurtigt efter en kopi af politirapporten. I undersøgelsen er således anvendt on the spot teknikken, dvs. der er ikke foretaget undersøgelser umiddelbart i tilknytning til, at uheldet er sket, men snarest muligt efter.,qgvdpolqjdipdwhuldoh Der er indsamlet materiale på to måder: Dels er der rekvireret politirapporter, Bilinspektionsrapporter og tegninger fra de lokale vejmyndigheder.

2 Dels har AVU gruppen selv indsamlet uddybende/supplerende materiale på forskellig vis: 2SO\VQLQJHURPXKHOGVVWHGHW Efter at politiet har informeret AVU om et uheld af den aktuelle type, er det pågældende uheldssted blevet besigtiget. Denne besigtigelse har 2 formål: at registrere og måle spor fra uheldet, herunder at fastlægge kollisionspunktet. Sporene på stedet er, sammen med vurdering af køretøjskaderne, væsentlige for en rekonstruktion af uheldet. Det er således vigtigt, at besigtigelserne sker hurtigst muligt efter uheldet at måle, aftegne og fotografere diverse statiske forhold på uheldsstedet - fx. afmærkning vejforløb, oversigtsforhold, afstande hvor parterne haft mulighed for at se hinanden etc. Endvidere registreres trafikforhold, oplysninger i forbindelse med gennemkørsel af uheldsstrækningen (fx test af forskellige hastigheder ved kurvekørsel), og der udarbejdes en skitse af uheldsstedet. 2SO\VQLQJHURPN UHW MHU I de fleste tilfælde indgår erklæringer fra Statens Bilinspektion i det indhentede materiale, hvori der er givet en vurdering af skaderne på køretøjerne. Formålet med at foretage yderligere køretøjsundersøgelser var: udfra skaden på de implicerede køretøjer - herunder påkørselsvinkler - at vurdere køretøjernes bevægelsesretning før, under og efter kollisionen udfra skaderne på de implicerede køretøjer at vurdere deres hastighed i kollisionsøjeblikket samt den hastighed, som var udgangspunktet. at vurdere effekten af sikkerhedsudstyr samt køretøjets konstruktion at sætte skaderne på køretøjet i relation til skaderne på de implicerede parter. AVU s repræsentant fra politiet har indhentet oplysninger om de implicerede køretøjer (fx alder og vægt) fra Centralregistret for motorkøretøjer. Der er endvidere taget fotos af de beskadigede køretøjer.,qwhuylhzv De implicerede parter i uheldet, samt eventuelle vidner er - i det omfang de ønskede at medvirke - blevet interviewet af AVU s psykologer. I disse interviews indgik: spørgsmål om kørselserfaring, kendskab til køretøjet, lokalkendskab, sikkerhedsudstyr, kørevaner spørgsmål om adfærd inden uheldet, herunder indtagelse af alkohol og medicin, søvn, turens formål og længde, anvendelse af sikkerhedssele, kørelys, gennemsnitshastighed spørgsmål vedr. trafiksituationen umiddelbart før, under og efter uheldet, herunder oversigtsforhold, placering af trafikanter, opfattelse af hastighed, opfattelse af andre trafikanters adfærd, undvigemanøvrer, kollisionspunkt, personskade. 2SO\VQLQJHUIUDV\JHKXVHVNDGHVWXHU AVU s læge har indsamlet oplysninger fra sygehuse/skadestuer vedr. de impliceredes personskader for at kunne foretage en vurdering af sammenhængen til skaderne på køretøjerne samt betydningen af anvendelse/manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr.

3 $QDO\VHPHWRGH På basis af de indsamlede data er der for hvert uheld udført en analyse af hændelsesforløbet. Som grundlag for denne analyse er taget udgangspunkt i en model, som tidligere er anvendt i svensk havarikommissionsarbejde (TRK 1978). I denne model fokuseres på, hvorledes trafikanten under kørslen indhenter og fortolker information dels fra andre trafikanter og fra vejomgivelserne, dels fra sit køretøj. På basis heraf træffer han sine beslutninger om, hvordan han vil køre. For at en trafiksituation kan håndteres korrekt - uden risiko - af trafikanten, skal følgende forudsætninger således være opfyldt: 1. Han skal have adgang til den information, der er nødvendig for at forstå situationen 2. Han skal opfatte den nødvendige information 3. Han skal fortolke informationen korrekt 4. Han skal tage den rigtige beslutning 5. Han skal foretage den rigtige handling På alle disse niveauer kan det gå galt, og i analysemetoden identificeres det eller de niveauer, hvor der er sket fejl. 9HMWLGGLDJUDPPHU For de fleste uheld er der udarbejdet vej-tiddiagrammer, hvor hver af de involverede parters steds- og tidsmæssige placering i sekunderne før og efter uheldet er indtegnet. Disse diagrammer er baseret på en række forudsætninger, fx vedr. hastigheder og afstande, som gruppen har fastlagt ud fra det indsamlede materiale. Selv om der er lagt vægt på at basere så mange oplysninger som muligt på målelige forhold, er der imidlertid ofte usikkerhed ved de forskellige mål, og gruppen har måttet støtte sig til, hvad man vurderede som mest sandsynligt. 8KHOGVIDNWRUHU Den udførte analyse og beskrivelse af hændelsesforløbet er derefter anvendt til at udpege uheldsfaktorer - dvs. faktorer, som kan have medvirket til uheldets opståen og forløb. Definitionen af uheldsfaktorer er ikke begrænset til de handlinger, som udløser et uheld, fx. for høj hastighed gennem en kurve; den omfatter også faktorer, som ligger bag/medvirker til denne handling fx. alkoholpåvirkning, manglende erfaring el. lign. Disse bagvedliggende forhold er vigtige at inddrage, ikke mindst med henblik på så præcist som muligt at kunne definere hvilke foranstaltninger, der vil kunne forebygge uheldet. Uheldsfaktorerne kan være relateret til såvel trafikanten som køretøjet og/eller vejen og dens omgivelser. Oftest vil der være flere uheldsfaktorer, som har medvirket til, at et uheld opstod. 6NDGHVIDNWRUHU Der arbejdes endvidere med faktorer, som påvirker uheldets alvorlighed - skadesfaktorer. Også skadesfaktorerne kan være knyttet til trafikanten, omgivelserne og/eller køretøjet. Eksempelvis kan for høj hastighed være en skadesfaktor, hvis det vurderes, at personskaderne var blevet mindre alvorlige, dersom hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Ligeledes kan manglende brug af sikkerhedssele medføre, at en person blev alvorligere kvæstet, end hvis han havde brugt sele. Der skelnes således mellem uheldsfaktorer, som medvirker til uheldets opståen og skadesfaktorer, som medvirker til uheldets alvorlighed.

4 +DVWLJKHG Hastighed vurderes dels i forhold til hastighedsgrænserne, dels i forhold til kørselsbetingelserne. For høj hastighed betragtes kun som uheldsfaktor, hvis det vurderes, at uheldet ikke var sket, hvis hastighedsgrænsen var overholdt, eller hastigheden var tilpasset de aktuelle forhold. 5DSSRUWHULQJ På baggrund af alt indsamlet materiale for hvert uheld har AVU repræsentanter fra politi, bilinspektør, vej- og trafikingeniør, læge samt psykolog hver skriftligt rapporteret deres egen analyse af uheldet. Heri indgår en uheldsbeskrivelse, en gennemgang af forløbet i relation til analysemodellen, en vurdering af uheldsfaktorer og skadesfaktorer, en konklusion samt forslag til forebyggelse. Analysen foretages udfra en fælles standard, men det enkelte AVUmedlem lægger vægten på egen faglig indfaldsvinkel. De forskellige faggruppers analyser diskuteres derefter samlet i AVU-gruppen, og der udarbejdes på basis heraf en samlet fælles rapport for det enkelte uheld. Denne rapport indeholder dels data vedr. de implicerede parter, køretøjer, vejstrækning, vejret, mv. (baseret på alt det indsamlede materiale), dels AVU s samlede uheldsbeskrivelse, fastlæggelse af uheldsfaktorer på basis af analysemodellen, fastlæggelse af skadesfaktorer, konklusion samt forslag til forebyggelse på grundlag af det enkelte uheld. Efter at sådanne analyser er foretaget for hvert enkelt uheld indenfor en uheldstype, udarbejdes en samlet rapport over alle uheldene, hvor arbejdet opsummeres og der gives en vurdering af uhelds- og skadesfaktorer, samt anføres foranstaltninger som kan forebygge sådanne uheld, såvel som foranstaltninger, som kan reducere uheldenes konsekvenser. Denne rapport offentliggøres. 5HVXOWDWHU I undersøgelsen over frontale kollisioner mellem motorkøretøjer indgår i alt 17 uheld. Af disse var de 8 dødsuheld. 13 personer blev dræbt, 14 kom alvorligt eller moderat til skade, og 23 kom lettere tilskade. Af i alt 59 implicerede personer var kun 9 uskadte. Der viste sig i undersøgelsen bestemte karakteristika for de bilister, som kom over i de modkørendes kørebanehalvdel: Det var alle mænd, de var hovedsageligt i aldersgruppen år (samme tendens afspejler sig i statistikken), og en del kørte i ældre køretøjer. Disse har en dårlig kollisionssikring, og mange års slid/nedbrydning gør dem ofte ekstra skrøbelige. Resultaterne viser da også, at det var de personer, som sad i de ældste og letteste køretøjer, der fik de alvorligste personskader. Alle, som blev dræbt, sad således i de ældste, og som oftest også i det letteste af de kolliderende køretøjer. Uheldene er typisk sket som følge af en kombination af flere uheldsfaktorer. Langt de fleste er personrelaterede, og i alle tilfælde er uheldsfaktorerne knyttet til den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. Ingen af modparterne vurderes altså at have været medvirkende til, at et uheld er sket.

5 I det følgende diskuteres nogle af de vigtigste uhelds- og skadesfaktorer. Resultaterne peger på især 2 problemer, som er karakteristiske indenfor frontale kollisioner: For høje hastigheder og kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika/medicin. 3HUVRQUHODWHUHGHXKHOGVIDNWRUHU +DVWLJKHG For høj hastighed forekom enten i forhold til hastighedsgrænsen eller kørselsbetingelserne. Det er i 4 tilfælde vurderet, at hvis bilisten havde overholdt hastighedsgrænsen, så var uheldet ikke sket (hastighedsoverskridelserne lå mellem km/t). I yderligere 4 uheld vurderes hastigheden at have været for høj efter forholdene, selv om hastighedsgrænsen ikke var overskredet. Disse uheld skete i relation til kørsel i kurver eller kørsel i glat føre. Andre uheldsfaktorer, som sås i kombination hermed, var kørsel i påvirket tilstand eller manglende erfaring. Den høje hastighed har endvidere medført, at der var for lidt tid til at foretage korrekte og /eller tilstrækklige afværge/undvigemanøvrer. 4 af de 8 bilister, hvor for høj hastighed var en uheldsfaktor, havde tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig, og en del kørte også i påvirket tilstand. Hvad angår modparternes hastighed, er det vurderet, at de nogenlunde har overholdt hastighedsgrænserne eller tilpasset deres hastighed efter forholdene.. UVHOLSnYLUNHWWLOVWDQG Et andet forhold, som var karakteristisk, var den hyppige forekomst af alkohol og narkotika/medicin, i nogle tilfælde endda set som en kombination. Der blev i alt udtaget 22 blodprøver af de implicerede parter (incl. passagerer). 12 af blodprøverne er udtaget fra den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. 5 af disse bilister var alkoholpåvirkede i et omfang, som vurderes at have medvirket til, at uheldet opstod, heraf havde 4 en promille på over 0.8. Statistikkerne for perioden viser, at ca. 14% af disse bilister i mødeuheld havde en promille på 0.8 eller derover (0.8 var den daværende promillegrænse i Danmark). Ingen af modparterne i undersøgelsen var alkoholpåvirkede. Også narkotika/medicin optræder bemærkelsesværdigt ofte i de analyserede uheld. Ud af de 22 blodprøver kunne 17 videreanalyseres med hensyn til forekomst af narkotika eller medicin. I 4 tilfælde havde den bilist, som kom over i modkørendes kørebane indtaget narkotika/medicin i et omfang, som antages at have medvirket til, at uheldene opstod. I to af disse tilfælde var bilisten også alkoholpåvirket. Antallet af narkotika/medicinpåvirkede bilister kan imidlertid have været større, idet blodprøverne ikke i alle tilfælde var tilstrækkelige til, at der også kunne testes for dette. De narkotiske stoffer, der er tale om, er cannabis og amfetamin. Indtagelsen af disse stoffer afspejler sig bl.a. i de pågældende uheldsomstændigheder ved, at bilisten har undervurderet

6 vanskelige kørselsbetingelser eller sine egne evner i forhold hertil, har orienteret sig utilstrækkeligt, har været døsig og uopmærksom eller har kørt hasarderet. Det vides ikke om de pågældende tidligere har kørt påvirkede, men de har næsten alle tidligere afgørelser vedr. lov om euforiserende stoffer. Vi kender ikke omfanget af trafikanter, som kører narkotika- eller medicinpåvirket i Danmark. Det antal personer, som i denne undersøgelse var påvirket, findes imidlertid højt, og det synes vigtigt, at man skaffer sig mere viden om problemets omfang og konsekvenser. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis de blodprøver, som skal måle promillestørrelsen, også testes for narkotika og medicin. Det kan nævnes, at det i en australsk undersøgelse over 1332 dødsuheld fra er fundet, at ca. 1/4 af de dræbte havde været påvirket af narkotika/medicin. Det konkluderes i undersøgelsen, at problemet ser ud til at have nået samme niveau som alkoholproblemet. $QGUHXKHOGVIDNWRUHU Udover for høj hastighed og alkohol og narkotika/medicinpåvirkning optræder også andre uheldsfaktorer ved flere af de 17 uheld. 3 uheld er sket i forbindelse med forsøg på overhaling Statistikkerne fra viser, at kun 13% af alle mødeuheld sker i forbindelse med overhaling. Resten sker af andre årsager. Ingen af de analyserede uheld skete som et frontalt sammenstød midt under en overhaling. Problemet var snarere manøvreringen af bilen, når bilisten havde fortrudt en påbegyndt overhaling. Han er i den situation trukket meget brat ind bag forankørende, og er dermed endt med højre hjulpar i rabatten. Derefter har han drejet brat kontra for at komme op på vejen igen, hvorved han har mistet kontrollen over bilen, som er endt i modkørendes kørebane. Disse problemer sås hos bilister med begrænset kørselserfaring, men det vides ikke, om dette er et problem, der knytter sig specielt til unge bilister. Af andre uheldsfaktorer, som blev fundet ved analyserne, om end i mindre omfang, kan nævnes uopmærksomhed, træthed, sindstilstand samt forkert køreteknik. 9HMHOOHUN UHW MVWHNQLVNHXKHOGVIDNWRUHU Kun i ét uheld er det fundet, at uheldsfaktorerne kunne relateres til forhold ved vejen eller dens omgivelser. I dette tilfælde havde en bilist overset afmærkning af ændret vognbaneforløb i forbindelse med vejarbejde, og han kørte igennem denne afmærkning, og ind i kørebanen som var forbeholdt modkørende. Ligeledes er der kun i ét uheld fundet uheldsfaktorer knyttet til køretøjet. Her eksploderede et dæk, og føreren mistede kontrollen over køretøjet, som kom over i modkørendes kørebane. 6NDGHVIDNWRUHU Hastigheden vil ofte have betydning for et uhelds konsekvenser. For at hastigheden er vurderet direkte som en skadesfaktor, skal det imidlertid som nævnt kunne lægges til grund, at personskaderne ville være blevet mindre alvorlige, hvis hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Dette er kun fundet i ét tilfælde.

7 Kun få af de bilister, som kom over i modkørendes kørebanehalvdel, brugte sikkerhedssele og den hyppigste skadesfaktor i de 17 uheld er da også manglende selebrug. Hvad angår de dræbte personer - førere såvel som passagerer - var skaderne på deres køretøjer af en sådan karakter, at anvendelse eller manglende anvendelse af selen ikke har haft nogen betydning. Men i de andre uheld, hvor der ikke er brugt sikkerhedssele, ville brug af sele i næsten alle tilfældene have reduceret personskaderne. Og for de andre implicerede, som bar sele, er det vurderet, at selen i alle tilfælde har beskyttet mod mere alvorlige personskader. Samme forhold gør sig gældende, når det drejer sig om airbags: I de fleste tilfælde, hvor personerne blev dræbt, havde en airbag næppe hjulpet, men i de fleste andre tilfælde ville den have reduceret personskaderne, ligesom den gav en god beskyttelse, i de tilfælde, hvor den var installeret. Airbags installeres nu i så godt som alle nye biler, hvilket ifølge denne undersøgelses resultater må være en væsentlig forbedring af den passive sikkerhed. )RUVODJWLOIRUHE\JJHOVH Der kan på basis af de analyserede uheld ikke anbefales kampagnetiltag overfor hastigheder eller anvendelse af narkotika/medicin, og kun i få tilfælde kan der foreslås kampagner overfor spritkørsel. Det er således vurderet, at kampagner ikke vil have nogen effekt på de personer, hvor disse forhold har medvirket til uheldet. I en del tilfælde har de flere tidligere afgørelser for lignende forseelser, og der skal antageligt mere vidtgående foranstaltninger til, fx: Køretøjer forsynes med elektronisk udstyr, som regulerer hastigheden i forhold til, hvor man befinder sig. Foranstaltninger i form af bump, vejindsnævringer eller lignende, som tvinger bilister ned i hastighed inden kørsel i uventet skarpe kurver Foranstaltninger, som påvirker opfattelsen af kurveforløb, fx kantlinier, som er udformet på en sådan måde, at de skærper indtrykket af en kurves skarphed. Skærpelse af praksis med konfiskation af køretøj ved gentaget promille/spirituskørsel Fratagelse af kørekort/køretøj ved gentagen kørsel under påvirkning af narkotika/medicin. Installering af en alkolås, hvilket medfører, at køretøjet ikke kan anvendes, hvis det registreres, at føreren er alkoholpåvirket. Af andre væsentlige foranstaltninger skal her nævnes: Undervisning under køreuddannelsen om forhøjet risiko ved overhalingssituationer, idet man kan blive tvunget til at foretage bratte retningsændringer ved høje hastigheder, hvorved man let mister kontrollen over køretøjet. Undervisning under køreuddannelsen om hvordan man forholder sig, hvis højre hjulpar er kommet ud i rabatten. Det væsentligste forslag til foranstaltninger, som kan reducere personskaderne, er kampagne samt øget kontrol med anvendelse af sikkerhedssele. Også airbags er sikkerhedsudstyr, som vurderes i vidt omfang at kunne reducere de personskader, som opstod under de 17 uheld.

8 $QEHIDOLQJHUWLOYLGHUHIRUVNQLQJ Eftersom resultaterne kun er baseret på analyser af 17 mødeuheld, kan der ikke generaliseres til andre uheld af de pågældende uheldstyper. Der kan imidlertid på basis af resultaterne bl.a. stilles følgende forslag til yderligere undersøgelser, som kan belyse problemerne: Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som har tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig. Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som tidligere er straffet i henhold til lov om euforiserende stoffer. Omfanget af narkotika og/eller medicinpåvirkede bilister, som impliceres i uheld, kan indikeres ved at blodprøver, som tages i forbindelse med mistanke om spritkørsel, også testes for forekomst af narkotika og medicin. Det bør undersøges hvilken viden og hvilke tiltag, man i andre lande anvender overfor bilister, som ikke synes at kunne påvirkes af almindelige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. (YDOXHULQJ Den anvendte metode for dybdeanalyse af frontalkollisioner mellem motorkøretøjer har bidraget til en større forståelse af, hvilke faktorer der kan være medvirkende til sådanne uheld. Selv om analyserne har været begrænset til 17 uheld, har der alligevel tegnet sig ret konkrete træk, som er gået igen i flere af uheldene, og som kan danne basis for mere målrettede forslag til forebyggende foranstaltninger, end det ellers ville være muligt. Herudover har resultaterne dannet baggrund for at søge målrettet efter, hvorvidt visse forhold kan be- eller afkræftes via de landsdækkende statistikker, ligesom de har dannet basis for at udpege målrettet yderligere forskning på området. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har tidligere foretaget uheldsanalyser, baseret på oplysninger fra politirapporter, hvilket er en mindre ressourcekrævende metode. Sammenlignet hermed har dybdeanalyserne på mindst 4 områder givet bedre mulighed for at observere mulige ukendte uheldsfaktorer: Besigtigelse af uheldssteder kort efter uheldet har givet mulighed for at udpege og opmåle diverse spor, som kan belyse bilisternes adfærd inden uheldet (fx. opbremsninger, mærker i asfalten, spor i rabatten etc.) Interviews med implicerede og vidner har givet en mere nuanceret information om personernes færden inden uheldet og en mere nuanceret fremstilling af selve hændelsesforløbet. De lægefaglige vurderinger af personskader i relation til skader på køretøj har givet et værdifuldt bidrag mht. betydningen af passivt sikkerhedsudstyr. Analysen af blodprøver for oplysning om forekomst af narkotika eller medicin har haft væsentlig betydning for fastlæggelsen af uheldsfaktorer. Samtidig skal det understreges, at den anvendte metode til dybdeanalyser af uheld kræver store ressourcer til såvel indsamling af materiale og udførelse af tværfaglige analyser. Det er formentlig en metode, som vil være for dyr og tidskrævende at anvende i forbindelse med alle uheld, men som kan anbefales til analyse af hyppigt forekommende eller meget alvorlige uheldstyper, eller hvor der af andre årsager findes væsentlige begrundelser herfor.

9 3URMHNWHWVYLGHUHIRUO E AVU har som en 2. del af forsøgsprojektet udført analyser af uheld med venstresvingende motorkøretøjer. Resultaterne af dette arbejde publiceres i en rapport i slutningen af august Det er endvidere blevet besluttet, at AVU-gruppen skal fortsætte sit arbejde efter forsøgsperiodens udløb. Der er således planlagt dybdeanalyser af uheld med tunge køretøjer. Dette arbejde starter i august /LWWHUDWXU Larsen, Liselotte: Frontalkollisioner mellem motorkøretøjer - en dybdeanalyse af 17 mødeuheld. AVU-rapport nr. 1, august Parlament of Victoria: Final Report of the Road Safety Committee into the effects of drugs (Other than Alcohol) on Road Safety in Victoria. Victorian Government Printer, TRK s Haverikommission. Redogörelse för en försöksvirksamhet. Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté. Rapport nr

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Temarapport

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

DC5946. Rekonstruktion og erklæring

DC5946. Rekonstruktion og erklæring DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007 -Tom side- Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister

H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r. Ulykker med ældre bilister H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker med ældre bilister Rapport nr. 9, 2012 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Ulykker

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Grove hastighedsovertrædelser

Grove hastighedsovertrædelser H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove hastighedsovertrædelser Rapport nr. 8, 2011 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed i Island NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed - Status 4 personer døde i trafikken i 2014 1,2

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Niels Agerholm Adjunkt, Projektleder agerholm@plan.aau.dk Niels Agerholm, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Nr. 1 of 44 Agenda Kort

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Rådet for Sikker Trafik og De regionale Færdselssikkerhedsudvalg har planlagt en fælles indsats om uopmærksomhed i trafikken. Indsatsen retter sig primært mod førere

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

trafik sikkerhedsplan

trafik sikkerhedsplan København 2013-2020 trafik sikkerhedsplan kort version 2 Københavns vision for trafiksikkerhed Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og

Læs mere