%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH"

Transkript

1 '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister nedsatte pr. 1. januar 1996 en tværfaglig analysegruppe, Analysegruppen for Vejtrafikuheld (AVU), som skulle foretage dybtgående analyser af hyppigt forekommende uheldstyper og fremsætte forslag til foranstaltninger mod sådanne uheld. Gruppen blev nedsat for en forsøgsperiode på 2 år. AVU-gruppen skal analysere de enkelte uheld indenfor en bestemt udvalgt uheldstype og på denne baggrund belyse, hvad der skete især før, men også under og lige efter et uheld. Analyserne skal afdække faktorer, som bevirkede eller medvirkede til, at uheldet skete, og/eller at det fik de pågældende konsekvenser. Gruppen består af repræsentanter fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Vejdirektoratet, Rigspolitichefens Færdselspoliti, Statens Bilinspektion, Færdselsstyrelsen samt Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Endvidere er tilknyttet Retsmedicinsk Institut, som foretager analyser af evt. blodprøver fra de implicerede parter. AVU arbejder uafhængigt af politiefterforskningen, og det indsamlede materiale stilles ikke til rådighed for andre. De samlede resultater af analyserne publiceres i en rapport, hvor omstændighederne ved de enkelte uheld er sløret, for at undgå at de kan identificeres. Som en første del af arbejdet blev det valgt at analysere frontale kollisioner mellem motorkøretøjer - mødeuheld. Nedenfor gøres først rede for den anvendte metode, dernæst for resultaterne af undersøgelsen. Afslutningsvist gives forslag til forebyggelse af frontale kollisioner, samt forslag til yderligere forskning. 0HWRGH Der blev fra starten indledt et samarbejde med politikredsene i det område, hvor undersøgelsen skulle foregå. Når der i en af disse politikredse skete en frontal kollision mellem to motorkøretøjer, informerede politiet AVU om sted og tidspunkt for uheldet med det samme, og sendte hurtigt efter en kopi af politirapporten. I undersøgelsen er således anvendt on the spot teknikken, dvs. der er ikke foretaget undersøgelser umiddelbart i tilknytning til, at uheldet er sket, men snarest muligt efter.,qgvdpolqjdipdwhuldoh Der er indsamlet materiale på to måder: Dels er der rekvireret politirapporter, Bilinspektionsrapporter og tegninger fra de lokale vejmyndigheder.

2 Dels har AVU gruppen selv indsamlet uddybende/supplerende materiale på forskellig vis: 2SO\VQLQJHURPXKHOGVVWHGHW Efter at politiet har informeret AVU om et uheld af den aktuelle type, er det pågældende uheldssted blevet besigtiget. Denne besigtigelse har 2 formål: at registrere og måle spor fra uheldet, herunder at fastlægge kollisionspunktet. Sporene på stedet er, sammen med vurdering af køretøjskaderne, væsentlige for en rekonstruktion af uheldet. Det er således vigtigt, at besigtigelserne sker hurtigst muligt efter uheldet at måle, aftegne og fotografere diverse statiske forhold på uheldsstedet - fx. afmærkning vejforløb, oversigtsforhold, afstande hvor parterne haft mulighed for at se hinanden etc. Endvidere registreres trafikforhold, oplysninger i forbindelse med gennemkørsel af uheldsstrækningen (fx test af forskellige hastigheder ved kurvekørsel), og der udarbejdes en skitse af uheldsstedet. 2SO\VQLQJHURPN UHW MHU I de fleste tilfælde indgår erklæringer fra Statens Bilinspektion i det indhentede materiale, hvori der er givet en vurdering af skaderne på køretøjerne. Formålet med at foretage yderligere køretøjsundersøgelser var: udfra skaden på de implicerede køretøjer - herunder påkørselsvinkler - at vurdere køretøjernes bevægelsesretning før, under og efter kollisionen udfra skaderne på de implicerede køretøjer at vurdere deres hastighed i kollisionsøjeblikket samt den hastighed, som var udgangspunktet. at vurdere effekten af sikkerhedsudstyr samt køretøjets konstruktion at sætte skaderne på køretøjet i relation til skaderne på de implicerede parter. AVU s repræsentant fra politiet har indhentet oplysninger om de implicerede køretøjer (fx alder og vægt) fra Centralregistret for motorkøretøjer. Der er endvidere taget fotos af de beskadigede køretøjer.,qwhuylhzv De implicerede parter i uheldet, samt eventuelle vidner er - i det omfang de ønskede at medvirke - blevet interviewet af AVU s psykologer. I disse interviews indgik: spørgsmål om kørselserfaring, kendskab til køretøjet, lokalkendskab, sikkerhedsudstyr, kørevaner spørgsmål om adfærd inden uheldet, herunder indtagelse af alkohol og medicin, søvn, turens formål og længde, anvendelse af sikkerhedssele, kørelys, gennemsnitshastighed spørgsmål vedr. trafiksituationen umiddelbart før, under og efter uheldet, herunder oversigtsforhold, placering af trafikanter, opfattelse af hastighed, opfattelse af andre trafikanters adfærd, undvigemanøvrer, kollisionspunkt, personskade. 2SO\VQLQJHUIUDV\JHKXVHVNDGHVWXHU AVU s læge har indsamlet oplysninger fra sygehuse/skadestuer vedr. de impliceredes personskader for at kunne foretage en vurdering af sammenhængen til skaderne på køretøjerne samt betydningen af anvendelse/manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr.

3 $QDO\VHPHWRGH På basis af de indsamlede data er der for hvert uheld udført en analyse af hændelsesforløbet. Som grundlag for denne analyse er taget udgangspunkt i en model, som tidligere er anvendt i svensk havarikommissionsarbejde (TRK 1978). I denne model fokuseres på, hvorledes trafikanten under kørslen indhenter og fortolker information dels fra andre trafikanter og fra vejomgivelserne, dels fra sit køretøj. På basis heraf træffer han sine beslutninger om, hvordan han vil køre. For at en trafiksituation kan håndteres korrekt - uden risiko - af trafikanten, skal følgende forudsætninger således være opfyldt: 1. Han skal have adgang til den information, der er nødvendig for at forstå situationen 2. Han skal opfatte den nødvendige information 3. Han skal fortolke informationen korrekt 4. Han skal tage den rigtige beslutning 5. Han skal foretage den rigtige handling På alle disse niveauer kan det gå galt, og i analysemetoden identificeres det eller de niveauer, hvor der er sket fejl. 9HMWLGGLDJUDPPHU For de fleste uheld er der udarbejdet vej-tiddiagrammer, hvor hver af de involverede parters steds- og tidsmæssige placering i sekunderne før og efter uheldet er indtegnet. Disse diagrammer er baseret på en række forudsætninger, fx vedr. hastigheder og afstande, som gruppen har fastlagt ud fra det indsamlede materiale. Selv om der er lagt vægt på at basere så mange oplysninger som muligt på målelige forhold, er der imidlertid ofte usikkerhed ved de forskellige mål, og gruppen har måttet støtte sig til, hvad man vurderede som mest sandsynligt. 8KHOGVIDNWRUHU Den udførte analyse og beskrivelse af hændelsesforløbet er derefter anvendt til at udpege uheldsfaktorer - dvs. faktorer, som kan have medvirket til uheldets opståen og forløb. Definitionen af uheldsfaktorer er ikke begrænset til de handlinger, som udløser et uheld, fx. for høj hastighed gennem en kurve; den omfatter også faktorer, som ligger bag/medvirker til denne handling fx. alkoholpåvirkning, manglende erfaring el. lign. Disse bagvedliggende forhold er vigtige at inddrage, ikke mindst med henblik på så præcist som muligt at kunne definere hvilke foranstaltninger, der vil kunne forebygge uheldet. Uheldsfaktorerne kan være relateret til såvel trafikanten som køretøjet og/eller vejen og dens omgivelser. Oftest vil der være flere uheldsfaktorer, som har medvirket til, at et uheld opstod. 6NDGHVIDNWRUHU Der arbejdes endvidere med faktorer, som påvirker uheldets alvorlighed - skadesfaktorer. Også skadesfaktorerne kan være knyttet til trafikanten, omgivelserne og/eller køretøjet. Eksempelvis kan for høj hastighed være en skadesfaktor, hvis det vurderes, at personskaderne var blevet mindre alvorlige, dersom hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Ligeledes kan manglende brug af sikkerhedssele medføre, at en person blev alvorligere kvæstet, end hvis han havde brugt sele. Der skelnes således mellem uheldsfaktorer, som medvirker til uheldets opståen og skadesfaktorer, som medvirker til uheldets alvorlighed.

4 +DVWLJKHG Hastighed vurderes dels i forhold til hastighedsgrænserne, dels i forhold til kørselsbetingelserne. For høj hastighed betragtes kun som uheldsfaktor, hvis det vurderes, at uheldet ikke var sket, hvis hastighedsgrænsen var overholdt, eller hastigheden var tilpasset de aktuelle forhold. 5DSSRUWHULQJ På baggrund af alt indsamlet materiale for hvert uheld har AVU repræsentanter fra politi, bilinspektør, vej- og trafikingeniør, læge samt psykolog hver skriftligt rapporteret deres egen analyse af uheldet. Heri indgår en uheldsbeskrivelse, en gennemgang af forløbet i relation til analysemodellen, en vurdering af uheldsfaktorer og skadesfaktorer, en konklusion samt forslag til forebyggelse. Analysen foretages udfra en fælles standard, men det enkelte AVUmedlem lægger vægten på egen faglig indfaldsvinkel. De forskellige faggruppers analyser diskuteres derefter samlet i AVU-gruppen, og der udarbejdes på basis heraf en samlet fælles rapport for det enkelte uheld. Denne rapport indeholder dels data vedr. de implicerede parter, køretøjer, vejstrækning, vejret, mv. (baseret på alt det indsamlede materiale), dels AVU s samlede uheldsbeskrivelse, fastlæggelse af uheldsfaktorer på basis af analysemodellen, fastlæggelse af skadesfaktorer, konklusion samt forslag til forebyggelse på grundlag af det enkelte uheld. Efter at sådanne analyser er foretaget for hvert enkelt uheld indenfor en uheldstype, udarbejdes en samlet rapport over alle uheldene, hvor arbejdet opsummeres og der gives en vurdering af uhelds- og skadesfaktorer, samt anføres foranstaltninger som kan forebygge sådanne uheld, såvel som foranstaltninger, som kan reducere uheldenes konsekvenser. Denne rapport offentliggøres. 5HVXOWDWHU I undersøgelsen over frontale kollisioner mellem motorkøretøjer indgår i alt 17 uheld. Af disse var de 8 dødsuheld. 13 personer blev dræbt, 14 kom alvorligt eller moderat til skade, og 23 kom lettere tilskade. Af i alt 59 implicerede personer var kun 9 uskadte. Der viste sig i undersøgelsen bestemte karakteristika for de bilister, som kom over i de modkørendes kørebanehalvdel: Det var alle mænd, de var hovedsageligt i aldersgruppen år (samme tendens afspejler sig i statistikken), og en del kørte i ældre køretøjer. Disse har en dårlig kollisionssikring, og mange års slid/nedbrydning gør dem ofte ekstra skrøbelige. Resultaterne viser da også, at det var de personer, som sad i de ældste og letteste køretøjer, der fik de alvorligste personskader. Alle, som blev dræbt, sad således i de ældste, og som oftest også i det letteste af de kolliderende køretøjer. Uheldene er typisk sket som følge af en kombination af flere uheldsfaktorer. Langt de fleste er personrelaterede, og i alle tilfælde er uheldsfaktorerne knyttet til den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. Ingen af modparterne vurderes altså at have været medvirkende til, at et uheld er sket.

5 I det følgende diskuteres nogle af de vigtigste uhelds- og skadesfaktorer. Resultaterne peger på især 2 problemer, som er karakteristiske indenfor frontale kollisioner: For høje hastigheder og kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika/medicin. 3HUVRQUHODWHUHGHXKHOGVIDNWRUHU +DVWLJKHG For høj hastighed forekom enten i forhold til hastighedsgrænsen eller kørselsbetingelserne. Det er i 4 tilfælde vurderet, at hvis bilisten havde overholdt hastighedsgrænsen, så var uheldet ikke sket (hastighedsoverskridelserne lå mellem km/t). I yderligere 4 uheld vurderes hastigheden at have været for høj efter forholdene, selv om hastighedsgrænsen ikke var overskredet. Disse uheld skete i relation til kørsel i kurver eller kørsel i glat føre. Andre uheldsfaktorer, som sås i kombination hermed, var kørsel i påvirket tilstand eller manglende erfaring. Den høje hastighed har endvidere medført, at der var for lidt tid til at foretage korrekte og /eller tilstrækklige afværge/undvigemanøvrer. 4 af de 8 bilister, hvor for høj hastighed var en uheldsfaktor, havde tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig, og en del kørte også i påvirket tilstand. Hvad angår modparternes hastighed, er det vurderet, at de nogenlunde har overholdt hastighedsgrænserne eller tilpasset deres hastighed efter forholdene.. UVHOLSnYLUNHWWLOVWDQG Et andet forhold, som var karakteristisk, var den hyppige forekomst af alkohol og narkotika/medicin, i nogle tilfælde endda set som en kombination. Der blev i alt udtaget 22 blodprøver af de implicerede parter (incl. passagerer). 12 af blodprøverne er udtaget fra den bilist, som kom over i modkørendes kørebane. 5 af disse bilister var alkoholpåvirkede i et omfang, som vurderes at have medvirket til, at uheldet opstod, heraf havde 4 en promille på over 0.8. Statistikkerne for perioden viser, at ca. 14% af disse bilister i mødeuheld havde en promille på 0.8 eller derover (0.8 var den daværende promillegrænse i Danmark). Ingen af modparterne i undersøgelsen var alkoholpåvirkede. Også narkotika/medicin optræder bemærkelsesværdigt ofte i de analyserede uheld. Ud af de 22 blodprøver kunne 17 videreanalyseres med hensyn til forekomst af narkotika eller medicin. I 4 tilfælde havde den bilist, som kom over i modkørendes kørebane indtaget narkotika/medicin i et omfang, som antages at have medvirket til, at uheldene opstod. I to af disse tilfælde var bilisten også alkoholpåvirket. Antallet af narkotika/medicinpåvirkede bilister kan imidlertid have været større, idet blodprøverne ikke i alle tilfælde var tilstrækkelige til, at der også kunne testes for dette. De narkotiske stoffer, der er tale om, er cannabis og amfetamin. Indtagelsen af disse stoffer afspejler sig bl.a. i de pågældende uheldsomstændigheder ved, at bilisten har undervurderet

6 vanskelige kørselsbetingelser eller sine egne evner i forhold hertil, har orienteret sig utilstrækkeligt, har været døsig og uopmærksom eller har kørt hasarderet. Det vides ikke om de pågældende tidligere har kørt påvirkede, men de har næsten alle tidligere afgørelser vedr. lov om euforiserende stoffer. Vi kender ikke omfanget af trafikanter, som kører narkotika- eller medicinpåvirket i Danmark. Det antal personer, som i denne undersøgelse var påvirket, findes imidlertid højt, og det synes vigtigt, at man skaffer sig mere viden om problemets omfang og konsekvenser. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis de blodprøver, som skal måle promillestørrelsen, også testes for narkotika og medicin. Det kan nævnes, at det i en australsk undersøgelse over 1332 dødsuheld fra er fundet, at ca. 1/4 af de dræbte havde været påvirket af narkotika/medicin. Det konkluderes i undersøgelsen, at problemet ser ud til at have nået samme niveau som alkoholproblemet. $QGUHXKHOGVIDNWRUHU Udover for høj hastighed og alkohol og narkotika/medicinpåvirkning optræder også andre uheldsfaktorer ved flere af de 17 uheld. 3 uheld er sket i forbindelse med forsøg på overhaling Statistikkerne fra viser, at kun 13% af alle mødeuheld sker i forbindelse med overhaling. Resten sker af andre årsager. Ingen af de analyserede uheld skete som et frontalt sammenstød midt under en overhaling. Problemet var snarere manøvreringen af bilen, når bilisten havde fortrudt en påbegyndt overhaling. Han er i den situation trukket meget brat ind bag forankørende, og er dermed endt med højre hjulpar i rabatten. Derefter har han drejet brat kontra for at komme op på vejen igen, hvorved han har mistet kontrollen over bilen, som er endt i modkørendes kørebane. Disse problemer sås hos bilister med begrænset kørselserfaring, men det vides ikke, om dette er et problem, der knytter sig specielt til unge bilister. Af andre uheldsfaktorer, som blev fundet ved analyserne, om end i mindre omfang, kan nævnes uopmærksomhed, træthed, sindstilstand samt forkert køreteknik. 9HMHOOHUN UHW MVWHNQLVNHXKHOGVIDNWRUHU Kun i ét uheld er det fundet, at uheldsfaktorerne kunne relateres til forhold ved vejen eller dens omgivelser. I dette tilfælde havde en bilist overset afmærkning af ændret vognbaneforløb i forbindelse med vejarbejde, og han kørte igennem denne afmærkning, og ind i kørebanen som var forbeholdt modkørende. Ligeledes er der kun i ét uheld fundet uheldsfaktorer knyttet til køretøjet. Her eksploderede et dæk, og føreren mistede kontrollen over køretøjet, som kom over i modkørendes kørebane. 6NDGHVIDNWRUHU Hastigheden vil ofte have betydning for et uhelds konsekvenser. For at hastigheden er vurderet direkte som en skadesfaktor, skal det imidlertid som nævnt kunne lægges til grund, at personskaderne ville være blevet mindre alvorlige, hvis hastigheden havde været i overensstemmelse med hastighedsgrænsen og/eller kørselsbetingelserne. Dette er kun fundet i ét tilfælde.

7 Kun få af de bilister, som kom over i modkørendes kørebanehalvdel, brugte sikkerhedssele og den hyppigste skadesfaktor i de 17 uheld er da også manglende selebrug. Hvad angår de dræbte personer - førere såvel som passagerer - var skaderne på deres køretøjer af en sådan karakter, at anvendelse eller manglende anvendelse af selen ikke har haft nogen betydning. Men i de andre uheld, hvor der ikke er brugt sikkerhedssele, ville brug af sele i næsten alle tilfældene have reduceret personskaderne. Og for de andre implicerede, som bar sele, er det vurderet, at selen i alle tilfælde har beskyttet mod mere alvorlige personskader. Samme forhold gør sig gældende, når det drejer sig om airbags: I de fleste tilfælde, hvor personerne blev dræbt, havde en airbag næppe hjulpet, men i de fleste andre tilfælde ville den have reduceret personskaderne, ligesom den gav en god beskyttelse, i de tilfælde, hvor den var installeret. Airbags installeres nu i så godt som alle nye biler, hvilket ifølge denne undersøgelses resultater må være en væsentlig forbedring af den passive sikkerhed. )RUVODJWLOIRUHE\JJHOVH Der kan på basis af de analyserede uheld ikke anbefales kampagnetiltag overfor hastigheder eller anvendelse af narkotika/medicin, og kun i få tilfælde kan der foreslås kampagner overfor spritkørsel. Det er således vurderet, at kampagner ikke vil have nogen effekt på de personer, hvor disse forhold har medvirket til uheldet. I en del tilfælde har de flere tidligere afgørelser for lignende forseelser, og der skal antageligt mere vidtgående foranstaltninger til, fx: Køretøjer forsynes med elektronisk udstyr, som regulerer hastigheden i forhold til, hvor man befinder sig. Foranstaltninger i form af bump, vejindsnævringer eller lignende, som tvinger bilister ned i hastighed inden kørsel i uventet skarpe kurver Foranstaltninger, som påvirker opfattelsen af kurveforløb, fx kantlinier, som er udformet på en sådan måde, at de skærper indtrykket af en kurves skarphed. Skærpelse af praksis med konfiskation af køretøj ved gentaget promille/spirituskørsel Fratagelse af kørekort/køretøj ved gentagen kørsel under påvirkning af narkotika/medicin. Installering af en alkolås, hvilket medfører, at køretøjet ikke kan anvendes, hvis det registreres, at føreren er alkoholpåvirket. Af andre væsentlige foranstaltninger skal her nævnes: Undervisning under køreuddannelsen om forhøjet risiko ved overhalingssituationer, idet man kan blive tvunget til at foretage bratte retningsændringer ved høje hastigheder, hvorved man let mister kontrollen over køretøjet. Undervisning under køreuddannelsen om hvordan man forholder sig, hvis højre hjulpar er kommet ud i rabatten. Det væsentligste forslag til foranstaltninger, som kan reducere personskaderne, er kampagne samt øget kontrol med anvendelse af sikkerhedssele. Også airbags er sikkerhedsudstyr, som vurderes i vidt omfang at kunne reducere de personskader, som opstod under de 17 uheld.

8 $QEHIDOLQJHUWLOYLGHUHIRUVNQLQJ Eftersom resultaterne kun er baseret på analyser af 17 mødeuheld, kan der ikke generaliseres til andre uheld af de pågældende uheldstyper. Der kan imidlertid på basis af resultaterne bl.a. stilles følgende forslag til yderligere undersøgelser, som kan belyse problemerne: Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som har tidligere afgørelser for hastighedsforseelser bag sig. Det kan via kriminalregistreret undersøges, hvor mange af de bilister, som har forårsaget mødeuheld, som tidligere er straffet i henhold til lov om euforiserende stoffer. Omfanget af narkotika og/eller medicinpåvirkede bilister, som impliceres i uheld, kan indikeres ved at blodprøver, som tages i forbindelse med mistanke om spritkørsel, også testes for forekomst af narkotika og medicin. Det bør undersøges hvilken viden og hvilke tiltag, man i andre lande anvender overfor bilister, som ikke synes at kunne påvirkes af almindelige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. (YDOXHULQJ Den anvendte metode for dybdeanalyse af frontalkollisioner mellem motorkøretøjer har bidraget til en større forståelse af, hvilke faktorer der kan være medvirkende til sådanne uheld. Selv om analyserne har været begrænset til 17 uheld, har der alligevel tegnet sig ret konkrete træk, som er gået igen i flere af uheldene, og som kan danne basis for mere målrettede forslag til forebyggende foranstaltninger, end det ellers ville være muligt. Herudover har resultaterne dannet baggrund for at søge målrettet efter, hvorvidt visse forhold kan be- eller afkræftes via de landsdækkende statistikker, ligesom de har dannet basis for at udpege målrettet yderligere forskning på området. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har tidligere foretaget uheldsanalyser, baseret på oplysninger fra politirapporter, hvilket er en mindre ressourcekrævende metode. Sammenlignet hermed har dybdeanalyserne på mindst 4 områder givet bedre mulighed for at observere mulige ukendte uheldsfaktorer: Besigtigelse af uheldssteder kort efter uheldet har givet mulighed for at udpege og opmåle diverse spor, som kan belyse bilisternes adfærd inden uheldet (fx. opbremsninger, mærker i asfalten, spor i rabatten etc.) Interviews med implicerede og vidner har givet en mere nuanceret information om personernes færden inden uheldet og en mere nuanceret fremstilling af selve hændelsesforløbet. De lægefaglige vurderinger af personskader i relation til skader på køretøj har givet et værdifuldt bidrag mht. betydningen af passivt sikkerhedsudstyr. Analysen af blodprøver for oplysning om forekomst af narkotika eller medicin har haft væsentlig betydning for fastlæggelsen af uheldsfaktorer. Samtidig skal det understreges, at den anvendte metode til dybdeanalyser af uheld kræver store ressourcer til såvel indsamling af materiale og udførelse af tværfaglige analyser. Det er formentlig en metode, som vil være for dyr og tidskrævende at anvende i forbindelse med alle uheld, men som kan anbefales til analyse af hyppigt forekommende eller meget alvorlige uheldstyper, eller hvor der af andre årsager findes væsentlige begrundelser herfor.

9 3URMHNWHWVYLGHUHIRUO E AVU har som en 2. del af forsøgsprojektet udført analyser af uheld med venstresvingende motorkøretøjer. Resultaterne af dette arbejde publiceres i en rapport i slutningen af august Det er endvidere blevet besluttet, at AVU-gruppen skal fortsætte sit arbejde efter forsøgsperiodens udløb. Der er således planlagt dybdeanalyser af uheld med tunge køretøjer. Dette arbejde starter i august /LWWHUDWXU Larsen, Liselotte: Frontalkollisioner mellem motorkøretøjer - en dybdeanalyse af 17 mødeuheld. AVU-rapport nr. 1, august Parlament of Victoria: Final Report of the Road Safety Committee into the effects of drugs (Other than Alcohol) on Road Safety in Victoria. Victorian Government Printer, TRK s Haverikommission. Redogörelse för en försöksvirksamhet. Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskommitté. Rapport nr

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Gitte Carstensen Danmarks Transportforskning Baggrund og formål I 1996 nedsatte Trafikministeren en tværfaglig analysegruppe Analysegruppen for VejtrafikUheld

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Analysegruppen for Vejtrafikuheld

Analysegruppen for Vejtrafikuheld AVU Analysegruppen for Vejtrafikuheld Venstresvingsuheld - en dybdeanalyse af 17 uheld med venstresvingende motorkøretøjer With a summary in English AVU-rapport nr. 2 1998 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

AVU. Lastbiluheld. Analysegruppen for Vejtrafikuheld. - en dybdeanalyse af 21 uheld

AVU. Lastbiluheld. Analysegruppen for Vejtrafikuheld. - en dybdeanalyse af 21 uheld AVU Analysegruppen for Vejtrafikuheld Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld AVU-rapport nr. 3 2001 Analysegruppen for Vejtrafikuheld (AVU) Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld af Gitte Carstensen,

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

HVU s arbejdsprocedure og analysemetode

HVU s arbejdsprocedure og analysemetode Paper til Trafikdagene 2009 Lars Klit Reiff 13. august 2009 HVU s arbejdsprocedure og analysemetode HVU udfører dybdeanalyser af ulykker inden for temaer for at opnå et indgående kendskab til og forståelse

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Eneulykker med bilister under 25 år Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Eneulykker med bilister under 25 år Rapport nr. 1, 2002 Temarapport

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister HVU Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 25 højresvingsulykker. Alle ulykkerne kunne være undgået, hvis chaufførerne

Læs mere

Udvidet dødsulykkesstatistik

Udvidet dødsulykkesstatistik Udvidet dødsulykkesstatistik Mette Fynbo, Sikkerhedsafdelingen, Vejdirektoratet René Juhl Hollen, Plan og trafik (Nordjylland), Vejdirektoratet Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi Indhold Formål

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN Faktorer der påvirker trafiksikkerheden Af seniorforsker Tove Hels FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 39 I Danmark er antallet af trafikuheld, dræbte og

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker på motorveje Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på motorveje Rapport nr. 2, 2003 Temarapport ULYKKER PÅ MOTORVEJE 1 H A

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986.

Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986. Effekten af ændringen i den danske køreuddannelse i 1986. af psykolog Gitte Carstensen Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 101 DK 2820 Gentofte Denmark

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

Risikovillig kørsel. Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1

Risikovillig kørsel. Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1 Risikovillig kørsel Risikovillig kørsel Haverikommissionen for Vejtrafikulykker 1 Titel: Udgivet: Fotos: Layout: Copyright: Udgiver: Oplag: Net ISBN: Risikovillig kørsel 2018 Christoffer Askman Ole Søndergaard

Læs mere

Velkommen. Ulykker med fodgængere. Sven Krarup Nielsen formand for HVU

Velkommen. Ulykker med fodgængere. Sven Krarup Nielsen formand for HVU Velkommen Ulykker med fodgængere Sven Krarup Nielsen formand for HVU Dagens program Undersøgelsens hovedresultater Sven Krarup Nielsen, formand for HVU Spørgsmål og kommentarer Fodgængere og bilteknik

Læs mere

TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER

TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER Senest ændret d. 11-2-2010 TEMA 8 GROVE HASTIGHEDSOVERTRÆDELSER Februar 2010 SKN, MARI, LK & TLR Baggrund: HVU vil undersøge grove hastighedsovertrædelser både i de 207 ulykker, der tidligere er undersøgt

Læs mere

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Temarapport nr. 12, 2015, Trafikulykker om natten 1 Formålet med Havarikommissionen for vejtrafikulykkers

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej Til: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup BALLERUP KOMMUNE Dato: 9. november 2017 Tlf. dir.: 24294910 E-mail: herb@balk.dk Kontakt: Herdis Baierby Notat Evaluering

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi - hvordan samarbejder vi? Tove Hels, strategisk analytiker Chefkonsulent Nationalt Færdselscenter Rigspolitiet the011@politi.dk Evidensbaseret arbejde

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk Vejforum december 2014 HVU Havarikommissionen for VejtrafikUlykker

Læs mere

Cyklistuheld hvilken betydning har vejen, køretøjet og trafikanten

Cyklistuheld hvilken betydning har vejen, køretøjet og trafikanten Trafikdage 2017, Aalborg Universitet, d. 28-29. august Cyklistuheld hvilken betydning har vejen, køretøjet og trafikanten Kira Hyldekær Janstrup, Mette Møller og Ninette Pilegaard {kija, mette, nipi}@dtu.dk

Læs mere

DanCrash erklæring DC6096

DanCrash erklæring DC6096 DanCrash erklæring DC6096 Rønnei-sagen Forsæt eller uansvarlighed? Opdrag - om du kan/vil lave en erklæring om forløbet på motorvejen isoleret set, hvor du på grundlag af din rekonstruktion, de tekniske

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Unge bilister i uheld

Unge bilister i uheld Unge bilister i uheld - analyse af 115 uheld Arbejdsnotat 2002 Mette Møller Danmarks TransportForskning Indhold 1 Indledning... 1 1.1. Baggrund... 1 1.2. Formål... 1 2 Metode... 3 2.1. Datagrundlag...

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Årsrapport 2018 Påtegning... 3 Beretning Regnskab... 7

Årsrapport 2018 Påtegning... 3 Beretning Regnskab... 7 Årsrapport 2018 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker c/o Vejdirektoratet 7244 3333 Carsten Niebuhrs Gade 43,5. sal CVR-nr. 35634398 1577 København V www.havarikommission.dk Årsrapport 2018 1. Påtegning...

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp Færdselsrelateret førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter 1. Skab sikkerhed 2. Vurdér personen 3. Tilkald hjælp 4. Giv førstehjælp Energi og skader HVORFOR ER SKADEN OFTE SÅ STOR VED FÆRDSELSRELATEREDE

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Foto: Vejdirektoratet

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål W-Y fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) den 19. januar 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE. til brug for ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål W-Y fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) den 19. januar 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 395 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. januar 2012 Dok.: 325921 UDKAST TIL TALE til brug for ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Roskilde Kommune Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Trafiksikkerhedsinspektion Status: Endelig inspektionsrapport Kommenteret af Roskilde Kommune SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : 28. marts 2014 Projekt

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Mere trafik færre ulykker

Mere trafik færre ulykker Aalborg Trafikdage august 26 Seniorforskere ths@dtf.dk og iob@dtf.dk Antal 25 2 15 1 Selemonteringspligt 69 Oliekrise, generelle hastighedsgrænser, bilfrie søndage 73 Antal trafikulykker med personskader

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Motorcykelulykker HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Motorcykelulykker Rapport nr. 6, 2009 Temarapport MOTORCYKELULYKKER 1 H A V A R I

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger:

Rådet for Sikker Trafik har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger: Til Transport, Bygnings- og Boligministeriet trm@trm.dk Ref: journalnr: 2016-4348 10. august 2017 Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lovforslag om små motoriserede køretøjer Rådet for Sikker Trafik

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH '\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH,QJHU0DULH%HUQKRIW 5nGHWIRU7UDILNVLNNHUKHGVIRUVNQLQJ (UPHOXQGVYHM*HQWRIWH,QGOHGQLQJ Et af delprojekterne under det EU finansierede projekt ADONIS - $nalysis

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Dybdeanalyse Velkommen Motorcykelulykker Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Oversigt Datagrundlaget Overblik ulykkesfaktorer Gennemgående ulykkestyper HVU s anbefalinger Opfølgningsaktiviteter

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Hvorfor sker ulykker om natten?

Hvorfor sker ulykker om natten? Hvorfor sker ulykker om natten? Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 1 Metode Indsamling

Læs mere

Status på den operative strategi

Status på den operative strategi RIGSPOLITIET NATIONALT FÆRDSELSCENTER Status på den operative strategi Tove Hels, chefkonsulent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter the011@politi.dk 19. juni 2019 Side/ National operativ strategi Strategisk

Læs mere

Sikker bilist. så længe som muligt

Sikker bilist. så længe som muligt Sikker bilist så længe som muligt www.gftrafiksikker.dk Husk at forny kørekortet Hvis du vil beholde dit kørekort, skal du forny det, inden det udløber. Udløbsdatoen står på kørekortets forside under punkt

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Jesper Sølund Rådet for Større Færdselssikkerhed Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 200-202 Mål

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere