Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger"

Transkript

1 Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1

2 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer sine årlige udledninger af drivhusgasser til FN og EU, opgøres alene de udledninger, der sker indenfor Danmarks grænser. Der er således ikke taget højde for de drivhusgasudledninger, der sker som følge af Danmarks import af varer, eksempelvis dansk landbrugs forbrug af importeret foder. Tilsvarende er der heller ikke opgørelser for de afledte internationale klimaeffekter ved evt. udsving i produktionen, fx som følge af ændret regulering. Når man skal vurdere den samlede klimabelastning ved fremstilling af animalske fødevarer, er det derfor mest oplagt at anvende såkaldte livscyklusvurderinger (eller carbon footprint), hvor udledningen af drivhusgasser fra alle anvendte inputs medregnes, og udtrykkes per kg produceret fødevare. I praksis er det en stor opgave at inkludere alle de væsentligste inputs i analyserne. Det skyldes bl.a., at der ofte ikke er præcise data og at inddragelsen af indirekte effekter, fx ændret arealanvendelse, kan være særdeles omfattende. Ikke desto mindre er livscyklusanalyser et af de bedste værktøjer til at vurdere og sammenligne klimabelastningen ved produktion af fødevarer. I dansk landbrug er husdyrproduktionen den driftsgren, der samlet set er den største bidragyder til udledningen af drivhusgasser. Det skyldes den store og intensive animalske produktion, der giver anledning til emissioner, bl.a. fra drøvtyggeres fordøjelse og fra husdyrgødning. Den danske husdyrproduktion benytter i vid udstrækning importeret foder, hvortil der også er knyttet udledning af drivhusgasser. Det gælder især import af sojaskrå fra Sydamerika. Dansk landbrug importerer ca. 1,5 millioner ton soja om året, hvoraf størstedelen kommer fra Argentina og Brasilien. Danmark står for ca. 5 procent af den samlede europæiske sojaimport, som især anvendes til foderstof til produktion af kød, mælk og æg. Grundlæggende må det antages, at husdyrproduktionens størrelse er bestemt af efterspørgselen på det globale fødevaremarked (der konstant øges), og at stigende produktion især for svins og fjerkræs vedkommende sker på basis af et øget forbrug af sojaprodukter og korn. I den sammenhæng er det af mindre betydning, hvor husdyrproduktionen foregår, da sojaprodukter og korn er fodermidler, der handles globalt. Den globale efterspørgsel på fødevarer betyder desuden, at den danske husdyrproduktion er i konkurrence med andre lande. Det formodes derfor, at udsving i den danske husdyrproduktionen enten erstatter eller vil blive erstattet af produktion andetsteds. Ud fra livscyklusvurderinger har både Lesschen et al. (2011) samt Weiss & Leip (2012) sammenlignet udledningen af drivhusgasser fra de forskellige animalske produkter produceret i en række EU lande. De to studier anvender principielt den samme overordnede 2

3 metode, og datagrundlaget er også sammenligneligt. De primære forskelle består i hvordan drivhusgasudledninger knyttet til indirekte energiforbrug og til ændret arealanvendelse inddrages i de to analyser. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at studierne har meget forskellige resultater, ikke mindst når det gælder sammenligningen af drivhusgasudledning per produceret kg produkt samt rangeringen af de enkelte EU lande. Figur 1. Sammenligning af drivhusgasemissioner fra animalske fødevarer produceret i EU, opgjort med livscyklusvurderinger (Lesschen et al., 2011). I figur 1 er angivet hovedresultater fra Lesschen et al. (2011). Analysen er baseret på en række statistikker om husdyrhold og arealanvendelse samt modeller for næringsstofomsætning i de enkelte lande. Beregningerne bygger samtidig på ressourceforbruget til foderfremstilling i de enkelte lande og der gøres en række antagelser om fordelingen af foder mellem de enkelte dyrearter. Søjlediagrammerne viser, hvordan de forskellige EU lande rangerer mht. drivhusgasemission per kg produceret produkt. Det ses at især oksekød har en meget høj udledning af pr. kg produkt. Det er værd at bemærke, at Danmark i dette studie ligger væsentligt under 3

4 EU gennemsnittet for både for mælk, oksekød, svin og æg, og på gennemsnittet for kyllinger. Figur 2. Sammenligning af drivhusgasemissioner fra animalske fødevarer produceret i EU, opgjort med livscyklusvurderinger (Weiss & Leip, 2012). I det andet studie fra Weiss og Leip (2012) er resultaterne anderledes. Det skyldes overvejende forskelle i afgrænsningen og i antagelserne mellem de to studier. En af væsentlige forskelle er, at der i Weiss og Leip (2012) tages højde for land use effekter og ændringer i kulstoflagringen, fx som følge af afskovning, som skal give plads til øget produktion af foder. Andre væsentlige forskelle er antagelserne om emissioner fra gødningshåndtering, fodring samt indirekte energiforbrug, fx i bygninger, til anvendelse af maskiner, forarbejd 4

5 ning af foder og til anvendelsen af pesticider. Energiforbruget i Lesschen et al. (2011) er således kun en fjerdel sammenlignet med Weiss og Leip (2012) 1. Weiss & Leip (2012) viser, at Danmark har en højere udledninger end EU gennemsnittet i alle fødevarekategorier undtagen ved produktion af æg, hvor Danmark har meget lave emissioner sammenlignet med de øvrige lande (se figur 2). For oksekød, svinekød, kyllingekød og mælk ligger Danmark således i den halvdel af lande der udleder mest pr. produceret kg produkt. Resultaterne fra studiet viser, at den danske fødevareproduktion ikke er mindre klimabelastende end det samlede gennemsnit for EU, når det kommer til kød og mælkeproduktion. Resultaterne fra de to ovennævnte studier er meget forskellige. I det ene studie (Lesschen et al., 2011) er Danmark rangeret blandt som et af de mest effektive lande i EU, når det kommer til klimavenlig fødevareproduktion. Lesschen et al (2012) inddrager dog ikke de klimaeffekter, der er relateret til arealanvendelse og indirekte energiforbrug. Det andet studie (Weiss og Leip, 2012) viser, at Danmark har en drivhusgasudledning pr. produceret kg produkt, der ligger væsentlig over EU gennemsnittet for kød og mælk, og under gennemsnittet for æg. I dette studie inddrages flere klimaeffekter, bl.a. udledninger fra arealanvendelse og indirekte energiforbrug. Kilder: Lesschen J.P., van den Berg M., Westhoek H.J., Witzke H.P., Oenema O., (2011): Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors. Animal Feed Science and Technology , Weiss F. & Leip A., (2012): Greenhouse gas emissions from the EU livestock sector: A life cycle assessment caried out with the CAPRI model. Agriculture, Ecosystems and Environment Der findes uddybende diskussion af forskellene mellem de to studier i Weiss og Leip (2012). 5

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det!

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Kød & Klima Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Der er i dag over 6 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 9 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Det ressourcekrævende kød

Det ressourcekrævende kød 1 Det ressourcekrævende kød Der er i dag over 7 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 10 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende befolkning og de nuværende madvaner skaber

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 10. juni 2011 Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 1. Indledning Madspild er spild af ressourcer og bidrager unødigt til udledningen af drivhusgasser. Siden januar 2011 har Danmarks grønne

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere