Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013"

Transkript

1 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5, 7300 Jelling, Jernbanevej 18 og 20, 7300 Jelling. Jelling Gård, Fårupvej 35, 7300 Jelling. Stedfortræder, to afdelingsledere samt medarbejdere og borgere fra boenhederne. På boenhed tre interviewede tilsynet ikke borgere, da ingen ønskede at tale med tilsynet. Fokuspunkt: Anbefalinger på baggrund af anmeldt tilsyn maj Tilbuddets aktuelle situation: Jelling have har gennemført en organisationsændring, med omrokering af borgere og medarbejdere i tre boenheder. Medarbejderne har været inddraget og deres ønsker for fremtidig placering er lykkedes og gennemført tilfredsstillende. Generelt opleves det som om der er skabt mere homogene bogrupper end tidligere, hvilket har bevirket mere ro i fællesrummene med færre konflikter. En borger fortæller at han nu er mere tryg i fællesrum i egen bogruppe. Der er fokus på det nyligt etablerede aktivitets og beskæftigelsestilbud. Hver dag er der åbent fra Borgerne visiteres ikke, men kan frit vælge tilbuddet til. Medarbejderne er opmærksomme på at aktivitetstilbud med fordel kan indgå i borgerens ugeprogram og indarbejdes som en del af den daglige struktur. Aktiviteterne på Jelling Have skal give mening for borgerne, og individuelle aktiviteter tilrettelægges efter behov. Der er mange tilbud såsom badminton, svømning, havegruppe, træværksted, maleværksted, mindfullness-forløb, musiktilbud, massage, dyrehold mm. På Jelling gård er der pt. overlægning på en plads. Der er påbegyndt etablering af to yderligere pladser på 1. sal i den tilstødende bygning. Tilsynet konstaterer at ændringerne ikke er godkendt af tilsynet. Jelling gård er godkendt til 5 borgere + 1 borger i overbelægning, frem til en ny lejlighed er etableret til den 6. borger (evt. flere) i den tilstødende bygning. Tilsynet bedes orienteret, såfremt der sker ændringer i forhold til personalenormeringen på Jelling gård. 2. Særlige indsatser Jelling have er optaget af udvikling af det nye misbrugstilbud, som modtager borgere der aktivt ønsker at komme ud af misbrug. To misbrugsbehandlere er ansat, og de arbejder tæt sammen med Vejle misbrugscenter. Kontaktpersonen fra misbrugscenteret laver opfølgende indsats i forhold til den enkelte borger. Flere borgere deltager i bedre liv en behandlingsgruppe, hvor de arbejder på at komme ud af misbrug. Indsatsen sker i henhold til den enkeltes indsatsplan. Der er stort fokus på uddannelse, hvor der er gennemført to uddannelser i misbrug og dobbelt diagnoser. Tidligere oplevede Jelling have udfordringer med salg af stoffer. Det opleves ikke længere. Ved indflytning er en koordineringsplan udarbejdet, hvor det også aftales at der foretages løbende urinprøver. Jelling have har endvidere fokus på deres behandlingstilbud og har netop ansat en psykolog. Meningen er at give tilbud om samtaler til borgerne. Tilbuddet gives individuelt og tilbydes i forbindelse med særlige problematikker. 1

2 Der et generelt fokus på kompetenceudvikling. 5 medarbejdere er i gang med stemmehøre-kursus, der gennemføres kurser indenfor dialektisk adfærdsterapi, kurser om borgere med personlighedsforstyrrelser og kurser i forhold til arbejdet med mennesker med traumer/ torturofre. Jelling have arbejder med at omsætte kompetencer i praksis, ved at vurdere hvilke af borgerne der kan have glæde af de forskellige indsatser samt ved at se på om borgeren motiveret. Lige nu kører individuelle samtaler i forhold til det at høre stemmer. Medarbejderne oplever at flere borgere har mindsket deres symptomer. En borger fortæller tilsynet at det har været et effektivt forløb, og at stemmerne er væsentligt reducerede. 3. Seneste tilsyn Anmeldt tilsyn juni 2012: Anbefalinger/tilsynets vurdering af opfølgning: Udviklingspotentialer Indflytningsproceduren for nye borgere, så den første tid på Centret bliver lettere for borgeren. Procedure for indflytning: Afdelingsleder er ansvarlige for at tage imod en ny beboer og udlevere intromappe om Jelling have. Herefter indgås aftale om hvem der er kontaktperson for borgeren. Afdelingsleder fortæller at omrokeringerne i boenhederne har givet mindre grupper, hvilket har en positiv effekt på den nyindflyttedes oplevelse af indflytningen. Afdelingslederne vurderer at indflytningsprocedurerne fungerer godt i praksis. Tilsynet møder en nyindflyttet borger som giver udtryk for at det har været en god, tryg og rar indflytningsproces. Tilsynet vurderer at Jelling have har udviklet indflytningsproceduren til gavn for borgerne. Anbefalinger Fokus på hvordan den erhvervede teoretiske viden f.eks. anvendelse af anerkendende dialog bedst omsættes i praksis. Ledelsen fortæller at anbefalingen vedrører en konkret samspilsrelation mellem en borger og dennes kontaktperson. Sagen er håndteret ved dialog mellem parterne, hvor der blev indgået aftale om ophør af kontaktpersonsordning. Efterfølgende har borgeren på eget initiativ ønsket at reetablere samarbejder til medarbejderen, hvorfor kontaktpersonsfunktionen er reetableret. Tilsynet vurderer at der er fulgt på anbefalingen og finder på baggrund af det uanmeldte tilsyn ikke anledning til yderligere bemærkninger. Jelling Have gennemgår procedure for indberetning af magtanvendelse og efterbehandling af hændelsen med medarbejderne Jelling have har en nedskrevet procedure i forhold til indberetning og håndtering af magtanvendelser. Nyansatte introduceres som en del af deres introprogram. Der er planlagt undervisning i magtanvendelsesreglerne. Der har ikke været foretaget magtanvendelser det seneste år. Ved anvendt magt følges der op på indgrebet i sikkerhedsgruppen. Tilsynet konstateret at adspurgte medarbejderne kender Jelling haves procedurer for magtanvendelse samt gældende regler på området. Tilsynet vurderer at Jelling have har, og kender, interne procedurer for magtanvendelse og opfølgning, samt kender gældende lovgivning. At Ledelsen tager initiativ til drøftelse af samarbejde mellem de afdelinger, hvor der 2

3 har været enkelte problemer. Samarbejdet drøftes kontinuerligt, aktuelt med etablering af de tre nye enheder i forhold til hvordan der samarbejdes på tværs. I praksis mødes medarbejdere fra de tre enheder for at koordinere og planlægge arbejdets udførelse. Ved aftenarbejde er det praksis, at boenhed et og to, hjælper boenhed tre. De nylige omrokeringer i enhederne har generelt medført et anderledes godt samarbejde. Nu kender de fleste medarbejdere hinanden og borgerne på tværs. Det har en afsmittende positiv effekt på opgaveløsning på tværs og giver mulighed for at kunne hjælpe situeret. I forhold til nattevagtsfunktionen, besøger nattevagterne fra Jelling have og Jelling gård hinanden i løbet af natten. Generelt er der en optagethed på ikke at have vandtætte skodder enhederne imellem, men det tilstræbes at klæde medarbejderne på til at kunne være alle steder. Adspurgte medarbejdere oplever et godt samarbejde på tværs af enhederne. Tilsynet vurderer at der arbejdes kontinuerligt på samarbejdet på tværs af enhederne. Tilsynet konkluderer at anbefaling omkring drøftelse af samarbejde er håndteret på relevant vis. 4. Vold Antal og arten tilsynets bemærkning til voldsarbejdet Centret har registreret 4 episoder i 2012 med verbale trusler mod medarbejdere. Alle hændelser har vedrørt to borgere, begge er nu fraflyttet. Ledelsen er opmærksom på at nye medarbejdere skal lære at registrere episoder om vold og ledelsen vurderer at sikkerhedsprocedurerne generelt er gode. Der tales ugentlig om hvordan medarbejderne kan forebygge, fx ved at placere sig strategisk korrekt i forhold konkrete situationer. Risikovurdering sker i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet. Derudover har medarbejderne en telefon på sig. Der er en skærpet opmærksomhed på arbejdet i forhold til nogle beboere. Vurderes risikoen forhøjet, tilknyttes der to medarbejdere i opgaveløsningen. Alternativt aflyses indsatsen til borgeren, indtil det vurderes at vedkommende igen er modtagelig for støtte. 5. Magtanvendelse Antal/Art og tilsynets bemærkning. Der er ikke foretaget magtanvendelser det seneste år. 6. Sygefravær Ledelsen vurderer sygefraværet som normalt. Der er indført fraværssedler og medarbejderinspireret bonusordning for langtidsfriske. Der afholdes trivselssamtale ved sygdom. Tilsynet har intet at bemærke i forhold til sygefravær. 7. Borgerens tilfredshed: Inddragelse/selvbestemmelse: Beboerkommentarer og tilsynets bemærkning til borgertilfredshed Samtlige interviewede borgere er glade for at bo på Jelling have. En borger fortæller at han elsker at bo på Jelling have, at tilbuddet yder en optimal god ramme for personlig udvikling, om end denne tager tid. Inddragelse i eget liv er stort og indsatser planlægges i samarbejde med kontaktpersonen. Der er få enkle og væsentlige husregler på Jelling have. En borger fortæller at hun kunne tænke sig at en daglig planlagt gåtur, gøres valgfri nogle dage samt udtrykker ønske om at gå til kor. Borgeren har ikke adresseret ønskerne til personalet, hvilket det aftales at hun gør. Herudover vil borgeren gerne have mere indflydelse på valg af mad. Det er som det er i dag, muligt at komme med ønsker til køkkendamen. Tilsynet ser selvbestemmelse praktiseret i mange af de daglige aktiviteter. Flere borgere tilsynet møder har dyr (katte, hunde, fugle). Derudover er der mange forskellige aktiviteter, opstået på baggrund af konkrete beboerønsker. Mange udtrykker stor glæde ved fx maleværkstedet, havearbejde og musikhold. Nyligt er der på Jelling gård kommet heste, på baggrund af konkrete ønsker. 3

4 Flere borgere ønsker at have indflydelse på nyansættelser. Ledelsen begrunder denne disposition med at der kan være særlige personfølsomme oplysninger, som borgerne ikke skal involveres i. Tilsynet ser som et udviklingspotentiale, at Jelling have inddrager borgerne i ansættelser. Konkret foreslås at borgerne kan stå for at vise rundt forud for samtalen, med mulighed for at møde evt. ny medarbejder. Dermed kan borgerne have høringsret til at kvalificere ledelsens valg af ny medarbejder. En borger udtrykker tilfredshed med den tydelige nul-tolerance som forefindes på Jelling gård i forhold til indtagelse af alkohol. Hun mener at den tydelige ramme har forebygget opretholdelsen af et alkoholmisbrug. Borgeren mener selv, at tilbuddet har reddet hendes liv og endvidere at ophold på Jelling gård har bidraget til trivsel og stor personlig udvikling. Ledelsen fortæller, jf. alkoholpolitikken på stedet, at alkohol ikke accepteres. Tilsynet anerkender borgernes behov for tydelige rammer og møder også borgere, der er tilfredse med den stramme alkoholpolitik. Tilsynet bemærker dog at håndhævelse af husregler som fx at fjerne borgeres alkohol på værelserne, forudsætter at borgerne frivilligt medvirker. Herefter skal indgreb i selvbestemmelsesretten udføres i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne. 8. Arbejdsmiljø Tilsynets bemærkning om arbejdsmiljø Seneste APV Der udarbejdes APV løbende, typisk et par gange årligt. Opfølgning sker på SI-møder. Der er netop lavet en røgpolitik som sikrer medarbejdernes arbejdsmiljø. Seneste Der afholdes trivselssamtaler - kaldet personlig professionel konsultation hver 8 uge mellem trivselsmåling centerleder og afdelingsledere, og mellem afdelingsledere og medarbejdere. MUS Der afholdes MUS-samtale hver andet år, er netop gennemført på Jelling gård. Etablering af de tre nye enheder har minimeret konflikter borgerne imellem, ledelsen vurderer at det har en god effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet har intet at bemærke vedrørende arbejdsmiljø. 9. klager Tilsynets bemærkning ift. klage Art og håndtering: Jelling gård ligger overfor en daginstitution. Episoder hvor borgere er afhentet med fx ambulance grundet tvangsindlæggelse, har bevirket utryghed hos forældre til børnene i daginstitutionen. I det daglige er centerleder i dialog med institutionen. Begge involverede borgere er fraflyttet. Tilsynet ser klagen som behandlet. 10. Tilsynets konklusion Tilsynet konkluderer følgende: Ad. 1 tilbuddets aktuelle situation Gennemførte omrokeringer på Jelling have, med etablering af tre nye boenheder, er gennemført med tilfredshed hos medarbejdere og borgere. Generelt opleves det som om der er skabt mere homogene grupper end tidligere, hvilket har bevirket mere ro i fællesrummene og i samarbejdet på tværs af enhederne. Der er fokus på det nyligt etablerede aktivitets og beskæftigelsestilbud. Borgerne udtrykker stor glæde ved aktiviteterne og oplever de giver mening i tilværelsen. På Jelling gård er der pt. overlægning på en plads. Der er påbegyndt etablering af to yderligere pladser på 1. sal i den tilstødende bygning. Jelling gård er blevet godkendt til 5 borgere + 1 borger i overbelægning, frem til en ny lejlighed er etableret. Tilsynet bedes orienteret, såfremt der sker ændringer i forhold til personalenormeringen på Jelling gård. Ad. 2 særlige indsatser på tilbuddet 4

5 Udvikling af det nye misbrugstilbud, med stort fokus på uddannelse. Tidligere udfordringer som salg af stoffer på stedet er håndteret. Jelling have har fokus på deres behandlingstilbud med ansættelse af psykolog. Samtaletilbud til borgerne gives individuelt og tilbydes i forbindelse med særlige problematikker. Der et generelt fokus på kompetenceudvikling, med diverse uddannelsestiltag iværksat. Tilsynet vurderer at Jelling have har de rette tværfaglige og specifikke kompetencer til at varetage målgruppens behov. Ad. 3 arbejdet med seneste anbefalinger Tilsynet vurderer, at der er arbejdet med seneste anbefalinger. Ad. 4 voldsarbejde Tilsynet konstaterer at der har været 4 episoder med trusler om vold, at disse registreres og drøftes på SI-møder. Ad. 5 magtanvendelse Tilsynet vurderer at der arbejdes efter gældende regler om magtanvendelse. Ad. 6 sygefravær Intet at bemærke. Ad. 7 borgertilfredshed Borgerne er glade for at bo på Jelling have. Tilbuddet yder ifølge en borger optimal god ramme for personlig udvikling. Inddragelse i eget liv er stort og indsatser planlægges i samarbejde med kontaktpersonen. En borger ønsker at en daglig planlagt gåtur, gøres valgfri og udtrykker ønske om at gå til kor. Herudover vil borgeren gerne have mere indflydelse på valg af mad. Tilsynet ser selvbestemmelse praktiseret i mange af de daglige aktiviteter. Flere borgere ønsker at have indflydelse på nyansættelser. Tilsynet ser som et udviklingspotentiale, at Jelling have inddrager borgerne i ansættelser. En stram alkoholpolitik praktiseres på Jelling gård. Tilsynet anerkender borgernes behov for tydelige rammer. Tilsynet bemærker at håndhævelse af husregler, forudsætter at borgerne frivilligt medvirker. Herefter skal indgreb i selvbestemmelsesretten, såfremt disse opstår, udføres i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne. Ad. 8 arbejdsmiljø Det vurderer at omrokeringer af de tre boenheder, har bidraget til et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig tilstrækkelig inddraget i tilbuddets organisering. Der afholdes Mus samtale hvert andet år og trivselssamtale hver 8 uge. Ad. 9 klager Der har været klage fra forældre fra en daginstitution. Tilsynet vurderer klagen er håndteret. Ad. 10 samlede konklusion Tilsynet ser som udviklingspotentiale at borgerne inddrages i ansættelsessamtaler. 11. Anbefalinger og udviklingspotentiale På baggrund af den samlede konklusion ser tilsynet følgende udviklingspotentiale: At borgerne inddrages i ansættelsessamtaler i en form, så deres ønske om inddragelse imødekommes 5

6 12. Opfølgning på tilsynet Tilsynets bemærkning: Tilsynet giver ikke anledning til at skærpe Vejle Kommunes tilsynsforpligtigelse og opfølgning på tilsynet er dækket af Vejle Kommunes tilsynskoncept for Centerleders kommentar 6

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stenlyst Anmeldt tilsyn Marts 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere