Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland"

Transkript

1 DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

2 DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad, tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning Kontakt: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Ulla Madsen: Bente Grau-Hansen: Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning Thorkild Hjorth: Louise Mølgaard Mogensen: Designguiden kan downloades på

3 1 INTRODUKTION Forankring Grundlag OM DESIGNGUIDEN Funktionsbeskrivelse Diskussion...5 Forudsætninger BÆREDYGTIGHED INDEKLIMA Indeklimakategori Temperatur Ventilation & Luftkvalitet Lys Lyd & Rumakustik INSTALLATIONER Patientkald VVS-installationer El-installationer KONSTRUKTION & FREMTIDSSIKRING Fremtidssikring SIKKERHED Farver Loftlifte Patientsikkerhed Personalesikkerhed HYGIEJNE Overflader Installationer Udstyr & inventar INVENTAR Fast inventar Udstyr og flytbart inventar, efter behov PLADSKRAV & INDRETNING Dimensionering Toilet Håndvask Bruseplads Adgangsforhold Eksempel KILDEMATERIALE...26

4 1 INTRODUKTION Som led i en ny og forbedret sygeshusstruktur i Danmark planlægger, projekterer og bygger regionerne i årene frem mod 2020 hospitalsbyggeri for samlet set 40 mia. kr. Region Midtjylland bygger 2 nye hospitaler og etablerer en større udvidelse af et eksisterende hospital. Desuden foregår der ombygninger på de øvrige hospitaler. I projekter med styregruppe hvor Region Midtjyllands administration deltager Byggeorganisationen skal i forbindelse med udarbejdelse af dispositions-/ projektforslaget redegøre over for projektets styregruppe, hvorvidt de eksisterende designguides overholdes. Styregruppen skal godkende evt. ønsker om at fravige enkelte designguides. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk. Inden for alle hospitalsbyggeprojekterne skabes der konstant ny viden og erfaringsudveksling. Formålet med Designguide for Hospitalsbyggeri er, med afsæt i de regionale projekter såvel som nationale og internationale, at opsamle og dele viden. Designguiden kan dermed, med baggrund i aktuelle hospitalsbyggerier, kvalificere bygherre, projektgrupper og rådgivere mv. til at gå i dialog om at skabe de bedst mulige fysiske rammer for fremtidens hospitaler. Desuden støtter designguiden bygherre og projektgrupper i at fastlægge og synliggøre kvalitetskrav indenfor regionen, til gavn for både patienter, personale og pårørende. 1.1 Forankring Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland er forankret i Strategisk Sundhedsledelsesforum (SSLF). SSLF har i februar 2012 besluttet at Designguide for Hospitalsbyggeri skal være følg eller forklar med følgende procedure: I øvrige projekter Det er hospitalsledelsens ansvar, at videreformidle et ønske om at fravige enkelte designguides. Dialogen skal foregå med Sundhedsplanlægning. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk. 1.2 Grundlag Designguiden er skabt ud fra et stort vidensgrundlag fra hospitaler, projektafdelinger samt sundhedsfaglige og tekniske grupper i regionen. Dertil kommer forskningsresultater, nationale og internationale projekter samt gældende lovkrav og vejledninger. Der har desuden været rumafprøvning i mock-up. I designguiden vil nogle anbefalinger derfor være evidensbaserede imens andre baserer sig på erfaringsgrundlag og mock-up resultater

5 2 OM DESIGNGUIDEN Designguiden Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue giver anbefalinger til et godt patient toilet-/baderum for somatiske patienter med fokus på trivsel, sikkerhed, arbejdsmiljø og hygejne. Guiden beskriver følgende rumtype: Toilet-/baderum tilknyttet sengestue til voksne patienter i somatikken Sidehængt dør eller skydedør Designguiden for Toilet/bad tager udgangspunkt i brug af skydedør. Dette skyldes fordelene ved pladsbesparelse og nem og hygiejnisk betjening med dørautomatik. Fordele ved sidehængt dør: Sidehængt dør lukker mere tæt end en skydedør og er derfor mere lyd- og lufttæt. Sidehængt dør er lettere at vedligeholde og reparere. Designguiden er udarbejdet med fokus på både patient- og personalegruppen, i et forsøg på at illustrere de bedst mulige fysiske rammer for alle. 2.1 Funktionsbeskrivelse Toilet-/baderummet danner rammen om patientens personlige hygiejne, vask og pleje. Desuden er rummet også et arbejdsrum for personalet, når patienten har behov for assistance i forskellige plejesituationer, træningssituationer i forbindelse med bad, tandbørstning og lignende (ADL/Activity of daily living). Der vil kunne opholde sig 1 patient og 2 personaler i toilet-/baderummet på samme tid. Såfremt der ikke er håndvask på ensengsstuen, skal personalet kunne benytte håndvasken i toilet-/baderummet ved undersøgelser, stuegang m.v., og der skal i den forbindelse være automatik på døren. 2.2 Diskussion Toilet-/baderum med de tre arbejdsstationer håndvask, toilet og brus er et omkostningstungt rum, som hverken må være for småt eller for stort. I det følgende begrundes de valg, der indgår i forudsætningerne for denne guide. Ulemper ved sidehængt dør: Sidehængt dør kræver mere plads (dørpladen åbner ud i rummet). Sidehængt dør er vanskeligere at betjene for kørestolsbrugere, rollatorbrugere m.v. Fordele ved skydedør: En skydedør er let at betjene for de fleste patientkategorier, særlig hvis den er forsynet med automatik. En skydedør kræver mindre plads end en sidehængt dør. Ulemper ved skydedør: Der kan være patientkategorier (eksempelvis demente), som kan have svært ved at forstå betjeningen af automatikken. En skydedør er ikke så lyd- og lufttæt som en sidehængt dør. Det er dog af mindre betydning, når toilet- /baderummet er i tilknytning til en ensengsstue. Er skydedøren skjult i væg, kan den være vanskelig at reparere og vedligeholde, og der kan være problemer med rengøring. Alternativt kan skydedøren monteres uden på væggen

6 2.2.2 Toilet-/badestol eller bruseleje De anbefalede arealer i designguiden for toilet/bad, forudsætter brug af kipbar og elhøjdejusterbar toilet-/badestol. Vær opmærksom på at pladskravene øges ved anvendelse af toilet-/badestol, der ikke er kipbar og el-højdejusterbar. Fordele ved kipbar el-højdejusterbar toilet-/badestol: Toilet-/badestol kræver mindre plads under manøvrering end et bruseleje. Kip og højdejustering med el giver mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Toilet-/badestol er let at manøvrere. Jo mere kipbar, jo flere patientkategorier kan toilet-/badestolen anvendes til. Ulemper ved kipbar el-højdejusterbar toilet-/badestol: Toilet-/badestolens udformning bestemmer anvendeligheden. Vending af patient til siderne er yderst begrænset. Den er dyrere end et bruseleje. Fordele ved bruseleje: Bruseleje kan benyttes til alle, der kan tåle at ligge vandret. Det er muligt at vende patient fra side til side. Ulemper ved bruseleje: Bruseleje kræver mere plads under manøvrering end toilet-/badestol. Bruseleje kræver mere depotplads end toilet-/badestole. Afprøvning med kipbar toilet/badestol i mock-up. Forudsætninger Med afsæt i diskussionen er designguiden udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Patientgruppen er voksne patienter. Toilet-/baderum placeres i direkte forbindelse med ensengsstuen. Der anvendes skydedør. Der er plads til 2 hjælpere, samtidig med at der er fokus på den selvhjulpne patient. Der foregår ADL-træning (Activity of Daily Living) i rummet. Liftfunktioner foregår med rumdækkende loftlift på sengestuen, og der er derfor ikke loftlift i toilet-/baderummet. Plads til bruseleje er fravalgt. Der tages udgangspunkt i plads til elhøjdejusterbare toilet-/badestole. Hvor teksten er formuleret som skal, er der tale om krav baseret på lovgivning, regionale retningslinjer om hygiejneforhold eller viden om ergonomi. Begrebet anbefaling benyttes ved designguidens anvisninger. Ordet arbejdsareal defineres som den plads hjælpere, patient, inventar og udstyr skal anvende ved forskellige arbejdsfunktioner. Kilder står til sidst i dokumentet

7 3 BÆREDYGTIGHED Region Midtjylland har udarbejdet en strategi og handlingsplan for arbejde med et bedre lokalt- og globalt miljø. I Lokal Agenda 21, Strategi og handlingsplan fokuseres der på at forbedre energi- og miljøforholdene af hensyn til det globale miljø og for at fremme sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. FOKUS Toilet/bad skal leve op til principperne om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, jævnfør Agenda 21 Strategi og handlingsplan for Region Midtjylland Definitionen af bæredygtighed rummer flere dimensioner sammensat af miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Miljømæssig bæredygtighed omhandler energi og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning af vand, jord og luft. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille energi- og miljømæssige anbefalinger for toilet/bad alene, da den i energi- og miljømæssig sammenhæng ikke er en selvstændig størrelse. På toilet/bad-niveau kan man dog arbejde med forskellige energi- og ressourcebesparende installationer ved valg af belysning, sanitet og armaturer. Region Midtjylland anbefaler brug af biologisk nedbrydelige og genanvendelige materialer i videst muligt omfang. Økonomisk bæredygtighed omhandler det økonomiske grundlag og prioritering af eksempelvis miljøinvesteringer. I forhold til toilet/bad kan det betyde, at det kan vurderes, om ekstra anlægsomkostninger kan tjene sig ind i driftstiden. Det vil sige, om prioritering af miljømæssig og social bæredygtighed kan skabe større økonomisk bæredygtighed via færre driftsomkostninger til energi, færre ombygninger, færre sygedage til personalet, kortere indlæggelsestid for patienter osv. Social bæredygtighed omhandler det sociale, kulturelle og sundhedsmæssige med mennesket i centrum. For toilet/bad betyder det, at rummet skal indrettes, så der dannes gode og fremtidssikrede rammer for trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, til gavn for både personale, patienter og pårørende. Miljø Livscyklusvurdering af byggematerialer og energiforbrug i bygningen Vurdering af materialevalget ud fra materialernes påvirkning af nærmiljø og toksiske effekter Energiforbrug Vandforbrug Genanvendelse Økonomi Det Sociale Totaløkonomiberegninger, som tager højde for byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligehold af bygningen Vurdering af fleksibilitet for 3. parts bruger og påvirkning af bygningens værdi Luftkvalitet Akustik Visuel komfort Brugerindflydelse Bygningsstruktur og udearealer Adgangsforhold Arkitektur og kunst Definition af bæredygtighed ifølge Green Building Council Denmark som har etableret en dansk certificeringsordning for bæredygtighed i byggeri. Læs mere i Lokal Agenda 21, Strategi og handlingsplan , udarbejdet af Region Midtjylland

8 4 INDEKLIMA Det er afgørende for patientens helbredsforløb og for personalets arbejdsmiljø, at indeklimaet er godt og sundt. Et godt indeklima har bl.a. positiv betydning for personalets koncentrations- og arbejdsevne og for patientens helingsforløb. Det gode indeklima skabes gennem rummets udformning og brug, dvs. både de fysiske rammer, indretning, valg af installationer og anvendelse. Det er derfor vigtigt, at rummet planlægges, projekteres og indrettes således, at indeklimaet i rummet er tilpasset til de aktiviteter, der skal foregå, og at der gives mulighed for individuel indflydelse på indeklimaet. Derudover skal drift og vedligehold af bygningen kunne foretages på en måde, så det gode indeklima kan opretholdes i bygningens levetid. Dette stiller bl.a. krav til pladsforhold og placering af installationer, som kræver servicering. 4.1 Indeklimakategori Designguide for hospitalsbyggeri anbefaler at der planlægges efter at opnå den bedste indeklimakategori, I (A). Denne kategori betegner rum, som anvendes til svage og sensitive personer, hvor der er høje forventninger til indeklimaet,. Til eftervisning af indeklimaets niveau anbefales det at bruge et simuleringsprogram. FOKUS Det anbefales, at indeklimaet i rummet dimensioneres i henhold til kategori I jf. DS/EN og kategori A jf. DS/CEN/DR 1752 Indeklimaet i rummet skal kunne tilpasses de aktiviteter, der foregår med mulighed for individuel indflydelse 4.2 Temperatur Temperaturen afhænger af, hvor meget varme der tilføres, og hvor stort varmetabet er. FOKUS Der anbefales en rumtemperatur på 24 C +/-1 C Der anbefales brug af gulvvarme Varmetilførselen sker internt fra personer, belysning og opvarmningskilde, og eksternt fra solen, hvis toilet-/baderummet har et vindue. Komforttemperaturen i toilet-/baderummet er vanskelig at definere, da patienten i mange situationer vil være afklædt, hvorimod personalet er fuldt påklædt. Komforttemperaturen er derfor ikke nødvendigvis ens for personale og patient. Da patienten vil være den, der primært opholder sig i rummet, anbefales det at tilgodese patientens komfort, hvorfor en rumtemperatur på 24 C +/-1 C anbefales. Varmetilførsel til rummet kan ske ved gulvvarme, eller radiator. Gulvvarme er hygiejnisk, giver en jævn varmefordeling og komforten øges, da fodkulde undgås. Anvendes radiator, bliver der en mere fleksibel varmeregulering i rummet, da varmen hurtigere kan reguleres og tilpasses den enkelte patient. Radiator kræver dog mere rengøring og giver som udgangspunkt mindre komfort, hvorfor gulvvarme anbefales. En gulvvarmeventil skal være indbygget i væg. Hvis der anvendes radiator, anbefales radiatorventilen drejet, af hensyn til størrelse på fremspring. Radiatoren må, af hensyn til arbejdsmiljøet, ikke placeres inden for friplads-områderne ved toilet, håndvask eller bruseplads

9 Endvidere må tilslutningsrør til radiator ikke bryde gulvfladen, men skal føres op i væg. Det skal sikres, at ventilationen ikke giver anledning til træk. 4.3 Ventilation & Luftkvalitet FOKUS Ventilationsmængden anbefales at kunne behovsstyres efter temperatur og luftfugtighed. Dog anbefales det, at der udsuges med min. 100 m 3 /h i baderum Støjniveauet fra ventilation må ikke overskride 30 db(a). Der anbefales undertryk i forhold til sengestuen. Især høj fugtighed har betydning for luftkvaliteten i toilet/baderummet. Fugt, anvendelse af organiske materialer og rengøring har indvirkning på, hvorvidt der er grobund for eksempelvis skimmelsvamp i toilet/baderummet. Skimmelsvamp vil kunne resultere i forringet luftkvalitet. Det anbefales derfor ikke at bruge organiske materialer i toilet/baderummet. På grund af høj fugtbelastning anbefales det, at der udsuges med minimum 100 m 3 /h i badeværelser. Det kan overvejes både at etablere indblæsning og udsugning i badeværelser. Dog skal det sikres, at der er undertryk i forhold til øvrige rum. Udsugningsarmatur skal placeres i nærheden af forureningskilden. I baderum placeres udsugning derfor over bruseplads. I rum udelukkende med udsugning skal det sikres, at der tilføres den nødvendige friske luft til rummet ved en sprække under døren eller ved friskluftsventil i væg eller lignende. Ventilationen skal være dimensioneret og udført således, at den ikke kan give anledning til generende støj. For toilet-/baderum i tilknytning til sengestuer må støjniveauet fra ventilation ikke overskride 30 db(a). 4.4 Lys FOKUS Der skal være en almen belysning på 200 lux ved gulvoverfladen Ved spejlet skal der være en lysstyrke svarende til 200 lux ved ansigtet Lyset skal have god farvegengivelse, Ra > 80 Lyset anbefales at tænde og slukke via sensor Lysindfald og adgang til dagslys er med til at skabe foranderlighed i et rum, da lyset giver rummet forskellige farvenuancer og fokusområder i løbet af dagen. Denne foranderlighed har en positiv indflydelse på menneskets mentale og fysiske velbefindende. Derfor vil det have en positiv effekt på miljøet, hvis der kan etableres en dagslystilgang og evt. vinduesåbning i toilet- /baderummet. Da dagslys ikke er muligt i alle indretningsmodeller, skal der i baderum uden dagslys sikres en optimal kunstig belysning til at udføre personlig hygiejne, og de arbejdsopgaver, der skal løses af plejepersonalet. F.eks. ADL træning og sårbehandling. Den kunstige belysning skal udføres i henhold til Dansk Standards normer for belysning (DS 700-serien)

10 Den almene belysning for baderum skal udføres med en belysningsstyrke på 200 lux på gulvfladen. Der anbefales god belysning ved spejl gennem en belysningsstyrke på minimum 200 lux på ansigtet og en god farvegengivelse med Ra > 90. Belysningen ved spejlet anbefales at komme fra flere kilder for at modvirke skygger og blænding. Toilet-/baderum anbefales at være forsynet med sensor, der automatisk tænder lyset, når der er personer tilstede. Det anbefales, at efterklangstiden er mindre end 0,8 sek. i området Hz. Derudover kan talegengivelsen/forståelsen forringes, hvis rummet ikke har den rette akustik, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forhold til kommunikationen mellem patient og personale. Bygningskonstruktionerne skal være dimensioneret og udført, så de giver en tilstrækkelig lydisolation mellem tilstødende rum og etager og afskærmning fra eksterne støjkilder. Luftlydisolansen anbefales at være minimum 48 db. 4.5 Lyd & Rumakustik FOKUS Der anbefales en efterklangstid < 0,8 sek. og god talegengivelse Det anbefales at benytte hygiejne akustik-lofter Luftlydisolansen mellem tilstødende rum og etager anbefales at være minimum 48 db Da undersøgelser viser, at generende støj kan give anledning til stress hos patienter og personale, er det vigtigt, at støjkilder dæmpes i videst muligt omfang. De områder, som kan give generende støj i toilet-/baderum, er tekniske installationer som afløbsinstallationer og ventilationsanlæg samt evt. støj fra tilstødende toilet- /baderum. Toilet-/baderummet har oftest mange hårde overflader, som giver en hård akustik. For at understøtte god kommunikation mellem sygeplejepersonale og patient anbefales det derfor, at der anvendes hygiejne akustiklofter

11 5 INSTALLATIONER Toilet/bad er et rengøringskrævende rum hvor installationer, foruden deres funktionalitet, bør vælges ud fra et hygiejnisk og rengøringsvenligt perspektiv. FOKUS Det anbefales, at vedligehold og reparationer kan ske let og uden væsentlig indgriben i bygningens drift. Installationer anbefales at være o skjulte o nemme at servicere o hygiejniske o installeret så afspærring af ventilationssystem er muligt Der skal være lettilgængelige patientkald Mock Up opstilling i Innovationsstalden ved DNV Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest Derudover skal personalet have mulighed for at kunne tilkalde yderligere assistance og afmelde kaldet. Flytning af installationer anbefales af hensyn til driften at kunne udføres med begrænsede forstyrrelser for andre afsnit og rum. Installationernes placering og afspærringsmuligheder har bl.a. betydning for dette. Komponenter, som kræver service, anbefales anbragt over loft i gange, i skakte eller i sekundære rum. Forsyningsledninger anbefales så vidt muligt placeret over lofter på samme etage som de forsyner, så øvrige etager forstyrres mindst muligt og så principperne omkring generalitet og fleksibilitet kan udføres i praksis. Se afsnittet Konstruktion & Fremtidssikring. 5.1 Patientkald Af hensyn til patientens tryghed og sikkerhed skal patienten have mulighed for at tilkalde personalet. Systemet skal udformes således at patienten har mulighed for at anvende det ved håndvask, toilet og brus. 5.2 VVS-installationer Ventilationskanaler og rørføringer anbefales at være skjulte og placeret så det er nemt at tilgå dem via demonterbare lofter eller tilstødende rum. Installationerne skal være hygiejniske og installeret så afspærring af ventilationssystem er muligt, eksempelvis i forbindelse med desinfektion af rummet. Opvarmning og ventilering af rummet anbefales at være behovstyret. Gulvvarme anbefales. Se afsnit om indeklima. 5.3 El-installationer Der skal være stik til hårtørrer/shaver ved håndvask. Almen loftbelysning og lampe ved spejl

12 6 KONSTRUKTION & FREMTIDSSIKRING Kommende hospitalsbyggerier bør planlægges så bygningsmassen kan tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og fremtidig teknisk udvikling mange år fremover. FOKUS Arbejde med mock-up kan optimere planlægningsarbejdet Toilet-/baderum skal konstrueres, så det er fremtidssikret og indrettet ud fra principperne om generalitet og fleksibilitet For at fremtidssikre kommende projekter bør der planlægges med stor grad af generalitet og fleksibilitet Generalitet Generalitet betyder, at de bygningsmæssige rammer kan anvendes til forskellige formål efter behov. Det kan dreje sig om ADL (Activity of daily living) træning, sårpleje og andet. Det kan være indretning med høj grad af standardrum. Ens toilet-/baderum med ens indretning letter og effektiviserer arbejdsgangene for personalet og øger patientsikkerheden. Toilet-/baderummets udformning kan være med til at sikre, at fremtidige patientkrav og organisering af nye arbejdsprocesser kan imødekommes uden større ombygninger og renoveringer. Når ensengsstue og toilet-/baderum ligger i direkte forbindelse med hinanden, kan arbejdsfunktionerne revurderes, og nogle pladskrævende funktioner med krav om loftlift kan f.eks. foregå på sengestuen. En undersøgelse fra Norge viser, at hvor man tidligere havde problemer med for små toilet-/baderum, er man nu i en fase med alt for store rum. 6.1 Fremtidssikring Det er vigtigt, at der bygges med henblik på forandring. Større byggeprojekter har en varighed på op til år, og det kan derfor allerede undervejs i byggeperioden være nødvendigt at ændre på indretning mv. Mock-up og simulationer kan bruges til at afprøve rumindretning og udstyr og dermed medvirke til at fremtidssikre toilet- /baderum. Samtidig kan en mock-up visualisere arbejdsgange og arbejdsmiljørelaterede problemstillinger og dermed medvirke til at optimere personale- og patientsikkerhed Fleksibilitet Fleksibilitet betyder, at toilet/baderummet kan ombygges i takt med ændrede behov. Pladsbehov afhænger af patienternes funktionsniveau, hvilke funktioner der skal foregå i rummet, og hvilke arbejdsmetoder inklusiv hjælpemidler der skal anvendes. Uanset hvilke forudsætninger der opstilles, skal de tre arbejdsstationer håndvask toilet - brus kunne fungere, og deres indbyrdes placering vil være bekostelige at ændre. Det er derfor vigtigt, at rummet tilgodeser de situationer, hvor behovet kræver plads til, at personale kan hjælpe patienter med deres hygiejne. Toilet-/baderum anbefales indrettet, så der er plads til 2 hjælpere ved alle tre arbejdsstationer. Ændringer i kommende brugsmønstre kræver, at det er muligt at tilføje nye installationer og renovere og udskifte installationer som et led i den løbende vedligeholdelse, uden at der skal foretages større bygningsmæssige ændringer. Tekniske installationer skal placeres, så principperne omkring generalitet og fleksibilitet kan udføres i praksis

13 7 SIKKERHED Sikkerhed kan inddeles i to kategorier patientsikkerhed og personalesikkerhed. I mange tilfælde er disse sammenfaldende, men beskrives i det følgende hver for sig, idet perspektiverne for vurdering af sikkerheden er forskellige. FOKUS Det anbefales at arbejde med flest mulige standardrum/identiske rum Det anbefales at arbejde med kontrastfarver på og omkring inventar Den nødvendige plads afhænger af funktioner, arbejdsmetoder og hjælpe-midler knyttet til de tre områder: håndvask, toilet og brus for både den plejekrævende og selvhjulpne kørestolsbruger Der anbefales akustikloft Der skal være godt arbejdslys Gulv skal være skridsikkert, R 10. Der skal fokus på støttegreb/håndlister og disses placering som tryghed for patienten Erfaringer fra tilgængelig viden som arbejdspladsvurderinger, arbejdsulykker, patientfald, mock-up og nye undersøgelser anbefales inddraget Utilsigtede hændelser indberettet til Dansk Patient-Sikkerheds-Database i 2010 viste, at 9 % af indberetningerne omhandlede fald, der hyppigst forekommer på sengestue og badeværelse. Selve interiøret, herunder gulvbelægning, møblement og senge samt foranstaltninger, der gør det mere sikkert at bevæge sig rundt, f.eks. håndlister og håndgreb Sansemæssige karakteristika i omgivelserne, herunder lysforhold både dag og nat, farvekontraster og støjreduktion Selve brugen af de fysiske rammer, herunder risici ved våde gulve eller rod i patientens omgivelser 7.1 Farver Farvesætning kan have en positiv indflydelse på patienternes og personalets trivsel. Derudover kan farver medvirke til at forme og definere selve rummet, samt hjælpe med at svagtseende personer kan orientere sig. Forskning viser, at det er lettere for svagtseende at orientere sig, hvis lofter, vægge, gulve og døre adskiller sig tydeligt fra hinanden i farve. Gulve i tilstødende rum bør have nogenlunde samme lyshed, idet stor lysforskel eller markant mønster for svagtseende og demente kan opfattes som niveauspring eller huller. Farvevalget i rummet kan desuden medvirke til at fremhæve inventar. Det anbefales, at der arbejdes med kontrastfarver på inventar eller inventarets omgivelser af hensyn til patientens orienteringsmuligheder, adfærd og sikkerhed. I en amerikansk rapport fra Center for Health Design har man følgende anbefalinger for forebyggelse af patientfald: Design af en afdeling som helhed samt design og indretning af patientstuer og badeværelser

14 7.2 Loftlifte Rumdækkende loftlifte er et vigtigt element i forhold til både patient- og personalesikkerhed. Når sengestuer med direkte adgang til toilet-/baderum har etableret loftlifte kan alle liftfunktioner f.eks. fra stol til toilet- /badestol foregå på sengestuen og derved fjerne behovet for loftlift i toilet- /baderummet. 7.3 Patientsikkerhed Den største sikkerhedsrisiko for patienten i toilet-/baderummet er risikoen for at falde. Årsagerne til fald er komplekse, og mange faktorer spiller ind, når patienten skal bevæge sig fra seng til toilet-/baderum. Skridsikker gulvbelægning, støttegreb, manøvreareal, tilgængelighed og størrelsen på rummet er væsentlige områder i forhold til at forebygge patientfald Støjniveau Det er vigtigt at opnå så lavt et støjniveau som muligt. For personalet betyder det færre distraherende faktorer, hvilket mindsker følelsen af irritabilitet, træthed og stress. Det mindsker så risikoen for forglemmelser, misforståelser og kommunikationsbrist, der kan føre til fejl. Støjniveauet på toilet-/baderum er præget af høj efterklangstid på grund af de hårde materialer som fliser, porcelæn og metal. Den væsentligste støjdæmpning opnås ved at bruge lyddæmpende loftsbeklædning - se også afsnit om indeklima Gulvareal Ved indretning af toilet-/baderum vil et tilstrækkeligt gulvareal medvirke til at sikre hensigtsmæssige og logiske arbejdsrutiner. Loftlift på sengestue, Regionshospitalet Viborg Definitionen af et tilstrækkeligt gulvareal knytter sig især til funktionerne ved håndvask, toilet og brus set i forhold til patientens funktionsniveau. Dette udgør grundlaget for at beregne den nødvendige plads til personalet, som skal hjælpe patienten. Gulvarealet vil også afhænge af udstyr, hjælpemidler og arbejdsmetoder. Man skal være opmærksom på, at den store, tunge patient vil kræve ekstra plads på grund af større hjælpemidler og vil desuden øge vægtbelastningen på inventaret. Patienternes faldrisiko er størst i området mellem seng og stol (på sengestuen), samt seng og toilet. Det skyldes, at det er i de områder, patienterne primært bevæger sig. I forhold til patientsikkerhed er det derfor vigtigt at overveje brugen af materialer, udstyr, farver og belysning, så de ikke fremprovokerer faldulykker. Gulvbelægning skal være skridsikker med en anbefalet ruhed R10, og der skal være en god almen belysning med god farvegengivelse. Det kan være en fordel med kontrastfarver ved toiletsæde, sæbedispenser, håndvask støttegreb/håndlister mv

15 Støttegreb/håndlister anbefales at være runde for at sikre et godt greb. Gulvet skal være uden niveauspring og med fald på maks. 2 grader. 7.4 Personalesikkerhed Personalets sikkerhed i toilet-/baderum hænger sammen med de forhold, der også sikrer patienten en god sikkerhed. F.eks. mindsker standardiserede rum risikoen for at personalet laver fejl, da det giver en større tryghed og genkendelighed for personalet, og dermed større tryghed for patienten. Ved planlægningen af toilet- /baderum anbefales det at inddrage erfaringer fra arbejdspladsvurdering, utilsigtede hændelser og arbejdsulykker fra tilsvarende byggerier, ligesom der kan udføres mockup af rummet. I forhold til at undgå uhensigtsmæssige ergonomiske belastninger skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads samt en hensigtsmæssig indretning, så personalet kan udføre forflytnings- og plejeopgaver forsvarligt. Jo mindre toilet-/baderum, jo større risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ved at opsætte støttegreb/håndlister til patienten, kan faldrisikoen reduceres. Dermed reduceres risikoen for, at personalet ser sig nødsaget til at gribe ud efter patienten. Udstyr, som f.eks. højdejusterbare toilet-/badestole med kip, kan reducere foroverbøjede og roterede arbejdsstillinger og nedsætter dermed risikoen for arbejdsskader. Godt arbejdslys med god farvegengivelse giver en større sikkerhed for personalet. Se afsnit om indeklima

16 8 HYGIEJNE For at reducere smittespredning er det vigtigt at inddrage infektionshygiejniske aspekter i indretningen. Dette kan gøres ved adfærdsregulerende indretning for både personale og patienter, og ved at tage hensyn til rengøringsvenlighed ved valg af inventar, materialer, installationer og diverse udstyr. Manglefuld rengøring kan ud over smitterisiko medvirke til skimmelsvamp i toilet/baderummet. FOKUS Lofter, gulve og vægge skal være slidstærke og kunne tåle hyppig rengøring Gulv anbefales med hulkel Installationer anbefales skjulte, dog med mulighed for forsvarligt vedligehold og udskiftning Gulvafløb skal være nemt at rengøre. Alt inventar, materiel og udstyr skal være rengøringsvenligt, kunne tåle egnede desinfektionsmidler og have så få vandrette flader som muligt Håndvask skal være uden bundprop og overløbshul. Afløb anbefales forskudt fra vandstråle. Ved håndvask skal forefindes alt nødvendigt udstyr til håndhygiejne. Spejl anbefales indbygget i væg Væghængt toilet anbefales. Rengøringsvenlig bruser med bruseslange på 2 m anbefales 8.1 Overflader Lofter, vægge og gulvbelægning skal være slidstærke og kunne tåle egnede rengøringsmidler og desinfektionsmidler, som anvendes i Danmark. Overfladerne skal være glatte og lette at rengøre. Gulvbelægningen skal kombinere rengøringsvenlighed med skridsikkerhed og anbefales med hulkel. Områderne omkring vask, spejl og bruser stiller større krav til rengøringsvenlighed end de øvrige flader i rummet. 8.2 Installationer Installationer placeres så vidt muligt skjulte, men så vedligehold og udskiftning kan ske på forsvarlig vis og efter forskrifterne. Gulvafløb anbefales at være rundt og udført med let aftagelig rist, så der er let adgang til rensning/rengøring af vandlås. Såfremt der er vindueskarm anbefales denne at være skrå, så den ikke bliver brugt til opbevaringsplads eller frasætning. Hvis der forefindes radiator i baderum skal den kunne tåle daglig rengøring med vand/sæbe og desinfektion med egnede desinfektionsmidler. 8.3 Udstyr & inventar Udstyr skal kunne tåle regelmæssig rengøring og kunne desinficeres. For alt inventar gælder, at der anbefales vaskbare, glatte og rengøringsvenlige overflader, som tåler desinfektion. Af hensyn til rengøring anbefales så få genstande som muligt placeres på gulvet Håndvask Håndhygiejne på et hospital er yderst vigtig, da overførslen af smitte ofte sker via de bakterier, der sætter sig på hænder ved berøring af personer og genstande. Derfor skal der ved håndvasken være det nødvendige håndhygiejneudstyr, såsom flydende sæbe, desinfektionsmiddel, engangshåndklæder og handsker

17 Spejl anbefales at være indbygget i væg, med fugning mellem spejl og væg. Sæbe- og spritdispenser ophænges, så eventuelt dryp rammer drypbakke eller håndvask, hvorved gulvet ikke beskadiges. Engangshåndklæder bruges ved håndvask og placeres tæt på håndvask og affaldskurv. Eventuelt flytbart affaldsstativ placeres mellem håndvask og toilet. Håndvask skal være uden bundprop og overløbshul. Fastmonteret håndvask fuges mellem håndvask og væg. Vandarmatur anbefales at være rengøringsvenligt med nemt aftagelige perlatorer for afkalkning og rengøring. For at undgå at bakterier hvirvles op fra afløbet, anbefales en håndvask, hvor vandet fra blandingsbatteriet rammer forskudt for afløbet Toilet og toiletrulleholder Af rengøringsmæssige hensyn anbefales et væghængt toilet. Det anbefales, at toiletrulleholderen placeres på armstøtten Bruser Bruserslange skal være glat og øvrige overflader på brusehoved, armatur og brusestang skal være rengøringsvenlige. Af hensyn til fleksibiliteten anbefales bruseslange med en længde på 2 m

18 9 INVENTAR Følgende afsnit er en liste over det inventar og udstyr, der anbefales plads til i et toilet- /baderum. De angivne dimensioner er afhængige af model og fabrikat. 9.1 Fast inventar Affaldskurv - Væghængt affaldskurv placeres under engangs håndklæder i højden ca. 60 cm over gulv. Armstøtte ved toilet - Skal være opklappelige og kunne monteres på begge sider af toilettet med ca. 60 cm mellem grebene og 90 cm lange. Toiletpapirsholder placeres tæt ved bruger, evt. på armstøtten. Belysning Armaturer ved spejl og i loft. Generel rumbelysnig på 200 lux samt 200 lux på ansigtet. Se afsnit om indeklima. Blandingsbatteri ved håndvask Bør være betjeningsvenligt et-grebs. Skal kunne albuebetjenes. Det anbefales at vandstråle lander i vasken, forskudt for afløbet. Der skal være god plads til hænderne under vandstrålen. Håndbruser ved håndvasken er en mulighed, f.eks. til separat hårvask. Bruseplads - Termostatreguleret armatur placeres cm over gulvhøjde. Brusehoved på lodret brusestang, så bruser kan anvendes af både siddende og stående brugere. Brusestang, som skal kunne anvendes som støttegreb, placeres 90 cm over gulvhøjde og op i en højde på minimum 200 cm. Bruseslange skal være ekstra lang - min. 200 cm. Slangen skal være glat af hensyn til hygiejnen. Vandrette støttegreb placeres i 90 cm højde. Engangs-håndklæder - Placeres over affaldskurv i højden ca. 120 cm over gulv. Handskeophæng - Væghængt mellem toilet og håndvask. Placeringshøjde er afhængig af, hvor mange handsketyper der skal stå ovenpå hinanden. Håndvask - Minimum 60 cm dyb. Hvor der foregår hyppig ADL-træning, anbefales håndvasken at være elbetjent højdejusterbar i højden cm. Vandhanen placeres forskudt for afløb i vask, så sprøjt fra afløb reduceres mest muligt. Vask udføres med tilbageført afløb af hensyn til kørestolsbrugere. Vask skal være uden bundprop og overløbshul, og anbefales at have integreret håndgreb. Opstalt bruseplads

19 Opstalt håndvask Opstalt toilet Kaldesystem - Patienten og personalet skal kunne benytte kaldesystem fra både siddende og stående stilling ved toilet, brusebad og håndvask. Knager - Knager til håndklæder placeres ved håndvask og i nærheden af bruser. Kroge til dropposer (under 1 cm i diameter) placeres ved håndvask, toilet og bruser. Knager skal af hygiejniske årsager kun benyttes til midlertidigt ophæng. Knagerne kan bidrage til, at dropstativ ikke er nødvendigt på toilet-/baderum. Spejl - Minimum 100 cm højt og placeres med underkant 90 cm over gulvhøjde. For at tilgodese hygiejnekrav anbefales spejlet placeret i niveau med væg med fugning mellem spejl og væg. Spejlet skal kunne anvendes af både kørestolsbrugere og stående voksne patienter. Spritdispenser - Væghængt ved håndvask 110 cm fra gulv. Placeres over håndvask eller dryp-bakke, så dryp på gulv undgås. Udseende skal adskille sig fra sæbedispenser. Evt. ekstra spritdispenser ved toilet. Stikkontakt - Til hårtørrer/barbermaskine. Placeres ved håndvask i højden 110 cm over gulvet. Støttegreb/håndlister - Vandrette runde støttegreb/håndlister anbefales langs alle vægge. Højde 90 cm over gulv. Ved døren anbefales lodrette greb. Grebene skal være rengøringsvenlige. Sæbedispenser - Væghængt ved håndvask 110 cm fra gulv. Placeres over håndvask eller drypbakke, så dryp på gulv undgås. Udseende skal adskille sig fra spritdispenser. Toilet - Standardhøjde: 42 cm. Toiletforhøjer kan påmonteres. Af hensyn til rengøring anbefales væghængt toilet. Toiletsæde skal være nemt at afmontere af hensyn til rengøring. Der kan evt. placeres spritdispenser ved toilettet ekstra håndbruser ved toilettet som bidetfunktion. Toiletpapirsholder - Placeres tæt ved bruger og evt. på armstøtten. Højde ca 80 cm over gulv

20 9.2 Udstyr og flytbart inventar, efter behov Afhængigt af patientkategorier må det afgøres, hvor meget udstyr der skal være plads til i rummet samtidigt. Toilet-/badestol Standardmodel 65x95 cm Højdejusterbar 57x cm Højdejusterbar avanceret 65x cm Affaldsstativ - Grundmodul ca. 45x45 cm med låg. Med hjul. Badebænk - Maksimalt mål 55x40 cm. Diverse vogne - Benyttes i begrænset omfang når patienten er til stede f.eks. rullebord til sårpleje Dropstativ - Grundmodul ca. ø 70. Kan erstattes af kroge til ophæng ved de tre funktioner. Gangstativ Grundmodul ca. 70x70 cm Kørestol - Varianter over mulige kørestole, hvor grundmodulet m/patient er: Standard kørestol 70x120 cm El-kørestol 70x135 cm Komfort kørestol 75x145 cm Vendediameter ø 200 cm Lift - I denne guide er loftlifte i toilet- /baderum fravalgt, da der forudsættes ensengsstuer med toilet-/bad, hvor alle liftfunktioner kan udføres på sengestuen, som er udstyret med en rumdækkende loftlift. Mobillift kan benyttes, hvis f.eks. patient er faldet i toilet-/baderummet. Grundmodul ca. 70x125 cm (130x125 med benspredning). Rollator - Grundmodul ca. 65x80 cm Manøvreareal med hjælper ø 140 cm Snavsetøjsvogn - Grundmodul ca. 65x65 cm. Med hjul

21 10 PLADSKRAV & INDRETNING Der skal således tages højde for både patientens selvhjulpenhed og medarbejdernes plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger. De følgende afsnit beskriver de arealkrævende funktioner og inventar, som definerer toilet-/baderummets endelige størrelse. Desuden beskriver afsnittet rummets anbefalede indretning Toilet Det anbefales at placere toilettet overfor døråbningen. Det giver bedre manøvreringsmuligheder med kørestol/badestol og dermed mindre belastning af personalet. Et væghængt toilet letter rengøringen og giver dermed bedre hygiejne og mere plads til fællesareal ved manøvrering med kørestol/badestol. Jo større vægtbelastning toilettet kan klare, jo mere fleksibilitet i forhold til store, tunge patienter. Kummen skal gå så langt ud, at en toiletstol kan gå ind over og dække kummen. Afstanden fra forkant af toilet til bagvæg skal være 80 cm, for at man kan foretage en skrå forflytning Dimensionering Når et rum skal planlægges, er det afgørende, at både de pladsmæssige forhold og indretningen er tilpasset de funktioner, der skal udføres. Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig indretning er med til at sikre mulighed for hensigtsmæssige arbejdsforhold, effektive arbejdsgange samt at forebygge skader og nedslidning for personalet. Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig indretning medfører ligeledes fordele for patienten i relation til sikker behandling og god pleje. Ensengsstuer med toilet-/baderum i direkte tilknytning giver mulighed for at foretage arbejdsprocesser med loftlift på sengestuen. I de følgende eksempler indgår der derfor ikke forflytning med loftlift i toilet- /baderummet

22 Arbejdsareal ved toilet Arbejdsareal ved skrå forflytning Arbejdsareal ved frontal forflytning Den skrå forflytning af den plejekrævende patient. Afstand fra toilet til væg skal være min. 90 cm på begge sider, for at der kan forflyttes fra to sider. Den frontale forflytning af den plejekrævende patient kræver et friareal på 60 cm på hver side af toilettet til både passage og arbejde. Friplads foran toilet til kørestol med hjælper kræver min. 175 cm. (kørestol 120 cm, hjælper 75 cm, minus fællesareal 20 cm) Den vinkelrette forflytning af den plejekrævende patient kræver et friareal på 85 cm på hver side af toilettet. Friplads foran toilet til kørestol med hjælper kræver min. 135 cm. Kørestol 75 cm og passage 60 cm. Arbejdsareal ved vinkelret forflytning Det samlede pladskrav, for at alle tre forflytninger kan foregå, er 215x255 cm

23 10.3 Håndvask For at fremme patientens mulighed for at være selvhjulpen, anbefales håndvask med håndgreb. For at give plads til to hjælpere ved håndvasken skal der være 60 cm på hver side. Disse afstande fremkommer ved at trække fællesareal under vask på 15 cm fra pladskravet for let arbejde på 75 cm. Friplads på 135 cm foran håndvask fremkommer ved at kørestol og hjælper tilsammen fylder 175 cm. Herfra trækkes fællesareal under håndvask på 40 cm Bruseplads Arbejdsareal ved håndvask Håndvaske findes i flere varianter, og valget skal ses i forhold til målgruppen og dens funktionsniveau. I dette tilfælde er målgruppen en kørestolsbruger med plads til 2 hjælpere Arbejdsareal ved håndvask Håndvasken skal være minimum 60 cm i dybden (fra forkant til bagvæg), fordi kørestol/badestol skal kunne komme ind under håndvasken. Af hensyn til kørestolsbrugerens ben anbefales vandlås ikke placeret direkte under afløbshul, og afløbet skal være trukket tilbage til væggen. Det anbefales at håndvasken er højderegulerbar (75-90 cm)med elbetjening. Dette forbedrer bl.a. mulighederne for at gennemføre ADL træning (Activity of daily living). Sidejusterbar håndvask øger rummets fleksibilitet, men giver samtidig rengøringsmæssige problemer og anbefales derfor kun i særlige tilfælde Arbejdsareal ved højdejusterbare toilet-/badestole En toilet-/badestol anvendes til den plejekrævende patient. I mock-up er afprøvet en model, der er højdejusterbar med kip og eldrevet. Det betyder, at den foroverbøjede arbejdsstilling er reduceret så meget, at 65 cm er tilstrækkelig til hjælperne på hver side. Arbejdsareal ved højdejusterbar badestol

24 Hvis der anvendes toilet-/badestol som ikke er højdejusterbar, skal der beregnes min. 75 cm på hver side frem for de viste 65 cm. Passage for en person er min. 50 cm Adgangsforhold Badebænk Badebænk benyttes til den delvist selvhjulpne patient. Nogle patienter finder tryghed ved at sidde på badebænken, når den er placeret i et hjørne. Støttegreb kan yderligere medvirke til at øge trygheden. Brusestang kan også fungere som støttegreb (stiller krav til fastgørelse). I forbindelse med brusepladsen må der ikke være niveauspring i gulvet. Opstalt af adgangsdør til toilet/bad Døråbningen fra sengestue til toilet- /baderummet skal være så bred, at en patient med rollator og én hjælper kan komme igennem. Det forudsættes, at hjælperen går skråt bagved patienten. Dermed er det samlede behov for fri bredde 105cm (rollator 65 cm og hjælper 40 cm). Adgang til toilet-/baderummet skal være niveaufri. Døren anbefales som en skydedør af pladshensyn. Desuden anbefales automatik af hensyn til hygiejne. Trykknap til døråbner placeres på væg i dørens åbningsside. Trykknap skal kunne albuebetjenes og være placeret i højden cm over gulv. Af hensyn til patientens sikkerhed er det vigtigt, at døren kan tvangsåbnes. Døren kan være farvet eller påsat ikon for let genkendelighed

25 10.6 Eksempel Eksempel på toilet/baderum Skitsen af toilet/baderum på 6,5 m 2 er et eksempel på, hvordan toilet/baderum kan indrettes, så personalets arbejdsarealer tilgodeses, samtidig med at den selvhjulpne patients behov støttes. I eksemplet er der sikret plads til personale på begge sider af håndvasken, toilettet og brus. Patientens mulighed for selvhjulpenhed er understøttet ved at minimere gulvarealet og montere greb langs væggene. På begge sider af døren er der vist lodrette støttegreb. Desuden er der vist håndvask med frontgreb og et opklappeligt greb til brug efter behov. Er der behov for plads til hjælper, klappes håndgrebet op. Håndgrebene fremmer patientens mulighed for selv at rejse sig eller flytte sig fra toilet til håndvask. For at patienten kan nå bøjlen på håndvasken fra toilettet, må afstanden mellem toilet og håndvask være max. 70 cm. Toilettet er vist som hængetoilet 80 cm i dybden og med 90 cm lange armstøtter. Det viste inventar er eksempler, hvor de anbefalede funktioner kan opnås

Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad

Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad Børne-/ungdoms psykiatri, retspsykiatri og øvrig psykiatri Version I September 2013 Region Midtjylland - 1 -

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND MR-scannerfunktion MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum Version I Maj 2013 Region Midtjylland 1 Sundhedsplanlægning

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A

NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A PATIENTSIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ Brugermøde BM 02 Tema REFERAT Dato 22.03.2013 Udarbejdet af BRUNSGAARD + LAURSEN/LBH Kontrol nb, mb B R U N S G A A R D + L A U R S E N

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Antropologisk undersøgelse. Det Intelligente Hospitalsbaderum

Antropologisk undersøgelse. Det Intelligente Hospitalsbaderum Antropologisk undersøgelse Det Intelligente Hospitalsbaderum Udarbejdet af antropolog Randi Lehmann Boesen, G10, Syddansk Sundhedsinnovation Undersøgelsen... 1 Hvorfor toiletter og baderum?... 1 Personale

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Vejledning Januar 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - januar 2014 Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen Tilgængelighed Afgangsspeciale: Tilgængelighed Bygningskonstruktør uddannelse på Via university college Forfatter: Christian Møller Rosensten Vejleder: Laurits Kristian Kristensen Afleveringsdato: 28.11.2011

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere