Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland"

Transkript

1 DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

2 DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad, tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning Kontakt: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Ulla Madsen: Bente Grau-Hansen: Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning Thorkild Hjorth: Louise Mølgaard Mogensen: Designguiden kan downloades på

3 1 INTRODUKTION Forankring Grundlag OM DESIGNGUIDEN Funktionsbeskrivelse Diskussion...5 Forudsætninger BÆREDYGTIGHED INDEKLIMA Indeklimakategori Temperatur Ventilation & Luftkvalitet Lys Lyd & Rumakustik INSTALLATIONER Patientkald VVS-installationer El-installationer KONSTRUKTION & FREMTIDSSIKRING Fremtidssikring SIKKERHED Farver Loftlifte Patientsikkerhed Personalesikkerhed HYGIEJNE Overflader Installationer Udstyr & inventar INVENTAR Fast inventar Udstyr og flytbart inventar, efter behov PLADSKRAV & INDRETNING Dimensionering Toilet Håndvask Bruseplads Adgangsforhold Eksempel KILDEMATERIALE...26

4 1 INTRODUKTION Som led i en ny og forbedret sygeshusstruktur i Danmark planlægger, projekterer og bygger regionerne i årene frem mod 2020 hospitalsbyggeri for samlet set 40 mia. kr. Region Midtjylland bygger 2 nye hospitaler og etablerer en større udvidelse af et eksisterende hospital. Desuden foregår der ombygninger på de øvrige hospitaler. I projekter med styregruppe hvor Region Midtjyllands administration deltager Byggeorganisationen skal i forbindelse med udarbejdelse af dispositions-/ projektforslaget redegøre over for projektets styregruppe, hvorvidt de eksisterende designguides overholdes. Styregruppen skal godkende evt. ønsker om at fravige enkelte designguides. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk. Inden for alle hospitalsbyggeprojekterne skabes der konstant ny viden og erfaringsudveksling. Formålet med Designguide for Hospitalsbyggeri er, med afsæt i de regionale projekter såvel som nationale og internationale, at opsamle og dele viden. Designguiden kan dermed, med baggrund i aktuelle hospitalsbyggerier, kvalificere bygherre, projektgrupper og rådgivere mv. til at gå i dialog om at skabe de bedst mulige fysiske rammer for fremtidens hospitaler. Desuden støtter designguiden bygherre og projektgrupper i at fastlægge og synliggøre kvalitetskrav indenfor regionen, til gavn for både patienter, personale og pårørende. 1.1 Forankring Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland er forankret i Strategisk Sundhedsledelsesforum (SSLF). SSLF har i februar 2012 besluttet at Designguide for Hospitalsbyggeri skal være følg eller forklar med følgende procedure: I øvrige projekter Det er hospitalsledelsens ansvar, at videreformidle et ønske om at fravige enkelte designguides. Dialogen skal foregå med Sundhedsplanlægning. Det skal i så fald fremgå af sagsfremstillingen til regionsrådet, når projektforslaget skal godkendes politisk. 1.2 Grundlag Designguiden er skabt ud fra et stort vidensgrundlag fra hospitaler, projektafdelinger samt sundhedsfaglige og tekniske grupper i regionen. Dertil kommer forskningsresultater, nationale og internationale projekter samt gældende lovkrav og vejledninger. Der har desuden været rumafprøvning i mock-up. I designguiden vil nogle anbefalinger derfor være evidensbaserede imens andre baserer sig på erfaringsgrundlag og mock-up resultater

5 2 OM DESIGNGUIDEN Designguiden Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue giver anbefalinger til et godt patient toilet-/baderum for somatiske patienter med fokus på trivsel, sikkerhed, arbejdsmiljø og hygejne. Guiden beskriver følgende rumtype: Toilet-/baderum tilknyttet sengestue til voksne patienter i somatikken Sidehængt dør eller skydedør Designguiden for Toilet/bad tager udgangspunkt i brug af skydedør. Dette skyldes fordelene ved pladsbesparelse og nem og hygiejnisk betjening med dørautomatik. Fordele ved sidehængt dør: Sidehængt dør lukker mere tæt end en skydedør og er derfor mere lyd- og lufttæt. Sidehængt dør er lettere at vedligeholde og reparere. Designguiden er udarbejdet med fokus på både patient- og personalegruppen, i et forsøg på at illustrere de bedst mulige fysiske rammer for alle. 2.1 Funktionsbeskrivelse Toilet-/baderummet danner rammen om patientens personlige hygiejne, vask og pleje. Desuden er rummet også et arbejdsrum for personalet, når patienten har behov for assistance i forskellige plejesituationer, træningssituationer i forbindelse med bad, tandbørstning og lignende (ADL/Activity of daily living). Der vil kunne opholde sig 1 patient og 2 personaler i toilet-/baderummet på samme tid. Såfremt der ikke er håndvask på ensengsstuen, skal personalet kunne benytte håndvasken i toilet-/baderummet ved undersøgelser, stuegang m.v., og der skal i den forbindelse være automatik på døren. 2.2 Diskussion Toilet-/baderum med de tre arbejdsstationer håndvask, toilet og brus er et omkostningstungt rum, som hverken må være for småt eller for stort. I det følgende begrundes de valg, der indgår i forudsætningerne for denne guide. Ulemper ved sidehængt dør: Sidehængt dør kræver mere plads (dørpladen åbner ud i rummet). Sidehængt dør er vanskeligere at betjene for kørestolsbrugere, rollatorbrugere m.v. Fordele ved skydedør: En skydedør er let at betjene for de fleste patientkategorier, særlig hvis den er forsynet med automatik. En skydedør kræver mindre plads end en sidehængt dør. Ulemper ved skydedør: Der kan være patientkategorier (eksempelvis demente), som kan have svært ved at forstå betjeningen af automatikken. En skydedør er ikke så lyd- og lufttæt som en sidehængt dør. Det er dog af mindre betydning, når toilet- /baderummet er i tilknytning til en ensengsstue. Er skydedøren skjult i væg, kan den være vanskelig at reparere og vedligeholde, og der kan være problemer med rengøring. Alternativt kan skydedøren monteres uden på væggen

6 2.2.2 Toilet-/badestol eller bruseleje De anbefalede arealer i designguiden for toilet/bad, forudsætter brug af kipbar og elhøjdejusterbar toilet-/badestol. Vær opmærksom på at pladskravene øges ved anvendelse af toilet-/badestol, der ikke er kipbar og el-højdejusterbar. Fordele ved kipbar el-højdejusterbar toilet-/badestol: Toilet-/badestol kræver mindre plads under manøvrering end et bruseleje. Kip og højdejustering med el giver mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Toilet-/badestol er let at manøvrere. Jo mere kipbar, jo flere patientkategorier kan toilet-/badestolen anvendes til. Ulemper ved kipbar el-højdejusterbar toilet-/badestol: Toilet-/badestolens udformning bestemmer anvendeligheden. Vending af patient til siderne er yderst begrænset. Den er dyrere end et bruseleje. Fordele ved bruseleje: Bruseleje kan benyttes til alle, der kan tåle at ligge vandret. Det er muligt at vende patient fra side til side. Ulemper ved bruseleje: Bruseleje kræver mere plads under manøvrering end toilet-/badestol. Bruseleje kræver mere depotplads end toilet-/badestole. Afprøvning med kipbar toilet/badestol i mock-up. Forudsætninger Med afsæt i diskussionen er designguiden udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Patientgruppen er voksne patienter. Toilet-/baderum placeres i direkte forbindelse med ensengsstuen. Der anvendes skydedør. Der er plads til 2 hjælpere, samtidig med at der er fokus på den selvhjulpne patient. Der foregår ADL-træning (Activity of Daily Living) i rummet. Liftfunktioner foregår med rumdækkende loftlift på sengestuen, og der er derfor ikke loftlift i toilet-/baderummet. Plads til bruseleje er fravalgt. Der tages udgangspunkt i plads til elhøjdejusterbare toilet-/badestole. Hvor teksten er formuleret som skal, er der tale om krav baseret på lovgivning, regionale retningslinjer om hygiejneforhold eller viden om ergonomi. Begrebet anbefaling benyttes ved designguidens anvisninger. Ordet arbejdsareal defineres som den plads hjælpere, patient, inventar og udstyr skal anvende ved forskellige arbejdsfunktioner. Kilder står til sidst i dokumentet

7 3 BÆREDYGTIGHED Region Midtjylland har udarbejdet en strategi og handlingsplan for arbejde med et bedre lokalt- og globalt miljø. I Lokal Agenda 21, Strategi og handlingsplan fokuseres der på at forbedre energi- og miljøforholdene af hensyn til det globale miljø og for at fremme sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. FOKUS Toilet/bad skal leve op til principperne om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, jævnfør Agenda 21 Strategi og handlingsplan for Region Midtjylland Definitionen af bæredygtighed rummer flere dimensioner sammensat af miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Miljømæssig bæredygtighed omhandler energi og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning af vand, jord og luft. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille energi- og miljømæssige anbefalinger for toilet/bad alene, da den i energi- og miljømæssig sammenhæng ikke er en selvstændig størrelse. På toilet/bad-niveau kan man dog arbejde med forskellige energi- og ressourcebesparende installationer ved valg af belysning, sanitet og armaturer. Region Midtjylland anbefaler brug af biologisk nedbrydelige og genanvendelige materialer i videst muligt omfang. Økonomisk bæredygtighed omhandler det økonomiske grundlag og prioritering af eksempelvis miljøinvesteringer. I forhold til toilet/bad kan det betyde, at det kan vurderes, om ekstra anlægsomkostninger kan tjene sig ind i driftstiden. Det vil sige, om prioritering af miljømæssig og social bæredygtighed kan skabe større økonomisk bæredygtighed via færre driftsomkostninger til energi, færre ombygninger, færre sygedage til personalet, kortere indlæggelsestid for patienter osv. Social bæredygtighed omhandler det sociale, kulturelle og sundhedsmæssige med mennesket i centrum. For toilet/bad betyder det, at rummet skal indrettes, så der dannes gode og fremtidssikrede rammer for trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, til gavn for både personale, patienter og pårørende. Miljø Livscyklusvurdering af byggematerialer og energiforbrug i bygningen Vurdering af materialevalget ud fra materialernes påvirkning af nærmiljø og toksiske effekter Energiforbrug Vandforbrug Genanvendelse Økonomi Det Sociale Totaløkonomiberegninger, som tager højde for byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligehold af bygningen Vurdering af fleksibilitet for 3. parts bruger og påvirkning af bygningens værdi Luftkvalitet Akustik Visuel komfort Brugerindflydelse Bygningsstruktur og udearealer Adgangsforhold Arkitektur og kunst Definition af bæredygtighed ifølge Green Building Council Denmark som har etableret en dansk certificeringsordning for bæredygtighed i byggeri. Læs mere i Lokal Agenda 21, Strategi og handlingsplan , udarbejdet af Region Midtjylland

8 4 INDEKLIMA Det er afgørende for patientens helbredsforløb og for personalets arbejdsmiljø, at indeklimaet er godt og sundt. Et godt indeklima har bl.a. positiv betydning for personalets koncentrations- og arbejdsevne og for patientens helingsforløb. Det gode indeklima skabes gennem rummets udformning og brug, dvs. både de fysiske rammer, indretning, valg af installationer og anvendelse. Det er derfor vigtigt, at rummet planlægges, projekteres og indrettes således, at indeklimaet i rummet er tilpasset til de aktiviteter, der skal foregå, og at der gives mulighed for individuel indflydelse på indeklimaet. Derudover skal drift og vedligehold af bygningen kunne foretages på en måde, så det gode indeklima kan opretholdes i bygningens levetid. Dette stiller bl.a. krav til pladsforhold og placering af installationer, som kræver servicering. 4.1 Indeklimakategori Designguide for hospitalsbyggeri anbefaler at der planlægges efter at opnå den bedste indeklimakategori, I (A). Denne kategori betegner rum, som anvendes til svage og sensitive personer, hvor der er høje forventninger til indeklimaet,. Til eftervisning af indeklimaets niveau anbefales det at bruge et simuleringsprogram. FOKUS Det anbefales, at indeklimaet i rummet dimensioneres i henhold til kategori I jf. DS/EN og kategori A jf. DS/CEN/DR 1752 Indeklimaet i rummet skal kunne tilpasses de aktiviteter, der foregår med mulighed for individuel indflydelse 4.2 Temperatur Temperaturen afhænger af, hvor meget varme der tilføres, og hvor stort varmetabet er. FOKUS Der anbefales en rumtemperatur på 24 C +/-1 C Der anbefales brug af gulvvarme Varmetilførselen sker internt fra personer, belysning og opvarmningskilde, og eksternt fra solen, hvis toilet-/baderummet har et vindue. Komforttemperaturen i toilet-/baderummet er vanskelig at definere, da patienten i mange situationer vil være afklædt, hvorimod personalet er fuldt påklædt. Komforttemperaturen er derfor ikke nødvendigvis ens for personale og patient. Da patienten vil være den, der primært opholder sig i rummet, anbefales det at tilgodese patientens komfort, hvorfor en rumtemperatur på 24 C +/-1 C anbefales. Varmetilførsel til rummet kan ske ved gulvvarme, eller radiator. Gulvvarme er hygiejnisk, giver en jævn varmefordeling og komforten øges, da fodkulde undgås. Anvendes radiator, bliver der en mere fleksibel varmeregulering i rummet, da varmen hurtigere kan reguleres og tilpasses den enkelte patient. Radiator kræver dog mere rengøring og giver som udgangspunkt mindre komfort, hvorfor gulvvarme anbefales. En gulvvarmeventil skal være indbygget i væg. Hvis der anvendes radiator, anbefales radiatorventilen drejet, af hensyn til størrelse på fremspring. Radiatoren må, af hensyn til arbejdsmiljøet, ikke placeres inden for friplads-områderne ved toilet, håndvask eller bruseplads

9 Endvidere må tilslutningsrør til radiator ikke bryde gulvfladen, men skal føres op i væg. Det skal sikres, at ventilationen ikke giver anledning til træk. 4.3 Ventilation & Luftkvalitet FOKUS Ventilationsmængden anbefales at kunne behovsstyres efter temperatur og luftfugtighed. Dog anbefales det, at der udsuges med min. 100 m 3 /h i baderum Støjniveauet fra ventilation må ikke overskride 30 db(a). Der anbefales undertryk i forhold til sengestuen. Især høj fugtighed har betydning for luftkvaliteten i toilet/baderummet. Fugt, anvendelse af organiske materialer og rengøring har indvirkning på, hvorvidt der er grobund for eksempelvis skimmelsvamp i toilet/baderummet. Skimmelsvamp vil kunne resultere i forringet luftkvalitet. Det anbefales derfor ikke at bruge organiske materialer i toilet/baderummet. På grund af høj fugtbelastning anbefales det, at der udsuges med minimum 100 m 3 /h i badeværelser. Det kan overvejes både at etablere indblæsning og udsugning i badeværelser. Dog skal det sikres, at der er undertryk i forhold til øvrige rum. Udsugningsarmatur skal placeres i nærheden af forureningskilden. I baderum placeres udsugning derfor over bruseplads. I rum udelukkende med udsugning skal det sikres, at der tilføres den nødvendige friske luft til rummet ved en sprække under døren eller ved friskluftsventil i væg eller lignende. Ventilationen skal være dimensioneret og udført således, at den ikke kan give anledning til generende støj. For toilet-/baderum i tilknytning til sengestuer må støjniveauet fra ventilation ikke overskride 30 db(a). 4.4 Lys FOKUS Der skal være en almen belysning på 200 lux ved gulvoverfladen Ved spejlet skal der være en lysstyrke svarende til 200 lux ved ansigtet Lyset skal have god farvegengivelse, Ra > 80 Lyset anbefales at tænde og slukke via sensor Lysindfald og adgang til dagslys er med til at skabe foranderlighed i et rum, da lyset giver rummet forskellige farvenuancer og fokusområder i løbet af dagen. Denne foranderlighed har en positiv indflydelse på menneskets mentale og fysiske velbefindende. Derfor vil det have en positiv effekt på miljøet, hvis der kan etableres en dagslystilgang og evt. vinduesåbning i toilet- /baderummet. Da dagslys ikke er muligt i alle indretningsmodeller, skal der i baderum uden dagslys sikres en optimal kunstig belysning til at udføre personlig hygiejne, og de arbejdsopgaver, der skal løses af plejepersonalet. F.eks. ADL træning og sårbehandling. Den kunstige belysning skal udføres i henhold til Dansk Standards normer for belysning (DS 700-serien)

10 Den almene belysning for baderum skal udføres med en belysningsstyrke på 200 lux på gulvfladen. Der anbefales god belysning ved spejl gennem en belysningsstyrke på minimum 200 lux på ansigtet og en god farvegengivelse med Ra > 90. Belysningen ved spejlet anbefales at komme fra flere kilder for at modvirke skygger og blænding. Toilet-/baderum anbefales at være forsynet med sensor, der automatisk tænder lyset, når der er personer tilstede. Det anbefales, at efterklangstiden er mindre end 0,8 sek. i området Hz. Derudover kan talegengivelsen/forståelsen forringes, hvis rummet ikke har den rette akustik, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forhold til kommunikationen mellem patient og personale. Bygningskonstruktionerne skal være dimensioneret og udført, så de giver en tilstrækkelig lydisolation mellem tilstødende rum og etager og afskærmning fra eksterne støjkilder. Luftlydisolansen anbefales at være minimum 48 db. 4.5 Lyd & Rumakustik FOKUS Der anbefales en efterklangstid < 0,8 sek. og god talegengivelse Det anbefales at benytte hygiejne akustik-lofter Luftlydisolansen mellem tilstødende rum og etager anbefales at være minimum 48 db Da undersøgelser viser, at generende støj kan give anledning til stress hos patienter og personale, er det vigtigt, at støjkilder dæmpes i videst muligt omfang. De områder, som kan give generende støj i toilet-/baderum, er tekniske installationer som afløbsinstallationer og ventilationsanlæg samt evt. støj fra tilstødende toilet- /baderum. Toilet-/baderummet har oftest mange hårde overflader, som giver en hård akustik. For at understøtte god kommunikation mellem sygeplejepersonale og patient anbefales det derfor, at der anvendes hygiejne akustiklofter

11 5 INSTALLATIONER Toilet/bad er et rengøringskrævende rum hvor installationer, foruden deres funktionalitet, bør vælges ud fra et hygiejnisk og rengøringsvenligt perspektiv. FOKUS Det anbefales, at vedligehold og reparationer kan ske let og uden væsentlig indgriben i bygningens drift. Installationer anbefales at være o skjulte o nemme at servicere o hygiejniske o installeret så afspærring af ventilationssystem er muligt Der skal være lettilgængelige patientkald Mock Up opstilling i Innovationsstalden ved DNV Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest Derudover skal personalet have mulighed for at kunne tilkalde yderligere assistance og afmelde kaldet. Flytning af installationer anbefales af hensyn til driften at kunne udføres med begrænsede forstyrrelser for andre afsnit og rum. Installationernes placering og afspærringsmuligheder har bl.a. betydning for dette. Komponenter, som kræver service, anbefales anbragt over loft i gange, i skakte eller i sekundære rum. Forsyningsledninger anbefales så vidt muligt placeret over lofter på samme etage som de forsyner, så øvrige etager forstyrres mindst muligt og så principperne omkring generalitet og fleksibilitet kan udføres i praksis. Se afsnittet Konstruktion & Fremtidssikring. 5.1 Patientkald Af hensyn til patientens tryghed og sikkerhed skal patienten have mulighed for at tilkalde personalet. Systemet skal udformes således at patienten har mulighed for at anvende det ved håndvask, toilet og brus. 5.2 VVS-installationer Ventilationskanaler og rørføringer anbefales at være skjulte og placeret så det er nemt at tilgå dem via demonterbare lofter eller tilstødende rum. Installationerne skal være hygiejniske og installeret så afspærring af ventilationssystem er muligt, eksempelvis i forbindelse med desinfektion af rummet. Opvarmning og ventilering af rummet anbefales at være behovstyret. Gulvvarme anbefales. Se afsnit om indeklima. 5.3 El-installationer Der skal være stik til hårtørrer/shaver ved håndvask. Almen loftbelysning og lampe ved spejl

12 6 KONSTRUKTION & FREMTIDSSIKRING Kommende hospitalsbyggerier bør planlægges så bygningsmassen kan tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og fremtidig teknisk udvikling mange år fremover. FOKUS Arbejde med mock-up kan optimere planlægningsarbejdet Toilet-/baderum skal konstrueres, så det er fremtidssikret og indrettet ud fra principperne om generalitet og fleksibilitet For at fremtidssikre kommende projekter bør der planlægges med stor grad af generalitet og fleksibilitet Generalitet Generalitet betyder, at de bygningsmæssige rammer kan anvendes til forskellige formål efter behov. Det kan dreje sig om ADL (Activity of daily living) træning, sårpleje og andet. Det kan være indretning med høj grad af standardrum. Ens toilet-/baderum med ens indretning letter og effektiviserer arbejdsgangene for personalet og øger patientsikkerheden. Toilet-/baderummets udformning kan være med til at sikre, at fremtidige patientkrav og organisering af nye arbejdsprocesser kan imødekommes uden større ombygninger og renoveringer. Når ensengsstue og toilet-/baderum ligger i direkte forbindelse med hinanden, kan arbejdsfunktionerne revurderes, og nogle pladskrævende funktioner med krav om loftlift kan f.eks. foregå på sengestuen. En undersøgelse fra Norge viser, at hvor man tidligere havde problemer med for små toilet-/baderum, er man nu i en fase med alt for store rum. 6.1 Fremtidssikring Det er vigtigt, at der bygges med henblik på forandring. Større byggeprojekter har en varighed på op til år, og det kan derfor allerede undervejs i byggeperioden være nødvendigt at ændre på indretning mv. Mock-up og simulationer kan bruges til at afprøve rumindretning og udstyr og dermed medvirke til at fremtidssikre toilet- /baderum. Samtidig kan en mock-up visualisere arbejdsgange og arbejdsmiljørelaterede problemstillinger og dermed medvirke til at optimere personale- og patientsikkerhed Fleksibilitet Fleksibilitet betyder, at toilet/baderummet kan ombygges i takt med ændrede behov. Pladsbehov afhænger af patienternes funktionsniveau, hvilke funktioner der skal foregå i rummet, og hvilke arbejdsmetoder inklusiv hjælpemidler der skal anvendes. Uanset hvilke forudsætninger der opstilles, skal de tre arbejdsstationer håndvask toilet - brus kunne fungere, og deres indbyrdes placering vil være bekostelige at ændre. Det er derfor vigtigt, at rummet tilgodeser de situationer, hvor behovet kræver plads til, at personale kan hjælpe patienter med deres hygiejne. Toilet-/baderum anbefales indrettet, så der er plads til 2 hjælpere ved alle tre arbejdsstationer. Ændringer i kommende brugsmønstre kræver, at det er muligt at tilføje nye installationer og renovere og udskifte installationer som et led i den løbende vedligeholdelse, uden at der skal foretages større bygningsmæssige ændringer. Tekniske installationer skal placeres, så principperne omkring generalitet og fleksibilitet kan udføres i praksis

13 7 SIKKERHED Sikkerhed kan inddeles i to kategorier patientsikkerhed og personalesikkerhed. I mange tilfælde er disse sammenfaldende, men beskrives i det følgende hver for sig, idet perspektiverne for vurdering af sikkerheden er forskellige. FOKUS Det anbefales at arbejde med flest mulige standardrum/identiske rum Det anbefales at arbejde med kontrastfarver på og omkring inventar Den nødvendige plads afhænger af funktioner, arbejdsmetoder og hjælpe-midler knyttet til de tre områder: håndvask, toilet og brus for både den plejekrævende og selvhjulpne kørestolsbruger Der anbefales akustikloft Der skal være godt arbejdslys Gulv skal være skridsikkert, R 10. Der skal fokus på støttegreb/håndlister og disses placering som tryghed for patienten Erfaringer fra tilgængelig viden som arbejdspladsvurderinger, arbejdsulykker, patientfald, mock-up og nye undersøgelser anbefales inddraget Utilsigtede hændelser indberettet til Dansk Patient-Sikkerheds-Database i 2010 viste, at 9 % af indberetningerne omhandlede fald, der hyppigst forekommer på sengestue og badeværelse. Selve interiøret, herunder gulvbelægning, møblement og senge samt foranstaltninger, der gør det mere sikkert at bevæge sig rundt, f.eks. håndlister og håndgreb Sansemæssige karakteristika i omgivelserne, herunder lysforhold både dag og nat, farvekontraster og støjreduktion Selve brugen af de fysiske rammer, herunder risici ved våde gulve eller rod i patientens omgivelser 7.1 Farver Farvesætning kan have en positiv indflydelse på patienternes og personalets trivsel. Derudover kan farver medvirke til at forme og definere selve rummet, samt hjælpe med at svagtseende personer kan orientere sig. Forskning viser, at det er lettere for svagtseende at orientere sig, hvis lofter, vægge, gulve og døre adskiller sig tydeligt fra hinanden i farve. Gulve i tilstødende rum bør have nogenlunde samme lyshed, idet stor lysforskel eller markant mønster for svagtseende og demente kan opfattes som niveauspring eller huller. Farvevalget i rummet kan desuden medvirke til at fremhæve inventar. Det anbefales, at der arbejdes med kontrastfarver på inventar eller inventarets omgivelser af hensyn til patientens orienteringsmuligheder, adfærd og sikkerhed. I en amerikansk rapport fra Center for Health Design har man følgende anbefalinger for forebyggelse af patientfald: Design af en afdeling som helhed samt design og indretning af patientstuer og badeværelser

14 7.2 Loftlifte Rumdækkende loftlifte er et vigtigt element i forhold til både patient- og personalesikkerhed. Når sengestuer med direkte adgang til toilet-/baderum har etableret loftlifte kan alle liftfunktioner f.eks. fra stol til toilet- /badestol foregå på sengestuen og derved fjerne behovet for loftlift i toilet- /baderummet. 7.3 Patientsikkerhed Den største sikkerhedsrisiko for patienten i toilet-/baderummet er risikoen for at falde. Årsagerne til fald er komplekse, og mange faktorer spiller ind, når patienten skal bevæge sig fra seng til toilet-/baderum. Skridsikker gulvbelægning, støttegreb, manøvreareal, tilgængelighed og størrelsen på rummet er væsentlige områder i forhold til at forebygge patientfald Støjniveau Det er vigtigt at opnå så lavt et støjniveau som muligt. For personalet betyder det færre distraherende faktorer, hvilket mindsker følelsen af irritabilitet, træthed og stress. Det mindsker så risikoen for forglemmelser, misforståelser og kommunikationsbrist, der kan føre til fejl. Støjniveauet på toilet-/baderum er præget af høj efterklangstid på grund af de hårde materialer som fliser, porcelæn og metal. Den væsentligste støjdæmpning opnås ved at bruge lyddæmpende loftsbeklædning - se også afsnit om indeklima Gulvareal Ved indretning af toilet-/baderum vil et tilstrækkeligt gulvareal medvirke til at sikre hensigtsmæssige og logiske arbejdsrutiner. Loftlift på sengestue, Regionshospitalet Viborg Definitionen af et tilstrækkeligt gulvareal knytter sig især til funktionerne ved håndvask, toilet og brus set i forhold til patientens funktionsniveau. Dette udgør grundlaget for at beregne den nødvendige plads til personalet, som skal hjælpe patienten. Gulvarealet vil også afhænge af udstyr, hjælpemidler og arbejdsmetoder. Man skal være opmærksom på, at den store, tunge patient vil kræve ekstra plads på grund af større hjælpemidler og vil desuden øge vægtbelastningen på inventaret. Patienternes faldrisiko er størst i området mellem seng og stol (på sengestuen), samt seng og toilet. Det skyldes, at det er i de områder, patienterne primært bevæger sig. I forhold til patientsikkerhed er det derfor vigtigt at overveje brugen af materialer, udstyr, farver og belysning, så de ikke fremprovokerer faldulykker. Gulvbelægning skal være skridsikker med en anbefalet ruhed R10, og der skal være en god almen belysning med god farvegengivelse. Det kan være en fordel med kontrastfarver ved toiletsæde, sæbedispenser, håndvask støttegreb/håndlister mv

15 Støttegreb/håndlister anbefales at være runde for at sikre et godt greb. Gulvet skal være uden niveauspring og med fald på maks. 2 grader. 7.4 Personalesikkerhed Personalets sikkerhed i toilet-/baderum hænger sammen med de forhold, der også sikrer patienten en god sikkerhed. F.eks. mindsker standardiserede rum risikoen for at personalet laver fejl, da det giver en større tryghed og genkendelighed for personalet, og dermed større tryghed for patienten. Ved planlægningen af toilet- /baderum anbefales det at inddrage erfaringer fra arbejdspladsvurdering, utilsigtede hændelser og arbejdsulykker fra tilsvarende byggerier, ligesom der kan udføres mockup af rummet. I forhold til at undgå uhensigtsmæssige ergonomiske belastninger skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads samt en hensigtsmæssig indretning, så personalet kan udføre forflytnings- og plejeopgaver forsvarligt. Jo mindre toilet-/baderum, jo større risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ved at opsætte støttegreb/håndlister til patienten, kan faldrisikoen reduceres. Dermed reduceres risikoen for, at personalet ser sig nødsaget til at gribe ud efter patienten. Udstyr, som f.eks. højdejusterbare toilet-/badestole med kip, kan reducere foroverbøjede og roterede arbejdsstillinger og nedsætter dermed risikoen for arbejdsskader. Godt arbejdslys med god farvegengivelse giver en større sikkerhed for personalet. Se afsnit om indeklima

16 8 HYGIEJNE For at reducere smittespredning er det vigtigt at inddrage infektionshygiejniske aspekter i indretningen. Dette kan gøres ved adfærdsregulerende indretning for både personale og patienter, og ved at tage hensyn til rengøringsvenlighed ved valg af inventar, materialer, installationer og diverse udstyr. Manglefuld rengøring kan ud over smitterisiko medvirke til skimmelsvamp i toilet/baderummet. FOKUS Lofter, gulve og vægge skal være slidstærke og kunne tåle hyppig rengøring Gulv anbefales med hulkel Installationer anbefales skjulte, dog med mulighed for forsvarligt vedligehold og udskiftning Gulvafløb skal være nemt at rengøre. Alt inventar, materiel og udstyr skal være rengøringsvenligt, kunne tåle egnede desinfektionsmidler og have så få vandrette flader som muligt Håndvask skal være uden bundprop og overløbshul. Afløb anbefales forskudt fra vandstråle. Ved håndvask skal forefindes alt nødvendigt udstyr til håndhygiejne. Spejl anbefales indbygget i væg Væghængt toilet anbefales. Rengøringsvenlig bruser med bruseslange på 2 m anbefales 8.1 Overflader Lofter, vægge og gulvbelægning skal være slidstærke og kunne tåle egnede rengøringsmidler og desinfektionsmidler, som anvendes i Danmark. Overfladerne skal være glatte og lette at rengøre. Gulvbelægningen skal kombinere rengøringsvenlighed med skridsikkerhed og anbefales med hulkel. Områderne omkring vask, spejl og bruser stiller større krav til rengøringsvenlighed end de øvrige flader i rummet. 8.2 Installationer Installationer placeres så vidt muligt skjulte, men så vedligehold og udskiftning kan ske på forsvarlig vis og efter forskrifterne. Gulvafløb anbefales at være rundt og udført med let aftagelig rist, så der er let adgang til rensning/rengøring af vandlås. Såfremt der er vindueskarm anbefales denne at være skrå, så den ikke bliver brugt til opbevaringsplads eller frasætning. Hvis der forefindes radiator i baderum skal den kunne tåle daglig rengøring med vand/sæbe og desinfektion med egnede desinfektionsmidler. 8.3 Udstyr & inventar Udstyr skal kunne tåle regelmæssig rengøring og kunne desinficeres. For alt inventar gælder, at der anbefales vaskbare, glatte og rengøringsvenlige overflader, som tåler desinfektion. Af hensyn til rengøring anbefales så få genstande som muligt placeres på gulvet Håndvask Håndhygiejne på et hospital er yderst vigtig, da overførslen af smitte ofte sker via de bakterier, der sætter sig på hænder ved berøring af personer og genstande. Derfor skal der ved håndvasken være det nødvendige håndhygiejneudstyr, såsom flydende sæbe, desinfektionsmiddel, engangshåndklæder og handsker

17 Spejl anbefales at være indbygget i væg, med fugning mellem spejl og væg. Sæbe- og spritdispenser ophænges, så eventuelt dryp rammer drypbakke eller håndvask, hvorved gulvet ikke beskadiges. Engangshåndklæder bruges ved håndvask og placeres tæt på håndvask og affaldskurv. Eventuelt flytbart affaldsstativ placeres mellem håndvask og toilet. Håndvask skal være uden bundprop og overløbshul. Fastmonteret håndvask fuges mellem håndvask og væg. Vandarmatur anbefales at være rengøringsvenligt med nemt aftagelige perlatorer for afkalkning og rengøring. For at undgå at bakterier hvirvles op fra afløbet, anbefales en håndvask, hvor vandet fra blandingsbatteriet rammer forskudt for afløbet Toilet og toiletrulleholder Af rengøringsmæssige hensyn anbefales et væghængt toilet. Det anbefales, at toiletrulleholderen placeres på armstøtten Bruser Bruserslange skal være glat og øvrige overflader på brusehoved, armatur og brusestang skal være rengøringsvenlige. Af hensyn til fleksibiliteten anbefales bruseslange med en længde på 2 m

18 9 INVENTAR Følgende afsnit er en liste over det inventar og udstyr, der anbefales plads til i et toilet- /baderum. De angivne dimensioner er afhængige af model og fabrikat. 9.1 Fast inventar Affaldskurv - Væghængt affaldskurv placeres under engangs håndklæder i højden ca. 60 cm over gulv. Armstøtte ved toilet - Skal være opklappelige og kunne monteres på begge sider af toilettet med ca. 60 cm mellem grebene og 90 cm lange. Toiletpapirsholder placeres tæt ved bruger, evt. på armstøtten. Belysning Armaturer ved spejl og i loft. Generel rumbelysnig på 200 lux samt 200 lux på ansigtet. Se afsnit om indeklima. Blandingsbatteri ved håndvask Bør være betjeningsvenligt et-grebs. Skal kunne albuebetjenes. Det anbefales at vandstråle lander i vasken, forskudt for afløbet. Der skal være god plads til hænderne under vandstrålen. Håndbruser ved håndvasken er en mulighed, f.eks. til separat hårvask. Bruseplads - Termostatreguleret armatur placeres cm over gulvhøjde. Brusehoved på lodret brusestang, så bruser kan anvendes af både siddende og stående brugere. Brusestang, som skal kunne anvendes som støttegreb, placeres 90 cm over gulvhøjde og op i en højde på minimum 200 cm. Bruseslange skal være ekstra lang - min. 200 cm. Slangen skal være glat af hensyn til hygiejnen. Vandrette støttegreb placeres i 90 cm højde. Engangs-håndklæder - Placeres over affaldskurv i højden ca. 120 cm over gulv. Handskeophæng - Væghængt mellem toilet og håndvask. Placeringshøjde er afhængig af, hvor mange handsketyper der skal stå ovenpå hinanden. Håndvask - Minimum 60 cm dyb. Hvor der foregår hyppig ADL-træning, anbefales håndvasken at være elbetjent højdejusterbar i højden cm. Vandhanen placeres forskudt for afløb i vask, så sprøjt fra afløb reduceres mest muligt. Vask udføres med tilbageført afløb af hensyn til kørestolsbrugere. Vask skal være uden bundprop og overløbshul, og anbefales at have integreret håndgreb. Opstalt bruseplads

19 Opstalt håndvask Opstalt toilet Kaldesystem - Patienten og personalet skal kunne benytte kaldesystem fra både siddende og stående stilling ved toilet, brusebad og håndvask. Knager - Knager til håndklæder placeres ved håndvask og i nærheden af bruser. Kroge til dropposer (under 1 cm i diameter) placeres ved håndvask, toilet og bruser. Knager skal af hygiejniske årsager kun benyttes til midlertidigt ophæng. Knagerne kan bidrage til, at dropstativ ikke er nødvendigt på toilet-/baderum. Spejl - Minimum 100 cm højt og placeres med underkant 90 cm over gulvhøjde. For at tilgodese hygiejnekrav anbefales spejlet placeret i niveau med væg med fugning mellem spejl og væg. Spejlet skal kunne anvendes af både kørestolsbrugere og stående voksne patienter. Spritdispenser - Væghængt ved håndvask 110 cm fra gulv. Placeres over håndvask eller dryp-bakke, så dryp på gulv undgås. Udseende skal adskille sig fra sæbedispenser. Evt. ekstra spritdispenser ved toilet. Stikkontakt - Til hårtørrer/barbermaskine. Placeres ved håndvask i højden 110 cm over gulvet. Støttegreb/håndlister - Vandrette runde støttegreb/håndlister anbefales langs alle vægge. Højde 90 cm over gulv. Ved døren anbefales lodrette greb. Grebene skal være rengøringsvenlige. Sæbedispenser - Væghængt ved håndvask 110 cm fra gulv. Placeres over håndvask eller drypbakke, så dryp på gulv undgås. Udseende skal adskille sig fra spritdispenser. Toilet - Standardhøjde: 42 cm. Toiletforhøjer kan påmonteres. Af hensyn til rengøring anbefales væghængt toilet. Toiletsæde skal være nemt at afmontere af hensyn til rengøring. Der kan evt. placeres spritdispenser ved toilettet ekstra håndbruser ved toilettet som bidetfunktion. Toiletpapirsholder - Placeres tæt ved bruger og evt. på armstøtten. Højde ca 80 cm over gulv

20 9.2 Udstyr og flytbart inventar, efter behov Afhængigt af patientkategorier må det afgøres, hvor meget udstyr der skal være plads til i rummet samtidigt. Toilet-/badestol Standardmodel 65x95 cm Højdejusterbar 57x cm Højdejusterbar avanceret 65x cm Affaldsstativ - Grundmodul ca. 45x45 cm med låg. Med hjul. Badebænk - Maksimalt mål 55x40 cm. Diverse vogne - Benyttes i begrænset omfang når patienten er til stede f.eks. rullebord til sårpleje Dropstativ - Grundmodul ca. ø 70. Kan erstattes af kroge til ophæng ved de tre funktioner. Gangstativ Grundmodul ca. 70x70 cm Kørestol - Varianter over mulige kørestole, hvor grundmodulet m/patient er: Standard kørestol 70x120 cm El-kørestol 70x135 cm Komfort kørestol 75x145 cm Vendediameter ø 200 cm Lift - I denne guide er loftlifte i toilet- /baderum fravalgt, da der forudsættes ensengsstuer med toilet-/bad, hvor alle liftfunktioner kan udføres på sengestuen, som er udstyret med en rumdækkende loftlift. Mobillift kan benyttes, hvis f.eks. patient er faldet i toilet-/baderummet. Grundmodul ca. 70x125 cm (130x125 med benspredning). Rollator - Grundmodul ca. 65x80 cm Manøvreareal med hjælper ø 140 cm Snavsetøjsvogn - Grundmodul ca. 65x65 cm. Med hjul

21 10 PLADSKRAV & INDRETNING Der skal således tages højde for både patientens selvhjulpenhed og medarbejdernes plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger. De følgende afsnit beskriver de arealkrævende funktioner og inventar, som definerer toilet-/baderummets endelige størrelse. Desuden beskriver afsnittet rummets anbefalede indretning Toilet Det anbefales at placere toilettet overfor døråbningen. Det giver bedre manøvreringsmuligheder med kørestol/badestol og dermed mindre belastning af personalet. Et væghængt toilet letter rengøringen og giver dermed bedre hygiejne og mere plads til fællesareal ved manøvrering med kørestol/badestol. Jo større vægtbelastning toilettet kan klare, jo mere fleksibilitet i forhold til store, tunge patienter. Kummen skal gå så langt ud, at en toiletstol kan gå ind over og dække kummen. Afstanden fra forkant af toilet til bagvæg skal være 80 cm, for at man kan foretage en skrå forflytning Dimensionering Når et rum skal planlægges, er det afgørende, at både de pladsmæssige forhold og indretningen er tilpasset de funktioner, der skal udføres. Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig indretning er med til at sikre mulighed for hensigtsmæssige arbejdsforhold, effektive arbejdsgange samt at forebygge skader og nedslidning for personalet. Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig indretning medfører ligeledes fordele for patienten i relation til sikker behandling og god pleje. Ensengsstuer med toilet-/baderum i direkte tilknytning giver mulighed for at foretage arbejdsprocesser med loftlift på sengestuen. I de følgende eksempler indgår der derfor ikke forflytning med loftlift i toilet- /baderummet

22 Arbejdsareal ved toilet Arbejdsareal ved skrå forflytning Arbejdsareal ved frontal forflytning Den skrå forflytning af den plejekrævende patient. Afstand fra toilet til væg skal være min. 90 cm på begge sider, for at der kan forflyttes fra to sider. Den frontale forflytning af den plejekrævende patient kræver et friareal på 60 cm på hver side af toilettet til både passage og arbejde. Friplads foran toilet til kørestol med hjælper kræver min. 175 cm. (kørestol 120 cm, hjælper 75 cm, minus fællesareal 20 cm) Den vinkelrette forflytning af den plejekrævende patient kræver et friareal på 85 cm på hver side af toilettet. Friplads foran toilet til kørestol med hjælper kræver min. 135 cm. Kørestol 75 cm og passage 60 cm. Arbejdsareal ved vinkelret forflytning Det samlede pladskrav, for at alle tre forflytninger kan foregå, er 215x255 cm

23 10.3 Håndvask For at fremme patientens mulighed for at være selvhjulpen, anbefales håndvask med håndgreb. For at give plads til to hjælpere ved håndvasken skal der være 60 cm på hver side. Disse afstande fremkommer ved at trække fællesareal under vask på 15 cm fra pladskravet for let arbejde på 75 cm. Friplads på 135 cm foran håndvask fremkommer ved at kørestol og hjælper tilsammen fylder 175 cm. Herfra trækkes fællesareal under håndvask på 40 cm Bruseplads Arbejdsareal ved håndvask Håndvaske findes i flere varianter, og valget skal ses i forhold til målgruppen og dens funktionsniveau. I dette tilfælde er målgruppen en kørestolsbruger med plads til 2 hjælpere Arbejdsareal ved håndvask Håndvasken skal være minimum 60 cm i dybden (fra forkant til bagvæg), fordi kørestol/badestol skal kunne komme ind under håndvasken. Af hensyn til kørestolsbrugerens ben anbefales vandlås ikke placeret direkte under afløbshul, og afløbet skal være trukket tilbage til væggen. Det anbefales at håndvasken er højderegulerbar (75-90 cm)med elbetjening. Dette forbedrer bl.a. mulighederne for at gennemføre ADL træning (Activity of daily living). Sidejusterbar håndvask øger rummets fleksibilitet, men giver samtidig rengøringsmæssige problemer og anbefales derfor kun i særlige tilfælde Arbejdsareal ved højdejusterbare toilet-/badestole En toilet-/badestol anvendes til den plejekrævende patient. I mock-up er afprøvet en model, der er højdejusterbar med kip og eldrevet. Det betyder, at den foroverbøjede arbejdsstilling er reduceret så meget, at 65 cm er tilstrækkelig til hjælperne på hver side. Arbejdsareal ved højdejusterbar badestol

24 Hvis der anvendes toilet-/badestol som ikke er højdejusterbar, skal der beregnes min. 75 cm på hver side frem for de viste 65 cm. Passage for en person er min. 50 cm Adgangsforhold Badebænk Badebænk benyttes til den delvist selvhjulpne patient. Nogle patienter finder tryghed ved at sidde på badebænken, når den er placeret i et hjørne. Støttegreb kan yderligere medvirke til at øge trygheden. Brusestang kan også fungere som støttegreb (stiller krav til fastgørelse). I forbindelse med brusepladsen må der ikke være niveauspring i gulvet. Opstalt af adgangsdør til toilet/bad Døråbningen fra sengestue til toilet- /baderummet skal være så bred, at en patient med rollator og én hjælper kan komme igennem. Det forudsættes, at hjælperen går skråt bagved patienten. Dermed er det samlede behov for fri bredde 105cm (rollator 65 cm og hjælper 40 cm). Adgang til toilet-/baderummet skal være niveaufri. Døren anbefales som en skydedør af pladshensyn. Desuden anbefales automatik af hensyn til hygiejne. Trykknap til døråbner placeres på væg i dørens åbningsside. Trykknap skal kunne albuebetjenes og være placeret i højden cm over gulv. Af hensyn til patientens sikkerhed er det vigtigt, at døren kan tvangsåbnes. Døren kan være farvet eller påsat ikon for let genkendelighed

25 10.6 Eksempel Eksempel på toilet/baderum Skitsen af toilet/baderum på 6,5 m 2 er et eksempel på, hvordan toilet/baderum kan indrettes, så personalets arbejdsarealer tilgodeses, samtidig med at den selvhjulpne patients behov støttes. I eksemplet er der sikret plads til personale på begge sider af håndvasken, toilettet og brus. Patientens mulighed for selvhjulpenhed er understøttet ved at minimere gulvarealet og montere greb langs væggene. På begge sider af døren er der vist lodrette støttegreb. Desuden er der vist håndvask med frontgreb og et opklappeligt greb til brug efter behov. Er der behov for plads til hjælper, klappes håndgrebet op. Håndgrebene fremmer patientens mulighed for selv at rejse sig eller flytte sig fra toilet til håndvask. For at patienten kan nå bøjlen på håndvasken fra toilettet, må afstanden mellem toilet og håndvask være max. 70 cm. Toilettet er vist som hængetoilet 80 cm i dybden og med 90 cm lange armstøtter. Det viste inventar er eksempler, hvor de anbefalede funktioner kan opnås

DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad, tilknyttet somatisk sengestue Version I

DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad, tilknyttet somatisk sengestue Version I DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad, tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Sundhedsplanlægning, Aktivitets-

Læs mere

Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø

Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Workshopholder: Bente Grau-Hansen og Ulla Madsen, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Baggrund At få indarbejdet arbejdsmiljøet

Læs mere

Det gode badeværelse

Det gode badeværelse Det gode badeværelse RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF BADEVÆRELSER TIL PLEJEKRÆVENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSENE F O R O R D : På sygehusene skal der løbende ske en udvikling og tilpasning af bygningerne,

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Ensengsstue. Somatisk DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version II Oktober 2012. Region Midtjylland

Ensengsstue. Somatisk DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version II Oktober 2012. Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Somatisk Ensengsstue Version II Oktober 2012 Region Midtjylland - 1 - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE FOR HSOPITALSBYGGERI

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Indretningsguide Badeværelse

Indretningsguide Badeværelse Indretningsguide Badeværelse Det rigtige valg Pressalit Care er førende inden for badeværelsesløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Vi er kendt for vores viden og for den kvalitet og fleksibilitet

Læs mere

Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad

Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad Børne-/ungdoms psykiatri, retspsykiatri og øvrig psykiatri Version I September 2013 Region Midtjylland - 1 -

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Undersøgelses- og behandlingsrum

Undersøgelses- og behandlingsrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Undersøgelses- og behandlingsrum i et somatisk ambulatorium Version 1 September 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Somatisk ensengsstue og toilet/bad

Somatisk ensengsstue og toilet/bad DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Somatisk ensengsstue og toilet/bad December 2015 Region Midtjylland - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

CT-scannerfunktion CT-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum

CT-scannerfunktion CT-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND CT-scannerfunktion CT-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum Version I Maj 2013-1 - Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland klavs.bjerre@stab.rm.dk 1 FSTA Kolding, 23. september 2014 Den dybe

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejen til den gode sengestue

Vejen til den gode sengestue Oktober 2013 Region Hovedstaden Vejen til den gode sengestue - en guide til ledelsen på hospitalsafdelinger Indhold Om guiden.... 3 Læsevejledning.... 4 En støtte til jeres kortlægning.... 5 Tjeklister

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum - Stor udgave Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN

BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN BADERUMSLØSNINGER FUNKTIONEL SERIE AF PRODUKTER I ET ELEGANT SKANDINAVISK DESIGN opox tilbyder fleksible løsninger, der kan kompensere for nedsat funktionsevne, indenfor baderumsindretning. Produkterne

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Operationsstuer Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse COP Ny central operationsafdeling. Region Sjælland, Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Løsninger med omtanke nu og i fremtiden. Det unikke skinnesystem gør det muligt at:

Løsninger med omtanke nu og i fremtiden. Det unikke skinnesystem gør det muligt at: Løsninger med omtanke nu og i fremtiden Det unikke skinnesystem gør det muligt at: Højde- og sideindstille hjælpemidler Tilpasse indretningen i små og dårligt indrettede badeværelser Skabe bedre plads

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND MR-scannerfunktion MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum Version I Maj 2013 Region Midtjylland 1 Sundhedsplanlægning

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum Standard Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys

Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann & Arbejdsmiljørådgiver Anders Haugaard Program 1. Præsentationsrunde 2. Kort

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL HØGEVEJ 11-6705 ESBJERG Ø - TLF. 75 14 25 11 Indholdsfortegnelse Forord................................................................................. 5 Indledning..............................................................................

Læs mere

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Røntgenrum Interventionsrum, Gennemlysningsrum, Knogle -/thoraxrum, Knoglemineralskanner, Mammografirum.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Medicinrum. - tjekliste til indretning. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. September 2014

Medicinrum. - tjekliste til indretning. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. September 2014 Medicinrum - tjekliste til indretning September 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk Medicinrum tjekliste til indretning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Patientsikkerhed og enestuer

Patientsikkerhed og enestuer Patientsikkerhed og enestuer Danske Regioners Generalforsamling 2009 Workshop 4: Regionernes sygehusbyggeri fredag den 24. april 2009 Elisabeth Brøgger Jensen Mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jensen@regionh.dk.

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Tjekliste Rumfunktionsprogram for CT-skanner

Tjekliste Rumfunktionsprogram for CT-skanner Tjekliste Rumfunktionsprogram for CT-skanner Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland Version I December 2012 Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø & Indkøb og Medicoteknik Udgivet af: Koncern

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Tema A: Større selvhjulpenhed

Tema A: Større selvhjulpenhed Tema A: Større selvhjulpenhed Runde nr. Keep Living Pressalit - Afprøvni ng - Bruger - Tilbagem elding - Berøringsfri disp. - Hånddesinfektion - Rumlige omgivelser m. gode pladsforhold - Redskaber indenfor

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Badehjælpemidler. Aquatec. Stilrent design og komfort

Badehjælpemidler. Aquatec. Stilrent design og komfort Badehjælpemidler Stilrent design og komfort Med Aquatec Badehjælpemidler er sikkerhed, uafhængighed, design og komfort i højsædet. Let indstilling og montering er en fællesnævner for alle vore produkter.

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere