Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag"

Transkript

1 Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

2 Foto Fotograf Hans Grundsøe

3

4 Indledning Anbefalinger

5 Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed kan have effekt på risikoadfærd. Eksempelvis i forhold til cigaretter, alkohol, andre rusmidler og kriminalitet. Ifølge folkeskolelovens 7 indgår følgende obligatoriske emner i den undervisning, der ikke er tildelt et selvstændigt timetal, men er integreret i de øvrige fag: Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Stk. 3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed. 1 Færdselslære 2. Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab 3. Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering. 4. Kriminalpræventiv undervisning (som ikke er lovfæstet) Rusmiddel- og kriminalitetsoplysning indgår som en del af folkeskolens undervisning i det obligatoriske emne»sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab«. Der er ikke faste retningslinier for undervisningens form, indhold og omfang. Normalt ligger undervisning i relation til rusmidler på klassetrin. Det er typisk op til den enkelte klasselærer at tilrettelægge undervisningen. Dette idékatalog omhandler punkterne 2 og 4. Som tidligere nævnt er skoleinterventioner en af de indsatser, der har størst forebyggende effekt på risikoadfærd i forhold til tobak og alkohol, men også i forhold til andre rusmidler og kriminalitet samt på tilegnelse af nødvendige personlige og sociale færdigheder til at håndtere konflikter. 1. Sundhedsfremmende og forebyggende politikker 2 Forældresamarbejde 3. Undervisning/aktiviteter Det forebyggende arbejde i grundskolen bør etableres med udgangspunkt i følgende 3 elementer: 1 Kilde: 5

6 Idékatalog til den forebyggende indsats på grundskoler i Randers Kommune

7 0.-3. klasse Emner Resursepersoner/-steder Trivsel - kost og motion - barnet og hverdagen - hvad er godt for dig, og hvad er mindre godt - at blive en klasse (0. kl.) - at være en klasse (1. kl.) - trivsel i klassen (3. kl.) Sundhedsplejen/Linda Rolsted PPR/Bent Lindskov Opbygning af forældrenetværk SSP/Claus Hansen Kommunikation SSP/Claus Hansen Sundhedsplejen/Linda Rolsted PPR/Bent Lindskov Kriminalitet SSP/Claus Hansen 7

8 4.-6. klasse Emner Resursepersoner/-steder Fra barn til ung - pubertet - hvad er du god til - krop mad og bevægelse SSP/Claus Hansen Sundhedsplejen/Linda Rolsted Kammeratskab - gruppepres - kommunikation - mobning Sundhedsplejen/Linda Rolsted SSP/Claus Hansen PPR/Bent Lindskov Forældrenetværk - kriminalitet - aftaler - forebyggelse i forhold til alkohol og rygning SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen 8

9 klasse Emner Rusmiddelforebyggende undervisningsforløb og faktaoplysning Resursepersoner/-steder Ungekontakten/Henrik Bille og Peter Mørch Rusmidler/misbrug Ungekontakten/Henrik Bille og Peter Mørch SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen Kriminalitet SSP/Claus Hansen Randers Politi/Torben Tellefsen Forældrenetværk SSP/Claus Hansen Gruppepres, flertalsmisforståelser og risikovurdering Ungekontakten/Henrik Bille og Peter Uddannelse af fagpersonale Ungekontakten/Henrik Bille og Peter Mørch Pas på dig selv - Sundhed - Seksualitet - Arbejde - Fester - Kammerater Sundhedsplejen/Linda Rolsted 9

10 Præsentation af resursesteder 1. Sundhedsplejen 2. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 3. Ungekontakten CMF (Center for Misbrug & Forebyggelse) 4. SSP Skole, Socialforvaltning og Politi

11 1. Sundhedsplejen Sundhedsplejen findes ude på skolerne i form af skolens sundhedsplejerske, som dels ser børnene jævnligt og dels kan kontaktes efter behov af børn, forældre og skole. I idékataloget her er skitseret muligheder for sundhedsplejerskernes indsats på skolerne i forhold til kriminalitets- og rusmiddelforebyggende undervisning. Kontakt din skoles sundhedsplejerske og aftal, hvad hun/han har mulighed for. Kontaktperson i forhold til idékatalog: Souschef Linda Rolsted, Sundhedsplejen har kontor Odinsgade 16, indgang H, 1. sal. Postadresse: Laksetorvet, 8900 Randers Telefon: Sundhedsplejens hjemmeside:www.randers.dk/sundhedsplejen Sundhedsplejerskernes indsats på skolerne består i et bredt tilbud. støtte det enkelte barn til at træffe sunde valg og dermed få mulighed for et godt liv vejlede forældre og barn om sundhed og sygdom være opmærksomme på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og i fritiden opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det samarbejde tværfagligt og om nødvendigt at henvise til andre instanser Med hensyn til indsats på skolerne i forhold til kriminalitets- og rusmiddelforebyggende undervisning, er tilbudet bredt. Der nævnes måske temaer, som ikke umiddelbart har sammenhæng med emnet, men personer er hele personer. Derfor omfatter sundhedsplejens tilbud også, at eleverne styrkes i deres personlige udvikling, at de udvikler forudsætninger for at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed. Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i elevens egne erfaringer, oplevelser og begreber med henblik på at støtte udvikling af selvværd, livsglæde og identitet og give handlekompetencer i forhold til at håndtere konflikter og gruppepres. 11

12 2. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR s medarbejderstab er bredt, tværfagligt sammensat bestående af psykologer, konsulenter for forskellige specialområder, socialrådgiver samt administrative medarbejdere. Målgruppen for PPR s virksomhed er overordnet børn og unge fra 0 18 år og deres forældre. Målgruppens problemstillinger spænder over et meget bredt felt og dækker over faglige, sociale, udviklings-, følelses-, kontakt-, personligheds- og samspilsvanskeligheder samt børn og unge med handicaps af forskellig karakter. Behandling/samtaleforløb. Støttesamtaler individuelt til børn/unge, eller i form af familiesamtaler. Arbejde med klasser eller grupper, hvor flere børn og unge trives socialt dårligt evt. pga. mobning. Opgaven for PPR-medarbejderen er at kortlægge dynamikken og samspillet imellem klassens elever og stille forslag til ændring af uhensigtsmæssige omgangs- og samværsformer. Arbejde med grupper af forældre med fælles problemstillinger, f.eks. store problemer/konflikter med børn i puberteten. Det overordnede mål for PPR s virksomhed er i samarbejde med barnet eller den unge, forældre og andre voksne, der omgås barnet eller den unge at udvikle og tilvejebringe de bedst mulige vilkår og opvækstbetingelser for børn og unge med særlige behov og problemer - i deres hjem og familie, daginstitutioner, skoler og andre steder. PPR samarbejder med forskellige instanser. Dette samarbejde finder altid sted med forældrenes viden og accept. Nogle af PPR s opgaver og ydelser kan kategoriseres således: Konsultative ydelser, rådgivning og vejledning. Vidtspændende ydelser, som er værktøjer til at kvalificere barnet eller den unge direkte, og/eller de voksne, der har daglig omgang med barnet eller den unge, de er midler til at ændre adfærd, handlemåder, holdninger og metoder, når der er vanskeligheder hos barnet, den unge eller i omgivelserne. Som det fremgår af ovenstående er PPR s virksomhed ikke kendetegnet ved at være rettet mod forebyggelse af misbrug og kriminalitet. Dårlig trivsel i barndommen og opvæksten øger risikoen for senere forekomst af misbrug og kriminalitet. På baggrund heraf må PPR s medvirken til at tilvejebringe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge siges at udgøre et bidrag hertil. Kontaktperson i forhold til idékatalog: Socialrådgiver Bent Lindskov. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Vestergrave 30, 8900 Randers. Tlf

13 3. Ungekontakten - CMF (Center for Misbrug & Forebyggelse) Primær misbrugsforebyggelse Den primære misbrugsforebyggelses målsætning er: Med forankring i det fagspecifikke kompetencenetværk på CMF at tilegne sig, opretholde og dele grundlæggende viden om rusmiddelforebyggende indsatsområder, gennem opdateret og faglig dokumentation: at reducere tilgangen af nye stofbrugere gennem en kontinuerlig og målrettet indsats at kunne identificere og lokalisere problemudvikling og risikoadfærd hos unge at være bindeled mellem skolen, de unge, de unges forældre og CMF, for på et tidligt tidspunkt, i forhold til unges evt. risikoadfærd, at danne bæredygtige relationer mellem CMF og målgruppen Målgruppe Grundskoleelever klassetrin, forældre samt fagpersoner. Kontaktpersoner i forhold til idékatalog: Henrik Bille og Peter Mørch Ungekontakten v/ Center for Misbrug & Forebyggelse Reiersenevej 7, 4. sal 8900 Randers Telefon Aktiviteterne tilrettelægges ud fra en langsigtet indsats indeholdende foranstaltninger, der tilgodeser nye tendenser og strømninger inden for rusmiddelområdet. 13

14 4. SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi SSP- Randers er rent fysisk placeret på Center for Misbrug og Forebyggelse. Her har kommunens SSP-konsulent sit kontor, og det er også her, man kan henvende sig i forhold til hjælp til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning i form af oplæg, foredragsholdere, materialer, forældreoplæg mv. Desuden findes der hos Randers Politi en SSP-gruppe, som også kan kontaktes i forhold til oplæg, undervisning og hjælp hertil. I idékataloget er der oplistet nogle af de muligheder, som SSP kan bidrage med i forhold til den kriminalpræventive og rusmiddelforebyggende undervisning. Det er dog en god idé at tage en drøftelse for at afdække og kortlægge behovet for indsats og undervisning mere specifikt, da idékataloget ikke er fuldt dækkende i forhold til SSP s muligheder. Målet med SSP-samarbejdet SSP står for det overordnede samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet har hver især til opgave at arbejde forebyggende blandt grupper af børn og unge, så de ikke udvikler kriminel adfærd. I SSP-regí er der tale om, at de tre instanser arbejder sammen om at forebygge. SSP-samarbejdet skal medvirke til at sikre størst mulig sammenhæng og koordination af de forebyggende tiltag og initiativer i Randers kommune. SSP-samarbejdet virker på tre indsatsniveauer: Den generelle indsats, som sker overfor målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd, og som derfor omfatter de fleste børn og unge. Indsatsen kan f.eks. foregå gennem undervisning, information, oplysning og kursusvirksomhed overfor alle børn, unge, forældre og ansatte. Den specifikke indsats, som er rettet mod særligt truede områder, grupper eller problemstillinger. Typisk rettet mod børn og unge, som er på kant mod loven, eller som viser tegn på at kunne udvikle kriminel adfærd. Den individorienterede indsats, som er rettet mod enkeltpersoner, som har begået kriminalitet eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. Og det er her SSP-samarbejdet kan gøre en forskel ved en proaktiv indsats at: arbejde med generelle, specifikke og individorienterede forebyggende indsatser overfor børn, unge og deres familier inspirere gensidigt til en samlet forebyggende indsats overfor børn, unge og familier samarbejde tværfagligt og tværsektorielt involvere børn og unge aktivt Det overordnede formål er i et samarbejde mellem Randers kommune og Randers Politi at arbejde forebyggende i forhold til at modvirke, at børn og unge udvikler kriminel og misbrugende adfærd. 14

15 Kontaktpersoner i forhold til idékatalog: SSP-konsulent Claus Hansen Reiersensvej 7, 4. sal 8900 Randers Telefon: el Mail: Kriminalpræventiv medarbejder p.a. Torben Tellefsen Dragonvej Randers Telefon: Mail: 15

16 Materialer til undervisningen Erfaringsudveksling

17 PC s Fællessamling I Fællessamlingen findes masser af materialer til den kriminalitets- og rusmiddelforebyggende undervisning. Det vil blive alt for omfattende at liste alle materialer op, derfor gives her kun nogle søgetips til vores bookingsystem. Endvidere kan du kontakte resursestederne for oplysninger om materialer og information. I PC s bookingsystem kan du søge på ordene: Sundheds-/seksual.underv./familiekundsk. Kriminalitet Sundhedsundervisning Mobning Hvis du/i har ideer, metoder og/eller materialer i forhold til den kriminalpræventive og rusmiddelforebyggende undervisning i folkeskolen, som dette katalog ikke dækker, så del din viden med andre. Idékataloget er tilgængeligt på Pædagogisk Centers og resursestedernes hjemmesider. Idékataloget til den forebyggende undervisning i grundskolen er udviklet i samarbejde mellem: Torben Tellefsen, Randers Politi. Henrik Bille, Ungekontakten Peter Mørch, Ungekontakten Bent Lindskov, PPR Linda Rolsted, Sundhedsplejen Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center Claus Hansen, SSP-konsulent Steffen Reng Andersen, Narkoen ud af byen

18

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere