rundt omkring i landet. Her skal en sagkyndig besvare spørgsmål fra publikum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rundt omkring i landet. Her skal en sagkyndig besvare spørgsmål fra publikum."

Transkript

1 Indhold Utilstrækkelig ventilation under gangbro 2 Præklusivt proklama 2 Ulovligt limtræ og et huseftersyn 2 Sekundære bygninger 3 Forbehold for gulve 3 Sælgeroplysninger 3 Tagkassetter 4 Kondens på glasflader 5 Ankenævnsafgørelser 5 Asbest i bygninger 6 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/03 Kommunikation til forbrugerne I de forløbne måneder har der været et tæt parløb mellem Erhvervs- og Boligstyrelsen og Sekretariatet om den nye kommunikationsplatform for ordningen Resultatet af samarbejdet bliver en række aktiviteter, som Sekretariatet og Styrelsen sætter i værk i løbet af de kommende måneder. Baggrunden for kommunikationsplatformen er handlingsplanen fra Økonomiog Erhvervsministeriet, som ønsker bedre information til offentligheden. Der er stadig mange hussælgere og -købere, som kun kender overfladisk til tilstandsrapporten og de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde. Derfor får de urealistisk høje forventninger. Mere synlig Huseftersynsordning Hidtil har medierne været præget af dårlige historier om Huseftersynsordningen. Det skal der laves om på. Fremover skal forbrugerne også møde en mere saglig information om ordningen. Hvor godtfolk er Fremover skal ordningen ud til forbrugerne, allerede før de har fået et huseftersyn. Der er mange aktiviteter i støbeskeen. Huseftersynsordningen skal ud og møde forbrugerne fysisk. Blandt andet med et tilbud til ejendomsformidlerne om at deltage i deres informationsmøder rundt omkring i landet. Her skal en sagkyndig holde korte foredrag om huseftersyn og tilstandsrapporten og bagefter besvare spørgsmål fra publikum. Informationsmøderne skal også foregå på bolig/byggemesser efter det samme koncept. Mere i medierne Der skal være mere opmærksomhed om ordningen fra medierne. I nært samarbejde med Erhvervs- og Boligstyrelsen udsendes med faste mellemrum notitser og artikler til dagblade, magasiner osv. Indholdet vil typisk være bygget på statistik eller aktuelle emner. Ambassadører Et andet vigtigt punkt i kommunikationsplatformen er, at de bygningssagkyndige i højere grad skal virke som ambassadører for ordningen. Derfor vil der komme specielle kommunikationsforedrag på optagelseskurserne og informationsmøderne. Foredragene skal give de bygningssagkyndige gode ideer til, hvordan kommunikationen med forbrugerne kan gøres lidt nemmere, og hvad der kan fokuseres på, så misforståelser undgås. Information og logoer til nettet Der er allerede mange bygningssagkyndige, som har deres egen hjemmeside, hvor de tilbyder deres ekspertise. Som en service til de bygningssagkyndige udarbejder sekretariatet downloadpakker, som indeholder tekster og grafiske elementer, der skal give den enkelte hjemmeside et officielt præg. Det er som yderligere understregning af, at man som sagkyndig er beskikket af staten og har en officiel tilknytning til Erhvervs- og Boligstyrelsen. I downloadpakken vil der være officielle logoer fra EBST og Huseftersynsordningen, samt standardtekster omkring ordningen.

2 AKTUELT Utilstrækkelig ventilation under gangbro I kampen for at undgå stormskader og få en mere stabil bygning, kan man risikere at få fugt og skimmelsvamp i bytte. I mange tilfælde opdager boligejeren, at der er behov for at få etableret en stiv loftskive til overførsel af vandrette belastninger på bygningen (som fx blæst). Disse kræfter skal overføres til stabiliserende indervægge og gavle. Derfor etablerer man ofte en meget stor loftskive af krydsfiner oven på en spærfod. Ingen udluftning Godt for afstivningen, men desværre medfører udformningen og placeringen af loftskiven, at udluftning af isoleringslaget ikke kan finde sted. Resultatet kan blive skadelig kondens på undersiden af loftskiven, skimmelsvamp og mulighed for større skader. Præklusivt proklama Som oplyst i Huseftersyn Nyt ville sekretariatet vende tilbage med flere oplysninger, når forbrugernes situation omkring præklusivt proklama var afklaret. Der er faldet dom i Københavns Byret (BS 3A-1366/99. af 31. aug. 1999), hvor det stadfæstes, at når den beskikkede bygningssagkyndige er afgået ved døden, og der er udstedt et præklusivt proklama, kan der kun rejses krav mod denne og dennes ansvarsforsikringsselskab (afløbsforsikringen) inden fristen for proklamaet er udløbet. Krav der rejses mod den beskikkede bygningssagkyndige og dennes ansvarsforsikringsselskab efter, at fristen for proklamaet er udløbet, vil derfor blive afvist, som begge parter uvedkommende. Forsikringsoplysningen oplyser, at dette ikke gælder ved krav mod ejerskifteforsikringer som en følge af en skade, som den sagkyndige ved en fejl ikke har medtaget i sin tilstandsrapport. Er den beskikkede bygningssagkyndige afgået ved døden og er fristen ved proklama udløbet, kan der fortsat gøres krav gældende mod ejerskifteforsikringen, hvor samme forhold er afvist af ansvarsforsikringen (afløbsdækningen). Ulovligt limtræ og et huseftersyn Det er ikke de beskikkede bygningssagkyndiges ansvar at dokumentere, at boligerne er lovlige, herunder om indbygget limtræ er korrekt certificeret. I sidste nummer af Træinfo fra Træbranchens Oplysningsråd fremgik det fejlagtigt i en artikel om ulovligt limtræ, at det var ansvarspådragende for de beskikkede bygningssagkyndige, hvis de ikke dokumenterede, at boligerne var lovlige, samt at de kunne stilles til ansvar for ulovlige bærende konstruktioner. På baggrund af dette sendte sekretariatet følgende berigtigelse til Træinfo : Sekretariatet for Huseftersynsordningen oplyser: Bekendtgørelsen om huseftersynsordningen nr. 52 af 23. januar 2003 giver i 11 : Uden for bygningsgennemgangen, falder bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen. Gennemgangen er visuel og uden destruktive undersøgelser og huseftersynet afdækker skader som nedsætter bygningens funktion væsentligt eller giver en nærliggende risiko for at skader kan udvikle sig. Heraf følger at kun hvis konstruktionen er åbenlys ulovlig, væsentligt skadet eller visuelt kunne give anledning til skader, vil den være omfattet af eftersynet. Kun i nævnte tilfælde kunne en beskikket bygningssagkyndig blive stillet til ansvar, for fejl i tilstandsrapporten. Træinfo har netop udsendt en berigtigelse af artiklen. Den kan læses på: 2 HUSEFTERSYN NYT 3/03

3 OBLIGATORISK Sekundære bygninger Huseftersynet skal foretages lige grundigt, uanset om det er for sekundære bygninger eller for hovedbygningen. I flere tilstandsrapporter er det set, at de sekundære bygninger ikke bliver gennemgået med helt samme grundighed som hovedbygningerne. Det kan ses ved, at der er forskelle i den detaljerede registrering af skader, og i karaktererne. Alle bygninger skal gennemgås med samme grundighed og ensartethed. For eksempel koster et defekt termovindue det samme at udskifte, hvad enten det sidder i hovedbygningen eller i udhuset til børnene nede i baghaven. Sekundære bygninger kan stadig kun undtages i tilstandsrapporterne, hvis de er i så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger. Det kan for eksempel også være, at bygningen har ringe byggeteknisk værdi (legehuse og lignende). Undtagelse af andre årsager er ikke tilladt. Note: Huse både af ringe stand og ringe værdi kan undtages Forbehold for gulve Når der tages forbehold for bygningsdele, der ikke er besigtiget, ses det i flere tilstandsrapporter, at der er oplyst i forsikringsoplysningerne i hvilke rum, der var tæppebelagte gulve. Denne placering af oplysninger om tæppebelagte gulve er ikke korrekt. Oplysning om tæppebelagte gulve bør skrives under punkterne: Bemærkninger: 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige som ikke har kunnet besigtiges, samt under Uddybende kommentarer til pkt.1-4. Sælgeroplysninger JURA Skader oplyst i sælgeroplysninger skal også have en karakter og skrives i tilstandsrapportens registreringsafsnit. Hvis sælger i sine sælgeroplysninger oplyser om forhold, der giver eller kunne give anledning til skader anbefaler Ankenævnet, at forholdet også omtales under skader i tilstandsrapporten. Det er set i flere tilstandsrapporter, at en beskikket bygningssagkyndig mener, at når forholdet er omtalt under sælgeroplysningerne, er det ikke nødvendigt at skrive det hele én gang til under skader med tilhørende karakterer og evt. noter. Den beskikkede bygningssagkyndige bør imidlertid kommentere sælgers oplysninger om skader. Det omtales i håndbogen i kapitel 3 punkt Det bliver understreget af en ankenævnskendelse (J. nr af 26 juni 2003), hvor den beskikkede bygningssagkyndige blev draget til ansvar for, at sælgers oplysninger ikke blev kommenteret i registreringsafsnittet. HUSEFTERSYN NYT 3/03 3

4 AKTUELT Tagkassetter Sekretariatet er stødt på en interessant artikel om tagkassetter i Byggeskadefondens Årsberetning 2002, som vi gengiver herunder. Tagkassetter er en lukket konstruktion, som normalt ikke kan besigtiges af den bygningssagkyndige. Men det kan være en god idé at være ekstra opmærksom på tagkonstruktioner af denne art ved huseftersynet. Her er baggrundsinformation om dette emne. I Byggeskadefondens årsberetning 2002 fremgår følgende: I tagkassetterne kan skadelig indtrængning af vand og fugt ikke registreres ved en inspektion, som i de åbne inspicerbare tagrum under et traditionelt og velprøvet saddeltag, der har kendetegnet dansk bygningskultur gennem århundreder. Sandsynligheden for, at et svigt udvikler sig til byggeskade, er væsentlig større for tagkassetter end for traditionelle saddeltage. Specielt uventilerede tagkassetter er mindre robuste over for svigt i ventilationen i de underliggende rum eller utæt dampspærre, hvis der samtidig er forhøjede fugtkoncentrationer i boligerne som følge af manglende udluftning. Ventilerede tagkassetter Flere tekniske rådgivere ser fordele i at anvende præfabrikerede ventilerede tagkassetter, som bl.a. muliggør en hurtig lukning af bygningen. Det betyder, at visse indvendige arbejder kan gennemføres tidligere i byggeprocessen. De præfabrikerede ventilerede tagkassetter er som regel også uden svigt, når de forlader fabrikken. Kassetterne kombinerer fordelen ved de industrielt forarbejdede produkter med den velkendte ventilerede løsning. Uventilerede tagkassetter Uventilerede tagkassetter kan bruges, hvor de ventilerede kassetter er uegnede på grund af vanskelige ventilationsforhold ved forskudte lejlighedsskel eller ved store spænd. Forskellen ligger primært i dampspærren, som er helt speciel i den uventilerede konstruktion. Den skal både fungere som en almindelig dampspærre, som skal hindre, at fugtig rumluft fra boligen trænger op i kassetten. Og samtidig skal utilsigtet fugt i tagkassetten kunne passere gennem dampspærren ned i boligen, når solen opvarmer tagfladen. Herefter fjernes fugten via boligens normale rumventilation. Teoretisk og hvis alle forudsætninger er opfyldt, kan denne meget specielle konstruktion faktisk godt fungere. Men i praksis har det desværre både ved eftersyn og i skadesager ofte vist sig, at den ikke fungerer, som den skal, fordi en eller flere af følgende forudsætninger ikke er opfyldt: Der må ikke være permanent skygge på nogen del af tagfladen Der må højst være % relativ luftfugtighed i boligen Dampspærren skal være helt tæt overalt Den indvendige loftsbeklædning skal være diffusionsåben Tagkassetterne må ikke være fugtige, når de monteres Den relative luftfugtighed i boligen skal holdes under % Ved eftersynene konstaterer fonden ofte svigt i forbindelse med rumventilationen. Svigtet opstår ofte allerede ved projekteringen, hvor BR-krav fortolkes fejlagtigt. Kravene i BR-S (SBI-Anvisning 189) og BR til luftskifte er således at betragte som minimumskrav. Det kan være nødvendigt at beregne de konkrete luftmængder for hvert enkelt rum for at sikre tilstrækkelig udsugning og tilførsel af frisk luft. Svigtet har betydning for fugtforholdene i boligerne herunder eventuel udvikling af skimmelsvamp. Kombineret med uhensigtsmæssige beboervaner vil fugtforholdene undertiden være på niveau eller over den tilladelige grænse for anvendelse af membranen. Dampspærren skal være tæt At dampspærren skal være tæt gælder for alle tage. Hvis dampspærren er monteret på elementerne allerede fra fabrikken kræves ved montering omhyggelig tapening, fugning og klemning. Der skal tages højde for elementernes bevægelser ved den fugtbetingede ned- og opbøjning, hvilket i praksis har vist sig vanskeligt. Isoleringen i elementet skal være helt udfyldt Hvis elementerne ikke er helt udfyldt med isolering, kan fugt kondensere andre steder i elementet end på membranen. Tagelementer oplægges i tørvejr og strimles straks Træ er et fugtfølsomt materiale, så derfor er det af afgørende betydning, at elementerne transporteres, opbevares og monteres tørre. Tagelementet skal være diffusionsåbent mod boligen Den indvendige loftbeklædning er kun diffusionsåben, ind til den er malet 4-6 gange afhængig af malingstype og lagtykkelse. Derefter kan utilsigtet fugt i elementet ikke diffundere igennem loftbeklædningen. Det er i praksis vanskeligt at kontrollere, hvor mange gange lofter bliver malet, og hvad de males med, bl.a. fordi beboerne ofte selv står for boligernes indvendige vedligeholdelse. Følgevirkningerne kan være så omfattende skader i form af råd og skimmelsvampeangreb, at tagkonstruktionen helt eller delvist skal udskiftes. Det kræver efter fondens erfaring overordentlig stor påpasselighed og kvalitetssikring hos alle parter - også i den efterfølgende drift - hvis man vil anvende uventilerede tagkassetter. Sekretariatet skal dog påpege, at det normalt ikke er muligt for de bygningssagkyndige at afdække, om tagkassetter overholder betingelserne fra artiklen - selvfølgelig pga. at gennemgangen af ejendommen sker visuelt uden indgreb i konstruktionerne. Derfor vil kun synlige skader blive afdækket i forbindelse med et eftersyn. 4 HUSEFTERSYN NYT 3/03

5 AKTUELT Kondens på glasflader - termoruder og energiruder Et tilbagevendende problem for de beskikkede bygningssagkyndige er omkring fugt i bygninger, der viser sig som kondens på termoruder og energiruder - det er ikke kondens inde i ruden, men på ruden. BYG-ERFA-blad har udarbejdet et sæt overskuelige fingerpeg. Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk. På termoruder forekommer kondens på den indvendige side - ofte i længere perioder om vinteren - fx hvis indeklimaet er for fugtigt. På energiruder ses kondens på den udvendige side af vinduerne - dog kun i korte perioder - men generne er oftest kun at udsynet gennem ruden reduceres. Hvis kondensvand fra en rude gennem længere tid løber ned i vinduesramme og -karm, kan det medføre vækst af skimmelsvampe og i værste fald rådskader på trævinduer. Samme funktion som en fugtmåler Det går dog sjældent så galt, men kondens på to-lags termoruder kan benyttes som en art hygrometer (fugtmåler), der viser, at den relative fugtighed er for høj i det rum, hvor kondens forekommer. Det vil sige at luftskiftet er tilstrækkeligt, når duggen er væk. På energiruder forekommer kondens på den udvendige side kun i korte perioder - som følge af rudernes gode isoleringsevne (lave U-værdi). Indvendig kondens på termoruder Der kan opstå kondens på indersiden af termoruder, hvis temperaturen på det indvendige glaslag er lavere end rumluftens dugpunktstemperatur. Hvis kondensområdet er 5-10 cm over vinduets bund - gennem længere tid i efterårs-, vinter- og forårsmånederne - skal der gøres noget ved det. Årsagen er oftest, at boligens generelle fugtniveau er for højt, og her anbefales at forbedre ventilationen (og evt. øge opvarmningen). Udvendig kondens på energiruder Der kan opstå kondens (dug) på ydersiden af energiruder, når udstråling til himmelrummet medfører, at temperaturen på det yderste glaslag bliver lavere end udeluftens dugpunktstemperatur. Dette kan indtræffe i de perioder, hvor udeluftens relative fugtighed (RF) nærmer sig 100%. Den største gene ved udvendig kondens er, at udsynet gennem vinduet hæmmes om morgenen og formiddagen. I nattetimerne opleves det forringede udsyn sjældent som et problem. En mindre gene vil være, at smuds lettere fastholdes i de kondenserende vanddråber. Generne er dog oftest kun øget tilsmudsning og reduceret udsyn. Kondens vil hurtigt forsvinde, når solen rammer vinduet tidligt om morgenen. Foto: Copyright BYG-ERFA JURA Ankenævnsafgørelser Manglende besigtigelser I ankenævnets afgørelse J. nr er en beskikket bygningssagkyndig blevet draget til ansvar, fordi han ikke har oplyst om manglende besigtigelser. Den sagkyndige oplyste ikke, at gulvet i et badeværelse var skjult af flyttekasser, samt at en kælderskakt var fyldt op med flyttekasser. Det viste sig efterfølgende, at der var skader bag kasserne. Tag af ældre dato I en besigtigelse har et 85 år gammelt tag fået karakteren K1, mens det er oplyst under Noter, at tagbelægningens restlevetid er begrænset, og det er nødvendigt med løbende vedligeholdelse, indtil udskiftning er nødvendig. I ankenævnets afgørelse J. nr.3073 har et flertal givet følgende afgørelse. Ankenævnet finder, at indklagedes angivelse af skaderne på det 85 år gamle tag med karakteren K1 i sig selv er forkert. Den bygningssagkyndige blev ikke pålagt ansvar på grund af tidsforløbet og usikkerhed om tagets tilstand ved eftersynet. Den forkerte karaktergivning havde dog betydning for dækningen af udgifterne til syn og skøn. Det skulle den beskikkede bygningssagkyndige betale. HUSEFTERSYN NYT 3/03 5

6 DEBATINDLÆG Asbest i bygninger? Hvor står den bygningssagkyndige? af Knud Jensen Beskikket bygningssagkyndig Asbest - alene ordet og vi husker den megen presseomtale og lettere hysteri for år tilbage. Problemet er der stadig, og spørgsmålet er, i hvor høj grad vi som bygningssagkyndige, kan blive draget til ansvar for ejendomme med asbest. Der er mange bygningsmaterialer, der indeholder (indeholdt) asbest: Fliseklæb, gulvbelægninger, støbemasse til tæpper mm. Der er ca. 20 produkter til husbyggeri. De mest aktuelle er asbestholdige eternitplader og rørisolering. Problemet hører ind under det grå marked; det, der ikke er sagt så meget om. Vi skal beskrive skader og tegn på skader på ejendommen. Hvad med ejendommens funktionsdygtighed? Vinduers redningsåbninger, manglende rækværk om trapper til 1. sal og asbestforurening. Bunden dvs. sige indkapslet asbest er ikke problemet, men det er de frie asbestfibre. Der foreligger ikke domme vedrørende disse forhold, men hvis/når de kommer, kan de være vidtrækkende. Miljømæssige forhold er en ting, men de politiske og psykologiske forhold er ikke til at overse. Der er rettet forespørgsel til et forsikringsselskab, der varetager vores ansvar. Forsikringsselskabet mener, at vi bør tage vores forbehold og nævne det i tilstandsrapporten. Efterfølgende skal nævnes to konkrete områder med asbestholdige produkter. Asbestholdige eternitplader, i særdeleshed tagplader De gamle asbestholdige eternitplader bliver renset og malet af særlige firmaer. Dette foregår efter forskrifterne. Efterfølgende kan man i loftsrummene se slamstriber under samlingerne af tagpladerne. Som bygningssagkyndige ved vi, at pladerne indeholder asbest, slamstriberne stammer fra afrensningen. Spørgsmålet er: Skal vi skive noget og hvilket? Vi kan næppe spille uvidende. Den holder nok ikke for en dommer. I tilstandsrapporterne er der begyndt at dukke bemærkninger op angående disse slamstriber. Karakteren K0 eller K1? Et forslag er følgende bemærkning og uden karakter - det er jo ikke en skade. I loftrummet ses grålige slamstriber under tagpladernes samlinger, der stammer fra renoveringen af tagpladerne. Det kan ikke uden laboratorieundersøgelse afgøres, hvad slammet indeholder. Skrives ordet asbest, er huset næsten usælgeligt. Er der ikke asbest, anlægger sælger sag. Skriver vi intet, kan vi få en sag fra køber. Rørisolering med asbest I huse fra før ca kan der være asbest brugt som rørisolering. Er isoleringen intakt er der ingen problemer, men ved skadet isolering og støvende isolering er det anderledes. Det kan ikke vides med sikkerhed, om det er asbest, kiselgur eller en blanding af begge dele. Her kan man være uvidende og henvise til nærmere undersøgelse. Et udspil fra implicerede parter efterlyses, inden sagerne starter. Der er dårlige erfaringer med de asbestfrie tagplader, hvor de bygningssagkyndige pludselig stod for skud, da eternitfabrikken ikke ville betale fuld dækning. Firmaer der renser tagpladerne er ansvarlig for deres arbejde, hvis de eksisterer til den tid, ellers er der jo altid den bygningssagkyndige. Bliver vi dømt, så ryger vores selvrisiko, men går der politik i sagen, så huset er ubeboeligt, har vi ingen forsikring, der dækker genhusning af en familie. Jeg er ikke bekendt med domssager vedrørende asbest, men det udelukker ikke, at der kan være sager, som er afgjort parterne imellem. Enkelte tilstandsrapporter nævner asbest, men de er sjældne og står ikke i forhold til alle de ejendomme hvor der er asbest. Foto: Copyright BYG-ERFA Foto: Copyright BYG-ERFA 6 HUSEFTERSYN NYT 3/03AT EN BYGNING OVERHOLDER

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Beregning af bygningers varmetab DS 418 Byggebranchen står over for en stor udfordring, når bygningers varmetab og varmeisoleringsmaterialers egenskaber skal dokumenteres. Fremover skal dette ske ved hjælp af nye europæiske principper, som afviger meget fra de hidtil kendte metoder. Med de nyeste tillæg til Bygningsreglement for småhuse 1998 og Bygningsreglement 1995 bliver en europæisk og global standard DS/EN ISO 6946 også tilladt fremgangsmåde til dokumentation af, at bygninger isoleringsmæssigt lever op til lovgivningens krav. Derfor udgiver Dansk Standard nu en ny udgave af DS 418, som tillige indeholder reglerne i DS/EN ISO Samtidig udgives en DS-Information, DS/INF 141, med det formål at give brugeren et overblik over området termisk isolering og energibesparelse i bygge- og anlægssektoren. 6. udgave. DS 418:2002 Dansk Standard sider. Kr. 535,00 ekskl. moms Udgivelsen fås hos Byggecentrums boghandel på telefon KURSER OG KONFERENCER DS udg. erfaringer og praktisk anvendelse af Beregningsregler for bygningers varmetab DS 418 er et uhyre vigtigt værktøj, når det skal dokumenteres, at en bygning overholder Bygningsreglementet. Den nye DS 418, 6. udgave er obligatorisk fra 1. marts i år, og er i fuld overensstemmelse med EU s nye standarder på området herunder de harmoniserede produktstandarder, som producenter af isoleringsmaterialer skal følge fra 1. juni i år. Standarden er ikke blevet enklere at bruge. Tværtimod. Konstruktionsdetaljer som fuger, samlinger og hjørner har fået større betydning for det samlede varmetab, og det har medført, at der skal flere og mere komplicerede skøn og beregninger til. For at ruste deltagerne optimalt til arbejdet, vil det være gavnligt at udnytte erfaringerne indhøstet i den første tid med standarden. Det vil dette kursus også fokusere på. Kursusleder: Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard Tid og sted: 2. december 2003, Byggecentrum Middelfart Pris: kr. ekskl. moms Temadag om Erstatningsansvar En ny bog af særlig interesse for de beskikkede bygningssagkyndige er kommet på markedet. Med bogen Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom har de sagkyndige fået en interessant opsummering af de første 7 år med loven. Bogen behandler en lang række erfaringer, som vi vil præsentere dig for på denne eftermiddag i selskab med bogens forfatter. Det hele bygger på og belyses af en lang række afsagte domme om mindst lige så mange afgørelser fra Ankenævnet for Huseftersyn. Til temadagen bliver bogen krydret med nyt fra retssalene, ligesom vi ser nærmere på ejerskifteforsikringer, herunder forsikringsselskabernes håndtering heraf, regressager, de rigtige skadebeskrivelser og meget mere. Kursusleder: Advokat (H) Hans Henrik Tausen og cheftaksator Thomas Lund Tid og sted: 4. december 2003, Byggecentrum Ballerup, kl Pris: 400 kr. ekskl. moms, Ekskl. bogen. Som kan købes hos Byggecentrums boghandel - eller på kursusdagen. Ud over Erstatningsansvar afholder Sekretariatet for Huseftersynsordningen flere temadage i november og starten af december. Emnerne er Huseftersyn for assistenter og Karaktergivning. Den første temadag er specielt rettet mod assistenterne og vil klæde dem på med hensyn til Huseftersyn, bygningsgennemgange og meget andet. Den anden temadag, Karaktergivning, vil gennemgå karaktersammenhænge, problemstillinger og faldgruber ved karaktergivningen, så de bygningssagkyndige får værktøjer til at karaktergive og kommentere skader i tilstandsrapporten. Se den udsendte folder eller ring på for tilmelding. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 3/03 7

8 STATISTIK Fra vor upålidelige kilde Fra vor upåliderlige kilde har vi hørt rygter om, at flere beskikkede bygningssagkyndige er begyndt at lægge skader sammen, der har den samme karakter. Det gøres på den måde, at der under hver karakter står en lang række skader. Rygtet siger, at op til 8-10 forskellige skader indgår under karakteren. Denne lille aktivitet medfører dog, at resuméafsnittet over skader ser helt anderledes ud - pludselig er der næsten ingen skader - ikke før køber/ sælger nærlæser rapporten. Naturligvis ved alle bygningssagkyndige, at det ikke er tilladt at sammenlægge skader i en tilstandsrapport. Hver skade skal have sin egen karakter med tilhørende tekst og eventuelle note. Skriv løs Redaktionen af Huseftersyn Nyt er meget interesseret i at få indlæg eller artikler til bladet. Har du en relevant artikel eller debatindlæg, så send materialet til os. Send til: Peter Troest Larsen Udgiver Sekretariatet for Huseftersynsordningen Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen/Charlotte Bigler Repro og tryk Quickly Tryk A/S Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Peter Troest Larsen Redaktionen er sluttet 17. okt Udkommer 4 gange årligt. Citater fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Oplag Erhvervs- og Boligstyrelsens synspunkter og holdninger. 8 HUSEFTERSYN NYT 3/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken ISSN

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Tæthed september 2007

Tæthed september 2007 Tæthed september 2007 Ventilation (VGV) Solindfald Transmissionstab Varmeakkumulering Køkkenudstyr Personer Radiator Elektronik Infiltration (Lufttæthed) Indhold Problemstilling hvorfor lufttæthed? 2 Krav

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere