PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER"

Transkript

1 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

2 Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger Overordnet konklusion Bebyggelsens anvendelse og funktion Tage:... 5 Krybekældre/fundamenter:... 7 Facader:... 8 Vinduer og terrassedørspartier:... 9 Udvendige døre: Etageadskillelser/gulvkonstruktioner: Wc/bad: Køkkener: Varmeforsyning: Afløb: Kloak: Vandinstallationer: Ventilation: El-installationer: Private friarealer: Byggeplads/stillads: Løbende årlig vedligeholdelse Teknisk rådgivning Budgetoversigt

3 Rapportens formål og konklusion 1.0 RAPPORTENS FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER. Denne byggetekniske rapport beskriver bebyggelsen Lindøhusene placeret i ejerlavet af Munkebo By, Munkebo i alt 500 stk. én-familie huse. Formålet med rapporten er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en kortere årrække. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser inkl. moms. Den byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet rapport, der er baseret på en overordnet visuel gennemgang af husene uden destruktiv hultagning. Dette omfatter besigtigelse af fællesarealer, indvendige overflader, enkelte kik ned i krybekældre, hvor disse har været tilgængelige, og på tilgængelige lofter samt besigtigelse af tag, facader og vinduer fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Det skal bemærkes, at husene omfatter 3 hovedtyper og herudover mindre variationer over disse typer. Teknisk set fremstår husene imidlertid forholdsvis ensartede, hvor den største forskel er opbygningen af indervæggene i husene. Den tekniske beskrivelse og tilstandsvurderingen omfatter således alle typer med mindre andet er anført. Begrebet ejendommen henviser til forhold der generelt vedrører alle husene. 2.0 OVERORDNET KONKLUSION. Efter at have gennemgået bebyggelsen kan det konstateres, at denne med hensyn til de primære bygningsdele, såsom fundamenter, facader, bærende træværk m.v., må betegnes som værende i god eller nogenlunde god stand. Med hensyn til de sekundære bygningsdele, såsom vinduer, tekniske installationer m.v., må disse generelt betegnes som værende i rimelig god stand. Tagbeklædningerne er dog i mindre god stand, og der må forventes betydelige vedligeholdelsesarbejder på disse i løbet af de kommende år. På meget kort sigt må det derfor forudses, at der som minimum skal foretages en pålægning af tagpap som beskrevet under afsnittet vedrørende tag. Indtil en gennemgribende istandsættelse har fundet sted må man forvente, at der vil være øgede udgifter til vedligeholdelsen af tagbelægningen. Desuden vil der være fortsatte løbende vedligeholdelsesarbejder på huse og fællesarealer til udførelse fremover. 2

4 Rapportens formål og konklusion Som helhed må ejendommen betegnes som værende i middel god stand sammenlignet med ejendomme af tilsvarende alder og beliggenhed. Der har i flere af husene tidligere været konstateret angreb af skimmelsvamp, og der er udført en række undersøgelser af disse forhold. Af disse undersøgelser må man overordnet konkludere, at husenes grundlæggende konstruktion kun i mindre grad er årsag til disse skimmelsvampeangreb. Manglende ventilation/tilstopning af ventiler og pålægning af diffusionslukkende materialer på gulve anføres som en hyppig årsag til dannelsen af skimmelsvamp. De konstaterede angreb af skimmelsvamp er afhjulpet. Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige udgifter til istandsættelse af ejendommen ud over de i denne rapport nævnte vigtige istandsættelsesarbejder og den almindelig løbende vedligeholdelse. For at bevare husenes rimelig gode stand bør nedenstående dog iværksættes snarest: - Afrensning af tagflade for mos og alger samt efterfølgende pålægning af tagpap. - Sikring af sunkne tagremme over terrassedørspartier. - Sikring af tilstrækkelig ventilation af tagrum. - Sikring af tilstrækkelig ventilation af krybekældre. - Fugning af murværk omkring gavl- og murpiller og omkring et stort antal lodrette fuger. - Istandsættelse og udskiftning af vindues- og dørpartier. - Udskiftning af defekte varmtvandsbeholdere. - Diverse isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger. Herudover vil ejendommens ejer indenfor en kortere årrække skulle tage stilling til yderligere istandsættelsesarbejder: - Sikring af sunkne tagremme over terrassedørspartier. - Istandsættelse af facader og gavle. - Istandsættelse og udskiftning af vindues- og dørpartier i en senere prioriteret rækkefølge. - Udskiftning af tilbageværende oprindelige defekte varmtvandsbeholdere. 3

5 3.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION. Bebyggelsens anvendelse og funktion Ejendommen består af fritliggende én-familie huse og dobbelthuse/rækkehuse. Alle huse er i én etage. Bebyggelsen er ifølge BBR-ejermeddelelserne opført i perioden I forbindelse med etablering af en andelsboligforening skal husene sammatrikuleres. Ejendommen, der kan overtages som andelsboligforening, består af 500 huse. I alt anføres det samlede boligareal til lidt under ca m². Husene har alle egne badeværelser. Husenes radiatorer og brugsvand opvarmes via fjernvarme fra et distributionssystem, der ligger i bebyggelsens veje. De besigtigede huse fremstår generelt i middel god men varierende stand, ligesom moderniseringsgraden er meget varieret. En lokalplan for det område, hvori bebyggelsen befinder sig, er pt. under udvikling, hvilket betyder, at det, indtil denne foreligger ca. maj 2009, ikke vil være muligt at foretage væsentlige ændringer i husenes fysiske fremtoning. Kulturarvsstyrelsen har vist interesse for bebyggelsen som en typisk beboelsesbebyggelse fra 1960 erne tilknyttet en større industrivirksomhed. Lokalplanen vil formodentlig også fremover begrænse mulighederne for at foretage større konstruktive eller kosmetiske ændringer på husene. Dette kommer især til at handle om tagbelægninger, der skal være identiske med eller ligne - de eksisterende tagformer og - beklædninger, facader der skal bevares som blankmurede facader, farver på vinduer, der skal befindes sig inden for et begrænset spektrum (jordfarver) m.v. Man må også forvente, at udseendet på udestuer, carporte m.v. vil blive underlagt tilsvarende restriktioner. 4

6 4.0 BEBYGGELSENS STAND. Tage: Typisk mosbegroning på nordvendt tagflade Eksempel på sydvendt tagflade Tagene er opført som et sadeltag med en hældning på ca. 25 o (saksespær eller spærfag) med den oprindelige tagbeklædning af eternitskiferplader. 5

7 Ventileringen af tagrummet foregår gennem ventilationstriste i gavlene. Disse er i et vist omfang enten tilstoppede eller faldet ud. Ristene sikrer mod indtrængende fugle, husmår m.v. Ventilationen skal sikres i alle husene og udgiften hertil forventes at være ca. kr inkl. moms for hele ejendommen såfremt dette udføres, samtidig med sikring af ventilationen af kælderen. I det omfang beboerne vælger selv at efterisolere loftsrummet, hvor dette er muligt, er det vigtigt, at det sker på en måde, som ikke hindrer den naturlige ventilation af loftsrummet. Tagbeklædningen er næsten overalt og især på nord og østvendte flader - tæt begroet med mos. Ved besigtigelse af tagfladen indvendigt fra - hvor dette har været muligt - ses umiddelbart ingen defekter på tagbeklædningen. Der er foretaget jævnlig vedligeholdelse af tagfladerne, og der ses en del udskiftede skifre og taghætter, inddækninger m.v. Man må imidlertid påregne, at der fortsat og i stigende grad skal afholdes udgifter til løbende vedligeholdelse af tagfladerne indtil en væsentlig istandsættelse eller udskiftning har fundet sted. Vindskeder ses flere steder at være nedbrudte bag den delvist dækkende zinkinddækning. Det må forventes, at der skal ske en udskiftning af defekte vindskeder og inddækninger. Det anbefales på baggrund af ovenstående at afrense samtlige tagflader for mos og alger, og derefter lægge tagpap på den eksisterende eternitskiferbelægning. Udgiften hertil forventes at være ca. kr. 400 inkl. moms pr. m 2. Dette svarer til ca. kr inkl. moms og inkl. stillads for hele ejendommen. Den tidligere omtalte lokalplan, hvor Kulturarvsstyrelsen kan blive påtaleberettiget, kan eventuelt betyde, at der ikke må pålægges tagpap på tagfladerne, men at der i stedet skal lægges eternitskiferplader op igen. Dette forhold er endnu uafklaret. Den bærende del af tagkonstruktionen fremstår generelt i god stand med ingen eller ringe nedbrydning af træværk. Der ses dog et svigt i tagremmens bæring over terrassedørspartierne i mange af husene. Det er mest udtalt i de store funktionærhuse på 123 m 2, hvor remmen spænder over 5 vindues fag og 1 terrassedørs fag, men forholdet er også synligt på de mindre huse, hvor der forefindes 3 vindues fag og 1 terrassedørs fag. Forholdet betyder, at vinduespartierne udsættes for en belastning og kommer til at udgøre en bærende del af konstruktion, hvilket de ikke er dimensioneret til. En del beboere oplever da også, at terrassedørene kan være vanskelige at åbne bl.a. i perioder med fugtigt vejr. I forbindelse med en tagudskiftning og/eller ved efterfølgende vinduesudskiftninger bør tagremmen en del steder forstærkes, så forholdet ikke forværres. 6

8 Krybekældre/fundamenter: Krybekælder med afløb i plast og støbejern, uisolerede rør m.v. Fundamenter er opført af beton, og etageadskillelsen hviler i øvrigt af på punktfundamenter i form af murede søjler eller betonrør. Ved stikprøvemålinger af fugtigheden i etagebjælker og andet træværk (udført fra gulvlemmen) kan konstateres en fugtighed på %, hvilket er nogenlunde tilfredsstillende lavt. Der kan imidlertid i de besigtigede huse konstateres en indelukket kælderlugt i krybekældrene. En del af de tidligere konstaterede skimmelsvampeangreb menes delvist at hidrøre fra de noget opfugtede kældre. Der kan da også enkelte steder konstateres hvidtonede vækstdannelser typisk på overflader af vindpap m.v. Isoleringen under gulvene ses flere steder at være løsthængende eller faldet ned og skønnes derfor disse steder at have begrænset værdi. Umiddelbart må det anbefales at sikre, at ventilationen i fundamentet til krybekælderen fungerer. Dette kan f.eks. gøres ved at rense ventilationshullerne og ventilationsristene. Derudover kan det i "funktionærboligerne" på 123 m 2 (23 stk.) blive nødvendigt at supplere ventilationen ved at etablere yderligere en række huller. Udgiften hertil forventes at andrage ca. kr inkl. moms for samtlige huse såfremt, dette udføres samtidig med øvrige ventilationsfremmende arbejder vedrørende tag. I det omfang ventilationen øges kan det anbefales at foretage den senere nævnte isolering af henholdsvis rørinstallationer og gulv i terrænhøjde. 7

9 Facader: Typisk facadeudsnit med mindre revnedannelser Husenes facader er opført i blank mur af røde elle gule maskinsten og fremstår i rimelig god stand med forholdsvis få sætningsrevner, udvaskede fuger m.v. Der ses dog mange steder revnedannelser omkring gavlpillernes fæste til facaderne, og ligeledes er der flere løse steder på gavlenes fortanning mod tagflade. På murpiller, der støder op til overbelastede tagremme, ses flere steder revnedannelser, der skyldes den skæve belastning af murpillerne, hér ses både revner i fuger og revnede sten. En del af soklerne har løs puds og navnlig de skrå banketter udfor vindues- og terrassedørspartierne har flere steder nedbrudte overflader. En reparation af revner i sokler og nedbrudte banket overflader bør udføres snarest. Sålbænkene, der er udført i zink, er flere steder defekte eller monteret uden fuge mod vinduesåbningernes udvendige lysninger, således at der kan trænge vand ned bag/under sålbænkene med risiko for nedbrydning af det underliggende murværk til følge. Revner og huller i facader bør eftergås, og der bør fuges omkring sålbænke også for at nedbringe risikoen for angreb af murbier, der foretrækker facader med huller i fugerne, der kan give bekvem adgang. Udgiften til istandsættelse/eftergang af facader, sålbænke og sokler anslås i varierende omfang at beløbe sig til ca. kr inkl. moms over en periode på ca. 5-8 år, hvoraf ca. kr inkl. moms er afsat til straksarbejder. 8

10 Typisk facadeudsnit Vinduer og terrassedørspartier: Typisk terrassedørsparti 9

11 Ejendommen har overvejende nye og nyere trævinduer med termoruder. Der ses i de besigtigede huse en del punkterede termoruder. Enkelte steder ses oprindelige vinduer med koblede rammer. Trævinduerne fremstår generelt i god om end noget varierende stand. Enkelte steder ses nedbrudte bundrammer og bundkarme. Det må forventes, at der skal anvendes ca. kr inkl. moms over de næste 5-8 år på fortsat udskiftning af vinduer. Heraf er der afsat ca. kr inkl. moms til straksarbejder. Terrassedørspartierne er flere steder nedbrudte og efterfølgende malet. Det må forudses, at der en del steder skal foretages udskiftning af udvendige plader og bundstykker eventuelt hele brystningspartier. Fugerne omkring vinduerne er de fleste steder intakte, men har enkelte steder dårligt fæste til murværket. Det må forventes, at de trævinduer og terrassedørspartier, der i god og vedligeholdelsesværdig stand, skal males udvendigt og i kant og fals ca. hvert 6-8. år. Udgiften hertil forventes at andrage ca. kr inkl. moms gennem de næste 5-8 år, heri er inkluderet udgifter til en snedkereftergang af vinduerne. Indenfor det første år efter en overtagelse af ejendommen forventes en udgift på ca. kr inkl. moms. Udvendige døre: Udvendige døre er i rimelig god stand og skal istandsættes som beskrevet for vinduerne. Derudover må der forventes almindelig løbende vedligeholdelse af låse m.v. Udgiften til udskiftning af døre inkl. defekte terrassedøre forventes at være ca. kr inkl. moms gennem de næste 5-8 år, heraf bør der af sættes ca. kr inkl. moms i det første år. Typisk hoveddørsparti 10

12 Etageadskillelser/gulvkonstruktioner: Etageadskillelserne/gulve er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge/punktfundamenter. Gulvene er på oversiden beklædt med bøgeparket. På undersiden er gulvene isoleret med mineraluld som nævnt i afsnittet vedrørende fundamenter. Etageadskillelserne er generelt i god stand, men der ses en del nedfaldent isoleringsmateriale under gulvene. Reparation og supplering af denne isolering kan med fordel udføres af den enkelte beboer, da udgiften til en håndværkers udførelse af arbejdet vil være for omfattende i forhold til arbejdets omfang. Det er her vigtigt at efterisolering sker, således at naturlig ventilation af krybekælder ikke hindres. Lofter er enten udført med listebeklædning eller som traditionelt pudsede lofter. Lofterne er i god stand. Wc/bad: Ældre badeværelse, der ikke er renoveret, men pænt vedligeholdt 11

13 Alle huse/beboelser har eget bad. I de besigtigede huse fremstår badeværelserne i rimelig god stand, men i meget varierende moderniseringsgrad, idet der mange steder er udført moderniseringer i forbindelse med istandsættelse/forbedring af huse forud for genudlejning. Badeværelsesgulve er oprindeligt udført af terrazzo, og revnedannelser heri er generelt repareret. Andre steder er der udlagt klinker på gulvene. Vægbeklædning er oprindeligt udført som hvid flisebeklædning, men denne er flere steder udskiftet f.eks. til fliser i andre farver. Beboerne vil fremover kunne udføre forbedringer af de eksisterende badeværelser som en værdiforøgende foranstaltning i boligen. Køkkener: Moderniseret køkken Alle huse er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. Nogle huse har nyere køkkener med nye skabselementer, gulvbelægning samt loftbeklædning. Beboerne kan fremover efter behov modernisere deres køkken som en individuel forbedring i boligen. 12

14 Varmeforsyning: Oprindelig varmtvandsbeholder Ejendommen opvarmes ved fjernvarme fremført til de enkelte huse. Centralvarmeanlægget er et 2-strenget anlæg med radiatorer placeret under vinduerne. Der ses mangelfuld isolering af varmerør i husenes krybekældre. Efterisolering kan med fordel udføres af den enkelte beboer til en væsentligt lavere pris end håndværkerudgiften. En stor del af varmtvandsbeholderne i husene er de oprindelige fra starten af 60 erne, og de må forventes at være nedslidte. Der bør derfor afsættes et beløb på ca. kr inkl. moms til løbende udskiftning af defekte varmtvandsbeholdere gennem de næste 5-8 år, heraf bør der afsættes ca. kr inkl. moms til straksarbejder. Der er i nærværende rapport ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre ressourcebesparende foranstaltninger udover isolering af installationer i krybekælder og diverse yderligere isoleringsarbejder. Afløb: Ejendommens afløbsrør er udført dels i støbejern og dels med udskiftningsdele i plastik. Hvor oprindelige afløb og afløbsrør er synlige fremstår de med synlige rustangreb og tegn på gennemtæringer flere steder. 13

15 Der er dog foretaget en del udskiftninger af afløbsskåle og rørforløb. Det må derfor anbefales, at man fortsat udskifter afløbsrørene indtil alle er udskiftet. Udgiften forventes afholdt over budgettet for den almindelige løbende vedligeholdelse. Kloak: Ansvaret for hovedkloakken i vejen hviler på kommunen, og kloakken oplyses at være gennemgribende istandsat af den nuværende ejer for et tocifret millionbeløb inden overdragelsen til kommunen. Der skal derfor ikke forventes større udgifter til kloakreparationer af hovedkloakken i de kommende år. Den del af kloakken (stikledningen), der ligger indenfor husenes nuværende matrikler, skal vedligeholdes af ejendommen. Der vil være mindre udgifter hertil, som afholdes over den løbende vedligeholdelse gennem de kommende år. Vandinstallationer: Ejendommens vandinstallationer er de oprindelige installationer i galvaniseret stålrør suppleret med såkaldte pex-rør. Det må forventes, at der fortsat skal foretages udskiftninger af rørene. Den almindelige løbende vedligeholdelse af vandinstallationen frem til husenes vandmålere afholdes af ejendommen, mens vandinstallationen fra vandmåler frem til tapsteder afholdes af den enkelte beboer. Det må anbefales, at der foretages partiel udskiftning i takt med, at der eventuelt opstår utætheder. Der ses mangelfuld isolering af vandrør i husenes krybekældre. Efterisolering kan med fordel udføres af den enkelte beboer til en væsentligt lavere pris end håndværkerudgiften, hvorfor denne fremgangsmåde må anbefales. Ventilation: Husene har naturlig ventilation i form af aftrækskanaler fra køkken og bad. Der er flere steder opsat emhætter i køkkenerne og mekanisk udsugning i badeværelser. Disse foranstaltninger kan fortsat udføres som en individuel forbedring af de enkelte huse. Den enkelte beboer bør i øvrigt jævnligt udlufte huset for at sikre et godt indeklima. 14

16 El-installationer: Ejendommens el-forsyning er en blanding af den gamle forsyning samt nyere kabling udført i forbindelse med løbende vedligeholdelse af installationerne. El-installationer frem til husenes målertavler fremstår generelt i god stand. Det må anbefales, at husenes el-system eftergås i takt med at lejlighederne istandsættes som en individuel forbedring. Det er et lovkrav, at der skal være installeret HFI/HPFI-relæ i det enkelte hus, hvilket allerede er udført af den nuværende ejer. Private friarealer: Her er store åbne fællearealer m.v., der fortsat skal vedligeholdes fremover af ejendommen Mellem de enkelte enklaver af huse råder ejendommen over store åbne fællesarealer, der ligesom stikvejene/vængerne fremover skal vedligeholdes af ejendommens viceværter/gartnere/driftsfolk. 15

17 Byggeplads/stillads: Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads og skurforhold. Disse udgifter er indeholdt i alle overslagspriserne. For arbejder på tag er det nødvendigt at opstille stillads. Prisen til opstilling af stillads er indeholdt i tagprisen. Løbende årlig vedligeholdelse. Til almindelige løbende vedligeholdelse anslås det, at der i de kommende år i gennemsnit skal anvendes ca. kr inkl. moms under forudsætning af, at de i denne rapport foreslåede arbejder gennemføres. Der er heri ikke indeholdt udgifter til vicevært vedligeholdelse af græsarealer/fællesarealer m.v. Når væsentlige dele af de i denne overordnede rapport foreslåede arbejder er udført, kan det overvejes at nedsætte beløbet til almindelig løbende vedligeholdelse. Teknisk rådgivning. Ved gennemførelse af større arbejder må det anbefales at søge teknisk rådgivning. Teknisk rådgivning kan bl.a. omfatte: - Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. - Udarbejdelse af forprojekt for ønskede arbejder. - Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. - Indhentning af underhåndsbud. - Vurdering af tilbud. - Byggestyring og koordinering af entreprenører. - Tilsyn med arbejdets udførelse. - Afholdelse af byggemøder. - Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. 16

18 - Afslutning og mangelgennemgang. - Diverse forhandlinger med myndigheder. Peter Jahn & Partnere A/S Claus Dam Den 22. maj

19 5.0 BUDGETOVERSIGT. Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: Budgetoversigt Sagsnavn: Lindøhusene Sags nr Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 22. maj 2008 Bygningsdel Arbejder der bør udføres straks Arbejder der bør udføres indenfor de næste 2-5 år Arbejder der foreslås udført senere Tag (sikring af ventilation af tagrum) Tag (fortsat løbende vedligeholdelse, udskiftning af defekte skifre m.v.) (løbende vedligeholdelse) Tag (ny tagpapbeklædning på eksisterende eternitskifer belægning) Tag (opretning af tagrem over terrassedørs partier i forbindelse med pålægning af ny tagpapbeklædning/vinduesudskiftning) Krybekældre/fundamenter (sikring og supplering af ventilation til krybekælder) Facader/sokkel (diverse reparationer af murværk) Vinduer (udskiftning) Vinduer (maler- og snedkerreparationsarbejder) Udvendige døre (malerarbejder m.v. er indeholdt under vinduer) Udvendige døre (udskiftning) Etageadskillelser (ingen fælles foranstaltninger) Wc/bad (reparation af systematiske revner i badeværelsesgulve udføres over den løbende vedligeholdelse) Køkkener (ingen fælles foranstaltninger) Varmeanlæg (udskiftning af varmtvandsbeholdere) (efterisolering af varmerør foretages billigst af den enkelte beboer) Afløb (løbende vedligeholdelse) Kloak (løbende vedligeholdelse) Vandinstallationer (løbende vedligeholdelse) Ventilation (løbende vedligeholdelse) El/svagstrøm (forøgelse af sikringsgrupper kan udføres som værdiforøgende arbejde af den enkelte beboer) Øvrige Private friarealer 0 0 0

20 Budgetoversigt Byggeplads (stillads til tagrenovering) Skønnet budgetramme inkl. moms Årligt vedligeholdelsesbeløb inkl. moms Ovenstående prissætning er baseret på en besigtigelse af ejendommens fra terræn og i et vist omfang af trapperum, kælder, loftsrummet og enkelte lejligheder. Ovenstående skema er et uddrag af den samlede overordnede vurderingsrapport og angiver alene hovedtallene. Ovenstående beløb er alle ekskl. diverse uforudseelige udgifter, eventuelt teknikerhonorar, udgifter til byggesagsadministration og byggesagsadvokat. 19

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere