VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS"

Transkript

1 VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende udgave af ADR-konventionen (ADR) 1 og bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods 2. For national vejtransport med et køretøj registreret i Danmark er der imidlertid mulighed for at bruge særlige bestemmelser, der afviger fra ADR. I det følgende gives nærmere vejledning om disse særlige bestemmelser. I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelsen kan national vejtransport af indsamlet affald, der indeholder farligt gods, udføres efter bestemmelserne i ADR med de afvigelser, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Virksomheder kan desuden i henhold til 9 i bekendtgørelsen transportere eget affald, der er farligt gods, til nærmeste mulige genbrugsplads. Affald defineres i afsnit i ADR som stoffer, opløsninger, blandinger eller genstande, for hvilke der ikke er forudsat nogen direkte anvendelse, men som transporteres med henblik på oparbejdning, dumping, forbrænding eller andre bortskaffelsesmetoder. Virksomheders transport til indsamlingssteder Der er i 9 i bekendtgørelsen indført en undtagelsesbestemmelse om virksomheders transport af affald, der er farligt gods, til nærmeste mulige genbrugsplads. Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder virksomheders transport af eget affald, hvorfor den ikke kan anvendes af professionelle transportører til transport af andres affald. Der må således ikke være tale om en henteordning. Der må endvidere kun være tale om affald, der i karakter svarer til det, som husholdninger har adgang til genbrugspladser med. Eneste undtagelse fra det er, at virksomheder i sundhedssektoren efter 9 må transportere eget klinisk risikoaffald til nærmeste mulige genbrugsplads eller apotek. Farligt gods reglerne fastlægger ikke, om det er tilladt at aflevere de pågældende affaldstyper på genbrugspladsen hhv. apoteket. Det fastlægges af affaldsmyndighederne (kommunen). 9 tager i det hele taget sit udgangspunkt i 40 og bilag 7 i affaldsbekendtgørelsen 3. 1 Pt udgaven af ADR 2 Pt. Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr af 30. oktober Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 (med ændringer) 12. august

2 Der stilles i 9 en række vilkår om de tilladte mængder og om emballering, ligesom de mere generelle bestemmelser i bl.a. 2 og 3, stk. 1, i bekendtgørelsen gælder. Bestemmelsen i 9 er især tiltænkt følgende cases: En virksomhed skal bortskaffe farligt gods, som de, indtil de fik behov for at bortskaffe det, har transporteret i henhold til punkt (c) i ADR. I henhold til punkt (c) i ADR kan virksomheder under visse forudsætninger medbringe farligt gods i mindre mængder til og fra et arbejdssted, uden at bestemmelserne i ADR finder anvendelse. Denne undtagelsesbestemmelse anvendes typisk af håndværkere, men har sin begrænsning, da den ikke finder anvendelse i forbindelse med transport af rester af det selv samme farlige gods til en genbrugsplads. Nu kan 9 på visse vilkår dække behovet for transporten til bortskaffelse. En virksomhed skal bortskaffe farligt gods, som de i sin tid fik leveret ved transport i henhold til kapitel 3.4 i ADR. I henhold til kapitel 3.4 i ADR kan farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) transporteres på lempelige vilkår. Når det selv samme gods skal bortskaffes, vil det imidlertid typisk være i form af indvendige emballager taget ud af kombinationsemballagen, hvorfor det ikke længere opfylder kravene til transport som LQ-gods. Nu kan 9 finde anvendelse for transporten til bortskaffelse. Bilag 3 i bekendtgørelsen Bilaget er opdelt i syv kapitler med en fortløbende nummerering af bestemmelser. Styrelsen skal generelt understrege betydningen af følgende punkter for afsendere af affald i henhold til bilag 3: Affald må ikke pakkes, før der er foretaget en vurdering af transportklassifikationen. Der er grænser for, hvor mange forskellige typer affald, der kan sammenpakkes, jf. punkt i ADR om, at godset ikke på farlig måde må kunne reagere indbyrdes. Der kan derfor være behov for opdeling af affaldet i flere fraktioner. Der kan være behov for et godt udvalg af egnede emballager: Både UN-godkendte emballager i forskellige størrelser mv. til de enkelte fraktioner og ikke godkendte indvendige emballager (f.eks. bøtter med låg), som kan anvendes til emballering af en defekt emballage, inden den pakkes. Der er behov for en procedure, der sikrer, at de, der klassificerer og pakker, er uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR. I langt de fleste tilfælde forudsættes det, at bl.a. afsender har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods, jf. sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen 4. 4 Pt. Trafikstyrelsens (nu Trafik- og Byggestyrelsens) bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni august

3 Øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse ved transport i henhold til bilag 3. Her tænkes især på 2 og 3 om forsigtighed og agtpågivenhed, lastsikring og rapportering om alvorlige ulykker eller hændelser. Beredskabsstyrelsen skal i øvrigt knytte følgende bemærkninger til de enkelte kapitler og numre i bilag 3: 12. august

4 Kapitel I Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage Anvendelsesområdet for kapitel I er transport af indsamlet affald, idet indsamlingsstedet dog ikke defineres nærmere. Kapitlet er især tiltænkt transport fra genbrugspladser, men kan altså også anvendes til transport fra virksomheder, herunder efter oprydning hos f.eks. skoler og boligselskaber. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Farligt gods kan sammenpakkes med affald, der ikke er farligt gods. Det skal dog sikres, at godset ikke på farlig måde kan reagere indbyrdes, jf. punkt i ADR. 1) Affaldet kan på betingelserne i nr transporteres, uden at: særlig bestemmelse 650 i kapitel 3.3 om transport af malingaffald, punkt om tilladte variationer i indvendige emballager, afsnit og om emballeringsforskrifter, afsnit om sammenpakning, afsnit om mærkning af kolli ved sammenpakning, indledningen til punkt for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, og punkt (f) om mængdeangivelse i transportdokumentet i ADR finder anvendelse. Nr. 1 præciserer, hvilke bestemmelser i ADR der fraviges, hvorved det også er tydeligt, at alle øvrige relevante bestemmelser i ADR finder anvendelse. I kapitlets efterfølgende bestemmelser nævnes alene særlige betingelser, og altså ikke betingelser, der i forvejen gælder i henhold til ADR. 2) Der skal være tale om affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser med. Affaldet må endvidere ikke være genstande, såsom lithiumbatterier eller akkumulatorer. Der må kun være tale om affald, der i karakter svarer til det, som husholdninger har adgang til genbrugspladser med (i modsat fald se kapitel IV). For genstande er der allerede fastsat særlige lempelige bestemmelser i ADR for transport som affald. 3) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9. Affaldet må endvidere ikke have sekundære eksplosive eller oxiderende egenskaber. Bestemmelsen (og punkt i ADR) indebærer, at der skal foretages en vurdering af klassifikationen af hver indvendig emballage i henhold til bestemmelserne i del 2 i ADR, eventuelt under anvendelse af punkt i ADR. Gods med oxiderende egenskaber skal transporteres i henhold til ADR uden særlige natio- 12. august

5 nale vilkår af hensyn til risikoen for, at det blandes med brandfarligt affald. Endvidere forekommer gods med oxiderende egenskaber efter styrelsens opfattelse kun i mindre mængder, som det bør være muligt at transportere i fuld overensstemmelse med ADR. 4) Affaldet skal i overensstemmelse med emballagegruppen, jf. nr. 7, pakkes i en ydre emballage, der i henhold til afsnit i ADR er X- eller Y-mærket. a) Indvendige emballager med indtil 5 liter flydende affald skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer: i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) iii) Kasse af homogen plast (4H2) efter bestemmelserne i kapitel II iv) Kasse af stål (4A) efter bestemmelserne i kapitel II b) Indvendige emballager med indtil 5 kg fast affald skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer: i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) iii) Kasse af homogen plast (4H2) iv) Kasse af stål (4A) v) Storemballage af stiv plast (50H) vi) IBC af stiv plast (11H2) c) Tomme, urensede indvendige emballager skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer: i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) iii) Kasse af homogen plast (4H2) iv) Kasse af stål (4A) v) Storemballage af stiv plast (50H) vi) IBC af stiv plast (11H2) vii) Vævet plastsæk, vandfast (5H3) Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at på nær de i nr. 1 nævnte undtagelser finder bestemmelserne om anvendelse af emballager i kapitel 4.1 i ADR anvendelse. Styrelsen skal understrege vigtigheden af bl.a. punkt i ADR om anvendelse af egnede emballager, underafsnit om anbringelse af indvendige emballager i en ydre emballage og punkt om, at der kun må sammenpakkes affald, der ikke på farlig måde kan reagere indbyrdes. Styrelsen finder, at også indvendige emballager skal opfylde punkt , hvorfor eventuelle uegnede indvendige emballager (f.eks. emballager med revner eller manglende låg) skal anbringes i egnede (ekstra) indvendige emballager, inden der kan ske pakning i den ydre emballage. At pakning i en ydre emballage skal ske i X-eller Y-mærkede ydre emballager i overensstemmelse med emballagegruppen for emballagens samlede indhold indebærer bl.a., at farligt gods, der i henhold til nr. 7 henføres til emballagegruppe I, skal pakkes i en X-mærket emballage, mens farligt gods der i henhold til nr. 7 henføres til emballagegruppe II eller III skal pakkes i en X- eller Y-mærket emballage. Det bemærkes, at sammenpakning af tomme, urensede emballager, emballager med fast affald og emballager med flydende affald ikke udelukkes af bestemmelserne, dog sådan at de tilladte emballagetyper indskrænkes alt efter indholdet af de sammenpakkede emballager. 12. august

6 5) Indvendige emballager skal, medmindre der som ydre emballage anvendes en plasttromle med aftageligt låg (1H2), eller den ydre emballage udelukkende indeholder tomme, urensede emballager, anbringes i den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snøres til, inden den ydre emballage lukkes. Der skal i de fleste tilfælde anvendes en plastsæk. Kravet er en ekstra barriere mod udslip af indhold i forbindelse med anvendelse af bestemte emballagetyper og skal godtgøre de fravigelser, der gives, jf. nr. 1. 6) Indvendige emballager, bortset fra tomme, urensede emballager, skal pakkes i den ydre emballage ved hjælp af inert stødabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til at udfylde eventuel overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt under normale transportforhold. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal desuden pakkes i den ydre emballage ved hjælp af væskeabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til, at det flydende affald i de to indvendige emballager, der indeholder de største mængder, kan absorberes. De indvendige emballager skal pakkes med omhu og under anvendelse af pakkemateriale, bl.a. sådan at overskydende plads udfyldes, og at indholdet af de to emballager, der indeholder den største mængde væske, kan absorberes. Kravet om pakkemateriale gælder dog ikke, når der udelukkende pakkes tomme, urensede emballager. Vilkåret skal godtgøre de fravigelser, der gives, jf. nr. 1. 7) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til det UN-nummer, den godsbetegnelse og den emballagegruppe, der bedst muligt dækker de væsentligste fareegenskaber, jf. afsnit i ADR om klassificering af blandinger og opløsninger. Når kapitel I finder anvendelse, sammenpakkes der som oftest to eller flere typer farligt gods i samme ydre emballage. Der skal foretages en overordnet klassificering af den ydre emballages samlede indhold med udgangspunkt i bestemmelserne i afsnit i ADR, altså som om de forskellige typer farligt gods var sammenhældt til en blanding. Herved muliggøres forenklet mærkning og dokumentation. Klassificeringen af det samlede indhold baserer sig på en vurdering af klassifikationen af hver indvendig emballage i henhold til bestemmelserne i del 2 i ADR, eventuelt under anvendelse af punkt i ADR. Hvis punkt finder anvendelse for klassificeringen, da vil der i tvivlstilfælde skulle anvendes højeste fareniveau, hvilket for eksempelvis UN 1993 vil sige emballagegruppe I. I så fald skal der ske pakning i en X-mærket emballage, jf. nr. 4. Hvis der sammenpakkes så mange typer farligt gods, at ikke alle fareegenskaber kan dækkes af en samlebetegnelse, skal de væsentligste fareegenskaber dækkes af den valgte samlebetegnelse. Den særlige etiket sikrer information 12. august

7 til beredskabet om, at der kan være øvrige, men mindre væsentlige, farer. 8) Den ydre emballage skal mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 7. Herudover skal den mærkes med etiket med teksten»farligt affald«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort. IBC s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal være forsynet med påskrifter, faresedler og etiketter på to modstående sider. Idet afsnit i ADR fraviges, jf. nr. 1, skal kolli ikke være mærket i henhold til bestemmelserne for hvert af de sammenpakkede stoffer. Mærkning af kolli sker på grundlag af den overordnede klassificering af det samlede indhold, jf. nr. 7. Der kræves til gengæld en særlig etiket på kolli. 9) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 7. Den samlede mængde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle godsbetegnelse eller eventuelt emballagegruppe adskiller sig fra de andres skal angives som en bruttovægt, som et estimeret volumen eller en estimeret nettovægt, alt efter hvad der er relevant. Efter de i punkt (a), (b), (c), (d) og (k) og i ADR krævede oplysninger skal Transport i henhold til nationale regler angives. Angivelse af den tekniske betegnelse, jf. særlig bestemmelse 274 i kapitel 3.3 i ADR, kan udelades. Angivelse i transportdokumentet sker på grundlag af den overordnede klassificering af det samlede indhold, jf. nr. 7. Der kræves til gengæld en særlig sætning i transportdokumentet om, at transport sker efter nationale regler. Bemærk, at der tages udgangspunkt i punkt i ADR og blot tilføjes den særlige sætning. Eksempler på oplysninger i transportdokumentet efter disse bestemmelser er som følger, alt efter om punkt i ADR finder anvendelse for klassificeringen: UN 1993 AFFALD, BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., 3, I, TRANSPORT I HENHOLD TIL NA- TIONALE REGLER UN 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., 3, I, AFFALD I HENHOLD TIL , TRANSPORT I HENHOLD TIL NATIONALE REGLER Tunnelrestriktionskoden er ikke angivet i eksemplerne, idet det på forhånd vides, at transporten ikke kører gennem en tunnel med restriktioner, jf. punkt (k) i ADR. 10) Underafsnit i ADR finder ikke anvendelse, medmindre der udelukkende transporteres tomme, urensede indvendige emballager. Medmindre der udelukkende transporteres tomme, urensede emballager, kan man ikke gøre samtidig brug af lempelserne i kapitel I i bilag 3 og i underafsnit i ADR. Herved 12. august

8 sikres det bl.a., at afsender og transportør m.fl. har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods. Kapitel II Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 30 liter henholdsvis 30 kg pr. indvendig emballage Anvendelsesområdet for kapitel II er også transport af indsamlet affald. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Kapitel II muliggør transport af indvendige emballager med et større indhold af farligt gods (op til 30 liter eller 30 kg) på vilkår, der i store træk svarer til vilkårene i kapitel I. 11) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende supplementer og afvigelser: a) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit i ADR være X-mærket. b) Indvendige emballager med flydende affald, må tillige pakkes i en kasse af homogen plast (4H2) eller en kasse af stål (4A), hvis de indvendige emballager kun pakkes i ét lag. Henset til, at større indvendige emballager med flydende affald bedre synes at kunne pakkes i en kasse end i en tromle mv., er kasser (4A og 4H2) blandt de tilladte emballagetyper også til indvendige emballager med flydende affald, hvis disse kun pakkes i ét lag. Henset til de større mængder farligt gods, som de ydre emballager i henhold til kapitel II potentielt indeholder, skal de ydre emballager være X-godkendte. Der må ligesom for kapitel I kun være tale om affald, der i karakter svarer til det, som husholdninger har adgang til genbrugspladser med (i modsat fald se kapitel IV), og må ikke være tale om gods i andre klasser end klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, jf. nr. 2 og 3. Kapitel III Særlige bestemmelser for dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affaldsaerosolbeholdere Anvendelsesområdet for kapitel III er transport af indsamlede affaldsaerosolbeholdere. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. 12) Affaldsaerosolbeholdere kan på betingelserne i nr transporteres, uden at: Indledningen til punkt for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, i ADR finder anvendelse. Der er behov for fravigelse af færre bestemmelser i ADR, når der er tale om aerosolbeholdere. Der er to grunde til det: Dels er der i særlig bestemmelse 327 i kapitel 3.3 i ADR fastsat særlige vilkår for emballering mv. af affaldsae- 12. august

9 rosolbeholdere. Dels synes der ikke behov for fravigelse af afsnit i ADR om mærkning af kolli ved indhold af to eller flere typer farligt gods, når der alene transporteres ét UNnummer (UN 1950 Aerosoler). Der er alene et behov for fravigelse af kravet i ADR om angivelse i transportdokumentet af oplysninger om alle farlige stoffer, der transporteres, herunder om de faresedler, der er angivet i kolonne 5 i tabel A i kapitel 3.2 i ADR. 13) Aerosolbeholderne skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1950 Aerosoler. Aerosolerne må ikke have oxiderende egenskaber. Bestemmelserne tillades ikke anvendt til aerosoler med oxiderende egenskaber. 14) Aerosolbeholderne må ikke pakkes sammen med andet farligt gods. 15) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til den klassifikation under UN 1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber. Hvis der f.eks. sammenpakkes beholdere med brandfarlige aerosoler med beholdere med ætsende aerosoler, skal det samlede indhold henføres til UN 1950 AEROSOLER, brandfarlige, ætsende. 16) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 15. Efter de i punkt (a), (b), (c), (d) og (k) og i ADR krævede oplysninger skal Transport i henhold til nationale regler angives. Frem for f.eks. at skulle angive oplysninger i transportdokumentet om UN 1950 AEROSOLER, brandfarlige, 2.1, og om AEROSOLER, ætsende, 2.2 (8), tillades en række om UN 1950 AERO- SOLER, brandfarlige, ætsende, 2.1 (8), men der skal suppleres med TRANSPORT I HENHOLD TIL NATIONALE REGLER og hvor påkrævet AFFALD I HENHOLD TIL Kapitel IV Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, og som i karakter ikke svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser med, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage Anvendelsesområdet for kapitel IV er transport af indsamlet affald, der i karakter ikke svarer til det, som husholdninger har adgang til genbrugspladser med (i modsætning til kapitel I og II). Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. 17) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende supplementer og afvigelser: a) Afvigende fra nr. 2 må der være tale om affald, der i karakter ikke svarer til det, husholdninger har adgang til Der må ikke være tale om gods i andre klasser end klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9 eller om gods med sekundære eksplosive eller oxiderende 12. august

10 genbrugspladser med. b) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit i ADR være X-mærket og af typen plasttromle med aftageligt låg (1H2) eller ståltromle med aftageligt låg (1A2). egenskaber, jf. nr. 3. Henset til de potentielt farligere egenskaber udelukkes andre emballager end X-mærkede plast- eller ståltromler. Kapitel V Særlige bestemmelser for klassificering, emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport til midlertidigt forarbejdningsanlæg af blandet farligt affald eller problemaffald, der indeholder farligt gods, indsamlet fra husstande i udleverede plastkasser Kapitel V gælder for transport til et midlertidigt forarbejdningsanlæg af farligt gods pakket i plastkasser (i nogle kommuner kaldet problemkasser ). Kasserne udleveres til hver husstand, der forestår pakningen under indsamlerens ansvar. Styrelsen opfatter et midlertidigt forarbejdningsanlæg som værende en genbrugsplads, en modtagestation eller lignende, hvor der kan ske sortering og emballering af affaldet, og som ligger i nærheden af/nærmest muligt de husstande, som der indsamles fra. 18) Affaldet kan på betingelserne i nr transporteres, uden at: del 2 om klassificering for personer i husstande, hvorfra affaldet indsamles, kapitel 3.3 om særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande, kapitel 4.1 om emballering, bortset fra punkt , og , afsnit om mærkning af kolli ved sammenpakning, kapitel 5.2 om mærkning af kolli, afsnit om transportdokument for farligt gods, punkt om anvendelse af side 2 og 3 i de skriftlige anvisninger og punkt for så vidt angår, at de skriftlige anvisninger skal være på fire sider i ADR finder anvendelse. Nr. 18 beskriver præcis, hvilke bestemmelser i ADR der fraviges, hvorved det også er tydeligt, at alle øvrige relevante bestemmelser i ADR finder anvendelse. I kapitlets efterfølgende bestemmelser nævnes alene særlige betingelser, og altså ikke betingelser, der i forvejen gælder i henhold til ADR. Det kan f.eks. udledes, at kravene i kapitel 1.3 og 8.2 i ADR om uddannelse finder anvendelse. Undtagelsesbestemmelsen i underafsnit i ADR kan her finde anvendelse alt efter den transporterede mængde, jf. i øvrigt nr ) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til: a) emballagegruppe II eller III i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, b) aerosoler i klasse 2, c) lightere og refiller til lightere i klasse 2, eller d) røgdetektorer i klasse 7. Kun gods af de nævnte typer tillades. Den, der foranlediger, at der sker indsamling, skal sikre overholdelse af det, jf. bl.a. nr. 21, litra d. Se nærmere vejledning om, hvordan det kan sikres i praksis, i vejledningen til nr ) Affaldet skal være pakket i en UN-godkendt ydre emballage af typen kasse af homogen plast (4H2), der i henhold til afsnit i ADR er X- eller Y-mærket. Med nr. 20 specificeres alene emballagetypen og -godkendelseskravet. Herudover gælder der bestemmelser om anvendelse af emballager, jf. 12. august

11 nr. 18, herunder at de skal være egnede. 21) Den, der foranlediger, at der sker indsamling, er at betragte som afsender og skal inden transporten navnlig sikre: a) at indvendige emballager er anbragt i den ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage, b) at indvendige emballager, der indeholder væsker, er pakket med lukningen opad, c) at eventuelle utætheder ikke medfører en væsentlig nedsættelse af den ydre emballages beskyttende egenskaber, d) at den ydre emballage ikke indeholder andet farligt gods end det i nr. 19 nævnte, og e) at bruttovægten af kolli ikke overstiger 12 kg. Den, der foranlediger, at der sker indsamling, er at betragte som afsender. Afsender skal sikre opfyldelsen af en række vilkår, der har at gøre med pakningen af godset. Afsenders forpligtelser fremgår i øvrigt af underafsnit i ADR. Hvis det ikke er muligt for afsenderen at fungere som pakker (ved at åbne og kontrollere kassen ved den enkelte husstand), må det i stedet indebære en tilstrækkelig instruktion af de private personer, der i praksis pakker godset, samt en løbende evaluering heraf. Typisk vil afsenderen også stå for den efterfølgende ompakning af godset til videre transport fra det midlertidige forarbejdningsanlæg. Erfaringer herfra bør nyttiggøres til en løbende evaluering af, om afsenderen kan leve op til sit ansvar. 22) Den ydre emballage må ikke indeholde skarpe eller spidse genstande, medmindre den er indrettet på en sådan måde, at de skarpe og spidse genstande ikke kan komme i kontakt med det farlige gods. Generelt gælder, at farligt gods kan sammenpakkes med affald, der ikke er farligt gods, hvis det sikres, at godset ikke på farlig måde kan reagere indbyrdes, jf. punkt i ADR. Med nr. 22 sikres, at den ydre emballage skal være indrettet til det, hvis den skal indeholde skarpe eller spidse genstande. 23) Den ydre emballage skal mærkes med en etiket med teksten»farligt affald (fra husstande kan indeholde farligt gods)«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort. Ordlyden kan indeholde farligt gods vurderes af betydning for en beredskabsindsats. Der er ikke krav om medbringelse af et transportdokument og om mærkning af kolli med påskrifter og faresedler. Dermed kan mærkningen med etiketten være det eneste tegn på, at der er tale om en farligt gods transport. Og omvendt, når et køretøj mærkes med orange skilte, er det vigtigt, at det fremgår af etiketten på kasserne, at det er dem, der er årsag til mærkningen af køretøjerne. 12. august

12 24) Mængden af affald pr. transporterende enhed, der transporteres i henhold til bestemmelserne i dette kapitel, må ikke overstige 1800 kg (brutto). De 1800 kg (brutto) svarer til 150 kasser hver med den maksimalt tilladte vægt på 12 kg (brutto). Det dækker behovet ved de ordninger, Beredskabsstyrelsen er bekendt med. 25) Såfremt mængden af affald pr. transporterende enhed ikke overstiger 300 kg (brutto), kan ladningen antages at overholde undtagelsesgrænserne i underafsnit i ADR. De 300 kg (brutto) er fastsat ud fra en konservativ vurdering af, hvornår mængdegrænsen i henhold til underafsnit i ADR kan tænkes at være nået. 26) Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods på den transporterende enhed. 27) Kolli skal transporteres i åbne eller ventilerede køretøjer eller containere. Der er ikke efter farligt gods reglerne særlige krav til køretøjer til stykgods i de i kapitel V tilladte klasser. De skal ikke ADR-godkendes. Det følger af bl.a. 2 i bekendtgørelsen, at der skal lastsikres og tages fornødne øvrige forholdsregler, så emballagerne ikke beskadiges under normale transportforhold. 28) Medmindre underafsnit i ADR finder anvendelse, skal der medbringes skriftlige anvisninger, der i form og indhold som minimum svarer til første side af den fire siders model i punkt i ADR. Der er alene krav om medbringelse af første side, dvs. de generelle anvisninger. Dette skyldes, at kasserne ikke er mærkede med faresedler, ligesom der ikke medbringes et transportdokument med oplysninger herom, hvorfor side 2-3 i modellen for sikkerhedskortet ikke kan anvendes, mens side 4 vurderes at kunne undværes henset til afsnit i ADR og nr ) Medmindre underafsnit i ADR finder anvendelse, skal der medbringes øjenskyllevæske, flugtmaske, skovl, afløbsdække og opsamlingsbeholder foruden øvrigt udstyr i henhold til afsnit i ADR. Idet der ikke er oplysninger om faresedler, kan vognmanden/chaufføren ikke vurdere, hvilket sikkerhedsudstyr der skal medbringes, jf. fodnote 2 og 4 i afsnit 8.1.5, hvorfor styrelsen har fundet det nødvendigt at fastlægge dette. Kapitel VI Særlige bestemmelser for mærkning i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af visse affaldstrykbeholdere Kapitlet anvendes typisk til transport af kasserede trykflasker eller gaspatroner, hvor det ikke kan udelukkes, at der er et restindhold. De særlige mærkningsbestemmelser muliggør, at kolli ikke behøver at være mærket, hvis den 12. august

13 ekstra ydre emballage er mærket. 30) Affaldstrykbeholdere kan på betingelserne i nr transporteres, uden at kapitel 5.2 i ADR finder anvendelse for kolli. 31) Trykbeholdernes indhold skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1044, UN 1965, UN 2037 eller UN 3164 i klasse 2. 32) Trykbeholderne skal pakkes i en ekstra ydre emballage, der skal være mærket med bogstaverne UN efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i afsnit i ADR. 33) Trykbeholdere henført til UN 2037 må ikke pakkes i samme ekstra ydre emballage som trykbeholdere henført til andre UN-numre. Kapitel VII Særlige bestemmelser for transport til bortskaffelse af tomme, urensede IBC s 34) Tomme, urensede IBC s, der har indeholdt farligt gods i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, kan på betingelsen i nr. 35 transporteres til bortskaffelse i følgende tilfælde: a) Komposit IBC s med indvendige plastemballager og IBC s af stiv plast efter udløbet af den tilladte brugsperiode, jf. punkt i ADR. b) Metal-, stiv plast- og komposit-ibc s efter datoen, hvor der senest skal være foretaget en periodisk prøvning eller inspektion, jf. punkt i ADR. Bestemmelserne er relevante, hvis der opstår behov for at transportere IBC s, som har overskredet den levetidsbegrænsning, eller ikke har overholdt de eftersyn, der er krav om efter ADR. De nationale bestemmelser supplerer punkt i ADR (udvider mulighederne), men de kan til gengæld kun anvendes til transport af tomme, urensede IBC s og kun til bortskaffelse. 35) Følgende erklæring skal angives i transportdokumentet: Transport i henhold til nationale regler. 12. august

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter.

Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter. Henvisninger Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om kemiske bekæmpelsesmidler. Miljøministeriets

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 1 Del 2 Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 2 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere