Udkast til. Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den september 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den 20. 23. september 2004."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Folketinget Tlf.: Til Folketingets Præsidium oktober 2004 Udkast til Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den september Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri aflagde i dagene september 2004 besøg i Bergen og Tromsø med henblik på at få belyst fiskeriets betydning for det norske samfund, den norske model for regulering af fiskeriet, herunder hvorledes den norske regulering forholder sig til emner som kvoter, havdage, udsmid (discard) samt Norges forhold til EU på fiskeriområdet. Fødevareministeren ledsagede udvalget under en del af studieturen. Programmet og deltagerlisen er optrykt som bilag 1 til dette resumé. Bergen Udvalget indledte sit besøg i Norge med et møde i Fiskeridirektoratet, hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord orienterede om Fiskeridirektoratets virke som statens rådgivende og udøvende organ inden for fiskeriforvaltningen i Norge. Direktoratets hovedopgave er at arbejde for, at det norske fiskeri- og havbrugserhverv fremmes og udvikles til bedste for dem, som arbejder i erhvervet, og sådan at fiskeressourcerne på lang sigt giver et optimalt udbytte. Fiskeridirektoratet giver indput til den politiske beslutningsproces ved at udarbejde statistikker, analyser, lovforslag og i øvrigt stå til rådighed med rådgivning og ekspertise samtidig med, at direktoratet medvirker til at føre de politiske beslutninger ud i livet. Direktoratet spiller selvsagt en væsentlig rolle i forbindelse med rådgivning af Fiskeriministeriet ved fastsættelsen af de norske fiskekvoter, i forbindelse med det nationale arbejde med ressourcekontrol og i forbindelse med det internationale samarbejde om forvaltningen af fiskebestandene. Fiskebestandene vandrer jo på tværs af økonomiske zoner, og nogen bestande har tillige udbredelse i internationale områder, hvilket nødvendiggør de internationale aftaler om fiskeriet. Liv Holmefjord sagde endvidere, at discard af fisk også var et stort problem i Norge. Her havde man i modsætning til i EU, hvor det er forbudt at lande ulovlig fanget fisk og discard er påbudt, valgt at arbejde med et forbud mod discard kombineret med et forbud mod at fange ulovlige fisk. Det indebærer, at Norge satser på selektive redskaber og lukkede områder, for at hjælpe fiskerne til at undgå at fange ulovlige fisk. Desuden er mindstemål på størrelsen af de fangede fisk et vigtigt redskab i forvaltningen af fiskebestandene i Norge.

2 - 1 - Derefter havde udvalget møde med forskningsdirektør Åsmund Bjordal og informationsrådgiver Kari Østervold Toft, der orienterede om Havforskningsinstituttets arbejde. Havforskningsinstituttet er en institution under Fiskeridepartementet, som udforsker og overvåger livet, miljøet og samspillet mellem de forskelle organismer i havet, fremskaffer ny og opdateret viden om havets ressourcer, som er vigtige for fangst og havbrug, udvikler teknologi og en større biologisk forståelse af, hvordan man skaber et rationelt og fremtidssikret fiskeri- og havbrugserhverv, giver råd til myndigheder og erhverv om forvaltning af havmiljø og havets ressourcer og formidler forskningsresultater for at fremme fiskeri-, havbrugs- og samfundsinteresser. Havforskningsinstituttet er med 600 ansatte det største forskningsinstitut i Norge inden for havforskning. Det råder over 4 større forskningsfartøjer. Det har et årligt budget på ca. 600 mio. Nkr., hvor af ½-delen fås fra ministeriets bevillinger og den anden ½-del skaffes fra forskellige forskningsprogrammer. Udvalget aflagde også besøg hos Norges Sildesalgslag, som er en landsomfattende fiskerejet salgsorganisation for fiskere af pelagiske fisk. Organisationen har med tiden udviklet sig til at være Europas største markedsplads, når det gælder førstehåndsomsætning af pelagisk fisk. Salget foregår gennem elektronisk auktionering, mens skibene endnu er på havet. Organisationen kan fastsætte mindstepriser samt leverings- og betalingsbetingelser, men gør det i praksis altid i samråd med købernes organisation. For norske fiskere af pelagisk fisk er det obligatorisk at omsætte gennem salgslaget. Driften af Norges Sildesalgslag dækkes af en afgift på 0,5 %, som fiskerne betaler af omsætningen. Udover de norske fartøjer vælger en del udenlandske fartøjer også at levere deres fangster i Norge. Disse fangster omsættes også via Norges Sildesalgslag, der årligt omsætter fangster svarende til en fangstvolumen på 2,2 mio. tons i Den udenlandske andel udgør mellem 12 og 15 % heraf. Førstehåndværdien af det, som omsættes gennem sildelaget, beløb sig i 2003 til 4,3 mia. Nkr. Om aftenen havde udvalget møde med statssekretær Janne Johnsen, som orienterede om norsk fiskeripolitik og fiskernes vilkår, og hvor der var lejlighed til at drøfte fiskeripolitiske emner af fælles interesse. Især blev følgende emner drøftet: beskyttelsestiltag vedrørende importen af opdrættede havlaks, hvor EU-Kommissionen har besluttet at indføre kvoter ved import af opdrætslaks og opkræve told på 18 % ved kvoteoverskridelser. Det rammer den danske import fra Norge, som den danske forarbejdningsindustri er helt afhængig af. Dertil kommer, at tolden kan virke som en sovepude, som blokerer for løbende udvikling og effektivisering hos EU-producenterne, og som holder priserne kunstigt høje. Fra dansk side har man hele tiden modarbejdet indførelsen af særlig told på importerede opdrætslaks, hvilket blev rost fra norsk side. Fra norsk side var der således stor tilfredshed med, at Danmark havde indbragt sagen for ministerrådet. discard, som er et væsentligt og yderst kontroversielt problem både i Norge og i Danmark, hvor en varierende del af fangsten ikke beholdes om bord, men smides ud igen. Udsmidet kan udgøre en betydelig andel og kan i disse tilfælde have en negativ betydning for udviklingen i bestandene og dermed på lang sigt for erhvervets indtjeningsmuligheder. I Norge er der forbud mod discard af visse arter og discardforbuddet er suppleret med et system med åbning og lukning af områder,

3 - 2 - hvis der konkret konstateres store forekomster af ungfisk. Der er også krav om flytning af fangstplads, hvis der forekommer undermålsfisk eller ulovlige bifangster. Der foreligger ingen vurderinger af den mulige effekt af det norske discardforbud, men de norske myndigheder lægger ikke skjul på, at der kan være kontrolproblemer med håndhævelsen af discardforbuddet. Bl.a. er der tegn på, at der i visse fiskerier landes mindre mængder af undermålsfisk end forventet. vejningsprocedurer for pelagiske fisk, hvor der som led i fiskeriaftalen mellem EU og Norge for 2004 var aftalt en særlig vejningsprocedure for landinger af sild, makrel og hestemakrel gældende for EU-fartøjer og tredjelandes fartøjers landinger af de pågældende arter med henblik på at skabe ens konkurrencevilkår. Herefter skal alle landinger af sild, makrel og hestemakrel vejes inden sortering og forarbejdning, og der må maksimalt fratrækkes 2 % for vandindhold. Imidlertid klagede Norge over, at reglerne ikke er fuldt ud gennemført i alle EU-lande, især var Norge utilfreds med, at Skotland og Shetlandsøerne ikke fulgte reglerne. Den norske fiskeriminister havde taget kontakt til adskillige ministerkolleger og til Kommissionen og påtalt dette forhold. Han havde dog i den forbindelse fremhævet Danmark, som et af de få EU-lande, der har gennemført aftalen. EU-aftalen mellem EU og Norge, som gælder indtil 2009, og hvori der indgår årlige kvote-aftaler. Forhandlingerne blev langt mere komplicerede end forudset, hvilket medførte, at danske fiskere først fik adgang til norsk zone den 24. januar mod normalt den 1. januar i år. Det var især spørgsmålet om balancen i aftalen, som voldte problemer. Med en norsk forøgelse af torskekvoten i Barentshavet, som udløser flere torsk til EU, skulle der findes flere modydelser til Norge. Balancen blev opnået ved øget overførsel af bl.a. rødfisk, rejer og lodde til Norge. Mangel på lodde i Grønlandsk farvand gør dog, at EU ikke kan indfri sit tilsagn om lodde, hvilket har medført et norsk krav om kompensation. Forhandlingerne om en fiskeriaftale for 2005 går i gang her i oktober, og her har Norge orienteret EU om en række emner, de ønsker at tage op. Norge forudser således en forbedring af torskebestanden i Barentshavet og vil derfor tilbyde EU flere torsk. Det påvirker balancen i aftalen til ugunst for EU, og betyder alt andet lige, at EU må finde supplerende mængder til balancering af aftalen, hvilket kan få konsekvenser for Danmark. muligheden for Norsk medlemskab af EU, hvor der fra dansk side var flere opfordringer til norsk medlemskab af EU med henblik på at skabe fælles alliancer og en øget norsk indflydelse på beslutningsprocessen i EU. Derudover deltog fiskeriminister Svein Ludvigsen i en efterfølgende middag, hvor de fiskeripolitiske emner af fælles interesse yderligere blev drøftet. Besøget i Bergen blev afsluttet med et besøg på et opdrætsanlæg for laks ved Sotra, som ejes af Marine Harvest Norway A/S. Udvalget blev ledsaget af direktør for kyst- og havbrugsafdelingen i Fiskeridirektoratet Jens Christian Holm. Marine Harvest opdrætter laks og sælger laks som hele laks, forarbejdet til sushi-produkter og som fersk røget laks. I Norge har firmaet 80 farme, 15 ferskvandsbrug, 2 avlsstationer og 8 fabrikker. Marine

4 - 3 - Harvest er den største lakse farmer i Norge og i verden. Marine Harvest har farme i Norge, Chile, Skotland, Irland, Canada og Australien. Det var et imponerende opdrætsanlæg, hvor udvalget fik en orientering om sygdomsbekæmpelse hos laks, særligt om lakseparasitten lakselus, om hvordan man stryger laks og generelt om lakseopdræt. Tromsø Besøget i Tromsø blev indledt med et møde i Norges Råfisklag. I følge norsk lovgivning skal al førstehåndssalg af fisk og skaldyr dog undtagen opdrætsfisk ske gennem fiskernes salgsorganisationer. I lighed med Norges Sildesalgslag er Norges Råfisklag en af de 6 organisationer, der foretager førstegangssalg af fisk og skaldyr. Norges råfiskslag ejes af fiskere i den nordlige del af Norge og sælger primært torsk, sej, kuller og rejer, der er fanget langs den norske kyst i Barents havet. I 2003 blev fangsten fra ca forskellige fartøjer solgt til 260 forskellige industrivirksomheder langs kysten fra Kristianssund i sydvest til den russiske grænse i nordøst. Salget er baseret på et minimumsprissystem, forskellige slags salgskontrakter og auktioner. Målet for Norges Råfisklag er at sikre optimale og stabile priser og lige konkurrencevilkår for fiskerne og for fiskeforarbejdningsindustrien. Derudover varetager råfisklaget også en kontrolopgave, hvor organisationen i samarbejde med myndighederne kontrollerer kvoter og bifangster, hvilket også sker for at sikre lige konkurrencevilkår. Direktør Svein Ove Haugland nævnte endvidere, at organisationens fremtidige udfordringer koncentreredes om at sikre fiskeressourcerne med bæredygtig forvaltning, fokus på miljøspørgsmål og en øget lønsomhed i værdikæden, således at alle tjener penge. Af tiltag for at udvikle af lønsomheden kan nævnes en fortsat sikring af kontrollen over fiskeressourcerne og forsøg med levende lagring af fisk til modvirkning af sæsonudsving. Derefter besøgte udvalget to fiskeforarbejdningsvirksomheder, det vil sige Tromsø Reker A/S og Henry Johansen A/S. Henry Johansen A/S fremstod som en mindre og traditionel fiskeforarbejdningsvirksomhed, som dels præserverede og pakkede fisk og dels filletterede forskellige typer fisk. Tromsø Reker A/S blev etableret i 1991 og beskæftiger sig kun med produktion af kogte pillede rejer. Den gamle fabrik blev revet ned i 1999 og en ny fabrik stod færdig i 2000, hvor kapaciteten samtidig blev øget med 50 %. Fabrikken fremtræder i dag som en højteknologiseret fabrik og anføres at være verdens mest moderne inden for sit felt. Fabrikken har investeret i aircondition og separat lufttilførsel til høj- og lavrisikozoner. Den årlige produktion var beregnet til ca tons. Virksomheden har et kvalitetssystem, som indebærer fuldt implementerede HACCP-procedyrer i alle led i produktionen. HACCP-systemet er udviklet og revideres i nært samarbejde med britisk ekspertise på området. Fabrikken er også godkendt i henhold til standard sat af British Retail Consortium, BRC, som er de engelske madvaregrossisters standard for produktion af madvarer til konsum. Disse certifiseringsordninger oplever fabrikken som nødvendige, når de skal operere på et globalt marked. Virksomhedens vigtigste markeder er EU, men også Asien, Mellemøsten og USA aftager deres varer. I Tromsø besøgte udvalget også Norges Fiskerihøjskole, som blev oprettet i 1972, samtidig med universitetet i Tromsø, og i dag er fiskerihøjskolen landets ledende kompetenceinstitution inden for fiskeri og havbrug med 200 ansatte og 700 studenter. Norges Fiskerihøjskole udgør et fakultet på linje

5 - 4 - med andre fakulteter ved Universitetet i Tromsø. 1/3-del af den totale finansiering af fakultetet er ekstern finansiering, som der ansøges om via forskningsprogrammer, som Norges forskningsråd, NORAD, og EU. Der er kun ganske få private virksomheder, der bidrager til den eksterne finansiering. Den første årgang af elever havde et optag på 16 studerende, og frem til begyndelsen af 90érne var optaget temmelig stabilt. Siden er optaget mangedoblet, ligesom der er etableret flere ny studieretninger. 100 kandidater har disputeret og 850 kandidater med fuldt hovedfag er blevet uddannet siden oprettelsen. Forud for etableringen af fiskerihøjskolen i Tromsø pågik der en hed debat i det norske samfund om den geografiske placering af højskolen: Skulle højskolen placeres i Bergen, som havde det meste af det, der skulle til af kompetence og infrastruktur, eller skulle skolen placeres i Tromsø, som manglede omtrent alt? Spørgsmålet blev afgjort ved en kampafstemning i Stortinget. Professor Ragnar L. Olsen holdt endvidere et indlæg om Sømad og det gode liv, hvor han understregede, at man ikke skulle tvivle fiskeprodukternes helbredsmæssige fortræffelighed. Den gennemsnitlige levealder er påviseligt høj i lande med et højt fiskekonsum, eller sagt på en anden måde, dem som spiser mange fisk lever længere. Fiskeindustrien har dog hidtil kun i mindre grad kommercialiseret forskningen om, hvilke fortræffelige produkter som kan fremstilles af havets ressourcer. Producenterne af kosttilskud har allerede draget nytte af dette og der findes flere produkter, som markedsføres som erstatning for fisk. Prisen er imidlertid langt højere end prisen på den originale vare fisk. Han oplyste endvidere af indholdet af dioxin i norsk vildfisk og opdrætsfisk ligger langt under EU s foreslåede maksimumsgrænse for dioxiner i fisk på 4 nanogram pr. kg. Norge ligger endvidere langt fremme på forskningsfronten med henblik på at reducere dioxinindholdet i opdrætslaks. Reduktion af dioxinindholdet i vildfisk sker imidlertid kun ved at reducere udslippet af miljøgifte dels via nationale tiltag og dels via internationale tiltag. Besøget i Tromsø blev afsluttet i Eksportudvalget for fisks hovedkontor. Lederen af eksportudvalgets hovedkontor, direktør Svein Berg, er udpeget af Fiskeridepartementet for en toårig periode. Svein Berg fortalte om Eksportudvalgets rolle som markedsfører af alle norske fiskeprodukter, som erhvervet finder vigtige at satse på internationalt. Udvalgets fire vigtigste opgaver er: Fælles markedsføring, markedsinformation, markedsadgang og information og beredskab. Fiskerierhvervet står selv for finansieringen af Eksportudvalget, og det sker ved opkrævning af afgifter ved eksport af fisk og fiskeprodukter. Markedsføringen fungerer som en støtte til eksportørernes eget salgsarbejde. For at sikre de bedst mulige konkurrencevilkår for norske produkter indhentes vigtige informationer om importkvoter, toldsatser og markedsforhold i øvrigt. Hovedkontoret ligger som nævnt i Tromsø, og derudover har Eksportudvalget kontorer i Tyskland, Frankrig, Spanien, Brasilien, Japan, Hong Kong og Kina.

6 - 5 - Bilag 1 Fødevareudvalgets studietur til Norge september 2004

7 - 6 -

8 - 7 - Udrejse: Hjemkomst: Praktiske oplysninger *** Mandag den 20. september 2004 kl med SK0862 Torsdag den 23. september 2004 kl med SK0471 Ambassaden i Oslo: Kgl. Danske Ambassade Olav Kyrres Gate Oslo Tlf.: Fax: Hotellet i Bergen: 5003, Bergen Hotel Rainbow Bryggen Orion Bradbenken 3 Tlf: Fax: Hotellet i Tromsø: Rica Ishavshotel Fr. Langesgt Tromsø Tlf: Fax: Pas: Husk pas. --- Billetter og dagpenge: Påklædning: Mobiltelefon: Gaver: Dagpenge bliver udbetalt efter gældende rejseregler og kan afhentes i rejsekontoret sammen med diverse billetter fra onsdag den 15. september kl Det bemærkes, at i slutningen af september kan det være ret koldt i Tromsø, formentlig 5-8 grader evt. frost og med mulighed for sne. På bådudflugten er påklædningen derfor vintertøj med hue, halstørklæde og handsker. Telefoner med numrene medbringes. Vi medbringer gaver til eventuelle værter.

9 - 8 - Landekoder: Opkald til Danmark fra Norge: 0045 Opkald fra Danmark til Norge: 0047 Program 20. september Afrejse fra København til Bergen med SK Ankomst til Bergen Kørsel med bus fra lufthavn Frokost i Fiskeridirektoratets kantine Møde i Fiskeridirektoratet med ass. fiskeridirektør Liv Holmefjord, sektionschef Aksel Eikemo og rådgiver Paul Oma Fiskeridirektoratet Nordnesgate Bergen Tlf.: Fax: Møde med Havforskningsinstituttet, forskningsdirektør Åsmund Bjordal og informationsrådgiver Kari Østervold Toft (finder sted i Fiskeridirektoratet) Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Tlf.: Fax: Kørsel med bus Møde i Norges Sildesalgslag med adm. dir. Johannes Nakken, salgsdirektør Knut Torgnes og informationschef Jarle Hansen Norges Sildesalgslag Slottsgaten Bergen Tlf.: Fax: Kørsel med bus til hotel Rainbow Bryggen Orion Indlogering på hotel Rainbow Bryggen Orion Hotel Rainbow Bryggen Orion Bradbenken , Bergen Tlf: Fax: Kørsel med bus fra hotel Møde med statssekretær Janne Johnsen med henblik på orientering om norsk fiskeripolitik og fiskernes vilkår m.v. (Restaurant Bellevue) Restaurant Bellevue Bellevuebakken 9 N-5019 Bergen Telefon Fax

10 Middag med fiskeriministeren som vært (Restaurant Bellevue). (Fiskeriminister Svein Ludvigsen ankommer direkte til middagen) Kørsel med bus til hotel 21. september Afgang fra hotellet til fods til havnen Afrejse med båden Marine Express til Marine Harvests opdrætsanlæg for laks ved Haverøy, Sotra. Ledsages af Jens Christian Holm, direktør for kyst- og havbrugsafdelingen i Fiskeridirektoratet Ankomst til Sotra og omvisning Afrejse fra Sotra til Bergen Ankomst til kulturhuset, Verftet Frokost Kørsel med bus til hotel for afhentning af bagage, derefter til lufthavnen med bus Check-in lufthavn Afrejse til Tromsø via Oslo med SK 0318 / BU Ankomst til Tromsø, modtages af regionschef Arne Luther, Fiskeridirektoratet kørsel med bus til hotel Indlogering på Rica Ishavshotel Rica Ishavshotel Fr. Langesgt Tromsø Tlf: Fax: Afgang fra hotel Middag med fødevareminister Hans Chr. Schmidt som vært (Restaurant Emmas Drømmekjøkken) Emma og Lars AS Telefon/Bordbestilling Kirkegt. 8 P.B Tromsø Telefaks

11 september Afgang fra hotellet med bus Møde i Norges Råfisklag, præsentation af Norges Råfisklag, direktør Svein Ove Haugland og Norges Fiskarlag, daglig leder Arvid Ahlquist Norges Råfisklag Stortoget Tromsø Tlf.: Fax: Kørsel med bus til Kaldfjorden Besøg på rejefabrik Tromsø Reker (Nergaard koncernen) i Kaldfjorden, omvisning ved dir. Håvard Høgstad Frokost (vært Norges Råfisklag) Tromsø Reker A/S Rotnesvegen 71 NO 9100 Kvaløysletta Tlf.: Fax: Afrejse med båden Stortind til Vengsøya Ankomst Vengsøya, omvisning på fiskeforædlingsanlægget Henry Johansen AS ved Halvard Johansen Henry Johansen A/S Vengsøy NO 9120 Vengsøy Tlf.: Fax: Afrejse med båd til Musvær (vejrforbehold) Ankomst Musvær, omvisning på landbrug ved Ole Henrik og Jarle Enoksen Afrejse med Stortind til Tromsø Ankomst Tromsø kaj ved Hotel With og kørsel med bus Fjell-heisen til Storsteinen Kørsel til hotel

12 Kørsel med bus til restaurant Middag på Vertshuset Skarven 23. september Afgang fra hotellet med bus (med bagage) Møde på Norges Fiskerihøjskole med direktør Kari Riddervold Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Breivika 9037 Tromsø Tlf.: Kørsel i bus Møde i Eksportudvalget for Fisk, direktør Svein Berg Frokost i Eksportudvalget for Fisk Eksportudvalget for fisk Strandveien Tromsø Tlf.: Fax: Kørsel med bus til lufthavn Check-in lufthavn Afrejse til København via Oslo med SK 373 / SK Ankomst til Kastrup

13 Deltagerliste Danske deltagere (14) Medlemmer af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (8) Jens Kirk (V) Henrik Vestergaard (V) Mogens Nørgård Pedersen (KD) Erik Mortensen (S) Karsten Nonbo (V) Inger Bierbaum (S) Margot Torp (S) Fødevareudvalgets sekretariat (2) Eva Esmarch (udvalgssekretær) Fødevareministeriet (3) Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V): del af besøget Ministersekretær Kent Harnish Kontorchef Ole Poulsen Den Danske Ambassade Oslo (1) Ministerråd Claus Wintop Norske deltagere Fiskeriminister Svein Ludvigsen, Fiskeridepartementet Statssekretær Janne Johnsen, Fiskeridepartementet Underdirektør Peter Meier, Fiskeridepartementet Ass. fiskeridirektør Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet Seniorrådgiver Arne Wåge, Fiskeridirektoratet Regionsdirektør Troms Arne Luther, Fiskeridirektoratet Adm. dir. Johannes Nakken, Norges Sildesalgslag Salgsdirektør Knut Torgnes, Norges Sildesalgslag Informationschef Jarle Hansen, Norges Sildesalgslag Direktør Svein Berg, Eksportudvalget for Fisk Direktør Kari Riddervold, Norges Fiskerihøjskole Havforskningsinstituttet Direktør for strategi og information Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag Daglig leder i Troms Fiskarfylking Arvid Ahlquist, Norges Fiskarlag Opdrætsanlæg for laks i Bergen-området Dir. Håvard Høgstad Tromsø Reker (Nergaard koncernen) i Kaldfjorden Halvard Johansen, fiskeforædlingsanlægget Henry Johansen AS Ole Henrik og Jarle Enoksen, Musvær landbrug

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

- Der arrangeres tolkning tysk-dansk under de forskellige møder.

- Der arrangeres tolkning tysk-dansk under de forskellige møder. Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 570 Offentligt Trafikudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. august 2009 Opdateret program og deltagerliste for studietur til Berlin og Schweiz

Læs mere

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK)

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 170 Offentligt Program Mandag den 18. juni 6.45 Senest check-in terminal 3 (Vi mødes ved gaten) 8.20 Afgang Kastrup med fly SK 1673 9.20 Lander i Tegel lufthavn med

Læs mere

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Max Nielsen, Peder Andersen, Lars Ravensbeck, Frederik Møller Laugesen, Jesper Levring Andersen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark; Daði

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 Arkitekturrejse Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 1 Velkommen til Oslo Historien om tegnestuen Snøhetta er enestående. Snøhetta opstod allerede i 1980 erne, da en gruppe bygnings- og landskabsarkitekter

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. maj 2008 Vedr.: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 183 Offentligt Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Program Status pr. 22. februar 2008 Lørdag d. 1. marts 13.30 16.00 21.15

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 145 Offentligt. Boligudvalgets studierejse til. Berlin og Hamborg

Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 145 Offentligt. Boligudvalgets studierejse til. Berlin og Hamborg Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 145 Offentligt Boligudvalgets studierejse til Berlin og Hamborg 10. - 13. september 2007 Folketingets Boligudvalgs studietur til Berlin og Hamborg Program Mandag den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 20. februar 2006

Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 20. februar 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 85 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 20. februar 2006 Til Finansudvalgets medlemmer Program for Finansudvalgets besøg i Nicaragua 4. 12. marts

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for COP 11 i Montreal den 6. 9. december 2005

UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for COP 11 i Montreal den 6. 9. december 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 149 Offentligt. M I L J Ø M I N I S T E R I E T DEPARTEMENTET J.nr. D Ref. xmbm Den 1. december 2005 UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

T2C hvordan startede det?

T2C hvordan startede det? Resultatseminar 29. april 2015 T2C hvordan startede det? Ønsker om konkrete initiativer...... 1 T2C hvordan startede det? Ansøgning til Fornyelsesfonden (nu Markeds-modningsfonden) Initiativer 4 kommuner

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6.1. Indledning Formål Anlægstyper og arter Fiskeriet tæt på at være optimalt reguleret øget samfundsmæssigt bidrag skal derfor komme fra akvakultur Hvilke barrierer

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 321 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 321 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 321 Offentligt Deltagerliste: Anne Baastrup (SF), formand Anne Mette Winther Christiansen (V), næstformand Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Liv Holm Andersen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere