Udkast til. Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den september 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den 20. 23. september 2004."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Folketinget Tlf.: Til Folketingets Præsidium oktober 2004 Udkast til Resumé af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris studietur til Norge den september Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri aflagde i dagene september 2004 besøg i Bergen og Tromsø med henblik på at få belyst fiskeriets betydning for det norske samfund, den norske model for regulering af fiskeriet, herunder hvorledes den norske regulering forholder sig til emner som kvoter, havdage, udsmid (discard) samt Norges forhold til EU på fiskeriområdet. Fødevareministeren ledsagede udvalget under en del af studieturen. Programmet og deltagerlisen er optrykt som bilag 1 til dette resumé. Bergen Udvalget indledte sit besøg i Norge med et møde i Fiskeridirektoratet, hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord orienterede om Fiskeridirektoratets virke som statens rådgivende og udøvende organ inden for fiskeriforvaltningen i Norge. Direktoratets hovedopgave er at arbejde for, at det norske fiskeri- og havbrugserhverv fremmes og udvikles til bedste for dem, som arbejder i erhvervet, og sådan at fiskeressourcerne på lang sigt giver et optimalt udbytte. Fiskeridirektoratet giver indput til den politiske beslutningsproces ved at udarbejde statistikker, analyser, lovforslag og i øvrigt stå til rådighed med rådgivning og ekspertise samtidig med, at direktoratet medvirker til at føre de politiske beslutninger ud i livet. Direktoratet spiller selvsagt en væsentlig rolle i forbindelse med rådgivning af Fiskeriministeriet ved fastsættelsen af de norske fiskekvoter, i forbindelse med det nationale arbejde med ressourcekontrol og i forbindelse med det internationale samarbejde om forvaltningen af fiskebestandene. Fiskebestandene vandrer jo på tværs af økonomiske zoner, og nogen bestande har tillige udbredelse i internationale områder, hvilket nødvendiggør de internationale aftaler om fiskeriet. Liv Holmefjord sagde endvidere, at discard af fisk også var et stort problem i Norge. Her havde man i modsætning til i EU, hvor det er forbudt at lande ulovlig fanget fisk og discard er påbudt, valgt at arbejde med et forbud mod discard kombineret med et forbud mod at fange ulovlige fisk. Det indebærer, at Norge satser på selektive redskaber og lukkede områder, for at hjælpe fiskerne til at undgå at fange ulovlige fisk. Desuden er mindstemål på størrelsen af de fangede fisk et vigtigt redskab i forvaltningen af fiskebestandene i Norge.

2 - 1 - Derefter havde udvalget møde med forskningsdirektør Åsmund Bjordal og informationsrådgiver Kari Østervold Toft, der orienterede om Havforskningsinstituttets arbejde. Havforskningsinstituttet er en institution under Fiskeridepartementet, som udforsker og overvåger livet, miljøet og samspillet mellem de forskelle organismer i havet, fremskaffer ny og opdateret viden om havets ressourcer, som er vigtige for fangst og havbrug, udvikler teknologi og en større biologisk forståelse af, hvordan man skaber et rationelt og fremtidssikret fiskeri- og havbrugserhverv, giver råd til myndigheder og erhverv om forvaltning af havmiljø og havets ressourcer og formidler forskningsresultater for at fremme fiskeri-, havbrugs- og samfundsinteresser. Havforskningsinstituttet er med 600 ansatte det største forskningsinstitut i Norge inden for havforskning. Det råder over 4 større forskningsfartøjer. Det har et årligt budget på ca. 600 mio. Nkr., hvor af ½-delen fås fra ministeriets bevillinger og den anden ½-del skaffes fra forskellige forskningsprogrammer. Udvalget aflagde også besøg hos Norges Sildesalgslag, som er en landsomfattende fiskerejet salgsorganisation for fiskere af pelagiske fisk. Organisationen har med tiden udviklet sig til at være Europas største markedsplads, når det gælder førstehåndsomsætning af pelagisk fisk. Salget foregår gennem elektronisk auktionering, mens skibene endnu er på havet. Organisationen kan fastsætte mindstepriser samt leverings- og betalingsbetingelser, men gør det i praksis altid i samråd med købernes organisation. For norske fiskere af pelagisk fisk er det obligatorisk at omsætte gennem salgslaget. Driften af Norges Sildesalgslag dækkes af en afgift på 0,5 %, som fiskerne betaler af omsætningen. Udover de norske fartøjer vælger en del udenlandske fartøjer også at levere deres fangster i Norge. Disse fangster omsættes også via Norges Sildesalgslag, der årligt omsætter fangster svarende til en fangstvolumen på 2,2 mio. tons i Den udenlandske andel udgør mellem 12 og 15 % heraf. Førstehåndværdien af det, som omsættes gennem sildelaget, beløb sig i 2003 til 4,3 mia. Nkr. Om aftenen havde udvalget møde med statssekretær Janne Johnsen, som orienterede om norsk fiskeripolitik og fiskernes vilkår, og hvor der var lejlighed til at drøfte fiskeripolitiske emner af fælles interesse. Især blev følgende emner drøftet: beskyttelsestiltag vedrørende importen af opdrættede havlaks, hvor EU-Kommissionen har besluttet at indføre kvoter ved import af opdrætslaks og opkræve told på 18 % ved kvoteoverskridelser. Det rammer den danske import fra Norge, som den danske forarbejdningsindustri er helt afhængig af. Dertil kommer, at tolden kan virke som en sovepude, som blokerer for løbende udvikling og effektivisering hos EU-producenterne, og som holder priserne kunstigt høje. Fra dansk side har man hele tiden modarbejdet indførelsen af særlig told på importerede opdrætslaks, hvilket blev rost fra norsk side. Fra norsk side var der således stor tilfredshed med, at Danmark havde indbragt sagen for ministerrådet. discard, som er et væsentligt og yderst kontroversielt problem både i Norge og i Danmark, hvor en varierende del af fangsten ikke beholdes om bord, men smides ud igen. Udsmidet kan udgøre en betydelig andel og kan i disse tilfælde have en negativ betydning for udviklingen i bestandene og dermed på lang sigt for erhvervets indtjeningsmuligheder. I Norge er der forbud mod discard af visse arter og discardforbuddet er suppleret med et system med åbning og lukning af områder,

3 - 2 - hvis der konkret konstateres store forekomster af ungfisk. Der er også krav om flytning af fangstplads, hvis der forekommer undermålsfisk eller ulovlige bifangster. Der foreligger ingen vurderinger af den mulige effekt af det norske discardforbud, men de norske myndigheder lægger ikke skjul på, at der kan være kontrolproblemer med håndhævelsen af discardforbuddet. Bl.a. er der tegn på, at der i visse fiskerier landes mindre mængder af undermålsfisk end forventet. vejningsprocedurer for pelagiske fisk, hvor der som led i fiskeriaftalen mellem EU og Norge for 2004 var aftalt en særlig vejningsprocedure for landinger af sild, makrel og hestemakrel gældende for EU-fartøjer og tredjelandes fartøjers landinger af de pågældende arter med henblik på at skabe ens konkurrencevilkår. Herefter skal alle landinger af sild, makrel og hestemakrel vejes inden sortering og forarbejdning, og der må maksimalt fratrækkes 2 % for vandindhold. Imidlertid klagede Norge over, at reglerne ikke er fuldt ud gennemført i alle EU-lande, især var Norge utilfreds med, at Skotland og Shetlandsøerne ikke fulgte reglerne. Den norske fiskeriminister havde taget kontakt til adskillige ministerkolleger og til Kommissionen og påtalt dette forhold. Han havde dog i den forbindelse fremhævet Danmark, som et af de få EU-lande, der har gennemført aftalen. EU-aftalen mellem EU og Norge, som gælder indtil 2009, og hvori der indgår årlige kvote-aftaler. Forhandlingerne blev langt mere komplicerede end forudset, hvilket medførte, at danske fiskere først fik adgang til norsk zone den 24. januar mod normalt den 1. januar i år. Det var især spørgsmålet om balancen i aftalen, som voldte problemer. Med en norsk forøgelse af torskekvoten i Barentshavet, som udløser flere torsk til EU, skulle der findes flere modydelser til Norge. Balancen blev opnået ved øget overførsel af bl.a. rødfisk, rejer og lodde til Norge. Mangel på lodde i Grønlandsk farvand gør dog, at EU ikke kan indfri sit tilsagn om lodde, hvilket har medført et norsk krav om kompensation. Forhandlingerne om en fiskeriaftale for 2005 går i gang her i oktober, og her har Norge orienteret EU om en række emner, de ønsker at tage op. Norge forudser således en forbedring af torskebestanden i Barentshavet og vil derfor tilbyde EU flere torsk. Det påvirker balancen i aftalen til ugunst for EU, og betyder alt andet lige, at EU må finde supplerende mængder til balancering af aftalen, hvilket kan få konsekvenser for Danmark. muligheden for Norsk medlemskab af EU, hvor der fra dansk side var flere opfordringer til norsk medlemskab af EU med henblik på at skabe fælles alliancer og en øget norsk indflydelse på beslutningsprocessen i EU. Derudover deltog fiskeriminister Svein Ludvigsen i en efterfølgende middag, hvor de fiskeripolitiske emner af fælles interesse yderligere blev drøftet. Besøget i Bergen blev afsluttet med et besøg på et opdrætsanlæg for laks ved Sotra, som ejes af Marine Harvest Norway A/S. Udvalget blev ledsaget af direktør for kyst- og havbrugsafdelingen i Fiskeridirektoratet Jens Christian Holm. Marine Harvest opdrætter laks og sælger laks som hele laks, forarbejdet til sushi-produkter og som fersk røget laks. I Norge har firmaet 80 farme, 15 ferskvandsbrug, 2 avlsstationer og 8 fabrikker. Marine

4 - 3 - Harvest er den største lakse farmer i Norge og i verden. Marine Harvest har farme i Norge, Chile, Skotland, Irland, Canada og Australien. Det var et imponerende opdrætsanlæg, hvor udvalget fik en orientering om sygdomsbekæmpelse hos laks, særligt om lakseparasitten lakselus, om hvordan man stryger laks og generelt om lakseopdræt. Tromsø Besøget i Tromsø blev indledt med et møde i Norges Råfisklag. I følge norsk lovgivning skal al førstehåndssalg af fisk og skaldyr dog undtagen opdrætsfisk ske gennem fiskernes salgsorganisationer. I lighed med Norges Sildesalgslag er Norges Råfisklag en af de 6 organisationer, der foretager førstegangssalg af fisk og skaldyr. Norges råfiskslag ejes af fiskere i den nordlige del af Norge og sælger primært torsk, sej, kuller og rejer, der er fanget langs den norske kyst i Barents havet. I 2003 blev fangsten fra ca forskellige fartøjer solgt til 260 forskellige industrivirksomheder langs kysten fra Kristianssund i sydvest til den russiske grænse i nordøst. Salget er baseret på et minimumsprissystem, forskellige slags salgskontrakter og auktioner. Målet for Norges Råfisklag er at sikre optimale og stabile priser og lige konkurrencevilkår for fiskerne og for fiskeforarbejdningsindustrien. Derudover varetager råfisklaget også en kontrolopgave, hvor organisationen i samarbejde med myndighederne kontrollerer kvoter og bifangster, hvilket også sker for at sikre lige konkurrencevilkår. Direktør Svein Ove Haugland nævnte endvidere, at organisationens fremtidige udfordringer koncentreredes om at sikre fiskeressourcerne med bæredygtig forvaltning, fokus på miljøspørgsmål og en øget lønsomhed i værdikæden, således at alle tjener penge. Af tiltag for at udvikle af lønsomheden kan nævnes en fortsat sikring af kontrollen over fiskeressourcerne og forsøg med levende lagring af fisk til modvirkning af sæsonudsving. Derefter besøgte udvalget to fiskeforarbejdningsvirksomheder, det vil sige Tromsø Reker A/S og Henry Johansen A/S. Henry Johansen A/S fremstod som en mindre og traditionel fiskeforarbejdningsvirksomhed, som dels præserverede og pakkede fisk og dels filletterede forskellige typer fisk. Tromsø Reker A/S blev etableret i 1991 og beskæftiger sig kun med produktion af kogte pillede rejer. Den gamle fabrik blev revet ned i 1999 og en ny fabrik stod færdig i 2000, hvor kapaciteten samtidig blev øget med 50 %. Fabrikken fremtræder i dag som en højteknologiseret fabrik og anføres at være verdens mest moderne inden for sit felt. Fabrikken har investeret i aircondition og separat lufttilførsel til høj- og lavrisikozoner. Den årlige produktion var beregnet til ca tons. Virksomheden har et kvalitetssystem, som indebærer fuldt implementerede HACCP-procedyrer i alle led i produktionen. HACCP-systemet er udviklet og revideres i nært samarbejde med britisk ekspertise på området. Fabrikken er også godkendt i henhold til standard sat af British Retail Consortium, BRC, som er de engelske madvaregrossisters standard for produktion af madvarer til konsum. Disse certifiseringsordninger oplever fabrikken som nødvendige, når de skal operere på et globalt marked. Virksomhedens vigtigste markeder er EU, men også Asien, Mellemøsten og USA aftager deres varer. I Tromsø besøgte udvalget også Norges Fiskerihøjskole, som blev oprettet i 1972, samtidig med universitetet i Tromsø, og i dag er fiskerihøjskolen landets ledende kompetenceinstitution inden for fiskeri og havbrug med 200 ansatte og 700 studenter. Norges Fiskerihøjskole udgør et fakultet på linje

5 - 4 - med andre fakulteter ved Universitetet i Tromsø. 1/3-del af den totale finansiering af fakultetet er ekstern finansiering, som der ansøges om via forskningsprogrammer, som Norges forskningsråd, NORAD, og EU. Der er kun ganske få private virksomheder, der bidrager til den eksterne finansiering. Den første årgang af elever havde et optag på 16 studerende, og frem til begyndelsen af 90érne var optaget temmelig stabilt. Siden er optaget mangedoblet, ligesom der er etableret flere ny studieretninger. 100 kandidater har disputeret og 850 kandidater med fuldt hovedfag er blevet uddannet siden oprettelsen. Forud for etableringen af fiskerihøjskolen i Tromsø pågik der en hed debat i det norske samfund om den geografiske placering af højskolen: Skulle højskolen placeres i Bergen, som havde det meste af det, der skulle til af kompetence og infrastruktur, eller skulle skolen placeres i Tromsø, som manglede omtrent alt? Spørgsmålet blev afgjort ved en kampafstemning i Stortinget. Professor Ragnar L. Olsen holdt endvidere et indlæg om Sømad og det gode liv, hvor han understregede, at man ikke skulle tvivle fiskeprodukternes helbredsmæssige fortræffelighed. Den gennemsnitlige levealder er påviseligt høj i lande med et højt fiskekonsum, eller sagt på en anden måde, dem som spiser mange fisk lever længere. Fiskeindustrien har dog hidtil kun i mindre grad kommercialiseret forskningen om, hvilke fortræffelige produkter som kan fremstilles af havets ressourcer. Producenterne af kosttilskud har allerede draget nytte af dette og der findes flere produkter, som markedsføres som erstatning for fisk. Prisen er imidlertid langt højere end prisen på den originale vare fisk. Han oplyste endvidere af indholdet af dioxin i norsk vildfisk og opdrætsfisk ligger langt under EU s foreslåede maksimumsgrænse for dioxiner i fisk på 4 nanogram pr. kg. Norge ligger endvidere langt fremme på forskningsfronten med henblik på at reducere dioxinindholdet i opdrætslaks. Reduktion af dioxinindholdet i vildfisk sker imidlertid kun ved at reducere udslippet af miljøgifte dels via nationale tiltag og dels via internationale tiltag. Besøget i Tromsø blev afsluttet i Eksportudvalget for fisks hovedkontor. Lederen af eksportudvalgets hovedkontor, direktør Svein Berg, er udpeget af Fiskeridepartementet for en toårig periode. Svein Berg fortalte om Eksportudvalgets rolle som markedsfører af alle norske fiskeprodukter, som erhvervet finder vigtige at satse på internationalt. Udvalgets fire vigtigste opgaver er: Fælles markedsføring, markedsinformation, markedsadgang og information og beredskab. Fiskerierhvervet står selv for finansieringen af Eksportudvalget, og det sker ved opkrævning af afgifter ved eksport af fisk og fiskeprodukter. Markedsføringen fungerer som en støtte til eksportørernes eget salgsarbejde. For at sikre de bedst mulige konkurrencevilkår for norske produkter indhentes vigtige informationer om importkvoter, toldsatser og markedsforhold i øvrigt. Hovedkontoret ligger som nævnt i Tromsø, og derudover har Eksportudvalget kontorer i Tyskland, Frankrig, Spanien, Brasilien, Japan, Hong Kong og Kina.

6 - 5 - Bilag 1 Fødevareudvalgets studietur til Norge september 2004

7 - 6 -

8 - 7 - Udrejse: Hjemkomst: Praktiske oplysninger *** Mandag den 20. september 2004 kl med SK0862 Torsdag den 23. september 2004 kl med SK0471 Ambassaden i Oslo: Kgl. Danske Ambassade Olav Kyrres Gate Oslo Tlf.: Fax: Hotellet i Bergen: 5003, Bergen Hotel Rainbow Bryggen Orion Bradbenken 3 Tlf: Fax: Hotellet i Tromsø: Rica Ishavshotel Fr. Langesgt Tromsø Tlf: Fax: Pas: Husk pas. --- Billetter og dagpenge: Påklædning: Mobiltelefon: Gaver: Dagpenge bliver udbetalt efter gældende rejseregler og kan afhentes i rejsekontoret sammen med diverse billetter fra onsdag den 15. september kl Det bemærkes, at i slutningen af september kan det være ret koldt i Tromsø, formentlig 5-8 grader evt. frost og med mulighed for sne. På bådudflugten er påklædningen derfor vintertøj med hue, halstørklæde og handsker. Telefoner med numrene medbringes. Vi medbringer gaver til eventuelle værter.

9 - 8 - Landekoder: Opkald til Danmark fra Norge: 0045 Opkald fra Danmark til Norge: 0047 Program 20. september Afrejse fra København til Bergen med SK Ankomst til Bergen Kørsel med bus fra lufthavn Frokost i Fiskeridirektoratets kantine Møde i Fiskeridirektoratet med ass. fiskeridirektør Liv Holmefjord, sektionschef Aksel Eikemo og rådgiver Paul Oma Fiskeridirektoratet Nordnesgate Bergen Tlf.: Fax: Møde med Havforskningsinstituttet, forskningsdirektør Åsmund Bjordal og informationsrådgiver Kari Østervold Toft (finder sted i Fiskeridirektoratet) Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Tlf.: Fax: Kørsel med bus Møde i Norges Sildesalgslag med adm. dir. Johannes Nakken, salgsdirektør Knut Torgnes og informationschef Jarle Hansen Norges Sildesalgslag Slottsgaten Bergen Tlf.: Fax: Kørsel med bus til hotel Rainbow Bryggen Orion Indlogering på hotel Rainbow Bryggen Orion Hotel Rainbow Bryggen Orion Bradbenken , Bergen Tlf: Fax: Kørsel med bus fra hotel Møde med statssekretær Janne Johnsen med henblik på orientering om norsk fiskeripolitik og fiskernes vilkår m.v. (Restaurant Bellevue) Restaurant Bellevue Bellevuebakken 9 N-5019 Bergen Telefon Fax

10 Middag med fiskeriministeren som vært (Restaurant Bellevue). (Fiskeriminister Svein Ludvigsen ankommer direkte til middagen) Kørsel med bus til hotel 21. september Afgang fra hotellet til fods til havnen Afrejse med båden Marine Express til Marine Harvests opdrætsanlæg for laks ved Haverøy, Sotra. Ledsages af Jens Christian Holm, direktør for kyst- og havbrugsafdelingen i Fiskeridirektoratet Ankomst til Sotra og omvisning Afrejse fra Sotra til Bergen Ankomst til kulturhuset, Verftet Frokost Kørsel med bus til hotel for afhentning af bagage, derefter til lufthavnen med bus Check-in lufthavn Afrejse til Tromsø via Oslo med SK 0318 / BU Ankomst til Tromsø, modtages af regionschef Arne Luther, Fiskeridirektoratet kørsel med bus til hotel Indlogering på Rica Ishavshotel Rica Ishavshotel Fr. Langesgt Tromsø Tlf: Fax: Afgang fra hotel Middag med fødevareminister Hans Chr. Schmidt som vært (Restaurant Emmas Drømmekjøkken) Emma og Lars AS Telefon/Bordbestilling Kirkegt. 8 P.B Tromsø Telefaks

11 september Afgang fra hotellet med bus Møde i Norges Råfisklag, præsentation af Norges Råfisklag, direktør Svein Ove Haugland og Norges Fiskarlag, daglig leder Arvid Ahlquist Norges Råfisklag Stortoget Tromsø Tlf.: Fax: Kørsel med bus til Kaldfjorden Besøg på rejefabrik Tromsø Reker (Nergaard koncernen) i Kaldfjorden, omvisning ved dir. Håvard Høgstad Frokost (vært Norges Råfisklag) Tromsø Reker A/S Rotnesvegen 71 NO 9100 Kvaløysletta Tlf.: Fax: Afrejse med båden Stortind til Vengsøya Ankomst Vengsøya, omvisning på fiskeforædlingsanlægget Henry Johansen AS ved Halvard Johansen Henry Johansen A/S Vengsøy NO 9120 Vengsøy Tlf.: Fax: Afrejse med båd til Musvær (vejrforbehold) Ankomst Musvær, omvisning på landbrug ved Ole Henrik og Jarle Enoksen Afrejse med Stortind til Tromsø Ankomst Tromsø kaj ved Hotel With og kørsel med bus Fjell-heisen til Storsteinen Kørsel til hotel

12 Kørsel med bus til restaurant Middag på Vertshuset Skarven 23. september Afgang fra hotellet med bus (med bagage) Møde på Norges Fiskerihøjskole med direktør Kari Riddervold Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Breivika 9037 Tromsø Tlf.: Kørsel i bus Møde i Eksportudvalget for Fisk, direktør Svein Berg Frokost i Eksportudvalget for Fisk Eksportudvalget for fisk Strandveien Tromsø Tlf.: Fax: Kørsel med bus til lufthavn Check-in lufthavn Afrejse til København via Oslo med SK 373 / SK Ankomst til Kastrup

13 Deltagerliste Danske deltagere (14) Medlemmer af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (8) Jens Kirk (V) Henrik Vestergaard (V) Mogens Nørgård Pedersen (KD) Erik Mortensen (S) Karsten Nonbo (V) Inger Bierbaum (S) Margot Torp (S) Fødevareudvalgets sekretariat (2) Eva Esmarch (udvalgssekretær) Fødevareministeriet (3) Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V): del af besøget Ministersekretær Kent Harnish Kontorchef Ole Poulsen Den Danske Ambassade Oslo (1) Ministerråd Claus Wintop Norske deltagere Fiskeriminister Svein Ludvigsen, Fiskeridepartementet Statssekretær Janne Johnsen, Fiskeridepartementet Underdirektør Peter Meier, Fiskeridepartementet Ass. fiskeridirektør Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet Seniorrådgiver Arne Wåge, Fiskeridirektoratet Regionsdirektør Troms Arne Luther, Fiskeridirektoratet Adm. dir. Johannes Nakken, Norges Sildesalgslag Salgsdirektør Knut Torgnes, Norges Sildesalgslag Informationschef Jarle Hansen, Norges Sildesalgslag Direktør Svein Berg, Eksportudvalget for Fisk Direktør Kari Riddervold, Norges Fiskerihøjskole Havforskningsinstituttet Direktør for strategi og information Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag Daglig leder i Troms Fiskarfylking Arvid Ahlquist, Norges Fiskarlag Opdrætsanlæg for laks i Bergen-området Dir. Håvard Høgstad Tromsø Reker (Nergaard koncernen) i Kaldfjorden Halvard Johansen, fiskeforædlingsanlægget Henry Johansen AS Ole Henrik og Jarle Enoksen, Musvær landbrug

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is Abstrakt Denne rapport har til formål at give et overblik over Islands fiskerisektor, herunder størrelse og betydning for landets økonomiske balance. Den viser samtidig den nuværende status og hvilke udviklinger,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget, Færøudvalget samt Brexit-følgegruppen EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 1. juni 2006

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 1. juni 2006 Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 1. juni 2006 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Deltagerliste og program for udvalgets studietur til Kina 3.-9. september

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studietur til Jylland den 18. og 19. august 2008

Det Energipolitiske Udvalgs studietur til Jylland den 18. og 19. august 2008 Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Løn- og Økonomikontoret Brugercentret 1., 2. og 3. udvalgssekretariat Telefoncentralen Rejsekontoret Porten Det Energipolitiske

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Side 1 / 5 Tromsø blev udvalgt blandt flere andre destinationer bl.a. pga. sammenligneligheden

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 166 Offentligt Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg 9. december 2015 Dagsorden 1. Præsentation af Danmarks

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Den lokale nytte af fiskeriet det kommunalpolitiske perspektiv. Viceborgmester Simon Simonsen & Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq

Den lokale nytte af fiskeriet det kommunalpolitiske perspektiv. Viceborgmester Simon Simonsen & Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq Den lokale nytte af fiskeriet det kommunalpolitiske perspektiv Viceborgmester Simon Simonsen & Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq Del 1: Havet er vores livsgrundlag Hvorfor er vi her? Hvorfor

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Løn- og Økonomikontoret Brugercentret Udvalgssekretariaterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 13. november 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK)

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 170 Offentligt Program Mandag den 18. juni 6.45 Senest check-in terminal 3 (Vi mødes ved gaten) 8.20 Afgang Kastrup med fly SK 1673 9.20 Lander i Tegel lufthavn med

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247}

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} Indsendt af Landsforeningen Levende Hav Hemmedvej 59. Hemmed. DK-8585 Glesborg Danmark Indledning

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Noter fra FEAP AGM 2009

Noter fra FEAP AGM 2009 Noter fra FEAP AGM 2009 Udvalg for laks og store ørreder Laks 2008: 722.000 tons (+ 19.000 rund). Priser: 2008 26,96 NOK/kg Værdi i 1. kvartal 2009 stigende foreløbig med 11% ifht. 2008. Mængdeestimat

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde FF nyt No 2 JULI 2009 Styrket kompetence Ny miljøchef På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring Lars Uldal er udpeget som miljøchef, der skal rådgive, foreslå nye initiativer

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Sverige den 10.-12. juni 2009

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Sverige den 10.-12. juni 2009 Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 326 Offentligt Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Økonomikontoret Servicecenteret Udvalgssekretariatet

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 13-7144-000004/Dep sagsnr: 20400 Den 24. juli 2013 FVM 178 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

- Der arrangeres tolkning tysk-dansk under de forskellige møder.

- Der arrangeres tolkning tysk-dansk under de forskellige møder. Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 570 Offentligt Trafikudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. august 2009 Opdateret program og deltagerliste for studietur til Berlin og Schweiz

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Østrig, Schweiz og Tyskland den 29. oktober 1. november 2006

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Østrig, Schweiz og Tyskland den 29. oktober 1. november 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: 33 37 55 20 Til Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet

Læs mere

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg IDA, 23. oktober 2013 Troels J. Hegland, PhD Adjunkt, Innovative Fisheries Management, AAU tjh@plan.aau.dk 1 Dagsorden

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere