NYT FRA FRØSLEVLEJREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA FRØSLEVLEJREN"

Transkript

1 NYT FRA FRØSLEVLEJREN Foreningen Frøslevlejrens Venner - marts nr. 9 7 Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen (Foto: Tårn nr. 4 i Frøslevlejren) Udgivet i samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren

2 Ny bestyrelse for D.s.i. Frøslevlejren Forord I samarbejde med D.s.i Frøslevlejren samt museer, institutioner og udstillinger i Frøslevlejren er det blevet muligt atter at udgive Nyt fra Frøslevlejren. Desværre tillader foreningen Frøslevlejrens Venners økonomi p.t. ikke, at der udgives mere end et eksemplar om året. Med ved at samle informationer(se det fire siders indstik, midtersiderne) vedrørende 4. maj arrangementet i Frøslevlejren samt indkaldelse til den årlige, ordinære generalforsamling samme dag kan der ydes en fælles indsats for den kulturelle værdi som Frøslevlejren har, hvor besøgende stedse bør mindes om, at noget sådant må ikke ske igen. Foreningens årsberetning 2013 fremgår af Frihedsmuseets Venners Årsskrift, der blev udsendt til samtlige medlemmer den 11. februar i år. Foreningen Frøslevlejrens Venners bestyrelse ser frem til en fortsat god dialog og godt samarbejde med alle i og omkring Frøslevlejren samt ikke mindst med foreningens medlemmer, der udover dette tidsskrift vil blive holdt orienteret via de udsendte Orienteringer samt hjemmesiden. Tak til alle, der har bistået med informationer og artikler. På gensyn den 4. maj - med venlig hilsen Bestyrelsen Kære læsere af Nyt fra Frøslevlejren Som nyvalgt borgmester for Aabenraa Kommune er det med stor glæde også at blive formand for den selvejende institution D.s.i. Frøslevlejren. Frøslevlejren har enorm værdi for Aabenraa Kommune. Dels som nationalt mindemærke, dels som et formidlingscenter med en række spændende museer samt efterskole. Den nye bestyrelse ser frem til at komme i gang med arbejdet. Vi vil i et tæt samarbejde med bl.a. brugerne i lejren finde løsninger til de udfordringer, som Frøslevlejren står over for. Særligt udlejning af ledige barakker samt energiforbedringer har været vigtige emner, som optog den tidligere bestyrelse. Derfor valgte bestyrelsen i 2013 at igangsætte en udviklingsplan for Frøslevlejren. Planen skal give inspiration til, hvordan vi sikrer, at lejren fortsat er et enestående nationalt mindesmærke fra 2. verdenskrig og samtidig fornyer vilkårene for at skabe nye aktiviteter i lejren. Vi har ganske enkelt brug for, at der kommer liv i alle barakkerne. Bestyrelsen ser frem til, at lejrens brugere fortsat bidrager positivt til at få udviklet Frøslevlejren. Et andet aspekt, som den nye bestyrelse skal forholde sig til, er, at Aabenraa Byråd har drøftet bestyrelsens sammensætning. Byrådet ønsker at åbne muligheden for, at medlemmer med en anden bag- 2

3 grund og interesse for at drive en helt speciel institution som Frøslevlejren kunne bidrage aktivt i bestyrelsen. Det åbner mulighed for en ændring i bestyrelsessammensætningen. Nye netværk, nye kompetencer og ny inspiration. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgående bestyrelse og især tidligere formand, Tove Larsen, for hendes indsats med at drive Frøslevlejren. Ligeledes vil jeg gerne takke brugerne for et godt og konstruktivt samarbejde og ser frem til at løse kommende udfordringer sammen med jer. Thomas Andresen Formand for D.s.i. Frøslevlejren D.s.i. Frøslevlejrens bestyrelse 2014 Thomas Andresen(V) Tim Wulff(V) Christian Panbo(A) Michael Christensen(F) Kaare Solhøj Dahle(O) 3

4 Besættelsestiden bliver ved med at besætte os. Hvorfor? af overinspektør Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum, foredrag på Rødding Højskole den 28. februar 2013 Jeg skal forsøge at give et kvalificeret bud på, hvorfor besættelsestiden bliver ved med at optage os så levende ja, besætte os. I har netop under jeres kursus her på højskolen set filmen om Hvidsten Gruppen én af de mest sete danske film de seneste år. Filmen om Hvidsten Gruppen Filmen, tror jeg, giver en stor del af forklaringen på, hvorfor vi fascineres af besættelsestiden og den 2. Verdenskrig: 1. Kampen mellem det gode og det onde. 2. Davids kamp mod Goliat. 3. Den helt elementære dramatik, når det drejer sig om liv og død. Og en uforklarlig fascination af det onde. 4. Det dybt gribende ved at helt almindelige mennesker sætter livet ind på en retfærdig sag, selv om det forekommer at være halsløs gerning. 5. Og det gribende ved, at de samme mennesker betaler den ultimative pris med værdighed og uden fortrydelse, i sikker forvisning om at de har gjort det rigtige. Dybt bevægende bliver det især, når de tilmed formår at forsone sig med jeres skæbne og roligt går i døden uden had til deres bødler. Jeg synes, at filmen om Hvidsten- Gruppen formidler og taler til de her store følelser uden at blive patetisk. Måske skulle man have undladt afsyngningen af Altid frejdig.. på vej til henrettelsespladsen og måske også selve henrettelsen. Her synes jeg, fremstillingen bliver for udpenslet, for eksplicit. Ikke at Hvidsten-folkene ikke afsang Altid frejdig.. det tyder alt på, at de gjorde. Men den stærkeste afslutning ville efter min mening have været en fokusering på Gudrun Fiils brev til dr. Werner Best efter henrettelsen. Det brev er nærmest skræmmende afklaret. Brevet må have ramt Best som en hammer. Patriotisme Ikke alle er enige med mig i min bedømmelse af Hvidsten-filmen. En del har karakteriseret det som en dårlig film, patetisk og heroiserende. Jeg kan have en mistanke om, at de pågældende måske i virkeligheden har en lille brist i deres følelsesliv, eller de ud af ren forlegenhed ikke kan tumle de store følelser. 4

5 Ser man på filmen med faghistoriske øjne, så er den stort set i orden. Der bliver selvfølgelig foretaget nogle dramaturgiske greb, men filmen lægger sig i usædvanlig grad op ad de faktiske begivenheder. Langt mere end fx filmen om Flammen og Citronen, der ikke, så vidt jeg husker det, vakte den samme kritik som Hvidsten-filmen. Men måske er det i nogle kredse lettere følelsesmæssigt at håndtere et par hårdkogte revolvermænd i et råt storbymiljø (sådan fremstilles Flammen og Citronen i filmen), end en lille flok fædrelandskærlige og kristne mennesker i en afkrog af Jylland. Jeg er tilbøjelig til at mene, at modviljen mod filmen skyldes, at den formidler, ja, hylder, helt almindelige menneskers patriotisme uden at den forbindes med negative eller skumle motiver og følelser. Det er folk, der er rene af hjertet. Måske røres vi i virkeligheden af, at filmen netop genopfinder patriotismen i en inderlig og ikkekrigerisk version? Patriotisme har ikke just været inde i varmen de seneste 40 år eller rettere indtil i hvert fald ikke indtil Danmark begyndte at udsende soldater i forbindelse med den nye aktivistiske udenrigspolitik. Danmark har jo det seneste tiår været en krigsførende nation. Og her er vi vel fremme ved et andet forhold, som holder besættelsestiden og den 2. Verdenskrig levende: Perioden bruges nogle vil sige misbruges konstant som et moralsk og politisk fikspunkt eller referenceramme for nutidige politiske beslutninger, ikke mindst på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Vi husker sikkert alle, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen eksplicit legitimerede sin udenrigs- og sikkerhedspolitik med, hvad han opfattede som sine politiske forgængeres moralske svigt op til og under den 2. Verdenskrig. Samarbejdspolitikken og statsminister Buhls sabotagetale Og her er vi så efter min opfattelse ved noget meget centralt, når vi skal forsøge at indkredse, hvorfor vi stadig er så besat af besættelsestiden: Danmarks ageren fra 1940 til 1945 kan fortolkes vidt forskelligt og er også blevet det gennem tiden. Hvorfor nu det? Jo, Danmark var et særtilfælde i det tysk-besatte Europa, og det er de helt specielle forhold og de forskellige tolkninger af dem jeg vil koncentrere mig om i resten af mit foredrag. Men hvorfor ikke begynde med Hvidsten-Gruppe-filmens anslag eller indgangsbøn: nemlig den stærkt omdiskuterede, ja berygtede, tale, statsminister Vilhelm Buhl holdt i Statsradiofonien i september 1942, hvor han indtrængende henstillede til danskerne ikke at foretage sabotagehandlinger for det skadede fædrelandet. Ikke nok med det: Buhl opfordrede også sine landsmænd til at henvende sig til myndighederne med oplysninger om sabotører. 5

6 Her får vi altså ved et effektivt dramaturgisk greb serveret de illusionsløse, opportunistiske samarbejdspolitikeres position på den ene side modstillet den idealistiske position, som vi ved Hvidsten- Gruppen kommer til at personificere senere i filmen. Men der er faktisk yderligere en pointe i, at Buhls tale lyder ud over Hvidsten Kro i begyndelsen af filmen (og jeg håber da den pointe er foretaget bevidst!): Hele rationalet bag Buhls tale var, at hvis sabotagen fortsatte, ville den tyske besættelsesmagt selv tage sig til rette overfor sabotørerne og idømme dødsstraf. Just den pris Hvidsten-folkene kom til at betale, fordi de med deres modstandsarbejde var med til at undergrave samarbejdspolitikken. Buhls frygt viste sig, som filmen også viser, at være velbegrundet! Med sin tale forsøgte Buhl desperat at holde den udøvende myndighed på danske hænder hvilket var et af kardinalpunkterne i den danske regerings politik, som alt efter temperament og synspunkt er blevet betegnet forhandlingspolitik, samarbejdspolitik, tilpasningspolitik eller kollaboration. Det anvendte udtryk siger som regel en del om afsenderens opfattelse af den særegne politiske konstruktion i det tysk-besatte Danmark. Men lad os da for nemheds skyld anvende udtrykket samarbejdspolitikken, som efterhånden er mest gængs. I efterhånden en del år har mange, også faghistorikere, udfoldet anstrengelser for at nedbryde, hvad de opfatter som et falsk glansbillede af forholdene i det besatte Danmark. Så stålsat har den bestræbelse været, at man i realiteten har medvirket til at cementere en ny myte, nemlig den at Danmark og danskerne bortset fra nogle få hundrede sabotører var en nation af griske usselrygge, som villigt og entusiastisk kollaborerede med den tyske besættelsesmagt. Den fremstilling, eller grundfortælling, er efter min mening mindst lige så forvrænget som den tidligere grundfortælling om, at danskerne stod skulder ved skulder lige fra den 9. april 1940 og med våben i hånd fik smidt tyskerne ud af landet. Efter min mening har grundfortællingen om de usle danskere de seneste år faktisk udkonkurreret den tidligere grundfortælling og er blevet den fremherskende i den danske offentlighed. Der har været en stærk tendens til i offentligheden at samle et udvalg af indhøstede, videnskabelige erkendelser til et billede, der i sin helhed giver et stærkt unuanceret billede af virkeligheden. Man kan mene om den danske stats samarbejdspolitik, hvad man vil, men den var udenfor diskussion ikke drevet af sympati for Tyskland eller for nazismen. Samarbejdspolitikken var bestemt ikke heltemodig. Nej, rationalet var at skåne land og befolkning for død og ødelæggelse og så vidt muligt holde Danmark udenfor krigen. Samarbejdet med den tyske besæt- 6

7 telsesmagt var grundlæggende af tvangsmæssig karakter, selv om der var enkeltperioder eller episoder, hvor man med føje vil kunne hævde, at regeringen gik længere, end den behøvede, fx i sommeren 1940, hvor den tyske besættelse efter Frankrigs nederlag så ud til at kunne blive generationslang. Pagter med Djævelen Det er da fuldstændig korrekt, at dansk industri, landbrug og fiskeri eksporterede i stort omfang til Tyskland og påtog sig arbejder for besættelsesmagten her i landet og enkelte endda i et omfang, som lå ud over regeringens anvisninger. Men: hvad var alternativet under de givne forhold? Det er nødvendigt at spise. For at spise må man købe, For at købe må man sælge. For at sælge må man producere. Helst vil man producere, hvad der ikke tjener krigen. Det kan man ikke for krigen er alting. Denne nøgterne analyse skylder vi finansministeren i den belgiske eksilregering i London, da han i 1941 forsvarede sine hjemmeværende landsmænds økonomiske samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Det økonomiske samarbejde med Tyskland var et grundvilkår i samtlige tysk-besatte lande og det skete som led i en overlevelsesstrategi. Der var altså ikke tale om et særkende for Danmark og danskerne. Samarbejde var mere karakteristisk end modstand i hele det besatte Europa. Og der blev indgået pagter med Djævelen på alle niveauer, lige fra overfangens afstraffelser af medfanger i en kz-lejr, over ghettoernes jødiske ældsteråds selektion af andre jøder til tilintetgørelse i dødslejrene til politisk og økonomisk samarbejde med Tyskland. Det er korrekt, at det danske samarbejde med besættelsesmagten havde en helt speciel karakter, især derved at det udstrakte sig til den politiske sfære og i høj grad fulgte politiske spilleregler. Det er et forhold, som kan føres tilbage til den 9. april 1940, da den danske regering og konge, under protest, valgte at acceptere det tyske ultimatum og dermed den tyske besættelse i et forsøg på at fastholde tyskerne på deres løfte om til gengæld at ville respektere dansk politisk uafhængighed og territorial integritet. Den danske beslutning blev taget med tyske bombefly hængende over København. Dermed var den linje, der førte Danmark ind i en samarbejdspolitik overfor Tyskland, blevet til. Eller mere præcist: Man fortsatte under de nye vilkår mellemkrigstidens tilpasningspolitik. Det indebar, at tyskerne ikke, modsat i alle andre tysk-besatte lande, opbyggede en forvaltning i Danmark. Og da Danmark formelt set blev betragtet som et uafhængigt land, som Tyskland ikke var i krig med, blev de dansk-tyske forhold fortsat ordnet gennem de to landes udenrigsministerier. 7

8 Den danske konge, rigsdag og de civile samt militære myndigheder fortsatte med at fungere, om end med begrænsninger, for selvfølgelig var forestillingen om et suverænt Danmark grundlæggende en ren fiktion med en tysk besættelsesstyrke stående i landet. Da den danske regering ophørte med at fungere den 29. august 1943, overtog embedsapparatet i centraladministrationen, det såkaldte Departementschefstyre, rollen som forhandlingspartner i forhold til besættelsesmagten der helt frem til den 5. maj 1945 hævdede, at Danmark var et suverænt land, man ikke var i krig med. Denne helt særegne politiske konstruktion havde afgørende indflydelse på alle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i det besatte Danmark. Der var som nævnt intet heltemodigt ved samarbejdspolitikken, men man kan ikke bortforklare dens resultater. Fx sikrede samarbejdspolitikken Danmark den højeste levefod i Europa, men den sikrede også, at de danske nazister aldrig kom til fadet i Danmark, ligesom den formodentlig sikrede, at den dansk-tyske grænse, som den eneste tyske Versailles-grænse, aldrig blev revideret. At de danske jøder ikke endte i gaskamrene, kan dybest set også henføres til samarbejdspolitikken. Norge fik nøjagtig det samme tyske tilbud som Danmark den 9. april 1940, ligesom Holland og Belgien fik lignende tilbud i maj Alle tre afslog og valgte krigen, primært fordi man (modsat Danmark) kunne forvente militær assistance fra vestmagterne. Derfor kom alle tre lande under direkte tysk styre med helt anderledes barske vilkår end i det fredsbesatte Danmark. Modstanden De specielle besættelsespolitiske forhold i Danmark gav også modstandsbevægelsen helt andre vilkår at virke under, ligesom den ytrede sig langt mere militant og offensivt end i fx Norge. Her var modstandskampen nok så meget en sindelagskamp mod tvangsnazificeringen af det norske samfund. Mens det var den danske regerings mål at holde Danmark ude af krigen, var målet for den danske modstandsbevægelse det stik modsatte. Når man havde fået væltet samarbejdspolitikken (og det betragtede man som opnået med regeringens afgang den 29. august 1943), ja, så var målet at bidrage direkte til den allierede krigsindsats og opnå status som allieret. Fra omkring 1943 havde de vestallierede blikket rettet mod den kommende invasion på det europæiske fastland. Det betød, at London omkring årsskiftet gav den danske modstandsbevægelse ordre om at opbygge en undergrundshær af såkaldte militærgrupper, også kaldet ventegrupper, som kunne aktiveres i forbindelse med en invasion og løse opgaver i koordination med de vestallierede tropper. Ved krigens afslutning anslås op mod at have været tilknyttet mili- 8

9 tærgrupperne som aldrig for alvor kom i ilden, fordi der ganske mod forventningen i Danmark aldrig kom en invasion her. Derfor har mange gjort sig lystige over de såkaldte ventefolk, som først kom i aktion, da krigen var slut. Fritidskæmperne eller de sidste dages hellige er blot et par af betegnelserne om folkene i ventegrupperne. Spydighederne er imidlertid ilde anbragt, for der var tale om folk, som havde gjort op med sig selv, at de ville sætte livet ind på at slås med tyskerne, når Dagen kom. Andre, nemlig de langt færre jernbanesabotører, blev i modsætning til ventegrupperne inddraget i den vestallierede krigsførelse. Siden Aage Trommers disputats om den danske jernbanesabotage tilbage i 1970erne har man sædvanligvis frimodigt frakendt jernsabotagen enhver form for militær betydning. På samme måde er det blevet kutyme at bagatellisere både omfanget og betydningen af modstandsbevægelsen betydeligt mere, end der er belæg for. Mine kolleger på Frihedsmuseet har udarbejdet en database over modstandsfolk. Og den rummer mere end navne - altså ganske mange flere end de ca der forrettede tysk fronttjeneste hvoraf i øvrigt godt var personer fra det tyske mindretal i Nordslesvig, som nok var overvejende danske statsborgere, men som følte sig som tyskere. Frem for at fælde moralske domme over fortiden fra en nutidig udsigtspost, bør man forsøge at sætte sig ind i og forklare samtidens præmisser og motiver. Det er helt åbenbart for mig, at samtiden havde et langt skarpere blik for den usynlige grænse mellem tilbørligt og utilbørligt samarbejde med besættelsesmagten, end vi almindeligvis har i dag. Man havde heller ikke en så klar definition af henholdsvis modstand og samarbejde, som vi har i dag. Man kunne faktisk sagtens have sympati for både modstandsbevægelse og samarbejdspolitik på én gang. Mange også faghistorikere - hævder, at den store konsensusgrundfortælling om den danske modstand, hvor alle gjorde deres frihedskæmperne med våben i hånd, den almindelige befolkning ved mental modstand og politikerne ved forhalinger er en ren konstruktion, som behændigt blev skruet sammen umiddelbart efter befrielsen. Der er da ingen tvivl om, at den udlægning var i flertallets interesse, også fordi den nedtonede samarbejdet med besættelsesmagten. Men var der ikke en slags national konsensus under besættelsen en bred, grundlæggende enighed, som fx udelukkede danske nazister og andre deciderede kollaboratører? Sådan så i hvert fald det britiske udenrigsministerium på sagen i juli 1943, hvor man konkluderede, at der i Danmark var en national front 9

10 bestående af sabotører og politikere, som udkæmper en række administrative slag. Man så altså modstandsbevægelse og politikere som komplementære faktorer i en national modstandskamp netop den udlægning, som mange nu frakender enhver sandhedsværdi. Så måske er det billede af de besatte Danmark, vi bliver præsenteret for af Lise Nørgaard i Matador slet ikke så skævt endda. Personligt mener jeg faktisk, hun rammer rigtig godt, selv om nogle af hendes typer forekommer lidt spinkle. Fx Dr. Hansen, en god radikaler, men også en primus motor i den lokale modstandsbevægelse. Det forekom at radikale deltog i modstandsbevægelsen, men ret så sjældent. Det hørte heller ikke til normalbilledet, at danske politifolk advarede kommunisterne, så de kunne slippe for interneringen i juni Men det er jo ikke desto mindre, hvad Sofus Betjent gør i Matador. Moralske dilemmaer Erkendelsen af syndefaldet er nærmest mit historie-metodiske udgangspunkt, derfor var det en noget løjerlig oplevelse for mig at blive talt blandt dem, som min gode kollega Bent Blüdnikow i en kronik i Jyllands-Posten i sommeren 2010 karakteriserede som de nymoralske historikere. Men hvorfor kaldte Blüdnikow blandt andre mig for en nymoralsk historiker? Jo, først og fremmest fordi han mener, at det er nøjagtig lige så moraliserende at hævde, at samarbejdspolitikken var uomgængelig og nødvendig som at kritisere samarbejdspolitikken ud fra et nutidigt moralsk udsigtspunkt. Og han henviste her til, hvordan mange historikere hældte glødende kul over hovedet på Anders Fogh Rasmussen, da han fordømte samarbejdspolitikken og blandt andet udtalte, at det besatte Danmark havde fungeret som et brohoved for nazismen til skade for andre europæiske folk. Men der vil jeg altså melde hus forbi: Alle, også Fogh Rasmussen, har ret til at have sin opfattelse af samarbejdspolitikken. At hans opfattelse forekommer mig unuanceret, og at han ikke i tilstrækkelig grad besindede sig på det tryk, hans forgængere handlede under, er en anden sag. Da Fogh Rasmussen selv kom under tryk under Muhammed-krisen et tryk som dog overhovedet ikke kan sammenlignes med at have en besættelsesstyrke stående i landet ja, da blev også han svag i koderne over for arabiske medier. Jeg har i øvrigt funderet en del over, hvordan det besatte Danmark kan opfattes som et brohoved for nazismen til stor skade for andre europæiske folk? Vel i intet tysk-besat land fik nazismen, som jeg ser det, så ringe fodfæste som i Danmark bl.a. pga. samarbejdspolitikken, hvor et af rationalerne var at holde 10

11 de danske nazister uden for indflydelse. Lad mig gentage, hvad jeg sagde lidt tidligere: samarbejdspolitikken var på ingen måde heltemodig den var udtryk for en statslig overlevelsesstrategi. Men, som jeg også fastslog: man kan ikke se bort fra dens resultater, og at den havde afgørende indflydelse på alle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i det besatte Danmark. Jeg mener ikke man, som Blünikow gør det, kan karakterisere den tørre konstatering som en lovprisning af samarbejdspolitikken. Som Blüdnikow ganske rigtigt påpeger, så rummede samarbejdspolitikken alvorlige moralske dilemmaer. Betød fx den danske fødevareeksport til Tyskland en forlængelse af krigen? Og betød det forhold, at de danske jøder blev reddet, at andre jøder til gengæld måtte lade livet? Betød hjælpen til de danske og norske kz-fanger, at andre til gengæld døde? Blüdnikow efterlyste i det hele taget, at man så tingene i et internationalt perspektiv og ikke blot i et snævert nationalt. Og var i øvrigt så venlig at fremhæve, at jeg hørte til de danske besættelseshistorikere, som faktisk har blik for den internationale sammenhæng. Hjælpen til de danske kz-fanger Lad mig forholde mig specifikt til eet af de punkter, som Blüdnikow nævner, nemlig den danske stats hjælp til de danskere, som blev deporteret til tyske kz-lejre, ghettoer og fængsler. Om den hjælp skriver Blüdnikow: Da danske historikere senere skrev bøger om Theresienstadt og den danske hjælp, var der intet kritisk ord om den snævre danske hjælp til de danske jøder. De skrev hyldestbøger om den danske hjælp og De hvide Busser. Og Blüdnikow spørger mig i forlængelse heraf: Var det ikke moralsk historieskrivning, Henrik Skov Kristensen? Jo, i det omfang der har været tale om ukritiske lovprisninger! Jeg har selv behandlet problematikken i en artikel (som er udgivet på både dansk og tysk) med den sigende titel En politik med rækkevidde. Samarbejdspolitikken og de danske kz-fanger. Og her skal rækkevidde forstås helt bogstaveligt, for den specielle besættelsespolitiske konstruktion i Danmark fik konsekvenser for selv en dansk borger i en fjern tysk kz-lejr. De danske myndigheders bestræbelser på at komme danske kzfanger (og her medregner jeg også de ca ikke-jødiske fanger) kan koges ned til fire punkter: For det første at lokalisere de deporterede og etablere kontakt mellem de deporterede og deres pårørende. For det andet at indsamle information om og inspicere lejre, hvor der sad danskere. For det tredje at sørge for, at de deporterede modtog pakker med madvarer og tøj fra de danske myndigheder. 11

12 Og endelig for det fjerde og det var det ultimative mål: at få de deporterede ført tilbage til Danmark. Det var ganske enkelt en hovedbestræbelse for de danske myndigheder fra oktober 1943 til maj 1945 at komme deporterede danskere til undsætning. Og anstrengelserne må siges at være blevet kronet med held. De danske fanger modtog livreddende pakker, de såkaldte Røde Kors pakker. Men pakkerne gjorde også generelt de danske fanger til kz-lejrenes overklasse ombejlede, stærkt misundte og ikke så sjældent forhadte blandt de øvrige fanger som ikke modtog den slags herligheder. Det lykkedes også at evakuere de danske (og norske) fanger i samarbejde med den svenske Grev Bernadotte, som af Rigsfører Himmler havde fået tilladelse til at etablere et særligt afsnit i Neuengamme-lejren ved Hamburg, den såkaldte Skandinaverlejr, som stod under Svensk Røde Kors beskyttelse. Her blev danske og norske fanger samlet med henblik på transport til det neutrale Sverige. Etableringen af den specielle lejr for skandinaver var bestemt heller ikke uden moralske dilemmaer, den fordrede nemlig en rydning af bygninger, hvor andre dødssyge fanger blev strittet ud. En del af dem blev ført til Bergen- Belsen, som SS var så frimodige at kalde en Erholungslager, dvs. en rekreationslejr. Meget få overlevede denne rekreation! Så jo, ved den her konkrete rydning af Steinbau i Neuengamme gik hjælpen til danske fanger direkte ud over andre fanger, og der foreligger da også vidnesbyrd om, at de involverede var ilde berørte ved hele denne makabre øvelse. Stjernestund eller moralsk fald? Historien bliver konstant nyfortolket, og også stjernestunder bliver gået efter i sømmene. Lige som den danske hjælp til jøderne har været betragtet som en stjernestund, så har De hvide Busser været det en stund, hvor nationen stod enig og samlet. Men nu er også Bernadotteaktionen blevet underkastet en revision. Det startede i Sverige og Norge med den svenske historiker Ingrid Lomfors harske kritik af Sveriges og Bernadottes hjælp til de skandinaviske fanger- en kritik som er stærkt præget af det herskende universelle menneskerettighedsparadigme. Hendes påstand var, at hjælpen principielt var racistisk, eftersom den ikke omfattede fanger fra andre lande og at den skete på de øvrige fangers bekostning. Kritikken sprang i reduceret form over Øresund, hvor kikkerten, af bl.a. Blüdnikow, blev rettet mod den danske deltagelse i evakueringen og i det hele taget den danske hjælp til de danske fanger. Kritikken formulerede det spørgsmål, som Blüdnikow gentager i sin kronik: var det moralsk rigtigt at hjælpe de danske fanger, når man ikke samtidig hjalp andre fanger? 12

13 Måske ikke i den perfekte verden, men almindelig statsræson og suverænitetshævdelse tilsiger, at man først og fremmest undsætter egne statsborgere og dem, man føler står nærmest, fx skandinaver. Den logik trådte senest i funktion i stor målestok, da Danmark for få år siden evakuerede ca danske statsborgere fra en voldelig konflikt i Libanon. Endnu har hverken EU eller FN formået at ændre denne traditionelle statsræson. Man kunne stille følgende helt konkrete spørgsmål til Bent Blüdnikow: skulle de danske myndigheder have undladt at hjælpe de danske kzfanger, fordi man ikke kunne komme alle fanger til hjælp? Og mener Bent Blüdnikow virkelig, at den danske stats hjælp til de danske jøder var medvirkende til, at fx kun 35 af de i alt 770 deporterede norske jøder og kun af de deporterede hollandske jøder overlevede Holocaust? Både Norge og Holland valgte, modsat Danmark, at takke nej til tyske tilbud om fredsbesættelser i henholdsvis april og maj Begge lande kom derfor under direkte tysk styre, blev såkaldte rigskommissariater, og en af konsekvenserne var, at både de norske og hollandske jøder blev planmæssigt ombragt i Auschwitz. Grundfortællinger om besættelsestiden Det er da hændt, når jeg har fremlagt mit syn på Danmark under Besættelsen, at jeg er blevet beskyldt for at være en slags kustode for en rigid nationalpatriotisk grundfortælling. Jeg skylder at sige, at det ikke er fra Blüdnikow, jeg har hørt den karakteristik. Han gik faktisk så langt, at han karakteriserede mit syn på besættelsen som nuanceret. Nej, karakteristikken kom fra rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus, Steen Tiedemann, som også bidrog til den kronikrække i Jyllands- Posten i sommeren 2010, som jeg refererer til. Jeg mener selv, at jeg advokerer for et nuanceret syn på besættelsestiden. Jeg er modstander af at man indforskriver sig til den ene eller den anden grundfortælling. Jeg vil fastholde, at den efterhånden herskende grundfortælling om Danmark og danskerne under besættelsen ikke er den nævnte såkaldte rigide nationalpatriotisk, men snarere den om at danskerne var en flok usselrygge. Jeg deler derfor heller ikke den opfattelse, at visse problematiske forhold i dansk besættelsestidshistorie effektivt er holdt ude af den kollektive erindring, sådan som Steen Tiedemann formulerede det. Alene Tiedemanns katalog over nogle af de problematiske forhold dementerer jo denne påstand. 13

14 Men lad os kigge lidt på Tiedemanns katalog. Han hævder fx at Frihedsmuseets opbygning af en database over modstandsfolk opbygger en helt gal nimbus omkring modstandsbevægelsen og dens betydning og fortrænger andre ubekvemme forhold under besættelsen. Jamen, at gøre modstandsbevægelsen i mandtal fortrænger da på ingen måde den kendsgerning, at danskere var med til at bygge bunkers for tyskerne, og at omkring drog til Tyskland for at arbejde. Så har man da også fået alle med konstaterer Tiedemann, lidt smågiftigt, ved udsigten til, at det foreløbige tal på i den nyoprettede database over modstandsfolk ville vokse til formentlig over Nu er der altså visse kriterier for optagelse i arkivet, bl.a. den ikke helt uvæsentlige, at de pågældendes aktiviteter var ulovlige i besættelsesmagtens øjne og ville medføre arrestation, evt. deportation til kz-lejr og dødsstraf. Kan Tiedemann måske anvise en bedre målestok eller kriterium for optagelsen i databasen? Tiedemann konstaterer, at jeg åbenbart ikke kender til Trommers velunderbyggede forskningsresultater vedr. den danske jernbanesabotages (manglende) betydning og den tidlige modstandsbevægelses rekruttering på de antidemokratiske yderfløje. Tilsvarende småfrækt kunne jeg bemærke, at Tiedemann tydeligvis ikke er bekendt med, at jeg siden 1988 i flere publiceringer har nuanceret Trommers konklusioner på baggrund af primært klassificeret, vestallieret kildemateriale. De samtidige militære akter viser nemlig, at de vestallierede faktisk anså den danske jernbanesabotage som en decideret militær faktor, som man indtænkte i den operative planlægning. Sammen med en kollega har jeg endvidere for en halv snes år siden formidlet et erindringsmanuskript på 450 sider i trykken, som giver et indblik i den nationalkonservative modstandspionér Hans Mørups univers. Vi udstyrede bogen med den sigende titel: På Fløjen (og det er ikke venstrefløjen, vi hentyder til!) Den danske behandling af de tyske flygtninge, især småbørnene, (som Tiedemann fordømmer) forekommer mig da i høj grad at være optaget i, hvad jeg vil karakterisere som den nye grundfortælling. Dødeligheden blandt især spædbørnene var ekstremt høj, først og fremmest pga. udmattelse, dårlig ernæringstilstand og smitsomme sygdomme. Alt sammen som følge af den lange flugt. Ofte kunne de traumatiserede mødre ikke amme deres børn. Dehydrering som følge af kraftig diaré var dog den almindeligste dødsårsag. I februar og begyndelsen af marts 1945 havde tyske militærlæger lej- 14

Frøslevlejrens Venner

Frøslevlejrens Venner Elever fra Duborg Skolen i Flensborg og Zetralschule Harrislee ved mindesmærket Harrislee Bahnhof. april 2013 Nyt fra Frøslevlejrens Venner Find os på nettet www.froeslevlejrensvenner.dk - er vor adresse

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB UNDERVISNINGSINSPIRATION Undervisningsinspiration til MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 Særudstilling på Esbjerg Museum 03.05.15-08.01.17 Fag: Historie Målgruppe: 7.-9. klasse Kompetenceområde: Kildearbejde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Hvem er Bernadottegårdens Venner? Hvad vil Bernadottegårdens Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Venner! BERNADOTTEGÅRDEN Bernadottegården i Roskilde er et

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Frøslevlejrens Venner

Frøslevlejrens Venner december 2012 Nyt fra Frøslevlejrens Venner Find os på nettet www.froeslevlejrensvenner.dk - er vor adresse på internettet. Der offentliggør vi alt hvad der sker i foreningen. Bestyrelsen FORMAND: Oluf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Myte: Vi reddede jøderne

Myte: Vi reddede jøderne Myte: Vi reddede jøderne Intro I dette forløb skal der arbejdes med jødeaktionen i Odense. Jødeaktionen i oktober 1943 er traditionelt blevet fremstillet som en moderne heltemyte, hvor det danske folk

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Af Henrik Skov Kristensen, Tidehverv 2016, nr. 2, s

Af Henrik Skov Kristensen, Tidehverv 2016, nr. 2, s Af Henrik Skov Kristensen, Tidehverv 2016, nr. 2, s. 35-37 Under sandet er en fortættet og bevægende film med overbevisende skuespillerpræstationer. Så meget desto mere problematisk er det, at filmen giver

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt.

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt. Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke 754-397 - 396 / 277-287,2+3 52 6.s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl.10.00. Matt. 5,20-26 BØN: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn! Amen.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.6,24-34 Der er et meget voldsomt sammenstød mellem denne søndags

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere