Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler 31-82 + navneregister"

Transkript

1 Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

2 1 Biografier til stamtavle nr.3l JACOB MOHRSEN (eller MÄHRSEN). FÅdt i Hamburg 29/ DÅd i Rellingen 25/ Blev dåbt dagen efter sin fådsel i St.Kathrine Kirke i Hamburg. Blev 1649 student i KÇnigsberg. Blev 1655 sogneprést i Rellingen, Pinneberg i Holsten magister. Han var enkemand, da han 1675, blev gift med: MAGDALENE CHRISTINE FÅdt 1649 i Hamburg. Levede endnu 1697 i Wedel i Holsten, og kaldes da i mandtatslisten for "Magister Mohrsens Witwe". BÅrn: 1)Christopher Johan ( ) KammerrÑd og stiftsamtsskriver i Bergen, hvor han 1711 blev féngslet for omfattende bedragerier. Kaldet "Storsvindleren". Gift med 32-2, enke efter )Anna Magdalene Mohrsen ( ) Gift 1.gang med låjtnant Martin Jochum Carstens (dåd 1703) og 2.gang med kaptajn Edvard Hageman (DÅd 1737). 3) Philip Ernst Mohrsen ( ) Kaptajn i infanteriet. 4)Sophia Catharina Mohrsen (1678-?) Gift med oberst Jacob Jacobsen Matheson (DÅd 1740). 5)Christian Frederik Mohrsen (4-9) FÅdt under foréldrenes besåg i Bergen hos faderens Éldste sån. Da denne blev stiftsamtsskriver var alle hans såskende bosat i Norge, ligesom moderens navn ogsñ figurerer i Bergen 1699, men om hun har bosat sig der er usikkert. 6)Christiane Elisabeth Mohrsen ( ) Gift med handelsmand i Bergen JÅrgen Jacobsen Dischington ( ). 7) Wibiana Lucia Mohrsen (1688-?). Gift med en kaptajn Holst JOHANNES MOHR (undertiden kaldet Meuzius). FÅdt 9/ DÅd i Hamburg 20/ Hvor han stammede fra vides ikke, men han fik 2/ borgerskab som notar i Hamburg, og kaldes da "Fremder". Han blev gift i Hamburg 1612 med:

3 2 31/4. ANNA CATHRINE VAN BALDERBETZ. Om hende vides kun, at hun overlevede manden, og af bårn kendes kun: Jacob Mohrsen (31-1). Kilder: a) Norsk Slekthistorist Tidsskrift, 12. b) Wiesener: Slekten Mohr fra Bevern. c) Gejstligheden i Slesvig-Holsten II. d) Norske rigsarkiv: Retssagen mod stiftsamtsskriver Mohrsen. NB. NÑr kommandår Christian Frederik Mohrsen i "Danske og norske SÅofficerer" kaldes sån af stiftsamtsskriver Mohrsen, er dette galt. Det fremgñr med al Ånskelig tydelighed af kommandår Mohrsens testamente, at stiftsamtsskriveren er hans meget Éldre halvbroder.

4 3 Biografier til stamtavle nr SEBASTIAN REIMERS. FÅdt 1671 i Bergen. DÅd sammesteds Han var borger og velstñende handelsmand i Bergen. SÑvidt det fremgñr af toldarkiverne var skibsproviantering hans hovederhverv. Han blev gift i Bergen ca.1692 med: CATHARINA thor MÖHLEN. Hun var ved Égteskabets indgñelse skilt fra stiftsamtsskriver Christopher Johan Mohrsen, der dåde i féngselet pñ Akershus efter 11 Ñrs indespérring. I norsk slekthistorisk tidsskrift névnes, at i den periode af Norges historie, der "kaldes svindleriernes epoke, var han storsvindleren par excellence". Han var bror til 4-9, der i TopsÅe-Jensens og Marquards vérk om danske såofficerer fejlagtigt anfåres som sån af stiftsamtsskriveren. Dette er ikke rigtigt, hvilket klart fremgñr af kommandår Mohrsens testamente, hvorefter stiftsamtsskriveran var Éldre halvbroder til kommandåren. Eneste barn af dette Égteskab: Rebecca Reimers (4-10) JOHAN REIMERS. FÅdt 1630, formentlig i LÜneburg. DÅd i Bergen o Indvandrede til Norge fra LÜneburg omkring Fik borgerskab som guldsmed i Bergen 3/ Blev gift i Bergen 24/ med: DIEDERICHE HANSDATTER MESSING. Hendes data kendes ikke. SÅn: Sebastian Reimers (32-1). JR. var allerede ved skatteanséttelsen 1657 en af Bergens rigeste ménd.

5 32-5. JÖRGEN thor MÖHLEN. FÅdt 1640 i Hamburg. DÅd i KÅbenhavn 25/ Efter JtM.s segl at dåmme synes slégten at have véret af tysk adel. Han var i sin ungdom udenlands (Holland, Frankrig og England, hvor han studerede og tilegnede sig sin tids bedste handelskundskaber) 10/ tog han borgerskab i Bergen. I borgerlisten er han indfårt som "JÅrgen ter Meulen", en skrivemñde, han benyttede i den fårste tid, for derefter at gñ over til den mere norske form "thor MÅhlen". Han begyndte at drive eksport- og importforretning i forbindelse med skibsrederi, og blev i låbet af et par Ñr en meget rig mand. Han bosatte sig pñ Strandsiden i Bergen, som fra l650-erne var blevet tilholdssted for den lokale handelsstand i modsétning til Bryggen, som var tyskernes tilholdssted. Mange handelsménd var indvandrere fra Tyskland og Holland, som tog borgerskab i Bergen og giftede sig ind i bergenske familier. Da Christian V besteg tronen i 1670 blev gennemfårt en handelspolitik, som tog sigte pñ, at de norske kåbménd skulle udkonkurrere den hidtil dominerende udenlandske skibsfart. Man ville gåre alt for, at pengene kunne blive i landet. Ved udbygning af flñden med de sñkaldte defensionsskibe, d.v.s. handelsfartåjer, som ogsñ kunne bruges til såmilitére formñl, mente kongen at have ståttet sagen, og tm. kåbte da ogsñ et anseligt antal af disse skibe. I 1685, da kongen besågte Bergen, og en aften var tm.s gést, blev der afgivet salut fra 5 defensionsskibe, tilhårende tm., og i 1696 var han ejer af 9 sñdanne skibe og medejer af seks. JtM.s skibe besejlede Holland, England, Frankrig og Tyskland. Sammen med andre redere besejlede han tillige Guineakysten og de vestindiske Åer. Endelig bår névnes en meget omfattende hvalfangst pñ GrÅnlandshavet. Det lykkedes th. at fñ udvirket hos kongen - i en forordning af 1/ at alle varer, som blev oplagt i Bergen, skulle fritages for den "eene Pro Cento", som tidligere havde véret givet, "paa det Vilkaar, at bemeldte Varer fåres lige fra de Steder, hvor de falder" begyndte han at drive rationel hvalfangst, névnte Ñr med 1 skib, 1674 med 2 skibe og , med 3 skibe. Udbyttet havde véret "svért god". 2/ var der - ligeledes pñ tm.s foranledning blevet givet 4

6 Bergens indbyggere tilladelse til at fange hval, torsk og sild og eksportere disse varer, hvorhen de ville - og uden at betale told. 28/ sender tm. et udfårligt andragende til kongen om privilegium pñ GrÅnlandsfarten for Bergens borgere, og appellerer til kongens Ånske om at holde den udenlandske skibsfart i skak. Han beder ligeledes om, at udfårselstolden pñ tran, hvalben o.l. mñ bortfalde, og at der nedlégges forbud mod import af disse varer fra fremmede lande. Endelig beder han om - grundet mangelen pñ erfarne skibsofficerer - at sñdanne, der er villige til at besejle GrÅnland, mñ fritages for "Skatt oc Tynge", i hvert fald i nogle Ñr, samt at de, der vil uddanne sig til sñdan GrÅnlandsfart, mñ blive fritaget for udskrivning til krigstjeneste. Der lñ en sérdeles grundig planlégning bag dette vidtlåftige andragende. Den 3/ imådekom kongen blankt hans andragender, og han fik samtidig tilladelse til at anlégge en reberbane pñ Sydnes, hvor han i forvejen havde store anlég til udnyttelse af hvalproduktionen blev her tilvirket tdr.tran og 1932 "vñger" hvalben. Men tm. havde mange andre jern i ilden var han begyndt at anbringe en del af sin kapital i manufakturvarer. AnlÉget af reberbanen var et skridt i denne retning, men deres kapacitet oversteg snart GrÅnlandsfartens behov, og 22/ gav kongen ham tilladelse til at sélge varer fra reberbanen til andre skibe fik han tilladelse til at leje et meget stårre areal af Bergens bymark, end han havde får. PÑ denne lejekontrakt fik tm. 25/ Kongelig konfirmation for sig og sine arvniger. Han oprettede 1682 et saltbrénderi og et sébekogeri, og pñ begge fik han privilegier, der sikrede ham eneforhandlingen i Norge - og delvis ogsñ i Danmark. Driften af manufakturerne blev yderligere udbygget ved et privilegiebrev, der udstedtes af kongen i Det hedder heri, at tm. i tillég til de bedrifter, han allerede havde i gang, havde tilbudt en rékke manufakturer, "nemlig til Ulden Manufactur af Klede oc Bay, et Raspmagerie, et Farverie, et Hattemagerie, et hollandsk Seildugsvefverie, et Spickermagerie, et Garberie oc et Fellberederie oc endelig een Krud-MÅlle". JtM. fik, nñr fabrikkerne var komnet i drift, ret til at forbyde indfårsel af varer, som han selv producerede. 5

7 Endvidere fik han toldfrihed for de varer (rñstoffer), som benyttedes i hans mange bedriffer. Sydnes fik han ved kgl. bevilling af 25/ ret til at kalde "MÅhlenpris", og det blev snart et industricentrum af store dimensioner. 29/ udnévnte Christian V ham til kommercedirektår for hele Norge - et embede, der var specielt oprettet for ham. KommercedirektÅren fik rang med landsdommere i Danmark. Efter sin instruks af 29/ skulle han vére mellemmand mellem de norske néringsdrivende sñvel som de norske embedsménd - og kollegierne i KÅbenhavn, udtale sig om alle ansågninger fra Norge af handelsog industripolitisk betydning og formidle, vurdere og eventuelt selv fremsétte forslag til nye virksomheder - og holde myndighederne i KÅbenhavn á-jour med alt, der var af betydning for néringslivet. Den enestñende tillid, der vistes tm. ved denne udnévnelse skyldtes utvivlsomt, at kongen interesserede sig specielt for ham, og gennem talrige personlige samtaler med ham under hans mange ophold i KÅbenhavn, var blevet imponeret af hans initiativrige og fantasifulde virksomhed. Som kommercedirektår udfoldede han - som jo pñ alle andre omrñder - en energisk og ÑrvÑgen virksomhed. Forslag og planer stråmmede fra hans hñnd til kommercekollegiet, planer til forbedringer, udvidelser og nyskabelser pñ alle forretningslivets felter oprettede han Bergens fårste bårs og fremsatte 1698 planer om oprettelse i KÅbenhavn af et bankinstitut efter engelsk månster. Stillingen som kommercedirektår kom ikke til at fñ varig betydning, fordi den i fårste rékke var knyttet til tm.s utallige virksomheder og bñret oppe af hans imponerende, magtfulde personlighed. I slutningen af 1690-erne indtrñdte imidlertid en fålelig konjunkturéndring, og ogsñ tm. kom i Åkonomiske vanskeligheder. I 1690 havde han sluttet aftale med det vestindiske kompagni om besejling af St.Thomas. Dette bragte tm. et tab pñ Rdl. 19/ sendte han kongen en klage. Han blev bedt om at fremsétte forslag til erstafning, og foreslog da, at der blev givet ham tilladelse til at udstede egne banco-sedler til brug ved varekåb i det nordenfjeldske Norge, hvorved han ville blive sparet for kontante udlég. ForblÅffende nok blev dette godkendt af kongen. 6

8 Netop i 1699 var tm.s Åkonomiske stilling meget anspéndt, men tilsyneladende har intet kunnet knékke denne energiske natur. Han pråvede at genrejse sin private Åkonomi ved at forelégge Frankrigs statsmyndigheder et projekt om reduktion af den franske valuta, men denne sag synes at vére låbet ud i sandet. Samme Ñr dåde Christian V, som altid havde ståttet tm. og den yderst sparsommelige, men tillige desvérre meget snéversynede Frederik IV besteg tronen. Det gik fra nu af stérkt tilbage for tm.s virksomheder. I 1704 var der af de mange fabrikker kun sébekogeriet tilbage. Et meget hñrdt slag for ham var den omfattende bybrand i Bergen 19/5 1702, hvorved hans enorme privatbolig (Strandgaten 53) bréndte totalt ned, men som sagt - intet kunne kue hans livlige Ñnd, og 2 mñneder efter branden afleverede han til kongen i KÅbenhavn en fuldt férdig og meget minutiås plan for byens genrejsning med detaillerede gade- og husbeskrivelser og nåjagtige og udpenslede omkostningsoverslag. I 1704, da tm. pñ det nérmeste var ruineret, fik han stillingen som kommercerñd ved kommercekollegiet i KÅbenhavn, og selvom han fortsat lånnedes som kommercedirektår, betragtedes denne stilling i realiteten som nedlagt. NÑr hans uhyre omfattende foretagender til slut gik nedenom, var en del af grunden vel nok, at de var blevet, sñ talrige, at han mistede overblikket, men den helt afgårende Ñrsag var, at regeringens industri- og handelspolitik var totalt forfejlet. Efter fransk skik skulle der med vold og magt skabes en industri, der ikke var afpasset til landets behov eller de hjemlige markeder. Hvorom alting er stñr tm.s skikkelse for eftertiden meget lysende. Han var et eksempel pñ ubestikkelig héderlighed, hvad man mñ regne til sjéldenhederne i den datidige norske handelsstand. Han er utvivlsomt den stårste handelsmand, Norge har haft. Han blev gift i Bergen ca.1677 med: GIERTRUD MAGERS. DÅd 1719 i Bergen. Datter: Catharine thor MÅh1en (32-2)

9 JàRGEN THER MàHLEN. DÅd 1646 i Hamburg. Fik 3/ borgerskab som kåbmand i Hamburg. Det anfåres 12/9 1645, at han beboede "en Have med opstñende Hus" i St.Michelis Strasse ved enden af St.Jacobistrasse. Ved skifte 21/ gik denne ejendom i arv til hans enke. Han var gift med: CATHARINA. Hendes data kendes ikke, men hun giftede sig 2.gang efterñret 1647 med en Matthias Lederbuhr. De havde 3 bårn: Margrethe, Heinrich og JÜrgen (32-5) HENRIK MAGERS. DÅd 1671 i Bergen. Han var velhavende kåbmand i Bergen. Var i 5 Ñr byens néststårste skatteyder. Han blev gift ca.1637 i Bergen med: MâGTELE ANDERSDATTER. Hendes data kendes ikke. Datter: Giertrud Magers (32-6). Henrik Magers var indvandret 1636 til Bergen fra LÜneburg. Kilder til stamtavle nr. 32. a) Norsk slekthistorisk Tidsskrift (Mohrsen) b) Norsk biografisk Leksikon (5-11) c) Wiesener: SlÉgten Mohr fra Bevern ( )

10 9 Biografier til stamtavle CHRISTEN FRIIS. DÅd i Ribe ca Det vides ikke, hvad Christen Friis var. Man ved kun fra hans vñben, at han tilhårte den Éldgamle familie Friis, der i et par hundrede Ñr forinden havde floreret i Ribe, og uden tvivl var af gammel adel. Sandsynligvis var han en Étling af den Johannes Friis, der 1388 beseglede et retsdokument til vitterlighed sammen med Ribebispen. Han blev gift ca.1565 med: KIRSTEN CHRISTENSDATTER. FÅdt 1545 i Ribe. DÅd sammesteds 14/ Begravet i domkirken med sin anden mand, storkåbmand og rñdmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (dåd 1618). I fårste Égteskab 5 bårn, i andet 2 sånner, der begge antog navnet Friis: 1) Maren Christensdatter Friis. Gift 1.gang med Hans Hansen Svane, sån af , 2.gang med sogneprést ved St.Kathrine Kirke i Ribe, kanniken Niels SÅrensen Glud. 2) Margrethe Christensdatter Friis. Gift 1.gang med. Borger i Ribe Lambert Knudsen og 2.gang med kåbmand og rñdmand i Ribe Oluf Pedersen Roed (dåd 1620). 3) Anders Christensen Friis (dåd 1628). Renteskriver i KÅbenhavn. 4) SÅren Christensen Friis (25-13). 5) Karen Christensdatter Friis (13-12). 6) Christen Nielsen Friis ( ) Kannik og kirkevérge for Ribe domkirke. 7) Hans Nielsen Friis ( ). Borgmester i Ribe. Kilder: H.Friis-Petersen: Familien Friis fra Ribe. J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Wiberg: Alm.dansk PrÉstehistorie. P.Terpager: RipÉ CimbricÉ

11 10 Biografier til stamtavle nr SÖREN JACOBSEN STAGE. FÅdt 1509 i Thy. DÅd i Ribe 30/ Han nedsatte sig ca.1530 som borger i Ribe, hvor han snart erhvervede sig en anset stilling i kraft af personlig dygtighed og en solid handelsmoral. Hans handelsvirksomhed omfattede studeog produkthandel. Allerede 1547 blev han rñdmand i Ribe, og 1571 blev han borgmester efter sin svoger Jens Hegelund. Hans enorme smårkåb omtales i rñdstueprotokollerne, og i forñret 1572 var han og da fleste af rñdméndene pñ een gang bortrejste - til Holsten og Holland med deres stude mñ nogen have rejst beskyldninger imod ham, for lårdagen får Maria Bebudelse krévede han pñ tinget vidnesbyrd af 24 uvildige ménd og alle andre tilstedevérende, om det var nogen vitterligt, at han havde taget "stikpenge" eller forurettet nogen, siden han blev borgmester. Beskyldningerne viste sig at vére fuldsténdig ubegrundede. Han blev gift 1537 i Ribe med: ANNA SÖRENSDATTER KLYN (eller KLYNE). FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 13/ I Égteskabet var 5 bårn: 1) Marine SÅrensdatter Stage (52-2). 2) Jacob SÅrensen Stage ( ), 23 Ñr. 3) Karine SÅrensdatter Stage ( ) Gift med den senere biskop i Ribe Poul Madsen ( ). 4) Anders SÅrensen Klyn (Stage) (13-13). 5) Dorethe SÅrensdatter ( ) Gift med handelsmand i Ribe Peder Baggesen. Han var sån af rñdmand Bagge Jensen (42-5), der sammen med SÅren Jacobsen Stage beherskede handelen i Ribe og uden sammenligning var byens rigeste ménd. Fra dette Égtepar nedstammer Johannes Ewald. BÑde SJS og hans hustru ligger begravet i St.Kathrine kirke i Ribe, hvor der findes et epitafium over den, forfattet af svigersånnen, magister Hans Svaning. Det névnes heri, at SJS holdt fast ved ret og billighed, dåmte lasterne strengt, og fortjente ros for sit strengt afholdende liv, som han fårte uagtet sin store rigdom.

12 SJS skal ifålge biskop Blochs samlinger have efterladt sånnen Anders Rdl. Marine og Dorethe hver Rdl., alt i rede penge, foruden en bunke jordegods og huse i Ribe og omegn JACOB STAKE - levede endnu 1542 i Thy og var gift med: MARIA BURRE. Det névnes i adskillige kilder, at dette Égtepar var af svensk adelsslégter (STAKE og BURRE), og at de pñ grund af politiske stridigheder flygtede fra Sverige o.1505, og slog sig ned i Thy. Om dette er rigtigt, vil vel nok aldrig blive opklaret, selvom der er visse ting, der kunne tyde pñ, at Maria Burre var datter af den Christopher Sigesson Burre, der var håvedsmand ved Erik XIV.s livvagt, blev adlet af Johan III, og ligger begravet i Uppsala domkirke. For JS.s vedkommende er der stårre sandsynlighed for, at han tilhårte den holstenske adelsslégt Stake, selvom det ikke i Åjeblikket er muligt at placere ham pñ denne slégts stamtavle. Af bårn kendes kun SÅren Jacobsen Stage (35-1) SÖREN KLYNE. FÅdt ca DÅd 1522 i Ribe. Han var en sérdeles velhavende og driftig studehandler i Ribe, og drev udstrakt handel med Holland. Udover dette vides intet om ham. Ejheller hans hustru kender vi noget til. Af bårn kender vi 4, nemlig: 1) Frants Klyn, der blev kåbmand i Ribe. 2) Jens Klyn, der ligeledes blev kåbmand i Ribe. 3) Anna SÅransdatter Klyn (35-2) og 4) Karen SÅrensdatter Klyne, gift med borger i Ribe Peder Krag, foréldre til professorerne Niels og Anders Krag.

13 NB. NÑr SÅren Jacobsen Stage som ovenfor névnt aflåste sin svoger som borgmester, mñ dette svogerskab sikkert bero pñ, at han har haft en såster, der var gift med Jens Hegelund? 12 Kilder: a) A.Balling: Meine Vorfahren. b) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. c) Frede Therkelsen: SlÉgter. d) Ribe RÑdstueprotokoller. e) Historisk-topografisk tidsskrift for Aarhus Amt,1.hefte.

14 13 Biografier til stamtavle LAURITS THÖGERSEN. FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 1/ Han var en handelsmand af megen anseelse og meget velhavende, om end ikke sñ rig som sin datters svigerfar, SÅren Jacobsen Stage (35-1). Han ejede og beboede den senere géstgivergñrd pñ torvet (nu hotel Dagmar), som han lod opbygge efter den store ildebrand i blev han rñdmand og 1584 borgmester i Ribe. Digteren Hans Lauridsen Amerinus har i en digtsamling, der udkom 1576 et digt til LT, hvori han Ånsker ham tillykke, hvad enten han deltager i rudstuens eller tingets forhandlinger, eller han "med dobbelthornet HÉr til lands og til vands bryder frem gennem fremmede Lande", eller hans skibe befor havene. Den dobbelthornede hér er uden tvivl de enorme studeflokke, som blev drevet til Holsten og Holland for salg. IÅvrigt anfårte han som rñdmand det krigsmandskab, som Ribe by mñtte stille under krigen mod Sverige Han efterfulgtes som borgmester af efternévnte Ib Thornum. Gift 1.gang i Ribe 1549 med: KARINE JENSDATTER VARDER. FÅdt i Ribe Begravet i Ribe (Kathrine sogn) 2/ Hun var fårst enke efter en ubekendt Jens. Han gift 2.gang oktober 1570 med Ingeborg Lambertsdatter ( ). FÅlgende bårn kendes: 1) Karine Jensdatter (dåd l587). Gift 1.gang med rñdmand i Vejle Hans Jensen (dåd 1574) og 2.gang med borger i Ribe Jens Baggesen (se 74-5). 2) Anne Jensdatter, gift med borger i Ribe SÅren Alle. 3) Kirstine Lauritsdatter (13-14). 4) Mette Lauritsdatter, gift med handelsmand i Ribe Bertel Nielsen SkrÉdder (dåd o.1610). 5) Lene Lauritsdatter (dåd o.1601) gift 1.gang med borger i Ribe Oluf Nielsen (dåd 1587) og 2.gang med biskop i Ribe Ivar Ivarsen Hemmet ( ).

15 NB. LT deltog 12/ sammen med Ribes borgmester Jens Andersen og 2 andre rñdménd i prins Christians, hyldning i Viborg, og blev umiddelbart efter borgmester THÖGER LAURITSEN. Om ham vides overhovedet intet udover, at han var gift med: MAREN ARCHESDATTER. FÅdt DÅd i Ribe 10/ , 96 Ñr gammel. De havde i hvert fald fålgende 4 bårn: 1) Maren ThÅgersdatter (dåd 1611) gift med borgmester i Ribe Ib Tornum (dåd 1602). 2) Karen ThÅgersdatter, gift med borger i Ribe Peder Boesen. 3) Inge ThÅgersdatter, gift med Henning Guldsmed i Ribe, og 4) Laurits ThÅgersen (36-1) JENS CHRISTJERNSEN VARDER. FÅdt o.1490 i Varde. DÅd i Ribe 25/ Han var 1516 indskrevet ved universitetet i KÅbenhavn. Var 1523 kansler hos biskop Iver Munek. Var den sidste papistiske sogneprést ved St.Peders sogn i Ribe, og blev 1537 den fårste lutherske sogneprést ved St.Kathrine kirke i Ribe, og s.ñ. domherre. Han giftede sig 1540 efter at vére gñet over til den lutherske lére med sin samleverske: KAREN eller KARINA, der var mor til den 25 Ñr tidligere fådte datter (36-2) CHRISTJERN NIELSEN. Han névnes ca.1520 som borgermester i Varde. Var en betydelig studehandler, der stod i handelsforbindelse med kong Hans og var den drivende kraft i Vardeborgernes protestaktioner

16 mod Ribeborgernes privilegier pñ dette felt. Hans hustrus navn er ubekendt. FÅlgende bårn kendes: 1) Jens Christjernsen Varder (36-5). 2) Lene Christjernsdatter (= 74-4) 3) Mette Christjernsdatter (dåd 1554) gift med rñdmand i Ribe Lauge Steffensen. 15 Kilder: a) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. (Alle) b) C.Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie. c) J. Vahl: SlÉgtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, borgmester i Varde o d) Wibergs: Alm.dansk PrÉstehistorie. e) A.Halling: Meine Vorfahren.

17 16 Biografier til stamtavle nr SIMON SURBEK. DÅd i KÅbenhavn 11/ Han var oprindelig islandsk kåbmand stévnede han en islandsk kåbmand og en lagmand, der begge havde forsågt at overtale de engelske kåbménd til at handle med indbyggerne, endnu får de kongelige skibe var ankommet udnévntes han til kongens tolder og kåbmand pñ VespenÅ, og der udstedtes 9/4 névnte Ñr en detailleret instruks for ham. Med hensyn til handelen dannede han et interessentselskab, hvorom der 30/ udstedtes et kgl. brev, at nñr han, der havde fñet bevilling pñ ä af indtégten, ikke ville "gjåre ret Skibsomkostning og Skibsfragt med sine Medinteressentere" skulle han give afkald pñ privilegiet. 6/ var han blevet rñdmand i KÅbenhavn, og 26/ blev han indsat i borgmesterposten af rigshofmesteren Kristoffer Valkendorff. Han ejede en gñrd pñ NÅrregade og var kirkevérge for Frue Kirke. Gift med: KARINA. Om hende vides intet udover, at hun 4/ fik kvittans for hans regnskaber for VespenÅ. Deres sån Simon blev ligeledes borgmester i KÅbenhavn, datteren Anne blev gift med den store kåbenhavnske handelsmand, borgmester Mikkel Vibe, og datteren Maren = Kilder: O.Nie1sen: KjÅbenhavns Historie og beskrivelse.

18 17 Biografier til stamtavle nr FRANTS FRANTSEN FLOR (ITALUS) FÅdt ca.1530, formentlig i Florentz. DÅd Han névnes 17/ som sogneprést i Nannestad i Norge. I juni 1572 vandt han en odelssag for lagtinget i Oslo. Omtales flere gange i anledning af bispeinspektioner. I 1579 fårte hanog vandt en proces mod sogneprést Nils ThomassÅn i Ullensaker. Han névnes sidste gang juni 1582, da han fik kongeligt tilsagn om, at hans sån Laurits mñtte fñ kaldet efter ham. April 1582 tiltrñdte sånnen embedet. Han var gift med: MARGRETHE OLUFSDATTER. Om hende vides kun, at hun endnu levede i oktober 1594, og dåde kort tid efter, formentlig i begyndelsen af I Égteskabet var fålgende bårn: 1) Margrethe Frantsdatter Flor (16-12) 2) Augustus Frantsen Flor (dåd 1604) SogneprÉst i HÅland. 3) Laurits Frandsen Flor (dåd 1614) SogneprÉst i Nannestad. Kilder: A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet

19 18 Biografier til stamtavle nr OLUF HANSEN. DÅd 1631 i Grue i Norge. Han blev 1590 kapellan i Grue. Blev 22/ valgt til sogneprést i Grue, hvilket valg blev stadféstet af statholderen 30/ Den 12/ mådte han biskop Jens NilssÅn i Vinger og ledsagede ham til Grue préstegñrd, hvor sogneprésten i Hof og dennes kapellan ogsñ var géster. 13/1 fik Égteparret en datter - Magdalene - dåbt af kapellanen med sogneprésten i Hof og biskopen som faddere. "En stor Hob af unge Folk var tilstede". Han var gift med sin forgéngers datter: KAREN OLUFSDATTER. Af bårn kendes: 1) Dorte Olufsdatter, gift med gñrdbruger pñ Holter i Nes, Romerike, Jens Thomassen. ( ). 2) Oluf Olufsen Grue (17-13) 3) Birgitte Olufsdatter, gift med lensmanden i Nes Hans Doknes. 4) Magdalene. 5) Laurits Olufsen Grue (DÅd 1673), der efterfulgte faderen som sogneprést i Grue OLUF IVERSEN. DÅd i august NÉvnes fårste gang 1575 i Huitfeldts stiftsbog som sogneprést i Grue. Januar 1592 sluttede han overenskomst med sin kapellen (39-1) om, at denne skulle udfåre al hans tjeneste mod at nyde halvdelen af kaldets indtégter. Denne overenskomst blev 1/ stadféstet af statholderen og Oslos biskop. Han menes ved sin dåd at have véret 75 Ñr gammel. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kun Karen Olufsdatter (39-2).

20 19 Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns VisitatsbÅger. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅn: Elverum. En bygdebeskrivelse.

21 20 Biografier til stamtavle nr Christensen Eschildsen. FÅdt ca DÅd i Gausdal i december Han var fra o.1565 sogneprést i StrÅm i Odalen i Norge, og blev 1575 sogneprést i Gausdal. Han var gift med: (N.N.) HELLESDATTER, der overlevede ham. I Égteskabet var 6 bårn: 1) Eschild Christensen. Var 1600 en velhavende handelsmand i Oslo. 2) Berthel Christensen. Var ved faderens dåd tingskriver i Gudbrandsdalen. 3) Hans Christensen. Blev ved faderens dåd sogneprést i Gausdal. 4) Niels Christensen (DÅd 1642) ProprietÉr pñ Lunde i Gausdal. 5) (NN) Christensdatter, gift med Gunder Pedersen Morsing. 6) Margrethe Christensdatter (16-14). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I og III. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Historisk Tidsskrift II/V. d) Bastian Svendsen: Gejstligheden i Oslo og Hamar stifter.

22 21 Biografi til stamtav1e nr.4l HANS HELLESEN. DÅd i Os Var i mange Ñr en sérdeles velrenommeret handelsmand i Oslo, men vi kender overordentlig lidt til hans liv, endskånt han névnes utallige gange i kilderne, f.eks. i toldvésenets og skattevésenets arkiver m.fl. steder, men rent personalhistoriske oplysninger om ham, er jeg ikke kommet pñ. Hans hustrus navn er ubekendt. BÅrn: 1) Aslaug Hansdatter. Ugift ved faderens dåd. 2) Cathrine Hansdatter. Gift med Torsten KolbjÅrnsen Arneberg (20-1). Hans 2.Égteskab. 3) Ellen Hansdatter. Gift med sogneprést i Romsdal Christen Steffensen Bang. 4) Marthe Hansdatter (17-12). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I,II og III. b) Alf Collett: En gammel ChristianiaslÉgt. c) Edw.Bull: Kristianias Historie II. d) L.J.Vogt: SlÉgten Vogt (der dog låber sur i Hellesenfamilien).

23 22 Biografier til stamtavle nr NIELS IBSEN. FÅdt i ãrhus DÅd sammesteds 3/ Han var kåbmand i ãrhus, hvor han i Ñrene fra 1627 til sin dåd tillige var rñdmand. Gift 1606 med: MAREN OLUFSDATTER. FÅdt i ãrhus 1589/90. DÅd sammesteds 6/3; 1680, 90 Ñr gammel. 2 sånner kendes: 1) Niels Nielsen ( ) KÅbmand i ãrhus. 2) Jacob Nielsen (11-9) OLUF SÖRENSEN BONDE. DÅd i ãrhus Han var kåbmand i ãrhus, og fra ca.1601 til sin dåd tillige rñdmand. Hans hustrus navn er ubekendt. 2 dåtre kendes: 1) Maren Olufsdatter (42-2) og 2) Anne Olufsdatter (dåd 1650). Hun var 66-11's anden hustru. Kilder: a) J.Hoffmeyer: Aarhus Bys Historie. b) Anna Thestrup: Eligerte ménd i Aarhus. c) Historiske AarbÅger for Aarhus Stift. Stamtavle over RÑdmand Clemen Smagbiers Efterkommere.

24 23 Biografi til stamtavle nr OLUF FADERSEN. DÅd 18/ i Lier. NÉvnes juni 1575 som sogneprést i Lier i Norge. 18/ kom biskop Jens NilssÅn til Lier préstegñrd, hvor han overnattede. Den néste dag fulgte hr.oluf ham et stykke af vejen til Sande. Da biskopen kom tilbage overnattede han igen pñ Lier préstegñrd. Ved afrejsen 27/9 gav han préstekonen en daler som "Gjestepenge". Denne gang blev han fulgt pñ vej af klokkeren. 2/ var biskopen pñ visitats. Ved denne lejlighed formanede han almuen til at vedligeholde kirken og isér kirkegñrden, der var meget forfalden. Ved gildet efter visitatsen var alle omegnens préster og deres koner tilstede. Biskopen overnattede atter- og préstekonen fik atter sin daler. Dette gentog sig atter 6/ OF havde i de senere Ñr sånnen Christopher som medhjélper, og fratrñdte 1603, 2 Ñr får sin dåd, til fordel for denne. Han var gift med: MARINA JENSDATTER, der overlevede ham. 2 sånner kendes af dette Égteskab: 1) Christopher Olufsen Pharo (18-11) og 2) Jens Olufsen (dåd 1630). SogneprÉst i Aker og pñ Akershus. Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns Visitatsbog. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅnn: SlÉgten Michelet.

25 24 Biografi til stamtavle nr HELLE BERTHELSEN. DÅd i Christiania o Der vides sñ godt som intet om denne stamfader for en sérdeles talrig efterslégt, der har sat et stérkt prég pñ Christiania og dens forretningsliv. Han névnes 1572 som borger og handelsmand i Oslo. I névnes han som borger i Oslo, men udover dette forekommer han ikke i byens arkiver. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kendes fålgende fire: 1) Berthel Hellesen (dåd 1640). KÅbmand og rñdmand i Christiania. 2) Hans Hellesen (41-1) 3) Niels Hellesen (dåd 1612) KÅbmand i Oslo. 4) Anne Hellesdatter (18-12). Kilder: Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. III.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

De Sjællandske Svaner Slægten Svane. Hans Svaning & Marine Sørensdatter Stage Ribenser

De Sjællandske Svaner Slægten Svane. Hans Svaning & Marine Sørensdatter Stage Ribenser Forord Forord Mit udgangspunkt og overbevisning er at moderen til orgelbyggeren Niels Abraham Svane og Vejle borgmesteren Hans Knudsen Svane er Ingeborg Jensdatter Svane børn. Og det er da også det vor

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Tro og pligt lærervejledning

Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt er Viborg Museums forløb om købstadens opståen og borgernes liv i middelalderens Viborg. Det er et forløb, som fokuserer på, hvordan det var at leve i en by i

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere