Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler 31-82 + navneregister"

Transkript

1 Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

2 1 Biografier til stamtavle nr.3l JACOB MOHRSEN (eller MÄHRSEN). FÅdt i Hamburg 29/ DÅd i Rellingen 25/ Blev dåbt dagen efter sin fådsel i St.Kathrine Kirke i Hamburg. Blev 1649 student i KÇnigsberg. Blev 1655 sogneprést i Rellingen, Pinneberg i Holsten magister. Han var enkemand, da han 1675, blev gift med: MAGDALENE CHRISTINE FÅdt 1649 i Hamburg. Levede endnu 1697 i Wedel i Holsten, og kaldes da i mandtatslisten for "Magister Mohrsens Witwe". BÅrn: 1)Christopher Johan ( ) KammerrÑd og stiftsamtsskriver i Bergen, hvor han 1711 blev féngslet for omfattende bedragerier. Kaldet "Storsvindleren". Gift med 32-2, enke efter )Anna Magdalene Mohrsen ( ) Gift 1.gang med låjtnant Martin Jochum Carstens (dåd 1703) og 2.gang med kaptajn Edvard Hageman (DÅd 1737). 3) Philip Ernst Mohrsen ( ) Kaptajn i infanteriet. 4)Sophia Catharina Mohrsen (1678-?) Gift med oberst Jacob Jacobsen Matheson (DÅd 1740). 5)Christian Frederik Mohrsen (4-9) FÅdt under foréldrenes besåg i Bergen hos faderens Éldste sån. Da denne blev stiftsamtsskriver var alle hans såskende bosat i Norge, ligesom moderens navn ogsñ figurerer i Bergen 1699, men om hun har bosat sig der er usikkert. 6)Christiane Elisabeth Mohrsen ( ) Gift med handelsmand i Bergen JÅrgen Jacobsen Dischington ( ). 7) Wibiana Lucia Mohrsen (1688-?). Gift med en kaptajn Holst JOHANNES MOHR (undertiden kaldet Meuzius). FÅdt 9/ DÅd i Hamburg 20/ Hvor han stammede fra vides ikke, men han fik 2/ borgerskab som notar i Hamburg, og kaldes da "Fremder". Han blev gift i Hamburg 1612 med:

3 2 31/4. ANNA CATHRINE VAN BALDERBETZ. Om hende vides kun, at hun overlevede manden, og af bårn kendes kun: Jacob Mohrsen (31-1). Kilder: a) Norsk Slekthistorist Tidsskrift, 12. b) Wiesener: Slekten Mohr fra Bevern. c) Gejstligheden i Slesvig-Holsten II. d) Norske rigsarkiv: Retssagen mod stiftsamtsskriver Mohrsen. NB. NÑr kommandår Christian Frederik Mohrsen i "Danske og norske SÅofficerer" kaldes sån af stiftsamtsskriver Mohrsen, er dette galt. Det fremgñr med al Ånskelig tydelighed af kommandår Mohrsens testamente, at stiftsamtsskriveren er hans meget Éldre halvbroder.

4 3 Biografier til stamtavle nr SEBASTIAN REIMERS. FÅdt 1671 i Bergen. DÅd sammesteds Han var borger og velstñende handelsmand i Bergen. SÑvidt det fremgñr af toldarkiverne var skibsproviantering hans hovederhverv. Han blev gift i Bergen ca.1692 med: CATHARINA thor MÖHLEN. Hun var ved Égteskabets indgñelse skilt fra stiftsamtsskriver Christopher Johan Mohrsen, der dåde i féngselet pñ Akershus efter 11 Ñrs indespérring. I norsk slekthistorisk tidsskrift névnes, at i den periode af Norges historie, der "kaldes svindleriernes epoke, var han storsvindleren par excellence". Han var bror til 4-9, der i TopsÅe-Jensens og Marquards vérk om danske såofficerer fejlagtigt anfåres som sån af stiftsamtsskriveren. Dette er ikke rigtigt, hvilket klart fremgñr af kommandår Mohrsens testamente, hvorefter stiftsamtsskriveran var Éldre halvbroder til kommandåren. Eneste barn af dette Égteskab: Rebecca Reimers (4-10) JOHAN REIMERS. FÅdt 1630, formentlig i LÜneburg. DÅd i Bergen o Indvandrede til Norge fra LÜneburg omkring Fik borgerskab som guldsmed i Bergen 3/ Blev gift i Bergen 24/ med: DIEDERICHE HANSDATTER MESSING. Hendes data kendes ikke. SÅn: Sebastian Reimers (32-1). JR. var allerede ved skatteanséttelsen 1657 en af Bergens rigeste ménd.

5 32-5. JÖRGEN thor MÖHLEN. FÅdt 1640 i Hamburg. DÅd i KÅbenhavn 25/ Efter JtM.s segl at dåmme synes slégten at have véret af tysk adel. Han var i sin ungdom udenlands (Holland, Frankrig og England, hvor han studerede og tilegnede sig sin tids bedste handelskundskaber) 10/ tog han borgerskab i Bergen. I borgerlisten er han indfårt som "JÅrgen ter Meulen", en skrivemñde, han benyttede i den fårste tid, for derefter at gñ over til den mere norske form "thor MÅhlen". Han begyndte at drive eksport- og importforretning i forbindelse med skibsrederi, og blev i låbet af et par Ñr en meget rig mand. Han bosatte sig pñ Strandsiden i Bergen, som fra l650-erne var blevet tilholdssted for den lokale handelsstand i modsétning til Bryggen, som var tyskernes tilholdssted. Mange handelsménd var indvandrere fra Tyskland og Holland, som tog borgerskab i Bergen og giftede sig ind i bergenske familier. Da Christian V besteg tronen i 1670 blev gennemfårt en handelspolitik, som tog sigte pñ, at de norske kåbménd skulle udkonkurrere den hidtil dominerende udenlandske skibsfart. Man ville gåre alt for, at pengene kunne blive i landet. Ved udbygning af flñden med de sñkaldte defensionsskibe, d.v.s. handelsfartåjer, som ogsñ kunne bruges til såmilitére formñl, mente kongen at have ståttet sagen, og tm. kåbte da ogsñ et anseligt antal af disse skibe. I 1685, da kongen besågte Bergen, og en aften var tm.s gést, blev der afgivet salut fra 5 defensionsskibe, tilhårende tm., og i 1696 var han ejer af 9 sñdanne skibe og medejer af seks. JtM.s skibe besejlede Holland, England, Frankrig og Tyskland. Sammen med andre redere besejlede han tillige Guineakysten og de vestindiske Åer. Endelig bår névnes en meget omfattende hvalfangst pñ GrÅnlandshavet. Det lykkedes th. at fñ udvirket hos kongen - i en forordning af 1/ at alle varer, som blev oplagt i Bergen, skulle fritages for den "eene Pro Cento", som tidligere havde véret givet, "paa det Vilkaar, at bemeldte Varer fåres lige fra de Steder, hvor de falder" begyndte han at drive rationel hvalfangst, névnte Ñr med 1 skib, 1674 med 2 skibe og , med 3 skibe. Udbyttet havde véret "svért god". 2/ var der - ligeledes pñ tm.s foranledning blevet givet 4

6 Bergens indbyggere tilladelse til at fange hval, torsk og sild og eksportere disse varer, hvorhen de ville - og uden at betale told. 28/ sender tm. et udfårligt andragende til kongen om privilegium pñ GrÅnlandsfarten for Bergens borgere, og appellerer til kongens Ånske om at holde den udenlandske skibsfart i skak. Han beder ligeledes om, at udfårselstolden pñ tran, hvalben o.l. mñ bortfalde, og at der nedlégges forbud mod import af disse varer fra fremmede lande. Endelig beder han om - grundet mangelen pñ erfarne skibsofficerer - at sñdanne, der er villige til at besejle GrÅnland, mñ fritages for "Skatt oc Tynge", i hvert fald i nogle Ñr, samt at de, der vil uddanne sig til sñdan GrÅnlandsfart, mñ blive fritaget for udskrivning til krigstjeneste. Der lñ en sérdeles grundig planlégning bag dette vidtlåftige andragende. Den 3/ imådekom kongen blankt hans andragender, og han fik samtidig tilladelse til at anlégge en reberbane pñ Sydnes, hvor han i forvejen havde store anlég til udnyttelse af hvalproduktionen blev her tilvirket tdr.tran og 1932 "vñger" hvalben. Men tm. havde mange andre jern i ilden var han begyndt at anbringe en del af sin kapital i manufakturvarer. AnlÉget af reberbanen var et skridt i denne retning, men deres kapacitet oversteg snart GrÅnlandsfartens behov, og 22/ gav kongen ham tilladelse til at sélge varer fra reberbanen til andre skibe fik han tilladelse til at leje et meget stårre areal af Bergens bymark, end han havde får. PÑ denne lejekontrakt fik tm. 25/ Kongelig konfirmation for sig og sine arvniger. Han oprettede 1682 et saltbrénderi og et sébekogeri, og pñ begge fik han privilegier, der sikrede ham eneforhandlingen i Norge - og delvis ogsñ i Danmark. Driften af manufakturerne blev yderligere udbygget ved et privilegiebrev, der udstedtes af kongen i Det hedder heri, at tm. i tillég til de bedrifter, han allerede havde i gang, havde tilbudt en rékke manufakturer, "nemlig til Ulden Manufactur af Klede oc Bay, et Raspmagerie, et Farverie, et Hattemagerie, et hollandsk Seildugsvefverie, et Spickermagerie, et Garberie oc et Fellberederie oc endelig een Krud-MÅlle". JtM. fik, nñr fabrikkerne var komnet i drift, ret til at forbyde indfårsel af varer, som han selv producerede. 5

7 Endvidere fik han toldfrihed for de varer (rñstoffer), som benyttedes i hans mange bedriffer. Sydnes fik han ved kgl. bevilling af 25/ ret til at kalde "MÅhlenpris", og det blev snart et industricentrum af store dimensioner. 29/ udnévnte Christian V ham til kommercedirektår for hele Norge - et embede, der var specielt oprettet for ham. KommercedirektÅren fik rang med landsdommere i Danmark. Efter sin instruks af 29/ skulle han vére mellemmand mellem de norske néringsdrivende sñvel som de norske embedsménd - og kollegierne i KÅbenhavn, udtale sig om alle ansågninger fra Norge af handelsog industripolitisk betydning og formidle, vurdere og eventuelt selv fremsétte forslag til nye virksomheder - og holde myndighederne i KÅbenhavn á-jour med alt, der var af betydning for néringslivet. Den enestñende tillid, der vistes tm. ved denne udnévnelse skyldtes utvivlsomt, at kongen interesserede sig specielt for ham, og gennem talrige personlige samtaler med ham under hans mange ophold i KÅbenhavn, var blevet imponeret af hans initiativrige og fantasifulde virksomhed. Som kommercedirektår udfoldede han - som jo pñ alle andre omrñder - en energisk og ÑrvÑgen virksomhed. Forslag og planer stråmmede fra hans hñnd til kommercekollegiet, planer til forbedringer, udvidelser og nyskabelser pñ alle forretningslivets felter oprettede han Bergens fårste bårs og fremsatte 1698 planer om oprettelse i KÅbenhavn af et bankinstitut efter engelsk månster. Stillingen som kommercedirektår kom ikke til at fñ varig betydning, fordi den i fårste rékke var knyttet til tm.s utallige virksomheder og bñret oppe af hans imponerende, magtfulde personlighed. I slutningen af 1690-erne indtrñdte imidlertid en fålelig konjunkturéndring, og ogsñ tm. kom i Åkonomiske vanskeligheder. I 1690 havde han sluttet aftale med det vestindiske kompagni om besejling af St.Thomas. Dette bragte tm. et tab pñ Rdl. 19/ sendte han kongen en klage. Han blev bedt om at fremsétte forslag til erstafning, og foreslog da, at der blev givet ham tilladelse til at udstede egne banco-sedler til brug ved varekåb i det nordenfjeldske Norge, hvorved han ville blive sparet for kontante udlég. ForblÅffende nok blev dette godkendt af kongen. 6

8 Netop i 1699 var tm.s Åkonomiske stilling meget anspéndt, men tilsyneladende har intet kunnet knékke denne energiske natur. Han pråvede at genrejse sin private Åkonomi ved at forelégge Frankrigs statsmyndigheder et projekt om reduktion af den franske valuta, men denne sag synes at vére låbet ud i sandet. Samme Ñr dåde Christian V, som altid havde ståttet tm. og den yderst sparsommelige, men tillige desvérre meget snéversynede Frederik IV besteg tronen. Det gik fra nu af stérkt tilbage for tm.s virksomheder. I 1704 var der af de mange fabrikker kun sébekogeriet tilbage. Et meget hñrdt slag for ham var den omfattende bybrand i Bergen 19/5 1702, hvorved hans enorme privatbolig (Strandgaten 53) bréndte totalt ned, men som sagt - intet kunne kue hans livlige Ñnd, og 2 mñneder efter branden afleverede han til kongen i KÅbenhavn en fuldt férdig og meget minutiås plan for byens genrejsning med detaillerede gade- og husbeskrivelser og nåjagtige og udpenslede omkostningsoverslag. I 1704, da tm. pñ det nérmeste var ruineret, fik han stillingen som kommercerñd ved kommercekollegiet i KÅbenhavn, og selvom han fortsat lånnedes som kommercedirektår, betragtedes denne stilling i realiteten som nedlagt. NÑr hans uhyre omfattende foretagender til slut gik nedenom, var en del af grunden vel nok, at de var blevet, sñ talrige, at han mistede overblikket, men den helt afgårende Ñrsag var, at regeringens industri- og handelspolitik var totalt forfejlet. Efter fransk skik skulle der med vold og magt skabes en industri, der ikke var afpasset til landets behov eller de hjemlige markeder. Hvorom alting er stñr tm.s skikkelse for eftertiden meget lysende. Han var et eksempel pñ ubestikkelig héderlighed, hvad man mñ regne til sjéldenhederne i den datidige norske handelsstand. Han er utvivlsomt den stårste handelsmand, Norge har haft. Han blev gift i Bergen ca.1677 med: GIERTRUD MAGERS. DÅd 1719 i Bergen. Datter: Catharine thor MÅh1en (32-2)

9 JàRGEN THER MàHLEN. DÅd 1646 i Hamburg. Fik 3/ borgerskab som kåbmand i Hamburg. Det anfåres 12/9 1645, at han beboede "en Have med opstñende Hus" i St.Michelis Strasse ved enden af St.Jacobistrasse. Ved skifte 21/ gik denne ejendom i arv til hans enke. Han var gift med: CATHARINA. Hendes data kendes ikke, men hun giftede sig 2.gang efterñret 1647 med en Matthias Lederbuhr. De havde 3 bårn: Margrethe, Heinrich og JÜrgen (32-5) HENRIK MAGERS. DÅd 1671 i Bergen. Han var velhavende kåbmand i Bergen. Var i 5 Ñr byens néststårste skatteyder. Han blev gift ca.1637 i Bergen med: MâGTELE ANDERSDATTER. Hendes data kendes ikke. Datter: Giertrud Magers (32-6). Henrik Magers var indvandret 1636 til Bergen fra LÜneburg. Kilder til stamtavle nr. 32. a) Norsk slekthistorisk Tidsskrift (Mohrsen) b) Norsk biografisk Leksikon (5-11) c) Wiesener: SlÉgten Mohr fra Bevern ( )

10 9 Biografier til stamtavle CHRISTEN FRIIS. DÅd i Ribe ca Det vides ikke, hvad Christen Friis var. Man ved kun fra hans vñben, at han tilhårte den Éldgamle familie Friis, der i et par hundrede Ñr forinden havde floreret i Ribe, og uden tvivl var af gammel adel. Sandsynligvis var han en Étling af den Johannes Friis, der 1388 beseglede et retsdokument til vitterlighed sammen med Ribebispen. Han blev gift ca.1565 med: KIRSTEN CHRISTENSDATTER. FÅdt 1545 i Ribe. DÅd sammesteds 14/ Begravet i domkirken med sin anden mand, storkåbmand og rñdmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (dåd 1618). I fårste Égteskab 5 bårn, i andet 2 sånner, der begge antog navnet Friis: 1) Maren Christensdatter Friis. Gift 1.gang med Hans Hansen Svane, sån af , 2.gang med sogneprést ved St.Kathrine Kirke i Ribe, kanniken Niels SÅrensen Glud. 2) Margrethe Christensdatter Friis. Gift 1.gang med. Borger i Ribe Lambert Knudsen og 2.gang med kåbmand og rñdmand i Ribe Oluf Pedersen Roed (dåd 1620). 3) Anders Christensen Friis (dåd 1628). Renteskriver i KÅbenhavn. 4) SÅren Christensen Friis (25-13). 5) Karen Christensdatter Friis (13-12). 6) Christen Nielsen Friis ( ) Kannik og kirkevérge for Ribe domkirke. 7) Hans Nielsen Friis ( ). Borgmester i Ribe. Kilder: H.Friis-Petersen: Familien Friis fra Ribe. J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Wiberg: Alm.dansk PrÉstehistorie. P.Terpager: RipÉ CimbricÉ

11 10 Biografier til stamtavle nr SÖREN JACOBSEN STAGE. FÅdt 1509 i Thy. DÅd i Ribe 30/ Han nedsatte sig ca.1530 som borger i Ribe, hvor han snart erhvervede sig en anset stilling i kraft af personlig dygtighed og en solid handelsmoral. Hans handelsvirksomhed omfattede studeog produkthandel. Allerede 1547 blev han rñdmand i Ribe, og 1571 blev han borgmester efter sin svoger Jens Hegelund. Hans enorme smårkåb omtales i rñdstueprotokollerne, og i forñret 1572 var han og da fleste af rñdméndene pñ een gang bortrejste - til Holsten og Holland med deres stude mñ nogen have rejst beskyldninger imod ham, for lårdagen får Maria Bebudelse krévede han pñ tinget vidnesbyrd af 24 uvildige ménd og alle andre tilstedevérende, om det var nogen vitterligt, at han havde taget "stikpenge" eller forurettet nogen, siden han blev borgmester. Beskyldningerne viste sig at vére fuldsténdig ubegrundede. Han blev gift 1537 i Ribe med: ANNA SÖRENSDATTER KLYN (eller KLYNE). FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 13/ I Égteskabet var 5 bårn: 1) Marine SÅrensdatter Stage (52-2). 2) Jacob SÅrensen Stage ( ), 23 Ñr. 3) Karine SÅrensdatter Stage ( ) Gift med den senere biskop i Ribe Poul Madsen ( ). 4) Anders SÅrensen Klyn (Stage) (13-13). 5) Dorethe SÅrensdatter ( ) Gift med handelsmand i Ribe Peder Baggesen. Han var sån af rñdmand Bagge Jensen (42-5), der sammen med SÅren Jacobsen Stage beherskede handelen i Ribe og uden sammenligning var byens rigeste ménd. Fra dette Égtepar nedstammer Johannes Ewald. BÑde SJS og hans hustru ligger begravet i St.Kathrine kirke i Ribe, hvor der findes et epitafium over den, forfattet af svigersånnen, magister Hans Svaning. Det névnes heri, at SJS holdt fast ved ret og billighed, dåmte lasterne strengt, og fortjente ros for sit strengt afholdende liv, som han fårte uagtet sin store rigdom.

12 SJS skal ifålge biskop Blochs samlinger have efterladt sånnen Anders Rdl. Marine og Dorethe hver Rdl., alt i rede penge, foruden en bunke jordegods og huse i Ribe og omegn JACOB STAKE - levede endnu 1542 i Thy og var gift med: MARIA BURRE. Det névnes i adskillige kilder, at dette Égtepar var af svensk adelsslégter (STAKE og BURRE), og at de pñ grund af politiske stridigheder flygtede fra Sverige o.1505, og slog sig ned i Thy. Om dette er rigtigt, vil vel nok aldrig blive opklaret, selvom der er visse ting, der kunne tyde pñ, at Maria Burre var datter af den Christopher Sigesson Burre, der var håvedsmand ved Erik XIV.s livvagt, blev adlet af Johan III, og ligger begravet i Uppsala domkirke. For JS.s vedkommende er der stårre sandsynlighed for, at han tilhårte den holstenske adelsslégt Stake, selvom det ikke i Åjeblikket er muligt at placere ham pñ denne slégts stamtavle. Af bårn kendes kun SÅren Jacobsen Stage (35-1) SÖREN KLYNE. FÅdt ca DÅd 1522 i Ribe. Han var en sérdeles velhavende og driftig studehandler i Ribe, og drev udstrakt handel med Holland. Udover dette vides intet om ham. Ejheller hans hustru kender vi noget til. Af bårn kender vi 4, nemlig: 1) Frants Klyn, der blev kåbmand i Ribe. 2) Jens Klyn, der ligeledes blev kåbmand i Ribe. 3) Anna SÅransdatter Klyn (35-2) og 4) Karen SÅrensdatter Klyne, gift med borger i Ribe Peder Krag, foréldre til professorerne Niels og Anders Krag.

13 NB. NÑr SÅren Jacobsen Stage som ovenfor névnt aflåste sin svoger som borgmester, mñ dette svogerskab sikkert bero pñ, at han har haft en såster, der var gift med Jens Hegelund? 12 Kilder: a) A.Balling: Meine Vorfahren. b) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. c) Frede Therkelsen: SlÉgter. d) Ribe RÑdstueprotokoller. e) Historisk-topografisk tidsskrift for Aarhus Amt,1.hefte.

14 13 Biografier til stamtavle LAURITS THÖGERSEN. FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 1/ Han var en handelsmand af megen anseelse og meget velhavende, om end ikke sñ rig som sin datters svigerfar, SÅren Jacobsen Stage (35-1). Han ejede og beboede den senere géstgivergñrd pñ torvet (nu hotel Dagmar), som han lod opbygge efter den store ildebrand i blev han rñdmand og 1584 borgmester i Ribe. Digteren Hans Lauridsen Amerinus har i en digtsamling, der udkom 1576 et digt til LT, hvori han Ånsker ham tillykke, hvad enten han deltager i rudstuens eller tingets forhandlinger, eller han "med dobbelthornet HÉr til lands og til vands bryder frem gennem fremmede Lande", eller hans skibe befor havene. Den dobbelthornede hér er uden tvivl de enorme studeflokke, som blev drevet til Holsten og Holland for salg. IÅvrigt anfårte han som rñdmand det krigsmandskab, som Ribe by mñtte stille under krigen mod Sverige Han efterfulgtes som borgmester af efternévnte Ib Thornum. Gift 1.gang i Ribe 1549 med: KARINE JENSDATTER VARDER. FÅdt i Ribe Begravet i Ribe (Kathrine sogn) 2/ Hun var fårst enke efter en ubekendt Jens. Han gift 2.gang oktober 1570 med Ingeborg Lambertsdatter ( ). FÅlgende bårn kendes: 1) Karine Jensdatter (dåd l587). Gift 1.gang med rñdmand i Vejle Hans Jensen (dåd 1574) og 2.gang med borger i Ribe Jens Baggesen (se 74-5). 2) Anne Jensdatter, gift med borger i Ribe SÅren Alle. 3) Kirstine Lauritsdatter (13-14). 4) Mette Lauritsdatter, gift med handelsmand i Ribe Bertel Nielsen SkrÉdder (dåd o.1610). 5) Lene Lauritsdatter (dåd o.1601) gift 1.gang med borger i Ribe Oluf Nielsen (dåd 1587) og 2.gang med biskop i Ribe Ivar Ivarsen Hemmet ( ).

15 NB. LT deltog 12/ sammen med Ribes borgmester Jens Andersen og 2 andre rñdménd i prins Christians, hyldning i Viborg, og blev umiddelbart efter borgmester THÖGER LAURITSEN. Om ham vides overhovedet intet udover, at han var gift med: MAREN ARCHESDATTER. FÅdt DÅd i Ribe 10/ , 96 Ñr gammel. De havde i hvert fald fålgende 4 bårn: 1) Maren ThÅgersdatter (dåd 1611) gift med borgmester i Ribe Ib Tornum (dåd 1602). 2) Karen ThÅgersdatter, gift med borger i Ribe Peder Boesen. 3) Inge ThÅgersdatter, gift med Henning Guldsmed i Ribe, og 4) Laurits ThÅgersen (36-1) JENS CHRISTJERNSEN VARDER. FÅdt o.1490 i Varde. DÅd i Ribe 25/ Han var 1516 indskrevet ved universitetet i KÅbenhavn. Var 1523 kansler hos biskop Iver Munek. Var den sidste papistiske sogneprést ved St.Peders sogn i Ribe, og blev 1537 den fårste lutherske sogneprést ved St.Kathrine kirke i Ribe, og s.ñ. domherre. Han giftede sig 1540 efter at vére gñet over til den lutherske lére med sin samleverske: KAREN eller KARINA, der var mor til den 25 Ñr tidligere fådte datter (36-2) CHRISTJERN NIELSEN. Han névnes ca.1520 som borgermester i Varde. Var en betydelig studehandler, der stod i handelsforbindelse med kong Hans og var den drivende kraft i Vardeborgernes protestaktioner

16 mod Ribeborgernes privilegier pñ dette felt. Hans hustrus navn er ubekendt. FÅlgende bårn kendes: 1) Jens Christjernsen Varder (36-5). 2) Lene Christjernsdatter (= 74-4) 3) Mette Christjernsdatter (dåd 1554) gift med rñdmand i Ribe Lauge Steffensen. 15 Kilder: a) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. (Alle) b) C.Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie. c) J. Vahl: SlÉgtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, borgmester i Varde o d) Wibergs: Alm.dansk PrÉstehistorie. e) A.Halling: Meine Vorfahren.

17 16 Biografier til stamtavle nr SIMON SURBEK. DÅd i KÅbenhavn 11/ Han var oprindelig islandsk kåbmand stévnede han en islandsk kåbmand og en lagmand, der begge havde forsågt at overtale de engelske kåbménd til at handle med indbyggerne, endnu får de kongelige skibe var ankommet udnévntes han til kongens tolder og kåbmand pñ VespenÅ, og der udstedtes 9/4 névnte Ñr en detailleret instruks for ham. Med hensyn til handelen dannede han et interessentselskab, hvorom der 30/ udstedtes et kgl. brev, at nñr han, der havde fñet bevilling pñ ä af indtégten, ikke ville "gjåre ret Skibsomkostning og Skibsfragt med sine Medinteressentere" skulle han give afkald pñ privilegiet. 6/ var han blevet rñdmand i KÅbenhavn, og 26/ blev han indsat i borgmesterposten af rigshofmesteren Kristoffer Valkendorff. Han ejede en gñrd pñ NÅrregade og var kirkevérge for Frue Kirke. Gift med: KARINA. Om hende vides intet udover, at hun 4/ fik kvittans for hans regnskaber for VespenÅ. Deres sån Simon blev ligeledes borgmester i KÅbenhavn, datteren Anne blev gift med den store kåbenhavnske handelsmand, borgmester Mikkel Vibe, og datteren Maren = Kilder: O.Nie1sen: KjÅbenhavns Historie og beskrivelse.

18 17 Biografier til stamtavle nr FRANTS FRANTSEN FLOR (ITALUS) FÅdt ca.1530, formentlig i Florentz. DÅd Han névnes 17/ som sogneprést i Nannestad i Norge. I juni 1572 vandt han en odelssag for lagtinget i Oslo. Omtales flere gange i anledning af bispeinspektioner. I 1579 fårte hanog vandt en proces mod sogneprést Nils ThomassÅn i Ullensaker. Han névnes sidste gang juni 1582, da han fik kongeligt tilsagn om, at hans sån Laurits mñtte fñ kaldet efter ham. April 1582 tiltrñdte sånnen embedet. Han var gift med: MARGRETHE OLUFSDATTER. Om hende vides kun, at hun endnu levede i oktober 1594, og dåde kort tid efter, formentlig i begyndelsen af I Égteskabet var fålgende bårn: 1) Margrethe Frantsdatter Flor (16-12) 2) Augustus Frantsen Flor (dåd 1604) SogneprÉst i HÅland. 3) Laurits Frandsen Flor (dåd 1614) SogneprÉst i Nannestad. Kilder: A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet

19 18 Biografier til stamtavle nr OLUF HANSEN. DÅd 1631 i Grue i Norge. Han blev 1590 kapellan i Grue. Blev 22/ valgt til sogneprést i Grue, hvilket valg blev stadféstet af statholderen 30/ Den 12/ mådte han biskop Jens NilssÅn i Vinger og ledsagede ham til Grue préstegñrd, hvor sogneprésten i Hof og dennes kapellan ogsñ var géster. 13/1 fik Égteparret en datter - Magdalene - dåbt af kapellanen med sogneprésten i Hof og biskopen som faddere. "En stor Hob af unge Folk var tilstede". Han var gift med sin forgéngers datter: KAREN OLUFSDATTER. Af bårn kendes: 1) Dorte Olufsdatter, gift med gñrdbruger pñ Holter i Nes, Romerike, Jens Thomassen. ( ). 2) Oluf Olufsen Grue (17-13) 3) Birgitte Olufsdatter, gift med lensmanden i Nes Hans Doknes. 4) Magdalene. 5) Laurits Olufsen Grue (DÅd 1673), der efterfulgte faderen som sogneprést i Grue OLUF IVERSEN. DÅd i august NÉvnes fårste gang 1575 i Huitfeldts stiftsbog som sogneprést i Grue. Januar 1592 sluttede han overenskomst med sin kapellen (39-1) om, at denne skulle udfåre al hans tjeneste mod at nyde halvdelen af kaldets indtégter. Denne overenskomst blev 1/ stadféstet af statholderen og Oslos biskop. Han menes ved sin dåd at have véret 75 Ñr gammel. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kun Karen Olufsdatter (39-2).

20 19 Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns VisitatsbÅger. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅn: Elverum. En bygdebeskrivelse.

21 20 Biografier til stamtavle nr Christensen Eschildsen. FÅdt ca DÅd i Gausdal i december Han var fra o.1565 sogneprést i StrÅm i Odalen i Norge, og blev 1575 sogneprést i Gausdal. Han var gift med: (N.N.) HELLESDATTER, der overlevede ham. I Égteskabet var 6 bårn: 1) Eschild Christensen. Var 1600 en velhavende handelsmand i Oslo. 2) Berthel Christensen. Var ved faderens dåd tingskriver i Gudbrandsdalen. 3) Hans Christensen. Blev ved faderens dåd sogneprést i Gausdal. 4) Niels Christensen (DÅd 1642) ProprietÉr pñ Lunde i Gausdal. 5) (NN) Christensdatter, gift med Gunder Pedersen Morsing. 6) Margrethe Christensdatter (16-14). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I og III. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Historisk Tidsskrift II/V. d) Bastian Svendsen: Gejstligheden i Oslo og Hamar stifter.

22 21 Biografi til stamtav1e nr.4l HANS HELLESEN. DÅd i Os Var i mange Ñr en sérdeles velrenommeret handelsmand i Oslo, men vi kender overordentlig lidt til hans liv, endskånt han névnes utallige gange i kilderne, f.eks. i toldvésenets og skattevésenets arkiver m.fl. steder, men rent personalhistoriske oplysninger om ham, er jeg ikke kommet pñ. Hans hustrus navn er ubekendt. BÅrn: 1) Aslaug Hansdatter. Ugift ved faderens dåd. 2) Cathrine Hansdatter. Gift med Torsten KolbjÅrnsen Arneberg (20-1). Hans 2.Égteskab. 3) Ellen Hansdatter. Gift med sogneprést i Romsdal Christen Steffensen Bang. 4) Marthe Hansdatter (17-12). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I,II og III. b) Alf Collett: En gammel ChristianiaslÉgt. c) Edw.Bull: Kristianias Historie II. d) L.J.Vogt: SlÉgten Vogt (der dog låber sur i Hellesenfamilien).

23 22 Biografier til stamtavle nr NIELS IBSEN. FÅdt i ãrhus DÅd sammesteds 3/ Han var kåbmand i ãrhus, hvor han i Ñrene fra 1627 til sin dåd tillige var rñdmand. Gift 1606 med: MAREN OLUFSDATTER. FÅdt i ãrhus 1589/90. DÅd sammesteds 6/3; 1680, 90 Ñr gammel. 2 sånner kendes: 1) Niels Nielsen ( ) KÅbmand i ãrhus. 2) Jacob Nielsen (11-9) OLUF SÖRENSEN BONDE. DÅd i ãrhus Han var kåbmand i ãrhus, og fra ca.1601 til sin dåd tillige rñdmand. Hans hustrus navn er ubekendt. 2 dåtre kendes: 1) Maren Olufsdatter (42-2) og 2) Anne Olufsdatter (dåd 1650). Hun var 66-11's anden hustru. Kilder: a) J.Hoffmeyer: Aarhus Bys Historie. b) Anna Thestrup: Eligerte ménd i Aarhus. c) Historiske AarbÅger for Aarhus Stift. Stamtavle over RÑdmand Clemen Smagbiers Efterkommere.

24 23 Biografi til stamtavle nr OLUF FADERSEN. DÅd 18/ i Lier. NÉvnes juni 1575 som sogneprést i Lier i Norge. 18/ kom biskop Jens NilssÅn til Lier préstegñrd, hvor han overnattede. Den néste dag fulgte hr.oluf ham et stykke af vejen til Sande. Da biskopen kom tilbage overnattede han igen pñ Lier préstegñrd. Ved afrejsen 27/9 gav han préstekonen en daler som "Gjestepenge". Denne gang blev han fulgt pñ vej af klokkeren. 2/ var biskopen pñ visitats. Ved denne lejlighed formanede han almuen til at vedligeholde kirken og isér kirkegñrden, der var meget forfalden. Ved gildet efter visitatsen var alle omegnens préster og deres koner tilstede. Biskopen overnattede atter- og préstekonen fik atter sin daler. Dette gentog sig atter 6/ OF havde i de senere Ñr sånnen Christopher som medhjélper, og fratrñdte 1603, 2 Ñr får sin dåd, til fordel for denne. Han var gift med: MARINA JENSDATTER, der overlevede ham. 2 sånner kendes af dette Égteskab: 1) Christopher Olufsen Pharo (18-11) og 2) Jens Olufsen (dåd 1630). SogneprÉst i Aker og pñ Akershus. Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns Visitatsbog. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅnn: SlÉgten Michelet.

25 24 Biografi til stamtavle nr HELLE BERTHELSEN. DÅd i Christiania o Der vides sñ godt som intet om denne stamfader for en sérdeles talrig efterslégt, der har sat et stérkt prég pñ Christiania og dens forretningsliv. Han névnes 1572 som borger og handelsmand i Oslo. I névnes han som borger i Oslo, men udover dette forekommer han ikke i byens arkiver. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kendes fålgende fire: 1) Berthel Hellesen (dåd 1640). KÅbmand og rñdmand i Christiania. 2) Hans Hellesen (41-1) 3) Niels Hellesen (dåd 1612) KÅbmand i Oslo. 4) Anne Hellesdatter (18-12). Kilder: Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. III.

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE VED TH. H A U C H -FAUSBØLL DANSK GENEALOGISK INSTITUT KØBENHAVN MCMXXXI CHARLES L E R BERG. BO GTR.KBHVN 1 1905 udgav

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Mødrene Gård Oluf Bagers Mødrene Gård Bygninger, beboere, besiddere og begivenheder Udgivet af Realea A/S Bygninger er en del af vor kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vore forfædre har givet videre, og som vi er

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Birgitte Dedenroth-Schou Jens Åge S. Petersen Kolding Stadsarkiv 2001 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou, Jens Åge S. Petersen og Kolding Stadsarkiv

Læs mere

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG SCHRØDER- SLÆGTEN PAA GRUNDLAG AF JOHS. E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG VED FREDERIK SCHRØDER SÆRTRYK AF 2. UDGAVE KOLDING KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI 1937 Efterskrift af E.6.2.2.1

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 Peter Wagner Botanisk Museum og Centralbibliotek Sølvgade 83 opg. S 1307 København K G.C. Oeder's remarks

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør.

En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør. Jens Immanuel Baggesen, pastel af Christian Hornemann, udført i 1806. Originalen måler 510 x 439 mm og tilhører Universitetsbiblioteket i Kiel. Se supplerende oplysninger side 22. En kildesamling om Jens

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere