Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler 31-82 + navneregister"

Transkript

1 Justitiarius i häjesteret Peter Frederik Koch Og Mathilde Hauchs forfådre III. Biografier til stamtavler navneregister

2 1 Biografier til stamtavle nr.3l JACOB MOHRSEN (eller MÄHRSEN). FÅdt i Hamburg 29/ DÅd i Rellingen 25/ Blev dåbt dagen efter sin fådsel i St.Kathrine Kirke i Hamburg. Blev 1649 student i KÇnigsberg. Blev 1655 sogneprést i Rellingen, Pinneberg i Holsten magister. Han var enkemand, da han 1675, blev gift med: MAGDALENE CHRISTINE FÅdt 1649 i Hamburg. Levede endnu 1697 i Wedel i Holsten, og kaldes da i mandtatslisten for "Magister Mohrsens Witwe". BÅrn: 1)Christopher Johan ( ) KammerrÑd og stiftsamtsskriver i Bergen, hvor han 1711 blev féngslet for omfattende bedragerier. Kaldet "Storsvindleren". Gift med 32-2, enke efter )Anna Magdalene Mohrsen ( ) Gift 1.gang med låjtnant Martin Jochum Carstens (dåd 1703) og 2.gang med kaptajn Edvard Hageman (DÅd 1737). 3) Philip Ernst Mohrsen ( ) Kaptajn i infanteriet. 4)Sophia Catharina Mohrsen (1678-?) Gift med oberst Jacob Jacobsen Matheson (DÅd 1740). 5)Christian Frederik Mohrsen (4-9) FÅdt under foréldrenes besåg i Bergen hos faderens Éldste sån. Da denne blev stiftsamtsskriver var alle hans såskende bosat i Norge, ligesom moderens navn ogsñ figurerer i Bergen 1699, men om hun har bosat sig der er usikkert. 6)Christiane Elisabeth Mohrsen ( ) Gift med handelsmand i Bergen JÅrgen Jacobsen Dischington ( ). 7) Wibiana Lucia Mohrsen (1688-?). Gift med en kaptajn Holst JOHANNES MOHR (undertiden kaldet Meuzius). FÅdt 9/ DÅd i Hamburg 20/ Hvor han stammede fra vides ikke, men han fik 2/ borgerskab som notar i Hamburg, og kaldes da "Fremder". Han blev gift i Hamburg 1612 med:

3 2 31/4. ANNA CATHRINE VAN BALDERBETZ. Om hende vides kun, at hun overlevede manden, og af bårn kendes kun: Jacob Mohrsen (31-1). Kilder: a) Norsk Slekthistorist Tidsskrift, 12. b) Wiesener: Slekten Mohr fra Bevern. c) Gejstligheden i Slesvig-Holsten II. d) Norske rigsarkiv: Retssagen mod stiftsamtsskriver Mohrsen. NB. NÑr kommandår Christian Frederik Mohrsen i "Danske og norske SÅofficerer" kaldes sån af stiftsamtsskriver Mohrsen, er dette galt. Det fremgñr med al Ånskelig tydelighed af kommandår Mohrsens testamente, at stiftsamtsskriveren er hans meget Éldre halvbroder.

4 3 Biografier til stamtavle nr SEBASTIAN REIMERS. FÅdt 1671 i Bergen. DÅd sammesteds Han var borger og velstñende handelsmand i Bergen. SÑvidt det fremgñr af toldarkiverne var skibsproviantering hans hovederhverv. Han blev gift i Bergen ca.1692 med: CATHARINA thor MÖHLEN. Hun var ved Égteskabets indgñelse skilt fra stiftsamtsskriver Christopher Johan Mohrsen, der dåde i féngselet pñ Akershus efter 11 Ñrs indespérring. I norsk slekthistorisk tidsskrift névnes, at i den periode af Norges historie, der "kaldes svindleriernes epoke, var han storsvindleren par excellence". Han var bror til 4-9, der i TopsÅe-Jensens og Marquards vérk om danske såofficerer fejlagtigt anfåres som sån af stiftsamtsskriveren. Dette er ikke rigtigt, hvilket klart fremgñr af kommandår Mohrsens testamente, hvorefter stiftsamtsskriveran var Éldre halvbroder til kommandåren. Eneste barn af dette Égteskab: Rebecca Reimers (4-10) JOHAN REIMERS. FÅdt 1630, formentlig i LÜneburg. DÅd i Bergen o Indvandrede til Norge fra LÜneburg omkring Fik borgerskab som guldsmed i Bergen 3/ Blev gift i Bergen 24/ med: DIEDERICHE HANSDATTER MESSING. Hendes data kendes ikke. SÅn: Sebastian Reimers (32-1). JR. var allerede ved skatteanséttelsen 1657 en af Bergens rigeste ménd.

5 32-5. JÖRGEN thor MÖHLEN. FÅdt 1640 i Hamburg. DÅd i KÅbenhavn 25/ Efter JtM.s segl at dåmme synes slégten at have véret af tysk adel. Han var i sin ungdom udenlands (Holland, Frankrig og England, hvor han studerede og tilegnede sig sin tids bedste handelskundskaber) 10/ tog han borgerskab i Bergen. I borgerlisten er han indfårt som "JÅrgen ter Meulen", en skrivemñde, han benyttede i den fårste tid, for derefter at gñ over til den mere norske form "thor MÅhlen". Han begyndte at drive eksport- og importforretning i forbindelse med skibsrederi, og blev i låbet af et par Ñr en meget rig mand. Han bosatte sig pñ Strandsiden i Bergen, som fra l650-erne var blevet tilholdssted for den lokale handelsstand i modsétning til Bryggen, som var tyskernes tilholdssted. Mange handelsménd var indvandrere fra Tyskland og Holland, som tog borgerskab i Bergen og giftede sig ind i bergenske familier. Da Christian V besteg tronen i 1670 blev gennemfårt en handelspolitik, som tog sigte pñ, at de norske kåbménd skulle udkonkurrere den hidtil dominerende udenlandske skibsfart. Man ville gåre alt for, at pengene kunne blive i landet. Ved udbygning af flñden med de sñkaldte defensionsskibe, d.v.s. handelsfartåjer, som ogsñ kunne bruges til såmilitére formñl, mente kongen at have ståttet sagen, og tm. kåbte da ogsñ et anseligt antal af disse skibe. I 1685, da kongen besågte Bergen, og en aften var tm.s gést, blev der afgivet salut fra 5 defensionsskibe, tilhårende tm., og i 1696 var han ejer af 9 sñdanne skibe og medejer af seks. JtM.s skibe besejlede Holland, England, Frankrig og Tyskland. Sammen med andre redere besejlede han tillige Guineakysten og de vestindiske Åer. Endelig bår névnes en meget omfattende hvalfangst pñ GrÅnlandshavet. Det lykkedes th. at fñ udvirket hos kongen - i en forordning af 1/ at alle varer, som blev oplagt i Bergen, skulle fritages for den "eene Pro Cento", som tidligere havde véret givet, "paa det Vilkaar, at bemeldte Varer fåres lige fra de Steder, hvor de falder" begyndte han at drive rationel hvalfangst, névnte Ñr med 1 skib, 1674 med 2 skibe og , med 3 skibe. Udbyttet havde véret "svért god". 2/ var der - ligeledes pñ tm.s foranledning blevet givet 4

6 Bergens indbyggere tilladelse til at fange hval, torsk og sild og eksportere disse varer, hvorhen de ville - og uden at betale told. 28/ sender tm. et udfårligt andragende til kongen om privilegium pñ GrÅnlandsfarten for Bergens borgere, og appellerer til kongens Ånske om at holde den udenlandske skibsfart i skak. Han beder ligeledes om, at udfårselstolden pñ tran, hvalben o.l. mñ bortfalde, og at der nedlégges forbud mod import af disse varer fra fremmede lande. Endelig beder han om - grundet mangelen pñ erfarne skibsofficerer - at sñdanne, der er villige til at besejle GrÅnland, mñ fritages for "Skatt oc Tynge", i hvert fald i nogle Ñr, samt at de, der vil uddanne sig til sñdan GrÅnlandsfart, mñ blive fritaget for udskrivning til krigstjeneste. Der lñ en sérdeles grundig planlégning bag dette vidtlåftige andragende. Den 3/ imådekom kongen blankt hans andragender, og han fik samtidig tilladelse til at anlégge en reberbane pñ Sydnes, hvor han i forvejen havde store anlég til udnyttelse af hvalproduktionen blev her tilvirket tdr.tran og 1932 "vñger" hvalben. Men tm. havde mange andre jern i ilden var han begyndt at anbringe en del af sin kapital i manufakturvarer. AnlÉget af reberbanen var et skridt i denne retning, men deres kapacitet oversteg snart GrÅnlandsfartens behov, og 22/ gav kongen ham tilladelse til at sélge varer fra reberbanen til andre skibe fik han tilladelse til at leje et meget stårre areal af Bergens bymark, end han havde får. PÑ denne lejekontrakt fik tm. 25/ Kongelig konfirmation for sig og sine arvniger. Han oprettede 1682 et saltbrénderi og et sébekogeri, og pñ begge fik han privilegier, der sikrede ham eneforhandlingen i Norge - og delvis ogsñ i Danmark. Driften af manufakturerne blev yderligere udbygget ved et privilegiebrev, der udstedtes af kongen i Det hedder heri, at tm. i tillég til de bedrifter, han allerede havde i gang, havde tilbudt en rékke manufakturer, "nemlig til Ulden Manufactur af Klede oc Bay, et Raspmagerie, et Farverie, et Hattemagerie, et hollandsk Seildugsvefverie, et Spickermagerie, et Garberie oc et Fellberederie oc endelig een Krud-MÅlle". JtM. fik, nñr fabrikkerne var komnet i drift, ret til at forbyde indfårsel af varer, som han selv producerede. 5

7 Endvidere fik han toldfrihed for de varer (rñstoffer), som benyttedes i hans mange bedriffer. Sydnes fik han ved kgl. bevilling af 25/ ret til at kalde "MÅhlenpris", og det blev snart et industricentrum af store dimensioner. 29/ udnévnte Christian V ham til kommercedirektår for hele Norge - et embede, der var specielt oprettet for ham. KommercedirektÅren fik rang med landsdommere i Danmark. Efter sin instruks af 29/ skulle han vére mellemmand mellem de norske néringsdrivende sñvel som de norske embedsménd - og kollegierne i KÅbenhavn, udtale sig om alle ansågninger fra Norge af handelsog industripolitisk betydning og formidle, vurdere og eventuelt selv fremsétte forslag til nye virksomheder - og holde myndighederne i KÅbenhavn á-jour med alt, der var af betydning for néringslivet. Den enestñende tillid, der vistes tm. ved denne udnévnelse skyldtes utvivlsomt, at kongen interesserede sig specielt for ham, og gennem talrige personlige samtaler med ham under hans mange ophold i KÅbenhavn, var blevet imponeret af hans initiativrige og fantasifulde virksomhed. Som kommercedirektår udfoldede han - som jo pñ alle andre omrñder - en energisk og ÑrvÑgen virksomhed. Forslag og planer stråmmede fra hans hñnd til kommercekollegiet, planer til forbedringer, udvidelser og nyskabelser pñ alle forretningslivets felter oprettede han Bergens fårste bårs og fremsatte 1698 planer om oprettelse i KÅbenhavn af et bankinstitut efter engelsk månster. Stillingen som kommercedirektår kom ikke til at fñ varig betydning, fordi den i fårste rékke var knyttet til tm.s utallige virksomheder og bñret oppe af hans imponerende, magtfulde personlighed. I slutningen af 1690-erne indtrñdte imidlertid en fålelig konjunkturéndring, og ogsñ tm. kom i Åkonomiske vanskeligheder. I 1690 havde han sluttet aftale med det vestindiske kompagni om besejling af St.Thomas. Dette bragte tm. et tab pñ Rdl. 19/ sendte han kongen en klage. Han blev bedt om at fremsétte forslag til erstafning, og foreslog da, at der blev givet ham tilladelse til at udstede egne banco-sedler til brug ved varekåb i det nordenfjeldske Norge, hvorved han ville blive sparet for kontante udlég. ForblÅffende nok blev dette godkendt af kongen. 6

8 Netop i 1699 var tm.s Åkonomiske stilling meget anspéndt, men tilsyneladende har intet kunnet knékke denne energiske natur. Han pråvede at genrejse sin private Åkonomi ved at forelégge Frankrigs statsmyndigheder et projekt om reduktion af den franske valuta, men denne sag synes at vére låbet ud i sandet. Samme Ñr dåde Christian V, som altid havde ståttet tm. og den yderst sparsommelige, men tillige desvérre meget snéversynede Frederik IV besteg tronen. Det gik fra nu af stérkt tilbage for tm.s virksomheder. I 1704 var der af de mange fabrikker kun sébekogeriet tilbage. Et meget hñrdt slag for ham var den omfattende bybrand i Bergen 19/5 1702, hvorved hans enorme privatbolig (Strandgaten 53) bréndte totalt ned, men som sagt - intet kunne kue hans livlige Ñnd, og 2 mñneder efter branden afleverede han til kongen i KÅbenhavn en fuldt férdig og meget minutiås plan for byens genrejsning med detaillerede gade- og husbeskrivelser og nåjagtige og udpenslede omkostningsoverslag. I 1704, da tm. pñ det nérmeste var ruineret, fik han stillingen som kommercerñd ved kommercekollegiet i KÅbenhavn, og selvom han fortsat lånnedes som kommercedirektår, betragtedes denne stilling i realiteten som nedlagt. NÑr hans uhyre omfattende foretagender til slut gik nedenom, var en del af grunden vel nok, at de var blevet, sñ talrige, at han mistede overblikket, men den helt afgårende Ñrsag var, at regeringens industri- og handelspolitik var totalt forfejlet. Efter fransk skik skulle der med vold og magt skabes en industri, der ikke var afpasset til landets behov eller de hjemlige markeder. Hvorom alting er stñr tm.s skikkelse for eftertiden meget lysende. Han var et eksempel pñ ubestikkelig héderlighed, hvad man mñ regne til sjéldenhederne i den datidige norske handelsstand. Han er utvivlsomt den stårste handelsmand, Norge har haft. Han blev gift i Bergen ca.1677 med: GIERTRUD MAGERS. DÅd 1719 i Bergen. Datter: Catharine thor MÅh1en (32-2)

9 JàRGEN THER MàHLEN. DÅd 1646 i Hamburg. Fik 3/ borgerskab som kåbmand i Hamburg. Det anfåres 12/9 1645, at han beboede "en Have med opstñende Hus" i St.Michelis Strasse ved enden af St.Jacobistrasse. Ved skifte 21/ gik denne ejendom i arv til hans enke. Han var gift med: CATHARINA. Hendes data kendes ikke, men hun giftede sig 2.gang efterñret 1647 med en Matthias Lederbuhr. De havde 3 bårn: Margrethe, Heinrich og JÜrgen (32-5) HENRIK MAGERS. DÅd 1671 i Bergen. Han var velhavende kåbmand i Bergen. Var i 5 Ñr byens néststårste skatteyder. Han blev gift ca.1637 i Bergen med: MâGTELE ANDERSDATTER. Hendes data kendes ikke. Datter: Giertrud Magers (32-6). Henrik Magers var indvandret 1636 til Bergen fra LÜneburg. Kilder til stamtavle nr. 32. a) Norsk slekthistorisk Tidsskrift (Mohrsen) b) Norsk biografisk Leksikon (5-11) c) Wiesener: SlÉgten Mohr fra Bevern ( )

10 9 Biografier til stamtavle CHRISTEN FRIIS. DÅd i Ribe ca Det vides ikke, hvad Christen Friis var. Man ved kun fra hans vñben, at han tilhårte den Éldgamle familie Friis, der i et par hundrede Ñr forinden havde floreret i Ribe, og uden tvivl var af gammel adel. Sandsynligvis var han en Étling af den Johannes Friis, der 1388 beseglede et retsdokument til vitterlighed sammen med Ribebispen. Han blev gift ca.1565 med: KIRSTEN CHRISTENSDATTER. FÅdt 1545 i Ribe. DÅd sammesteds 14/ Begravet i domkirken med sin anden mand, storkåbmand og rñdmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (dåd 1618). I fårste Égteskab 5 bårn, i andet 2 sånner, der begge antog navnet Friis: 1) Maren Christensdatter Friis. Gift 1.gang med Hans Hansen Svane, sån af , 2.gang med sogneprést ved St.Kathrine Kirke i Ribe, kanniken Niels SÅrensen Glud. 2) Margrethe Christensdatter Friis. Gift 1.gang med. Borger i Ribe Lambert Knudsen og 2.gang med kåbmand og rñdmand i Ribe Oluf Pedersen Roed (dåd 1620). 3) Anders Christensen Friis (dåd 1628). Renteskriver i KÅbenhavn. 4) SÅren Christensen Friis (25-13). 5) Karen Christensdatter Friis (13-12). 6) Christen Nielsen Friis ( ) Kannik og kirkevérge for Ribe domkirke. 7) Hans Nielsen Friis ( ). Borgmester i Ribe. Kilder: H.Friis-Petersen: Familien Friis fra Ribe. J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Wiberg: Alm.dansk PrÉstehistorie. P.Terpager: RipÉ CimbricÉ

11 10 Biografier til stamtavle nr SÖREN JACOBSEN STAGE. FÅdt 1509 i Thy. DÅd i Ribe 30/ Han nedsatte sig ca.1530 som borger i Ribe, hvor han snart erhvervede sig en anset stilling i kraft af personlig dygtighed og en solid handelsmoral. Hans handelsvirksomhed omfattede studeog produkthandel. Allerede 1547 blev han rñdmand i Ribe, og 1571 blev han borgmester efter sin svoger Jens Hegelund. Hans enorme smårkåb omtales i rñdstueprotokollerne, og i forñret 1572 var han og da fleste af rñdméndene pñ een gang bortrejste - til Holsten og Holland med deres stude mñ nogen have rejst beskyldninger imod ham, for lårdagen får Maria Bebudelse krévede han pñ tinget vidnesbyrd af 24 uvildige ménd og alle andre tilstedevérende, om det var nogen vitterligt, at han havde taget "stikpenge" eller forurettet nogen, siden han blev borgmester. Beskyldningerne viste sig at vére fuldsténdig ubegrundede. Han blev gift 1537 i Ribe med: ANNA SÖRENSDATTER KLYN (eller KLYNE). FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 13/ I Égteskabet var 5 bårn: 1) Marine SÅrensdatter Stage (52-2). 2) Jacob SÅrensen Stage ( ), 23 Ñr. 3) Karine SÅrensdatter Stage ( ) Gift med den senere biskop i Ribe Poul Madsen ( ). 4) Anders SÅrensen Klyn (Stage) (13-13). 5) Dorethe SÅrensdatter ( ) Gift med handelsmand i Ribe Peder Baggesen. Han var sån af rñdmand Bagge Jensen (42-5), der sammen med SÅren Jacobsen Stage beherskede handelen i Ribe og uden sammenligning var byens rigeste ménd. Fra dette Égtepar nedstammer Johannes Ewald. BÑde SJS og hans hustru ligger begravet i St.Kathrine kirke i Ribe, hvor der findes et epitafium over den, forfattet af svigersånnen, magister Hans Svaning. Det névnes heri, at SJS holdt fast ved ret og billighed, dåmte lasterne strengt, og fortjente ros for sit strengt afholdende liv, som han fårte uagtet sin store rigdom.

12 SJS skal ifålge biskop Blochs samlinger have efterladt sånnen Anders Rdl. Marine og Dorethe hver Rdl., alt i rede penge, foruden en bunke jordegods og huse i Ribe og omegn JACOB STAKE - levede endnu 1542 i Thy og var gift med: MARIA BURRE. Det névnes i adskillige kilder, at dette Égtepar var af svensk adelsslégter (STAKE og BURRE), og at de pñ grund af politiske stridigheder flygtede fra Sverige o.1505, og slog sig ned i Thy. Om dette er rigtigt, vil vel nok aldrig blive opklaret, selvom der er visse ting, der kunne tyde pñ, at Maria Burre var datter af den Christopher Sigesson Burre, der var håvedsmand ved Erik XIV.s livvagt, blev adlet af Johan III, og ligger begravet i Uppsala domkirke. For JS.s vedkommende er der stårre sandsynlighed for, at han tilhårte den holstenske adelsslégt Stake, selvom det ikke i Åjeblikket er muligt at placere ham pñ denne slégts stamtavle. Af bårn kendes kun SÅren Jacobsen Stage (35-1) SÖREN KLYNE. FÅdt ca DÅd 1522 i Ribe. Han var en sérdeles velhavende og driftig studehandler i Ribe, og drev udstrakt handel med Holland. Udover dette vides intet om ham. Ejheller hans hustru kender vi noget til. Af bårn kender vi 4, nemlig: 1) Frants Klyn, der blev kåbmand i Ribe. 2) Jens Klyn, der ligeledes blev kåbmand i Ribe. 3) Anna SÅransdatter Klyn (35-2) og 4) Karen SÅrensdatter Klyne, gift med borger i Ribe Peder Krag, foréldre til professorerne Niels og Anders Krag.

13 NB. NÑr SÅren Jacobsen Stage som ovenfor névnt aflåste sin svoger som borgmester, mñ dette svogerskab sikkert bero pñ, at han har haft en såster, der var gift med Jens Hegelund? 12 Kilder: a) A.Balling: Meine Vorfahren. b) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. c) Frede Therkelsen: SlÉgter. d) Ribe RÑdstueprotokoller. e) Historisk-topografisk tidsskrift for Aarhus Amt,1.hefte.

14 13 Biografier til stamtavle LAURITS THÖGERSEN. FÅdt i Ribe DÅd sammesteds 1/ Han var en handelsmand af megen anseelse og meget velhavende, om end ikke sñ rig som sin datters svigerfar, SÅren Jacobsen Stage (35-1). Han ejede og beboede den senere géstgivergñrd pñ torvet (nu hotel Dagmar), som han lod opbygge efter den store ildebrand i blev han rñdmand og 1584 borgmester i Ribe. Digteren Hans Lauridsen Amerinus har i en digtsamling, der udkom 1576 et digt til LT, hvori han Ånsker ham tillykke, hvad enten han deltager i rudstuens eller tingets forhandlinger, eller han "med dobbelthornet HÉr til lands og til vands bryder frem gennem fremmede Lande", eller hans skibe befor havene. Den dobbelthornede hér er uden tvivl de enorme studeflokke, som blev drevet til Holsten og Holland for salg. IÅvrigt anfårte han som rñdmand det krigsmandskab, som Ribe by mñtte stille under krigen mod Sverige Han efterfulgtes som borgmester af efternévnte Ib Thornum. Gift 1.gang i Ribe 1549 med: KARINE JENSDATTER VARDER. FÅdt i Ribe Begravet i Ribe (Kathrine sogn) 2/ Hun var fårst enke efter en ubekendt Jens. Han gift 2.gang oktober 1570 med Ingeborg Lambertsdatter ( ). FÅlgende bårn kendes: 1) Karine Jensdatter (dåd l587). Gift 1.gang med rñdmand i Vejle Hans Jensen (dåd 1574) og 2.gang med borger i Ribe Jens Baggesen (se 74-5). 2) Anne Jensdatter, gift med borger i Ribe SÅren Alle. 3) Kirstine Lauritsdatter (13-14). 4) Mette Lauritsdatter, gift med handelsmand i Ribe Bertel Nielsen SkrÉdder (dåd o.1610). 5) Lene Lauritsdatter (dåd o.1601) gift 1.gang med borger i Ribe Oluf Nielsen (dåd 1587) og 2.gang med biskop i Ribe Ivar Ivarsen Hemmet ( ).

15 NB. LT deltog 12/ sammen med Ribes borgmester Jens Andersen og 2 andre rñdménd i prins Christians, hyldning i Viborg, og blev umiddelbart efter borgmester THÖGER LAURITSEN. Om ham vides overhovedet intet udover, at han var gift med: MAREN ARCHESDATTER. FÅdt DÅd i Ribe 10/ , 96 Ñr gammel. De havde i hvert fald fålgende 4 bårn: 1) Maren ThÅgersdatter (dåd 1611) gift med borgmester i Ribe Ib Tornum (dåd 1602). 2) Karen ThÅgersdatter, gift med borger i Ribe Peder Boesen. 3) Inge ThÅgersdatter, gift med Henning Guldsmed i Ribe, og 4) Laurits ThÅgersen (36-1) JENS CHRISTJERNSEN VARDER. FÅdt o.1490 i Varde. DÅd i Ribe 25/ Han var 1516 indskrevet ved universitetet i KÅbenhavn. Var 1523 kansler hos biskop Iver Munek. Var den sidste papistiske sogneprést ved St.Peders sogn i Ribe, og blev 1537 den fårste lutherske sogneprést ved St.Kathrine kirke i Ribe, og s.ñ. domherre. Han giftede sig 1540 efter at vére gñet over til den lutherske lére med sin samleverske: KAREN eller KARINA, der var mor til den 25 Ñr tidligere fådte datter (36-2) CHRISTJERN NIELSEN. Han névnes ca.1520 som borgermester i Varde. Var en betydelig studehandler, der stod i handelsforbindelse med kong Hans og var den drivende kraft i Vardeborgernes protestaktioner

16 mod Ribeborgernes privilegier pñ dette felt. Hans hustrus navn er ubekendt. FÅlgende bårn kendes: 1) Jens Christjernsen Varder (36-5). 2) Lene Christjernsdatter (= 74-4) 3) Mette Christjernsdatter (dåd 1554) gift med rñdmand i Ribe Lauge Steffensen. 15 Kilder: a) J.Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. (Alle) b) C.Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie. c) J. Vahl: SlÉgtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, borgmester i Varde o d) Wibergs: Alm.dansk PrÉstehistorie. e) A.Halling: Meine Vorfahren.

17 16 Biografier til stamtavle nr SIMON SURBEK. DÅd i KÅbenhavn 11/ Han var oprindelig islandsk kåbmand stévnede han en islandsk kåbmand og en lagmand, der begge havde forsågt at overtale de engelske kåbménd til at handle med indbyggerne, endnu får de kongelige skibe var ankommet udnévntes han til kongens tolder og kåbmand pñ VespenÅ, og der udstedtes 9/4 névnte Ñr en detailleret instruks for ham. Med hensyn til handelen dannede han et interessentselskab, hvorom der 30/ udstedtes et kgl. brev, at nñr han, der havde fñet bevilling pñ ä af indtégten, ikke ville "gjåre ret Skibsomkostning og Skibsfragt med sine Medinteressentere" skulle han give afkald pñ privilegiet. 6/ var han blevet rñdmand i KÅbenhavn, og 26/ blev han indsat i borgmesterposten af rigshofmesteren Kristoffer Valkendorff. Han ejede en gñrd pñ NÅrregade og var kirkevérge for Frue Kirke. Gift med: KARINA. Om hende vides intet udover, at hun 4/ fik kvittans for hans regnskaber for VespenÅ. Deres sån Simon blev ligeledes borgmester i KÅbenhavn, datteren Anne blev gift med den store kåbenhavnske handelsmand, borgmester Mikkel Vibe, og datteren Maren = Kilder: O.Nie1sen: KjÅbenhavns Historie og beskrivelse.

18 17 Biografier til stamtavle nr FRANTS FRANTSEN FLOR (ITALUS) FÅdt ca.1530, formentlig i Florentz. DÅd Han névnes 17/ som sogneprést i Nannestad i Norge. I juni 1572 vandt han en odelssag for lagtinget i Oslo. Omtales flere gange i anledning af bispeinspektioner. I 1579 fårte hanog vandt en proces mod sogneprést Nils ThomassÅn i Ullensaker. Han névnes sidste gang juni 1582, da han fik kongeligt tilsagn om, at hans sån Laurits mñtte fñ kaldet efter ham. April 1582 tiltrñdte sånnen embedet. Han var gift med: MARGRETHE OLUFSDATTER. Om hende vides kun, at hun endnu levede i oktober 1594, og dåde kort tid efter, formentlig i begyndelsen af I Égteskabet var fålgende bårn: 1) Margrethe Frantsdatter Flor (16-12) 2) Augustus Frantsen Flor (dåd 1604) SogneprÉst i HÅland. 3) Laurits Frandsen Flor (dåd 1614) SogneprÉst i Nannestad. Kilder: A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet

19 18 Biografier til stamtavle nr OLUF HANSEN. DÅd 1631 i Grue i Norge. Han blev 1590 kapellan i Grue. Blev 22/ valgt til sogneprést i Grue, hvilket valg blev stadféstet af statholderen 30/ Den 12/ mådte han biskop Jens NilssÅn i Vinger og ledsagede ham til Grue préstegñrd, hvor sogneprésten i Hof og dennes kapellan ogsñ var géster. 13/1 fik Égteparret en datter - Magdalene - dåbt af kapellanen med sogneprésten i Hof og biskopen som faddere. "En stor Hob af unge Folk var tilstede". Han var gift med sin forgéngers datter: KAREN OLUFSDATTER. Af bårn kendes: 1) Dorte Olufsdatter, gift med gñrdbruger pñ Holter i Nes, Romerike, Jens Thomassen. ( ). 2) Oluf Olufsen Grue (17-13) 3) Birgitte Olufsdatter, gift med lensmanden i Nes Hans Doknes. 4) Magdalene. 5) Laurits Olufsen Grue (DÅd 1673), der efterfulgte faderen som sogneprést i Grue OLUF IVERSEN. DÅd i august NÉvnes fårste gang 1575 i Huitfeldts stiftsbog som sogneprést i Grue. Januar 1592 sluttede han overenskomst med sin kapellen (39-1) om, at denne skulle udfåre al hans tjeneste mod at nyde halvdelen af kaldets indtégter. Denne overenskomst blev 1/ stadféstet af statholderen og Oslos biskop. Han menes ved sin dåd at have véret 75 Ñr gammel. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kun Karen Olufsdatter (39-2).

20 19 Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns VisitatsbÅger. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅn: Elverum. En bygdebeskrivelse.

21 20 Biografier til stamtavle nr Christensen Eschildsen. FÅdt ca DÅd i Gausdal i december Han var fra o.1565 sogneprést i StrÅm i Odalen i Norge, og blev 1575 sogneprést i Gausdal. Han var gift med: (N.N.) HELLESDATTER, der overlevede ham. I Égteskabet var 6 bårn: 1) Eschild Christensen. Var 1600 en velhavende handelsmand i Oslo. 2) Berthel Christensen. Var ved faderens dåd tingskriver i Gudbrandsdalen. 3) Hans Christensen. Blev ved faderens dåd sogneprést i Gausdal. 4) Niels Christensen (DÅd 1642) ProprietÉr pñ Lunde i Gausdal. 5) (NN) Christensdatter, gift med Gunder Pedersen Morsing. 6) Margrethe Christensdatter (16-14). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I og III. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Historisk Tidsskrift II/V. d) Bastian Svendsen: Gejstligheden i Oslo og Hamar stifter.

22 21 Biografi til stamtav1e nr.4l HANS HELLESEN. DÅd i Os Var i mange Ñr en sérdeles velrenommeret handelsmand i Oslo, men vi kender overordentlig lidt til hans liv, endskånt han névnes utallige gange i kilderne, f.eks. i toldvésenets og skattevésenets arkiver m.fl. steder, men rent personalhistoriske oplysninger om ham, er jeg ikke kommet pñ. Hans hustrus navn er ubekendt. BÅrn: 1) Aslaug Hansdatter. Ugift ved faderens dåd. 2) Cathrine Hansdatter. Gift med Torsten KolbjÅrnsen Arneberg (20-1). Hans 2.Égteskab. 3) Ellen Hansdatter. Gift med sogneprést i Romsdal Christen Steffensen Bang. 4) Marthe Hansdatter (17-12). Kilder: a) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. I,II og III. b) Alf Collett: En gammel ChristianiaslÉgt. c) Edw.Bull: Kristianias Historie II. d) L.J.Vogt: SlÉgten Vogt (der dog låber sur i Hellesenfamilien).

23 22 Biografier til stamtavle nr NIELS IBSEN. FÅdt i ãrhus DÅd sammesteds 3/ Han var kåbmand i ãrhus, hvor han i Ñrene fra 1627 til sin dåd tillige var rñdmand. Gift 1606 med: MAREN OLUFSDATTER. FÅdt i ãrhus 1589/90. DÅd sammesteds 6/3; 1680, 90 Ñr gammel. 2 sånner kendes: 1) Niels Nielsen ( ) KÅbmand i ãrhus. 2) Jacob Nielsen (11-9) OLUF SÖRENSEN BONDE. DÅd i ãrhus Han var kåbmand i ãrhus, og fra ca.1601 til sin dåd tillige rñdmand. Hans hustrus navn er ubekendt. 2 dåtre kendes: 1) Maren Olufsdatter (42-2) og 2) Anne Olufsdatter (dåd 1650). Hun var 66-11's anden hustru. Kilder: a) J.Hoffmeyer: Aarhus Bys Historie. b) Anna Thestrup: Eligerte ménd i Aarhus. c) Historiske AarbÅger for Aarhus Stift. Stamtavle over RÑdmand Clemen Smagbiers Efterkommere.

24 23 Biografi til stamtavle nr OLUF FADERSEN. DÅd 18/ i Lier. NÉvnes juni 1575 som sogneprést i Lier i Norge. 18/ kom biskop Jens NilssÅn til Lier préstegñrd, hvor han overnattede. Den néste dag fulgte hr.oluf ham et stykke af vejen til Sande. Da biskopen kom tilbage overnattede han igen pñ Lier préstegñrd. Ved afrejsen 27/9 gav han préstekonen en daler som "Gjestepenge". Denne gang blev han fulgt pñ vej af klokkeren. 2/ var biskopen pñ visitats. Ved denne lejlighed formanede han almuen til at vedligeholde kirken og isér kirkegñrden, der var meget forfalden. Ved gildet efter visitatsen var alle omegnens préster og deres koner tilstede. Biskopen overnattede atter- og préstekonen fik atter sin daler. Dette gentog sig atter 6/ OF havde i de senere Ñr sånnen Christopher som medhjélper, og fratrñdte 1603, 2 Ñr får sin dåd, til fordel for denne. Han var gift med: MARINA JENSDATTER, der overlevede ham. 2 sånner kendes af dette Égteskab: 1) Christopher Olufsen Pharo (18-11) og 2) Jens Olufsen (dåd 1630). SogneprÉst i Aker og pñ Akershus. Kilder: a) Biskop Jens NilssÅns Visitatsbog. b) A.C.Bang: Den norske Kirkes Gejstlighed i Reformationsaarhundredet c) Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v.iii. d) S. Finne-GrÅnn: SlÉgten Michelet.

25 24 Biografi til stamtavle nr HELLE BERTHELSEN. DÅd i Christiania o Der vides sñ godt som intet om denne stamfader for en sérdeles talrig efterslégt, der har sat et stérkt prég pñ Christiania og dens forretningsliv. Han névnes 1572 som borger og handelsmand i Oslo. I névnes han som borger i Oslo, men udover dette forekommer han ikke i byens arkiver. Hans hustrus navn kendes ikke, og af bårn kendes fålgende fire: 1) Berthel Hellesen (dåd 1640). KÅbmand og rñdmand i Christiania. 2) Hans Hellesen (41-1) 3) Niels Hellesen (dåd 1612) KÅbmand i Oslo. 4) Anne Hellesdatter (18-12). Kilder: Norsk Tidsskrift for Genealogi m.v. III.

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Lidt om de ældste aner i Friismose slægten

Lidt om de ældste aner i Friismose slægten Lidt om de ældste aner i Friismose slægten Slægtsnavnet Friismose stammer fra 1905 hvor min oldefar Jens Peter Jensen og han søn Jens Jakob fik tilladelse til at udskifte Jensen med Friismose. De ældste

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen 6. juni 2014 Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen Mange af de gamle skifter og fæsteprotokoller bliver efterhånden indscannet og lang på nettet, og jeg har nu fundet fæstet efter min 3 x tipoldefar

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3006/3007

Generation XI Ane nr. 3006/3007 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter Sprove Ane nr.

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere