Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen, Signe Friberg, Vibeke Krag, Benny Rosberg, Arne Sørensen, Oliver Talevski (retsformand) og Mads Øland. Indledning Sagens hovedproblem er, om det er i strid med nogle aftaler om ny løn indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i 2007, at DSB i 2013 og 2014 ikke har afsat midler til individuel lønregulering (kvalifikationsløn på niveau 3 og 4 samt 5 for stationsbetjente). Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede har brudt parternes aftale om ny løn. 2. Indklagede skal for 2013 og 2014 på grundlag af en individuel vurdering tage stilling til spørgsmålet om tildeling af individuelle kvalifikationstillæg til medarbejdere omfattet af Dansk Jernbaneforbunds aftale om ny løn. 3. Indklagede skal til Dansk Jernbaneforbund betale en bod. Indklagede, Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Nye lønsystemer i staten Der er mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået en rammeaftale om nye 1

2 lønsystemer i staten. I den gældende rammeaftale af 21. januar 2009 er det fastsat bl.a., at basislønnen kan suppleres med lokalt aftalte tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse ( 4, stk. 5). Det nævnte tillæg kan være varigt eller midlertidigt ( 4, stk. 5). Som bilag 1 til Personalestyrelsens cirkulære af 21. januar 2009 om rammeaftalen om nye lønsystemer er optrykt en fælleserklæring, hvori der står bl.a.: Finansministeren og CFU s forhandlingsudvalg har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne drøftet funktionaliteten af de nye lønsystemer. Det er afgørende vigtigt, at den lokale løndannelse fungerer i praksis, og der er derfor enighed om følgende: 3. Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af institutionernes økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Den lokale løndannelse normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt minimumeller maksimumpulje. Den lokale løndannelse normeres heller ikke gennem centrale direktiver fra én af parterne om kun at udmønte tillæg som engangsvederlag, varige tillæg eller lignende Moderniseringsstyrelsen og CFU har gennem årene udarbejdet en række fælles vejledninger mv. om de nye lønsystemer. Heri behandles bl.a. spørgsmålet om det økonomiske råderum. I Personalestyrelsens og CFU s pjece fra januar 2003 om nye lønsystemer sat på sporet er det således anført bl.a. (s. 18), at der i de nye lønsystemer ikke længere er puljestyring af lønsumsmidlerne. Det betyder, at den lokale arbejdsplads selv fastlægger, hvor meget der skal anvendes til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske råderum og budget. I Personalestyrelsens og CFU s pjece Nye lønsystemer i praksis fra maj 2007 står der bl.a. (s. 15 og s. 17): 4.1 Hvad er der til rådighed I de nye lønsystemer er den lokale løndannelse ikke begrænset af en aftalt pulje, men af institutionens økonomi og de lokale parters udmøntning inden for denne overordnede ramme. 2

3 Midlerne til lokal løndannelse er derfor ikke en eksakt størrelse, hverken for de enkelte institutioner eller for de enkelte faggrupper, men vil være bestemt ud fra de lokale muligheder og behov. Det er ikke meningen, at de nye lønsystemer skal medføre hverken besparelser i eller udvidelse af lønsummen. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Ligeledes er det ledelsens ansvar at fastlægge, hvor mange midler institutionen afsætter til lokal løndannelse. Ledelsen kan også vælge at drøfte spørgsmålet om en evt. økonomisk ramme med tillidsrepræsentanten. Det kan være en fornuftig metode til på forhånd at afstemme parternes forventninger til resultatet af lønforhandlingerne. En foruddefineret økonomisk ramme har dog på den anden side den ulempe, at den hæmmer fleksibiliteten i forhandlingerne. Det økonomiske råderum I de nye lønsystemer taler man om det økonomiske råderum. Det kan forklares som den økonomi, der som den yderste ramme er til rådighed til den lokale løndannelse. Det økonomiske råderum kan ikke betragtes som en pulje, der skal udmøntes i den lokal løndannelse. Det gælder både for institutionen som helhed og for de enkelte medarbejdergrupper. Det er en konkret, lokal beslutning, hvor meget der reelt udmøntes i den lokale løndannelse. Dette vil afhænge af de lokale behov og prioriteringer. Det lokale råderum er en foranderlig størrelse. Det vil variere fra institution til institution og fra år til år og det kan forandre sig inden for det enkelte år. I Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning er der anført bl.a. (s. 4): Lokale tillæg Det forventes, at der foregår en vis løndannelse lokalt. Men det er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler der skal anvendes til lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads. Der er heller ikke fra centralt hold afsat puljer til den lokale løndannelse. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale en pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanterne. Men det kan være en god ide at orientere tillidsrepræsentanterne om, hvor mange penge der omtrentligt er til rådighed. Det kan ske som led i forventningsafstemningen forud for en lønforhandling.... Aftalegrundlaget mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund Den 14. november 2007 indgik DSB og Dansk Jernbaneforbund aftaler om ny løn for 3

4 overenskomstansatte og for tjenestemænd. I aftalen vedrørende de overenskomstansatte står der bl.a.: Forhandlings-/aftaleprocedure Aftalens parter indgår centrale aftaler om de elementer, procedurer, metoder og værktøjer og lignende der skal indgå i lønsystemet. Aftalerne skal afspejle, hvad DSB vil bruge løn til. Én gang årligt drøfter parterne, om der er behov for at ændre på retningslinjerne og principperne for den lokale løndannelse. Aftalens parter forpligter sig til løbende at følge løndannelsen, i form af møder, hvor tilpasningen af Ny Løn evalueres. På møderne bør der være fokus på, i hvor høj grad formålet med ny Løn opfyldes. Forhandling samt indgåelse af aftalerne sker mellem DSB og DJ centralt i 3. kvartal efter forudgående drøftelse og indstilling fra de lokale parter. Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg er et tillæg, der kan gives ud over basislønnen (og ud over det, der er aftalt i karrieremodeller). Kvalifikationstillæg er baseret på de krav stillingen stiller til kvalifikationer og kompetencer eller de kvalifikationer og kompetencer medarbejderen er i besiddelse af, og som er relevante for stillingen. Tildeling af kvalifikationstillæg Kriterier Kvalifikationstillæg tildeles på grundlag af en årlig samlet ledelsesmæssig vurdering af, i hvor høj grad medarbejderen lever op til de vurderingsparametre, der er fastlagt efter forhandling med DJ/områdegruppeformanden (fællestillidsrepræsentanten). Resultatet af vurderingen jf. efterfølgende er således grundlaget for fastsættelsen af kvalifikationstillæg. Vurderingsparametre Aftales for de enkelte grupper efter forudgående drøftelse lokalt. Tillægsform og niveau 4

5 Tillægsstørrelsen fastlægges i årligt grundbeløb (niveau ) og opdeles i tillægsniveauer. Generelt er niveauerne: kr. For gruppeleder (produktionsgruppeleder og produktionsgruppeleder med særligt ansvar), lokomotivinstruktører og toginstruktører er niveauerne ligeledes: kr. Tilsvarende er anført i aftalen om tjenestemændene. Der er under sagen fremlagt en række aftaler om kvalifikationsløn mv. mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund indgået i perioden Til illustration omtales nogle af aftalerne i det følgende. Af en aftale af 19. november 2009 om tildeling af kvalifikationsløn til togførere (under ny løn) fremgår bl.a., at principperne for tildeling af kvalifikationsløn består af vurderingssamtale, vurderingskriterier, tillægsniveauer og evalueringsforum. Vurderingssamtalen afholdes af nærmeste leder hvert år fra 5. ansættelsesår, og den danner grundlag for tildeling af kvalifikationstillæg. På baggrund af vurderingssamtalen indstiller lederen til nærmeste chef, hvorvidt den enkelte togfører skal tildeles et tillæg. Til grund for vurderingen skal lægges følgende kvalifikationskriterier: Salg og service, værdier og samarbejde, ansvarlighed og faglig indsigt. Vurderingskriterierne er vægtet, og der kan maksimalt opnås 19 point. Tillægsniveau 1 opnås efter 3 års anciennitet, mens tillægsniveau 2 opnås efter 5 års anciennitet. Tillægsniveau 3 opnås ved 14 point, mens tillægsniveau 4 opnås ved 19 point. I en aftale af 19. november 2009 om tildeling af kvalifikationsløn til toginstruktører (under ny løn) er principperne for tildeling af kvalifikationsløn angivet, og principperne svarer til dem, der er fastsat i den ovenfor nævnte aftale om kvalifikationsløn til togførere. Det fremgår videre af aftalen om tildeling af kvalifikationsløn til toginstruktører bl.a., at vurderingssamtalen skal afholdes af nærmeste chef hvert år i 3. kvartal. På baggrund heraf indstiller chefen, hvorvidt den enkelte toginstruktør skal tildeles et tillæg. Tillæggene er i overensstemmelse med aftalen om ny løn opdelt i fire niveauer. 5

6 Af en aftale om tildeling af kvalifikationsløn til lokomotivførere, kørelærere og lokomotivinstruktører (under ny løn), som gælder for tildeling af kvalifikationstillæg i 2010 og 2011, fremgår bl.a., at modellen for lokomotivførere for tildeling af kvalifikationstillæg består af en kombination af tildeling på baggrund af ansættelsesanciennitet og vurderingsparametre. Lokomotivførere med mindst 13 års anciennitet pr. 1. november 2010 tildeles kvalifikationstillæg kr. tildeles på grundlag af, i hvor høj grad lokomotivføreren lever op til fastsatte vurderingsparametre. Vurderingsparametrene anvendes i forhold til lokomotivførere, der har ansættelsesanciennitet mellem 9 og 12 år. Vurderingsparametrene og tildeling af kvalifikationstillæg på baggrund af vurderingsparametrene fastlægges efter forhandling mellem respektive underdirektører og områdegruppeformænd. I overensstemmelse med aftalen om ny løn er tillæggene opdelt i fire tillægsniveauer. Tillægsniveau 1 og 2 opnås efter henholdsvis 3 og 5 års anciennitet som lokomotivfører. Af et protokollat af 31. maj 2010 om kvalifikationsløn til togførere og IC4 tillæg fremgår bl.a., at med virkning fra 1. januar 2012 tildeles tillægsniveau 3 i princippet, når togføreren opnår 13 års lønanciennitet. Togførere, der vurderes ikke at opfylde kvalifikationslønaftalens vurderingskriterier for tillægsniveau 3, indkaldes til en vurderingssamtale. For denne gruppe vil tildeling af tillægsniveau 3 kun ske, når de fastlagte vurderingskriterier for at opnå tillægsniveau 3 er opfyldt. I en aftale af 27. september 2012 om ny løn kvalifikationstillæg og anciennitetstillæg til lokomotivpersonalet vedrørende udmøntning af kvalifikationsløn for 2012 er angivet bl.a., hvor mange kvalifikationstillæg der udmøntes til lokomotivførere, lokomotivførere kørelærer og for lokomotivinstruktører. Kriterier for tildeling af kvalifikationstillæggene aftales lokalt mellem chef/direktør og områdegruppeformand. Af en udateret aftale om tildeling af kvalifikationsløn til stationsbetjente (under ny løn) fremgår bl.a., at vurderingssamtalen skal afholdes af nærmeste leder hvert år fra 5. ansættelsesår. På baggrund af vurderingssamtalen indstiller lederen til nærmeste chef, hvorvidt den enkelte stationsbetjent skal tildeles et tillæg. Stationsbetjentene vurderes ud fra seks kvalifikationskriterier, hvis niveau fastlægges som behov for forbedringer, forventet, god, fremragende og enestående. Der kan maksimalt opnås 30 point. Der opereres med fem tillægsniveauer. Tillægsniveau 1 opnås efter 2 år og 9 måneders ansættelse. Tillægsniveau 2 6

7 opnås efter 5 år, mens tillægsniveau 3 kræver opnåelse af 15 point. Tillægsniveau 4 kræver, at der opnås 22 point, mens tillægsniveau 5 forudsætter, at der opnås 28 point. Af en udateret forhåndsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om kriterier for tildeling af funktionstillæg (benævnt enhedsmedarbejdertillæg) til togførere i Onboard Service, Forretning Øst og Vest, fremgår bl.a., at aftalen er indgået under den forudsætning, at 70 % af kvalifikationslønsrammen for 2012 og 2013 anvendes til medfinansiering af enhedsmedarbejdertillægget. Det er under hovedforhandlingen oplyst, at de individuelle kvalifikationstillæg, der tildeles, er af varig karakter. DSB s økonomiske situation DSB s økonomiske situation er behandlet i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om DSB s økonomi af marts Af beretningen fremgår bl.a., at DSB har været igennem en periode med store økonomiske udfordringer. I 2010 udgjorde DSB s resultat før skat således et underskud på 551 mio. kr. DSB iværksatte derfor en omfattende effektivisering, der skulle reducere omkostningerne og skabe en robust og bæredygtig økonomi. Det fremgår endvidere af sagen, at DSB for at komme i mål med et Sundt DSB i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 bl.a. skulle reducere den samlede lønsum med mindst 650 mio. kr. Dette er bl.a. omtalt i en aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund af 1. februar 2012 (såkaldt IFO-aftale). Den konkrete tvist om individuel lønregulering af kvalifikationsløn i 2013 og 2014 På et åbningsmøde afholdt den 4. april 2013 mellem DSB og en række faglige organisationer meddelte DSB, at der ikke kunne afsættes midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i I et referat af mødet står der bl.a.: Et af de større fokusområder i forbindelse med Sundt DSB var nedbringelse af den samlede lønsum i DSB. Dette skal ske/og er løbende sket ved afskedigelser, frivillige fratræden, naturlig afgang og ansættelsesstop, hvilket har betydet/betyder færre medarbejdere. Derudover har DSB ligesom mange andre virksomheder i det omkringliggende samfund fokus på den generelle lønudvikling i virksomheden. 7

8 Samlet set betyder dette i forbindelse med lønreguleringen i 2013, at DSB i den nuværende situation og indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke mener, at der kan afsættes midler til en individuel lønregulering i Åbningsmødet blev fulgt op af et forhandlingsmøde den 25. april 2013, hvorunder DSB fastholdt udmeldingen om, at DSB indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke kunne afsætte midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i I et nyhedsbrev af 23. maj 2013 meddelte DSB, at individuel lønregulering for 2013 blev sat i bero, og at dette konkret betød, at der ikke vil blive afholdt flere kvalifikationslønssamtaler i I et nyhedsbrev af 28. maj 2013 anførte DSB bl.a.: Informationsmødet om individuel lønregulering i 2013 har givet anledning til en del spørgsmål. Vi vil derfor gerne præcisere følgende: Som tidligere nævnt indebærer DSB s nuværende økonomiske situation, at det ikke er virksomhedsmæssigt ansvarligt at udmønte individuelle lønreguleringer i Det betyder ikke, at der ikke kan afholdes kvalifikationslønssamtaler, men det betyder, at konditionerne er ændrede. At konditionerne er ændrede, indebærer at der ikke er penge at give af i år og at der således ikke kan udmøntes individuelle tillæg i Stigninger, der automatisk udløses ved anciennitet, fortsætter uændret. Skulle man, under normale omstændigheder, til kvalifikationssamtale i år, er det fortsat muligt at få afviklet samtalen. Man skal blot henvende sig til sin leder og aftale nærmere. Ved brev af 31. maj 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde. Fællesmøde blev afholdt den 14. oktober 2013, uden at parterne kunne nå til enighed. Ved brev af 18. februar 2014 om Opsummering møde vedrørende lønregulering 2014 DSB til en række faglige organisationer, herunder Dansk Jernbaneforbund, meddelte DSB, at der heller ikke for 2014 kunne afsættes midler til en individuel lønregulering af kvalifikationsløn. I brevet er der anført bl.a.: 8

9 Et Sundt DSB betyder, at vi i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 skal reducere vores samlede lønsum med 650 mio. kr. Skulle dette udelukkende ske ved at være færre medarbejdere ville det svare til ca fuldtidsstillinger over den 3 årige periode. Men som beskrevet andre steder er målet en reduktion på ca fuldtidsstillinger i perioden. Den resterende del skal blandt andet komme ved løntilbageholdenhed blandt de tilbageværende medarbejdere. Vi er på mange områder godt på vej til at nå målene med et Sundt DSB. Dog er vi endnu ikke i mål hvad angår lønsummen. I forbindelse med lønreguleringen 2014 betyder dette, at DSB i den nuværende situation og indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke mener, at der kan afsættes midler til en individuel lønregulering i Forklaringer Der er afgivet forklaring af Else Mathisen, Henrik Horup, Dan Richardsen, Carsten Holm, Ulla Raun og Henrik Søgaard. Else Mathisen har forklaret bl.a., at hun har været ansat som jurist i Dansk Jernbaneforbund siden juni Før dette var hun i en årrække ansat i DSB bl.a. i personaleafdelingen. Hun deltog ikke i forhandlingerne om aftalerne om ny løn indgået i Hun har været med til at forhandle lokalaftaler mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Der har ikke under disse forhandlinger været tale om, at der ingen midler kunne være til individuel kvalifikationsløn på trin 3 og opefter, men kun at beløbene kunne variere fra år til år. I 2010 og 2011 blev der afsat en ramme på 0,5 % af den samlede lønsum til individuelle kvalifikationstillæg. I 2012 blev rammen nedsat til 0,2 % af den samlede lønsum. Henrik Horup har forklaret bl.a., at han blev ansat som lokomotivfører i DSB i I 2004 blev han valgt som næstformand i Dansk Jernbaneforbund, og i 2012 blev han valgt som formand. Han deltog ikke i lokalforhandlingerne i 2010 og 2011, hvor kvalifikationslønsrammen blev fastsat til 0,5 % af den samlede lønsum. Han protesterede i 2012, da DSB nedsatte kvalifikationslønsrammen til 0,2 % af lønsummen. De fik ikke noget ud af protesten. Han har deltaget i de såkaldte IFO-forhandlinger. Der blev ikke drøftet løntilbageholdenhed i 9

10 forbindelse med IFO-aftalen for Under IFO-forhandlingerne i 2013 og 2014 blev der diskuteret lønnedgang, hvilket han afviste. Han har ikke på noget tidspunkt indgået en aftale om løntilbageholdenhed. Dan Richardsen har forklaret bl.a., at han har været ansat i Offentligt Ansattes Organisationer siden 1. januar Han er i dag ansat som faglig sekretær. Han har arbejdet med samtlige statslige aftaler, herunder aftalerne om ny løn. Før ny løn havde man i staten et skalaløntrinssystem baseret på anciennitet. Man fik så at sige automatiske lønstigninger, indtil maksimum var nået. På et tidspunkt begyndte man at åbne op for lokallønsordninger i tillæg til skalaløntrinssystemet. Der blev afsat puljer hertil ved overenskomstforhandlingerne. Med overgangen til ny løn ønskede man et mere fleksibelt lønsystem, hvor man kunne belønne kvalifikationer. Under de nye lønsystemer blev der ikke længere afsat puljer til lokalløn, men det var i stedet ledelsens opgave at afsætte midler hertil inden for det økonomiske råderum. Lønsummen var den samme, og ny løn var således ikke en spareøvelse. Ledelsen må sikre sig det økonomiske råderum til lokal løndannelse ved afskedigelse, effektiviseringer, personalesammensætning mv. Der er ikke noget maksimum eller minimum for lokal løndannelse, men ledelsen skal prioritere at have økonomiske midler til rådighed herfor. Han har ikke oplevet, at en institution har afsat 0 kr. til lokal løndannelse, men han kan ikke afvise, at en institution kan gøre dette. Carsten Holm har forklaret bl.a., at han siden 2012 har været kontorchef for afdelingen overenskomster og jura i Moderniseringsstyrelsen. Han har tidligere været ansat i Personalestyrelsen og har mange års erfaring fra Finansministeriet. Før ny løn havde man et skalaløntrinssystem som forklaret af Dan Richardsen. Dette system var karakteriseret ved forudsigelighed, og der var ingen lokal løndannelse. I 1991 blødte man lidt op på skalaløntrinssystemet ved at afsætte en pulje til lokalløn. Ny løn er baseret på en decentraliseringstankegang. Løndannelsen flyttes ud på de lokale arbejdspladser. Det er et dynamisk værktøj med bedre mulighed for fastholdelse, rekruttering og belønning af kvalifikationer. Ledelsen i de lokale institutioner fastlægger ensidigt det 10

11 økonomiske råderum til lokal løndannelse. Med andre ord afhænger det af, hvor meget der er råd til inden for institutionens økonomi. Det økonomiske råderum er påvirket af mange faktorer, herunder hvilken bevilling man har, hvilke sparekrav man eksempelvis er underlagt, afskedigelser, rekruttering, personalesammensætning, om man har mange anciennitetsbaserede tillæg, eller om man i højere grad anvender engangsvederlag mv. En institution kan beslutte, at der for et år ikke afsættes midler til lokal løndannelse. Der kan ikke opstilles klare grænser for, i hvor mange år en institution kan beslutte ikke at afsætte midler til lokal løndannelse. Det er dog klart, at ledelsen skal prioritere, at der afsættes midler til lokal løndannelse, hvis de nye lønsystemer ikke skal udhules. Ulla Raun har forklaret bl.a., at hun har været ansat i DSB i 36 år, de sidste 16 år i personaleafdelingen. Hun er i dag ansat som trafikinspektør. Hun var med til at indgå ny løn aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Hun har deltaget i et møde med Dansk Jernbaneforbund, hvor man fra DSB s side gjorde det klart, at man havde et behov for at kunne lønstyre. På dette tidspunkt havde man ikke overvejet, at kvalifikationslønsrammen skulle fastsættes til 0 kr. Det er ledelsen i DSB, der ensidigt har fastsat rammen på henholdsvis 0,5 % og 0,2 % af lønsummen i årene Rammen blev ikke forhandlet med Dansk Jernbaneforbund. Rammen har været nedadgående også forud for Henrik Søgaard har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsdirektør i DSB siden september DSB havde i 2010 og 2011 meget store underskud. Lønudviklingen havde været mere stigende i DSB end i den øvrige offentlige sektor. De fik på baggrund heraf stillet til opgave at effektivisere med 1 mia. kr. Det var i den forbindelse, at man introducerede begrebet et Sundt DSB. Effektiviseringen skete bl.a. ved, at man skulle være 1000 færre medarbejdere, ligesom der skulle udvises løntilbageholdenhed over for de tilbageværende medarbejdere. Løntilbageholdenhed blev besluttet af ledelsen alene og blev ikke forhandlet med de faglige organisationer. Egentlig lønnedgang blev drøftet med Dansk Jernbaneforbund, men det 11

12 ønskede forbundet ikke. DSB skulle forhandle ny trafikkontrakt ved udgangen af 2014, og det var derfor meget vigtigt, at DSB fik styr på omkostningsudviklingen, herunder lønomkostninger. Der er fortsat lønudvikling i DSB til trods for, at man i 2013 og 2014 besluttede ikke at tildele individuelle kvalifikationstillæg. Dette skyldes bl.a., at de automatiske lønstigninger på grund af anciennitet stadig udmøntes. Parternes argumenter Klager har anført bl.a., at det følger af parternes aftale og det statslige aftalegrundlag samt vejledninger om nye lønsystemer, at en arbejdsgiver ikke helt kan undlade at udmønte ny løn, men gennem prioritering har ansvar for at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. I vejledninger om nye lønsystemer forudsættes det, at der er økonomisk råderum på den lokale arbejdsplads. Blandt eksempler på, hvordan det økonomiske råderum påvirkes, er ikke nævnt bevillingsmæssige forhold eller besparelser, ligesom formålet med nye lønsystemer ikke er at opnå besparelser i lønsummen. DSB s baggrund for at undlade at afsætte midler til lokal løndannelse har udtrykkelig været at opnå besparelser i lønsummen, hvilket er i strid med aftalerne om nye lønsystemer. Medarbejderne i DSB har også i 2013 og 2014 opnået forbedrede kvalifikationer, og der er derfor en forpligtelse for DSB til at uddele individuelle kvalifikationstillæg til nogle, og DSB kan ikke afskære alle fra muligheden for at opnå kvalifikationsløntrin 3-5. Dansk Jernbaneforbund har ikke accepteret, at udmåling af kvalifikationsløn blev fastfrosset, og DSB har ikke som arbejdsgiver en ensidig adgang til at undlade at udmønte kvalifikationsløn med henvisning til en økonomisk trang situation. Dansk Jernbaneforbund har gennem de såkaldte IFO-aftaler medvirket til en betydelig nedbringelse af personaleomkostningerne. Parterne har ikke i disse forhandlinger aftalt begrænsninger i de individuelle kvalifikationstillæg. Tværtimod har parterne forudsat, at der også i 2013 ville være en kvalifikationslønsramme, som senere blev fragået af DSB. DSB har ikke på noget tidspunkt under forhandlingerne om aftalen om ny løn eller 12

13 lokalaftalerne nævnt, at der alene kunne udløses kvalifikationsløn, såfremt DSB vurderede, at der var midler til det inden for rammerne af det økonomiske råderum, eller at der kunne være år, hvor der ikke ville blive afsat midler hertil. Det fremgår heller ikke af aftalen om ny løn eller de lokale aftaler om kvalifikationstillæg, som tværtimod forpligter DSB til at indrette sin drift således, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. DSB s aflysning af obligatoriske kvalifikationssamtaler for medarbejdere, som allerede havde opnået kvalifikationsløntrin 2, og den efterfølgende udmelding om, at der kunne afholdes samtaler, men uden at disse kunne føre til, at der udmøntedes individuelle kvalifikationstillæg, udgør i sig selv et brud på parternes aftale om ny løn. Indklagede har anført bl.a., at DSB ikke har brudt parternes aftaler om ny løn, idet DSB hverken efter aftalerne eller på andet grundlag er forpligtet til årligt at afsætte midler til kvalifikationsløn udover de lønstigninger, der i henhold til de mellem parterne indgåede lokale kvalifikationslønsaftaler automatisk udløses via anciennitet. Det udgør ikke noget brud på aftalerne om ny løn, når DSB med henvisning til virksomhedens alvorlige økonomiske situation vurderede, at det ikke var forsvarligt at udmønte individuelle lønreguleringer i 2013 og DSB s udlægning af aftalerne om ny løn er i overensstemmelse med rammeaftalen om nye lønsystemer og det tilhørende vejledningsmateriale. Der påhviler herefter ikke arbejdsgiver nogen pligt til at afsætte midler til udmøntning af kvalifikationstillæg. Den lokale løndannelse er en foranderlig størrelse, der begrænses af institutionens økonomiske råderum, og det tilkommer ledelsen at prioritere og beslutte, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Den omstændighed, at det ikke i sig selv er et formål med de nye lønsystemer generelt at opnå besparelser i lønsummen, er ikke ensbetydende med, at en dokumenteret alvorlig økonomisk situation ikke kan påvirke det økonomiske råderum for den lokale løndannelse. Det må kræve et sikkert grundlag, hvis parternes aftaler om ny løn skal fortolkes således, at indklagede herved skulle have fraveget de overordnede principper vedrørende nye lønsystemer med den konsekvens, at lønudviklingen herefter ikke længere kan styres. Dansk Jernbaneforbund har ikke påvist et sådant sikkert grundlag. Der må herved navnlig lægges vægt på aftalernes ordlyd og den omstændighed, at aftalerne intetsteds omtaler spørgsmålet om fastsættelse af den økonomiske ramme for tildeling af kvalifikationsløn. 13

14 DSB har i forbindelse med forhandlingerne om de lokale kvalifikationslønsaftaler fastholdt, at der alene kunne udløses kvalifikationsløn efter de aftalte parametre, såfremt DSB vurderede, at der var midler inden for rammerne af DSB s økonomiske råderum. Det fremgår da også af lokalaftalerne, at budgettet for kvalifikationstillæg fastsættes af ledelsen, ligesom det intetsteds står anført, hvor stor en procentdel af lønsummen der i givet fald skulle afsættes til kvalifikationsløn, hvilket i sig selv taler imod eksistensen af en sådan forpligtelse for DSB. Det bestrides, at omstændighederne omkring afholdelse af kvalifikationslønssamtaler skulle udgøre et brud på aftalerne om ny løn, idet DSB, uanset eksistensen af en retlig forpligtelse hertil, har meddelt, at det fortsat ville være muligt at få afviklet kvalifikationssamtale ved henvendelse til nærmeste leder. Arbejdsrettens begrundelse og resultat DSB har i 2013 og 2014 ikke afsat midler til individuel lønregulering (kvalifikationsløn på niveau 3 og 4 samt 5 for stationsbetjente). Hovedspørgsmålet er, om dette er i strid med aftalerne om ny løn indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn indebærer, at medarbejderne ud over basisløn bl.a. kan opnå et kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg tildeles på grundlag af en årlig samlet ledelsesmæssig vurdering af, i hvor høj grad medarbejderen lever op til de vurderingsparametre, der er fastlagt efter forhandling mellem Dansk Jernbaneforbund/områdegruppeformanden (fællestillidsrepræsentanten). Resultatet af vurderingen er grundlaget for fastsættelsen af kvalifikationstillæg. Vurderingsparametrene aftales for de enkelte grupper efter forudgående drøftelse lokalt, og tillægsstørrelsen fastlægges i årlige grundbeløb og opdeles i en række tillægsniveauer, som er nærmere angivet i aftalerne (niveau 1. oktober 1997). DSB og Dansk Jernbaneforbund har forud for 2013 indgået en række aftaler om bl.a. kriterier for tildeling af kvalifikationstillæg. Hovedprincippet i disse aftaler er, at de to første kvalifikationsniveauer (1 og 2) opnås efter anciennitet (3 og 5 års anciennitet), mens de andre kvalifikationsniveauer (3 og 4 samt 5 for stationsbetjente) opnås efter en konkret vurdering af den enkelte medarbejders kvalifikationer ud fra de aftalte vurderingsparametre. Det er denne individuelle lønregulering, som DSB i 2013 og 2014 ikke har afsat midler til, således at medarbejderne uanset at kvalifikationskriterierne måtte være opfyldt ikke har mulighed for at opnå et individuelt kvalifikationstillæg (på niveau 3 og 4 samt 5 for stati- 14

15 onsbetjente). Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn er indgået inden for rammerne af de nye lønsystemer i staten. I de nye lønsystemer er den lokale løndannelse ikke begrænset af en aftalt pulje, men af institutionens økonomi (det økonomiske råderum). Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads, og det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanten. Der henvises bl.a. til Personalestyrelsens og CFU s pjece Nye lønsystemer i praksis fra maj 2007 og til Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning. Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn fastsætter ikke økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg til medarbejderne. DSB har endvidere ikke indgået nogen aftale med Dansk Jernbaneforbund om økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg i 2013 og Arbejdsretten finder det desuden ikke godtgjort, at de aftaler om tildeling af kvalifikationstillæg mv. eller den aftale om kriterier for tildeling af funktionstillæg (enhedsmedarbejdertillæg), som DSB og Dansk Jernbaneforbund har indgået før 2013, er baseret på en retligt bindende forudsætning om, at DSB i 2013 eller i 2014 skal afsætte (nærmere bestemte) midler til individuelle kvalifikationstillæg. Det er således overladt til DSB i overensstemmelse med det, som foran er anført om nye lønsystemer i staten, at fastlægge de økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg i 2013 og Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn må i lyset af det anførte om nye lønsystemer i staten efter Arbejdsrettens opfattelse forstås således, at DSB som udgangspunkt skal afsætte midler til den nævnte individuelle lønregulering. Ellers vil de regler om individuelle kvalifikationstillæg, der er fastsat i aftalerne om ny løn og udmøntet i aftalerne om vurderingsparametre mv., blive gjort illusorisk. DSB skal fastlægge den økonomiske ramme for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg ud fra saglige kriterier, herunder med hensyntagen til DSB s økonomiske forhold, med henblik på loyalt at leve op til aftalerne om ny løn med dertil knyttede aftaler om vurderingsparametre mv. DSB har ubestridt været i meget alvorlige økonomiske vanskeligheder. Således udgjorde 15

16 DSB s resultat før skat i 2010 et underskud på 551 mio. kr. DSB iværksatte derfor en omfattende effektivisering med henblik på at komme i mål med et Sundt DSB. Dette indebar bl.a., at DSB i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 skulle reducere sin samlede lønsum med mindst 650 mio. kr. DSB besluttede i den forbindelse, at der ikke skulle afsættes midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i 2013 og De kvalifikationstillæg, der automatisk fulgte af anciennitet, skulle fortsætte uændret. Arbejdsretten finder under de foreliggende særlige omstændigheder, at det ovennævnte udgangspunkt kan fraviges, således at DSB s beslutning om ikke at afsætte midler til individuel lønregulering i 2013 og 2014 ikke kan anses for at være i strid med aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn med tilknyttede aftaler om udmøntning heraf. Der er herved navnlig lagt vægt på, at beslutningen er af midlertidig karakter og begrundet i den ekstraordinært vanskelige økonomiske situation, DSB befandt sig i. DSB meddelte i et nyhedsbrev af 23. maj 2013, at det var besluttet, at individuel lønregulering i nuværende stilling sættes i bero, og at dette konkret betød, at der ikke vil blive afholdt flere kvalifikationssamtaler i DSB præciserede kort tid herefter i et nyhedsbrev af 28. maj 2013, at den manglende udmøntning af individuelle lønreguleringer i 2013 ikke indebar, at der ikke kan afholdes kvalifikationssamtaler, men at konditionerne herfor var ændret, idet der ikke er penge at give af i år. Skulle man under normale omstændigheder til kvalifikationssamtale, var det fortsat muligt at få afviklet samtalen. Man skulle blot henvende sig til sin leder og aftale nærmere. Herefter finder Arbejdsretten, at DSB ikke har brudt sin forpligtelse efter aftalerne om ny løn som udmøntet i aftalerne om tildelingskriterier mv. til at vurdere, om medarbejderne opfylder kriterierne for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg. Dette gælder, selv om DSB i 2013 og 2014 ikke havde afsat midler til individuel lønregulering. Efter det anførte frifindes indklagede for klagers tre påstande. Thi kendes for ret: Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB frifindes. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for Dansk 16

17 Jernbaneforbund inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Oliver Talevski 17

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt 13/04 Beretning om nye lønsystemer Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere