Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen, Signe Friberg, Vibeke Krag, Benny Rosberg, Arne Sørensen, Oliver Talevski (retsformand) og Mads Øland. Indledning Sagens hovedproblem er, om det er i strid med nogle aftaler om ny løn indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i 2007, at DSB i 2013 og 2014 ikke har afsat midler til individuel lønregulering (kvalifikationsløn på niveau 3 og 4 samt 5 for stationsbetjente). Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede har brudt parternes aftale om ny løn. 2. Indklagede skal for 2013 og 2014 på grundlag af en individuel vurdering tage stilling til spørgsmålet om tildeling af individuelle kvalifikationstillæg til medarbejdere omfattet af Dansk Jernbaneforbunds aftale om ny løn. 3. Indklagede skal til Dansk Jernbaneforbund betale en bod. Indklagede, Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Nye lønsystemer i staten Der er mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået en rammeaftale om nye 1

2 lønsystemer i staten. I den gældende rammeaftale af 21. januar 2009 er det fastsat bl.a., at basislønnen kan suppleres med lokalt aftalte tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse ( 4, stk. 5). Det nævnte tillæg kan være varigt eller midlertidigt ( 4, stk. 5). Som bilag 1 til Personalestyrelsens cirkulære af 21. januar 2009 om rammeaftalen om nye lønsystemer er optrykt en fælleserklæring, hvori der står bl.a.: Finansministeren og CFU s forhandlingsudvalg har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne drøftet funktionaliteten af de nye lønsystemer. Det er afgørende vigtigt, at den lokale løndannelse fungerer i praksis, og der er derfor enighed om følgende: 3. Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af institutionernes økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Den lokale løndannelse normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt minimumeller maksimumpulje. Den lokale løndannelse normeres heller ikke gennem centrale direktiver fra én af parterne om kun at udmønte tillæg som engangsvederlag, varige tillæg eller lignende Moderniseringsstyrelsen og CFU har gennem årene udarbejdet en række fælles vejledninger mv. om de nye lønsystemer. Heri behandles bl.a. spørgsmålet om det økonomiske råderum. I Personalestyrelsens og CFU s pjece fra januar 2003 om nye lønsystemer sat på sporet er det således anført bl.a. (s. 18), at der i de nye lønsystemer ikke længere er puljestyring af lønsumsmidlerne. Det betyder, at den lokale arbejdsplads selv fastlægger, hvor meget der skal anvendes til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske råderum og budget. I Personalestyrelsens og CFU s pjece Nye lønsystemer i praksis fra maj 2007 står der bl.a. (s. 15 og s. 17): 4.1 Hvad er der til rådighed I de nye lønsystemer er den lokale løndannelse ikke begrænset af en aftalt pulje, men af institutionens økonomi og de lokale parters udmøntning inden for denne overordnede ramme. 2

3 Midlerne til lokal løndannelse er derfor ikke en eksakt størrelse, hverken for de enkelte institutioner eller for de enkelte faggrupper, men vil være bestemt ud fra de lokale muligheder og behov. Det er ikke meningen, at de nye lønsystemer skal medføre hverken besparelser i eller udvidelse af lønsummen. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Ligeledes er det ledelsens ansvar at fastlægge, hvor mange midler institutionen afsætter til lokal løndannelse. Ledelsen kan også vælge at drøfte spørgsmålet om en evt. økonomisk ramme med tillidsrepræsentanten. Det kan være en fornuftig metode til på forhånd at afstemme parternes forventninger til resultatet af lønforhandlingerne. En foruddefineret økonomisk ramme har dog på den anden side den ulempe, at den hæmmer fleksibiliteten i forhandlingerne. Det økonomiske råderum I de nye lønsystemer taler man om det økonomiske råderum. Det kan forklares som den økonomi, der som den yderste ramme er til rådighed til den lokale løndannelse. Det økonomiske råderum kan ikke betragtes som en pulje, der skal udmøntes i den lokal løndannelse. Det gælder både for institutionen som helhed og for de enkelte medarbejdergrupper. Det er en konkret, lokal beslutning, hvor meget der reelt udmøntes i den lokale løndannelse. Dette vil afhænge af de lokale behov og prioriteringer. Det lokale råderum er en foranderlig størrelse. Det vil variere fra institution til institution og fra år til år og det kan forandre sig inden for det enkelte år. I Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning er der anført bl.a. (s. 4): Lokale tillæg Det forventes, at der foregår en vis løndannelse lokalt. Men det er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler der skal anvendes til lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads. Der er heller ikke fra centralt hold afsat puljer til den lokale løndannelse. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale en pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanterne. Men det kan være en god ide at orientere tillidsrepræsentanterne om, hvor mange penge der omtrentligt er til rådighed. Det kan ske som led i forventningsafstemningen forud for en lønforhandling.... Aftalegrundlaget mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund Den 14. november 2007 indgik DSB og Dansk Jernbaneforbund aftaler om ny løn for 3

4 overenskomstansatte og for tjenestemænd. I aftalen vedrørende de overenskomstansatte står der bl.a.: Forhandlings-/aftaleprocedure Aftalens parter indgår centrale aftaler om de elementer, procedurer, metoder og værktøjer og lignende der skal indgå i lønsystemet. Aftalerne skal afspejle, hvad DSB vil bruge løn til. Én gang årligt drøfter parterne, om der er behov for at ændre på retningslinjerne og principperne for den lokale løndannelse. Aftalens parter forpligter sig til løbende at følge løndannelsen, i form af møder, hvor tilpasningen af Ny Løn evalueres. På møderne bør der være fokus på, i hvor høj grad formålet med ny Løn opfyldes. Forhandling samt indgåelse af aftalerne sker mellem DSB og DJ centralt i 3. kvartal efter forudgående drøftelse og indstilling fra de lokale parter. Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg er et tillæg, der kan gives ud over basislønnen (og ud over det, der er aftalt i karrieremodeller). Kvalifikationstillæg er baseret på de krav stillingen stiller til kvalifikationer og kompetencer eller de kvalifikationer og kompetencer medarbejderen er i besiddelse af, og som er relevante for stillingen. Tildeling af kvalifikationstillæg Kriterier Kvalifikationstillæg tildeles på grundlag af en årlig samlet ledelsesmæssig vurdering af, i hvor høj grad medarbejderen lever op til de vurderingsparametre, der er fastlagt efter forhandling med DJ/områdegruppeformanden (fællestillidsrepræsentanten). Resultatet af vurderingen jf. efterfølgende er således grundlaget for fastsættelsen af kvalifikationstillæg. Vurderingsparametre Aftales for de enkelte grupper efter forudgående drøftelse lokalt. Tillægsform og niveau 4

5 Tillægsstørrelsen fastlægges i årligt grundbeløb (niveau ) og opdeles i tillægsniveauer. Generelt er niveauerne: kr. For gruppeleder (produktionsgruppeleder og produktionsgruppeleder med særligt ansvar), lokomotivinstruktører og toginstruktører er niveauerne ligeledes: kr. Tilsvarende er anført i aftalen om tjenestemændene. Der er under sagen fremlagt en række aftaler om kvalifikationsløn mv. mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund indgået i perioden Til illustration omtales nogle af aftalerne i det følgende. Af en aftale af 19. november 2009 om tildeling af kvalifikationsløn til togførere (under ny løn) fremgår bl.a., at principperne for tildeling af kvalifikationsløn består af vurderingssamtale, vurderingskriterier, tillægsniveauer og evalueringsforum. Vurderingssamtalen afholdes af nærmeste leder hvert år fra 5. ansættelsesår, og den danner grundlag for tildeling af kvalifikationstillæg. På baggrund af vurderingssamtalen indstiller lederen til nærmeste chef, hvorvidt den enkelte togfører skal tildeles et tillæg. Til grund for vurderingen skal lægges følgende kvalifikationskriterier: Salg og service, værdier og samarbejde, ansvarlighed og faglig indsigt. Vurderingskriterierne er vægtet, og der kan maksimalt opnås 19 point. Tillægsniveau 1 opnås efter 3 års anciennitet, mens tillægsniveau 2 opnås efter 5 års anciennitet. Tillægsniveau 3 opnås ved 14 point, mens tillægsniveau 4 opnås ved 19 point. I en aftale af 19. november 2009 om tildeling af kvalifikationsløn til toginstruktører (under ny løn) er principperne for tildeling af kvalifikationsløn angivet, og principperne svarer til dem, der er fastsat i den ovenfor nævnte aftale om kvalifikationsløn til togførere. Det fremgår videre af aftalen om tildeling af kvalifikationsløn til toginstruktører bl.a., at vurderingssamtalen skal afholdes af nærmeste chef hvert år i 3. kvartal. På baggrund heraf indstiller chefen, hvorvidt den enkelte toginstruktør skal tildeles et tillæg. Tillæggene er i overensstemmelse med aftalen om ny løn opdelt i fire niveauer. 5

6 Af en aftale om tildeling af kvalifikationsløn til lokomotivførere, kørelærere og lokomotivinstruktører (under ny løn), som gælder for tildeling af kvalifikationstillæg i 2010 og 2011, fremgår bl.a., at modellen for lokomotivførere for tildeling af kvalifikationstillæg består af en kombination af tildeling på baggrund af ansættelsesanciennitet og vurderingsparametre. Lokomotivførere med mindst 13 års anciennitet pr. 1. november 2010 tildeles kvalifikationstillæg kr. tildeles på grundlag af, i hvor høj grad lokomotivføreren lever op til fastsatte vurderingsparametre. Vurderingsparametrene anvendes i forhold til lokomotivførere, der har ansættelsesanciennitet mellem 9 og 12 år. Vurderingsparametrene og tildeling af kvalifikationstillæg på baggrund af vurderingsparametrene fastlægges efter forhandling mellem respektive underdirektører og områdegruppeformænd. I overensstemmelse med aftalen om ny løn er tillæggene opdelt i fire tillægsniveauer. Tillægsniveau 1 og 2 opnås efter henholdsvis 3 og 5 års anciennitet som lokomotivfører. Af et protokollat af 31. maj 2010 om kvalifikationsløn til togførere og IC4 tillæg fremgår bl.a., at med virkning fra 1. januar 2012 tildeles tillægsniveau 3 i princippet, når togføreren opnår 13 års lønanciennitet. Togførere, der vurderes ikke at opfylde kvalifikationslønaftalens vurderingskriterier for tillægsniveau 3, indkaldes til en vurderingssamtale. For denne gruppe vil tildeling af tillægsniveau 3 kun ske, når de fastlagte vurderingskriterier for at opnå tillægsniveau 3 er opfyldt. I en aftale af 27. september 2012 om ny løn kvalifikationstillæg og anciennitetstillæg til lokomotivpersonalet vedrørende udmøntning af kvalifikationsløn for 2012 er angivet bl.a., hvor mange kvalifikationstillæg der udmøntes til lokomotivførere, lokomotivførere kørelærer og for lokomotivinstruktører. Kriterier for tildeling af kvalifikationstillæggene aftales lokalt mellem chef/direktør og områdegruppeformand. Af en udateret aftale om tildeling af kvalifikationsløn til stationsbetjente (under ny løn) fremgår bl.a., at vurderingssamtalen skal afholdes af nærmeste leder hvert år fra 5. ansættelsesår. På baggrund af vurderingssamtalen indstiller lederen til nærmeste chef, hvorvidt den enkelte stationsbetjent skal tildeles et tillæg. Stationsbetjentene vurderes ud fra seks kvalifikationskriterier, hvis niveau fastlægges som behov for forbedringer, forventet, god, fremragende og enestående. Der kan maksimalt opnås 30 point. Der opereres med fem tillægsniveauer. Tillægsniveau 1 opnås efter 2 år og 9 måneders ansættelse. Tillægsniveau 2 6

7 opnås efter 5 år, mens tillægsniveau 3 kræver opnåelse af 15 point. Tillægsniveau 4 kræver, at der opnås 22 point, mens tillægsniveau 5 forudsætter, at der opnås 28 point. Af en udateret forhåndsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om kriterier for tildeling af funktionstillæg (benævnt enhedsmedarbejdertillæg) til togførere i Onboard Service, Forretning Øst og Vest, fremgår bl.a., at aftalen er indgået under den forudsætning, at 70 % af kvalifikationslønsrammen for 2012 og 2013 anvendes til medfinansiering af enhedsmedarbejdertillægget. Det er under hovedforhandlingen oplyst, at de individuelle kvalifikationstillæg, der tildeles, er af varig karakter. DSB s økonomiske situation DSB s økonomiske situation er behandlet i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om DSB s økonomi af marts Af beretningen fremgår bl.a., at DSB har været igennem en periode med store økonomiske udfordringer. I 2010 udgjorde DSB s resultat før skat således et underskud på 551 mio. kr. DSB iværksatte derfor en omfattende effektivisering, der skulle reducere omkostningerne og skabe en robust og bæredygtig økonomi. Det fremgår endvidere af sagen, at DSB for at komme i mål med et Sundt DSB i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 bl.a. skulle reducere den samlede lønsum med mindst 650 mio. kr. Dette er bl.a. omtalt i en aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund af 1. februar 2012 (såkaldt IFO-aftale). Den konkrete tvist om individuel lønregulering af kvalifikationsløn i 2013 og 2014 På et åbningsmøde afholdt den 4. april 2013 mellem DSB og en række faglige organisationer meddelte DSB, at der ikke kunne afsættes midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i I et referat af mødet står der bl.a.: Et af de større fokusområder i forbindelse med Sundt DSB var nedbringelse af den samlede lønsum i DSB. Dette skal ske/og er løbende sket ved afskedigelser, frivillige fratræden, naturlig afgang og ansættelsesstop, hvilket har betydet/betyder færre medarbejdere. Derudover har DSB ligesom mange andre virksomheder i det omkringliggende samfund fokus på den generelle lønudvikling i virksomheden. 7

8 Samlet set betyder dette i forbindelse med lønreguleringen i 2013, at DSB i den nuværende situation og indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke mener, at der kan afsættes midler til en individuel lønregulering i Åbningsmødet blev fulgt op af et forhandlingsmøde den 25. april 2013, hvorunder DSB fastholdt udmeldingen om, at DSB indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke kunne afsætte midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i I et nyhedsbrev af 23. maj 2013 meddelte DSB, at individuel lønregulering for 2013 blev sat i bero, og at dette konkret betød, at der ikke vil blive afholdt flere kvalifikationslønssamtaler i I et nyhedsbrev af 28. maj 2013 anførte DSB bl.a.: Informationsmødet om individuel lønregulering i 2013 har givet anledning til en del spørgsmål. Vi vil derfor gerne præcisere følgende: Som tidligere nævnt indebærer DSB s nuværende økonomiske situation, at det ikke er virksomhedsmæssigt ansvarligt at udmønte individuelle lønreguleringer i Det betyder ikke, at der ikke kan afholdes kvalifikationslønssamtaler, men det betyder, at konditionerne er ændrede. At konditionerne er ændrede, indebærer at der ikke er penge at give af i år og at der således ikke kan udmøntes individuelle tillæg i Stigninger, der automatisk udløses ved anciennitet, fortsætter uændret. Skulle man, under normale omstændigheder, til kvalifikationssamtale i år, er det fortsat muligt at få afviklet samtalen. Man skal blot henvende sig til sin leder og aftale nærmere. Ved brev af 31. maj 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde. Fællesmøde blev afholdt den 14. oktober 2013, uden at parterne kunne nå til enighed. Ved brev af 18. februar 2014 om Opsummering møde vedrørende lønregulering 2014 DSB til en række faglige organisationer, herunder Dansk Jernbaneforbund, meddelte DSB, at der heller ikke for 2014 kunne afsættes midler til en individuel lønregulering af kvalifikationsløn. I brevet er der anført bl.a.: 8

9 Et Sundt DSB betyder, at vi i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 skal reducere vores samlede lønsum med 650 mio. kr. Skulle dette udelukkende ske ved at være færre medarbejdere ville det svare til ca fuldtidsstillinger over den 3 årige periode. Men som beskrevet andre steder er målet en reduktion på ca fuldtidsstillinger i perioden. Den resterende del skal blandt andet komme ved løntilbageholdenhed blandt de tilbageværende medarbejdere. Vi er på mange områder godt på vej til at nå målene med et Sundt DSB. Dog er vi endnu ikke i mål hvad angår lønsummen. I forbindelse med lønreguleringen 2014 betyder dette, at DSB i den nuværende situation og indenfor rammerne af den nuværende økonomi ikke mener, at der kan afsættes midler til en individuel lønregulering i Forklaringer Der er afgivet forklaring af Else Mathisen, Henrik Horup, Dan Richardsen, Carsten Holm, Ulla Raun og Henrik Søgaard. Else Mathisen har forklaret bl.a., at hun har været ansat som jurist i Dansk Jernbaneforbund siden juni Før dette var hun i en årrække ansat i DSB bl.a. i personaleafdelingen. Hun deltog ikke i forhandlingerne om aftalerne om ny løn indgået i Hun har været med til at forhandle lokalaftaler mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Der har ikke under disse forhandlinger været tale om, at der ingen midler kunne være til individuel kvalifikationsløn på trin 3 og opefter, men kun at beløbene kunne variere fra år til år. I 2010 og 2011 blev der afsat en ramme på 0,5 % af den samlede lønsum til individuelle kvalifikationstillæg. I 2012 blev rammen nedsat til 0,2 % af den samlede lønsum. Henrik Horup har forklaret bl.a., at han blev ansat som lokomotivfører i DSB i I 2004 blev han valgt som næstformand i Dansk Jernbaneforbund, og i 2012 blev han valgt som formand. Han deltog ikke i lokalforhandlingerne i 2010 og 2011, hvor kvalifikationslønsrammen blev fastsat til 0,5 % af den samlede lønsum. Han protesterede i 2012, da DSB nedsatte kvalifikationslønsrammen til 0,2 % af lønsummen. De fik ikke noget ud af protesten. Han har deltaget i de såkaldte IFO-forhandlinger. Der blev ikke drøftet løntilbageholdenhed i 9

10 forbindelse med IFO-aftalen for Under IFO-forhandlingerne i 2013 og 2014 blev der diskuteret lønnedgang, hvilket han afviste. Han har ikke på noget tidspunkt indgået en aftale om løntilbageholdenhed. Dan Richardsen har forklaret bl.a., at han har været ansat i Offentligt Ansattes Organisationer siden 1. januar Han er i dag ansat som faglig sekretær. Han har arbejdet med samtlige statslige aftaler, herunder aftalerne om ny løn. Før ny løn havde man i staten et skalaløntrinssystem baseret på anciennitet. Man fik så at sige automatiske lønstigninger, indtil maksimum var nået. På et tidspunkt begyndte man at åbne op for lokallønsordninger i tillæg til skalaløntrinssystemet. Der blev afsat puljer hertil ved overenskomstforhandlingerne. Med overgangen til ny løn ønskede man et mere fleksibelt lønsystem, hvor man kunne belønne kvalifikationer. Under de nye lønsystemer blev der ikke længere afsat puljer til lokalløn, men det var i stedet ledelsens opgave at afsætte midler hertil inden for det økonomiske råderum. Lønsummen var den samme, og ny løn var således ikke en spareøvelse. Ledelsen må sikre sig det økonomiske råderum til lokal løndannelse ved afskedigelse, effektiviseringer, personalesammensætning mv. Der er ikke noget maksimum eller minimum for lokal løndannelse, men ledelsen skal prioritere at have økonomiske midler til rådighed herfor. Han har ikke oplevet, at en institution har afsat 0 kr. til lokal løndannelse, men han kan ikke afvise, at en institution kan gøre dette. Carsten Holm har forklaret bl.a., at han siden 2012 har været kontorchef for afdelingen overenskomster og jura i Moderniseringsstyrelsen. Han har tidligere været ansat i Personalestyrelsen og har mange års erfaring fra Finansministeriet. Før ny løn havde man et skalaløntrinssystem som forklaret af Dan Richardsen. Dette system var karakteriseret ved forudsigelighed, og der var ingen lokal løndannelse. I 1991 blødte man lidt op på skalaløntrinssystemet ved at afsætte en pulje til lokalløn. Ny løn er baseret på en decentraliseringstankegang. Løndannelsen flyttes ud på de lokale arbejdspladser. Det er et dynamisk værktøj med bedre mulighed for fastholdelse, rekruttering og belønning af kvalifikationer. Ledelsen i de lokale institutioner fastlægger ensidigt det 10

11 økonomiske råderum til lokal løndannelse. Med andre ord afhænger det af, hvor meget der er råd til inden for institutionens økonomi. Det økonomiske råderum er påvirket af mange faktorer, herunder hvilken bevilling man har, hvilke sparekrav man eksempelvis er underlagt, afskedigelser, rekruttering, personalesammensætning, om man har mange anciennitetsbaserede tillæg, eller om man i højere grad anvender engangsvederlag mv. En institution kan beslutte, at der for et år ikke afsættes midler til lokal løndannelse. Der kan ikke opstilles klare grænser for, i hvor mange år en institution kan beslutte ikke at afsætte midler til lokal løndannelse. Det er dog klart, at ledelsen skal prioritere, at der afsættes midler til lokal løndannelse, hvis de nye lønsystemer ikke skal udhules. Ulla Raun har forklaret bl.a., at hun har været ansat i DSB i 36 år, de sidste 16 år i personaleafdelingen. Hun er i dag ansat som trafikinspektør. Hun var med til at indgå ny løn aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Hun har deltaget i et møde med Dansk Jernbaneforbund, hvor man fra DSB s side gjorde det klart, at man havde et behov for at kunne lønstyre. På dette tidspunkt havde man ikke overvejet, at kvalifikationslønsrammen skulle fastsættes til 0 kr. Det er ledelsen i DSB, der ensidigt har fastsat rammen på henholdsvis 0,5 % og 0,2 % af lønsummen i årene Rammen blev ikke forhandlet med Dansk Jernbaneforbund. Rammen har været nedadgående også forud for Henrik Søgaard har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsdirektør i DSB siden september DSB havde i 2010 og 2011 meget store underskud. Lønudviklingen havde været mere stigende i DSB end i den øvrige offentlige sektor. De fik på baggrund heraf stillet til opgave at effektivisere med 1 mia. kr. Det var i den forbindelse, at man introducerede begrebet et Sundt DSB. Effektiviseringen skete bl.a. ved, at man skulle være 1000 færre medarbejdere, ligesom der skulle udvises løntilbageholdenhed over for de tilbageværende medarbejdere. Løntilbageholdenhed blev besluttet af ledelsen alene og blev ikke forhandlet med de faglige organisationer. Egentlig lønnedgang blev drøftet med Dansk Jernbaneforbund, men det 11

12 ønskede forbundet ikke. DSB skulle forhandle ny trafikkontrakt ved udgangen af 2014, og det var derfor meget vigtigt, at DSB fik styr på omkostningsudviklingen, herunder lønomkostninger. Der er fortsat lønudvikling i DSB til trods for, at man i 2013 og 2014 besluttede ikke at tildele individuelle kvalifikationstillæg. Dette skyldes bl.a., at de automatiske lønstigninger på grund af anciennitet stadig udmøntes. Parternes argumenter Klager har anført bl.a., at det følger af parternes aftale og det statslige aftalegrundlag samt vejledninger om nye lønsystemer, at en arbejdsgiver ikke helt kan undlade at udmønte ny løn, men gennem prioritering har ansvar for at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. I vejledninger om nye lønsystemer forudsættes det, at der er økonomisk råderum på den lokale arbejdsplads. Blandt eksempler på, hvordan det økonomiske råderum påvirkes, er ikke nævnt bevillingsmæssige forhold eller besparelser, ligesom formålet med nye lønsystemer ikke er at opnå besparelser i lønsummen. DSB s baggrund for at undlade at afsætte midler til lokal løndannelse har udtrykkelig været at opnå besparelser i lønsummen, hvilket er i strid med aftalerne om nye lønsystemer. Medarbejderne i DSB har også i 2013 og 2014 opnået forbedrede kvalifikationer, og der er derfor en forpligtelse for DSB til at uddele individuelle kvalifikationstillæg til nogle, og DSB kan ikke afskære alle fra muligheden for at opnå kvalifikationsløntrin 3-5. Dansk Jernbaneforbund har ikke accepteret, at udmåling af kvalifikationsløn blev fastfrosset, og DSB har ikke som arbejdsgiver en ensidig adgang til at undlade at udmønte kvalifikationsløn med henvisning til en økonomisk trang situation. Dansk Jernbaneforbund har gennem de såkaldte IFO-aftaler medvirket til en betydelig nedbringelse af personaleomkostningerne. Parterne har ikke i disse forhandlinger aftalt begrænsninger i de individuelle kvalifikationstillæg. Tværtimod har parterne forudsat, at der også i 2013 ville være en kvalifikationslønsramme, som senere blev fragået af DSB. DSB har ikke på noget tidspunkt under forhandlingerne om aftalen om ny løn eller 12

13 lokalaftalerne nævnt, at der alene kunne udløses kvalifikationsløn, såfremt DSB vurderede, at der var midler til det inden for rammerne af det økonomiske råderum, eller at der kunne være år, hvor der ikke ville blive afsat midler hertil. Det fremgår heller ikke af aftalen om ny løn eller de lokale aftaler om kvalifikationstillæg, som tværtimod forpligter DSB til at indrette sin drift således, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. DSB s aflysning af obligatoriske kvalifikationssamtaler for medarbejdere, som allerede havde opnået kvalifikationsløntrin 2, og den efterfølgende udmelding om, at der kunne afholdes samtaler, men uden at disse kunne føre til, at der udmøntedes individuelle kvalifikationstillæg, udgør i sig selv et brud på parternes aftale om ny løn. Indklagede har anført bl.a., at DSB ikke har brudt parternes aftaler om ny løn, idet DSB hverken efter aftalerne eller på andet grundlag er forpligtet til årligt at afsætte midler til kvalifikationsløn udover de lønstigninger, der i henhold til de mellem parterne indgåede lokale kvalifikationslønsaftaler automatisk udløses via anciennitet. Det udgør ikke noget brud på aftalerne om ny løn, når DSB med henvisning til virksomhedens alvorlige økonomiske situation vurderede, at det ikke var forsvarligt at udmønte individuelle lønreguleringer i 2013 og DSB s udlægning af aftalerne om ny løn er i overensstemmelse med rammeaftalen om nye lønsystemer og det tilhørende vejledningsmateriale. Der påhviler herefter ikke arbejdsgiver nogen pligt til at afsætte midler til udmøntning af kvalifikationstillæg. Den lokale løndannelse er en foranderlig størrelse, der begrænses af institutionens økonomiske råderum, og det tilkommer ledelsen at prioritere og beslutte, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Den omstændighed, at det ikke i sig selv er et formål med de nye lønsystemer generelt at opnå besparelser i lønsummen, er ikke ensbetydende med, at en dokumenteret alvorlig økonomisk situation ikke kan påvirke det økonomiske råderum for den lokale løndannelse. Det må kræve et sikkert grundlag, hvis parternes aftaler om ny løn skal fortolkes således, at indklagede herved skulle have fraveget de overordnede principper vedrørende nye lønsystemer med den konsekvens, at lønudviklingen herefter ikke længere kan styres. Dansk Jernbaneforbund har ikke påvist et sådant sikkert grundlag. Der må herved navnlig lægges vægt på aftalernes ordlyd og den omstændighed, at aftalerne intetsteds omtaler spørgsmålet om fastsættelse af den økonomiske ramme for tildeling af kvalifikationsløn. 13

14 DSB har i forbindelse med forhandlingerne om de lokale kvalifikationslønsaftaler fastholdt, at der alene kunne udløses kvalifikationsløn efter de aftalte parametre, såfremt DSB vurderede, at der var midler inden for rammerne af DSB s økonomiske råderum. Det fremgår da også af lokalaftalerne, at budgettet for kvalifikationstillæg fastsættes af ledelsen, ligesom det intetsteds står anført, hvor stor en procentdel af lønsummen der i givet fald skulle afsættes til kvalifikationsløn, hvilket i sig selv taler imod eksistensen af en sådan forpligtelse for DSB. Det bestrides, at omstændighederne omkring afholdelse af kvalifikationslønssamtaler skulle udgøre et brud på aftalerne om ny løn, idet DSB, uanset eksistensen af en retlig forpligtelse hertil, har meddelt, at det fortsat ville være muligt at få afviklet kvalifikationssamtale ved henvendelse til nærmeste leder. Arbejdsrettens begrundelse og resultat DSB har i 2013 og 2014 ikke afsat midler til individuel lønregulering (kvalifikationsløn på niveau 3 og 4 samt 5 for stationsbetjente). Hovedspørgsmålet er, om dette er i strid med aftalerne om ny løn indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund i Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn indebærer, at medarbejderne ud over basisløn bl.a. kan opnå et kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg tildeles på grundlag af en årlig samlet ledelsesmæssig vurdering af, i hvor høj grad medarbejderen lever op til de vurderingsparametre, der er fastlagt efter forhandling mellem Dansk Jernbaneforbund/områdegruppeformanden (fællestillidsrepræsentanten). Resultatet af vurderingen er grundlaget for fastsættelsen af kvalifikationstillæg. Vurderingsparametrene aftales for de enkelte grupper efter forudgående drøftelse lokalt, og tillægsstørrelsen fastlægges i årlige grundbeløb og opdeles i en række tillægsniveauer, som er nærmere angivet i aftalerne (niveau 1. oktober 1997). DSB og Dansk Jernbaneforbund har forud for 2013 indgået en række aftaler om bl.a. kriterier for tildeling af kvalifikationstillæg. Hovedprincippet i disse aftaler er, at de to første kvalifikationsniveauer (1 og 2) opnås efter anciennitet (3 og 5 års anciennitet), mens de andre kvalifikationsniveauer (3 og 4 samt 5 for stationsbetjente) opnås efter en konkret vurdering af den enkelte medarbejders kvalifikationer ud fra de aftalte vurderingsparametre. Det er denne individuelle lønregulering, som DSB i 2013 og 2014 ikke har afsat midler til, således at medarbejderne uanset at kvalifikationskriterierne måtte være opfyldt ikke har mulighed for at opnå et individuelt kvalifikationstillæg (på niveau 3 og 4 samt 5 for stati- 14

15 onsbetjente). Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn er indgået inden for rammerne af de nye lønsystemer i staten. I de nye lønsystemer er den lokale løndannelse ikke begrænset af en aftalt pulje, men af institutionens økonomi (det økonomiske råderum). Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads, og det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanten. Der henvises bl.a. til Personalestyrelsens og CFU s pjece Nye lønsystemer i praksis fra maj 2007 og til Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning. Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn fastsætter ikke økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg til medarbejderne. DSB har endvidere ikke indgået nogen aftale med Dansk Jernbaneforbund om økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg i 2013 og Arbejdsretten finder det desuden ikke godtgjort, at de aftaler om tildeling af kvalifikationstillæg mv. eller den aftale om kriterier for tildeling af funktionstillæg (enhedsmedarbejdertillæg), som DSB og Dansk Jernbaneforbund har indgået før 2013, er baseret på en retligt bindende forudsætning om, at DSB i 2013 eller i 2014 skal afsætte (nærmere bestemte) midler til individuelle kvalifikationstillæg. Det er således overladt til DSB i overensstemmelse med det, som foran er anført om nye lønsystemer i staten, at fastlægge de økonomiske rammer for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg i 2013 og Aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn må i lyset af det anførte om nye lønsystemer i staten efter Arbejdsrettens opfattelse forstås således, at DSB som udgangspunkt skal afsætte midler til den nævnte individuelle lønregulering. Ellers vil de regler om individuelle kvalifikationstillæg, der er fastsat i aftalerne om ny løn og udmøntet i aftalerne om vurderingsparametre mv., blive gjort illusorisk. DSB skal fastlægge den økonomiske ramme for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg ud fra saglige kriterier, herunder med hensyntagen til DSB s økonomiske forhold, med henblik på loyalt at leve op til aftalerne om ny løn med dertil knyttede aftaler om vurderingsparametre mv. DSB har ubestridt været i meget alvorlige økonomiske vanskeligheder. Således udgjorde 15

16 DSB s resultat før skat i 2010 et underskud på 551 mio. kr. DSB iværksatte derfor en omfattende effektivisering med henblik på at komme i mål med et Sundt DSB. Dette indebar bl.a., at DSB i perioden fra 2012 til udgangen af 2014 skulle reducere sin samlede lønsum med mindst 650 mio. kr. DSB besluttede i den forbindelse, at der ikke skulle afsættes midler til individuel lønregulering af kvalifikationsløn i 2013 og De kvalifikationstillæg, der automatisk fulgte af anciennitet, skulle fortsætte uændret. Arbejdsretten finder under de foreliggende særlige omstændigheder, at det ovennævnte udgangspunkt kan fraviges, således at DSB s beslutning om ikke at afsætte midler til individuel lønregulering i 2013 og 2014 ikke kan anses for at være i strid med aftalerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om ny løn med tilknyttede aftaler om udmøntning heraf. Der er herved navnlig lagt vægt på, at beslutningen er af midlertidig karakter og begrundet i den ekstraordinært vanskelige økonomiske situation, DSB befandt sig i. DSB meddelte i et nyhedsbrev af 23. maj 2013, at det var besluttet, at individuel lønregulering i nuværende stilling sættes i bero, og at dette konkret betød, at der ikke vil blive afholdt flere kvalifikationssamtaler i DSB præciserede kort tid herefter i et nyhedsbrev af 28. maj 2013, at den manglende udmøntning af individuelle lønreguleringer i 2013 ikke indebar, at der ikke kan afholdes kvalifikationssamtaler, men at konditionerne herfor var ændret, idet der ikke er penge at give af i år. Skulle man under normale omstændigheder til kvalifikationssamtale, var det fortsat muligt at få afviklet samtalen. Man skulle blot henvende sig til sin leder og aftale nærmere. Herefter finder Arbejdsretten, at DSB ikke har brudt sin forpligtelse efter aftalerne om ny løn som udmøntet i aftalerne om tildelingskriterier mv. til at vurdere, om medarbejderne opfylder kriterierne for tildeling af individuelle kvalifikationstillæg. Dette gælder, selv om DSB i 2013 og 2014 ikke havde afsat midler til individuel lønregulering. Efter det anførte frifindes indklagede for klagers tre påstande. Thi kendes for ret: Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB frifindes. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for Dansk 16

17 Jernbaneforbund inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Oliver Talevski 17

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Vurderinqskriterier - Tillægsniveauer - Evalueringforum. Aftale

- Vurderinqskriterier - Tillægsniveauer - Evalueringforum. Aftale Aftale Aftalenr.: Aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om tildeling af kvalifikationslon til toginstruktarer (under ny Ion) 1. Indledning Denne aftale er indgået i henhold til aftale om Ny Lan indgået

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Her er vejledningen til skabeloner til en lokal resultatlønsaftale, som tillidsrepræsentanten kan anvende i forhandlinger med ledelsen om en resultatlønsaftale.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for.

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 18. april 2011 Perst.nr. 010-11 PKAT 0265, 0289 J.nr. 10-333/09-6 Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere