PHUKET OG TIDEN EFTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PHUKET OG TIDEN EFTER"

Transkript

1 INTERVENTION AF ANETTE DAM LORENTZEN, MICHAEL LINDE OG SANNE PEDERSEN PHUKET OG TIDEN EFTER Metoder, intervention og etik i arbejdet med de ramte af flodbølgekatastrofen i Phuket og efterfølgende i Danmark Den faglige ballast, vi havde som baggrund for interventionen i Phuket, var mange års erfaring som krisepsykologer. Vi havde tidligere været indsat ved afgrænsede individulykker, traumatiske hændelser i mindre grupper og ved større katastrofer som flyulykken i Milano, bombesprængningen på Bali og fyrværkeribranden i Seest. Viden om og indsigt i krisepsykolo- gien koblet med vores konkrete erfaringer og metoder er det faglige afsæt for at håndtere disse opgaver. Arbejdet som krisepsykolog i eksempelvis Falck Healthcare indebærer bl.a., at man inden for fire timer skal være forberedt på at stå i en akut situation, hvor man både skal skaffe sig overblik over hændelse, forløb, den (de) ramte og graden af ramthed for at kunne intervenere mest hensigtsmæssigt i selve situationen og ved en opfølgende indsats. Selv om der altid er en del mental forberedelse billeder fra tidligere lignende opgaver og håndtering af disse, metodegennemgang, praktiske ting mv. kan man alligevel aldrig forberede sig 3

2 helt til opgaven, fordi beslutningen om den konkrete håndtering først tages, når man har dannet sig et vist overblik. Fleksibilitet og parathed til hurtig ændring af interventionen samt det at turde påtage sig myndighed og autoritet er vigtige kodeord i en krisepsykologisk indsats. Metoder og intervention I Phuket mødte vi rigtig mange børn og voksne, som var følelsesmæssigt og også fysisk hårdt ramt af den voldsomme oplevelse, som flodbølgen forårsagede. Familier var blevet skilt ad, nogle havde været adskilt i flere døgn, før de blev genforenet. Andre mistede ægtefæller og andre nærtstående slægtninge. Mange mistede deres små børn. Flere gik rundt i forfærdende uvished om deres slægtninges skæbne. Fælles for alle var, at de havde haft oplevelsen af stærk dødsangst og angsten for at miste tæt inde på livet. Det, der adskilte denne opgave fra andre, var dels karakteren af hændelsen (katastrofe), mængden af personer, som var ramt, og graden af de traumer, vi så eksponeret. Netop graden af traumer og de ramtes sårbarhed eller robusthed i forhold til håndtering af disse (copingstrategier) har givet anledning til nogle faglige betragtninger over indsatsen i Phuket og efterfølgende i Danmark. Der har i mange år været anvendt en række individorienterede psykologiske interventionsformer for at hjælpe enkeltpersoner efter ulykker og katastrofer, men især i løbet af de sidste år er der blevet gradvis mere fokus på værdien og effekten af den gruppebaserede indsats. Den gruppebaserede metode er i stigende grad blevet anvendt i Norden, bl.a. på baggrund af de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med 4

3 de to nyere skibskatastrofer i nordisk farvand: Scandinavian Star (1990) og Estonia (1994). Krisepsykologiske termer som gruppeintervention, defusing, debriefing og psykologisk førstehjælp er kendte af alle med tilknytning til krise- og katastrofepsykologi og er i nordisk sammenhæng især fagligt formidlet fra Senter for Krisepsykologi i Bergen personificeret ved Atle Dyregrov m.fl. At samle mennesker i sorg eller krise i forbindelse med svær sygdom eller død (tab af nær pårørende) kendes fra sorggrupper, hvor oplevelsen af at være sammen med andre i samme situation af de deltagende ofte er blevet fremhævet som den bedste sorgstøtte og hjælp til selvhjælp (Dyregrov, 2002). De gruppebaserede metoder bygger bl.a. på tesen om værdien af at samle ramte eller pårørende, som har oplevet eller har mistet ved samme hændelse, da de fælles forudsætninger skulle være det bedste udgangspunkt for gensidig støtte og sorgbearbejdelse, ligesom en egentlig gruppeterapeutisk intervention har vist sig at være effektiv til at forebygge eller reducere post-traumatiske symptomer (Dyregrov og Straume, 2003). Vi er ud fra den konkrete erfaring med gruppebaseret indsats i form af debriefing gennem årene blevet bekræftet i en positiv effekt. Med de ramte fra flodbølgekatastrofen var forudsætningerne for at arbejde gruppebaseret i teorien til stede. Det var selvsagt ikke den første form for intervention, der fandt sted den handlede som beskrevet i Mødet med Phuket, Psykolog Nyt 6/2005, primært om psykisk førstehjælp og konkret praktisk støtte. Gruppeinterventionen blev først aktuel efter nogle dage, hvor vi over tid havde kontakt til den samme gruppe af ramte fx familier, en mindre gruppe af hospitalsindlagte, grupper fra samme hotel og et hold guider fra et rejseselskab. Vi fandt det derfor oplagt at inddrage metoden som et fagligt redskab sammen med de andre interven tionsformer. Imidlertid erfarede vi, at arbejdet med gruppeintervention forløb anderledes og krævede stor faglig opmærksomhed på en anden måde, end vi tidligere havde oplevet. Selv om folk havde været det samme sted og oplevet den samme katastrofe, var deres reaktioner og behov alligevel meget forskellige. Karakteren af denne katastrofe var for langt de fleste så voldsom og så forskelligt oplevet, at det at skulle tale om oplevelsen i en gruppe var direkte retraumatiserende for de mest sårbare og dermed mere skadelig end gavnlig. Dette gjaldt dog som helhed ikke i grupper af familier dér havde metoden tydeligvis god effekt og styrkede dem i sammen at udholde at være i krisen. Dette bevirkede, at interventionen i stedet blev ændret til enten individuelle forløb eller to personers samtaler. Vi havde i disse situationer gavn af, at vi var flere psykologer til stede, så vi kunne fordele opgaverne imellem os. Etikken i arbejdet For at kunne skelne mellem folks reaktioner og behov i en sådan situation er det af afgørende betydning at have krisepsykologisk viden og indsigt i psykiske traumers kompleksitet og bredde samtidig med konkret erfaring og træning i arbejdet med krise- og katastroferamte. En velmenende, men utilstrækkelig fagligt kvalificeret indsats kan øge risikoen for mere vedvarende psykiske skader (posttraumatisk stress disorder) og dermed hæmme muligheden for personens evne til selvrestituering over tid. Ved hjemkomsten til Danmark blev de ramte i stor stil opfordret af det store udbud af hjælpearbejdere til at snakke løs om oplevelsen og søge hjælp i selvhjælpsgrupper eller lignende for i et gruppefællesskab at få bearbejdet de traumatiske oplevelser. Også medierne fremhævede, at krisehjælp ikke nødvendigvis skulle ydes af professionelle (underforstået psykologer, psykiatere og læger), men kunne ydes af alle, fordi alene det at være i en gruppe med ligestillede ville være psykisk FAKTA Artikelserie I den anden af i alt tre sammenhørende artikler i tilknytning til flodbølgekatastrofen fortæller tre psykologer fra Falck Healthcare A/S her om metoder, intervention og etik i arbejdet med de ramte i Phuket, Thailand, og efterfølgende i Danmark. Den første artikel Mødet med Phuket, Psykolog Nyt 6/2005, omhandlede deltagelsen i den psykologiske indsats i Phuket, Thailand, som de alle tre indgik aktivt i. I en følgende artikel vil der blive sat lys på psykologernes egne reaktioner og behov for egenomsorg i forbindelse med de følelsesmæssige påvirkninger, de blev udsat for i det massive møde med så mange traumatiserede mennesker. Der kan også henvises til artiklen Der kom en flodbølge, Psykolog Nyt 2/2005, som omhandlede den psykologiske indsats med udgangspunkt i Rigshospitalets krisepsykologiske Enhed. 5

4 hjælp nok til at bearbejde de traumatiske hændelser. Det har det givetvis også været for de fleste. Men for nogle med deres specifikke oplevelse og individuelle coping-strategi har deltagelse i sådanne grupper bragt dem i risiko for yderligere traumatisering eller retraumatisering. Det viste den konkrete erfaring fra arbejdet med de ramte i Phuket os, og det blev yderligere bekræftet af flere af de personer, der havde deltaget i gruppesamlinger i Danmark, og som vi efterfølgende havde samtaler med ved hjemkomsten til Danmark. Nogle af dem, som deltog i disse gruppesamlinger, oplevede, at ellers aftagende krisereaktioner som flashback, søvnbesvær, sårbarhed og angst blev reaktiveret, og de fik det dårligere og blev angste og deprimerede. De blev, uden at nogen ville det eller var bevidste om det, fastholdt i et mere patologisk forløb frem for at blive støttet og styrket i den ellers igangværende positive udvikling. Hos andre satte møderne gang i ellers ikke tidligere oplevede stærke følelser. Reaktioner, som var overvældende og angstprovokerende for de ramte, men som ikke var uforklarlige psykologisk set, da der ofte er en længere latenstid efter den første chokoplevelse, før de posttraumatiske reaktioner viser sig. Ved en del af møderne, som blev holdt i amtsligt eller kommunalt regi, deltog psykologer, hvorfor flere af de retraumatiserede personer fik den nødvendige hjælp. Andre var efterfølgende i stand til at søge hjælp selv hos læge eller psykolog. Men hvad med de mange andre gruppesammenhænge, som folk blev opfordret til at deltage i? Hvor mange blev overladt til deres egne svære følelser og reaktioner der? Vi ved det ikke. Eventuelle opfølgende undersøgelser giver måske efterhånden et indblik, men det er givet en etisk problemstilling, som vi fagligt må forholde os til som psykologer. Hvorfor krisepsykologisk intervention? Ovenstående er ikke et opgør med eller et oprør mod den gruppebaserede intervention dertil har vi for mange gode erfaringer både mere generelt i form af selvhjælpsgruppemodellen og den mere specifikt psykologfaglige anvendte debriefingsmodel. Ej heller er det et argument for en generel sygeliggørelse af mennesker ramt af kriser og katastrofer. Derimod skal det ses som et forsøg på at understrege forskellen på den mere generelle indsats, som udøves af den brede gruppe af hjælpearbejdere, og den mere specialiserede indsats, som udøves af krisepsykologer. Den generelle indsats er uundværlig i forhold til at yde psykisk førstehjælp og efterfølgende praktisk støtte til så mange ramte, som tilfældet var i Phuket og efterfølgende i Danmark. Og der blev gjort en stor indsats af alle både lønnede og frivillige hjælpearbejdere. Den mere specialiserede indsats forudsætter at være bevidst om og trænet i at se de observerbare post-trauma tiske reaktioner hos personen i situatio nen som baggrund for at vurdere karakteren af traumet og dermed interventionen nu og senere. Ud over erfaringen og træningen i arbejdet med krise- og katastroferamte har vi som krisepsykologer den faglige indsigt i de komplekse interaktionistiske samspil, der indvirker på traumeforløbet. En indsigt, som sætter os i stand til at intervenere mest hensigtsmæssigt i forhold til de reaktionsmåder og reaktionsmønstre, den traumatiserede udviser, men som også sætter os i stand til at skelne eller se sammenhængen mellem mere generelle reaktionsmåder 6

5 (-mønstre) og den indi viduelle betydning og håndtering af traumeoplevelsen for den ramte person. Eller sagt med andre ord: at skelne mellem de personer (langt de fleste heldigvis), som har brug for kortvarig eller ingen støtte for at gennemleve en krise eller en katastrofe ved hjælp af egne ressourcer og personligt netværk, og de præmorbide sårbare med mere begrænsede coping-strategier, som har brug for en mere intensiv og vedvarende psykologisk støtte for at undgå fastlåsning i hæmmende og direkte personlighedsmæssigt skadende følgevirkninger. Psykolog Anette Dam Lorentzen i samarbejde med psykolog Michael Linde og chefpsykolog Sanne Pedersen, Falck Healthcare A/S Referencer: Dyregrov, A.: Katastrofepsykologi. 2. utgave. Bergen. Fagbokforlaget, 2002 Dyregrov, A. og Straume, M.: Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer: Erfaringer fra Sleipnerulykken. Tidsskrift for Norsk Psykologforening Senter for Krisepsykologi, Bergen. 7

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

At miste sin medtvilling

At miste sin medtvilling Ene-tvilling Af Abelone Glahn At miste sin medtvilling Den engelske psykoterapeut Joan Woodward har forsket i tvillinger, der har mistet sin medtvilling. I marts kommer hun til Danmark. - Jeg kender ikke

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere