Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December Maj Ekskursion til Slangerup- og Frederikssundsegnen. Deltagerne afrejste fra Kbhvns. Slangerup-Banegaard Kl. 8 S ; efter Ankomsten til Slangerup Kl. 10spadserede man over Gørløse, hvor Hr. J. T. LUNDBYE demonstrerede nogle Oldtids-Vadesteder, til Skævinge (Frokost) og derfra over Grimstrup A a s, der ligesom dens Fortsættelse mod SØ. (Strø Bjerge) snart er bleven opfattet som en Aas, snart som en Randmoræne, til Køkkenmøddingen ved Havelse Mølle, og derfra videre gennem det af Tapeshavet udformede Landskab til Køkkenmøddingen ved»bili d tf. Hr. V. NORDMANN demonstrerede saavel Køkkenmøddingerne som Saltvandsalluviet. Hjem fra Frederikssund Kl JuIi Ekskursion til Bornholm. Ekskursionen begyndte med Ankomst til Rønne den 13. Juli Kl. 3 Em. Efter et kort Ophold paa Hotellet spadseredes under Ledelse af Hr. V. MILTHERS til Teglværksgravene i Lag af mellemste Lias Sydøst for Rønne (se Bornholms Geologi: D. G. U. 5. R. Nr. 1. S. 60), hvor der saas skraatstillede, limniske Lag og Kullag, hvilende paa marine Lag. Herfra til Granitbruddene ved Klippegaard og Tornegaard og til det store Kaolinbrud umiddelbart neden for, hvor der saas baade almindelig Kaolin og kaoliniserede Pegmatit- og Diabasgange. Over Nebbeodde med sin stejle Klint i Liaslag af Ler og Sand med Lerjærnsten gik man til Rønne, hvor der overnattedes. 14. Juli. Med Tog 7 S0 til Ro bedale, hvor denne senglaciale Erosionsdal med sine Profiler i Rhåt-Lias Grus besaas, og man spadserede under Ledelse af Hr. J. P. J. RAVN over den bag Dalen liggende Israndslinje(l. c. Side 51, 79 og 86) til O n s b æ k (stærkt hældende Liaslag med Kul; 1. c. S. 60), Stampen (lodretstaaende Lag af Rhåt-Lias og Grønsand med Fosforit), og langs Kysten (Bavn-

2 48 Møder og Ekskursioner. odde Grønsand) til Ar nager (Arnagerkalk over nedre Grønsand) og Madsegrav, hvor man saa Brydningen af Fosforiten imellem nedre Grønsand og de underliggende Sandlag (1. c. Side 63 69). Herfra gik man til Nil ars, hvor man under Hr. Pastor KRAGS velvillige Vejledning besaa Rundkirken. Med Tog ca. Kl. 1 til Nexø, Ankomst Kl. 2 S. Efter et ganske kort Ophold gik Turen tilvogns til Paradisbakkerne (1. c. S." 104) med Spadseretur over disse ejendommelige Granitbakker med deres Sprækkedale, og fra Granitbruddet ved Paradisgaarden atter tilvogns over Aarsdale og Frænnemark (Aarsdale Grus og Strandgrus med Kulturlevninger), langs Kysten forbi Frederiks Stenbrud (I.e. S. 104) til Nexø, hvor der overnattedes. 15. Juli. Med Tog 7 80 til U g 1 e e n g e, hvorfra til Fods til L i- mensgade og langs Læs a a til Vejrmøllegaard og herfra over Sandstensbruddene ved Aaker Fattiggaard (I. c. S. 107) til Aakirkeby. Efter et Frokostophold med Tog l 6 " til A al øse, hvorfra der spadseredes igennem Almindingen (Randmoræner, 1. c. S ) over Kristianshøj, Rytterknægten (Kongemindet med Udsigt over hele Bornholm) og Ekkodalen til Almindingen St. Herfra med Tog 645 til Rønne, hvor der overnattedes. 16. Juli. Med Tog 8 20 til Rø. Til Fods langs Kysten over Stammershalde, Kaasen og Tejn (Strandklipper med Diabasgange, Strandvolde og Terrasser, senglacial, marin Grænse 1. c. S. 103) til Allinge. Efter Frokostophold over Hammershus og Hammeren (1. c. S ) til Sandvig, hvorfra med Tog 842 til Rønne, hvor man straks gik ombord paa Damperen. Ankomst til Kbhvn. den 17. Juli ca. Kl. 1. ' Mødet den 13. Oktober Hr. K. Briinnich Nielsen indledede en Diskussion om Inddelingen af Danien'et og benyttede som Indledning den foran i dette Hefte som Nr. 19 trykte Artikel. Da den paafølgende Diskussion mellem d'hrr. VICTOR MADSEN, J. P. J. RAVN, A. ROSENKRANTZ og Indlederen væsentligst kom til at dreje sig om Resultater og Synsmaader, som Indlederen tidligere har publiceret, men senere opgivet, skal Diskussionen der saaledes nu har mindre Interesse ikke refereres. 19. Oktober Ekskursion til Skjensved, Lellinge og Herfølge. Efter Ankomsten til Lille Skj ensved Kl. 9" gik man under Ledelse af Hr. V. NORDMANN til to 0. for Stationen liggende Smaagrave i Bryozokalk tilhørende Yngre Danien. Faunaen omfatter bl. a. saa karakteristiske Former som Terebratula lens og Crania tuberculata var. transversa; enkelte Dvergformer af Crania tuber-

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind. 5 [1920]. 49 culata er ogsaa fundne i Kalken. Faunistisk set slutter Forekomsten sig nær til andre østsjællandske Bryozokalk-Forekomster som Thorslunde og Frederiksholm. Over Kalken, der gaar temmelig tæt op til Jordoverfladen, ligger et tyndt Dække af Moræneler, hvorfra enkelte»skorstene«gaar ned i Kalken. Derfra gik man til den store Glentehøj Grusgrav i Køge- Aasen (smukke Profiler i Diluvialsand og -grus med diskordant Parallelstruktur) og videre til Yderholm Kro, hvor Frokosten indtoges; derfra gennem Skovhusvænget til de bekendte Profiler i Lellinge Grønsandskalk og til den recente Kildekalk lige 0. for Skovhusvænget (Meddel. Dansk geol. Forening Bd. 1. Nr , S. 77) og videre til Hegnetslund Teglværk, i hvis Lergrave man saa Profiler i senglaciålt Ferskvandsier, samt den Grusrevle, der forbinder de to Aasbakker Paaskebjerg og Lundebakke (se D. G. U. I. R. Nr. 11, S. 225). Derfra gik man til Herfølge, hvor man saa Profiler i Craniakalken, medens den underliggende Bryozokalk nu ikke var tilgængelig for direkte Iagttagelse, men kuu kunde studeres i dé gamle Bunker ved Nedkørslen til Bruddet. Mødet den 17. November Hr. V. Hintze holdt Foredrag om Naturfredning i Danmark; Foredraget er delvis trykt i DANIEL BRUUN : Danmark, Land og Folk. Bd. 1. Kbhvn. 1919, S Mødet den 15. December Frk. Sophie Petersen holdt Foredrag om et Besøg ved et islandsksvovlleje, samt en Oversigt over den islandsk-e-svovlbrydnings Historie. Foredraget, der var ledsaget af Lysbilleder, er trykt i»naturens Verden«4. Aarg. Februar Ved Mødet foretoges en Indsamling til Fordel for de nødlidende østrigske Geologer. Mødet den 26. Januar Hr. K. A. Gronwall holdt Foredrag om Djupborningarne i Skåne. Foredraget vil senere blive trykt. Mødet den 31. Januar Hr. H. Ødum holdt et Foredrag om Fundet af et Elsdyrskelet ved Taaderup (Falster); trykt i D. G. U. IV R. Bd. 1, Nr. 11. Derefter afholdtes Ordinær Generalforsamling. Efter at Dirigenten, Hr. K. Griiner, havde erklæret Generalforsamlingen for lovlig indvarslet, aflagde Form., Hr. A Jessen,

4 50 Møder og Ekskursioner. Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar, hvorefter Kassereren, Hr. C. Malling, fremlagde Regnskabet, som godkendtes efter en kortvarig Diskussion om en enkelt Sums Postestering. Efter nogen Diskussion om og enkelte Anker over Redaktørens Virksomhed valgtes Hr. A. Clement til Formand, medens d'herrer C. Malling, O.B.Bøggild ogv. Nordmann samt Frk. Sophie Petersen genvalgtes til Bestyrelsesmedlemmer. D'Herrer C. Hammer og C.Ottesen genvalgtes til Revisorer. Efter nogen Diskussion vedtoges Bestyrelsens Forslag om at forhøje Kontingentet til 6 Kr. aarlig, og i Tilslutning hertil vedtoges, at nye Medlemmer, der først i 1920 bliver danske Statsborgere, er fritagne for Kontingent i Aarene 1920 og Et Forslag om Ændringer i Lovenes 14 forkastedes. Da Generalforsamlingen paa Grund af det ringe Antal tilstedeværende Medlemmer ikke var beslutningsdygtig, maatte ifølge 20 en ny indkaldes. Mødet den 14. Februar Frk. Karen Callisen refererede nogle nye, af V. M. GOLDSCHMIDT fundne Anvendelser af.norske Mineraler. Ref. er trykt i»naturens Verdens 4. Aarg. August Derefter afholdtes Ekstraordinær Generalforsamling. Efter at Dirigenten, Hr. K. Griiner, havde erklæret Generalforsamlingen for lovligt indvarslet, vedtoges Bestyrelsens paa forrige Generalforsamling fremsatte Forslag om en Forhøjelse af Kontingentet til 6 Kr. Derefter diskuteredes tre indsendte Forslag til Ændring i Valgmaaden ved Bestyrelsesvalg; alle tre forkastedes. Udenfor Dagsordenen diskuterede man Ønskeligheden af en Fortsættelse af den med Danmarks geol. Undersøgelse trufne Aftale om fælles Afhandlinger i»meddelelserne«og i D. G. U. IV Række. Drøftelsen resulterede dog ikke i nogen endelig Beslutning. Mødet den 8. Marts Hr. Niels Nielsen holdt Foredrag om J e r n u d v i n d i n g i Jylland. Foredraget, der behandlede den fordum stedfundne Jernudsmeltning af Myremalm og de endnu paaviselige Spor deraf, vil senere blive offentliggjort. 11. April Ekskursion til Københavns Sydhavn. Deltagerne samledes Kl ved Langebro og spadserede derfra til Havnebasinet, hvor man studerede den under Saltvandsalluvium og Moræneler liggende»øvre«og»nedre«craniakalk, hvis Overflade var smukt isskuret. (Se i øvrigt A. ROSENKRANTZ,

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920] :~Craniakalk fra Københavns Sydhavn. D. G. U. II Række Nr. 36). Med en af Hr. Havnebygmester LORENZ til Raadighed stillet Dampbaad tog man over til»teglholmene, hvis Havneanlæg og Udgravninger besaas. Mødet den 12. April Hr. Lauge Koch holdt et af Lysbilleder illustreret Foredrag om Forsøg paa en Oversigt over Grønlands Morfologi. 27. April Besøg paa»øresund«s kemiske Fabriker. Deltagerne samledes Kl paa Fabrikerne, Strandboulevard 84, hvor man besaa de forskellige Fremgangsmaader ved Rensningen af Kryolithen og Fraskillelsen af de andre i den indblandede Mineraler: Kvarts, Jernspat, Zinkblende, Blyglans m. m. Mødet den 28. April Hr. Morten Porsild holdt Foredrag om Vestgrønlands Kortlægning. 16. Maj Ekskursion til Skaralld og Rostånga. Deltagerne, saavel danske som svenske (Medlemmer af Lunds geologiska fåltklubb) samledes Kl: ca i Skåralid, hvorfra man under Ledelse af Hr. A. HADDING spadserede langs Randen af den mægtige Spaltedal til Kopparhatten, idet man undervejs studerede Gnejsen. Derfra til Forekomsten af Søjlebasalt ved Rallate og videre forbi Odensjon til Rostånga, i hvis Omegn man studerede Cambrium og Silurlagene, Diabasgange, Forkastningsbreccie m. m. (se I. C. MOBERG, 1910: Guide for the principal Silurian Districts of Scania. Geol. Foren. Stockholm. Forhandl. Bd. 32) Juli Ekskursion til Finse og Bergen-Egnen. 12. Juli. Ankomst til Finse Kl. ca. 4 Em. Efter et kort Ophold paa Hotellet gik man under Ledelse af Professor C. F. KOLDERUP til Sandaadalen, og passerede paa Vejen den porfyragtige Finsegranit (Grundfjæld), til man ved Sandaaen kom op paa Grundfjældets Overflade, ind over hvilken Havet transgredierede i Begyndelsen af den cambro-siluriske Tid. I Fordybninger og Sprækker i denne Overflade ses det eocambriske Basalkonglomerat og»gangec af cambrisk Sandsten med Rester af Torellella laevigata. Derover kommer mørk Alunfyllit (rimeligvis svarende til de sydskandinaviske cambriske Alunskifre) og graa eller grønlige, siluriske Fylliter, medens den diskordant herover liggende, af krystallinske Skifre (oprindelig dels Eruptiver, dels Sedimenter) be-

6 52 Møder og Ekskursioner. staaende Højfjældsetage mangler paa dette Sted. Tilbage til Finse, hvor man overnattede. 13. Juli. Ffter en besværlig Vadning over det endnu delvis islagte Finsevand gik man gennem et Israndslandskab (Randmoræner af store Blokke, diminutive Aase af finere Materiale, smaa»hedesletter«o. s. v.) op paa Hardangerjoklen (antagelig paany dannet efter Tapestiden) til Kongsnuten, hvor man saa Højfjældsetagens foldede og stærkt skifrede krystallinske Bjergarter (Gnejs) og Granit, dækkende den siluriske Fyllitformation. Paa Tilbagevejen passeredes et spaltet og stærkt kløftet Parti af Bræens Rand. Litteratur. V. M. GOLDSCHMIDT: Ein kambrisches Konglomerat von Finse und dessen Metamorfose (Kria. Vidensk. selsk. skrifter. 1912); samme: Fører ved geologisk Ekskursion til Finse (Forhandl. 16 Skandinav. Naturforskermøde. Kria. 1916); J. REKSTAD: Fra højfjeldsstrøket mellem Haukeli og Hemsedalsfjeldene (Norges geol. Undersøg. 36); samme: Kurze Uebersicht uber die Gletschergebiete des sudlichen Norwegens (Bergens Museums Aarbok 1911). Tilbage til Hotellet, hvor Middagen indtoges; Afrejse Kl. ca. 4 til Voss. Efter Aftensmaaltidet her Ekskursion til de 0. for Voss liggende marine Terrasser, hvoraf den højeste, Yoldiaterrassen ved Tvildemoen, ligger 82,7 m o. H. Paa Vejen,saas i Skrænterne Fyllit og højere oppe i Fjældsiderne graa Kvartsitter. Litteratur. HANS REUSCH: Voss (N. g. U. 40); HANS W:SON AHLMANN: Geomorphological studies in Norway (Geografiska Annaler I. Stockh. 1919); C. F. KOLDERUP: Bergensfeltet og tilstøtehde trakter i senglacial og postglacial tid (Bergens Museums Aarbok 1907). 14. Juli. Med Toget 6 85 Fm. fra Vo s s til Trengereid. Un dervejs saas adskillige marine Terrasser, hvis Højde over Havet er stadig synkende ud mod Kysten. Ved Dale St. er de marine Aflejringer dækkede af Morænemateriale afsat under et nyt Fremstød af Bræerne; samtidig fandt en ny Indvandring af Portlandia arctica Sted, og Niveauet skulde saaledes svare til Portlandianiveauet paa Romerikesletten. Banen gaar forøvrigt først gennem Fyllitomraadet, senere gennem Grundfjæld, indtil man mellem Vaksdal og Trengereid træder ind i»bergensbuernés«felt, hvor Bjergartszonerne er ordnede bueformet uden om'den SV. for Bergen liggende, kredsformede Lyderhorns-Halvø. Disse Buer er rimeligvis dannede som en eller to Synklinaler under den gamle caledoniske Fjældkædefoldning. Litt. G. F. KOLDERUP: Fjeldbygningen i strøket mellem Sørfjorden og Samnangerfjorden i Bergensfeltet (Bergens Museums Aarbok 1915). Heri findes yderligere Henvisning til Litteratur omhandlende Ruten for denne og følgende Dag. Denne Af hdl. blev af Forfatteren velvilligst uddelt til hver Deltager i Ekskursionen. Fra Trengereid spadseredes til

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920]. 53 Aadland; undervejs kom man først op gennem et Granit- og Saussuritgabbro-Omraade, dernæst gennem stærkt pressede Skifre og foldede Fylliter, ligesom ogsaa de store Forkastninger mellem Trengereid og Langevandet iagttoges. Langs Vestsiden af denne Sø saas den pressede Kalk (Marmor) med dens mærkelige Karrenfeld- Skulptur. Videre mod Øst passérede man stejlt oprejste Lag af Konglomerat, Granit, paany stærkt presset Konglomerat med udvalsede»rullesten< af Granit, Gnejs, Kvartsit, Marmor, Saussuritgabbro m. m., dernæst stærkt presset Kvartsøjegnejs, Fyllit, kloritiske Skifre samt et lille Omraade Serpentin og Klæbersten. Efter Middagen paa Aadland Hotel tog man med Automobiler tilbage til Trengereid, og derfra med Toget til Bergen, hvor man om' Aftenen af Lederen var indbudt til en festlig Sammenkomst i Museets mineralogisk-geologiske Institut. 15. Juli. Med Toget til Ulven St. Paa Vejen passeredes bl. a. Grundfjældet (Ulrikkens Gnejsfelt) og Labradorstensomraadet mellem de to Silur-Buer. Paa Turen fra Ulven til Os passeredes Bjergarterne i den ydre Bue: Gabbro, Fyllit og Sandsten, presset Silurkalk med Koraller, Kvartsøjegnejs, Konglomerat og smaafoldet Hornblendeskifer. Med Motorbaad der velvilligst var stillet til Ekskursionens Raadighed af Bergens Kommune over til Vindenes Tglv., hvor man saa marint Ler med en Fauna, der nærmest viser hen til de nuværende Forhold i Hvide-Havet, idet man her ligesom der træffer baade Portlandia arctica (nederst) og Anomia squamula (øverst), foruden adskillige andre Mollusker. Leret er dannet under den sidste Del af Landets Sænkning i senglacial Tid og anses for samtidigt med Yoldialeret og det ældre Arealer i Kristianiafeltet (se KOLDERUP: Bergensfeltet... i senglacial og postglacial tid. Bergens Mus. Aarbok. 1907, S ). Derfra til Solstrand Badehotel, hvor Middagen indtoges, og med Motorbaaden tilbage til Bergen. 16. Juli. Besøg i Bergens Museum og sejsmologiske Station. Derefter Ekskursion til Fløj fj ædet, i hvis Fod ses Kvartssericit-Skifer med store Sprækker (»Niels Kliims Hulet). Paa Vejen op ad Fjældet saas Granit og pressede Skifre og Konglomerater tilhørende den indre Bue. Afsluttende Middag paa Fløj s tuen, hvor Ekskursionen opløstes. 9. September Ekskursion til Udgravningerne 1 Københavns Frihavn. Deltagerne samledes Kl. 3 i Aarhusgade ved Indgangen til Frihavnen og gik derfra til Udgravningerne i»sundkrogenc i Nordhavnen, hvor der saas paleocæn Mergel med talrige Forsteninger. Hr. A. RosENkRANTZ har omtalt Forholdene i den foreløbige Meddelelse, der er trykt som Nr. 20 i dette Hefte.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

Oversigt. over. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948.

Oversigt. over. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948. Oversigt over Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948. Hr. V. Nordmann holdt den i Bind 11, Hefte 2 trykte Mindetale over VICTOR MADSEN (Side

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904.

Oversigt. over. Dansk geologisk ForeningsMøder etc. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. . den 12. Maj 1904. Oversigt over Dansk geologisk ForeningsMøder etc. i904-i905. Ekskursionen til. Kjøge Aas, Lellingeog Herfølge. den 12. Maj 1904. Deltagerne, 9 Damer og 23 Herrer, kørte om Morgenen med Jernbanen til Kj

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

OVERSIGT OVER DANSK GEOLOGISK FORENINGS MØDER OG EKSKURSIONER I 1968

OVERSIGT OVER DANSK GEOLOGISK FORENINGS MØDER OG EKSKURSIONER I 1968 OVERSIGT OVER DANSK GEOLOGISK FORENINGS MØDER OG EKSKURSIONER I 1968 MØDET 20. JANUAR 1968 (KØBENHAVN) Festaften i anledning af, at D. G. F. den 16. januar fyldte 75 år. MØDET 26. JANUAR 1968 (AARHUS)

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner fra januar til december 1951. Mødet 8. januar 1951.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner fra januar til december 1951. Mødet 8. januar 1951. Oversigt Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner fra januar til december 1951. Mødet 8. januar 1951. Hr. C. E. Andersen holdt foredrag om kosmisk stråling, radioaktivt kulstof og postglaciale aldersbestemmelser.

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909.

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra turen til Møn og Fakse... Referat fra fossiltur til Rørdal... Referat fra Stenklubbens

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Stendyngen. Limfjorden er bare... I dette blad. Nr. 1 23. årgang Januar 2008. Stendyngen

Stendyngen. Limfjorden er bare... I dette blad. Nr. 1 23. årgang Januar 2008. Stendyngen Nr. 1 23. årgang Januar 2008 Limfjorden er bare... Stranden ved Næsby Dale undersøges I dette blad Kommende aktiviteter Referat Mols Hoved Referat En septemberdag på Mors Referat Strandstenstur Næsby Dale

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 97 tf S. A. Andersen 13. maj 1901-28. januar 1969 I sommeren 1920 dimitteredes fra Sorø Akademi to unge vordende naturhistorikere, der begge senere har

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg.

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Af V. NORDMANN. ". Abstract. A fossil walrus tooth is described. The circumstances surrounding the finding are discussed; they indicate that the tooth was clearly not

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København.

Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København. Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København. Af E. M. NØRREGAARD. / P aa et Møde i Dansk geqlogisk Forening 26. Februar 1908 blev der fremsat et Forslag om at udarbejde en Oversigt over

Læs mere