Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December Maj Ekskursion til Slangerup- og Frederikssundsegnen. Deltagerne afrejste fra Kbhvns. Slangerup-Banegaard Kl. 8 S ; efter Ankomsten til Slangerup Kl. 10spadserede man over Gørløse, hvor Hr. J. T. LUNDBYE demonstrerede nogle Oldtids-Vadesteder, til Skævinge (Frokost) og derfra over Grimstrup A a s, der ligesom dens Fortsættelse mod SØ. (Strø Bjerge) snart er bleven opfattet som en Aas, snart som en Randmoræne, til Køkkenmøddingen ved Havelse Mølle, og derfra videre gennem det af Tapeshavet udformede Landskab til Køkkenmøddingen ved»bili d tf. Hr. V. NORDMANN demonstrerede saavel Køkkenmøddingerne som Saltvandsalluviet. Hjem fra Frederikssund Kl JuIi Ekskursion til Bornholm. Ekskursionen begyndte med Ankomst til Rønne den 13. Juli Kl. 3 Em. Efter et kort Ophold paa Hotellet spadseredes under Ledelse af Hr. V. MILTHERS til Teglværksgravene i Lag af mellemste Lias Sydøst for Rønne (se Bornholms Geologi: D. G. U. 5. R. Nr. 1. S. 60), hvor der saas skraatstillede, limniske Lag og Kullag, hvilende paa marine Lag. Herfra til Granitbruddene ved Klippegaard og Tornegaard og til det store Kaolinbrud umiddelbart neden for, hvor der saas baade almindelig Kaolin og kaoliniserede Pegmatit- og Diabasgange. Over Nebbeodde med sin stejle Klint i Liaslag af Ler og Sand med Lerjærnsten gik man til Rønne, hvor der overnattedes. 14. Juli. Med Tog 7 S0 til Ro bedale, hvor denne senglaciale Erosionsdal med sine Profiler i Rhåt-Lias Grus besaas, og man spadserede under Ledelse af Hr. J. P. J. RAVN over den bag Dalen liggende Israndslinje(l. c. Side 51, 79 og 86) til O n s b æ k (stærkt hældende Liaslag med Kul; 1. c. S. 60), Stampen (lodretstaaende Lag af Rhåt-Lias og Grønsand med Fosforit), og langs Kysten (Bavn-

2 48 Møder og Ekskursioner. odde Grønsand) til Ar nager (Arnagerkalk over nedre Grønsand) og Madsegrav, hvor man saa Brydningen af Fosforiten imellem nedre Grønsand og de underliggende Sandlag (1. c. Side 63 69). Herfra gik man til Nil ars, hvor man under Hr. Pastor KRAGS velvillige Vejledning besaa Rundkirken. Med Tog ca. Kl. 1 til Nexø, Ankomst Kl. 2 S. Efter et ganske kort Ophold gik Turen tilvogns til Paradisbakkerne (1. c. S." 104) med Spadseretur over disse ejendommelige Granitbakker med deres Sprækkedale, og fra Granitbruddet ved Paradisgaarden atter tilvogns over Aarsdale og Frænnemark (Aarsdale Grus og Strandgrus med Kulturlevninger), langs Kysten forbi Frederiks Stenbrud (I.e. S. 104) til Nexø, hvor der overnattedes. 15. Juli. Med Tog 7 80 til U g 1 e e n g e, hvorfra til Fods til L i- mensgade og langs Læs a a til Vejrmøllegaard og herfra over Sandstensbruddene ved Aaker Fattiggaard (I. c. S. 107) til Aakirkeby. Efter et Frokostophold med Tog l 6 " til A al øse, hvorfra der spadseredes igennem Almindingen (Randmoræner, 1. c. S ) over Kristianshøj, Rytterknægten (Kongemindet med Udsigt over hele Bornholm) og Ekkodalen til Almindingen St. Herfra med Tog 645 til Rønne, hvor der overnattedes. 16. Juli. Med Tog 8 20 til Rø. Til Fods langs Kysten over Stammershalde, Kaasen og Tejn (Strandklipper med Diabasgange, Strandvolde og Terrasser, senglacial, marin Grænse 1. c. S. 103) til Allinge. Efter Frokostophold over Hammershus og Hammeren (1. c. S ) til Sandvig, hvorfra med Tog 842 til Rønne, hvor man straks gik ombord paa Damperen. Ankomst til Kbhvn. den 17. Juli ca. Kl. 1. ' Mødet den 13. Oktober Hr. K. Briinnich Nielsen indledede en Diskussion om Inddelingen af Danien'et og benyttede som Indledning den foran i dette Hefte som Nr. 19 trykte Artikel. Da den paafølgende Diskussion mellem d'hrr. VICTOR MADSEN, J. P. J. RAVN, A. ROSENKRANTZ og Indlederen væsentligst kom til at dreje sig om Resultater og Synsmaader, som Indlederen tidligere har publiceret, men senere opgivet, skal Diskussionen der saaledes nu har mindre Interesse ikke refereres. 19. Oktober Ekskursion til Skjensved, Lellinge og Herfølge. Efter Ankomsten til Lille Skj ensved Kl. 9" gik man under Ledelse af Hr. V. NORDMANN til to 0. for Stationen liggende Smaagrave i Bryozokalk tilhørende Yngre Danien. Faunaen omfatter bl. a. saa karakteristiske Former som Terebratula lens og Crania tuberculata var. transversa; enkelte Dvergformer af Crania tuber-

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind. 5 [1920]. 49 culata er ogsaa fundne i Kalken. Faunistisk set slutter Forekomsten sig nær til andre østsjællandske Bryozokalk-Forekomster som Thorslunde og Frederiksholm. Over Kalken, der gaar temmelig tæt op til Jordoverfladen, ligger et tyndt Dække af Moræneler, hvorfra enkelte»skorstene«gaar ned i Kalken. Derfra gik man til den store Glentehøj Grusgrav i Køge- Aasen (smukke Profiler i Diluvialsand og -grus med diskordant Parallelstruktur) og videre til Yderholm Kro, hvor Frokosten indtoges; derfra gennem Skovhusvænget til de bekendte Profiler i Lellinge Grønsandskalk og til den recente Kildekalk lige 0. for Skovhusvænget (Meddel. Dansk geol. Forening Bd. 1. Nr , S. 77) og videre til Hegnetslund Teglværk, i hvis Lergrave man saa Profiler i senglaciålt Ferskvandsier, samt den Grusrevle, der forbinder de to Aasbakker Paaskebjerg og Lundebakke (se D. G. U. I. R. Nr. 11, S. 225). Derfra gik man til Herfølge, hvor man saa Profiler i Craniakalken, medens den underliggende Bryozokalk nu ikke var tilgængelig for direkte Iagttagelse, men kuu kunde studeres i dé gamle Bunker ved Nedkørslen til Bruddet. Mødet den 17. November Hr. V. Hintze holdt Foredrag om Naturfredning i Danmark; Foredraget er delvis trykt i DANIEL BRUUN : Danmark, Land og Folk. Bd. 1. Kbhvn. 1919, S Mødet den 15. December Frk. Sophie Petersen holdt Foredrag om et Besøg ved et islandsksvovlleje, samt en Oversigt over den islandsk-e-svovlbrydnings Historie. Foredraget, der var ledsaget af Lysbilleder, er trykt i»naturens Verden«4. Aarg. Februar Ved Mødet foretoges en Indsamling til Fordel for de nødlidende østrigske Geologer. Mødet den 26. Januar Hr. K. A. Gronwall holdt Foredrag om Djupborningarne i Skåne. Foredraget vil senere blive trykt. Mødet den 31. Januar Hr. H. Ødum holdt et Foredrag om Fundet af et Elsdyrskelet ved Taaderup (Falster); trykt i D. G. U. IV R. Bd. 1, Nr. 11. Derefter afholdtes Ordinær Generalforsamling. Efter at Dirigenten, Hr. K. Griiner, havde erklæret Generalforsamlingen for lovlig indvarslet, aflagde Form., Hr. A Jessen,

4 50 Møder og Ekskursioner. Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar, hvorefter Kassereren, Hr. C. Malling, fremlagde Regnskabet, som godkendtes efter en kortvarig Diskussion om en enkelt Sums Postestering. Efter nogen Diskussion om og enkelte Anker over Redaktørens Virksomhed valgtes Hr. A. Clement til Formand, medens d'herrer C. Malling, O.B.Bøggild ogv. Nordmann samt Frk. Sophie Petersen genvalgtes til Bestyrelsesmedlemmer. D'Herrer C. Hammer og C.Ottesen genvalgtes til Revisorer. Efter nogen Diskussion vedtoges Bestyrelsens Forslag om at forhøje Kontingentet til 6 Kr. aarlig, og i Tilslutning hertil vedtoges, at nye Medlemmer, der først i 1920 bliver danske Statsborgere, er fritagne for Kontingent i Aarene 1920 og Et Forslag om Ændringer i Lovenes 14 forkastedes. Da Generalforsamlingen paa Grund af det ringe Antal tilstedeværende Medlemmer ikke var beslutningsdygtig, maatte ifølge 20 en ny indkaldes. Mødet den 14. Februar Frk. Karen Callisen refererede nogle nye, af V. M. GOLDSCHMIDT fundne Anvendelser af.norske Mineraler. Ref. er trykt i»naturens Verdens 4. Aarg. August Derefter afholdtes Ekstraordinær Generalforsamling. Efter at Dirigenten, Hr. K. Griiner, havde erklæret Generalforsamlingen for lovligt indvarslet, vedtoges Bestyrelsens paa forrige Generalforsamling fremsatte Forslag om en Forhøjelse af Kontingentet til 6 Kr. Derefter diskuteredes tre indsendte Forslag til Ændring i Valgmaaden ved Bestyrelsesvalg; alle tre forkastedes. Udenfor Dagsordenen diskuterede man Ønskeligheden af en Fortsættelse af den med Danmarks geol. Undersøgelse trufne Aftale om fælles Afhandlinger i»meddelelserne«og i D. G. U. IV Række. Drøftelsen resulterede dog ikke i nogen endelig Beslutning. Mødet den 8. Marts Hr. Niels Nielsen holdt Foredrag om J e r n u d v i n d i n g i Jylland. Foredraget, der behandlede den fordum stedfundne Jernudsmeltning af Myremalm og de endnu paaviselige Spor deraf, vil senere blive offentliggjort. 11. April Ekskursion til Københavns Sydhavn. Deltagerne samledes Kl ved Langebro og spadserede derfra til Havnebasinet, hvor man studerede den under Saltvandsalluvium og Moræneler liggende»øvre«og»nedre«craniakalk, hvis Overflade var smukt isskuret. (Se i øvrigt A. ROSENKRANTZ,

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920] :~Craniakalk fra Københavns Sydhavn. D. G. U. II Række Nr. 36). Med en af Hr. Havnebygmester LORENZ til Raadighed stillet Dampbaad tog man over til»teglholmene, hvis Havneanlæg og Udgravninger besaas. Mødet den 12. April Hr. Lauge Koch holdt et af Lysbilleder illustreret Foredrag om Forsøg paa en Oversigt over Grønlands Morfologi. 27. April Besøg paa»øresund«s kemiske Fabriker. Deltagerne samledes Kl paa Fabrikerne, Strandboulevard 84, hvor man besaa de forskellige Fremgangsmaader ved Rensningen af Kryolithen og Fraskillelsen af de andre i den indblandede Mineraler: Kvarts, Jernspat, Zinkblende, Blyglans m. m. Mødet den 28. April Hr. Morten Porsild holdt Foredrag om Vestgrønlands Kortlægning. 16. Maj Ekskursion til Skaralld og Rostånga. Deltagerne, saavel danske som svenske (Medlemmer af Lunds geologiska fåltklubb) samledes Kl: ca i Skåralid, hvorfra man under Ledelse af Hr. A. HADDING spadserede langs Randen af den mægtige Spaltedal til Kopparhatten, idet man undervejs studerede Gnejsen. Derfra til Forekomsten af Søjlebasalt ved Rallate og videre forbi Odensjon til Rostånga, i hvis Omegn man studerede Cambrium og Silurlagene, Diabasgange, Forkastningsbreccie m. m. (se I. C. MOBERG, 1910: Guide for the principal Silurian Districts of Scania. Geol. Foren. Stockholm. Forhandl. Bd. 32) Juli Ekskursion til Finse og Bergen-Egnen. 12. Juli. Ankomst til Finse Kl. ca. 4 Em. Efter et kort Ophold paa Hotellet gik man under Ledelse af Professor C. F. KOLDERUP til Sandaadalen, og passerede paa Vejen den porfyragtige Finsegranit (Grundfjæld), til man ved Sandaaen kom op paa Grundfjældets Overflade, ind over hvilken Havet transgredierede i Begyndelsen af den cambro-siluriske Tid. I Fordybninger og Sprækker i denne Overflade ses det eocambriske Basalkonglomerat og»gangec af cambrisk Sandsten med Rester af Torellella laevigata. Derover kommer mørk Alunfyllit (rimeligvis svarende til de sydskandinaviske cambriske Alunskifre) og graa eller grønlige, siluriske Fylliter, medens den diskordant herover liggende, af krystallinske Skifre (oprindelig dels Eruptiver, dels Sedimenter) be-

6 52 Møder og Ekskursioner. staaende Højfjældsetage mangler paa dette Sted. Tilbage til Finse, hvor man overnattede. 13. Juli. Ffter en besværlig Vadning over det endnu delvis islagte Finsevand gik man gennem et Israndslandskab (Randmoræner af store Blokke, diminutive Aase af finere Materiale, smaa»hedesletter«o. s. v.) op paa Hardangerjoklen (antagelig paany dannet efter Tapestiden) til Kongsnuten, hvor man saa Højfjældsetagens foldede og stærkt skifrede krystallinske Bjergarter (Gnejs) og Granit, dækkende den siluriske Fyllitformation. Paa Tilbagevejen passeredes et spaltet og stærkt kløftet Parti af Bræens Rand. Litteratur. V. M. GOLDSCHMIDT: Ein kambrisches Konglomerat von Finse und dessen Metamorfose (Kria. Vidensk. selsk. skrifter. 1912); samme: Fører ved geologisk Ekskursion til Finse (Forhandl. 16 Skandinav. Naturforskermøde. Kria. 1916); J. REKSTAD: Fra højfjeldsstrøket mellem Haukeli og Hemsedalsfjeldene (Norges geol. Undersøg. 36); samme: Kurze Uebersicht uber die Gletschergebiete des sudlichen Norwegens (Bergens Museums Aarbok 1911). Tilbage til Hotellet, hvor Middagen indtoges; Afrejse Kl. ca. 4 til Voss. Efter Aftensmaaltidet her Ekskursion til de 0. for Voss liggende marine Terrasser, hvoraf den højeste, Yoldiaterrassen ved Tvildemoen, ligger 82,7 m o. H. Paa Vejen,saas i Skrænterne Fyllit og højere oppe i Fjældsiderne graa Kvartsitter. Litteratur. HANS REUSCH: Voss (N. g. U. 40); HANS W:SON AHLMANN: Geomorphological studies in Norway (Geografiska Annaler I. Stockh. 1919); C. F. KOLDERUP: Bergensfeltet og tilstøtehde trakter i senglacial og postglacial tid (Bergens Museums Aarbok 1907). 14. Juli. Med Toget 6 85 Fm. fra Vo s s til Trengereid. Un dervejs saas adskillige marine Terrasser, hvis Højde over Havet er stadig synkende ud mod Kysten. Ved Dale St. er de marine Aflejringer dækkede af Morænemateriale afsat under et nyt Fremstød af Bræerne; samtidig fandt en ny Indvandring af Portlandia arctica Sted, og Niveauet skulde saaledes svare til Portlandianiveauet paa Romerikesletten. Banen gaar forøvrigt først gennem Fyllitomraadet, senere gennem Grundfjæld, indtil man mellem Vaksdal og Trengereid træder ind i»bergensbuernés«felt, hvor Bjergartszonerne er ordnede bueformet uden om'den SV. for Bergen liggende, kredsformede Lyderhorns-Halvø. Disse Buer er rimeligvis dannede som en eller to Synklinaler under den gamle caledoniske Fjældkædefoldning. Litt. G. F. KOLDERUP: Fjeldbygningen i strøket mellem Sørfjorden og Samnangerfjorden i Bergensfeltet (Bergens Museums Aarbok 1915). Heri findes yderligere Henvisning til Litteratur omhandlende Ruten for denne og følgende Dag. Denne Af hdl. blev af Forfatteren velvilligst uddelt til hver Deltager i Ekskursionen. Fra Trengereid spadseredes til

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 5 [1920]. 53 Aadland; undervejs kom man først op gennem et Granit- og Saussuritgabbro-Omraade, dernæst gennem stærkt pressede Skifre og foldede Fylliter, ligesom ogsaa de store Forkastninger mellem Trengereid og Langevandet iagttoges. Langs Vestsiden af denne Sø saas den pressede Kalk (Marmor) med dens mærkelige Karrenfeld- Skulptur. Videre mod Øst passérede man stejlt oprejste Lag af Konglomerat, Granit, paany stærkt presset Konglomerat med udvalsede»rullesten< af Granit, Gnejs, Kvartsit, Marmor, Saussuritgabbro m. m., dernæst stærkt presset Kvartsøjegnejs, Fyllit, kloritiske Skifre samt et lille Omraade Serpentin og Klæbersten. Efter Middagen paa Aadland Hotel tog man med Automobiler tilbage til Trengereid, og derfra med Toget til Bergen, hvor man om' Aftenen af Lederen var indbudt til en festlig Sammenkomst i Museets mineralogisk-geologiske Institut. 15. Juli. Med Toget til Ulven St. Paa Vejen passeredes bl. a. Grundfjældet (Ulrikkens Gnejsfelt) og Labradorstensomraadet mellem de to Silur-Buer. Paa Turen fra Ulven til Os passeredes Bjergarterne i den ydre Bue: Gabbro, Fyllit og Sandsten, presset Silurkalk med Koraller, Kvartsøjegnejs, Konglomerat og smaafoldet Hornblendeskifer. Med Motorbaad der velvilligst var stillet til Ekskursionens Raadighed af Bergens Kommune over til Vindenes Tglv., hvor man saa marint Ler med en Fauna, der nærmest viser hen til de nuværende Forhold i Hvide-Havet, idet man her ligesom der træffer baade Portlandia arctica (nederst) og Anomia squamula (øverst), foruden adskillige andre Mollusker. Leret er dannet under den sidste Del af Landets Sænkning i senglacial Tid og anses for samtidigt med Yoldialeret og det ældre Arealer i Kristianiafeltet (se KOLDERUP: Bergensfeltet... i senglacial og postglacial tid. Bergens Mus. Aarbok. 1907, S ). Derfra til Solstrand Badehotel, hvor Middagen indtoges, og med Motorbaaden tilbage til Bergen. 16. Juli. Besøg i Bergens Museum og sejsmologiske Station. Derefter Ekskursion til Fløj fj ædet, i hvis Fod ses Kvartssericit-Skifer med store Sprækker (»Niels Kliims Hulet). Paa Vejen op ad Fjældet saas Granit og pressede Skifre og Konglomerater tilhørende den indre Bue. Afsluttende Middag paa Fløj s tuen, hvor Ekskursionen opløstes. 9. September Ekskursion til Udgravningerne 1 Københavns Frihavn. Deltagerne samledes Kl. 3 i Aarhusgade ved Indgangen til Frihavnen og gik derfra til Udgravningerne i»sundkrogenc i Nordhavnen, hvor der saas paleocæn Mergel med talrige Forsteninger. Hr. A. RosENkRANTZ har omtalt Forholdene i den foreløbige Meddelelse, der er trykt som Nr. 20 i dette Hefte.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913. \ Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1912 til Maj 1913. 19. Maj 1912. Ekskursion til Jyderup-Egnen. Afrejse fra Hovedbanegaarden KI. 7.55 til Mørkøv, hvorfra man spaserede

Læs mere

Oversigt. over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921.

Oversigt. over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1921. Mødet den 15 Januar 1921. Hr. Godfred Hansen holdt et af Lysbilleder illustreret Foredrag om sin Slæderejse til

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til November 1924. Mødet den 15. Januar 1924. Hr. V. Nordmann fremviste F i l m e n fra K a p t a j n Noel's Bestigning af Mt. Everest.

Læs mere

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922.

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1922. Mødet den 23. Januar 1922 Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om Terrainforholdene paa Skovbjerg Bakkeø. Foredragets

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1916 til April 1917.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1916 til April 1917. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1916 til April 1917. 7. Maj 1916. Ekskursion til Maaløv-Farum. Efter Ankomsten til Maaløv Kl. 10,«> gik man under Ledelse af Hr. V.

Læs mere

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark.

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark. Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark..Af E. M. Nørregaard. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 12. 1917. Oom alle Lande, der er opbyggede af Sediment-Bjergarter, er Danmark fattigt paa

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1936.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1936. Oversigt oyer Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1936. Møder 21., 22. og 23. Januar 1936. Hr. Professor Dr. V. M. Goldschmidt, Oslo, holdt ved de to første Møder Foredrag

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE

K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE /- K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE Oaradisbakkerne i Ibsker Højlyng er et af Bornholms rnaturskønneste Steder. Forholdsvis sent

Læs mere

438 Møder og Ekskursioner.

438 Møder og Ekskursioner. 438 Møder og Ekskursioner. Har han Ret heri^ er Sagen dermed afgjort; Disloceringen af Møens Klint kan da ikke skyldes Trykket af en Indlandsis. Hvorledes skal man tænke sig Bygningen af Undergrunden i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi.

Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi. Om de løse BloklresBetydning for Kendskabet til Danmar]rs Geologi. Af KARL A. GRONWALL. De løse Sten, der findes paa Jordoverfladen, har altid tiltrukket sig Opmærksomhed, saavel de kæmpemæssige Fly t

Læs mere

Spaltedale i Jylland.

Spaltedale i Jylland. Spaltedale i Jylland. Af V. Milthers. Med en Tavle. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 3. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. R. Bd. i. Nr. 3. 1916. Indledende Oversigt.

Læs mere

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard Cityringen Evalueringer og faglige resultater Jesper Damgaard COWI Foto: Roy William Gabrielsen 1 Geologisk model, Cityringen Formål med geologiske og hydrogeologiske undersøgelser Opdatere og udvide COWIs

Læs mere

Oversigt over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner 1909.

Oversigt over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner 1909. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner 1909. Mødet den 21. Januar 1909. Hr. Kaptejn i Fodfolket J. P. Koch holdt et Foredrag om Nogle Iagttagelser over Bræisen i Nordøstgrønland

Læs mere

AF de her behandlede Former tilhører de allerfleste Formgruppen

AF de her behandlede Former tilhører de allerfleste Formgruppen . Medd. fra Dansk geo!. Forening. 16. Jan. 1918. OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE FORMER AF ARTEN HOMO SAPIENS L. S01\l TRÆFFES I DE FOSSILFØRENDE LAG PAA LOKALITETEN GEOLOGISK FORENING. AF de her behandlede

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1932.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1932. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1932. Mødet den 18. Januar 1932. Hr. Sigurd Hansen fremsatte nogle Bemærkninger om sufaglaciale Issøer. Hr. V. Nordmann

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Bornholm d. 21.-23. september 2007

Bornholm d. 21.-23. september 2007 Bornholm d. 21.-23. september 2007 1. Slotslyngen syd for Sandvig. Høsletsprojekt har modtaget penge fra DNs projektpulje. Privateje. Natura 2000 område. Gror til. Dukatsommerfuglen findes her rødlistet.

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale?

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Af ALFRED ROSENKBANTZ. Forelagt den kvartærgeologiske Klub d. 5. Apru 1937.

Læs mere

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN FORKASTNINGEN KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN Aakirkeby er bygget på en klippeknold af grundfjeld højt i landskabet på den sydlige del af Bornholm med Almindingen, Danmarks tredje største skov, i ryggen. Syd for

Læs mere

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger

Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger Om nogle ny Findesteder for Tertiærforsteninger i Jylland. Af.T. P..T_ RAVN. Trods den store Udbredelse, T erti æra fl ej ringern e har paa den jydske Halvø, kendte man indtil den senere Tid dog kun forholdsvis

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Bornholm 18. 23. august 2014

Bornholm 18. 23. august 2014 Ta med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser til Bornholm 18. 23. august 2014 Hammershus Helligdomsklipperne Østerlars Rundkirke Hotel Pepita Bornholm Østersøens perle og hele Danmarks ferieø Det

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge

Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge Nogle Bemærkninger om det sorte Ler i Grønsandsformationen ved LelIinge Anledning af Dr. GRaNWALL'S Angivelser herom. Af K. RØRDA~I. I >Sparker Du, sagde Skrædereu osv." November 1908 udkom et meget interessant

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Carl Malling. .. Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927.

Carl Malling. .. Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927. _.~._- - ------ ,l Carl Malling. 20. Jan. 1862-1. Marts 1927... Mindetale, holdt ved Dansk Geologisk Forenings MØde den 14.' Marts 1927. Af J. P. J. R a v n. Som det formodentlig vil være Dem ane bekendt,

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Bornholms Regionskommune. CVR nr: Formål

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Bornholms Regionskommune. CVR nr: Formål Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening. Dens hjemsted er Bornholm.

1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening. Dens hjemsted er Bornholm. Vedtægter Vedtægter for: Bornholms Miljø- & Energiforening Således vedtaget på generalforsamling torsdag den 30. marts 2006 i Rønne. Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM

OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM STEEN W. PLATOU PLATOU, S. W.: Om grundfjeldet på Bornholm. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1970, side 54-63. København, 5. januar 1971. Resultaterne af en årrækkes geologiske

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.---

L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- L ~--- - - ~ ~ - - - --~ - --~ ~ 'Il'T r.--- H. N. Rosenkjær. 24. Aug. 1851-16. Sept. 1907. Nogle Mindeord i Dansk geologisk Forening d. 24. Oktober 1907.-' (Hertil et Portræt.) Da Anlægget af Københavns

Læs mere

De bornholmske Kaolinforekomsters Oprindelse og Alder.

De bornholmske Kaolinforekomsters Oprindelse og Alder. De bornholmske Kaolinforekomsters Oprindelse og Alder. AI KAJ HANSEN. Større Kaolinforekomster paa Bornholm, der har været Genstand for Udnyttelse, findes kun to Steder nemlig ved Grødby Aas Munding og

Læs mere

Begravede dale på Sjælland

Begravede dale på Sjælland Begravede dale på Sjælland - Søndersø-, Alnarp- og Kildebrønde-dalene Søndersø en novemberdag i 28. Søndersøen ligger ovenpå den begravede dal,, ligesom en af de andre store søer i Danmark, Furesøen. Søernes

Læs mere

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra.

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra. FORSLAG TIL EMNER I forbindelse med en lejrskole på Bornholm har jeg altid delt klassen ind i små grupper (gerne to og to), hvor hver gruppe havde til opgave at sætte sig ind i et delemne inden turen.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Af Henrik S. Jensen (alle fotos, forfatteren) Sangstrup Klint set fra Fornæs-siden På kyststrækningen mellem Fornæs Fyr og Sangstrup

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk.

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Af Hans Reusch. Til veiledning for dem, der maatte ønske en ganske kort og populær d68^66 om det nordlige Norges

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække.

De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække. De københavnske Grønsandslag og deres Placering i den danske Lagrække. Med et Skema over det danske Paleocæn. af Alfred Rosenkrantz. i Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 23. j&7 --. "^s.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere