Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar Lover giver kommunerne pligt til at etablere et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner senest d. 1. august Kommunens forpligtelse til etablering af frokostordning pr. 1. august 2011 Alle børn i daginstitutioner skal senest d. 1. august 2011 have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet består af den mad og drikke, der tilbydes børnene ved frokosttid. Et sundt frokostmåltid skal følge anbefalingerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Kommunen er forpligtet til at etablere en frokostordning, der dækker alle hverdage, året rundt, dog ikke den 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag). Reglerne om etablering af frokostordning gælder samtlige daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19. Kommunens forpligtelse gælder således de kommunale og selvejende daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19, stk.2 og 3. Forudsætninger Forudsætningen for procedurer, tidsfrister og retningslinjer er den nuværende struktur på dagtilbudsområdet, hvor de enkelte daginstitutioner er kendetegnet ved at have selvstændig ledelse og bestyrelse. I den nuværende struktur er der tillige børnehaveafsnit i SFO erne på Allindelille Skole, Kværkeby Skole og Kildeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget fastsætter og offentliggør tidsfrister, rammer, retningslinjer, priser m.v., således at bestyrelserne/forældrene i børnehaveafsnit i SFO har et oplyst grundlag at træffe beslutning på. Retningslinjer for tidspunkter for fravalg af frokostordning m.m. Kommunalbestyrelsen har ansvar for at sikre, at alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og alle forældre i børnehaveafsnit i SFO erne får mulighed for at træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid inden den 31. december Bestyrelser/forældre skal minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år have mulighed for på ny at tage stilling til, om daginstitutionen skal være omfattet af kommunens frokostordning. Et fravalg skal være udfaset 6 måneder efter det er modtaget hos kommunen, efter de af kommunen fastsatte retningslinjer. Forældrebestyrelsen i daginstitutioner træffer beslutning om eventuelt fravalg af frokostordning Det er bestyrelsen i den enkelte daginstitution, der har kompetencen til og ansvaret for at træffe beslutning om institutionen fravælger frokostordningen. Det anbefales, at bestyrelsen går i dialog med den øvrige forældregruppe f.eks. på et forældremøde inden den træffer beslutning. Bestyrelsen kan også foretage en vejledende afstemning forud for bestyrelsens afgørelse. Det betones i lovgivningen, at det alene er bestyrelsens kompetence og ansvar at træffe beslutning om institutionen skal have frokostordning eller 1

2 ej. Bestyrelserne kan således ikke pålægges at gennemføre afstemninger blandt forældrene om, hvorvidt der skal indføres en frokostordning. Forældrene i børnehaveafsnit i SFO på Kildeskolen, Allindelille Skole og Kværkeby Skole træffer beslutning om eventuelt fravalg af frokostordning Jf. lovgivningen sidestilles børnehaveafsnit i skolefritidsordninger med en enhed i en samdreven institution, og derfor skal beslutningen om frokostordningen træffes af et flertal af forældrene i børnehaveafsnittet. Beslutningen om fravalg træffes af et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed. Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden skal fravælge frokostordningen, for at beslutningen er gyldig. Forældrene har en stemme for hvert barn, de har i enheden. Dette indebærer, at et forældrepar med to søskendebørn i samme enhed har to stemmer. For definition af forældre henvises til gældende regler i dagtilbudslovens 2. Forældre, der ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt et sundt frokostmåltid. Forældrenes flertalsafgørelse gælder for enheden, det vil sige beslutningen gælder for alle børn i det pågældende børnehaveafsnit. Det anbefales, at skolebestyrelsen/ledelsen etablerer møde for forældrene til børn indmeldt i børnehaveafsnittet, for at give forældrene mulighed for dialog om frokostordningen inden forældrene afgiver deres skriftlige stemme om fravalg. Tidsfrist og periode for fravalg I får forældrebestyrelser/forældre i børnehaveafsnit i SFO er mulighed for at træffe beslutning om eventuelt fravalg af frokostordning i perioden november Bestyrelsernes/forældrene i enhedernes beslutning om frokostordning gælder for perioden 1. august 2011 til 31. december 2012, dvs. i 1½ år. Herefter vil beslutning om fravalg af frokostordning ske i juni måned i lige årstal, altså hvert andet år. Næste gang vil være i juni måned 2012 for den kommende periode for frokostordning fra 1. januar 2013 til 31. december Bestyrelserne/forældre i enheder skal meddele forvaltningen om til- eller fravalg af frokostordningen inden d. 15. juni på lige årstal. Hvis bestyrelsen/forældre i enheder beslutter, at frokostordningen skal ophøre, kan det således ske i perioden juli-december, med en udfasning på 6 måneder, som loven angiver. Dermed vil indførelse eller udfasning af frokostordningen kunne følge et budgetår. Alle bestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner og forældrene i de tre børnehaveafsnit i SFO skal senest d. 26. november skriftligt meddele forvaltningen deres afgørelse pr. mail til Bestyrelser og forældre i enheder, der meddeler forvaltningen at tiltræde frokostordningen, bedes tillige tilkendegive, om de ønsker frokostordningen iværksat allerede i første halvår af

3 Hvis bestyrelser/forældre i enheder fortryder deres fravalg af frokostordningen inden for den første periode på 1½ år, kan de anmode forvaltningen om alligevel at etablere en frokostordning, inden for en nærmere aftalt tidshorisont. Frokosttakst I er det besluttet, at frokostordningen etableres som en tillægstakst en såkaldt frokosttakst, hvor forældrene betaler omkostningerne til maden, sideløbende med den almindelige forældrebetaling for daginstitutionspladsen. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes almindelige egenbetaling til en plads i en daginstitution er i dag i henhold til dagtilbudsloven fastsat til henholdsvis 75 procent og 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Når kommuner etablerer det sunde frokostmåltid som en frokosttakst, kan ordningen finansieres 100 pct. af forældrene. Med den nye lov om fleksible frokostordninger bliver taksen ens for alle børn og for alle institutionstyper. Det daglige frokostmåltid består af den mad og drikke, der tilbydes børnene ved frokosttid. I institutioner/enheder med frokostordning, får børnene fuld forplejning, dvs. også morgenmad og eftermiddagsmad. Taksten opkræves særskilt i 11 mdr. sammen med den almindelige takst for dagtilbudspladsen. Der ydes ikke reduktion i prisen ved ferier eller andet fravær. Taksten for frokostordningen er ligesom den almindelige takst for dagtilbudspladsen omfattet af reglerne om friplads og søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af friplads- eller søskendetilskud, vil få frokostmåltidet til nedsat pris eller gratis. Den forventede pris for frokosten er foreløbig beregnet til en pris 575 kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr. Det skal bemærkes, at der skal afholdes moms af udgifterne til frokost og denne moms er indregnet i den oplyste pris. Overordnede rammer og retningslinjer for frokostordningen jf. loven om fleksible frokostordninger 1. Frokostmåltidet skal leve op til de til en hver tid gældende officielle danske anbefalinger om sund kost til børn ifølge Fødevarestyrelsens anbefalinger til børnemad. 2. Alle dagtilbud og børnehaveafsnit i SFO er fastsætter egen mad- og måltidspolitik ud fra s overordnede Mad- og måltidspolitik. Det skal fremgå af den lokale mad- og måltidspolitik, hvorledes dagtilbuddet sikrer, at alle børn får et sundt frokostmåltid. 3. I 0-6 års institutioner skal der træffes et samlet valg for alle børn i institutionen. Dette er af hensyn til, at der fortsat kan tilrettelægges en fleksibel pædagogisk indsats i dagligdagen på tværs af aldersgrupper og stuer. Jf. loven om fleksible frokostordninger kan et evt. fravalg i integrerede institutioner differentieres på aldersgrupper, så fx vuggestuebørnene får frokost, mens frokostordningen fravælges for børnehavebørnene. I er der stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter i 0-6 års institutionerne, hvilket betyder, at der i dagligdagen er tilrettelagt aktiviteter eller etableret børnegrupper, der 3

4 involverer både 0-2 årige og 3-5 årige børn. En forskellig frokostordning for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige børn vil gøre den nuværende fleksibilitet i 0-6 års institutionerne umulig. Desuden er der i frokosttaksten ikke taget højde for de ekstraomkostninger, der kan være ved levering og tilberedning af frokost til mindre børnegrupper. 4. Børn med speciallægeerklæring vedrørende indgribende fødevareallergi eller lignende sygdom vil kunne blive undtaget af ordningen, såfremt kommunen efter konkret vurdering ikke finder, det er muligt forsvarligt at tilbyde barnet frokost i daginstitutionen. Barnets forældre sørger for dokumentation i form af speciallægeerklæring. Afgørelsen bliver truffet af i samarbejde med den enkelte daginstitution. Ansøgning om dispensation til undtagelse af frokostordningen som følge af indgribende fødevareallergi eller lignende sygdom sker på et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til den institution barnet er indmeldt i institutionen. 5. Der pålægges ikke enkelte institutioner en frokostordning af særlige sociale eller sundhedsmæssige grunde, men Børne- og Undervisningsudvalget har mulighed for senere at træffe beslutning herom. Kommunen kan efter lovgivningen beslutte, at der skal være et sundt frokostmåltid i en given institution, hvis det vurderes, at et sundt frokostmåltid ud fra særlige sociale og sundhedsmæssige årsager er særligt påkrævet for den pågældende børnegruppe. Det betyder, at institutionen ikke får mulighed for at fravælge frokostordningen. Forvaltningen vurderer, at der ikke i udgangspunktet er grundlag for at pålægge enkelte institutioner en sådan ordning. Børne- og Undervisningsudvalget kan fremover træffe beslutning herom, hvis der opstår behov for det. Dvs. at der som udgangspunkt ikke pålægges institutioner en frokostordning af særlige og sundhedsmæssige årsager. 6. Skovbørnehaver, der hovedsageligt anvender skovens areal som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen, undtages generelt fra frokostordningen, Af loven om fleksible frokostordninger fremgår det, at kommunen kan beslutte, at daginstitutioner, der anvender skovens areal eller lignende naturområde, som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen, ikke skal være omfattet af et sundt frokostmåltid. I den kommunale børnehave Bøgely, beliggende i Giesegårdskoven, er der ikke mulighed for at indrette et køkken med delvis tilvirkning. Institutionens pædagogiske aktiviteter er indrettet på daglig brug af skovens faciliteter, som også betyder, at børnene oftest spiser deres medbragte madpakker i skoven. Institutionen har instrueret forældrene i madpakkernes udformning, så maden efter årstiderne egner sig til at blive spist ude i naturen. Institutionen oplyser desuden, at børnene spiser væsentligt mere mad i løbet af dagen end børn i øvrige daginstitutioner, fordi børnene færdes ude de meste af dagen, de bevæger sig mere og bruger mere energi og har derfor også behov for mere mad og flere mellemmadder. 6. Frokostordningen giver ikke anledning til at ændre på de eksisterende visiteringsregler. Forældre kan således ønske institution som i dag og udgangspunktet er, at det tilstræbes at imødekomme forældrenes ønsker. Det kan dog ikke garanteres, at forældre får en 4

5 institution med frokostordning, hvis de fx ønsker dette. Når forældrene har modtaget en plads, kan de ikke få en overflytning til en anden institution alene fordi institutionen, som barnet er indmeldt i, indfører eller afskaffer frokostordningen. Når frokostordningen ikke giver anledning til at ændre på de eksisterende opskrivnings- og visiteringsregler, betyder det, at visiteringsreglerne ikke ændres for at tage særlige hensyn til ønsker om frokostordningen. Det samme gælder ved visitation af plads, når barnet første gang optages i et dagtilbud. Jf. vejledningen til dagtilbudsloven skal forældre i forbindelse med ansøgning om en plads i dagtilbud have mulighed for at tilkendegive deres ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Dog indebærer pasningsgarantien ikke en garanti for en plads i en bestemt institution. Når barnet er optaget i et aldersrelevant dagtilbud, har forældrene dog ikke krav på, at barnet fortsat står på venteliste til et andet tilsvarende tilbud, og barnet har ikke krav på at blive flyttet til et andet aldersrelevant dagtilbud, så længe det dagtilbud, som det opholder sig i, er beregnet til barnets aldersgruppe. Ved visitering af pladser tilstræbes det som hidtil at imødekomme forældrenes ønsker, som det fremgår af nedenstående visiteringsregler: Ifølge visiteringsreglerne fordeles de ledige pladser inden for distrikterne (overbygningsskole-distrikter) på dagtilbudsområdet som følger: Vi tilstræber at visitere ledige pladser så tidligt som muligt. Når de ledige pladser fordeles, forsøger vi at tage hensyn til dit ønske; det kan f.eks. være geografisk placering eller åbningstid i dagplejen m.m. Vi tilstræber også, at søskende får tilbudt plads i samme institution, men vi kan ikke altid garantere det. Overflytning til anden institution inden for bopælsdistriktet, kan normalt kun ske af hensyn til at samle søskende i samme institution, samt overflytning af børn, der fortsat ønsker deres 1. prioritet. De ledige pladser tilbydes først til børn bosiddende i eget skoledistrikt efter følgende prioritering: 1. Børn med garantidato og søskende, der kan samles i samme institution 2. Børn til overflytning, der har fået plads i et andet skoledistrikt, børn uden pasningsgaranti, samt overflytning af børn der fortsat ønsker deres 1. prioritet 3. Børn fra andre distrikter (som ikke har plads i forvejen) Et barn kan undtagelsesvist rykkes frem på ventelisten, hvis særlige sociale eller pædagogiske forhold taler herfor. Der vil som følge af forskellige beslutninger i institutionerne være steder, hvor der serveres frokost og hvor taksten derfor vil være højere. Det vurderes, at der fremover vil være henvendelser fra forældre, der ønsker overflytning eller opskrivning til en anden institution 5

6 som følge af bestyrelsens beslutning om frokostordning i den institution, hvor barnet er indskrevet. Hvis et barn blev flyttet til fx en institution uden frokostordning, kunne bestyrelsen dér ved næste valg indføre frokostordning, hvorpå barnet så skulle skifte institution endnu engang. Forældre har heller ikke i dag mulighed for at bede om en anden plads til deres barn, som følge af bestyrelsens prioriteringer og principper. I tilpasses kapaciteten på dagtilbudsområdet, så den i videst mulige udstrækning afspejler forældrenes efterspørgsel til et dagtilbud. Hvis ønsket om institution med eller uden frokostordning tillige skulle indgå som et kriterium for visitation af plads, ville det medføre en udvidelse af kapaciteten på området, med de deraf afledte udgifter til følge. Det vil dog være sådan, at forældre som i dag, kan ønske deres barn overflyttet til en anden institution. Forældrene kan således godt ønske en overflytning som følge af, at en bestyrelse indfører eller afskaffer frokostordningen. Forældrene kan bare kun få en ny plads i det omfang, der er ledige pladser i den institution, hvor de ønsker en plads. Forældrearrangerede frokost- og madordninger Forældrebestyrelsen/forældre i børnehaveafsnit i SFO er, der har fravalgt et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokost- og/eller madordning. En forældrearrangeret frokostordning udgør frokostmåltidet, som indbefatter den mad og drikke, som tilbydes børnene ved frokosttid. En forældrearrangeret madordning omfatter de måltider, som ikke udgør frokostmåltidet f.eks. morgenmad eller eftermiddagsmad. De enkelte forældre med børn i daginstitutionen beslutter, om de vil benytte og betale udgiften til den forældrearrangerede frokostordning. Børne- og Undervisningsudvalget fastsætter senere de nærmere rammer for forældrearrangerede frokostordninger i. 6

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere