Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1)"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 384 Offentligt Lovtidende A Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1) I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 som ændret ved lov nr. 251 af 31. marts 2009 og lov nr. 513 af 12. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse 1) ved rapportering om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR), jf. artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-forordningen), og 2) ved virksomheders udarbejdelse af grønt regnskab, jf. bilag 1. Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Anlæg: En stationær teknisk enhed, hvor der gennemføres en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 eller bilag I til PRTR-forordningen, og enhver anden direkte forbunden aktivitet, der teknisk er knyttet til de aktiviteter der udføres på denne lokalitet, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening. 2) Virksomhed: Et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, som drives af samme fysiske eller juridiske person. 3) Lokalitet: Virksomhedens geografiske beliggenhed. 4) Certificeret virksomhed: Virksomhed, der er registreret som deltager i den europæiske ordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF, (EMAS-forordningen) eller certificeret efter ISO ) Miljødataperiode: Kalenderåret, eller den tolvmånedersperiode virksomheden vælger som basis for afgivelse af oplysninger til det grønne regnskab. 6) Tilsynsmyndighed: Den myndighed, som efter loven fører tilsyn med virksomheden. Kapitel 2 PRTR 3. Bestemmelserne i 4-6 og omfatter virksomheder, der i henhold til PRTR-forordningen skal afgive oplysninger til det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-registret), jf. dog 7, stk Miljøstyrelsen varetager de opgaver, som er henlagt til den kompetente myndighed i henhold til PRTR-forordningen. 5. Rapportering i henhold til artikel 5 i PRTR-forordningen skal ske til Miljøstyrelsen en gang årligt senest den 31. maj for det foregående kalenderår ved indsendelse af de i artikel 5 nævnte oplysninger, jf. dog 6. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne i det danske PRTR-register senest samtidig med at de videresendes til Europa-Kommissionen. 6. Kravene til rapportering i 5 gælder ikke i det omfang, oplysninger nævnt i artikel 5 i forordningen afgives i et grønt regnskab efter bestemmelserne i 7-24 eller til Gødningsog Husdyrindberetningen (GHI) efter lov om hold af dyr eller Danmarks Miljøportal. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra 5. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og indgives til Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at vurdere, om den ønskede rapporteringsform opfylder kravene i forordningens artikel 5. Kapitel 3 Grønt regnskab Berørte virksomheder 7. Bestemmelserne i 7-27 omfatter de listevirksomheder, der er optaget på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, uanset om disse virksomheder er omfattet af PRTR-forordningen. Stk. 2. Hvis virksomhedens hovedaktivitet er optaget på listen i bilag 1, skal det grønne regnskab efter stk. 1 også omfatte 1) Bekendtgørelsen supplerer bestemmelser i Rådets forordning (EØF) 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/61/EF, EU-Tidende 2006 L 33, side 1 Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST AL002089

2 2 biaktiviteter, som er reguleret i virksomhedens samlede miljøgodkendelse. Stk. 3. Hvis en aktivitet, som er optaget på listen i bilag 1, udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der ikke er optaget på listen, skal grønt regnskab kun udarbejdes for aktiviteten, hvis den er mærket»(i)«. Det grønne regnskab skal i så fald omfatte biaktiviteten som beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse. Anmeldelse 8. Virksomheder, der er omfattet af 7 skal anmelde sig til Miljøstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVRnummer og P-nummer, adresse til virksomhedens hovedpostkasse og adressen på virksomhedens hjemmeside, såfremt en sådan haves. Virksomheden kan frivilligt oplyse om adressen til den medarbejder som er ansvarlig for udarbejdelse af det grønne regnskab. 2) Er virksomheden en dattervirksomhed, oplyses endvidere navn og adresse på den umiddelbare moder- eller holdingvirksomhed samt andre moder- eller holdingvirksomheder med bestemmende indflydelse. 3) Oplysning om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4) Det eller de punkter på listen i bilag 1, som virksomheden er godkendt under. 5) Navne på medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan samt oplysning om, hvem der er påtegningsberettiget eller godkender regnskabet ved hjælp af digital signatur. 6) Angivelse af miljødataperioden, jf ) Om virksomheden er registreret efter EMAS-forordningen, og i så fald oplysning om de registrerede miljørevisionsperioder. 8) Om virksomheden er certificeret efter ISO 14001, samt om datoen for denne certificering. Stk. 2. For virksomheder under stk. 1, nr. 7 og 8, skal tillige oplyses, hvem der fremkommer med en udtalelse om virksomhedens miljødata, jf. 10 og Stk. 3. Virksomheder der er omfattet af 7 skal til Miljøstyrelsen anmelde ændringer i de forhold, som er nævnt under stk.1, herunder at virksomheden ophører med at være omfattet af 7. Anmeldelsen skal ske senest otte uger efter at virksomheden har modtaget endelig administrativ afgørelse efter lovens 33, jf. dog 29, stk. 5. Ændring af en miljødataperiode skal dog ske ved anmeldelse til Miljøstyrelsen senest seks måneder før den nye miljødataperiode starter. Regnskabets indhold 9. Det grønne regnskab består af basisoplysninger, en miljødatadel og en miljøberetning. Miljødatadelen skal omfatte en miljødataperiode. Miljøberetningen omfatter normalt tre miljødataperioder. Basisoplysninger, miljødatadel og miljøberetning indsendes til Miljøstyrelsen, jf. 19 stk. 1. Stk. 2. Det grønne regnskab skal indeholde følgende basisoplysninger: 1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVRnummer og P-nummer, og adresse på virksomhedens hjemmeside eller anden oplysning om kontakt vedrørende indholdet af det grønne regnskab. Er virksomheden en dattervirksomhed, oplyses endvidere navn og adresse på den umiddelbare moder- eller holdingvirksomhed samt andre moder- eller holdingvirksomheder med bestemmende indflydelse. Endvidere opgives navne på medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan samt oplysning om, hvem der er påtegningsberettiget eller godkender regnskabet ved hjælp af digital signatur. 2) Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bilag 1, virksomheden er godkendt under, samt oplysning om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 3) Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter. 4) Miljødataperioden, samt om virksomheden er certificeret (EMAS-forordningen eller ISO 14001), oplysning om den sidst registrerede miljørevisionsperiode, og hvem der foretager kvalitetsvurderingen af miljødata, jf. 10 og Stk. 3. Når det elektroniske rapporteringssystem er stillet til rådighed, jf. 23, anses oplysningerne i stk. 2 for at være afgivet ved anmeldelsen efter 8. Miljødata 10. Ikke-certificerede virksomheder skal for den enkelte virksomhed afgive følgende oplysninger i miljødatadelen af det grønne regnskab, jf. stk. 3: 1) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft. 2) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til jord, jf. PRTR-forordningens artikel 6. 3) Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til vand, fordelt på udledning til behandling på et spildevandsanlæg uden for virksomheden og udledning til overfladerecipient. 4) Virksomhedens affaldsmængde, fordelt på farligt og ikke-farligt affald, med angivelse af om affaldet nyttiggøres eller bortskaffes. 5) Ved grænseoverskridende transport af farligt affald angives navn og adresse på den, der nyttiggør eller bortskaffer affaldet, samt adressen på det sted, hvor affaldet i slutfasen modtages til nyttiggørelse eller bortskaffelse. 6) Oplysninger om de i nr. 1-3 nævnte parametre i forbindelse med uheld og andre utilsigtede udledninger. Stk. 2. Miljødatadelen skal tillige indeholde en opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer. Stk. 3. Virksomheden skal angive udledning af de i bilag 2 nævnte stoffer, uanset om den angivne tærskelmængde er overskredet. For øvrige stoffer angives art og mængder i det omfang, virksomheden anser udledningen for væsentlig. Stk. 4. Virksomheden skal vurdere, om dens affaldsmængder er væsentlige, uanset mængden. Hvis affaldsmængden overstiger 2 tons farligt affald eller tons ikke-farligt affald, skal mængden dog altid angives, jf. stk. 1, nr. 4.

3 3 Miljødata for certificerede virksomheder 11. Certificerede virksomheder afgiver de oplysninger, som efter PRTR-forordningen skal afgives til det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-registret). For de i bilag 2 nævnte stoffer angives art og mængde, for affald afgives oplysningerne som angivet i 10, stk. 1, nr Miljøberetning 12. Miljøberetningen skal afgives for den enkelte virksomhed. Hvis en virksomhed er en del af en koncern, kan miljøberetningen udarbejdes samlet for hele koncernen. Miljøberetningen skal omfatte ledelsens redegørelse for virksomhedens: 1) Miljøpolitik. 2) Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger. 3) Miljømål i forhold til væsentlige miljøforhold samt virksomhedens overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres. 4) Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål. 5) Redegørelse for virksomhedens (koncernens) løbende miljøteknologiske forbedringer. Stk. 2. Miljøberetningen skal tillige omfatte en redegørelse for udviklingen i væsentlige virksomhedsspecifikke nøgletal for udvalgte miljøforhold. Det skal fremgå af redegørelsen, hvorfor virksomheden har udvalgt de pågældende miljøforhold. Stk. 3. Miljøberetningen kan indberettes som en eller flere tekstfiler, og miljøberetningen kan være del af virksomhedens øvrige kommunikation eller andre relevante dokumenter, så længe oplysningerne i stk. 1 og 2 indgår og er let tilgængelige. Miljøberetning for certificerede virksomheder 13. Virksomheder, der er registreret efter EMAS-forordningen, kan erstatte miljøberetningen med EMAS-miljøredegørelsen. 14. Virksomheder, der er certificeret efter ISO 14001, kan i stedet for en miljøberetning benytte den dokumentation, der implementerer, understøtter og kontrollerer virksomhedens aktiviteter og procedurer i forbindelse med dens miljøledelsessystem. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 12, stk. 1, nr Dokumentationen skal regelmæssigt og mindst ved afslutningen af tre miljødataperioder opdateres og evalueres af virksomheden. Oplysningernes form og opbevaring af regnskabsmateriale 15. Oplysningerne efter 9-14 afgives i et format, som kan anvendes af det elektroniske rapporteringssystem efter Det grønne regnskab skal afgives på dansk. For oplysningerne nævnt i 10 skal det angives, om værdierne er målt, beregnet eller anslået. Stk. 2. Analyse- eller beregningsmetode skal angives for værdier, der er målt eller beregnet, når oplysningerne skal afgives til PRTR-registret. Stk. 3. Virksomhedens oplysninger nævnt i 10, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal, regnet for hele miljødataperioden. Stk. 4. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt efter stoffernes farlighed. Oplysninger om forurenende stoffer, som fremgår af bilag 2, samt affaldsmængder, der skal indgå i PRTR-registret, skal dog afgives i den form, forordningen foreskriver. Stk. 5. Baggrundsdata og beskrivelsen af den metode, der er anvendt i forbindelse med dataindsamlingen, skal opbevares på virksomheden i mindst fem år efter afslutningen af miljødataperioden. Kvalitetsvurdering 17. Tilsynsmyndigheden, jf. 19, stk. 2, vurderer kvaliteten af miljødata med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, og udarbejder en udtalelse til regnskabets miljødatadel, der sendes til virksomheden, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og kan indarbejde ændringer i det grønne regnskab, hvis virksomheden ønsker det. Stk. 2. Tilsynsmyndighedens kvalitetsvurdering af miljødata skal udformes på grundlag af myndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Stk. 3. Tilsynsmyndighedens udtalelse omkring kvalitetsvurderingen af miljødata skal indgå i virksomhedens grønne regnskab. 18. Certificerede virksomheder kan lade den, der verificerer virksomhedens miljøledelsessystem, indtræde i tilsynsmyndighedens opgaver efter 17. Tidsfrister 19. Virksomheden afgiver miljødata for hver miljødataperiode og en miljøberetning mindst en gang hvert tredje år for tre sammenhængende miljødataperioder. Virksomheden kan vælge at afgive hyppigere miljøberetninger. Oplysninger, der skal indgå i PRTR-registret, skal afgives for det tidsrum, forordningen foreskriver. Stk. 2. Virksomheden indsender sit udkast til grønt regnskab (miljødatadelen hvert år og miljøberetningen eller den i 13 og 14 nævnte dokumentation, når denne udarbejdes) til tilsynsmyndigheden, således at den har udkastet i hænde senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kvitterer for modtagelsen af det i stk. 2 nævnte materiale. Kvitteringen skal indeholde oplysning om tilsynsmyndighedens sagsbehandlingstid. Stk. 4. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal være virksomheden i hænde senest otte uger efter at myndigheden har modtaget udkastet til det grønne regnskab. Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan forlænge fristerne i stk. 2 og 4. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal dog være virksomheden i hænde senest syv dage inden fristen i 20 udløber. Fristen i stk. 4 kan alene forlænges, hvis virksomheden er indforstået hermed. Stk. 6. En certificeret virksomhed, der lader verifikater kvalitetsvurdere miljødata, skal indsende sit udkast, således at verifikator har udkastet i hænde senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning.

4 4 20. Virksomheden sender det grønne regnskab og tilsynsmyndighedens eller verifikators udtalelse samlet til Miljøstyrelsen senest seks måneder efter udløbet af miljødataperioden. Offentliggørelse 21. Miljøstyrelsen offentliggør de modtagne grønne regnskaber med tilsynsmyndighedens udtalelse i styrelsens edbinformationssystem. Stk. 2. Det grønne regnskab skal sammen med tilsynsmyndighedens udtalelse være tilgængeligt via virksomhedens hjemmeside, hvis virksomheden har en hjemmeside. Kapitel 4 Frivillige grønne regnskaber 22. Ønsker en virksomhed, som ikke er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, at få offentliggjort et grønt regnskab ved Miljøstyrelsens foranstaltning, skal virksomheden udarbejde regnskabet efter bestemmelserne i Stk. 2. Første gang en virksomhed indsender et frivilligt grønt regnskab, skal de i 8 nævnte oplysninger medsendes til Miljøstyrelsen. Stk. 3. Hvis virksomheden for efterfølgende år indsender frivilligt grønt regnskab, skal ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger medsendes. Kapitel 5 Fællesbestemmelser Elektronisk rapportering 23. Når der er stillet et elektronisk rapporteringssystem til rådighed, skal det anvendes. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, om rapporteringssystemet er til rådighed. Fortrolighed 24. Miljøstyrelsen kan bestemme, at oplysninger, der efter denne bekendtgørelse eller PRTR-forordningen skal rapporteres til Miljøstyrelsen, ikke skal offentliggøres, hvis de kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven eller lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at miljødata ikke skal offentliggøres, mod at virksomheden angiver oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. 10, stk. 2, i relative tal for året med udgangspunkt i et basisår som indeks 100. Basisåret skal angives. For virksomheder, der ikke tidligere har aflagt grønt regnskab, er basisåret det kalenderår, der ligger umiddelbart forud for det første grønne regnskabsår. Stk. 3. Virksomheder, der ønsker at udelade oplysninger efter stk. 1 og 2, skal fremsende en skriftlig anmodning herom til Miljøstyrelsen senest samtidig med, at den fremsender de øvrige oplysninger til offentliggørelse. Virksomheden skal skriftligt begrunde sin anmodning. Det skal fremgå af anmodningen, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at undlade offentliggørelse. Stk. 4. Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse af indekserede tal, skal dette oplyses sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For den miljødataperiode, fra hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter både hidtidig og ny metode eller grundlag. Kapitel 6 Tvangsbøder 25. Undlader bestyrelsen, direktionen eller tilsvarende ledelsesorgan i rette tid at indsende grønt regnskab til Miljøstyrelsen, eller mangler et grønt regnskab eller en indrapportering af PRTR-dataoplysninger, som skal fremgå, kan Miljøstyrelsen som tvangsmiddel pålægge den eller de ansvarlige herfor ugentlige eller månedlige tvangsbøder. Kapitel 7 Klage over afgørelser 26. Afgørelser efter 24 kan påklages til miljøministeren. Øvrige afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 8 Straf 27. Med bøde straffes en virksomhed eller virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, som er ansvarlig for det grønne regnskab, der 1) undlader at indsende oplysninger til PRTR-registret, jf. 5, 2) undlader at indsende grønt regnskab til Miljøstyrelsen, jf. 9, stk. 1 og 2, 19, stk. 1, og 20 eller 3) indsender et grønt regnskab, der ikke overholder kravene i kapitel 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2010, jf. dog 30, stk. 1. Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, 2) Bekendtgørelse nr. 132 af 7. februar 2007 om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR). 29. Virksomheder på bilag 1 i denne bekendtgørelse, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal senest den 15. oktober 2010 anmelde deres miljødataperiode, jf. 19, stk. 1, til Miljøstyrelsen. Stk. 2. Virksomheder omfattet af stk. 1 skal aflevere de første miljødata og den første miljøberetning efter denne bekendtgørelse, når den første miljødataperiode er udløbet, og herefter skal en miljøberetning afleveres mindst hvert tredje år. Stk. 3. Hvis en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, tillige er omfattet af EMAS-forordningen, skal virksomheden første gang aflevere miljødata ved afslutningen af den første miljødataperiode, jf. dog 19, stk. 1, 3. pkt. For en virksomhed,

5 5 som er omfattet af EMAS-forordningen, skal den første miljøberetning afgives ved afslutningen af den igangværende registrerede miljørevisionsperiode. Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1 kan anmelde til Miljøstyrelsen, at de ønsker at aflevere grønt regnskab for regnskabsåret 2009 efter reglerne i denne bekendtgørelse sammen med den første miljøberetning efter denne bekendtgørelse, jf. stk. 2. Virksomhederne skal benytte det elektroniske rapporteringssystem til denne rapportering, jf. 23. Anmeldelse skal ske samtidig med anmeldelsen af miljødataperioden, jf. stk. 1. Stk. 5. Virksomheder, der er anmeldt i medfør af bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal ikke foretage ny anmeldelse efter stk Virksomheder på bilag 1 i denne bekendtgørelse, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, skal indsende det grønne regnskab for det regnskabsår, der slutter i 2009, til Miljøstyrelsen. Regnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, medmindre virksomheden anmelder til Miljøstyrelsen, at den ønsker at aflevere regnskabet efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. 29, stk. 4. Stk. 2. Virksomheder, som havde pligt til at udarbejde grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, men som ikke er omfattet af bilag 1 til denne bekendtgørelse, skal kun indsende grønt regnskab for 2009, hvis regnskabsåret ikke følger kalenderåret. Det grønne regnskab skal i så fald omfatte den del af 2009, som indgår i regnskabsåret, der afsluttes i Regnskabet indsendes til Miljøstyrelsen. 31. Virksomheder, der er omfattet af bilag 1, og som modtager deres miljøgodkendelse efter den 15. marts 2010, indsender miljødatadelen af det grønne regnskab for den første fulde miljødataperiode og miljøberetningen for de første tre miljødataperioder efter modtagelsen af miljøgodkendelsen. Hvis virksomheden er omfattet af PRTR-forordningen, skal den indsende sine PRTR-data for det pågældende kalenderår, uanset om den har været i drift hele året. Miljøministeriet KAREN ELLEMANN

6 6 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, som skal udarbejde grønt regnskab A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101. Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (s) A 102. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) A 103. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag, og med mere end 20 ansatte. (s) A 104. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (s) A 105. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guldog sølvsmedjer, og virksomheder med 20 ansatte eller derunder. A 106. Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (s) A 107. Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kj pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i) A 108. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i) (s) A 109. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m 3. (i) A 110. Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (s) B. Forarbejdning af visse råstoffer B 101. Cementfabrikker. (i) (s) B 102.

7 7 Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i) (s) B 103. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m 3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m 3. (i) B 104. Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i) B 105. Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (s) B 106. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i) C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C 101. Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (s) C 102. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) C 104. Tjæredestillationsanlæg med mere end 20 ansatte. (s) D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v. D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) D 102. Petrokemisk industri. (i) (s) D 103. Kunstgødningsfabrikker. (i) D 104. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) (s) D 106. Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (s) D 107.

8 8 Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer E 101. Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) E 102. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) E 103. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E 104. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 105. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (s) E 106. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 107. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 108. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 109. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) E 110. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) F. Oparbejdning af animalske råvarer F 101. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr. dag. (i) (s) F 102. Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i)

9 9 F 103. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) (s) F 104. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i) F 105. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) (s) F 106. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) G. Kraft- og varmeproduktion G 101. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) G 102. Koksværker. (i) (s) G 103. Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (s) H. Flyvepladser Ingen J. Andre listevirksomheder J 101. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (s) J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i) K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald 2) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 3), med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i) K 102. Anlæg, for bortskaffelse af farligt affald 2) efter en af metoderne D1 - D9 eller D11 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 3). (i) K 103.

10 10 Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen 3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) K 104. Shredderanlæg med mere end 20 ansatte. (s) K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald 4). (i) K 106. Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s) K 107. Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time, og med mere end 20 ansatte.

11 11 2) Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 3) Bekendtgørelse om affald. 4) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

12 12 Fortegnelse over forurenende stoffer 1) Bilag 2 Nr. CAS-nummer Forurenende stof 2) Udledningstærskel (kolonne 1) kg/år til luft (kolonne 1a) til vand (kolonne 1b) til jord (kolonne 1c) Methan (CH 4 ) ) Kulmonoxid (CO) Kuldioxid (CO 2 ) 100 mio Hydrofluorcarboner (HFC) 4) Dinitrogenoxid (N 2 O) Ammoniak (NH 3 ) Andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC) 8 Nitrogenoxider (NO x /NO 2 ) Perfluorcarboner (PFC) 5) Svovlhexafluorid (SF 6 ) Svovloxider (SO x /SO 2 ) Total kvælstof Total fosfor Hydrochlorfluorcarboner (HCFC) 6) 15 Chlorfluorcarboner (CFC) 7) Haloner 8) Arsen og arsenforbindelser (som As) 9) 18 Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) 9) 19 Chrom og chromforbindelser (som Cr) 9) 20 Kobber og kobberforbindelser (som Cu) 9) 21 Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) 9) 22 Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) 9) 23 Bly og blyforbindelser (som Pb) 9) 24 Zink og zinkforbindelser (som Zn) 9) Alachlor Aldrin 1 1 1

13 Atrazin Chlordan Chlordecon Chlorfenvinfos Chloralkaner, C 10 -C Chlorpyrifos DDT ,2-dichlorethan (EDC) Dichlormethan (DCM) Dieldrin Diuron Endosulfan Endrin Halogenerede organiske forbindelser (som AOX) 10) Heptachlor Hexachlorbenzen (HCB) Hexachlorbutadien (HCBD) ,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan (HCH) Lindan Mirex PCDD + PCDF (dioxiner + 0,0001 0,0001 0,0001 furaner) (som Teq) 11) Pentachlorbenzen Pentachlorphenol (PCP) Polychlorerede biphenyler 0,1 0,1 0,1 (PCB) Simazin Tetrachlorethylen (PER) Tetrachlormethan (TCM) Trichlorbenzener (TCB) (alle isomerer) ,1,1-trichlorethan ,1,2,2-tetrachlorethan Trichlorethylen Trichlormethan Toxaphen Vinylchlorid Anthracen Benzen (som 63 Bromerede diphenylethere - 1 (PBDE) 13) 200 (som

14 14 64 Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE) Ethylbenzen (som 200 (som Ethylenoxid Isoproturon Naphthalen Organiske tinforbindelser (som total Sn) Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) Phenoler (som total C) 14) Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) 15) Toluen (som 74 Tributyltin og tributyltinforbindelser 16) Triphenyltin og triphenyltin-forbindelser ) 76 Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3) (som Trifluralin Xylener 18) (som 79 Chlorider (som total Cl) - 2 mio. 2 mio. 80 Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) Asbest Cyanider (som total CN) Fluorider (som total F) Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF) Hydrogencyanid (HCN) Partikler (PM 10 ) Octylphenoler og octylphenolethoxylater Fluoranthen Isodrin Hexabromdiphenyl 0,1 0,1 0, Benzo(g,h,i)perylen Noter til bilag (som 1) Udslip af forurenende stoffer, som henhører under flere kategorier af sådanne stoffer, skal rapporteres for hver enkelt kategori.

15 15 2) Ethvert forurenende stof, der er nævnt i bilag II, skal rapporteres som den samlede mængde af dette stof eller, hvis det forurenende stof er en del af en stofgruppe, som gruppens samlede mængde, medmindre andet er angivet. 3) En streg (-) betyder, at den pågældende parameter og medium ikke udløser rapporteringspligt. 4) Den samlede mængde af hydrogenfluorcarboner: Summen af HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. 5) Den samlede mængde af perfluorcarboner: Summen af CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-c4f8, C5F12, C6F14. 6) Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe VIII i bilag I i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, EFT L 244 af , s. 1, som ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2003, EUT L 265 af , s. 1. 7) Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe I og II i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/ ) Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe III og VI i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/ ) Alle metaller skal rapporteres som den samlede mængde af det pågældende metal i alle dets kemiske former i udslippet. 10) Halogenerede organiske forbindelser, som kan adsorberes i aktivt kul, udtrykt som chlorider. 11) Udtrykt som I-Teq. 12) De enkelte forurenende stoffer skal rapporteres, hvis tærsklen for BTEX (samlet parameter for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) overskrides. 13) Den samlede mængde af følgende bromerede diphenylethere: penta-bde, octa-bde og deca-bde. 14) Den samlede mængde af phenoler og simple substituerede fenoler udtrykt som totalt kulstof. 15) Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) skal måles med henblik på rapportering af udledning til luft som benzo(a)pyren ( ), benzo(b)fluoranthen ( ), benzo(k)fluoranthen ( ), indeno(1,2,3-cd)pyren ( ) (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte, EFT L 229 af , s. 5). 16) Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser, udtrykt som mængden af tributyltin. 17) Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser, udtrykt som mængden af triphenyltin. 18) Den samlede mængde af xylener (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december

Læs mere

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1) BEK nr 210 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1222-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg BEK nr 1189 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/12 2006 Status: Gældende Nr. 1640 af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I P6_TA(2005)0276 Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 515 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.12.2014 L 363/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Læs mere

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2006) 0397 - Bilag 1,KOM (2006) 0398 - Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 6. oktober 2006 Vand lmu/spe GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Vejledning i registrering på stamkort

Vejledning i registrering på stamkort Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2004 Vejledning i registrering på stamkort Miljøstyrelsen Indhold 1 BAGGRUND 5 2 REGISTRERING PÅ STAMKORT 7 2.1 HVEM SKAL REGISTRERE 7 2.2 HVORDAN SKAL DER REGISTRERES

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens aktivitetspunkter (bilag I) Vejledende skema. Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter PRTR-forordning

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B.

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1 2 I bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014 BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Orientering nr. 4, 2014 Titel: BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Redaktion: Niras BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Udgiver:

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference EUROPA > EUR-Lex Hjem > ID celex 32008L0105 Titel og reference Tekst Datoer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere