Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag"

Transkript

1 Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.. Denne viser dels de væsentligste lovændringer (både Kommunalbestyrelsens pligter (skalbestemmelser) og muligheder (kanbestemmelser) som følge af loven samt de tilknyttede løsningsforslag, dels de anbefalede forslag til udmøntning af lovens bestemmelser. Lovgrundlag pligter og muligheder for Forslag i indstillingen Kommunalbestyrelsen Hovedområde 1: Kommunalt tilbud om et sundt frokostmåltid Et sundt frokostmåltid Jf. 16 a: Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og 16 b, stk. 13. Jf. 16 a Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner for alle børn i samme aldersgruppe. Jf. 4, stk. 3: Kommunalbestyrelsen får fra den 1. januar 2011 til den 31. juli 2011 mulighed for løbende at indføre et sundt frokostmåltid i kommunale og selvejende daginstitutioner. Jf. 16 a, stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan undtage et barn fra et sundt frokostmåltid, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver speciel kost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen. Jf. 16 a, stk. 4: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kommunale eller selvejende daginstitutioner, der anvender skovens areal eller lignende naturområde, som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen ikke skal være omfattet af et sundt frokostmåltid. Fravalg af et sundt frokostmåltid Anbefales ikke, da det enten ville fordre et væsentligt forhøjet kommunalt tilskud og/eller forringelser i dagtilbudsydelsen. Det foreslås at den enkelte dagtilbudsleder vil have bemyndigelsen til at foretage en sådan undtagelse på baggrund af forældrenes forevisning af lægeerklæring. Det foreslås, at skovbørnehaver og permanente udegrupper fritages fra pligten til at tilbyde den kommunale frokostordning. Århus Kommune Videncenter for Sundhed og Trivsel Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsnummer: M5/2010/ Sagsbehandler: Bente Kramer Møller Telefon: Telefon direkte: Telefax: Jf. 16 b, stk. 1: Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid, jf. dog stk. 2, 4 og 8. Jf. 16 b, Stk. 2: I kommunale og selvejende daginstitutioner som består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågælden Side 1 af 5

2 de enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden. Jf. 16 b, Stk. 3: Forældre med børn i privatinstitutioner kan fravælge frokostmåltidet via simpelt flertal ved afstemning med én stemme pr. barn. Der skal være mulighed for fravalg mindst hvert andet år og højst hvert år, og frokostmåltidet skal ophøre senest 6 mdr. efter fravalg. Privatinstitutionen fastlægger og offentliggør retningslinjer for fravalg, herunder længden af fravalg, samt procedurer. Jf. 16 b, Stk. 4: Hvis kommunalbestyrelsen efter 16 a, stk. 2, har besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner for alle børn i samme aldersgruppe, kan forældre ikke træffe beslutning efter stk. 1 og 2. Jf. 16 b, stk. 5: Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed skal have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år. I aldersintegrerede daginstitutioner kan kommunalbestyrelsen beslutte, at forældrenes beslutning om fravalg kan differentieres på aldersgrupper, således at forældrebestyrelsen i en daginstitution enhed f.eks. kan træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid for henholdsvis 02årige og 35årige børn. Jf. 16 b, Stk. 6: Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsens enheds beslutning efter stk. 1 og 2 oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid. Jf. 16 b, stk. 7: Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg, jf. 16 b, stk. 1, 2, 5 og 6, af et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældre Herefter hvert andet år. Det foreslås, at en sådan differentiering mellem aldersgrupper i aldersintegrerede institutioner skal være mulig. I dagtilbud med én aldersintegreret afdeling, afgøres det af bestyrelsen om der skal være en differentiering af tilbuddet for hhv. de 02årige og de 35årige. I dagtilbud med flere afdelinger, skal der i aldersintegrerede afdelinger som udgangspunkt foretages et aldersopdelt valg, såfremt dette ønskes af et flertal af forældre til 02årige i afdelingen, eller et flertal af forældre til 35årige i afdelingen. Ønskes dette ikke af flertallet af forældrene til børnene i de to aldersgrupper, foretages valget for hele afdelingen. Dagtilbudslederen informerer på et overordnet niveau forældrene om hvilken type frokostmåltid, der kan tilbydes i de enkelte afdelinger, hvad taksten bliver, og hvornår forældrene skal tage stilling til et fravalg næste gang. Disse fremgår af afsnit 5. Det foreslås desuden at udarbejder et sæt retningslinjer til dagtilbudsledere og bestyrelser om, hvordan fravalgsprocedurerne rent praktisk kan foregå. Side 2 af 5

3 nes fravalg og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til kommunalbestyrelsen. Jf. 16 b, stk. 8: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale og selvejende daginstitutioner ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at et sundt frokostmåltid af både sociale og sundhedsmæssige årsager er særligt påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution eller enhed. Jf. 4, stk. 5: Kommunalbestyrelsen har i perioden fra den 15. juni 2010 til den 31. december 2010 ansvar for at sikre, at alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og alle forældre i enheder får mulighed for at træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid. Det foreslås, at vurderingen af om denne mulighed skal tages i anvendelse, sker i sammenhæng med opfølgning på kvalitetsrapporterne. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Jf. 32, stk. 1: Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i en daginstitution fastsættes til henholdsvis 75 procent og 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i en daginstitution eksklusiv udgifterne til et sundt frokostmåltid, administration og ejendomsudgifter. Jf. 32 a: I kommunale og selvejende daginstitutioner med et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, afholder forældrene udgiften til frokostmåltidet. Jf. 32 a, stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til at nedbringe forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid efter stk. 1. Jf. 32 a, stk. 4: Ved optagelse i kommunale eller selvejende daginstitutioner med et sundt frokostmåltid beregnes forældrenes betaling efter stk. 1 og kommunalbestyrelsens eventuelle tilskud efter stk. 2 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type i kommunen. Jf. 43, stk. 2: Frokostmåltidet omfattes af reglerne om friplads og søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af friplads eller søskendetilskud, vil få frokostmåltidet til nedsat pris eller gratis. Det foreslås, at Århus Kommune skal tilbyde det sunde frokostmåltid udenfor dagtilbudsydelsen således, at det finansieres via en særskilt takst. Dette vil i givet fald indebære yderligere merudgifter, og indgår derfor ikke i indstillingen. Det foreslås at frokosttaksten i 2011 svarer til det budget, dagtilbud med frokostordning i 2010 bliver tildelt pr. barn pr. måned inklusiv en regulering for moms, således den månedlige takst er på 340 kr. (2010 priser) Dette vil svare til, at frokosttaksten i 11 mdr. (juli er betalingsfri) bliver 371 kr. pr. barn. Der ydes friplads og søskendetilskud. Side 3 af 5

4 Hovedområde 2: Forældrearrangerede frokostordninger Jf. 17, stk. 1: Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i en enhed i kommunale eller selvejende daginstitutioner, der har fravalgt et sundt frokostmåltid kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Jf. 17, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger efter stk. 1. Jf. 17, stk. 4: Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for forældrearrangerede Forældrebestyrelsen enhed i kommunale og selvejende daginstitutioner beslutter inden for de eventuelle rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. Jf. 17, Stk. 5: Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra forældrebestyrelsen enhed beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokosteller madordninger. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften til administration af ansættelsesforholdet. Jf. 17, stk. 6: Forældre til børn i privatinstitutioner, der har fravalgt frokostmåltidet, kan oprette forældrearrangerede Endvidere kan de oprette madordninger for de måltider der ikke udgør frokosten. Privatinstitutionen kan fastlægge rammerne for disse, og forældrene kan tilrettelægge måltiderne inden for eventuelle rammer. Det er frivilligt for de enkelte forældre om de vil ære med i ordningen. Jf. 17, stk. 7: De enkelte forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution efter beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost eller madordning. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale. Udgiften til frokost og madordninger opgøres eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Jf. 17, stk. 8: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost og madordninger efter stk. 1, 3 og 6. Forældrene betaler kommunalbestyrelsens udgifter til administration efter pkt. 1, jf. dog stk. 5. Dette gælder kommunale, selvejende og private dagtilbud. Den maksimale pris for forældrearrangerede frokostordninger foreslås at være 371 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder (2010 priser og inkl. moms). Måltidet skal være sundt. Det foreslås, at der udarbejdes en vejledning til brug ifm. etablering af de forældrearrangerede frokostordninger, under de rammer der er fastlagt i denne indstilling. Det foreslås, at der ikke kan ansættes køkkenpersonale i afdelingernes køkkener i de forældrearrangerede frokost og madordninger, såfremt dette medfører at kommunen får arbejdsgiveransvaret. Kommunen giver fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger i private institutioner indenfor den maksimale takst på 371 kr. pr. barn pr. måned. Det er de enkelte forældre, der beslutter, om de vil benytte en forældrearrangeret madordning. Det er forældrene til de børn, der deltager i en forældrearrangeret frokostordning, der skal betale udgiften dertil. Det foreslås, at tilbyder at forestå fremsendelse af opkrævning af forældrebetaling med udgangspunkt i den allerede eksisterende model vedr. administration af forældrearrangerede madordninger og at forældrene betaler udgifterne. Det foreslås, at udarbejder Side 4 af 5

5 Jf. 17, stk. 9: Kommunalbestyrelsen skal give fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger til de forældre, som er berettiget hertil. Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladstilskuddene. Hovedområde 3: Forældrearrangerede madordninger en vejledning om oprettelse af forældrearrangerede Århus Kommune skal yde fripladstilskud til de forældre, der er berettiget hertil samt administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladstilskuddene, der finansieres via de afsatte bloktilskudsmidler. Jf. 17, stk. 3: Forældrebestyrelsen enhed i kommunale eller selvejende daginstitutioner kan beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for de måltider, som ikke udgør frokostmåltidet f.eks. morgenmad eller eftermiddagsmad. Jf. 17, stk. 4: Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for forældrearrangerede madordninger. Forældrebestyrelsen enhed i kommunale og selvejende daginstitutioner beslutter inden for de eventuelle rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. Jf. 17, stk. 7: De enkelte forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution efter beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost eller madordning. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale. Udgiften til frokost og madordninger opgøres eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. 17, stk. 8: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost og madordninger efter stk. 1, 3 og 6. Forældrene betaler kommunalbestyrelsens udgifter til administration efter stk. 1, jf. dog stk. 5. Dette gælder kommunale, selvejende og private dagtilbud. Jf. 17, stk. 10: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud til forældrearrangerede madordninger efter stk. 3 og 6. Kommunalbestyrelsen skal i så fald administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af tilskuddet. Det foreslås, at der gælder de samme rammer som for forældrearrangerede Det foreslås, at der udarbejdes en vejledning til brug ifm. etablering af de forældrearrangerede frokostordninger, under de rammer der er fastlagt i denne indstilling. Det er de enkelte forældre, der beslutter, om de vil benytte en forældrearrangeret madordning. Det er forældrene til de børn, der deltager i en forældrearrangeret frokostordning, der skal betale udgiften dertil. Det foreslås, at tilbyder at forestå fremsendelse af opkrævning af forældrenes betaling med udgangspunkt i den allerede eksisterende model vedr. administration af forældrearrangerede madordninger, dog er det fremadrettet forældrene der betaler udgifterne hertil. Det foreslås, at udarbejder en vejledning om oprettelse af forældrearrangerede Dette vil i givet fald indebære yderligere merudgifter, og indgår derfor ikke i indstillingen. Side 5 af 5

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere