Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres fedtudskillere? 2 3. Funktion 2 4. Krav til udskilleren 4 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse 4 6. Dimensionering af fedtudskiller 6 7. Dimensionering af sandfang 7 8. Mere information 7 9. Mere information 8 Appendiks 8 A: Bestemmelse af Qs 8 B: Eksempel på dimensionering af olieudskiller v. autoværksted 11

3 3 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med tilstopning og opstuvning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner. Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler desuden svovlbrinte, som kan medføre korrosion på beton, metal m.v. i afløbssystemet. Svovlbrinte kan også være til fare for de personer, som arbejder med kloaksystemet. 3. Funktion En fedtudskiller fungerer ved hjælp af tyngdeloven; det der er tungere end vand bundfældes, og det der er lettere end vand stiger opad. Sand, knogler o. lign. vil derfor bundfældes, mens fedt aflejres øverst. Vandhastigheden nedsættes samtidig i fedtudskilleren, hvorved spildevandet afkøles og fedtet størkner. Figur 1: Princippet i en fedtudskiller 2. Hvor skal der installeres fedtudskillere? Fedtudskillere skal anbringes hvor der udledes vegetabilsk og animalsk fedt og olie med spildevandet. Fedtudskillere skal f.eks. anvendes ved: Erhvervsmæssige køkkener, bl.a. restauranter, hoteller, cafeer, kantiner Cateringfirmaer Grill- og friturebarer, fastfood salgssteder Pizzariaer Levnedsmiddelvirksomheder Bagerier og konditorier Slagterier Forretninger med tilberedning af varm mad Forsamlingshuse og fælleshuse Pladser/overflader, hvor der kan for ventes spild af olie/fedt Visse rengøringsmidler kan emulgere fedtet, så det ikke tilbageholdes i udskilleren, ligesom varmt vand også emulgerer fedtet og forhindrer størkning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på rengøringsprocesser og placering af blandt andet opvaskemaskiner i installationer med fedtudskiller. Slamfang/sandfang Ved større fedtudskillere, samt hvor der er sand og andre partikler i spildevandet, skal der installeres slamfang før fedtudskilleren. I sandfanget vil sand og større partikler bundfældes, ligesom slamfanget er med til at øge opholdstiden og sænke temperaturen på spildevandet inden det ledes ind i udskilleren. Herved opnås en bedre udskilning af fedt. Prøvetagningsbrønd I visse tilfælde, f.eks. på virksomheder med stor fedtudledning, kræves prøvetagningsbrønd efter udskilleren.

4 4 4. Krav til udskilleren 1. Nye fedtudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN Udskillere og slamfang skal dimensioneres efter DS/EN og Silkeborg Kommunes retningslinier. 3. Eksisterende fedtudskillere, der ikke er dimensioneret efter DS/EN kan bibeholdes ved fortsat uændret drift. Silkeborg Kommune kan i visse tilfælde forlange etablering af nye anlæg, som overholder DS/EN : hvis der konstateres forurening (f.eks. fedtaflejringer i afløbssystemet) eller er begrundet mistanke om forurening, ved ændringer/udvidelser af driften, der påvirker afledningen til fedtudskilleren. 4. Ved større fedtudskillere, og hvis der forekommer sand/større partikler i spildevandet, skal der installeres slamfang før fedtudskilleren. 5. Der skal etableres udluftningsrør, som munder ud i det fri, for at sikre systemet mod hævert virkning (hvor undertryk på udløbssiden kan suge indholdet af fedtudskilleren ud i kloaksystemet). 6. Installation af pumpesystem foran udskilleren er ikke tilladt. 7. Sanitært spildevand må ikke ledes til fedtudskilleren. 8. Fedtudskilleren skal anbringes frostfrit, og skal være let tilgængelig for inspektion og rensning. 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse Før kloakarbejdet udføres, skal der søges om en tilslutningstilladelse hos Silkeborg Kommune (se Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet ). Der vil i tilslutningstilladelsen blive stillet krav til fedtudskillerens kapacitet. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1. Mængden af spildevand, der afledes til kloaksystemet via fedtudskiller. Det skal oplyses, om mængden er opgjort ved måling eller udfra beregningsmetoden i appendiks A eller B. Ved beregning skal de anvendte forudsætninger for drift og/ eller installationer/tapsteder oplyses. 2. Spildevandets maksimale temperatur i udløb fra køkkenet (inden indløb til fedtudskilleren). 3. Densiteten af fedt/olie (se afsnit 6.1.3). 4. Benyttes der rengøringsmidler, og i givet fald hvilke? Datablade vedlægges ansøgningen. 5. Antal opvaskemaskiner. Oplysning om vandmængde og temperatur i afløb fra opvaskemaskinen. 6. Antal højtryksrensere. 7. Oplysning om andre forhold (f.eks. tømning af kar, skoldeprocesser, vippestegepander). 8. Driftsvejledning samt kloakplan udarbejdet af kloakmester eller rådgiver.

5 Fedtudskillere 5 6. Dimensionering af fedtudskiller En fedtudskillers kapacitet fastlægges ud fra beregning af den nominelle størrelse NS, der er en teoretisk beregnet minimums størrelse af udskilleren. Den nominelle størrelse er større end den faktiske spildevandsstrøm til udskilleren, da der indregnes faktorer for blandt andet temperatur og anvendelse af rengøringsmidler. Der skal altid installeres en udskiller med en kapacitet, der er større end eller lig med den nominelle størrelse. 6.1 Bestemmelse af nominel størrelse Bestemmelse af den nominelle størrelse NS afhænger af spildevandets kvalitet og kvantitet. Den nominelle størrelse findes ud fra følgende formel: NS = Q s f t f d f r hvor NS = den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren [liter/sek.]. Q s = den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren [liter/sek.]. f t = en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb. f d f r = en densitetsfaktor for densiteten af den fedt/olie, der skal tilbageholdes. = en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmidler/sæber Bestemmelse af Q s Den maksimale spildevandsstrøm skal bestemmes ved en af følgende metoder: 1. Måling. 2. Beregning ud fra typen af virksomhed, der udleder fedtholdigt spildevand (me toden kan anvendes for hoteller, restaurationer, hospitaler, større cateringfirmaer, kantiner, slagterier og andre kødforarbejdende virksomheder). 3. Beregning ud fra antal og type af tapsteder og produktionsudstyr med afløb til fedtudskiller (metoden kan anvendes for alle typer virksomheder). 4. Specialberegning i særlige tilfælde. Uddybning af punkt 2 og 3 samt beregningseksempler findes bagerst i denne folder, se appendiks A, B og C.

6 Bestemmelse af f t Der tages højde for, at en høj spildevands-temperatur nedsætter udskilningseffekten ved at anvende nedenstående temperaturfaktorer: Spildevandstemperatur i indløb til fedtudskiller ( o C) Densitetsfaktoren f d = 1,0 skal normalt anvendes for spildevand fra køkkener, restauranter, cateringfirmaer, slagtere og kød- og fiskeforarbejdningsvirksomheder. Temperaturfaktor f t 35 indløbstemperatur 60 1,0 nogle gange eller altid > 60 1,3 specialtilfælde, f.eks. hospitaler 1,5 Eksempler på densiteter for fedt/olie: Fedt/olie Densitet ved 20 0 C (g/cm 3 ) Animalsk fedt 0,85-0,94 Spisefedt/olie 0,87-0,94 Fiskeolie 0,89-0,94 Olivenolie 0,91 Rapsolie 0,91-0,92 Solsikkeolie 0,92-0,93 Palmekerneolie 0,94-0, Bestemmelse af f d Densitet af fedt/olie (g/cm 3 ) Densitetsfaktor f d Bestemmelse af f r Brugen af rengøringsmidler/sæbe skal begrænses og så vidt muligt ske, så det ikke påvirker udskilningseffekten og ikke forårsager vedvarende emulsion. Der anvendes følgende faktorer: < 0,94 1,0 > 0,94 1,5 Brug af rengøringsmiddel/sæbe Rengøringsmiddelfaktor f r Nej - aldrig 1,0 Ja - nogle gange eller altid 1,3 Specialtilfælde, f.eks. hospitaler eller ved anvendelse af højtryksrenser 1,5

7 7 7. Dimensionering af sandfang Som hovedregel bør volumen af sandfang være mindst: Volumen af sandfang = 100 * NS, hvor NS = den valgte nominelle størrelse på fedtudskilleren Ved slagterier og lignende virksomhedstyper skal volumenet dog mindst være: Volumen af sandfang = 200 * NS, hvor NS = den valgte nominelle størrelse på fedtudskilleren 8. Mere information Yderligere information om fedtudskillere kan findes i: Dansk Standard DS/EN , 1. udg., maj 2002 Dansk Standard DS432 Norm for afløbsinstallationer, 3. udg., juni 2000 med revision oktober Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning nr. 005, marts 2000 Kloakmesterhåndbogen, 5. udgave 2007 Du er også velkommen til at kontakte Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen på tlf eller

8 8 Appendiks A Beregning af maksimal spildevandsstrøm Q s ud fra virksomhedstype Denne beregningsmetode er baseret på typen af køkken eller kødforarbejdningsvirksomhed, der udleder til udskilleren. Metoden kan derfor kun bruges for hoteller, restaurationer, hospitaler, større cateringfirmaer, kantiner, slagterier og andre kødforarbejdende virksomheder. For øvrige virksomhedstyper henvises til beregningsmetoden i appendiks B. Qs = V F, hvor 3600 t Qs = dimensionsgivende spildevandsstrøm i liter/sek. V = mængde spildevand pr. døgn i liter, se afsnit A.1. F = en dimensionsløs timefaktor afhæn gig af virksomhedstype, se afsnit A.2. t = arbejdstid pr. døgn i timer A.1 Bestemmelse af mængde spildevand pr. døgn, V Restauranter V = M*V m, hvor M = antal måltider pr. dag V m = forbrugt vandmængde pr. måltid i liter, se tabellen herunder: Forskellige typer køkkener Vandforbrug pr. måltid V m (liter) Hotel 100 Restaurant 50 Hospital 20 Større cateringfirmaer (24 t drift) 10 Kantiner i virksomheder 5 Kødforarbejdning V = M p *V p, hvor M p = størrelsen af kødprod. pr. dag i kg V p = forbrugt vandmængde pr. kødproduktion i liter, se tabellen herunder: Størrelse af kødforarbejddende virksomhed el. slagter Lille, op til 5 GV*/uge Mellem, 6-10 GV*/uge Stor, GV*/uge Vandmængde brugt pr. kg. kødproduktion V p (liter) * 1 GV = 1 dyreenhed = 1 ko eller 2,5 grise. A.2 Bestemmelse af timefaktor F afhængig af virksomhedstype Timefaktoren F er angivet nedenfor for forskellige virksomhedstyper: Virksomhedstype * 1 GV = 1 dyreenhed = 1 ko eller 2,5 grise Mængde af kødproduktion pr. dag M p (kg) Hvor intet er angivet, anslås mængden til at være 100 kg/gv Timefaktor F Køkkener: Hotel 5,0 Restaurant 8,5 Hospital 13,0 Kantiner i virksomheder 20,0 Større cateringfirmaer (24 t drift) 22,0 Kødforarbejdning/slagter: Lille, op til 5 GV*/uge 30,0 Mellem, 6-10 GV*/uge 35,0 Stor, GV*/uge 40,0 Beregningseksempel se Appendiks C

9 Fedtudskillere 9 B Beregning af maksimal spildevandsstrøm Q s ud fra antal og type af afløbsinstallation Denne beregningsmetode er baseret på antallet og typen af tapsteder og produktionsudstyr med afløb til fedtudskilleren. Metoden er ikke afhængig af, hvilken type produktion der foregår, og kan derfor anvendes til alle virksomheder, der afleder fedtholdigt spildevand. Qs = m i= 1 n Qi Zi( n), hvor Qs= dimensionsgivende spildevandsstrøm [liter/sek]. i= dimensionsløs tæller. m= referencenummer (se tabel B.1 og B.2). n= antallet af tapsteder og produktionsudstyr af samme type. Qi= den maksimale udledning fra køkkenudstyr [liter/sek]. Zi(n)= en samtidighedsfaktor (tabel B.1 og B.2).

10 10 Zi (n) Køkkenudstyr m Qi (1/s) n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 Kogekar 25 mm afløb 1 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm afløb 2 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Vippekar mm afløb 3 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0, mm afløb 4 3,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Skyllevask med vandlås 40 mm vandlås 5 0,8 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm vandlås 6 1,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Skyllevask uden vandlås 40 mm u/ vandlås 7 2,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm u/ vandlås 8 4,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Andet Opvaskemaskine* 9 2,0 0 0,6 0,45 0,40 0,34 0,30 Vippestegepande 10 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Fast stegepande 11 0,1 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Højtryksrenser eller damprensning 12 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Grøntsagsrenser 13 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Tabel B.1: Værdier for spildevandsstrøm Qi og samtidighedsfaktor Zi(n) Qi og Zi(n) for typiske fitings og udstyr. * Anvendes kun hvis spildevandsstrømmen ikke oplyses af fabrikanten eller fremgår af produkt-godkendelsen. Størrelse på tapsteder m Qi (1/s) Zi (n) n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 DN 15 ½ 15 0,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 DN 20 ¾ 16 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 DN ,7 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Tabel B.2: Værdier for spildevandsstrøm Qi og samtidighedsfaktor Zi(n) Qi og Zi(n) for typiske tapsteder. Bemærk: Fabrikantens værdier skal anvendes, hvis de afviger fra tabel B.1 og B.2. For udstyr og fittings, der ikke er angivet i tabellerne, skal værdierne af Qi og Zi(n) bestemmes ved afprøvning eller ved reference til fabrikantens data.

11 11 C Eksempler på dimensionering af fedtudskiller Eksempel 1: Beregningsmetode ud fra typen af virksomhed Dimensionering af fedtudskiller til restaurant med 250 middagsportioner i tidsrummet kl t = 11,5 timer M = 250 middagsportioner V m = 50 liter pr. portion (appendiks A, afsnit A.1) F = 8,5 (appendiks A, afsnit A.2) V = M Vm = = l / d C Eksempler på dimensionering af fedtudskiller Eksempel 1: Beregningsmetode ud fra typen af virksomhed F t = 1,0 Temperaturfaktor < 60ºC F d = 1,0 Densitetsfaktor for fedt < 0,94 g/cm³ F r = 1,3 Faktor for spule- og rengøringsmiddel NS = Qs ft fd fr = 2,57 l/s 1,0 1,0 1,3 = 3,3 l/s Nødvendig kapacitet på fedtudskilleren = NS 4= 4 l/s Nødvendig kapacitet på slamfang = 100 * NS 4= 400 liter V F l / d 8,5 Qs = = = 2,57l / sek 3600 t 3600sek / time 11,5timer / d Eksempel 2: Beregningsmetode ud fra antal og type af afløbsinstallationer Dimensionering af fedtudskiller til restaurant med 4 stk. skyllevaske, 2 stk. opvaskemaskiner og 1 stk. kogekar, som vist i tabel C.1. Diverse parametre er aflæst i tabel B.1 og B.2. m Køkkenudstyr n Værdi fra tabel B. 1 og B. 2 Q i Z i (n) n * Q i * Z i (n) 5 Skyllevask, 40 mm med vandlås 4 0,8 0,21 0,672 9 Opvaskemaskine 2 2,0 0,45 1,80 2 Kogekar, 40 mm afløb 1 1,0 0,45 0,45 Q s = 2,922 Tabel C.1: Køkkenudstyr til brug for beregning: 4 stk. skyllevask, 2 stk. opvaskemaskine, 1 stk. kogekar. F t = 1,0 Temperaturfaktor < 60ºC F d = 1,0 Densitetsfaktor for fedt < 0,94 g/cm³ F r = 1,3 Faktor for spule- og rengøringsmiddel NS = Qs ft fd fr = 2,922 l/s 1,0 1,0 1,3 = 3,8 l/s Nødvendig kapacitet på fedtudskilleren = NS afrundet = 4 l/s Nødvendig kapacitet på slamfang = 100 * NS 4= 400 liter

12 12 Vil du vide mere så kontakt: Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Tlf.: Layout og tryk: T&M

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til 28 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (LBK nr. 879 af 26. juni 2010). Dato

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde.

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. NOTAT Side 1 af 7 Dato 26. september 2013 Fra Til Varde Forsyning A/S Varde Kommune Cc Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. Indledning Varde

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad...

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk

Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk Farum Gydevej 71,3520 Farum Tlf.: 46 16 19 19 Fax: 46 16 19 10 E-mail: info@purus.dk Internet: www.purus.dk PURUS as har i mere end 40 år beskæftiget sig med produktudvikling samt salg af afløbssystemer

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Fedtudskillere af PE-HD for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825, CE-mærket LIPUMAX P-B LIPUMAX P-D Ver. 01122012 Indhold Side

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere