Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres fedtudskillere? 2 3. Funktion 2 4. Krav til udskilleren 4 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse 4 6. Dimensionering af fedtudskiller 6 7. Dimensionering af sandfang 7 8. Mere information 7 9. Mere information 8 Appendiks 8 A: Bestemmelse af Qs 8 B: Eksempel på dimensionering af olieudskiller v. autoværksted 11

3 3 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med tilstopning og opstuvning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner. Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler desuden svovlbrinte, som kan medføre korrosion på beton, metal m.v. i afløbssystemet. Svovlbrinte kan også være til fare for de personer, som arbejder med kloaksystemet. 3. Funktion En fedtudskiller fungerer ved hjælp af tyngdeloven; det der er tungere end vand bundfældes, og det der er lettere end vand stiger opad. Sand, knogler o. lign. vil derfor bundfældes, mens fedt aflejres øverst. Vandhastigheden nedsættes samtidig i fedtudskilleren, hvorved spildevandet afkøles og fedtet størkner. Figur 1: Princippet i en fedtudskiller 2. Hvor skal der installeres fedtudskillere? Fedtudskillere skal anbringes hvor der udledes vegetabilsk og animalsk fedt og olie med spildevandet. Fedtudskillere skal f.eks. anvendes ved: Erhvervsmæssige køkkener, bl.a. restauranter, hoteller, cafeer, kantiner Cateringfirmaer Grill- og friturebarer, fastfood salgssteder Pizzariaer Levnedsmiddelvirksomheder Bagerier og konditorier Slagterier Forretninger med tilberedning af varm mad Forsamlingshuse og fælleshuse Pladser/overflader, hvor der kan for ventes spild af olie/fedt Visse rengøringsmidler kan emulgere fedtet, så det ikke tilbageholdes i udskilleren, ligesom varmt vand også emulgerer fedtet og forhindrer størkning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på rengøringsprocesser og placering af blandt andet opvaskemaskiner i installationer med fedtudskiller. Slamfang/sandfang Ved større fedtudskillere, samt hvor der er sand og andre partikler i spildevandet, skal der installeres slamfang før fedtudskilleren. I sandfanget vil sand og større partikler bundfældes, ligesom slamfanget er med til at øge opholdstiden og sænke temperaturen på spildevandet inden det ledes ind i udskilleren. Herved opnås en bedre udskilning af fedt. Prøvetagningsbrønd I visse tilfælde, f.eks. på virksomheder med stor fedtudledning, kræves prøvetagningsbrønd efter udskilleren.

4 4 4. Krav til udskilleren 1. Nye fedtudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN Udskillere og slamfang skal dimensioneres efter DS/EN og Silkeborg Kommunes retningslinier. 3. Eksisterende fedtudskillere, der ikke er dimensioneret efter DS/EN kan bibeholdes ved fortsat uændret drift. Silkeborg Kommune kan i visse tilfælde forlange etablering af nye anlæg, som overholder DS/EN : hvis der konstateres forurening (f.eks. fedtaflejringer i afløbssystemet) eller er begrundet mistanke om forurening, ved ændringer/udvidelser af driften, der påvirker afledningen til fedtudskilleren. 4. Ved større fedtudskillere, og hvis der forekommer sand/større partikler i spildevandet, skal der installeres slamfang før fedtudskilleren. 5. Der skal etableres udluftningsrør, som munder ud i det fri, for at sikre systemet mod hævert virkning (hvor undertryk på udløbssiden kan suge indholdet af fedtudskilleren ud i kloaksystemet). 6. Installation af pumpesystem foran udskilleren er ikke tilladt. 7. Sanitært spildevand må ikke ledes til fedtudskilleren. 8. Fedtudskilleren skal anbringes frostfrit, og skal være let tilgængelig for inspektion og rensning. 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse Før kloakarbejdet udføres, skal der søges om en tilslutningstilladelse hos Silkeborg Kommune (se Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet ). Der vil i tilslutningstilladelsen blive stillet krav til fedtudskillerens kapacitet. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1. Mængden af spildevand, der afledes til kloaksystemet via fedtudskiller. Det skal oplyses, om mængden er opgjort ved måling eller udfra beregningsmetoden i appendiks A eller B. Ved beregning skal de anvendte forudsætninger for drift og/ eller installationer/tapsteder oplyses. 2. Spildevandets maksimale temperatur i udløb fra køkkenet (inden indløb til fedtudskilleren). 3. Densiteten af fedt/olie (se afsnit 6.1.3). 4. Benyttes der rengøringsmidler, og i givet fald hvilke? Datablade vedlægges ansøgningen. 5. Antal opvaskemaskiner. Oplysning om vandmængde og temperatur i afløb fra opvaskemaskinen. 6. Antal højtryksrensere. 7. Oplysning om andre forhold (f.eks. tømning af kar, skoldeprocesser, vippestegepander). 8. Driftsvejledning samt kloakplan udarbejdet af kloakmester eller rådgiver.

5 Fedtudskillere 5 6. Dimensionering af fedtudskiller En fedtudskillers kapacitet fastlægges ud fra beregning af den nominelle størrelse NS, der er en teoretisk beregnet minimums størrelse af udskilleren. Den nominelle størrelse er større end den faktiske spildevandsstrøm til udskilleren, da der indregnes faktorer for blandt andet temperatur og anvendelse af rengøringsmidler. Der skal altid installeres en udskiller med en kapacitet, der er større end eller lig med den nominelle størrelse. 6.1 Bestemmelse af nominel størrelse Bestemmelse af den nominelle størrelse NS afhænger af spildevandets kvalitet og kvantitet. Den nominelle størrelse findes ud fra følgende formel: NS = Q s f t f d f r hvor NS = den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren [liter/sek.]. Q s = den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren [liter/sek.]. f t = en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb. f d f r = en densitetsfaktor for densiteten af den fedt/olie, der skal tilbageholdes. = en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmidler/sæber Bestemmelse af Q s Den maksimale spildevandsstrøm skal bestemmes ved en af følgende metoder: 1. Måling. 2. Beregning ud fra typen af virksomhed, der udleder fedtholdigt spildevand (me toden kan anvendes for hoteller, restaurationer, hospitaler, større cateringfirmaer, kantiner, slagterier og andre kødforarbejdende virksomheder). 3. Beregning ud fra antal og type af tapsteder og produktionsudstyr med afløb til fedtudskiller (metoden kan anvendes for alle typer virksomheder). 4. Specialberegning i særlige tilfælde. Uddybning af punkt 2 og 3 samt beregningseksempler findes bagerst i denne folder, se appendiks A, B og C.

6 Bestemmelse af f t Der tages højde for, at en høj spildevands-temperatur nedsætter udskilningseffekten ved at anvende nedenstående temperaturfaktorer: Spildevandstemperatur i indløb til fedtudskiller ( o C) Densitetsfaktoren f d = 1,0 skal normalt anvendes for spildevand fra køkkener, restauranter, cateringfirmaer, slagtere og kød- og fiskeforarbejdningsvirksomheder. Temperaturfaktor f t 35 indløbstemperatur 60 1,0 nogle gange eller altid > 60 1,3 specialtilfælde, f.eks. hospitaler 1,5 Eksempler på densiteter for fedt/olie: Fedt/olie Densitet ved 20 0 C (g/cm 3 ) Animalsk fedt 0,85-0,94 Spisefedt/olie 0,87-0,94 Fiskeolie 0,89-0,94 Olivenolie 0,91 Rapsolie 0,91-0,92 Solsikkeolie 0,92-0,93 Palmekerneolie 0,94-0, Bestemmelse af f d Densitet af fedt/olie (g/cm 3 ) Densitetsfaktor f d Bestemmelse af f r Brugen af rengøringsmidler/sæbe skal begrænses og så vidt muligt ske, så det ikke påvirker udskilningseffekten og ikke forårsager vedvarende emulsion. Der anvendes følgende faktorer: < 0,94 1,0 > 0,94 1,5 Brug af rengøringsmiddel/sæbe Rengøringsmiddelfaktor f r Nej - aldrig 1,0 Ja - nogle gange eller altid 1,3 Specialtilfælde, f.eks. hospitaler eller ved anvendelse af højtryksrenser 1,5

7 7 7. Dimensionering af sandfang Som hovedregel bør volumen af sandfang være mindst: Volumen af sandfang = 100 * NS, hvor NS = den valgte nominelle størrelse på fedtudskilleren Ved slagterier og lignende virksomhedstyper skal volumenet dog mindst være: Volumen af sandfang = 200 * NS, hvor NS = den valgte nominelle størrelse på fedtudskilleren 8. Mere information Yderligere information om fedtudskillere kan findes i: Dansk Standard DS/EN , 1. udg., maj 2002 Dansk Standard DS432 Norm for afløbsinstallationer, 3. udg., juni 2000 med revision oktober Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning nr. 005, marts 2000 Kloakmesterhåndbogen, 5. udgave 2007 Du er også velkommen til at kontakte Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen på tlf eller

8 8 Appendiks A Beregning af maksimal spildevandsstrøm Q s ud fra virksomhedstype Denne beregningsmetode er baseret på typen af køkken eller kødforarbejdningsvirksomhed, der udleder til udskilleren. Metoden kan derfor kun bruges for hoteller, restaurationer, hospitaler, større cateringfirmaer, kantiner, slagterier og andre kødforarbejdende virksomheder. For øvrige virksomhedstyper henvises til beregningsmetoden i appendiks B. Qs = V F, hvor 3600 t Qs = dimensionsgivende spildevandsstrøm i liter/sek. V = mængde spildevand pr. døgn i liter, se afsnit A.1. F = en dimensionsløs timefaktor afhæn gig af virksomhedstype, se afsnit A.2. t = arbejdstid pr. døgn i timer A.1 Bestemmelse af mængde spildevand pr. døgn, V Restauranter V = M*V m, hvor M = antal måltider pr. dag V m = forbrugt vandmængde pr. måltid i liter, se tabellen herunder: Forskellige typer køkkener Vandforbrug pr. måltid V m (liter) Hotel 100 Restaurant 50 Hospital 20 Større cateringfirmaer (24 t drift) 10 Kantiner i virksomheder 5 Kødforarbejdning V = M p *V p, hvor M p = størrelsen af kødprod. pr. dag i kg V p = forbrugt vandmængde pr. kødproduktion i liter, se tabellen herunder: Størrelse af kødforarbejddende virksomhed el. slagter Lille, op til 5 GV*/uge Mellem, 6-10 GV*/uge Stor, GV*/uge Vandmængde brugt pr. kg. kødproduktion V p (liter) * 1 GV = 1 dyreenhed = 1 ko eller 2,5 grise. A.2 Bestemmelse af timefaktor F afhængig af virksomhedstype Timefaktoren F er angivet nedenfor for forskellige virksomhedstyper: Virksomhedstype * 1 GV = 1 dyreenhed = 1 ko eller 2,5 grise Mængde af kødproduktion pr. dag M p (kg) Hvor intet er angivet, anslås mængden til at være 100 kg/gv Timefaktor F Køkkener: Hotel 5,0 Restaurant 8,5 Hospital 13,0 Kantiner i virksomheder 20,0 Større cateringfirmaer (24 t drift) 22,0 Kødforarbejdning/slagter: Lille, op til 5 GV*/uge 30,0 Mellem, 6-10 GV*/uge 35,0 Stor, GV*/uge 40,0 Beregningseksempel se Appendiks C

9 Fedtudskillere 9 B Beregning af maksimal spildevandsstrøm Q s ud fra antal og type af afløbsinstallation Denne beregningsmetode er baseret på antallet og typen af tapsteder og produktionsudstyr med afløb til fedtudskilleren. Metoden er ikke afhængig af, hvilken type produktion der foregår, og kan derfor anvendes til alle virksomheder, der afleder fedtholdigt spildevand. Qs = m i= 1 n Qi Zi( n), hvor Qs= dimensionsgivende spildevandsstrøm [liter/sek]. i= dimensionsløs tæller. m= referencenummer (se tabel B.1 og B.2). n= antallet af tapsteder og produktionsudstyr af samme type. Qi= den maksimale udledning fra køkkenudstyr [liter/sek]. Zi(n)= en samtidighedsfaktor (tabel B.1 og B.2).

10 10 Zi (n) Køkkenudstyr m Qi (1/s) n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 Kogekar 25 mm afløb 1 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm afløb 2 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Vippekar mm afløb 3 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0, mm afløb 4 3,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Skyllevask med vandlås 40 mm vandlås 5 0,8 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm vandlås 6 1,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Skyllevask uden vandlås 40 mm u/ vandlås 7 2,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 50 mm u/ vandlås 8 4,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Andet Opvaskemaskine* 9 2,0 0 0,6 0,45 0,40 0,34 0,30 Vippestegepande 10 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Fast stegepande 11 0,1 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Højtryksrenser eller damprensning 12 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Grøntsagsrenser 13 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Tabel B.1: Værdier for spildevandsstrøm Qi og samtidighedsfaktor Zi(n) Qi og Zi(n) for typiske fitings og udstyr. * Anvendes kun hvis spildevandsstrømmen ikke oplyses af fabrikanten eller fremgår af produkt-godkendelsen. Størrelse på tapsteder m Qi (1/s) Zi (n) n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 DN 15 ½ 15 0,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 DN 20 ¾ 16 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 DN ,7 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 Tabel B.2: Værdier for spildevandsstrøm Qi og samtidighedsfaktor Zi(n) Qi og Zi(n) for typiske tapsteder. Bemærk: Fabrikantens værdier skal anvendes, hvis de afviger fra tabel B.1 og B.2. For udstyr og fittings, der ikke er angivet i tabellerne, skal værdierne af Qi og Zi(n) bestemmes ved afprøvning eller ved reference til fabrikantens data.

11 11 C Eksempler på dimensionering af fedtudskiller Eksempel 1: Beregningsmetode ud fra typen af virksomhed Dimensionering af fedtudskiller til restaurant med 250 middagsportioner i tidsrummet kl t = 11,5 timer M = 250 middagsportioner V m = 50 liter pr. portion (appendiks A, afsnit A.1) F = 8,5 (appendiks A, afsnit A.2) V = M Vm = = l / d C Eksempler på dimensionering af fedtudskiller Eksempel 1: Beregningsmetode ud fra typen af virksomhed F t = 1,0 Temperaturfaktor < 60ºC F d = 1,0 Densitetsfaktor for fedt < 0,94 g/cm³ F r = 1,3 Faktor for spule- og rengøringsmiddel NS = Qs ft fd fr = 2,57 l/s 1,0 1,0 1,3 = 3,3 l/s Nødvendig kapacitet på fedtudskilleren = NS 4= 4 l/s Nødvendig kapacitet på slamfang = 100 * NS 4= 400 liter V F l / d 8,5 Qs = = = 2,57l / sek 3600 t 3600sek / time 11,5timer / d Eksempel 2: Beregningsmetode ud fra antal og type af afløbsinstallationer Dimensionering af fedtudskiller til restaurant med 4 stk. skyllevaske, 2 stk. opvaskemaskiner og 1 stk. kogekar, som vist i tabel C.1. Diverse parametre er aflæst i tabel B.1 og B.2. m Køkkenudstyr n Værdi fra tabel B. 1 og B. 2 Q i Z i (n) n * Q i * Z i (n) 5 Skyllevask, 40 mm med vandlås 4 0,8 0,21 0,672 9 Opvaskemaskine 2 2,0 0,45 1,80 2 Kogekar, 40 mm afløb 1 1,0 0,45 0,45 Q s = 2,922 Tabel C.1: Køkkenudstyr til brug for beregning: 4 stk. skyllevask, 2 stk. opvaskemaskine, 1 stk. kogekar. F t = 1,0 Temperaturfaktor < 60ºC F d = 1,0 Densitetsfaktor for fedt < 0,94 g/cm³ F r = 1,3 Faktor for spule- og rengøringsmiddel NS = Qs ft fd fr = 2,922 l/s 1,0 1,0 1,3 = 3,8 l/s Nødvendig kapacitet på fedtudskilleren = NS afrundet = 4 l/s Nødvendig kapacitet på slamfang = 100 * NS 4= 400 liter

12 12 Vil du vide mere så kontakt: Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Tlf.: Layout og tryk: T&M

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere