Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Anvendelse af inklusionsmidler i skoleåret 11/ Fravalg af frokostordninger i dagtilbud 2013 og Mini SFO Meddelelser 18 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Sagsnr.: 12/7700 Fraværende: Bilag: 40958/12Åben Brev fra KL Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Forvaltningen orienterede Børne- og skoleudvalget den 31. januar om, at forvaltningen ville indgå partnerskab med KL omkring effektiv brug af lærernes arbejdstid. Forvaltningen ønskede at Skolelederforeningen samt Danmarks Lærerforening blev aktive partnere i dette arbejde. Der har været kontakt til KL, som har fremsendt en aftale. I denne kontrakt er der beskrevet at der skal nedsættes en politisk referencegruppe, det skal være det forum, som drøfter analysens resultater. Desuden ønsker KL at Borgmester og Kommunaldirektør deltager i dette møde. Formand for selve arbejdsgruppen vil være skolechefen. Der er økonomiske omkostninger ved at deltage i dette partnerskab, dette kan afholdes indenfor skolevæsenets ramme. Udgiften er svarende til kr. Arbejdet vil foregå i perioden marts til ultimo maj Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kroner. Administrationen indstiller - at aftalen om partnerskab godkendes - at Børne- og skoleudvalget bliver den politiske referencegruppe Beslutning i Børne- og skoleudvalget den

5 Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Forvaltningen indgik i marts måned 2012 en aftale med KL om Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Efterfølgende er der indsamlet og analyseret relevante data og afholdt møde mellem KL og de enkelte skoler. Den samlede rapport, som vil foreligge på mødet, er nu færdig, og chefkonsulent Jens Tousgaard fra KL fremlægger analyseresultatet. Borgmester og kommunaldirektør er inviteret til at deltage under dette punkt. Administrationen indstiller - at rapporten tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen er godkendt. 5

6 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Sagsnr.: 12/23907 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Gedsted Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Gedsted LBO ansøger om at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Gedsted ansøger om de samme rammebetingelser som Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse, at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 3 dagplejere i Gedsted. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi 6

7 Ansøgningen er udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 7

8 079. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Sagsnr.: 12/23908 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Strandby Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Strandby LBO ansøger om, at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Strandby ansøger om andre/bedre rammebetingelser end Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 2 dagplejere i Strandby. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder, at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Der ansøges om kr. til etablering, samt en bedre normering fra 1,85 til 2,1, dette skønnes at være en udgift på ca kr. pr. barn. 8

9 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Ansøgningen er udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 9

10 080. Anvendelse af inklusionsmidler i skoleåret 11/12 Sagsnr.: 12/23816 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har i skoleåret 11/12 ud over vejledende timetal og timer til supplerende undervisning været tildelt i alt ca. 3,36 mill. kr. til holdtimer/inkluderede tiltag. I kommende skoleår vil der være tale om væsentligt flere resurser, der dels kommer fra skoleprovenuet og dels fra tilpasninger af antallet af specialklasser. Forvaltningen anmoder hvert år ved afslutningen af skoleåret om en redegørelse for anvendelse af midlerne. Skolerne er i år blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvilke tanker gjorde ledelse og bestyrelse sig om anvendelsen af resursen inden skoleårets start? Hvilken forandring ville I gerne se? Skolerne svarer hertil, at resurserne skulle anvendes til bl.a. en succesfuld modtagelse af mange nye elever fra nedlagte skoler og en anderledes organisering af skolen som følge af flytningen af 7.kl., undervisning af så mange som muligt i almenundervisningen, inklusion i nogle fag af specialklasseelever, igangsættelse af skolens AKT-team som et anerkendt og benyttet redskab, fleksibel anvendelse efter behov for en massiv og målrettet indsats i forhold til enkeltelever / klasser med stor klassekvotient, styrkelse af brobygningen mellem skole og SFO ved tildeling af samarbejdstimer, udvikling af inkluderende fællesskaber, specialt fokus på sociale udfordringer, anvendelse af timerne som forebyggelse 2. Hvilke tiltag satte I i værk? Periodeopdelt skema med ekstra timetildeling i perioder, to-lærer-ordning, holdtimer, oprettelse af lektiecafé/lektiestøttetime i samarbejde med SFO, 1 lektion motorik, kor for kl., udarbejdelse af handleplaner og værktøjskasse, observation af undervisningen, delehold i fysik/kemi m.v., uddannelse af medarbejdere, forløb for to-sproget elev, skabelse af relationer og forudsigelighed, LP-modellen, uddeling af timerne til de enkelte afdelinger med henblik på smidig anvendelse, tid afsat til inklusionsvejlederne m.fl.

11 3. Hvilke tegn har I løbende set på, at I opnår det, I gerne vil? Styrket faglighed, eleverne ønsker selv at være en større og større del af almenundervisningen, eleverne giver udtryk for at de føler sig hjemme i stamklassen, der observeres færre konflikter, AKT-lærerne har været aktivt inddraget i undervisningen, eleverne kommer hver gang til lektiestøtten, forældrene udtrykker tilfredshed, samarbejdet mellem skole og SFO er bedret, ro i større omfang end tidligere, accept af spilleregler, eleverne i g-klassen opnår faglige forbedringer, høj faglig standard, positive tilbagemeldinger fra personalet, sammenhold på tværs, øget fokus på inklusionsopgaven, udfordrende elever har fået en anderledes positiv adfærd, styrkelse af arbejdsmiljøet ved hurtig indsats, udarbejdelse af handleplaner for indsatsen, fra brandslukning til forebyggelse, færre indstillinger til PPR 4. Hvordan er der evalueret på målene, og hvilket resultat viser evalueringen? Mødevirksomhed med teamet, forældre og samarbejdspartnere, evaluering i skolebestyrelsen, LP-kortlægning, trivselsundersøgelse, klassetrivsel.dk, elever der før behøvede støtte fungerer nu uden støtte, elever er blevet mere selvhjulpne, forbedring af valgfagene for 7.kl., skemalægningen skal tilgodese stor fleksibilitet for AKT-teamets lærere, antallet af bekymringselever på tværfaglige møder er lavt, nationale tests, større grad af struktur og klarhed mellem involverede samarbejdspartnere, større grad af uddannelse til medarbejderne, for få midler til en egentlig forebyggende indsats i et socialt fagligt perspektiv 5. Hvilke nye mål for skoleåret 12/13 giver evalueringen af skoleåret 11/12 anledning til? Inklusion som punkt på alle skolebestyrelsesmøder, etablering af forældretrivselsråd, skriftlige handleplaner, øget fokus på faglighed som fundament for inklusion, alle børn er alles ansvar, etablering af kortere faglige forløb, større fokus på sprog, større krav mht. mål for den enkelte lektion og pædagogernes deltagelse heri, tydeligere målformulering omkring indsatsen, evaluering flere gange i løbet af skoleåret med efterfølgende justeringer af indsatsen, øget viden om hvad der virker og hvorfor gennem teoretisk input, fastholdelse af deletimer, fleksibilitet og variation i anvendelsen af inklusionsmidlerne er vigtig, reduktion i antallet af lærere i AKT-teamet, skabe stadig større forståelse for AKT-funktionen og en større grad af arbejde med den enkelte klasse / elev, fleksibel anvendelse af støttepædagog/ lektiekorps / legepatrulje, større fokus på fysisk inkluderende miljø, etablering af videnscenter for inklusion og 11

12 eksklusion mellem flere små skoler, arbejde intensivt med De gode overgange, fokus på placering af holdtimer, større indtænkning af SFO, fælles pædagogiske dage med inklusion på dagsordenen, trivselsdage for elever, udvikling af mål / handleplan så den giver mere mening for alle involverede, frikvarterstiltag Forvaltningen kan med tilfredshed konstatere, at skolerne har taget opgaven på sig og at der til stadighed udvikles nye tiltag bl.a. i kraft af den vidensdeling, der foregår i ledergruppen og ved fælles arrangementer. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. 12

13 081. Fravalg af frokostordninger i dagtilbud 2013 og 2014 Sagsnr.: 12/23912 Fraværende: Bilag: /12Åben Procesplan for fravalg af frokostordningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Liselotte Birkholm Alle børn i kommunale, selvejende og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid (jf. dagtilbudslovens 16 a). Byrådet skal mindst hver andet år give forældrene mulighed for at træffe beslutning om at fravælge den kommunale frokostordning. I daginstitutioner, hvor forældrene har fravalgt et sundt frokostmåltid efter 16 a, skal der fra primo 2013 være mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Byrådet skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger, jfr. 17, stk. 2. Byrådet kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokostordninger, jfr. 17, stk. 4. Byrådet har d. 23. september 2010 besluttet: At den kommunale frokostordning gælder for samtlige 3 til 6 årige børn i daginstitutioner og privatinstitutioner i Vesthimmerlands Kommune. At for 0 til 2 årige børn i daginstitutioner, privatinstitutioner og landsbyordninger er kosten i lighed med dagplejen obligatorisk og indeholdt i budgettet. At der fastsættes et maksimum beløb på 23 kr. til forældrearrangerede frokostordninger At forældrearrangerede frokostordninger overholder kommunens kostpolitik, som tager afsæt i fødevarestyrelsens vejledning om sund kost og overholder de gældende hygiejneregler At ordningen skal kunne gennemføres inden for de eksisterende fysiske rammer At ordningen må ikke medføre betydelige merudgifter til personaleressourcer, end der almindeligvis benyttes til håndtering af mad i daginstitutionen At muligheden for tilmelding til en forældrearrangeret ordning følger tilbuddet om at fravælge det kommunale frokosttilbud hvert andet år Denne beslutning ønskes fastholdt I perioden har samtlige daginstitutioner og privatinstitutioner fravalgt den kommunale frokostordning og ingen har ønsket at etablere en forældrearrangeret frokost ordning. 13

14 I forbindelse med at sagen skal behandles i 2012, er det Byrådets opgave : At fastsætte prisniveau for den kommunale frokostordning At beslutte om kommunen yder tilskud At beslutte om tidligere retningslinjer fastholdes At fastsætte en max. takst for en forældrearrangeret frokostordning Prisniveau for den kommunale frokostordning Forældrene kan maksimalt betale kommunens budgetterede frokostudgift. Byrådet har dog mulighed for at vælge om frokostordningen skal være en del af kerneydelsen og dermed finansiere tilbuddet fuldt ud eller vælge at give et tilskud til ordningen. Med afsæt i de eksisterende fysiske rammer i dagtilbuddene i Vesthimmerlands kommune indstilles det, at det kommunale tilbud består af et færdig leveret måltid med fuld forældrebetaling. På baggrund af beregninger samt erfaringer fra andre kommuner foreslås det, at prisen sættes til 475 kr. pr. måned i 12 måneder og 518 kr. pr. måned hvis den følger de 11 måneders betaling. Prisen dækker udgiften til frokosten på 228 åbnedage. Madprisen er beregnet til 25 kr. pr. dag. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at fastsatte prisniveau på 25 kr. pr dag for den kommunale færdigt leveret frokostordning godkendes - at der ikke ydes tilskud til frokostordninger - at tidligere retningslinjerne fastholdes og godkendes - at det fastsatte prisniveau på max. 25 kr. pr dag gældende for forældrearrangerede frokostordninger Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 14

15 082. Mini SFO Sagsnr.: 12/23899 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Børne og skoleudvalget har den besluttet, at der ses på området til 2013, sådan at der kan være forskellighed i de fire byer. Forvaltningen har derfor anmodet de berørte skoler og børnehaver om med baggrund i dette og tidligere års erfaring med MiniSFO at komme med forslag til en fremadrettet løsning, hvor børnenes behov og trivsel tilgodeses, og hvor børnene gøres parate til en ny virkelighed i skole og SFO. Forvaltningen har endvidere forespurgt de 5 skoler om tanker vedr. rullende skolestart ingen af skolerne har planer om at starte op pt. Prognoserne for skoleårene 2013/14, 2014/15, 2015/16 viser, at der i de kommende 0.kl. kan forventes elever i Farsø elever i Løgstør elever på Østermarkskolen elever på Aars Skole elever i Aalestrup Disse tal skal dog tages med forbehold! Forvaltningen har sat et arbejde i gang vedr. gode overgange fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole / SFO, fra skole til skole m.m., således at der i hvert skoledistrikt skal udarbejdes procedurer for relevante overgange og etableres et formaliseret samarbejde, så overgangene bliver så lempelige som muligt. Dette arbejde forventes færdigt ultimo Forvaltningen er af den opfattelse, at skolerne i dag løfter opgaven til stor tilfredshed for forældre, børn og medarbejdere, og at børnehaverne vil kunne gøre det med samme kvalitet. Begge parter har et stort ønske om at fortsætte / få opgaven under en eller anden form! 2 af skolerne gør opmærksom på pladsproblemer, men ligesom børnehaverne er de indstillede på at finde lokale løsninger. Skolerne oplever, at overgangen til 0.kl. er lettere specielt for de børn, der har 15

16 været i MiniSFO, og børnehaverne oplever at skulle aflevere børnene midt i en proces med at gøre børnene skoleparate. Løgstør: Løgstør skole ønsker MiniSFO tilbudt alle elever opskrevet til skolen med opstart 1. februar. Børnene i MiniSFO tilkobles i op til 2 ugentlige perioder på de eksisterende 0.kl., og der sættes ind med motorisk træning og sidemandsoplæring på IT-området, således at alle elever i kommende 0.kl. har en grundlæggende forståelse af det at gå i skole, og endvidere sikres en lempelig overgang fra de to børnehaver til skole. Fra børnehaverne forlyder det, at de selv kan og gerne vil gøre børnene skoleklare, at de vil være i stand til fysisk at rumme børnene og desuden ser muligheder i en evt. rullende skolestart, hvor børnene begynder i 0.kl., når de fylder 6 år i stedet for en MiniSFO Forvaltningens kommentarer: Sneglehuset er engageret i arbejdet i Familiestuen og har ydermere startet en afdeling op for 0-2 årige børn. Denne afdeling er på forsøgsbasis opnormeret til 12 børn. Kridthuset er ved begyndelsen af en sammenlægning af Kridthuset og Valmuevejens børnehave, og kan imødese en flytning af hele institutionen. Løgstør skole har nytænkt deres mangeårige arbejde med en tidlig opstart på MiniSFO. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kun kan være et tilbud, og det er således ikke nødvendigvis alle børn, der er igennem før-skole-arbejdet. Forvaltningen anbefaler, at Løgstør Skole får opgaven som beskrevet evt. med en anden startdato Aalestrup: Aalestrup skole ønsker tilbuddet bibeholdt på skolen og gjort tilgængeligt for alle de forældre, der måtte ønske det - gerne med startdato 1. april hvert år. Skolen udtrykker ønske om, at forældrene allerede i februar skal meddele pladsanvisningen ønsket om en plads i MiniSFO således, at der er tid til en god overgang fra børnehave til skole. De to børnehaver ønsker at løfte opgaven i børnehaveregi, idet der her arbejdes med førskole-kompetencer i strukturerede og pædagogiske forløb. Børnehaverne peger på vigtigheden af et formaliseret samarbejde med skolen og børnehaverne imellem. Det er oplevelsen, at den personalemæssige situation er usikker, fordi børnehaverne først sent ved, hvor mange børn, der vælger MiniSFO, og børnehaverne derfor evt. skal nednormere. Forvaltningens kommentarer: Paddehatten har netop startet en afdeling op for 0-2 årige, og begge børnehaver forventes at have nået max ved årsskiftet. Hvis børnene bliver i børnehaverne til skolestart, kan pladsproblemet klares med en udegruppe eller lign., hvilket vil betyde en merudgift. Kvisten har ikke problemer med at rumme børnene i en MiniSFO 16

17 Forvaltningen anbefaler, at Aalestrup Skole får opgaven som beskrevet evt. med en anden startdato Aars: Fra SFO erne i Aars fremføres, at det er lettere at gøre børnene skoleparate, når skolen er lige ved hånden, ligesom børnehaveklasselederen får mulighed for at lære nogle børn at kende før start 1.august. De børn, der har gået i MiniSFO fungerer som tutor for de børn, der begynder til august. SFO erne har oplevet en stigende interesse fra forældrenes side over de sidste år. Det foreslås, at MiniSFO fremover tilbydes med rullende start, således at de allerede i januar modtager de første børn og derefter nye børn hver den 1. i en måned. Dette vil sikre, at børnene modtages i en rækkefølge, hvor de er modne til den nye virkelighed. Det vil således være børnehaverne, der sammen med forældrene vurderer, hvornår barnet er parat til MiniSFO. Rullende start medfører et forpligtende og tættere samarbejde mellem involverede parter. Lederen af SFO på Aars Skole gør dog opmærksom på problematikken vedr. de fysiske rammer. Børnehaverne mener, at tilbuddet om MiniSFO er godt for fx skoleudsatte børn, stille børn, børn der trænger til nye udfordringer m.m., og at det kan have en positiv indvirkning på de tilbageværende børn, at der er nogle af børnene, der flytter til MiniSFO en. De mener ikke, det skal være alderen, der er afgørende for, om et barn skal i MiniSFO, men derimod modenhed og udvikling. De sidste år har mellem 5 og 7 forældre valgt MiniSFO fra hver børnehave, hvilket anses for at være et passende tal i forhold til at have en stabil normering. Pladsmangel i børnehaverne kan evt. løses ved oprettelse af udegruppe, hvilket dog ikke anses som en mulighed alle steder. Forvaltningens kommentarer: Forvaltningen anbefaler, at der laves rullende start i MiniSFO som beskrevet af lederne i de to SFO er Farsø: Skolen fremfører, at børnene i MiniSFO lærer kulturen at kende og dermed er kulturbærere for de børn, der kommer 1.8. Også på Farsø Skole er der pladsproblemer i SFO en, der er delt på 3 matrikler. SFO en ønsker dog fortsat at modtage 16 børn den 1.4., som det er tilfældet nu. Børnehaverne oplever stor utryghed i personalegruppen, da det er uvist, hvor mange forældre, der hvert år ønsker at tage imod tilbuddet om MiniSFO, og dermed hvor meget, der evt. skal nednormeres. Børnehaverne begynder allerede i foråret at fokusere på selve skolestarten med besøg i de andre institutioner og i Kometen/0.kl. Også her ønsker børnehaverne at beholde børnene til skolestart. Forvaltningens kommentarer: Forvaltningen anbefaler, at børnehaverne får opgaven set i lyset af SFO ens 17

18 pladsproblemer Administrationen indstiller - som beskrevet ovenfor under de 4 byer - at der skal ses på sagen igen, såfremt der besluttes rullende indskoling, idet behovet for MiniSFO så må anses for at være overflødigt Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillingen godkendt af Henrik Dalgaard og Ilse Skadhauge, Konservative, Ninni L. Gjessing, Radikale Venstre samt Per Bisgaard, Venstre. Doris Lauritzen, Socialdemokraterne, ønsker sagen fremsendt til Byrådets afgørelse. 18

19 083. Meddelelser Sagsnr.: 12/23819 Fraværende: Bilag: /12Åben Andel af elever på ungdomsuddannelser som har gennemført /12Åben ProKap normeringsfaktor /12Åben Nyfødte ultimo juli /12Åben Elevtal pr og /12Åben Forslag om forsøgsordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Orientering vedr. elever som har gennemført ungdomsuddannelser, bilag vedlagt Elevtal pr. 1/ og 1/8 2012, bilag vedlagt Fødselstal 2012, bilag vedlagt Normeringsfaktor, bilag vedlagt Status Østermarkskolen Status Kridthuset Løgstør Dialogmøde andet halvår 2013: Forslag til dato: Mandag den 29. oktober Orientering vedr. Anders Bondo Christensens forslag om forsøgsordning, bilag vedlagt Husk skolebesøg i Herning den 24/8 Forslag om ændret mødetidspunkt for september-mødet: Fra kl grundet budget 2013 Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 19

20 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard 20

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål OVERLADE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Lovgrundlag og opgaver Centrale nøgletal Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Brian Svendsen

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere