Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Anvendelse af inklusionsmidler i skoleåret 11/ Fravalg af frokostordninger i dagtilbud 2013 og Mini SFO Meddelelser 18 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Sagsnr.: 12/7700 Fraværende: Bilag: 40958/12Åben Brev fra KL Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Forvaltningen orienterede Børne- og skoleudvalget den 31. januar om, at forvaltningen ville indgå partnerskab med KL omkring effektiv brug af lærernes arbejdstid. Forvaltningen ønskede at Skolelederforeningen samt Danmarks Lærerforening blev aktive partnere i dette arbejde. Der har været kontakt til KL, som har fremsendt en aftale. I denne kontrakt er der beskrevet at der skal nedsættes en politisk referencegruppe, det skal være det forum, som drøfter analysens resultater. Desuden ønsker KL at Borgmester og Kommunaldirektør deltager i dette møde. Formand for selve arbejdsgruppen vil være skolechefen. Der er økonomiske omkostninger ved at deltage i dette partnerskab, dette kan afholdes indenfor skolevæsenets ramme. Udgiften er svarende til kr. Arbejdet vil foregå i perioden marts til ultimo maj Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kroner. Administrationen indstiller - at aftalen om partnerskab godkendes - at Børne- og skoleudvalget bliver den politiske referencegruppe Beslutning i Børne- og skoleudvalget den

5 Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Forvaltningen indgik i marts måned 2012 en aftale med KL om Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Efterfølgende er der indsamlet og analyseret relevante data og afholdt møde mellem KL og de enkelte skoler. Den samlede rapport, som vil foreligge på mødet, er nu færdig, og chefkonsulent Jens Tousgaard fra KL fremlægger analyseresultatet. Borgmester og kommunaldirektør er inviteret til at deltage under dette punkt. Administrationen indstiller - at rapporten tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen er godkendt. 5

6 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Sagsnr.: 12/23907 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Gedsted Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Gedsted LBO ansøger om at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Gedsted ansøger om de samme rammebetingelser som Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse, at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 3 dagplejere i Gedsted. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi 6

7 Ansøgningen er udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 7

8 079. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Sagsnr.: 12/23908 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Strandby Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Strandby LBO ansøger om, at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Strandby ansøger om andre/bedre rammebetingelser end Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 2 dagplejere i Strandby. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder, at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Der ansøges om kr. til etablering, samt en bedre normering fra 1,85 til 2,1, dette skønnes at være en udgift på ca kr. pr. barn. 8

9 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Ansøgningen er udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 9

10 080. Anvendelse af inklusionsmidler i skoleåret 11/12 Sagsnr.: 12/23816 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har i skoleåret 11/12 ud over vejledende timetal og timer til supplerende undervisning været tildelt i alt ca. 3,36 mill. kr. til holdtimer/inkluderede tiltag. I kommende skoleår vil der være tale om væsentligt flere resurser, der dels kommer fra skoleprovenuet og dels fra tilpasninger af antallet af specialklasser. Forvaltningen anmoder hvert år ved afslutningen af skoleåret om en redegørelse for anvendelse af midlerne. Skolerne er i år blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvilke tanker gjorde ledelse og bestyrelse sig om anvendelsen af resursen inden skoleårets start? Hvilken forandring ville I gerne se? Skolerne svarer hertil, at resurserne skulle anvendes til bl.a. en succesfuld modtagelse af mange nye elever fra nedlagte skoler og en anderledes organisering af skolen som følge af flytningen af 7.kl., undervisning af så mange som muligt i almenundervisningen, inklusion i nogle fag af specialklasseelever, igangsættelse af skolens AKT-team som et anerkendt og benyttet redskab, fleksibel anvendelse efter behov for en massiv og målrettet indsats i forhold til enkeltelever / klasser med stor klassekvotient, styrkelse af brobygningen mellem skole og SFO ved tildeling af samarbejdstimer, udvikling af inkluderende fællesskaber, specialt fokus på sociale udfordringer, anvendelse af timerne som forebyggelse 2. Hvilke tiltag satte I i værk? Periodeopdelt skema med ekstra timetildeling i perioder, to-lærer-ordning, holdtimer, oprettelse af lektiecafé/lektiestøttetime i samarbejde med SFO, 1 lektion motorik, kor for kl., udarbejdelse af handleplaner og værktøjskasse, observation af undervisningen, delehold i fysik/kemi m.v., uddannelse af medarbejdere, forløb for to-sproget elev, skabelse af relationer og forudsigelighed, LP-modellen, uddeling af timerne til de enkelte afdelinger med henblik på smidig anvendelse, tid afsat til inklusionsvejlederne m.fl.

11 3. Hvilke tegn har I løbende set på, at I opnår det, I gerne vil? Styrket faglighed, eleverne ønsker selv at være en større og større del af almenundervisningen, eleverne giver udtryk for at de føler sig hjemme i stamklassen, der observeres færre konflikter, AKT-lærerne har været aktivt inddraget i undervisningen, eleverne kommer hver gang til lektiestøtten, forældrene udtrykker tilfredshed, samarbejdet mellem skole og SFO er bedret, ro i større omfang end tidligere, accept af spilleregler, eleverne i g-klassen opnår faglige forbedringer, høj faglig standard, positive tilbagemeldinger fra personalet, sammenhold på tværs, øget fokus på inklusionsopgaven, udfordrende elever har fået en anderledes positiv adfærd, styrkelse af arbejdsmiljøet ved hurtig indsats, udarbejdelse af handleplaner for indsatsen, fra brandslukning til forebyggelse, færre indstillinger til PPR 4. Hvordan er der evalueret på målene, og hvilket resultat viser evalueringen? Mødevirksomhed med teamet, forældre og samarbejdspartnere, evaluering i skolebestyrelsen, LP-kortlægning, trivselsundersøgelse, klassetrivsel.dk, elever der før behøvede støtte fungerer nu uden støtte, elever er blevet mere selvhjulpne, forbedring af valgfagene for 7.kl., skemalægningen skal tilgodese stor fleksibilitet for AKT-teamets lærere, antallet af bekymringselever på tværfaglige møder er lavt, nationale tests, større grad af struktur og klarhed mellem involverede samarbejdspartnere, større grad af uddannelse til medarbejderne, for få midler til en egentlig forebyggende indsats i et socialt fagligt perspektiv 5. Hvilke nye mål for skoleåret 12/13 giver evalueringen af skoleåret 11/12 anledning til? Inklusion som punkt på alle skolebestyrelsesmøder, etablering af forældretrivselsråd, skriftlige handleplaner, øget fokus på faglighed som fundament for inklusion, alle børn er alles ansvar, etablering af kortere faglige forløb, større fokus på sprog, større krav mht. mål for den enkelte lektion og pædagogernes deltagelse heri, tydeligere målformulering omkring indsatsen, evaluering flere gange i løbet af skoleåret med efterfølgende justeringer af indsatsen, øget viden om hvad der virker og hvorfor gennem teoretisk input, fastholdelse af deletimer, fleksibilitet og variation i anvendelsen af inklusionsmidlerne er vigtig, reduktion i antallet af lærere i AKT-teamet, skabe stadig større forståelse for AKT-funktionen og en større grad af arbejde med den enkelte klasse / elev, fleksibel anvendelse af støttepædagog/ lektiekorps / legepatrulje, større fokus på fysisk inkluderende miljø, etablering af videnscenter for inklusion og 11

12 eksklusion mellem flere små skoler, arbejde intensivt med De gode overgange, fokus på placering af holdtimer, større indtænkning af SFO, fælles pædagogiske dage med inklusion på dagsordenen, trivselsdage for elever, udvikling af mål / handleplan så den giver mere mening for alle involverede, frikvarterstiltag Forvaltningen kan med tilfredshed konstatere, at skolerne har taget opgaven på sig og at der til stadighed udvikles nye tiltag bl.a. i kraft af den vidensdeling, der foregår i ledergruppen og ved fælles arrangementer. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. 12

13 081. Fravalg af frokostordninger i dagtilbud 2013 og 2014 Sagsnr.: 12/23912 Fraværende: Bilag: /12Åben Procesplan for fravalg af frokostordningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Liselotte Birkholm Alle børn i kommunale, selvejende og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid (jf. dagtilbudslovens 16 a). Byrådet skal mindst hver andet år give forældrene mulighed for at træffe beslutning om at fravælge den kommunale frokostordning. I daginstitutioner, hvor forældrene har fravalgt et sundt frokostmåltid efter 16 a, skal der fra primo 2013 være mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Byrådet skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger, jfr. 17, stk. 2. Byrådet kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokostordninger, jfr. 17, stk. 4. Byrådet har d. 23. september 2010 besluttet: At den kommunale frokostordning gælder for samtlige 3 til 6 årige børn i daginstitutioner og privatinstitutioner i Vesthimmerlands Kommune. At for 0 til 2 årige børn i daginstitutioner, privatinstitutioner og landsbyordninger er kosten i lighed med dagplejen obligatorisk og indeholdt i budgettet. At der fastsættes et maksimum beløb på 23 kr. til forældrearrangerede frokostordninger At forældrearrangerede frokostordninger overholder kommunens kostpolitik, som tager afsæt i fødevarestyrelsens vejledning om sund kost og overholder de gældende hygiejneregler At ordningen skal kunne gennemføres inden for de eksisterende fysiske rammer At ordningen må ikke medføre betydelige merudgifter til personaleressourcer, end der almindeligvis benyttes til håndtering af mad i daginstitutionen At muligheden for tilmelding til en forældrearrangeret ordning følger tilbuddet om at fravælge det kommunale frokosttilbud hvert andet år Denne beslutning ønskes fastholdt I perioden har samtlige daginstitutioner og privatinstitutioner fravalgt den kommunale frokostordning og ingen har ønsket at etablere en forældrearrangeret frokost ordning. 13

14 I forbindelse med at sagen skal behandles i 2012, er det Byrådets opgave : At fastsætte prisniveau for den kommunale frokostordning At beslutte om kommunen yder tilskud At beslutte om tidligere retningslinjer fastholdes At fastsætte en max. takst for en forældrearrangeret frokostordning Prisniveau for den kommunale frokostordning Forældrene kan maksimalt betale kommunens budgetterede frokostudgift. Byrådet har dog mulighed for at vælge om frokostordningen skal være en del af kerneydelsen og dermed finansiere tilbuddet fuldt ud eller vælge at give et tilskud til ordningen. Med afsæt i de eksisterende fysiske rammer i dagtilbuddene i Vesthimmerlands kommune indstilles det, at det kommunale tilbud består af et færdig leveret måltid med fuld forældrebetaling. På baggrund af beregninger samt erfaringer fra andre kommuner foreslås det, at prisen sættes til 475 kr. pr. måned i 12 måneder og 518 kr. pr. måned hvis den følger de 11 måneders betaling. Prisen dækker udgiften til frokosten på 228 åbnedage. Madprisen er beregnet til 25 kr. pr. dag. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at fastsatte prisniveau på 25 kr. pr dag for den kommunale færdigt leveret frokostordning godkendes - at der ikke ydes tilskud til frokostordninger - at tidligere retningslinjerne fastholdes og godkendes - at det fastsatte prisniveau på max. 25 kr. pr dag gældende for forældrearrangerede frokostordninger Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 14

15 082. Mini SFO Sagsnr.: 12/23899 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Børne og skoleudvalget har den besluttet, at der ses på området til 2013, sådan at der kan være forskellighed i de fire byer. Forvaltningen har derfor anmodet de berørte skoler og børnehaver om med baggrund i dette og tidligere års erfaring med MiniSFO at komme med forslag til en fremadrettet løsning, hvor børnenes behov og trivsel tilgodeses, og hvor børnene gøres parate til en ny virkelighed i skole og SFO. Forvaltningen har endvidere forespurgt de 5 skoler om tanker vedr. rullende skolestart ingen af skolerne har planer om at starte op pt. Prognoserne for skoleårene 2013/14, 2014/15, 2015/16 viser, at der i de kommende 0.kl. kan forventes elever i Farsø elever i Løgstør elever på Østermarkskolen elever på Aars Skole elever i Aalestrup Disse tal skal dog tages med forbehold! Forvaltningen har sat et arbejde i gang vedr. gode overgange fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole / SFO, fra skole til skole m.m., således at der i hvert skoledistrikt skal udarbejdes procedurer for relevante overgange og etableres et formaliseret samarbejde, så overgangene bliver så lempelige som muligt. Dette arbejde forventes færdigt ultimo Forvaltningen er af den opfattelse, at skolerne i dag løfter opgaven til stor tilfredshed for forældre, børn og medarbejdere, og at børnehaverne vil kunne gøre det med samme kvalitet. Begge parter har et stort ønske om at fortsætte / få opgaven under en eller anden form! 2 af skolerne gør opmærksom på pladsproblemer, men ligesom børnehaverne er de indstillede på at finde lokale løsninger. Skolerne oplever, at overgangen til 0.kl. er lettere specielt for de børn, der har 15

16 været i MiniSFO, og børnehaverne oplever at skulle aflevere børnene midt i en proces med at gøre børnene skoleparate. Løgstør: Løgstør skole ønsker MiniSFO tilbudt alle elever opskrevet til skolen med opstart 1. februar. Børnene i MiniSFO tilkobles i op til 2 ugentlige perioder på de eksisterende 0.kl., og der sættes ind med motorisk træning og sidemandsoplæring på IT-området, således at alle elever i kommende 0.kl. har en grundlæggende forståelse af det at gå i skole, og endvidere sikres en lempelig overgang fra de to børnehaver til skole. Fra børnehaverne forlyder det, at de selv kan og gerne vil gøre børnene skoleklare, at de vil være i stand til fysisk at rumme børnene og desuden ser muligheder i en evt. rullende skolestart, hvor børnene begynder i 0.kl., når de fylder 6 år i stedet for en MiniSFO Forvaltningens kommentarer: Sneglehuset er engageret i arbejdet i Familiestuen og har ydermere startet en afdeling op for 0-2 årige børn. Denne afdeling er på forsøgsbasis opnormeret til 12 børn. Kridthuset er ved begyndelsen af en sammenlægning af Kridthuset og Valmuevejens børnehave, og kan imødese en flytning af hele institutionen. Løgstør skole har nytænkt deres mangeårige arbejde med en tidlig opstart på MiniSFO. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kun kan være et tilbud, og det er således ikke nødvendigvis alle børn, der er igennem før-skole-arbejdet. Forvaltningen anbefaler, at Løgstør Skole får opgaven som beskrevet evt. med en anden startdato Aalestrup: Aalestrup skole ønsker tilbuddet bibeholdt på skolen og gjort tilgængeligt for alle de forældre, der måtte ønske det - gerne med startdato 1. april hvert år. Skolen udtrykker ønske om, at forældrene allerede i februar skal meddele pladsanvisningen ønsket om en plads i MiniSFO således, at der er tid til en god overgang fra børnehave til skole. De to børnehaver ønsker at løfte opgaven i børnehaveregi, idet der her arbejdes med førskole-kompetencer i strukturerede og pædagogiske forløb. Børnehaverne peger på vigtigheden af et formaliseret samarbejde med skolen og børnehaverne imellem. Det er oplevelsen, at den personalemæssige situation er usikker, fordi børnehaverne først sent ved, hvor mange børn, der vælger MiniSFO, og børnehaverne derfor evt. skal nednormere. Forvaltningens kommentarer: Paddehatten har netop startet en afdeling op for 0-2 årige, og begge børnehaver forventes at have nået max ved årsskiftet. Hvis børnene bliver i børnehaverne til skolestart, kan pladsproblemet klares med en udegruppe eller lign., hvilket vil betyde en merudgift. Kvisten har ikke problemer med at rumme børnene i en MiniSFO 16

17 Forvaltningen anbefaler, at Aalestrup Skole får opgaven som beskrevet evt. med en anden startdato Aars: Fra SFO erne i Aars fremføres, at det er lettere at gøre børnene skoleparate, når skolen er lige ved hånden, ligesom børnehaveklasselederen får mulighed for at lære nogle børn at kende før start 1.august. De børn, der har gået i MiniSFO fungerer som tutor for de børn, der begynder til august. SFO erne har oplevet en stigende interesse fra forældrenes side over de sidste år. Det foreslås, at MiniSFO fremover tilbydes med rullende start, således at de allerede i januar modtager de første børn og derefter nye børn hver den 1. i en måned. Dette vil sikre, at børnene modtages i en rækkefølge, hvor de er modne til den nye virkelighed. Det vil således være børnehaverne, der sammen med forældrene vurderer, hvornår barnet er parat til MiniSFO. Rullende start medfører et forpligtende og tættere samarbejde mellem involverede parter. Lederen af SFO på Aars Skole gør dog opmærksom på problematikken vedr. de fysiske rammer. Børnehaverne mener, at tilbuddet om MiniSFO er godt for fx skoleudsatte børn, stille børn, børn der trænger til nye udfordringer m.m., og at det kan have en positiv indvirkning på de tilbageværende børn, at der er nogle af børnene, der flytter til MiniSFO en. De mener ikke, det skal være alderen, der er afgørende for, om et barn skal i MiniSFO, men derimod modenhed og udvikling. De sidste år har mellem 5 og 7 forældre valgt MiniSFO fra hver børnehave, hvilket anses for at være et passende tal i forhold til at have en stabil normering. Pladsmangel i børnehaverne kan evt. løses ved oprettelse af udegruppe, hvilket dog ikke anses som en mulighed alle steder. Forvaltningens kommentarer: Forvaltningen anbefaler, at der laves rullende start i MiniSFO som beskrevet af lederne i de to SFO er Farsø: Skolen fremfører, at børnene i MiniSFO lærer kulturen at kende og dermed er kulturbærere for de børn, der kommer 1.8. Også på Farsø Skole er der pladsproblemer i SFO en, der er delt på 3 matrikler. SFO en ønsker dog fortsat at modtage 16 børn den 1.4., som det er tilfældet nu. Børnehaverne oplever stor utryghed i personalegruppen, da det er uvist, hvor mange forældre, der hvert år ønsker at tage imod tilbuddet om MiniSFO, og dermed hvor meget, der evt. skal nednormeres. Børnehaverne begynder allerede i foråret at fokusere på selve skolestarten med besøg i de andre institutioner og i Kometen/0.kl. Også her ønsker børnehaverne at beholde børnene til skolestart. Forvaltningens kommentarer: Forvaltningen anbefaler, at børnehaverne får opgaven set i lyset af SFO ens 17

18 pladsproblemer Administrationen indstiller - som beskrevet ovenfor under de 4 byer - at der skal ses på sagen igen, såfremt der besluttes rullende indskoling, idet behovet for MiniSFO så må anses for at være overflødigt Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillingen godkendt af Henrik Dalgaard og Ilse Skadhauge, Konservative, Ninni L. Gjessing, Radikale Venstre samt Per Bisgaard, Venstre. Doris Lauritzen, Socialdemokraterne, ønsker sagen fremsendt til Byrådets afgørelse. 18

19 083. Meddelelser Sagsnr.: 12/23819 Fraværende: Bilag: /12Åben Andel af elever på ungdomsuddannelser som har gennemført /12Åben ProKap normeringsfaktor /12Åben Nyfødte ultimo juli /12Åben Elevtal pr og /12Åben Forslag om forsøgsordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Orientering vedr. elever som har gennemført ungdomsuddannelser, bilag vedlagt Elevtal pr. 1/ og 1/8 2012, bilag vedlagt Fødselstal 2012, bilag vedlagt Normeringsfaktor, bilag vedlagt Status Østermarkskolen Status Kridthuset Løgstør Dialogmøde andet halvår 2013: Forslag til dato: Mandag den 29. oktober Orientering vedr. Anders Bondo Christensens forslag om forsøgsordning, bilag vedlagt Husk skolebesøg i Herning den 24/8 Forslag om ændret mødetidspunkt for september-mødet: Fra kl grundet budget 2013 Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 19

20 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard 20

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 113. Licitationsprocedure 3 114. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen 4 115. Årsrapport

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 116. Masterplan 3 117. Budgetopfølgning pr. 31-10-2011 4 118. Budget 2012 Snøvsen 5 119. Kvalitetsrapport

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 072. Forslag til udviklingsplan for Aars 3 073. Forslag til udviklingsplan for Løgstør 6 074. Orientering

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE August 2015 Indhold Definition på omgængere... 3 Hvad gør dagtilbuddet?... 3 Procedure ift. et barn, der vender tilbage til børnehaven

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 47. Rammeaftaler specialundervisningsområdet...27 48. Etablering af K-klasse (kontaktklasse)

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 009. Ansøgninger om optagelse af børn i alderen 0 til 3 år fra forældrebestyrelserne i henholdsvis

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere