EKSAMEN. Syddansk Universitet MAJ 20055

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMEN. Syddansk Universitet MAJ 20055"

Transkript

1 EKSAMEN MAJ 20055

2 Forord Rammerne for afvikling af eksamen på er fastsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (BEK nr. 867 af 19/08/2004). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 31. august De fleste af de uddannelser der udbydes på sorterer under dette ministerium; men der er enkelte undtagelser. Det drejer sig om diplomuddannelsen i konkurrence- og eliteidræt, diplomingeniøruddannelserne i Sønderborg og adgangskursus til ingeniøruddannelserne samt deltidsuddannelserne HD, ED og Underviser i dansk som andetsprog for voksne. Disse uddannelser sorterer under Undervisningsministeriet og omtales efterfølgende i denne folder under den samlede betegnelse UVM uddannelser. UVM uddannelsernes eksaminer afvikles derfor indtil videre fortsat efter reglerne fastsat af Undervisningsministeriets bekendtgørelser om eksamen: bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (BEK nr af 20/11/2000) og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (BEK nr. 537 af 28/06/2002). En ny bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser er i høring november Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2005, men får først virkning for universitets uddannelser under denne bekendtgørelse pr. 1 marts I forhold til tidligere regler er der i den nye bekendtgørelse nogle vigtige ændringer, du som studerende bør være opmærksom på (UVM uddannelserne undtaget) 1) Når det gælder prøver, som ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven, er det et krav, at du inden udgangen af første studieår tilmelder dig disse prøver. En prøve der indgår som en del af førsteårsprøven kan ikke afmeldes, uden at det tæller som et eksamensforsøg. 2) Det er muligt for den studerende at foretage en lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Universitetet har fastlagt retningslinier for dette. Se afsnittet om mundtlige eksaminer eller spørg på dit eksamenskontor / studienævn. 3) Ved skriftlige gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag fremgå, medmindre den skriftlige gruppeprøve følges op af en mundtlig gruppeprøve med individuel bedømmelse. 4) Som noget nyt skal der skrives et resumé af bachelorprojektet på et fremmedsprog. Er bachelorprojektet skrevet på et fremmedsprog, bortset fra svensk og norsk, kan resuméet skrives på dansk. 5) Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest to måneder efter aflevering. Juli måned indgår ikke i den beregning. 6) Karakterer for skriftlige eksaminer og andre skriftlige opgaver skal være offentliggjort senest 6 uger efter at eksamen har fundet sted eller opgaven er indleveret. Dog tidligst den dato der er offentliggjort på eksamensopslaget. 1

3 7) De hidtidige gældende regler om, at universitetet kan tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, videreføres. Universitetet kan i helt ekstraordinære tilfælde give dispensation til mere end fem forsøg. Det betyder, at der ikke længere skal søges om dispensation til yderligere forsøg i ministeriet, men at ansøgningen udelukkende skal sendes til det pågældende studienævn (evt. via eksamenskontoret). Som studerende er man omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på. Dette indebærer også en forpligtelse til at holde sig orienteret om regler for eksamen, eksamensstilmelding og eksamensafmelding. En nødvendig forudsætning for at kunne afvikle en eksamen uden problemer er, at alle kender de regler og forskrifter, der gælder, herunder også de krav og forventninger universitetet har til en akademisk besvarelse/opgave. Dette regelsæt beskriver, hvordan en eksamen foregår, og hvad du som studerende skal gøre før, under og efter en eksamen. Hvor der i regelsættet er angivet, at henvendelse sker på eksamenskontoret, vil det for studerende på jyske campusser betyde, at man skal henvende sig til de respektive studiers sekretariater. Studiekontoret, maj

4 Indhold Før eksamen gælder alle former for eksamen s. 4 Dispensationer s. 4 Eksamenstilmelding s. 4 Om 1.årsprøven s. 5 Eksamensafmelding s. 5 Kontrol af eksamenslister s. 5 Den skriftlige eksamen s. 6 Forberedelse s. 6 I eksamenslokalet s. 6 Eksamensstart s. 7 Eksamenspapirerne s. 7 Eksamensafslutning s. 8 Den mundtlige eksamen s. 8 Eksamen i form af skriftlige afleveringsopgaver s. 8 Hvis du bliver syg s. 9 Efter eksamen s. 9 Karakterer s. 9 Reeksamen s. 9 Sygeeksamen s.10 Eksamensklage s.10 Eksamenssnyd s.10 Eksamenskontorernes adresser s.11 3

5 Før eksamen gælder alle former for eksamen Dispensationer: Få eventuelle dispensationer bragt i orden i god tid før eksamenstilmelding og undersøg om der er særlige tidsfrister. En begrundet ansøgning om forlænget tid skal sendes til det faglige studienævn. Hvis du har ønsker om at benytte computer, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler på de enkelte fakulteter. Spørg derfor altid hos dit faglige studienævn. Har du ønsker om at blive placeret i et særligt lokale eller andre ønsker, skal en begrundet ansøgning sendes til det faglige studienævn. Vær opmærksom på, at hvis du har overskredet tilladte antal eksamensforsøg i obligatoriske fag og/ eller valgfrie fag eller tidsfrister, er det en betingelse, at du søger om dispensation. Du er ikke længere berettiget til at gå på uddannelsen og må derfor ikke gå til eksamen i noget fag overhovedet, før dispensation er godkendt. Ansøgninger om både 4. og 5. eksamensforsøg afgøres på universitetet. Eksamenstilmelding Terminerne for eksamenstilmelding er henholdsvis oktober og marts. o På de sundhedsvidenskabelige uddannelser gælder andre tilmeldingsfrister. Se mere herom i de respektive læseplaner på fakultetets hjemmesider eller kontakt eksamenskontoret for den pågældende uddannelse. For diplom- og civilingeniørstuderende i Sønderborg gælder også andre tilmeldingsfrister. Eksamenstilmelding foregår i tilmeldingsperioden som udgangspunkt via studerendes selvbetjeningssystem på internettet på Skranken i studenterservice på Campustorvet kan være behjælpelig, hvis der opstår problemer med den elektroniske tilmelding. Er du forhindret i at benytte selvbetjeningen, kan du sende brev eller fax til dit eksamenskontor. Tilmelding via mail kan kun finde sted efter nærmere aftale med det pågældende eksamenskontor. o Du skal tilmelde dig det antal eksaminer, som du har planlagt at gå til. Hvis det viser sig, at du ikke kan overholde denne plan, kan du melde fra igen inden afmeldingsfristens udløb. o Afventer du dispensationsafgørelse, svar på obligatoriske opgaver eller lignende, skal du alligevel tilmelde dig. Når afgørelsen er faldet, kan du så om nødvendigt melde fra igen. Såfremt eksamensbetingelserne ikke er opfyldt, vil du blive slettet af eksamenslisten. o Dispensation for overskredet tilmeldingsfrist gives kun efter skriftlig, begrundet ansøgning stilet til eksamenskontoret eller det faglige studienævn (evt. vedlagt dokumentation). På enkelte studier modtages dispensationsansøgninger kun indtil en bestemt dato. Er du i tvivl om ansøgning skal stiles til eksamenskontor eller studienævn, så spørg på eksamenskontoret. 4

6 Om 1.årsprøven Når det gælder prøver, som ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven, er det et krav, at du inden udgangen af første studieår skal tilmelde dig de prøver som indgår. En prøve der indgår som en del af førsteårsprøven, kan ikke afmeldes uden, at det tæller som et eksamensforsøg (gælder ikke for UVM uddannelserne). Ifølge reglerne om 1.årsprøven skal du altså senest ved udgangen af 2. semester (maj/juni eller dec./jan.) have tilmeldt dig den eller de prøver/aflevering af hjemmeopgaver, som indgår i denne for at kunne fortsætte studiet. Tilmelder du dig ikke 1. årsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet. Reglerne siger endvidere, at prøver, der er en del af førsteårsprøven, skal være bestået inden udgangen af 4 semester, for at man kan fortsætte på uddannelsen. Hvis der gør sig særlige forhold gældende, kan universitetet dispensere for tidsfristerne. Eksamensafmelding Afmelding fra eksamen foregår som udgangspunkt via studerendes selvbetjeningssystem på internettet på adressen eller ved skriftlig henvendelse til dit eksamenskontor senest ugedagen (fx. mandag-mandag) før det pågældende fags 1. eksamensdag. Afmelding til skriftlig og mundtlig eksamen på diplom- og civilingeniøruddannelserne i Sønderborg kan ske senest 2 hverdage før prøvens afvikling. Afmelding efter fristen vil ikke blive accepteret, og du vil blive registreret for at være udeblevet og derfor have brugt et af dine eksamensforsøg. Kontrol af eksamenslister Senest 15. november/15. april bliver foreløbige lister over eksamenstilmeldte hængt op på studiets/ instituttets opslagstavler. På nogle studier sendes eksamensbekræftelse ud. De foreløbige lister gennemgås af eksamenskontoret, og studerende, der ikke er berettiget til at gå til eksamen, afmeldes efterfølgende. o Kun studerende, som står på de endelige eksamenslister, får adgang til eksamenslokalet. Så kontroller, at du står på listerne over de fag, du har meldt dig til eksamen i. Ved evt. fejl kontakt da eksamenskontoret så hurtigt som muligt. o Dine eksamenstilmeldinger vil ligeledes kunne tjekkes via de studerendes selvbetjeningssystem på Den endelige kontrol skal dog checkes via opslagstavlerne. Endelige eksamenslister hænges på studiets/institutternes opslagstavler senest tre dage før eksamen. 5

7 Eksamensopslag med eksamensdatoer, lokaler, tidspunkter og dato for offentliggørelse af karaktererne kan findes på studiets/institutternes opslagstavler. Da der kan ske ændringer, bør du holde dig underrettet. Den skriftlige eksamen Mød 30 minutter før eksamen starter, når du skal til eksamen enten i Hallen på SDU campus Odense eller i lokaler uden for universitetets bygninger. I øvrige eksamenslokaler skal du møde 15 minutter før eksamen starter. Sørg for at være rettidig. Husk evt. hjælpemidler og evt. dispensationsskrivelse for tidsforlængelse eller særlige hjælpemidler. Forberedelse o Ved skriftlig eksamen skal du legitimere dig med dit studiekort. På studiekortet er endvidere anført det eksamensnummer, som skal skrives på opgavebesvarelserne. På nogle uddannelser anvendes cpr.nr. o Det fremgår af eksamensopslag og eventuelt af studieordning eller fagkatalog, hvilke hjælpemidler der er tilladt. Ved skriftlige eksaminer gælder endvidere, at man ikke må låne hjælpemidler af hinanden i eksamenslokalet. o Særlige tilladelser/dispensationsskrivelser skal selvfølgelig medbringes. o Hvis du kommer for sent til eksamen, kan du kun med eksamenskontorets tilladelse få lov til at blive lukket ind. Du får ikke ekstra eksamenstid, hvis du kommer for sent. I eksamenslokalet o Studiekort/billedlegitimation medbringes. o Overtøj og tasker/mapper anbringes uden for rækkevidde. o Mobiltelefoner må ikke medbringes. o Før omdeling af eksamensopgaverne gives der en mundtlig instruktion (kun ved skriftlige eksamener). o Før omdeling af eksamensopgaverne og senest en halv time herefter foretager eksamensvagterne afkrydsning af de studerende ud fra de fremlagte studiekort (kun ved skriftlige eksamener). 6

8 Eksamensstart o Eksamensopgaverne udleveres ved eksamens begyndelse. Under eksamen kan den tilsynsførende tilkaldes ved håndsoprækning. o Eksamenslokalet må kun forlades under ledsagelse af en vagt. Ved toiletbesøg skal du benytte det toilet, som vagten anviser. Der må ikke ryges i eksamenslokalet. Rygning (udenfor lokalet) kan kun ske i det omfang, vagterne finder det rimeligt i forhold til det øvrige tilsyn. o Besøg i kantinen er ikke tilladt. Eksamenspapirerne o Kladdepapir og formularsæt (hvid, rød, gul og blå kopi) samt konvolutter til aflevering er lagt frem på bordene. o Formularsættet påføres enten cpr.nr. og fuldt navn eller eksamensnummer (fra studiekortet). o Ved aflevering skilles formularsættet ad, og besvarelserne lægges i de respektive konvolutter: Originalbesvarelsen i konvolutten med sort skrift, den røde kopi i konvolutten med rød skrift, den gule kopi i konvolutten med gul skrift; den blå kopi er til den studerendes eget brug. o Der skal renskrives med kuglepen af hensyn til kopiernes læsbarhed. o Hvis du ikke kan nå at renskrive hele opgavebesvarelsen, kan kladden vedlægges i et omslag til brug for den senere bedømmelse. I givet fald skal det anføres uden på omslaget, at kladden ønskes bedømt. o Kvittering for aflevering af opgaven. Eksamensvagterne kontrollerer, at konvolutter og kladdeomslag er korrekt udfyldt og kvitterer for modtagelsen med underskrift på konvolutforsiderne. o Tvivl om/eller fejl i opgaveteksten. Opgaven skal altid løses på det foreliggende grundlag og faglærer kan kun tilkaldes hvis opgavens ordlyd ikke synes entydig eller hvis der konstateres fejl i opgaven. Konstateres fejl eller tvivlsspørgsmål orienteres alle der er til den pågældende eksamen, således at der sikres samme eksamensvilkår for alle. o Faglærer kan ikke tilkaldes, blot fordi man er i tvivl om, hvorvidt man har forstået opgaven rigtigt, fordi man ikke forstår enkeltord (medbring evt. nudansk ordbog, dog ikke ved eksamen uden hjælpemidler) eller med henblik på hjælp til løsning af opgaven. o Den første time og sidste halve time af eksamenstiden må lokalet ikke forlades. 7

9 Eksamensafslutning o Opgavebesvarelserne samles ind ved prøvens afslutning. Alle ark skal forinden være udfyldt med sidetal samt enten eksamensnummer eller cpr-nummer og fuldt navn.. o Pladserne må ikke forlades før opgavebesvarelserne er kontrolleret og godkendt af eksamensvagterne. Den mundtlige eksamen Mød minutter før din eksamen starter og husk studiekort, evt. hjælpemidler og evt. dispensationsskrivelse. Det fremgår af eksamensopslag og eventuelt af studieordning eller fagkatalog, hvilke hjælpemidler der er tilladt. Særlige tilladelser/dispensationsskrivelser skal medbringes. Hvis du kommer for sent, kan du kun med eksamenskontorets tilladelse få lov til at blive lukket ind. Du får ikke ekstra eksamenstid hvis du kommer for sent. Mobiltelefoner må naturligvis ikke medbringes. Eksaminationen ved mundtlige gruppeprøver foregår som en samtale mellem studerende og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Hver enkelt studerende skal eksamineres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Det er muligt for den studerende at foretage en lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. (gælder ikke for UVM uddannelserne). Lydoptagelsen er til privat brug og det påhviler den studerende selv at medbringe det fornødne udstyr. Den studerende har selv ansvaret for etableringen af udstyret. Lydoptagelser ikke må forstyrre afviklingen af eksamen eller forlænge denne. Universitetet er ikke forpligtet til at foretage lydoptagelser af mundtlige prøver. Den studerendes lydoptagelser er omfattet af persondatalovens 2, stk. 3 om udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter. Det følger heraf, at det er den studerende, der har rådigheden over lydoptagelsen efter eksaminationen. Eksamen i form af skriftlige afleveringsopgaver I en skriftlig gruppeopgave, der ikke følges op af en mundtlig gruppeprøve, skal den enkelte studerendes bidrag fremgå, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Én ekstern prøve i uddannelsen kan dog aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse (gælder ikke for UVM uddannelserne). 8

10 Husk endvidere, at der skal skrives et resumé af bachelorprojektet. Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest to måneder efter aflevering. Juli måned indgår ikke i den beregning (gælder ikke for UVM uddannelserne). Der skal altid afleveres et resume af afgangsprojektet eller kandidatspecialet. Karakterer for skriftlige eksamener og andre skriftlige opgaver er fristen for offentliggørelse senest 6 uger fra eksamens afholdelse dog tidligst den dato der er meddelt på eksamensopslaget (gælder ikke for UVM uddannelser). Ved skriftlige afleveringsopgaver er det vigtigt at orientere sig om omfang og andre krav til opgavens fremstilling (skrifttype, linieafstand, anslag pr. side og litteraturhenvisninger/ referencelister). Hvis du bliver syg Ved sygdom efter afmeldingsfristens udløb skal læge opsøges personligt samme dag. Lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen, sendes omgående til eksamenskontoret (evt. vedlagt ansøgning om sygeeksamen, som herefter behandles af studienævnet). Lægeerklæringen betales af den studerende selv. Eksamen betragtes da som afmeldt og vil ikke tælle som anvendt eksamensforsøg. Ved sygdom under eksamen skal læge opsøges personligt umiddelbart efter, at eksamenslokalet er forladt. Lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen, sendes herefter til eksamenskontoret (evt. vedlagt ansøgning om sygeeksamen). Opgaven vil ikke blive bedømt, og eksamen vil ikke tælle som anvendt eksamensforsøg. Lægeerklæring betales af den studerende selv. Efter eksamen Karakterer Eksamensopslagene indeholder bl.a. oplysning om dato for karakterernes offentliggørelse. Karakterer kan ses via de studerendes selvbetjeningssystem ( eller på opslagstavlerne. Karaktererne oplyses som hovedregel ikke ved telefonisk henvendelse. Eksamensudskrift kan efter registrering trækkes via selvbetjeningssystemet. Reeksamen Reeksamensreglerne er individuelle og varierer fra uddannelse til uddannelse. Hold dig orienteret om, hvad der gælder for dig via studieordninger og opslag. 9

11 Mangler du blot ar bestå en enkelt af de prøver der i henhold til studieordningen er placeret på sidste semester af din uddannelse, har du et krav på at komme til reeksamen i samme semester eller umiddelbart herefter. Sygeeksamen Studienævnet behandler din ansøgning om sygeeksamen. Når sygdom har forhindret dig i at tage en eksamen du har været tilmeldt, har du et krav på at komme til sygeeksamen i samme semester eller umiddelbart herefter, hvis den pågældende eksamen kun afholdes én gang årligt. Afholdes den pågældende eksamen derimod i hver eksamenstermin, bortfalder dette krav. Eksamensklage Eksamensklager skal være skriftlige og begrundede og skal indgives til dekanen senest 2 uger efter dato for karakterernes officielle offentliggørelse. Du kan læse mere om reglerne for eksamensklager i kapitel 8 i eksamensbekendtgørelsen. For UVM uddannelser kan du læse mere om reglerne for eksamensklager i kapitel 5 i bekendtgørelse om visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. 10

12 Eksamenskontorernes adresser Eksamenskontor for Humaniora Campusvej 55 Campusvej Odense M 5230 Odense M Eksamenskontor for Samfundsvidenskab Tlf Tlf , , Eksamenskontor for Naturvidenskab og Teknik Eksamenskontor for Sundhedsvidenskab Campusvej 55 Campusvej Odense M 5230 Odense M Tlf , Tlf (omstilling) bed om Eksamenskontoret for Sundhedsvidenskab og oplys dit studium På de jyske campusser skal henvende ske til de respektive studiers sekretariater i Kolding, Esbjerg, Sønderborg/Flensborg (adgang telefonisk via universitetets centrale omstilling, spørg efter studiets sekretariat): Engstien 1 Niels Bohrs Vej Kolding 6700 Esbjerg Tlf Tlf Fax Fax Grundtvigs Allé 150 Munketoft 3 B 6400 Sønderborg DE Flensborg Tlf Tlf (tysk: ) Fax Fax (tysk: ) 11

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gældende fra efterårssemesteret 2014 for studerende, der har påbegyndt uddannelsen 1. september 2014, og fra efterårssemesteret

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Dato: 29-04-2015 Sagsnr.: [Sagsnr.] Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet,

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Undervisnings- og eksamenstilmelding... 4 2.1

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement 2017

Eksamensreglement 2017 Opdateret d. 24/3-17 Eksamensreglement 2017 Skriftlige og mundtlige eksamener AU Akademiuddannelser på deltid 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse kan du læse om eksamensreglerne

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere