Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune"

Transkript

1 Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner. Disse er godkendt af Byrådet den 24. juni 2015 og erstatter tidligere udgaver. Formelle krav Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver private leverandører mulighed for at oprette og drive private daginstitutioner for børn i alderen 26 uger til skolestart. Det er kommunen, hvor den private institution fysisk er beliggende, der skal godkende privatinstitutionen. Hvis samme leverandør opretter flere privatinstitutioner, skal hvert enkelt tilbud godkendes for sig. Den private leverandør skal udarbejde en skriftlig ansøgning, hvori leverandøren dokumentere, hvordan man vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af kravspecifikation. Den private leverandør er forpligtet til at overholde og efterleve de til enhver tid gældende love og regler for området, herunder: Dagtilbudsloven Forvaltnings- og offentlighedsloven Byggelovgivningen Arbejdsmiljøloven Fødevarelovgivningen Miljølovgivningen Den private leverandør, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Hillerød Kommune, skal stille depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen). Den private leverandør skal desuden: Stille den nødvendige driftsgaranti afhængig af det antal børn de søger godkendelse til Fremsende et årsbudget sammen med ansøgningen, der sikrer sammenhæng mellem indtægter og udgifter Afgive erklæring om gæld til det offentlige Redegøre i vedtægterne for, hvad et eventuelt overskud anvendes til Private leverandører, skal desuden udvise økonomisk hæderlighed. Det betyder at en privat leverandør skal være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: At sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser, økonomiske udestående ift. andre mm At beskrive i privatinstitutionens vedtægter, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes

2 De organisatoriske rammer Vedtægter Der skal jf. dagtilbudslovens 16 stk. 2 udarbejdes vedtægter som kommunen skal godkende i forbindelse med ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen. Vedtægterne skal indeholde: Optagelsesregler Opsigelsesvarsel for forældre og i særlige situationer for institutionen Bestyrelseskonstruktion Åbningstid og oplysning om eventuelle lukkedage/perioder Antal børn fordelt på aldersgrupper Hvordan forældre sikres forældreindflydelse Eventuel afstemningsprocedure for frokostordning Anvendelse af institutionens overskud Forældrene i privatinstitutionen skal jf. Dagtilbudsloven 14 stk. 3, sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende daginstitutioner. Den nærmere tilrettelæggelse af forældreindflydelsen skal være beskrevet i vedtægterne. Ved ændringer i vedtægterne skal Hillerød Kommune godkende ændringerne jf. dagtilbudsloven 16 stk. 3. Optagelse af børn i privatinstitutionen Hillerød kommune har ikke anvisningsret til pladserne i privatinstitutioner. Privatinstitutionen fastsætter selv regler for optagelse jf. dagtilbudslovens 27 stk. 3. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i privatinstitutionen, men privatinstitutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret for bestemte grupper af børn, fx som virksomhedsbørnehave. Fortrinsretten skal være beskrevet i optagelsesreglerne og godkendt via vedtægterne for privatinstitutionen. Institutionen er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet. Privatinstitutionen skal meddele kommunen, datoerne for børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen, og hver måned fremsende en liste over alle indmeldte børn til kommunen, til brug for udbetaling af tilskud. Børn med specielle behov Privatinstitutionen skal samarbejde med Hillerød Kommune om indsatsen i forhold til børn med specielle behov. Privatinstitutionen skal altid tage kontakt til Hillerød Kommune, hvis man optager eller har et barn, hvor der skønnes at være behov for en særlig indsats, således at Hillerød Kommune kan vurdere behovet for særlige foranstaltninger, herunder også om det er hensigtsmæssigt at barnet er optaget i privatinstitutionen.

3 Hvis kommunen har bevilget støtte til et barn, skal støtten gives til barnet. Hvis kommunen vurderer at barnets behov ikke tilgodeses i privatinstitutionen, kan forældrene pålægges at flytte barnet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. Antal børn i de private daginstitutioner I forbindelse med godkendelsen af den private daginstitution, skal det oplyses, hvor mange børn der søges godkendelse til. Antallet skal være opdelt på 0-2 årige samt 3 årige skolestart. De økonomiske og personalemæssige rammer Efter godkendelsen er givet skal den private leverandør til enhver tid: Opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mm Anvender tilskud fra kommunen til det, tilskuddet er bevilget til Overholder de revisionskrav der er gældende for den juridiske person der driver institutionen Tilskud Der ydes tilskud til børn bosiddende i Hillerød Kommune, som er indskrevet i godkendte privatinstitutioner. Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under den kommunale forsyning. Tilskuddet afregnes månedsvis med den private leverandør. En privatinstitution modtager 3 typer tilskud pr. barn: Driftstilskud: de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter pr. barn (ekskl. specialpædagogudgifter) svarende til et alderssvarende dagtilbud i Hillerød Kommune. Driftstilskuddets størrelse fastsættes i forhold til åbningstiden. Bygningstilskud: de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende daginstitutioner i kommunen. Administrationsbidrag: det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som Hillerød Kommune yder de selvejende daginstitutioner i kommunen. Forældrebetaling Den private institution fastsætter og opkræver selv forældrebetaling jf. dagtilbudsloven 40. Såfremt forældrene ikke betaler for opholdet i institutionen, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene. Privatinstitutionen vil i sådanne tilfælde have ret til at opsige pladsen, med det mellem forældrene og privatinstitutionen, aftalte varsel. Lederen af privatinstitutionen skal sikre, at forældrene vejledes om mulighederne for søskende- og friplads tilskud. Regnskab

4 Et eventuelt overskud, oparbejdet gennem driften, kan trækkes ud som et overskud af driftsherren. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Det skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter, hvad et eventuelt overskud kan bruges til. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos privatinstitutionen. Driftsgaranti Driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af privatinstitutionen, beregnet på grundlag af det børnetal der fremgår i godkendelsen, skal stilles på anfordringsvilkår. Åbningstid og lukkedage For at opnå fuldt tilskud skal privatinstitutionen have en åbningstid som minimum svarer til den til enhver tid politisk fastsatte, gældende åbningstid for de kommunale daginstitutioner. I 2015 er dette på minimum 50,5 timer om ugen. Såfremt der holdes åbent i færre timer, reguleres tilskuddet forholdsmæssigt. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid ud over de 50,5 time pr. uge. Privatinstitutionen er ved alle lukkedage ud over Grundlovsdag og Juleaften - forpligtet til at sikre pasning af de børn der måtte have et behov. Forsikring Privatinstitutionen skal selv tegne de nødvendige forsikringer. Personale Lederen skal have en relevant pædagogisk uddannelse. Den private institution skal overfor Hillerød Kommune, kunne fremvise dokumentation for lederens uddannelsesmæssige baggrund og erfaring, i form af eksamensbevis, bilag mm Den forholdsmæssige fordeling af personaletimer for hhv. pædagoger og medhjælpere/pædagogiske assistenter, skal tilstræbes at ligge på 60/40 inkl. leder. Dertil kommer eventuel køkkenassistent. Personalegruppen skal samlet set, have de kompetencer som er nødvendige i forbindelse med arbejdet med børnene, herunder de kompetencer, som matcher de lovgivningsmæssige krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner, forebyggende arbejde mm. Dette vil indgå i vurderingen i det pædagogiske tilsyn. Det er privatinstitutionens pligt at sikre, at der indhentes børneattester på alle medarbejdere, inden arbejdet påbegyndes. Dette gælder også for frivillig arbejdskraft. Privatinstitutionen skal sikre at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår minimum er svarende til gældende kollektive overenskomster på området. Kommunen kan udbede sig dokumentation for, at privatinstitutionen lever op til denne forpligtelse. De pædagogiske rammer

5 Den private leverandør er omfattet af formålsbestemmelsen for dagtilbud, herunder udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, kravene til sprogvurdering og fokuseret sproglig indsats, de til enhver tid kommunalt vedtagne rammer for dagtilbud og de løbende kommunale politikker gældende for dagtilbudsområdet. Sprog Udgangspunktet er, at hovedsproget i privatinstitution er dansk. Privatinstitutionen er omfattet af forpligtelsen til at udføre sprogvurderinger og yde sprogstimulation. Arbejdet skal varetages af en uddannet pædagog. Barnets forældre skal inddrages i sprogvurderingen og sprogstimuleringen. Det er i Hillerød Kommune besluttet, at benytte det testmateriale der er udarbejdet for ministeriet af Syddansk Universitet. Privatinstitutionen er forpligtet til at benytte samme materiale. Privatinstitutionen er forpligtet til at indberette resultaterne efter forskrifterne. Dette skal aftales nærmere med Hillerød Kommunes Sprogkonsulent i Dagtilbud Børn. Tilsyn Hillerød Kommune er forpligtet til at føre løbende tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med de selvejende og kommunale institutioner. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde omkring tilsynet. Tilsynet udføres indenfor den gældende ramme for tilsyn, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Ved det årlige kommunale tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport som fremsendes i kopi til privatinstitutionen. De fysiske rammer Bygningen skal være godkendt til formålet, både i henhold til bygningsreglementet og hos brandmyndighederne. Bygningen skal være indrettet til børns daglige brug. Der skal altid beregnes 3m2 frit gulvareal pr. barn uanset alder. Der bør tilstræbes tilstrækkeligt store friarealer i tilknytning til privatinstitutionen. Antallet af parkeringspladser skal matche institutionens størrelse. Der må ikke være skadelige eller giftige planter på grunden, og der skal etableres en sikker legeplads med legeredskaber der overholder Dansk Standard samt tilgodeser børns behov for udvikling såvel fysisk som socialt. Legepladsen skal være godkendt af en certificeret legepladsinspektør, og godkendelsen skal løbende opdateres. Det er privatinstitutionen der har ansvaret for at dette foregår. Bygninger og friarealer skal være umiddelbart tilgængelige for handicappede. Plan for indretning af friareal og beplantning på grunden, skal forelægges Hillerød Kommune til godkendelse i forbindelse med etablering af privatinstitutionen / byggesagsbehandlingen. Privatinstitutionen skal overholde de til enhver tid gældende standarder (Sikkerhedsstyrelsens DS/EN standard eller tilsvarende), for så vidt angår vedligeholdelse og drift af legepladser.

6 Den danske lovgivning på legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så personskader undgås. Der skal etableres hegn omkring institutionens legeområde. Hegnet skal have en højde af min. 150 cm og placeres 5 cm over terræn. Låger skal have en højde på minimum 150 cm og være børnesikrede med to af hinanden uafhængige låsemekanismer, fx to låsekasser, et overfald på overkanten af rammen, eller tilsvarende. Såfremt der er tale om en privatinstitution med et meget begrænset antal børn fx i en begrænset aldersgruppe, vil det konkret kunne indgå, om nogle af disse krav ikke nødvendigvis skal opfyldes. Mislighold og ophør Tilsidesættelse af krav og pligter kan medføre at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder og godkendelsen inddrages. Proportionalitetsprincippet vil blive brugt.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere