CVR-nr Randlevskolens Børnehave Anmeldt tilsyn Den 4. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Randlevskolens Børnehave Anmeldt tilsyn Den 4. april 2014"

Transkript

1 CVR-nr Randlevskolens Børnehave Anmeldt tilsyn Den 4. april 2014

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Deltagere i tilsynet... 3 Indledning... 3 Forhold vedrørende kvalitetsrapporten... 3 Forhold vedrørende hygiejne og sundhed... 6 Forhold vedrørende dokumentation... 7 Forhold vedrørende børnene... 8 Tilsynets observationer... 8 Minimering af risiko for seksuelle og andre overgreb... 9 Konklusion af 10

3 Formalia Dette tilsyn med Randlevskolens Børnehave, Eriksmindevej 13, 8300 Odder, er gennemført af konsulentfirmaet Vivian Elkjær den 4. april Deltagere i tilsynet Ledelsesrepræsentant Bestyrelsesrepræsentant Afdelingsleder Lone Hansen Wetche Næstformand i skolebestyrelsen Annette Bønløkke Formand for forældrerådet Charlotte Harder Olsen Medarbejderrepræsentant 2 pædagogiske medarbejdere Indledning Ranslevskolens Børnehave blev etableret i august Børnehaven knytter sig til Randlevskolen, og referer til skolebestyrelsen, som har det overordnede ansvar for driften. Herudover er der nedsat et forældreråd, som knytter sig til børnehavens interne drift, ligesom der er en aktiv støtteforening. Gældende vedtægter fremgår af børnehavens hjemmeside. Randlevskolens Børnehave er organiseret med en afdelingsleder, to pædagogiske medarbejdere og en medhjælper, og er godkendt til at modtage 21 børnehavebørn i alderen 3-5 år. Aktuelt er et barn indskrevet på dispensation frem til den 11. april Der er således indskrevet 22 børn ved dette tilsyns gennemførsel. Grundlaget for tilsynets gennemførsel er aftalt med Odder Kommune, og beskrevet i kommunens rammer for tilsyn med dagtilbud. Forud for tilsynsbesøget har tilsynet modtaget følgende data: En udfyldt kvalitetsrapport Børnehavens pædagogiske principper og læreplaner En udskrift af SMITTE-modellen Odder Kommunes dispensation til overskridelse af normering Herudover har konsulenterne forberedt sig ved hjælp af børnehavens hjemmeside, herunder børnehavens vedtægter. Forhold vedrørende kvalitetsrapporten Tema Ledelse Tilsynets bemærkninger og vurderinger Børnehaven ledes af en afdelingsleder, som ligeledes er afdelingsleder for SFO-ordningen, hvor der aktuelt er indskrevet 40 børn. 3 af 10

4 Ressourcer Ved ren børnehavenormering er der i gennemsnit 7,14 børn pr. medarbejder. I SFO ens åbningstid er der 6,4 børn pr. medarbejder, idet medarbejderne går på tværs af børnehave og SFO. Begge dele opgjort i fuldtid. Et barn modtager syv timers støtte om ugen, og et barn modtager fire timers støtte om ugen. Støtten ydes konkret til det enkelte barn, og tilsynet finder indholdet af støtten relevant i forhold til de beskrevne udfordringer. De fysiske rammer vurderes at være velegnet til formålet, og Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Medarbejdere Foruden lederen er der ansat en medarbejder med en pædagogisk baggrund og der er givet dispensation for en anden medarbejdere, som har en baggrund, der kan sidestilles med en pædagog. Foruden de to faste medarbejdere er der ansat en ufaglært medhjælper 10 timer om ugen, og der er tilknyttet to faste vikarer. Der er ikke formuleret relevante retningslinjer for medarbejdernes arbejde og ansættelsesforhold endnu. Tilsynet anbefaler, at dette prioriteres af ledelsen. Metoder og processer Der anvendes relevante metoder til observation af børnene i hverdagen (intern sparring, relationscirklen og inddragelse af relevante fagpersoner), og der er beskrevet et godt og kontinuerligt samarbejde med forældrene. Endvidere udarbejdes handleplan for børn med særlige behov, ligesom handleplaner også betragtes som et brugbart redskab overfor de øvrige børn, hvis der opstår midlertidige problematikker i forhold til det enkelte barn. Handleplaner evalueres løbene og mindst en gang om måneden, og indsatsen justeres i overensstemmelse hermed. Det er tilsynets vurdering, at handleplanerne fungerer som gode redskaber for indsatsen, og at medarbejderne bruger dem aktivt. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes relevante beredskabsplaner i forhold til børnene, idet der indtil nu alene er udarbejdet beredskabsplaner efter behov, blandt andet i forhold til vanskelige afhentningssituationer og håndteringen af skilsmisser. Brugerresultater Medarbejderresultater Børnenes hverdag præsenteres via hjemmeside, forælderintra og gennem sociale medier. Forældrene har givet tilladelse til, at der formidles billeder af børnene. Der er afholdt MUS med alle faste medarbejdere. På grund af udefra kommende omstændigheder, har børnehaven været ramt af langtids sygefravær, som har medført et højt sygefravær på 29, 3 %. Det er til- 4 af 10

5 synets vurdering, at der er foretaget relevante tiltag i forhold hertil, blandt andet gennem tæt ledelsesmæssig sparring og ved at støtte vedligeholdelsestræning i forhold til fysiske belastninger. Faglige resultater Der anvendes relevante evalueringsværktøj for den pædagogiske praksis (SMITTE model og relationscirklen). Tilsynet finder, at det er brugbare redskaber, som sikrer, at læreplanerne opfølges relevant, og at indsatsen justeres løbene afhængig af, om det virker eller skal korrigeres. Læreplanerne beror på formulerede pædagogiske principper, og indgår i hverdagen som tydelige mål for indsatsen. Det skal fremhæves, at særligt motorik og sprogforståelse/skriftsprog indgår som særlige fokusområder, der på supplerende vis stimulerer børnenes nysgerrighed, engagement og udvikling. Der benyttes dialoghjul som redskab for et styrket samarbejde med forældre til gavn for den individuelle indsats målrettet det enkelte barn. Børnehaven har relevant bevågenhed på sprogvurderinger, og det er tilsynets vurdering, at børnehaven er bevidst om muligheder og redskaber, og vurderer hvert barn individuelt i forhold til behovet for sprogvurdering. Tilsynet vurderer, at læreplanerne er implementeret i hverdagen, og at den faglige tilgang baserer sig på formulerede og tydelige pædagogiske principper. Den egentlige effektevaluering af indsatsen i forhold til skriftsprog vil formentlig kunne foretages indenfor en årrække i skoleregi. Øvrige nøgleresultater Det er tilsynets vurdering, at børnehaven har et særdeles velfungerende samarbejde med SFO og skolen, som dels udmønter sig i en glidende overgang fra børnehave til skole, og dels i en tidlig systematiseret indsats overfor udvikling af skriftsprog. Tilsynet finder, at indsatsen betyder en tryg overgang til skoleregi indenfor en velkendt ramme, som de store og små børn gensidigt profiterer af. Det er tilsynets indtryk, at der er en tydelig rød tråd i børnelivet fra børnehavealder til udskoling. Et barn er godkendt til skoleudsættelse i Fire børn rulles til skolen efter påske, og den 1. maj 2014 starter et nyt barn. Herefter er der indskrevet 19 børn indenfor normeringen. Følgende materiale er fremlagt som dokumentation for indholdet i kvalitetsrapporten: Børnehavens pædagogiske principper og læreplaner SMITTE-modellen omsat i forhold til læreplanerne 5 af 10

6 Forhold vedrørende hygiejne og sundhed Fokusområder Plan for rengøring Rengøring af glatte flader, hylder og inventar Oprydning og rengøring på toiletter og andre lokaler, hvor børnene kommer Fungerende ventilation Håndvask (varmt og koldt vand) Rene håndklæder eller servietter Hyppighed for skift af håndklæder Møblernes stand Mulighed for individuel tilpasning af møbler Planlægning af ude og inde tider Rygeordning (udluftning) Procedure for forebyggelse af smitteveje (ex. håndvask) Tilsynets bemærkninger og vurdering Forældrene indgår i rengøringen hver 14. dag ud fra en turnusordning, hvor der foretages grundig rengøring i børnehavens arealer. Daglig rengøring af toiletter, gangarealer og køkken samt legerum varetages af en fælles rengøringsordninger, der sorterer under skolens tekniske medarbejder (pedel). Ved tilsynets besøg var der rydeligt og rent i børnehaven. To gange om ugen kommer en medarbejder i fleksjob og varetager ekstra rengøring af glatte flader, hylder og inventar. Vinduesvask og rengøring af garderoberum indgår i forældrerengøringen. Toiletter og øvrige lokaler var rydelige og indbydende ved tilsynet besøg. Tilsynet observerede at børnene var aktive i oprydning, og blandt andet hjalp hinanden med at rydde af bordet efter frokost., der er opsat papir-automater, sæbeautomater og håndsprit på toiletterne. Ikke aktuelt, da der anvendes servietter. Borde og stole er brugte, men gedigne. Møblerne er velegnede til aldersgruppen. Udearealer er integrerede i børnenes hverdag, og bruges minimum to timer dagligt, oftest mere med mindre vejret umuliggør dette. Der ryges ikke på børnehavens og skolens område.. Der er opsat piktogrammer for god håndhygiejne ved håndvaske på toiletterne og børnene er blevet undervist af kommunens sundhedsplejerske. Indsatsen følges jævnligt op og drøftes med børnene. I en periode, hvor mange børn var forkølede, blev forældrene via brev instrueret i at anvende håndsprit og hjælpe deres børn med at vaske hænder, når de ankom til børnehaven. I vindfanget hænger desuden en spritdispenser, som forældrene opfordres til at benytte inden indgang til 6 af 10

7 børnehaven. Procedure for alm. håndvask ved bleskift, tandbørstning, spisning og opvask Der er blandt børn og medarbejdere stor opmærksomhed for god håndhygiejne. Opmærksomhed sundhedsfarlige og dampe på gasser (ex. farver ved hobbyaktiviteter) Mulighed for tørring af fugtigt tøj Sikkerhed Seler, sovestilling, skarpe genstande. I vindfang er der opsat knagerækker, hvor våde jakker og flyverdrager hænger til tørre. Afdelingsleder og en medarbejder har begge opdateret førstehjælpskursus. Der er endvidere installeret en hjerterstarter på skolen, og to personaler er uddannet i forhold hertil. Tilsynet bemærkede, at et soverum også bliver brugt som opbevaringsrum, og gjorde opmærksom på, at tingene her skal placeres udenfor børnehøjde, da børnene opholder sig i rummet i hvileperioder og derfor er uden opsyn af voksne i perioder. Forhold vedrørende dokumentation Følgende materiale indgår som dokumentation for institutionens drift: Oversigt Komplet oversigt over ansatte medarbejdere fordelt på stillingskategorier Fødevarestyrelsens tilsynsrapport med seneste smileymærkning ved køkkenet Vedligeholdelsesoversigt vedrørende bygninger Dokumentation af medarbejdernes uddannelsesniveau Dokumentation for uddannet praktikvejleder ift. pædagogpraktikanter Tilsynets bemærkninger og vurdering der er oplyst dispensation fra Odder Kommune til den ene medarbejder, der herefter har opnået status som pædagog. Forældrerådet har fravalgt frokostordning ved bestyrelsesmøde i september Der drives ikke køkken, og ordningen med Fødevarestyrelsen er ophørt. OK planen er fulgt, og der kan dokumenteres vedligeholdelse. Der modtages ikke pædagogpraktikanter. 7 af 10

8 Dokumentation for sprogvurderingskompetencer Sprogvurderingsmateriale i institutionen Børnehaven er aktuelt ved at undersøge, hvilket sprogvurderingsmateriale, der kunne være relevant at basere sprogvurderingen på. Der er modtaget log-in til Socialstyrelsens sprogværktøjer. legepladsgodken- Årlig delse Godkendt 1. juni 2013 Overholdelse af normeringen samt fordeling mellem pædagogisk og ikke-pædagogisk personale opgjort som et årligt gennemsnit Samlet oversigt over indskrevne børn Ansættelseskontrakter samt børne- og straffeattester på alt personale Kommunens beregningsskema benyttes, og normeringen er overholdt i fordelingen både med og uden dispensationen for den ene medarbejder. Brandtilsynsrapport 03. oktober 2013 Dokumentation for arbejdsmiljøcertificering Der er igangsat fælles forløb mellem skole og børnehave i forhold til arbejdsmiljøcertificering. Kontrakt er indgået med Bureau Veritas, og der er truffet aftaler. Forhold vedrørende børnene Tilsynets observationer Ved tilsynets besøg var der ved frokosten livlig snak blandt børn og voksne om forskellige dyr. Medarbejderne samlede børnenes fokus i en diskussion om, hvilket dyr, der kunne løbe hurtigst. Der blev anvendt filmklip (I-pad og tv) samt tavle, og børnene var med til at stave dyrenes navne. Tilsynet observerede, at børnene var interesserede og engagerede, og at de hver især blev mødt i deres undren. Børnene blev udfordret til at deltage i snakken af de voksne, og blev anerkendt for deres bidrag. Børnene ryddede af bordet og satte eget service i opvaskemaskinen. Enkelte havde brug for let støtte og en påmindelse, andre var selvhjulpne. På legepladsen efter frokost deltog to voksne i børnenes leg. Børnene er vant til, at stedets voksne deltager i legen på legepladsen, og tilsynet blev således også inviteret til at lege med 8 af 10

9 af børnene. I en konfliktsituation løste børnene selv konflikten uden at inddrage voksne. I en ny konfliktsituation tog en voksen over, og vejledte et barn til at undgå at optrappe konflikten. Børnene legede på tværs af alder og køn. Det er tilsynets oplevelse, at de voksne udviser respekt for børnenes integritet, og at de relevant identificerer, hvornår børnene selv kan løse en opgave, og hvornår der er behov for støtte. Tilsynet oplevede en særdeles god stemning med plads til sjov, og så flere eksempler på, at arbejdet omkring børnene er respektfuldt og anerkendende. Minimering af risiko for seksuelle og andre overgreb Temaet om minimering af overgreb både mod børn, børn imellem og i forhold til beskyldninger mod personalet er drøftet i personalegruppen. Ledelsen har en tydelig holdning til dilemmaerne, som blandt vil involvere inddragelse af relevante instanser internt og eksternt afhængig af situationen. Indtil videre har der ikke været bekymrende episoder, og det vægtes at handle med tillid til hinanden, dog således at det forsøges at imødekomme situationer, der kunne medføre misforståelser, f.eks. ved at bleskift sker for åben dør og voksne ikke opholder sig på toilettet, når de større børn er der. Tilsynet anbefaler, at der sammen med forældrerådet formuleres en handleplan, som kan anvendes overfor situationer, der falder ind under kategorien. Handleplanen bør blandt andet anvise formalia omkring hvem der skal kontaktes, og hvordan medarbejderne skal forholde sig konkret i beskrevne situationer. Konklusion Børnenes trivsel Fokus på tryghed, respekt, anerkendelse og inklusion Børn med særlige behov Egnethed overfor målgruppen I forhold til målgruppe, indretning af de fysiske rammer og de sikkerhedsmæssige forhold Den pædagogiske praksis generelt, udviklingsorientering/fokus Medarbejderforhold Engagement, involvering, kvalifikationer og faglighed Det er tilsynets oplevelse, at børnene trives i høj grad i Randlevskolens børnehave. Tilsynet har observeret flere episoder, hvor børnenes selvstændighed understøttes, og der gives flere eksempler på læreplanernes omsætning i hverdagen med respekt for det enkelte barn. Tilsynet oplever endvidere, at den positive forælderopbakning har betydning for børnenes trivsel, idet der opstår betydningsfulde netværksdannelser, som styrker børnenes omgang med hinanden på tværs af alder, børnehave og skole. Den pædagogiske indsats beror på relevante faglige tilgange, og er funderet på anderkendte principper og metoder, som understøtter anerkendelse og inklusion. Da børnehaven ikke er større, er det muligt at sikre et fysisk rum, som tilbyder respekt og anerkendelse til det enkelte barn, og tilsynet oplever en meget fin balance i omgangen mellem de små, de større og de store børn i de fælles rammer. Medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer understøtter den faglige indsats, og tilsynet oplever et stort engagement blandt medarbejderne. 9 af 10

10 Arbejdsmiljø og kompetenceudvikling Hygiejne og sundhed Hvordan vurderes fokuspunkterne generelt i forhold til hygiejne og sundhed? Øvrige forhold Der er taget relevante initiativer i forhold til Arbejdsmiljøcertificering, og tilsynet har en forventning om, at det på flere områder vil imødekomme behovet for retningslinjer og politikker for arbejdsmiljømæssige forhold. Tilsynet anerkender positivt, at forholdene omkring den faglige indsats overfor børnene, er blevet prioriteret i opstarten. Næste trin bliver fokus på medarbejderrelevante forhold. Der er god fokus på hygiejne og børnenes sundhed i børnehaven. Endvidere er der stor opbakning fra forældrene i forhold til rengøring og vedligehold. Det er tilsynets vurdering, at der er skabt en positiv helhed med en rød tråd igennem børnelivet fra børnehave til udskoling. Snitfladerne til skolen er velovervejede og beror på faglige holdninger og principper, og støtter det individuelle fokus i tilbuddet. Samtidig er børnehaven også et tilbud til børn, som ikke skal fortsætte på Randlev Skole, men som kan profitere af det faglige indhold som børnehaven tilbyder. Det er tilsynets vurdering, at børnehaven er veldrevet og at ledelsen samt medarbejdere og forældre har ambitioner på vegne af tilbuddet, og de børn, som er indskrevet. De ting som endnu ikke er kommet på plads, er kendte af ledelsen og det er tilsynets indtryk, at ledelsen prioriterer at bringe disse forhold på plads. 10 af 10

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Samlet vurdering af tilsyn

Samlet vurdering af tilsyn Samlet vurdering af tilsyn Middelfart Kommunes dagtilbud 2011/2012 Samlet vurdering af tilsyn i Middelfart Kommunes Dagtilbud i 2011/2012 Rundvisning -Indendørs -Udendørs -Hygiejne - Rygepolitik Temaer

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere