Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Email:annje@vejle.dk"

Transkript

1 Solsikkens børnehave Grønlandsvej Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk

2 Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark, skal lave pædagogiske lærerplaner. Lærerplanerne er et arbejdsredskab, som vi i Solsikken bruger i vores daglige arbejde med børnene. Det er vores opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn mulighed for at udvikle sig inden for de 6 temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Social udvikling Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og natur fænomener Kultur. Vi har i Solsikkens børnehave arbejdet med lærerplanerne siden 2005 og har i høj grad implementeret dem i dagligdagen og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at skabe inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Læreplanerne har i været med til at højne og skabe den pædagogiske dialog. Lærerplanerne tager udgangspunkt i Solsikkens hverdagsliv, da der er læring i stort set det vi foretager os i det daglige..det kan være praktisk arbejde med dyrene, på legepladsen, borddækning m.m. Vi arbejder på at gøre vores hverdag så genkendelig og forudsigelig som muligt, for børn som voksne. Vi laver naturligvis og spontane aktiviteter og følger børnenes initiativer. Udgangspunktet med de pædagogiske læreplaner er at det der står er et billede på det man ser, føler og oplever, når havelågen åbnes og man træder ind i Solsikkens Børnehave. Velkommen. God læselyst Personalet i Solsikken.

3 Solsikken: Vi ser os selv som en rummelig institution, der kan give børn med særlige behov den plads, rum og støtte der skal til, for at de kan inkluderes i hverdagen. Medarbejderne i børnehaven får løbende efteruddannelse som f.eks. som f.eks. AKT, ICDP, sprogkurser m.m. Og vi deltager i aktuelle temadage. Størstedelen af medarbejderne har været på ICDP kursus, et ressource program der tager udgangspunkt i det der går godt og relationen mellem bla. Barn og voksen. Uddannelses projekt: Dagtilbud har i perioden iværksat tre uddannelsesprojekter for på daginstitutionsområdet for henholdsvis pædagogmedhjælpere, pædagoger og ledere. Alle uddannelsesprojekterne har til formål at understøtte implementeringen delpolitik for dagtilbud Det er for børn i daginstitutionerne. Uddannelsesprojekterne for pædagogmedhjælpere og pædagoger iværksættes som jobrotationsprojekter. Det indebærer, at ledige afløser i daginstitutionerne, mens personalet er på uddannelse. I Solsikken har medhjælperne og lederne været af sted. Efter sommerferien 2014 starter pædagogerne på deres del af efteruddannelsen, de har mulighed for at vælge mellem Pædagogisk Udviklingsarbejde og Inklusion. I den forbindelse er Inklusion et gennemgående tema i børnehaven i 2014 og fremover. Vi er i fuld gang med at lave en inklusions strategi, der sikre alle børn i Solsikken er en del af fællesskabet. Det er en løbende proces, der gør at vi som institution hele tiden er opmærksomme på at ændre vores pædagogiske praksis, indretning med mere i forhold til den aktuelle børnegruppe.

4 Indsats over for børn med særlige behov. Overordnet mål er: At Solsikkens pædagogiske lærerplaner, skal skabe de bedste betingelser for, at børn kan udvikle sig og lære sig selv og verdenen at kende. Der er fokus på: - Børn med forskellige vanskeligheder og handicaps. - Børn der ikke får støtte og opbakning hjemmefra. - At inkluderer børn med særlige behov. Disse børn skal derfor have mulighed for: - At ind gå i den samme hverdag som de andre børn, med udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer. - At få samme udfordringer som andre børn, med udgangspunkt i den elkelte.. Det gør vi ved at: - Børn med særlige behov får samme tilbud som andre børn, med udgangspunkt i barnets virkelighed. - At vi søger råd og vejledning hvor det er muligt. - Vi bruger naturen rundt om Solsikkegård hver dag, hvilket gør at vi har plads til Store armbevægelser - Arbejder med relationen mellem voksen - barn og barn barn. - Arbejder differenceret med børnene. - Arbejde i små grupper, der giver plads til det enkelte barn - Vi arbejder med at være tydelige voksne og skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag. En hverdag som børn med særlige behov klart kan profitere af. Samarbejdspartnere: Vi har en række samarbejdspartnere, som vi i det daglige bruger når vi har brug for råd og vejledning. Tværfagligt center: - Psykolog og talepædagog, fysioterapeut / ergoterapeut

5 Vi har mulighed for at få konsulentbistand med tværfaglige samarbejdsparter, 4-6 gange årligt, hvor vi anbefaler at forældrene deltager. - Børnehaven får 2 gange om måneden besøg af Christina Damgaard, der er tværfaglig medarbejder på Søndermarken. Christina giver sparring til medarbejderne, forældre m.v. Som har brug for det i forhold til bla. Familieafdelingen. - Forældre har mulighed for Åben rådgivning: Tværfagligt center står også for visitationen af støttepædagoger og småbørnskonsulenter. Det er børnehaven der ansøger med forældre accept og i samarbejde med småbørnskonsulent. Vi har i Solsikken vores egen sprogpædagog, som sprogstimulerer 2 sprogede børn og giver råd og vejledning til medarbejderne i børnehaven. På tværsgruppen på Søndermarken: Er et team, hvor medarbejdere og forældre kan komme og vende problematikker vedrørende børn. I teamet sidder skolelederen, en socialfaglig medarbejder, en sundhedsplejerske, familiekonsulent fra familieafdelingen og en psykolog. Familieafdelingen: Alle børn har en familierådgiver, hvis der er brug for dette. Tidlighjælp: er et tilbud til familier som har brug for råd og vejledning hjemme, der kan ansøges via børnehaven eller man kan selv kontakte. I tidlighjælp er der 2 psykologer og sundhedsplejersker tilknyttet.

6 Alsidig Personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter: - En omverden der er lydhør og medlevende. - Voksne der anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. - Autentiske voksne der viser ægte følelser. - At barnet er inkluderet i fællesskabet. I dette sociale fællesskab udvikles barnets Personlighed over tid. Overordnede mål for alle børn: - At være medlem af en gruppe og en fælleskultur. - At være medskaber af grupper og en fælles kultur. - At udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det vil vi gøre ved at: - Lægge vægt på at øge barnets selvværd. - Ser og anerkender det enkelte barn. - Ser hinanden. - Lægger mærke til hinanden. - Sætter ord på følelser. - Hjælper hinanden. - Lytter til hinanden. - Roser hinanden - Arbejde aldersintegreret i perioder. - Storegruppe /førskolegruppe Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og være med til at bestemme, og hvor alle bliver set. - Vi snakker om de ting børnene oplever, eller har oplevet. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur... - Arbejder gruppevis og på tværs

7 Alsidig personlighedsudvikling. (Forsat) - Vi arbejder med projekter, i gruppen og sammen hele børnehaven. - Vi tager på Koloni. (fællesskab) - Børnene har deres mappe, hvor vi kommer billeder i og hvor forældre kommer billeder i kobler hjem og børnehave. Succeskriterium: (Tegn) Når vi ser tegn på at: - Alle børn føler sig som en del af fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At børnene kan sige fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. Dokumentation: - Børn der glæder sig til at komme i børnehave. - Barnets mappe. - Billeder/plancher. - Glade og sprudlende børn i hverdagen. Evaluering: Sker på stuemøder, hvor et punkt på dagsordnen altid er børn. Her laves der handleplaner for de enkelte børn, relations skemaer og vækstmodeller. m.m. - Det enkelte barns udvikling. - Venskaber. - Selvstændighed. - Selvværd.

8 Sociale kompetencer: Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. i venskaber, grupper, kultur og sammen med voksne. I samspillet mellem relationerne og social kompetence indgår tre komponenter: empati, tilknytning og sociale færdigheder. Overordnede mål for alle børn: - Barnet anerkendes og respekteres - Barnet oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne - Børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltager i demokratiske processer. - At alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet Det vil vi gøre ved at: Børnene får nogle almene samværsformer, med i rygsækken: - De voksne er gode rollemodeller. - Indsigt i nogle af livets spilleregler. - Opmuntres til selvhjulpenhed. (tøj og toilet) - Se hinanden. - Deltagelse i daglige gøremål, som oprydning m.m. - Lægge mærke til hinanden. - Hjælper hinanden - Lytte til hinanden/vise hensyn/respektere hinanden. - Rose hinanden - Betænksomhed - Samarbejde - At gøre godt igen - blive gode venner.

9 Sociale kompetencer(fortsat) - Sætter ord på følelser. - Ro til at hvile i en følelse - Det er ok at være: - Ked af det. - Trist. - Vred - Glad Fokus på fællesskaber/venskaber, da der ligger stor styrke i fællesskabsfølelsen, - at være en del af noget. Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og bestemme aktivitet/sang. - Venter på tur. - Spiller spil. - Leger lege. - Snakker om de ting børnene har oplevet, hjemme og i børnehaven. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur m.m. - Grønne spirer temaer og aktiviteter i hele børnehaven. - Vi tager på Koloni (fællesskab). - Barnets mapper, med billeder af vores oplevelser sammen, barnets oplevelser hjemme m.m. - Fortællerkasse(Stuehuset) - Skabe fælles historie - det er vores børnehave. - Hver enkelt skal føle, at det er vigtigt at netop han/hun er der. - Vi opfordrer og giver gode råd til forældrene om Legeaftaler i fritiden. - Legepladsdage, høstfester traditioner med forældredeltagelse. Succeskriterium: - At børnene forstår de sociale spilleregler. - At børnene i stigende grad bliver selvhjulpne, - At alle børn føler sig som en del af et fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At barnet har en god ven i børnehaven.

10 - At børnene kan sige til og fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. - Børnene leger sammen i fritiden - Forældreinvolvering i legeaftaler. Socialekompetencer(fortsat) Evaluering: Evalueringer af projekter sker på personalemøder, stuemøder og udvalgsmøder. På stuemøder er børnene et fastpunkt og herud fra lægges der handleplaner i forhold til de enkelte børn. Sociogrammer. Billeder af dagligdagen. Venskaber - har alle børn en bedste ven? Fællesskab - en fælles historie. Er det blevet til vores børnehave??

11 Sprog. Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sprog skaber kontakt, og det er vigtigt at træne dialogen, så barnet i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i fælles aktiviteter. Sproget er en forudsætning for at barnet kan blive klogere på livet og løse udfordringer og konflikter. Den voksne skal lytte til børnene med forståelse og anerkendelse, så barnet frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. Overordnede mål: - At skabe et sprogligt miljø, der understøtter sprogtilegnelsen. - At udvikle sproget i alle hverdagens aktiviteter. - At blive udfordret sprogligt og kreativt. - At Støttes /udvikle barnets/børnenes nysgerrighed for tegn og symboler. - At have adgang til kommunikationsmidler/it - At forældrene involveres i sprogarbejdet Sprogpakken. - At bruge dialogisk læsning som redskab. Det vil vi gøre ved at: - Vi taler med, ikke til. - Snakke om hvad der skal ske, hvad der er sket - Vi sætter ord på det vi gør. - Vi sætter ord på følelser. - Vi er rollemodeller. - Vi arbejder i små grupper - Vi bruger sproget som kontakt middel. - Vi er opmærksomme på tilegnelse af dansk som andet sprog. - Vi øver os i at bruge dialogisk læsning som redskab. - Daglig samling der giver mulighed for dialog.

12 - Vi bruger it som redskab til sprogudvikling.(ipads/pc) - Arbejder med piktogrammer ord og billeder i hverdagen. - Have fokus på samværsformer og hvordan vi snakker sammen og til hinanden. - respekt - Informere nye forældre om mulighederne i sprogpakken. - Etablere sproggrupper på tværs af grupperne Aktiviteter: - Bruger rim og remser. - Læse højt. - Fortællinger. - Nameing. (sætter ord til handling) - Teater. - Leg. - Sang og fagtlelege. - Bevægelses lege. - Daglig samling. - Gentagelser. - Spiller spil. - Første hånds oplevelser. - Arbejde i små grupper med sprogstimulering. - Hænger tal og bogstaver op. - Piktogrammer. - Sprogstimulerende spil på f.eks. ipads og PC Succeskriterie: - Når barnet bruger sproget som kommunikations middel. - Har udviklet et ordforråd og forståelse for kommunikation. - At barnet leger med ordene/sproget - At de har lysten og interessen for bogstaver og tal. Dokumentation:

13 - Sangbøger. - Barnets mappe. - Billeder. Evaluering: - Tilbud om sprog screening til 3 årige ny sprogpakke Tras modellen. - Forældresamtaler/ Personalemøder. - Det enkelte barns sproglige og begrebsmæssige udvikling. - Samarbejde med Talepædagog.

14 Natur og naturfænomener. Udgangspunktet for at forstå verden, er også forståelse af den natur mennesker lever i og har ansvar for. Natur og miljø stimulerer menneskets trang til at forstå og undersøge, hvad der forgår. I naturen, har barnet mulighed for at håndtere og få førstehåndsoplevelser med dyr, planter samt omforme den efter egne behov, samt tage den til sig. At børnene møder voksne som er vidende og medoplevende og som giver hjælp til at stille spørgsmål. Overordnede mål: - At opleve glæde ved naturen og udvikle respekten for natur og miljø. - At opleve/erfare naturen som rum for leg og fantasi. - Få forskellige erfaringer med natur og naturfænomener, og opleve naturen som rum til udforskning af verden. Det gør vi ved at: - Skabe grundlaget for interessen i naturen. - Vi arbejder med Grønne spirer projekter hvert år - Give tid til at barnet oplever naturen som et godt sted for leg og fantasi. - Give tid til at standse op, være undrende og undersøgende. - Vi som voksne er gode rollemodeller. - Være vidende og oplevende voksne. - Bruger naturen som ekstra rum. - Snakke om hvordan man skal behandle naturen, dyrene m.m. - bruger de 4 årstider. - Arbejde med førstehåndsoplevelser. - Brug af krop og sanser. - Oplagt til historie fortællinger troldesten, saltkværnen m.m. - Svare på spørgsmål. - Være eksperimenterende

15 - Støtte i at kunne kategorisere og systematisere omverdenen (f.eks. modsætnings par, relative begreber, tal og mængder.) - Møde teknik i hverdagen. - Bruge it/ipads til opslag m.m. når vi er på ture og på legepladsen til svar Aktiviteter: - Grønnespirer projekter hejse det grønne flag. - Vi bruger den natur vi omkring os hver dag. - Ture: Skov, strand, eng, hede, bæk m.m. - Implementeret fra jord til bord i hverdagen. - Affaldssortering i hverdagen samle affald i naturen. - Børnene lærer at passe og pleje dyrene vi har i børnehaven. - Vi sylte og laver mad over bål. - Arbejder med naturens materialer. - Vi laver eksperimenter, bygger, konstruerer ved brug af naturens materialer - Vi har glas m.m. til at samle og iagttage dyrene vi finder i. - Støtte i at kunne kategorisere og systematisereomverdenen, gennem legen. (F.eks. stor, større størst, tal og mængder, mange kogler/få kogler, hurtig/langsom, Kimslege, snakker årsag/virkning). - Bygge, konstruerer, med naturens materialer og i værkstedet. - Møde teknik i hverdagen. børnene deltager - I køkkenet når der skal laves mad og hjælper til når der skal repareres og bygges på legepladsen m.m. Succeskriterium: Vi har skabt grundlaget for Interesse, Respekt og ansvar for naturen. Barnet er igangsætter og bruger legen og fantasien i naturmiljøet. Barnet stiller undrende spørgsmål Dokumentation: - Vi hejser det grønne flag på gårdspladsen. - Arbejder bevidst på at dokumentere på legepladsen, og i medierne. - Vores Grønne spirer projekter bliver implementeret i hverdagen. - Billeder - Plancher

16 Natur og naturfænomener(fortsat) Evaluering: - Vi ser på hvordan børnene bruger naturen, dyrene, o.s.v. - Løbende sammen med børnene - Oplæg på stuemøder og personalemøder. - Ved brug af blandt andet Smtte modellen.

17 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er et redskab til at erobre verdenen med. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, uholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig optimalt. Krop og bevægelse er også en sanselig tilgang til verdenen. Overordnede mål: Med dette som udgangspunkt skal barnet have mulighed for at: - Opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse. - Kunne styrke deres sundhed. - Aktivt kunne udforske og tilegne sig verdenen gennem alle sanser. - Kende kroppens funktioner og udvikle respekt for egen og andres kropslighed. Det gør vi ved at: - De voksne er opmærksomme, ser og roser barnet når det mestre nye udfordringer. - Arbejder på at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. - Snakker om almen hygiejne. - Have fokus på det enkelte barns motoriske udvikling. - Stimulere børnene grov og finmotorisk i de aktiviteter vi planlægger/sætter i gang. - Vores legeplads udvikles løbende, så den indbyder til bevægelse. - Barnet får en opfattelse af sig selv kropsligt. F.eks. hvordan ser jeg ud. - Skabe tid og rum såvel inde som ude til bevægelse. - Lærer børnene at tyde og forstå andres kropssprog. - Lærer at respektere hinanden. - Bruger alle kropslige sanser. - Bruger Puderum - Bruger Salen i klubben. - Ture ud af huset og på legepladsen - Fokus på kost, børnene er med i køkkenet når der laves eftermiddagsmad. - Vejleder forældrene i at lave sunde madpakker.

18 Maddage, mad på bål m.m. - Kostprojekter. - Har fokus på børn der ikke bevæger sig. - Har fokus på børn der er disponible for overvægt. - Har seksualpolitik se bagerst. Aktiviteter: - Bruger legepladsen og nærmiljøet til krop og bevægelse motorikbane. - Leg og bevægelse i salen. - Kreative værkstedsaktiviteter - Grovværksted/udeværksted med mulighed for at hamre, save og snitte. - Ture ud i det blå, vand, skrænter, skov m.m. - Perioder med morgengymnastik - Socialelege - regllege, sanglege, rytmik og samling m.m. - Projekter som: Her bor jeg, kost og kroppen m.m. - Sanselege. - Deltagelse i hverdagens gøremål, på bla. Legepladsen og omkring dyrene f.eks. at flytte blade, feje fliser, køre trillebøre, rydde op m.m. Dokumentation: - Motorisk dygtige børn. - Billeder - Plancher - Iagttagelser - Nye og spændende legeredskaber på legepladsen. Succeskriterium (tegn) - Der er mulighed for motorisk udfoldelser ude og inde. - Motorisk dygtige børn - Når børnene selv bruger tid på de rammer vi har sat og selv finder på. - At børnene har alderssvarende grov og finmotoriske færdigheder. - Børnene er glade for at bevæge sig og kan lide at bruge kroppen. At børnene drager hverdagen ind i legen. - At børnene selv sætter bevægelses lege i gang. - At barnet har kendskab til kroppen og den s funktioner. - Respekt for hinanden og hinandens udseende. vi er alle forskellige. - Barnet kender egne og kan læse andres grænser.

19 Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er udtryk for menneskers forståelse og tilgang til verdenen. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egen kulturelle rødder. Overordnede mål: - Møde voksne der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer. - Have adgang til materialer, redskaber og moderne medier. - Deltage i kulturelle traditioner. - Besøger lokale museer, biblioteket, Økolariet og andre kulturelle tilbud. Det gør vi ved at: - De voksne er gode rollemodeller - De voksne bidrager til kulturel kapital. - Inddrage børnenes forskellige kulturelle baggrunde i dagligdagen - Sætte rammer, aktiviteter, projekter og temaer der lægger op til forskellige Kulturelle udtryksformer. - Arbejde med normsæt, etik og moral- Fri leg i små rum f. eks musikrummet, dukkekrog m.m. - Have IT stående fremme - Se forestillinger og snakker om den. - Tager på museer. - Børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer - Traditioner genkendelses glæde. - Sang, musik og dans er en del af vores hverdag - Bruge biblioteket - Læse bøger, rim og remser m.m. - Vi bruger it/ipads, til opsalg, m.m. - Vi har traditioner i børnehaven

20 Aktiviteter:(kulturelle udtryksformer fortsat) - Daglige samlinger rim og remser, læsning og sang. - Lave egne forestillinger. - Synliggøre børnenes kunst - Følge børnenes initiativer - Snakker om forskellige kulturer - Årstidsbestemte traditioner - Åben for kulturelle tilbud ude fra. - Have værkstedsaktiviteter - Inddrager naturen i vores hverdag. - Her bor jeg projekt - Mapper med billeder hjemmefra og i børnehaven. - Vores årlige koloni. Succeskriterium. - Børnene udviser respekt og forståelse for forskellighed - Børnene oplever fælles fodslag - Udtryksformer i deres frie leg/aktiviteter. - Børnene bruger de rammer vi stiller til rådighed - Børnene kender til traditioner genkendelses glæde - Børnene har kendskab til forskellige kunstarter og musik. - Børnene har kendskab til computer inden skolestart. Dokumentation: - Verdens/danmarkskort hvor kommer jeg fra? - Plancher af forskellige materialer - Synliggøre traditionerne, ved at højtidelig gøre dem. - Billeder - Iagttagelser - Forældrearrangementer/møder - Ferniseringer m.m. Evaluering: - På personalemøder med smttemodellen. - Ser vi det samme?? - Bruger vi hinandens forskellighed?? (ser vi personalets forcer frem for begrænsninger.)

21 Solsikkens seksualpolitik (udarbejdet af medarbejdere i børnehaven i 2012) Vi har valgt at Solsikkens seksualpolitik, er en del af vores læreplaner, idet der her beskrives hvordan vi arbejder med børn og deres seksualitet. Baggrund: I solsikken lægger vi vægt på at børnene har en naturlig seksualitet og dermed er nygerrige på at undersøge kroppen og forskelle på drenge og piger. Når I i dagligdagen oplever disse lege er vi derfor opmærksomme på i hvilken omfang legen har betydning. Vi vægter vores ord og i talesætter legen, for at undgå at gøre barnet forkert. De lege kalder vi numselege der er helt klare regler for disse lege: 1. Ingen må tvinge andre børn til at deltage ligeværdighed. 2. Børnene må gerne kigge på hinandens forskelligheder. 3. Der må ikke røres ved hinandens kønsdele. 4. Der er forbudt at putte noget op i numsen på hinanden. Når vi som voksne oplever disse lege beder vi børnene tage tøjet på igen, Hvorefter vi på en anerkendende måde tager en snak med barnet/børnene om situationen. Formål: At vi har en naturlig tilgang til barnets almene seksualitet, samt opmærksom på hvis vi oplever faresignaler på seksuelle overgreb. Vi som personalegruppe bruger hinanden til sparring i situationer hvor vi bliver i tvivl omkring barnets adfærd. Målgruppe: Seksuel politikken retter sig mod alle parter i Solsikkens børnehave. - Børn - Forældre - Personale.

22 Definition på seksuelt overgreb: Kilde SISO - Den voksne udnytter barnets tillid - Det seksuelle overgreb krænker barnet s integritet - Det er en handling som barnet ikke kan forstå eller misforstår og som barnet ikke er moden til at give samtykke til. - Det seksuelle overgreb er et utryk for den voksnes behov, og på den voksnes betingelser, eller udtryk for børn der udsætter andre børn seksuel grænseoverskridende adfærd. - Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Generelt: Vi er opmærksomme på at vores fysiske kontakt med børene er så naturlig som muligt. I hverdagen er det vigtigt at børnene får et knus og et kram. Lige som børnene har behov for at sidde på skødet både i forhold til almen omsorg og trøst. I dagligdagen arbejder vi med åbne døre, hvilket blandt andet vil sige at bleskift og ved toilet besøg er døren altid åben. For at sikre både barn og voksen. I forhold til de største børn i børnehaven (Storegruppe), snakker vi om at man går alene på toilettet og at det er ok at lukke døren. Vi bruger ikke kærester i barn/voksen relation men gode venner. At børnene som minimum har underbukser og T-shirt på når der bades på legepladsen og stranden. Når vi er på koloni står døren til gangen som minimum åben. I det daglige snakker vi om kroppen og forskelle på kroppen. Vi lærer børnene at sige til og fra. I Solsikken taler vi pænt til og med hinanden, kalder tingene for det de er, f.eks. Tissemand og tissekone. Påklædning.

23 Medarbejderne er anstændigt påklædt punkt tilføjes i personalepolitik. Med anstændigt menes, tøj der ikke virker provokerende og anstødene for kollegaer, forældre og børn. Strategi for implementering. Medarbejdere bliver gjort bekendt med Solsikkens seksualpolitik ved ansættelse og får af vide hvor man kan hente yderligere information. Sekualpolitikken bliver taget op på personalemøder minimum en gang om året eller efter behov. Sekualpolitikken er ligeledes forelagt forældrebestyrelsen, ligesom den er synlig på Solsikkens hjemmeside til resten af forældregruppen. Alle ansatte har et ansvar for at passe godt på sig selv og være bevidste om handlinger der kan misforstås og dermed mistænkeliggøre vedkommende. Hvis der sker et overgreb eller der rettes mistanke mod en ansat, er lederen forpligtet til at handle ud for Vejle kommunes handleplan for seksuelle overgreb mod børn. (Findes på kommunens hjemmeside.)

24

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I 2004 vedtog folketinget en lov, der gjorde det obligatorisk for alle daginstitutioner, at udarbejde en pædagogisk læreplan. Denne skal beskrive og dokumentere, hvordan man i institutionen

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere