Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Email:annje@vejle.dk"

Transkript

1 Solsikkens børnehave Grønlandsvej Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk

2 Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark, skal lave pædagogiske lærerplaner. Lærerplanerne er et arbejdsredskab, som vi i Solsikken bruger i vores daglige arbejde med børnene. Det er vores opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn mulighed for at udvikle sig inden for de 6 temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Social udvikling Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og natur fænomener Kultur. Vi har i Solsikkens børnehave arbejdet med lærerplanerne siden 2005 og har i høj grad implementeret dem i dagligdagen og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at skabe inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Læreplanerne har i været med til at højne og skabe den pædagogiske dialog. Lærerplanerne tager udgangspunkt i Solsikkens hverdagsliv, da der er læring i stort set det vi foretager os i det daglige..det kan være praktisk arbejde med dyrene, på legepladsen, borddækning m.m. Vi arbejder på at gøre vores hverdag så genkendelig og forudsigelig som muligt, for børn som voksne. Vi laver naturligvis og spontane aktiviteter og følger børnenes initiativer. Udgangspunktet med de pædagogiske læreplaner er at det der står er et billede på det man ser, føler og oplever, når havelågen åbnes og man træder ind i Solsikkens Børnehave. Velkommen. God læselyst Personalet i Solsikken.

3 Solsikken: Vi ser os selv som en rummelig institution, der kan give børn med særlige behov den plads, rum og støtte der skal til, for at de kan inkluderes i hverdagen. Medarbejderne i børnehaven får løbende efteruddannelse som f.eks. som f.eks. AKT, ICDP, sprogkurser m.m. Og vi deltager i aktuelle temadage. Størstedelen af medarbejderne har været på ICDP kursus, et ressource program der tager udgangspunkt i det der går godt og relationen mellem bla. Barn og voksen. Uddannelses projekt: Dagtilbud har i perioden iværksat tre uddannelsesprojekter for på daginstitutionsområdet for henholdsvis pædagogmedhjælpere, pædagoger og ledere. Alle uddannelsesprojekterne har til formål at understøtte implementeringen delpolitik for dagtilbud Det er for børn i daginstitutionerne. Uddannelsesprojekterne for pædagogmedhjælpere og pædagoger iværksættes som jobrotationsprojekter. Det indebærer, at ledige afløser i daginstitutionerne, mens personalet er på uddannelse. I Solsikken har medhjælperne og lederne været af sted. Efter sommerferien 2014 starter pædagogerne på deres del af efteruddannelsen, de har mulighed for at vælge mellem Pædagogisk Udviklingsarbejde og Inklusion. I den forbindelse er Inklusion et gennemgående tema i børnehaven i 2014 og fremover. Vi er i fuld gang med at lave en inklusions strategi, der sikre alle børn i Solsikken er en del af fællesskabet. Det er en løbende proces, der gør at vi som institution hele tiden er opmærksomme på at ændre vores pædagogiske praksis, indretning med mere i forhold til den aktuelle børnegruppe.

4 Indsats over for børn med særlige behov. Overordnet mål er: At Solsikkens pædagogiske lærerplaner, skal skabe de bedste betingelser for, at børn kan udvikle sig og lære sig selv og verdenen at kende. Der er fokus på: - Børn med forskellige vanskeligheder og handicaps. - Børn der ikke får støtte og opbakning hjemmefra. - At inkluderer børn med særlige behov. Disse børn skal derfor have mulighed for: - At ind gå i den samme hverdag som de andre børn, med udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer. - At få samme udfordringer som andre børn, med udgangspunkt i den elkelte.. Det gør vi ved at: - Børn med særlige behov får samme tilbud som andre børn, med udgangspunkt i barnets virkelighed. - At vi søger råd og vejledning hvor det er muligt. - Vi bruger naturen rundt om Solsikkegård hver dag, hvilket gør at vi har plads til Store armbevægelser - Arbejder med relationen mellem voksen - barn og barn barn. - Arbejder differenceret med børnene. - Arbejde i små grupper, der giver plads til det enkelte barn - Vi arbejder med at være tydelige voksne og skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag. En hverdag som børn med særlige behov klart kan profitere af. Samarbejdspartnere: Vi har en række samarbejdspartnere, som vi i det daglige bruger når vi har brug for råd og vejledning. Tværfagligt center: - Psykolog og talepædagog, fysioterapeut / ergoterapeut

5 Vi har mulighed for at få konsulentbistand med tværfaglige samarbejdsparter, 4-6 gange årligt, hvor vi anbefaler at forældrene deltager. - Børnehaven får 2 gange om måneden besøg af Christina Damgaard, der er tværfaglig medarbejder på Søndermarken. Christina giver sparring til medarbejderne, forældre m.v. Som har brug for det i forhold til bla. Familieafdelingen. - Forældre har mulighed for Åben rådgivning: Tværfagligt center står også for visitationen af støttepædagoger og småbørnskonsulenter. Det er børnehaven der ansøger med forældre accept og i samarbejde med småbørnskonsulent. Vi har i Solsikken vores egen sprogpædagog, som sprogstimulerer 2 sprogede børn og giver råd og vejledning til medarbejderne i børnehaven. På tværsgruppen på Søndermarken: Er et team, hvor medarbejdere og forældre kan komme og vende problematikker vedrørende børn. I teamet sidder skolelederen, en socialfaglig medarbejder, en sundhedsplejerske, familiekonsulent fra familieafdelingen og en psykolog. Familieafdelingen: Alle børn har en familierådgiver, hvis der er brug for dette. Tidlighjælp: er et tilbud til familier som har brug for råd og vejledning hjemme, der kan ansøges via børnehaven eller man kan selv kontakte. I tidlighjælp er der 2 psykologer og sundhedsplejersker tilknyttet.

6 Alsidig Personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter: - En omverden der er lydhør og medlevende. - Voksne der anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. - Autentiske voksne der viser ægte følelser. - At barnet er inkluderet i fællesskabet. I dette sociale fællesskab udvikles barnets Personlighed over tid. Overordnede mål for alle børn: - At være medlem af en gruppe og en fælleskultur. - At være medskaber af grupper og en fælles kultur. - At udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det vil vi gøre ved at: - Lægge vægt på at øge barnets selvværd. - Ser og anerkender det enkelte barn. - Ser hinanden. - Lægger mærke til hinanden. - Sætter ord på følelser. - Hjælper hinanden. - Lytter til hinanden. - Roser hinanden - Arbejde aldersintegreret i perioder. - Storegruppe /førskolegruppe Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og være med til at bestemme, og hvor alle bliver set. - Vi snakker om de ting børnene oplever, eller har oplevet. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur... - Arbejder gruppevis og på tværs

7 Alsidig personlighedsudvikling. (Forsat) - Vi arbejder med projekter, i gruppen og sammen hele børnehaven. - Vi tager på Koloni. (fællesskab) - Børnene har deres mappe, hvor vi kommer billeder i og hvor forældre kommer billeder i kobler hjem og børnehave. Succeskriterium: (Tegn) Når vi ser tegn på at: - Alle børn føler sig som en del af fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At børnene kan sige fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. Dokumentation: - Børn der glæder sig til at komme i børnehave. - Barnets mappe. - Billeder/plancher. - Glade og sprudlende børn i hverdagen. Evaluering: Sker på stuemøder, hvor et punkt på dagsordnen altid er børn. Her laves der handleplaner for de enkelte børn, relations skemaer og vækstmodeller. m.m. - Det enkelte barns udvikling. - Venskaber. - Selvstændighed. - Selvværd.

8 Sociale kompetencer: Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. i venskaber, grupper, kultur og sammen med voksne. I samspillet mellem relationerne og social kompetence indgår tre komponenter: empati, tilknytning og sociale færdigheder. Overordnede mål for alle børn: - Barnet anerkendes og respekteres - Barnet oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne - Børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltager i demokratiske processer. - At alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet Det vil vi gøre ved at: Børnene får nogle almene samværsformer, med i rygsækken: - De voksne er gode rollemodeller. - Indsigt i nogle af livets spilleregler. - Opmuntres til selvhjulpenhed. (tøj og toilet) - Se hinanden. - Deltagelse i daglige gøremål, som oprydning m.m. - Lægge mærke til hinanden. - Hjælper hinanden - Lytte til hinanden/vise hensyn/respektere hinanden. - Rose hinanden - Betænksomhed - Samarbejde - At gøre godt igen - blive gode venner.

9 Sociale kompetencer(fortsat) - Sætter ord på følelser. - Ro til at hvile i en følelse - Det er ok at være: - Ked af det. - Trist. - Vred - Glad Fokus på fællesskaber/venskaber, da der ligger stor styrke i fællesskabsfølelsen, - at være en del af noget. Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og bestemme aktivitet/sang. - Venter på tur. - Spiller spil. - Leger lege. - Snakker om de ting børnene har oplevet, hjemme og i børnehaven. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur m.m. - Grønne spirer temaer og aktiviteter i hele børnehaven. - Vi tager på Koloni (fællesskab). - Barnets mapper, med billeder af vores oplevelser sammen, barnets oplevelser hjemme m.m. - Fortællerkasse(Stuehuset) - Skabe fælles historie - det er vores børnehave. - Hver enkelt skal føle, at det er vigtigt at netop han/hun er der. - Vi opfordrer og giver gode råd til forældrene om Legeaftaler i fritiden. - Legepladsdage, høstfester traditioner med forældredeltagelse. Succeskriterium: - At børnene forstår de sociale spilleregler. - At børnene i stigende grad bliver selvhjulpne, - At alle børn føler sig som en del af et fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At barnet har en god ven i børnehaven.

10 - At børnene kan sige til og fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. - Børnene leger sammen i fritiden - Forældreinvolvering i legeaftaler. Socialekompetencer(fortsat) Evaluering: Evalueringer af projekter sker på personalemøder, stuemøder og udvalgsmøder. På stuemøder er børnene et fastpunkt og herud fra lægges der handleplaner i forhold til de enkelte børn. Sociogrammer. Billeder af dagligdagen. Venskaber - har alle børn en bedste ven? Fællesskab - en fælles historie. Er det blevet til vores børnehave??

11 Sprog. Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sprog skaber kontakt, og det er vigtigt at træne dialogen, så barnet i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i fælles aktiviteter. Sproget er en forudsætning for at barnet kan blive klogere på livet og løse udfordringer og konflikter. Den voksne skal lytte til børnene med forståelse og anerkendelse, så barnet frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. Overordnede mål: - At skabe et sprogligt miljø, der understøtter sprogtilegnelsen. - At udvikle sproget i alle hverdagens aktiviteter. - At blive udfordret sprogligt og kreativt. - At Støttes /udvikle barnets/børnenes nysgerrighed for tegn og symboler. - At have adgang til kommunikationsmidler/it - At forældrene involveres i sprogarbejdet Sprogpakken. - At bruge dialogisk læsning som redskab. Det vil vi gøre ved at: - Vi taler med, ikke til. - Snakke om hvad der skal ske, hvad der er sket - Vi sætter ord på det vi gør. - Vi sætter ord på følelser. - Vi er rollemodeller. - Vi arbejder i små grupper - Vi bruger sproget som kontakt middel. - Vi er opmærksomme på tilegnelse af dansk som andet sprog. - Vi øver os i at bruge dialogisk læsning som redskab. - Daglig samling der giver mulighed for dialog.

12 - Vi bruger it som redskab til sprogudvikling.(ipads/pc) - Arbejder med piktogrammer ord og billeder i hverdagen. - Have fokus på samværsformer og hvordan vi snakker sammen og til hinanden. - respekt - Informere nye forældre om mulighederne i sprogpakken. - Etablere sproggrupper på tværs af grupperne Aktiviteter: - Bruger rim og remser. - Læse højt. - Fortællinger. - Nameing. (sætter ord til handling) - Teater. - Leg. - Sang og fagtlelege. - Bevægelses lege. - Daglig samling. - Gentagelser. - Spiller spil. - Første hånds oplevelser. - Arbejde i små grupper med sprogstimulering. - Hænger tal og bogstaver op. - Piktogrammer. - Sprogstimulerende spil på f.eks. ipads og PC Succeskriterie: - Når barnet bruger sproget som kommunikations middel. - Har udviklet et ordforråd og forståelse for kommunikation. - At barnet leger med ordene/sproget - At de har lysten og interessen for bogstaver og tal. Dokumentation:

13 - Sangbøger. - Barnets mappe. - Billeder. Evaluering: - Tilbud om sprog screening til 3 årige ny sprogpakke Tras modellen. - Forældresamtaler/ Personalemøder. - Det enkelte barns sproglige og begrebsmæssige udvikling. - Samarbejde med Talepædagog.

14 Natur og naturfænomener. Udgangspunktet for at forstå verden, er også forståelse af den natur mennesker lever i og har ansvar for. Natur og miljø stimulerer menneskets trang til at forstå og undersøge, hvad der forgår. I naturen, har barnet mulighed for at håndtere og få førstehåndsoplevelser med dyr, planter samt omforme den efter egne behov, samt tage den til sig. At børnene møder voksne som er vidende og medoplevende og som giver hjælp til at stille spørgsmål. Overordnede mål: - At opleve glæde ved naturen og udvikle respekten for natur og miljø. - At opleve/erfare naturen som rum for leg og fantasi. - Få forskellige erfaringer med natur og naturfænomener, og opleve naturen som rum til udforskning af verden. Det gør vi ved at: - Skabe grundlaget for interessen i naturen. - Vi arbejder med Grønne spirer projekter hvert år - Give tid til at barnet oplever naturen som et godt sted for leg og fantasi. - Give tid til at standse op, være undrende og undersøgende. - Vi som voksne er gode rollemodeller. - Være vidende og oplevende voksne. - Bruger naturen som ekstra rum. - Snakke om hvordan man skal behandle naturen, dyrene m.m. - bruger de 4 årstider. - Arbejde med førstehåndsoplevelser. - Brug af krop og sanser. - Oplagt til historie fortællinger troldesten, saltkværnen m.m. - Svare på spørgsmål. - Være eksperimenterende

15 - Støtte i at kunne kategorisere og systematisere omverdenen (f.eks. modsætnings par, relative begreber, tal og mængder.) - Møde teknik i hverdagen. - Bruge it/ipads til opslag m.m. når vi er på ture og på legepladsen til svar Aktiviteter: - Grønnespirer projekter hejse det grønne flag. - Vi bruger den natur vi omkring os hver dag. - Ture: Skov, strand, eng, hede, bæk m.m. - Implementeret fra jord til bord i hverdagen. - Affaldssortering i hverdagen samle affald i naturen. - Børnene lærer at passe og pleje dyrene vi har i børnehaven. - Vi sylte og laver mad over bål. - Arbejder med naturens materialer. - Vi laver eksperimenter, bygger, konstruerer ved brug af naturens materialer - Vi har glas m.m. til at samle og iagttage dyrene vi finder i. - Støtte i at kunne kategorisere og systematisereomverdenen, gennem legen. (F.eks. stor, større størst, tal og mængder, mange kogler/få kogler, hurtig/langsom, Kimslege, snakker årsag/virkning). - Bygge, konstruerer, med naturens materialer og i værkstedet. - Møde teknik i hverdagen. børnene deltager - I køkkenet når der skal laves mad og hjælper til når der skal repareres og bygges på legepladsen m.m. Succeskriterium: Vi har skabt grundlaget for Interesse, Respekt og ansvar for naturen. Barnet er igangsætter og bruger legen og fantasien i naturmiljøet. Barnet stiller undrende spørgsmål Dokumentation: - Vi hejser det grønne flag på gårdspladsen. - Arbejder bevidst på at dokumentere på legepladsen, og i medierne. - Vores Grønne spirer projekter bliver implementeret i hverdagen. - Billeder - Plancher

16 Natur og naturfænomener(fortsat) Evaluering: - Vi ser på hvordan børnene bruger naturen, dyrene, o.s.v. - Løbende sammen med børnene - Oplæg på stuemøder og personalemøder. - Ved brug af blandt andet Smtte modellen.

17 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er et redskab til at erobre verdenen med. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, uholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig optimalt. Krop og bevægelse er også en sanselig tilgang til verdenen. Overordnede mål: Med dette som udgangspunkt skal barnet have mulighed for at: - Opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse. - Kunne styrke deres sundhed. - Aktivt kunne udforske og tilegne sig verdenen gennem alle sanser. - Kende kroppens funktioner og udvikle respekt for egen og andres kropslighed. Det gør vi ved at: - De voksne er opmærksomme, ser og roser barnet når det mestre nye udfordringer. - Arbejder på at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. - Snakker om almen hygiejne. - Have fokus på det enkelte barns motoriske udvikling. - Stimulere børnene grov og finmotorisk i de aktiviteter vi planlægger/sætter i gang. - Vores legeplads udvikles løbende, så den indbyder til bevægelse. - Barnet får en opfattelse af sig selv kropsligt. F.eks. hvordan ser jeg ud. - Skabe tid og rum såvel inde som ude til bevægelse. - Lærer børnene at tyde og forstå andres kropssprog. - Lærer at respektere hinanden. - Bruger alle kropslige sanser. - Bruger Puderum - Bruger Salen i klubben. - Ture ud af huset og på legepladsen - Fokus på kost, børnene er med i køkkenet når der laves eftermiddagsmad. - Vejleder forældrene i at lave sunde madpakker.

18 Maddage, mad på bål m.m. - Kostprojekter. - Har fokus på børn der ikke bevæger sig. - Har fokus på børn der er disponible for overvægt. - Har seksualpolitik se bagerst. Aktiviteter: - Bruger legepladsen og nærmiljøet til krop og bevægelse motorikbane. - Leg og bevægelse i salen. - Kreative værkstedsaktiviteter - Grovværksted/udeværksted med mulighed for at hamre, save og snitte. - Ture ud i det blå, vand, skrænter, skov m.m. - Perioder med morgengymnastik - Socialelege - regllege, sanglege, rytmik og samling m.m. - Projekter som: Her bor jeg, kost og kroppen m.m. - Sanselege. - Deltagelse i hverdagens gøremål, på bla. Legepladsen og omkring dyrene f.eks. at flytte blade, feje fliser, køre trillebøre, rydde op m.m. Dokumentation: - Motorisk dygtige børn. - Billeder - Plancher - Iagttagelser - Nye og spændende legeredskaber på legepladsen. Succeskriterium (tegn) - Der er mulighed for motorisk udfoldelser ude og inde. - Motorisk dygtige børn - Når børnene selv bruger tid på de rammer vi har sat og selv finder på. - At børnene har alderssvarende grov og finmotoriske færdigheder. - Børnene er glade for at bevæge sig og kan lide at bruge kroppen. At børnene drager hverdagen ind i legen. - At børnene selv sætter bevægelses lege i gang. - At barnet har kendskab til kroppen og den s funktioner. - Respekt for hinanden og hinandens udseende. vi er alle forskellige. - Barnet kender egne og kan læse andres grænser.

19 Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er udtryk for menneskers forståelse og tilgang til verdenen. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egen kulturelle rødder. Overordnede mål: - Møde voksne der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer. - Have adgang til materialer, redskaber og moderne medier. - Deltage i kulturelle traditioner. - Besøger lokale museer, biblioteket, Økolariet og andre kulturelle tilbud. Det gør vi ved at: - De voksne er gode rollemodeller - De voksne bidrager til kulturel kapital. - Inddrage børnenes forskellige kulturelle baggrunde i dagligdagen - Sætte rammer, aktiviteter, projekter og temaer der lægger op til forskellige Kulturelle udtryksformer. - Arbejde med normsæt, etik og moral- Fri leg i små rum f. eks musikrummet, dukkekrog m.m. - Have IT stående fremme - Se forestillinger og snakker om den. - Tager på museer. - Børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer - Traditioner genkendelses glæde. - Sang, musik og dans er en del af vores hverdag - Bruge biblioteket - Læse bøger, rim og remser m.m. - Vi bruger it/ipads, til opsalg, m.m. - Vi har traditioner i børnehaven

20 Aktiviteter:(kulturelle udtryksformer fortsat) - Daglige samlinger rim og remser, læsning og sang. - Lave egne forestillinger. - Synliggøre børnenes kunst - Følge børnenes initiativer - Snakker om forskellige kulturer - Årstidsbestemte traditioner - Åben for kulturelle tilbud ude fra. - Have værkstedsaktiviteter - Inddrager naturen i vores hverdag. - Her bor jeg projekt - Mapper med billeder hjemmefra og i børnehaven. - Vores årlige koloni. Succeskriterium. - Børnene udviser respekt og forståelse for forskellighed - Børnene oplever fælles fodslag - Udtryksformer i deres frie leg/aktiviteter. - Børnene bruger de rammer vi stiller til rådighed - Børnene kender til traditioner genkendelses glæde - Børnene har kendskab til forskellige kunstarter og musik. - Børnene har kendskab til computer inden skolestart. Dokumentation: - Verdens/danmarkskort hvor kommer jeg fra? - Plancher af forskellige materialer - Synliggøre traditionerne, ved at højtidelig gøre dem. - Billeder - Iagttagelser - Forældrearrangementer/møder - Ferniseringer m.m. Evaluering: - På personalemøder med smttemodellen. - Ser vi det samme?? - Bruger vi hinandens forskellighed?? (ser vi personalets forcer frem for begrænsninger.)

21 Solsikkens seksualpolitik (udarbejdet af medarbejdere i børnehaven i 2012) Vi har valgt at Solsikkens seksualpolitik, er en del af vores læreplaner, idet der her beskrives hvordan vi arbejder med børn og deres seksualitet. Baggrund: I solsikken lægger vi vægt på at børnene har en naturlig seksualitet og dermed er nygerrige på at undersøge kroppen og forskelle på drenge og piger. Når I i dagligdagen oplever disse lege er vi derfor opmærksomme på i hvilken omfang legen har betydning. Vi vægter vores ord og i talesætter legen, for at undgå at gøre barnet forkert. De lege kalder vi numselege der er helt klare regler for disse lege: 1. Ingen må tvinge andre børn til at deltage ligeværdighed. 2. Børnene må gerne kigge på hinandens forskelligheder. 3. Der må ikke røres ved hinandens kønsdele. 4. Der er forbudt at putte noget op i numsen på hinanden. Når vi som voksne oplever disse lege beder vi børnene tage tøjet på igen, Hvorefter vi på en anerkendende måde tager en snak med barnet/børnene om situationen. Formål: At vi har en naturlig tilgang til barnets almene seksualitet, samt opmærksom på hvis vi oplever faresignaler på seksuelle overgreb. Vi som personalegruppe bruger hinanden til sparring i situationer hvor vi bliver i tvivl omkring barnets adfærd. Målgruppe: Seksuel politikken retter sig mod alle parter i Solsikkens børnehave. - Børn - Forældre - Personale.

22 Definition på seksuelt overgreb: Kilde SISO - Den voksne udnytter barnets tillid - Det seksuelle overgreb krænker barnet s integritet - Det er en handling som barnet ikke kan forstå eller misforstår og som barnet ikke er moden til at give samtykke til. - Det seksuelle overgreb er et utryk for den voksnes behov, og på den voksnes betingelser, eller udtryk for børn der udsætter andre børn seksuel grænseoverskridende adfærd. - Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Generelt: Vi er opmærksomme på at vores fysiske kontakt med børene er så naturlig som muligt. I hverdagen er det vigtigt at børnene får et knus og et kram. Lige som børnene har behov for at sidde på skødet både i forhold til almen omsorg og trøst. I dagligdagen arbejder vi med åbne døre, hvilket blandt andet vil sige at bleskift og ved toilet besøg er døren altid åben. For at sikre både barn og voksen. I forhold til de største børn i børnehaven (Storegruppe), snakker vi om at man går alene på toilettet og at det er ok at lukke døren. Vi bruger ikke kærester i barn/voksen relation men gode venner. At børnene som minimum har underbukser og T-shirt på når der bades på legepladsen og stranden. Når vi er på koloni står døren til gangen som minimum åben. I det daglige snakker vi om kroppen og forskelle på kroppen. Vi lærer børnene at sige til og fra. I Solsikken taler vi pænt til og med hinanden, kalder tingene for det de er, f.eks. Tissemand og tissekone. Påklædning.

23 Medarbejderne er anstændigt påklædt punkt tilføjes i personalepolitik. Med anstændigt menes, tøj der ikke virker provokerende og anstødene for kollegaer, forældre og børn. Strategi for implementering. Medarbejdere bliver gjort bekendt med Solsikkens seksualpolitik ved ansættelse og får af vide hvor man kan hente yderligere information. Sekualpolitikken bliver taget op på personalemøder minimum en gang om året eller efter behov. Sekualpolitikken er ligeledes forelagt forældrebestyrelsen, ligesom den er synlig på Solsikkens hjemmeside til resten af forældregruppen. Alle ansatte har et ansvar for at passe godt på sig selv og være bevidste om handlinger der kan misforstås og dermed mistænkeliggøre vedkommende. Hvis der sker et overgreb eller der rettes mistanke mod en ansat, er lederen forpligtet til at handle ud for Vejle kommunes handleplan for seksuelle overgreb mod børn. (Findes på kommunens hjemmeside.)

24

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff

Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff referent: Renate Roschnowski Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff Det pædagogiske læremiljø Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE INDLEDNING Børns møde med verden, bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, hører, mærke og tale om det der sker omkring

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer Alle børn får lige muligheder for at få kendskab til computer og IPad. Børnene får et sundt, naturligt og afslappet forhold til computer og IPad i dagligdagen. Vi arbejder hen imod

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Læreplaner er et brugbart pædagogisk redskab til at arbejde bevidst og systematisk med den pædagogiske praksis i den enkelte afdeling.

Læreplaner er et brugbart pædagogisk redskab til at arbejde bevidst og systematisk med den pædagogiske praksis i den enkelte afdeling. Mål for den pædagogiske læreplan J e l l e b a k k e n Juli, - dagtilbud 2014, i Vejlby-Risskov 2015-2016 Forord Læreplaner er et brugbart pædagogisk redskab til at arbejde bevidst og systematisk med den

Læs mere