Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Email:annje@vejle.dk"

Transkript

1 Solsikkens børnehave Grønlandsvej Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk

2 Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark, skal lave pædagogiske lærerplaner. Lærerplanerne er et arbejdsredskab, som vi i Solsikken bruger i vores daglige arbejde med børnene. Det er vores opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn mulighed for at udvikle sig inden for de 6 temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Social udvikling Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og natur fænomener Kultur. Vi har i Solsikkens børnehave arbejdet med lærerplanerne siden 2005 og har i høj grad implementeret dem i dagligdagen og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at skabe inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Læreplanerne har i været med til at højne og skabe den pædagogiske dialog. Lærerplanerne tager udgangspunkt i Solsikkens hverdagsliv, da der er læring i stort set det vi foretager os i det daglige..det kan være praktisk arbejde med dyrene, på legepladsen, borddækning m.m. Vi arbejder på at gøre vores hverdag så genkendelig og forudsigelig som muligt, for børn som voksne. Vi laver naturligvis og spontane aktiviteter og følger børnenes initiativer. Udgangspunktet med de pædagogiske læreplaner er at det der står er et billede på det man ser, føler og oplever, når havelågen åbnes og man træder ind i Solsikkens Børnehave. Velkommen. God læselyst Personalet i Solsikken.

3 Solsikken: Vi ser os selv som en rummelig institution, der kan give børn med særlige behov den plads, rum og støtte der skal til, for at de kan inkluderes i hverdagen. Medarbejderne i børnehaven får løbende efteruddannelse som f.eks. som f.eks. AKT, ICDP, sprogkurser m.m. Og vi deltager i aktuelle temadage. Størstedelen af medarbejderne har været på ICDP kursus, et ressource program der tager udgangspunkt i det der går godt og relationen mellem bla. Barn og voksen. Uddannelses projekt: Dagtilbud har i perioden iværksat tre uddannelsesprojekter for på daginstitutionsområdet for henholdsvis pædagogmedhjælpere, pædagoger og ledere. Alle uddannelsesprojekterne har til formål at understøtte implementeringen delpolitik for dagtilbud Det er for børn i daginstitutionerne. Uddannelsesprojekterne for pædagogmedhjælpere og pædagoger iværksættes som jobrotationsprojekter. Det indebærer, at ledige afløser i daginstitutionerne, mens personalet er på uddannelse. I Solsikken har medhjælperne og lederne været af sted. Efter sommerferien 2014 starter pædagogerne på deres del af efteruddannelsen, de har mulighed for at vælge mellem Pædagogisk Udviklingsarbejde og Inklusion. I den forbindelse er Inklusion et gennemgående tema i børnehaven i 2014 og fremover. Vi er i fuld gang med at lave en inklusions strategi, der sikre alle børn i Solsikken er en del af fællesskabet. Det er en løbende proces, der gør at vi som institution hele tiden er opmærksomme på at ændre vores pædagogiske praksis, indretning med mere i forhold til den aktuelle børnegruppe.

4 Indsats over for børn med særlige behov. Overordnet mål er: At Solsikkens pædagogiske lærerplaner, skal skabe de bedste betingelser for, at børn kan udvikle sig og lære sig selv og verdenen at kende. Der er fokus på: - Børn med forskellige vanskeligheder og handicaps. - Børn der ikke får støtte og opbakning hjemmefra. - At inkluderer børn med særlige behov. Disse børn skal derfor have mulighed for: - At ind gå i den samme hverdag som de andre børn, med udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer. - At få samme udfordringer som andre børn, med udgangspunkt i den elkelte.. Det gør vi ved at: - Børn med særlige behov får samme tilbud som andre børn, med udgangspunkt i barnets virkelighed. - At vi søger råd og vejledning hvor det er muligt. - Vi bruger naturen rundt om Solsikkegård hver dag, hvilket gør at vi har plads til Store armbevægelser - Arbejder med relationen mellem voksen - barn og barn barn. - Arbejder differenceret med børnene. - Arbejde i små grupper, der giver plads til det enkelte barn - Vi arbejder med at være tydelige voksne og skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag. En hverdag som børn med særlige behov klart kan profitere af. Samarbejdspartnere: Vi har en række samarbejdspartnere, som vi i det daglige bruger når vi har brug for råd og vejledning. Tværfagligt center: - Psykolog og talepædagog, fysioterapeut / ergoterapeut

5 Vi har mulighed for at få konsulentbistand med tværfaglige samarbejdsparter, 4-6 gange årligt, hvor vi anbefaler at forældrene deltager. - Børnehaven får 2 gange om måneden besøg af Christina Damgaard, der er tværfaglig medarbejder på Søndermarken. Christina giver sparring til medarbejderne, forældre m.v. Som har brug for det i forhold til bla. Familieafdelingen. - Forældre har mulighed for Åben rådgivning: Tværfagligt center står også for visitationen af støttepædagoger og småbørnskonsulenter. Det er børnehaven der ansøger med forældre accept og i samarbejde med småbørnskonsulent. Vi har i Solsikken vores egen sprogpædagog, som sprogstimulerer 2 sprogede børn og giver råd og vejledning til medarbejderne i børnehaven. På tværsgruppen på Søndermarken: Er et team, hvor medarbejdere og forældre kan komme og vende problematikker vedrørende børn. I teamet sidder skolelederen, en socialfaglig medarbejder, en sundhedsplejerske, familiekonsulent fra familieafdelingen og en psykolog. Familieafdelingen: Alle børn har en familierådgiver, hvis der er brug for dette. Tidlighjælp: er et tilbud til familier som har brug for råd og vejledning hjemme, der kan ansøges via børnehaven eller man kan selv kontakte. I tidlighjælp er der 2 psykologer og sundhedsplejersker tilknyttet.

6 Alsidig Personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter: - En omverden der er lydhør og medlevende. - Voksne der anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. - Autentiske voksne der viser ægte følelser. - At barnet er inkluderet i fællesskabet. I dette sociale fællesskab udvikles barnets Personlighed over tid. Overordnede mål for alle børn: - At være medlem af en gruppe og en fælleskultur. - At være medskaber af grupper og en fælles kultur. - At udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det vil vi gøre ved at: - Lægge vægt på at øge barnets selvværd. - Ser og anerkender det enkelte barn. - Ser hinanden. - Lægger mærke til hinanden. - Sætter ord på følelser. - Hjælper hinanden. - Lytter til hinanden. - Roser hinanden - Arbejde aldersintegreret i perioder. - Storegruppe /førskolegruppe Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og være med til at bestemme, og hvor alle bliver set. - Vi snakker om de ting børnene oplever, eller har oplevet. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur... - Arbejder gruppevis og på tværs

7 Alsidig personlighedsudvikling. (Forsat) - Vi arbejder med projekter, i gruppen og sammen hele børnehaven. - Vi tager på Koloni. (fællesskab) - Børnene har deres mappe, hvor vi kommer billeder i og hvor forældre kommer billeder i kobler hjem og børnehave. Succeskriterium: (Tegn) Når vi ser tegn på at: - Alle børn føler sig som en del af fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At børnene kan sige fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. Dokumentation: - Børn der glæder sig til at komme i børnehave. - Barnets mappe. - Billeder/plancher. - Glade og sprudlende børn i hverdagen. Evaluering: Sker på stuemøder, hvor et punkt på dagsordnen altid er børn. Her laves der handleplaner for de enkelte børn, relations skemaer og vækstmodeller. m.m. - Det enkelte barns udvikling. - Venskaber. - Selvstændighed. - Selvværd.

8 Sociale kompetencer: Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. i venskaber, grupper, kultur og sammen med voksne. I samspillet mellem relationerne og social kompetence indgår tre komponenter: empati, tilknytning og sociale færdigheder. Overordnede mål for alle børn: - Barnet anerkendes og respekteres - Barnet oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne - Børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltager i demokratiske processer. - At alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet Det vil vi gøre ved at: Børnene får nogle almene samværsformer, med i rygsækken: - De voksne er gode rollemodeller. - Indsigt i nogle af livets spilleregler. - Opmuntres til selvhjulpenhed. (tøj og toilet) - Se hinanden. - Deltagelse i daglige gøremål, som oprydning m.m. - Lægge mærke til hinanden. - Hjælper hinanden - Lytte til hinanden/vise hensyn/respektere hinanden. - Rose hinanden - Betænksomhed - Samarbejde - At gøre godt igen - blive gode venner.

9 Sociale kompetencer(fortsat) - Sætter ord på følelser. - Ro til at hvile i en følelse - Det er ok at være: - Ked af det. - Trist. - Vred - Glad Fokus på fællesskaber/venskaber, da der ligger stor styrke i fællesskabsfølelsen, - at være en del af noget. Aktiviteter: - Samling hverdag, hvor børnene skiftes til at stå frem og bestemme aktivitet/sang. - Venter på tur. - Spiller spil. - Leger lege. - Snakker om de ting børnene har oplevet, hjemme og i børnehaven. - Fælles oplevelser/aktiviteter, inde, ude, på tur m.m. - Grønne spirer temaer og aktiviteter i hele børnehaven. - Vi tager på Koloni (fællesskab). - Barnets mapper, med billeder af vores oplevelser sammen, barnets oplevelser hjemme m.m. - Fortællerkasse(Stuehuset) - Skabe fælles historie - det er vores børnehave. - Hver enkelt skal føle, at det er vigtigt at netop han/hun er der. - Vi opfordrer og giver gode råd til forældrene om Legeaftaler i fritiden. - Legepladsdage, høstfester traditioner med forældredeltagelse. Succeskriterium: - At børnene forstår de sociale spilleregler. - At børnene i stigende grad bliver selvhjulpne, - At alle børn føler sig som en del af et fællesskabet. - At børnene tør stå frem. - At barnet har en god ven i børnehaven.

10 - At børnene kan sige til og fra. - At der lyttes, roses og anerkendes. - Børnene leger sammen i fritiden - Forældreinvolvering i legeaftaler. Socialekompetencer(fortsat) Evaluering: Evalueringer af projekter sker på personalemøder, stuemøder og udvalgsmøder. På stuemøder er børnene et fastpunkt og herud fra lægges der handleplaner i forhold til de enkelte børn. Sociogrammer. Billeder af dagligdagen. Venskaber - har alle børn en bedste ven? Fællesskab - en fælles historie. Er det blevet til vores børnehave??

11 Sprog. Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sprog skaber kontakt, og det er vigtigt at træne dialogen, så barnet i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i fælles aktiviteter. Sproget er en forudsætning for at barnet kan blive klogere på livet og løse udfordringer og konflikter. Den voksne skal lytte til børnene med forståelse og anerkendelse, så barnet frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. Overordnede mål: - At skabe et sprogligt miljø, der understøtter sprogtilegnelsen. - At udvikle sproget i alle hverdagens aktiviteter. - At blive udfordret sprogligt og kreativt. - At Støttes /udvikle barnets/børnenes nysgerrighed for tegn og symboler. - At have adgang til kommunikationsmidler/it - At forældrene involveres i sprogarbejdet Sprogpakken. - At bruge dialogisk læsning som redskab. Det vil vi gøre ved at: - Vi taler med, ikke til. - Snakke om hvad der skal ske, hvad der er sket - Vi sætter ord på det vi gør. - Vi sætter ord på følelser. - Vi er rollemodeller. - Vi arbejder i små grupper - Vi bruger sproget som kontakt middel. - Vi er opmærksomme på tilegnelse af dansk som andet sprog. - Vi øver os i at bruge dialogisk læsning som redskab. - Daglig samling der giver mulighed for dialog.

12 - Vi bruger it som redskab til sprogudvikling.(ipads/pc) - Arbejder med piktogrammer ord og billeder i hverdagen. - Have fokus på samværsformer og hvordan vi snakker sammen og til hinanden. - respekt - Informere nye forældre om mulighederne i sprogpakken. - Etablere sproggrupper på tværs af grupperne Aktiviteter: - Bruger rim og remser. - Læse højt. - Fortællinger. - Nameing. (sætter ord til handling) - Teater. - Leg. - Sang og fagtlelege. - Bevægelses lege. - Daglig samling. - Gentagelser. - Spiller spil. - Første hånds oplevelser. - Arbejde i små grupper med sprogstimulering. - Hænger tal og bogstaver op. - Piktogrammer. - Sprogstimulerende spil på f.eks. ipads og PC Succeskriterie: - Når barnet bruger sproget som kommunikations middel. - Har udviklet et ordforråd og forståelse for kommunikation. - At barnet leger med ordene/sproget - At de har lysten og interessen for bogstaver og tal. Dokumentation:

13 - Sangbøger. - Barnets mappe. - Billeder. Evaluering: - Tilbud om sprog screening til 3 årige ny sprogpakke Tras modellen. - Forældresamtaler/ Personalemøder. - Det enkelte barns sproglige og begrebsmæssige udvikling. - Samarbejde med Talepædagog.

14 Natur og naturfænomener. Udgangspunktet for at forstå verden, er også forståelse af den natur mennesker lever i og har ansvar for. Natur og miljø stimulerer menneskets trang til at forstå og undersøge, hvad der forgår. I naturen, har barnet mulighed for at håndtere og få førstehåndsoplevelser med dyr, planter samt omforme den efter egne behov, samt tage den til sig. At børnene møder voksne som er vidende og medoplevende og som giver hjælp til at stille spørgsmål. Overordnede mål: - At opleve glæde ved naturen og udvikle respekten for natur og miljø. - At opleve/erfare naturen som rum for leg og fantasi. - Få forskellige erfaringer med natur og naturfænomener, og opleve naturen som rum til udforskning af verden. Det gør vi ved at: - Skabe grundlaget for interessen i naturen. - Vi arbejder med Grønne spirer projekter hvert år - Give tid til at barnet oplever naturen som et godt sted for leg og fantasi. - Give tid til at standse op, være undrende og undersøgende. - Vi som voksne er gode rollemodeller. - Være vidende og oplevende voksne. - Bruger naturen som ekstra rum. - Snakke om hvordan man skal behandle naturen, dyrene m.m. - bruger de 4 årstider. - Arbejde med førstehåndsoplevelser. - Brug af krop og sanser. - Oplagt til historie fortællinger troldesten, saltkværnen m.m. - Svare på spørgsmål. - Være eksperimenterende

15 - Støtte i at kunne kategorisere og systematisere omverdenen (f.eks. modsætnings par, relative begreber, tal og mængder.) - Møde teknik i hverdagen. - Bruge it/ipads til opslag m.m. når vi er på ture og på legepladsen til svar Aktiviteter: - Grønnespirer projekter hejse det grønne flag. - Vi bruger den natur vi omkring os hver dag. - Ture: Skov, strand, eng, hede, bæk m.m. - Implementeret fra jord til bord i hverdagen. - Affaldssortering i hverdagen samle affald i naturen. - Børnene lærer at passe og pleje dyrene vi har i børnehaven. - Vi sylte og laver mad over bål. - Arbejder med naturens materialer. - Vi laver eksperimenter, bygger, konstruerer ved brug af naturens materialer - Vi har glas m.m. til at samle og iagttage dyrene vi finder i. - Støtte i at kunne kategorisere og systematisereomverdenen, gennem legen. (F.eks. stor, større størst, tal og mængder, mange kogler/få kogler, hurtig/langsom, Kimslege, snakker årsag/virkning). - Bygge, konstruerer, med naturens materialer og i værkstedet. - Møde teknik i hverdagen. børnene deltager - I køkkenet når der skal laves mad og hjælper til når der skal repareres og bygges på legepladsen m.m. Succeskriterium: Vi har skabt grundlaget for Interesse, Respekt og ansvar for naturen. Barnet er igangsætter og bruger legen og fantasien i naturmiljøet. Barnet stiller undrende spørgsmål Dokumentation: - Vi hejser det grønne flag på gårdspladsen. - Arbejder bevidst på at dokumentere på legepladsen, og i medierne. - Vores Grønne spirer projekter bliver implementeret i hverdagen. - Billeder - Plancher

16 Natur og naturfænomener(fortsat) Evaluering: - Vi ser på hvordan børnene bruger naturen, dyrene, o.s.v. - Løbende sammen med børnene - Oplæg på stuemøder og personalemøder. - Ved brug af blandt andet Smtte modellen.

17 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er et redskab til at erobre verdenen med. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, uholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig optimalt. Krop og bevægelse er også en sanselig tilgang til verdenen. Overordnede mål: Med dette som udgangspunkt skal barnet have mulighed for at: - Opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse. - Kunne styrke deres sundhed. - Aktivt kunne udforske og tilegne sig verdenen gennem alle sanser. - Kende kroppens funktioner og udvikle respekt for egen og andres kropslighed. Det gør vi ved at: - De voksne er opmærksomme, ser og roser barnet når det mestre nye udfordringer. - Arbejder på at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. - Snakker om almen hygiejne. - Have fokus på det enkelte barns motoriske udvikling. - Stimulere børnene grov og finmotorisk i de aktiviteter vi planlægger/sætter i gang. - Vores legeplads udvikles løbende, så den indbyder til bevægelse. - Barnet får en opfattelse af sig selv kropsligt. F.eks. hvordan ser jeg ud. - Skabe tid og rum såvel inde som ude til bevægelse. - Lærer børnene at tyde og forstå andres kropssprog. - Lærer at respektere hinanden. - Bruger alle kropslige sanser. - Bruger Puderum - Bruger Salen i klubben. - Ture ud af huset og på legepladsen - Fokus på kost, børnene er med i køkkenet når der laves eftermiddagsmad. - Vejleder forældrene i at lave sunde madpakker.

18 Maddage, mad på bål m.m. - Kostprojekter. - Har fokus på børn der ikke bevæger sig. - Har fokus på børn der er disponible for overvægt. - Har seksualpolitik se bagerst. Aktiviteter: - Bruger legepladsen og nærmiljøet til krop og bevægelse motorikbane. - Leg og bevægelse i salen. - Kreative værkstedsaktiviteter - Grovværksted/udeværksted med mulighed for at hamre, save og snitte. - Ture ud i det blå, vand, skrænter, skov m.m. - Perioder med morgengymnastik - Socialelege - regllege, sanglege, rytmik og samling m.m. - Projekter som: Her bor jeg, kost og kroppen m.m. - Sanselege. - Deltagelse i hverdagens gøremål, på bla. Legepladsen og omkring dyrene f.eks. at flytte blade, feje fliser, køre trillebøre, rydde op m.m. Dokumentation: - Motorisk dygtige børn. - Billeder - Plancher - Iagttagelser - Nye og spændende legeredskaber på legepladsen. Succeskriterium (tegn) - Der er mulighed for motorisk udfoldelser ude og inde. - Motorisk dygtige børn - Når børnene selv bruger tid på de rammer vi har sat og selv finder på. - At børnene har alderssvarende grov og finmotoriske færdigheder. - Børnene er glade for at bevæge sig og kan lide at bruge kroppen. At børnene drager hverdagen ind i legen. - At børnene selv sætter bevægelses lege i gang. - At barnet har kendskab til kroppen og den s funktioner. - Respekt for hinanden og hinandens udseende. vi er alle forskellige. - Barnet kender egne og kan læse andres grænser.

19 Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er udtryk for menneskers forståelse og tilgang til verdenen. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egen kulturelle rødder. Overordnede mål: - Møde voksne der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer. - Have adgang til materialer, redskaber og moderne medier. - Deltage i kulturelle traditioner. - Besøger lokale museer, biblioteket, Økolariet og andre kulturelle tilbud. Det gør vi ved at: - De voksne er gode rollemodeller - De voksne bidrager til kulturel kapital. - Inddrage børnenes forskellige kulturelle baggrunde i dagligdagen - Sætte rammer, aktiviteter, projekter og temaer der lægger op til forskellige Kulturelle udtryksformer. - Arbejde med normsæt, etik og moral- Fri leg i små rum f. eks musikrummet, dukkekrog m.m. - Have IT stående fremme - Se forestillinger og snakker om den. - Tager på museer. - Børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer - Traditioner genkendelses glæde. - Sang, musik og dans er en del af vores hverdag - Bruge biblioteket - Læse bøger, rim og remser m.m. - Vi bruger it/ipads, til opsalg, m.m. - Vi har traditioner i børnehaven

20 Aktiviteter:(kulturelle udtryksformer fortsat) - Daglige samlinger rim og remser, læsning og sang. - Lave egne forestillinger. - Synliggøre børnenes kunst - Følge børnenes initiativer - Snakker om forskellige kulturer - Årstidsbestemte traditioner - Åben for kulturelle tilbud ude fra. - Have værkstedsaktiviteter - Inddrager naturen i vores hverdag. - Her bor jeg projekt - Mapper med billeder hjemmefra og i børnehaven. - Vores årlige koloni. Succeskriterium. - Børnene udviser respekt og forståelse for forskellighed - Børnene oplever fælles fodslag - Udtryksformer i deres frie leg/aktiviteter. - Børnene bruger de rammer vi stiller til rådighed - Børnene kender til traditioner genkendelses glæde - Børnene har kendskab til forskellige kunstarter og musik. - Børnene har kendskab til computer inden skolestart. Dokumentation: - Verdens/danmarkskort hvor kommer jeg fra? - Plancher af forskellige materialer - Synliggøre traditionerne, ved at højtidelig gøre dem. - Billeder - Iagttagelser - Forældrearrangementer/møder - Ferniseringer m.m. Evaluering: - På personalemøder med smttemodellen. - Ser vi det samme?? - Bruger vi hinandens forskellighed?? (ser vi personalets forcer frem for begrænsninger.)

21 Solsikkens seksualpolitik (udarbejdet af medarbejdere i børnehaven i 2012) Vi har valgt at Solsikkens seksualpolitik, er en del af vores læreplaner, idet der her beskrives hvordan vi arbejder med børn og deres seksualitet. Baggrund: I solsikken lægger vi vægt på at børnene har en naturlig seksualitet og dermed er nygerrige på at undersøge kroppen og forskelle på drenge og piger. Når I i dagligdagen oplever disse lege er vi derfor opmærksomme på i hvilken omfang legen har betydning. Vi vægter vores ord og i talesætter legen, for at undgå at gøre barnet forkert. De lege kalder vi numselege der er helt klare regler for disse lege: 1. Ingen må tvinge andre børn til at deltage ligeværdighed. 2. Børnene må gerne kigge på hinandens forskelligheder. 3. Der må ikke røres ved hinandens kønsdele. 4. Der er forbudt at putte noget op i numsen på hinanden. Når vi som voksne oplever disse lege beder vi børnene tage tøjet på igen, Hvorefter vi på en anerkendende måde tager en snak med barnet/børnene om situationen. Formål: At vi har en naturlig tilgang til barnets almene seksualitet, samt opmærksom på hvis vi oplever faresignaler på seksuelle overgreb. Vi som personalegruppe bruger hinanden til sparring i situationer hvor vi bliver i tvivl omkring barnets adfærd. Målgruppe: Seksuel politikken retter sig mod alle parter i Solsikkens børnehave. - Børn - Forældre - Personale.

22 Definition på seksuelt overgreb: Kilde SISO - Den voksne udnytter barnets tillid - Det seksuelle overgreb krænker barnet s integritet - Det er en handling som barnet ikke kan forstå eller misforstår og som barnet ikke er moden til at give samtykke til. - Det seksuelle overgreb er et utryk for den voksnes behov, og på den voksnes betingelser, eller udtryk for børn der udsætter andre børn seksuel grænseoverskridende adfærd. - Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Generelt: Vi er opmærksomme på at vores fysiske kontakt med børene er så naturlig som muligt. I hverdagen er det vigtigt at børnene får et knus og et kram. Lige som børnene har behov for at sidde på skødet både i forhold til almen omsorg og trøst. I dagligdagen arbejder vi med åbne døre, hvilket blandt andet vil sige at bleskift og ved toilet besøg er døren altid åben. For at sikre både barn og voksen. I forhold til de største børn i børnehaven (Storegruppe), snakker vi om at man går alene på toilettet og at det er ok at lukke døren. Vi bruger ikke kærester i barn/voksen relation men gode venner. At børnene som minimum har underbukser og T-shirt på når der bades på legepladsen og stranden. Når vi er på koloni står døren til gangen som minimum åben. I det daglige snakker vi om kroppen og forskelle på kroppen. Vi lærer børnene at sige til og fra. I Solsikken taler vi pænt til og med hinanden, kalder tingene for det de er, f.eks. Tissemand og tissekone. Påklædning.

23 Medarbejderne er anstændigt påklædt punkt tilføjes i personalepolitik. Med anstændigt menes, tøj der ikke virker provokerende og anstødene for kollegaer, forældre og børn. Strategi for implementering. Medarbejdere bliver gjort bekendt med Solsikkens seksualpolitik ved ansættelse og får af vide hvor man kan hente yderligere information. Sekualpolitikken bliver taget op på personalemøder minimum en gang om året eller efter behov. Sekualpolitikken er ligeledes forelagt forældrebestyrelsen, ligesom den er synlig på Solsikkens hjemmeside til resten af forældregruppen. Alle ansatte har et ansvar for at passe godt på sig selv og være bevidste om handlinger der kan misforstås og dermed mistænkeliggøre vedkommende. Hvis der sker et overgreb eller der rettes mistanke mod en ansat, er lederen forpligtet til at handle ud for Vejle kommunes handleplan for seksuelle overgreb mod børn. (Findes på kommunens hjemmeside.)

24

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere