Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg. Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg. Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S"

Transkript

1 Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg Af civilingeniør Jørgen R. S. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Baggrund Danmark skal spare energi alle ved det, og mange taler om det, men de færreste gør noget ved det. Under den såkaldte energikrise i faldt energiforbruget, formodentlig på grund af chokvirkningen, regeringens sparekampagne og den fælles»sportsånd«. Men nu er energikrisen tilsyneladende overstået, energiforbruget stiger igen på trods af mange advarsler om voksende betalingsunderskud og om en massiv energimangel i 1980 erne. Energikrisen er dog ikke glemt i pressen, men overskrifterne koncentreres mest om alternative energikilders fremtidige muligheder alt imens vi ubekymrede (næsten) brænder mere og mere fossilt brændstof af i vore bestående varmecentraler, der ofte er forældede, uøkonomiske og dårligt vedligeholdte. Det er nødvendigt at spare energi i de bestående varmeanlæg, som vi trods alt skal leve med i en del år endnu. De energibesparelser, der kan foretages i vore eksisterende bygninger, er langt større og hurtigere virkende, end de energibesparelser og tilførsler af alternativ energi, der kan forventes i en overskuelig fremtid fra det beskedne nybyggeri og fra alternative energikilder. Alle energirapporter fremhæver dette faktum, myndighederne giver tilskud til energibesparende foranstaltninger men forbedringerne af vore eksisterende anlæg går for langsomt, og energiforbruget stiger støt igen. For de fleste er energibesparende foranstaltninger lig med isolering, termoruder og sol- og vindenergi, kun få tager automatiseringen op som en virkelig energibesparende mulighed. Dette skyldes måske, at automatikkens virkninger er sværere at forstå, eller at forbrugeroplysningen har været for ringe. Det er imidlertid en realitet, at indførelsen af automatik og en fornuftig indregulering af vore bestående varmeanlæg kan give betydelige besparelser og en stor forrentning af den investerede kapital. Der findes mange ældre varmecentraler i Danmark alene af udlejningsejendomme med centralvarme bygget før 1941 findes næsten så der er på landsbasis store energibesparelser at hente, i størrelsesordenen omkring millioner liter olie pr. år eller ca millioner kroner i de nuværende energipriser. Bygningers energiforbrug For at kunne få en fornemmelse af bygningers energiforbrug, afhængigt af byggeskik og størrelse, anvendes her, som i litt. 1, nogle bygningsmodeller med data som anført i tabel I. Modellerne, kaldet»20«,»40«og»60«, kan tages som et gennemsnitligt, skønnet niveau for byggeskikken i tidsperioderne , og Bygningsmodellen»BR77«angiver kravene i det ny bygningsreglement. For en bygning kan angives den karakteristiske varmetabsfaktor P, som er varmetabet til varmetransmission og friskluftskifte, udtrykt i Watt pr. m 2 etageareal ved l C differens mellem ude- og indetemperatur. For en nærmere udredning heraf henvises til litt. 1. På fig. 1 A C angives den karakteristiske varmetabsfaktor P for de omtalte bygningsmodeller som funktion af bebygget areal og etageareal. En bygnings dimensionerende varmetab er givet ved: QT = (Ti - Tu) P AE 0,001 = 0,032 P AE kw, hvor P W/ Cm 2 = den karakteristiske varmetabstaktor. Ti - Tu = den maksimale, dimensionerende temperaturdifferens mellem indetemperaturen og udetemperaturen, eller 20 - ( 12 ) = 32 C. AE = bygningens etageareal i m 2. Ved beregningsmæssige overslag over bygningens årlige energiforbrug til varmetransmission og friskluftskifte, ET, kan følgende udtryk anvendes: ET = P AE GD 0,024 kwh, hvor GD = beregningsgradtallet, der, som omtalt i litt. 1, er afhængigt af P-faktoren, idet gratisvarmens betydning for årsforbruget vil variere med P og bygningens anvendelse. For gennemsnitsboliger kan man tilnærmelsesvis (se s. 655

2 Internet litt. 1) sætte GD = 1850 (1 + log P) døgn C. Dvs., for boliger af gennemsnitsstørrelse m 2 kan årsforbruget sættes til ET = 44 P AE (1 + log P) kwh/år. Hertil kommer energiforbruget til det varme brugsvand, som for de nævnte boligstørrelser omtrentligt kan sættes til 10 kwh/år m 2 etageareal. Forholdet mellem energiforbruget pr. år, FT, og det dimensionerende varmetab kan sættes til: ET/QT = 0,75 GD h/år, eller for boligers vedkommende: ET/QT = 1375 (1 + log P) h/år. På fig. 2 vises energiforbruget for 130 m 2 parcelhuse, opført som de angivne bygningsmodeller. Termisk komfort Efter Dr. P.O. Fanger (litt. 2) afhænger den termiske komfortfornemmelse for en gruppe personer af lufttemperaturen middelstrålingstemperaturen lufthastigheden beklædningen aktivitetsniveauet luftfugtigheden hvoraf den sidstnævnte kun har en meget ringe indflydelse på menneskers temperaturfornemmelse, når de befinder sig i eller i nærheden af den termiske komfortzone. Lufthastigheden og middelstrålingstemperaturen har derimod stor betydning for den menneskelige klimaopfattelse. Mindre lufthastighed og større middelstrålingstemperatur (kan opnås ved tætning, isolering og flerlagsruder) vil forårsage mindre krav til lufttemperaturen, dvs., der spares energiforbrug til opvarmning. Disse fænomener kan være årsag til, at isolering og tætning kan give større energibesparelser end dem, man kommer til ved rene transmissionsberegninger. Dette må erindres ved den senere gennemgang af energibesparende foranstaltninger og deres økonomiske konsekvenser. Økonomiberegninger, lønsomhed Til en økonomisk bedømmelse af investeringer i Fig. 1 A C: Den karakteriske varmetabsfaktor, P W/ C pr. m 2 etageareal, som funktion af det bebyggede areal. energibesparende foranstaltninger er det almindeligt at angive investeringens størrelse samt den forventede tilbagebetalingstid, dvs., det antal år, der forløber, inden summen af de årlige besparelser er lig den foretagne investering: I kr = Investeringen i energibesparende foranstaltninger. B kr/år = Forventet besparelse pr. år, udregnet s. 656

3 Internet Artikel fra HFB I/B på investeringstidspunktet, dvs., uden indregning af inflation eller prisstig ninger. år = Tilbagebetalingstiden. I/B kan anvendes til prioritering af flere investeringsmuligheder, men kan tillige anvendes som en praktisk indgangsstørrelse i økonomiberegningsdiagrammer som f.eks. de i litt. 3 udviklede ACGPdiagrammer, ved hjælp af hvilke den opnåede forrentning kan aflæses i afhængighed af tilbagebetalingstiden og den prognosticerede prisudvikling på de årlige energibesparelser. Fig. 3 viser et sådant ACGP-diagram for investeringer i energibesparende foranstaltninger, der tillægges en økonomisk levetid på 10 år. Dette gælder ganske godt for automatiseringsforanstaltninger, hvorimod man ved isolering, der normalt tillægges en økonomisk levetid på 30 år, må anvende et diagram, der er optegnet for denne levetid. I litt. 4 findes en nøjere beskrivelse af disse diagrammers anvendelse og opbygning. På fig. 3 er indtegnet et eksempel, der angiver, at en investering med forventet tilbagebetalingstid på 6¼ år og en prognosticeret energiprisstigning på 6% om året vil medføre en forrentning på 16% af den foretagne investering. Hvad denne forrentning betyder for beslutningstageren afhænger af hans økonomiske forhold, skattelove og/eller handels- og energipolitiske motiver. Introduktion til automatisk regulering og periodisk drift Ved automatisk regulering af indeklimaet opnås først og fremmest en bedre mulighed for at overholde en vis rumtemperatur, der er noget lavere end den gennemsnitstemperatur, der forefandtes i det uregulerede indeklima. Herved opnås almindeligvis også en komfortforbedring. En bygnings indeklima påvirkes af to faktorer: 1. Udeklimaets variation 2. Gratisvarmens variation Der findes automatik, der specielt modvirker den første faktor. Udstyret består oftest af en automatisk regulator, der, ud fra en udefølers måling af udetemperaturen, påvirker en reguleringsventil således, at fremløbstemperaturen til radiatorerne ændres i takt med udetemperaturen. Sådanne regulatorer kan være mere eller mindre følsomme for sol og vindpåvirkninger. Ofte opdeles varmeanlægget efter de forskellige facader således, at en regulering sker bedst muligt ud fra udeklimaet ved den pågældende facade. Gratisvarmens variation modvirkes af regulatorer, der alle er forsynet med en eller anden form for rumføler, som ud fra en måling af indetemperaturen ændrer varmeafgivelsen fra radiatorerne således, at den ønskede rumtemperatur overholdes inden for et mindre interval, end det ville være praktisk muligt med en manuel regulering. Ved periodisk drift af varmeanlæg, dvs. reduktion af varmeydelsen uden for brugstiden, kan spares betydelige beløb, størst naturligvis, hvor bygningens brugstid er kortest. I denne artikels senere eksempler, der omfatter periodisk drift, er regnet med to brugstider: 168 timer pr. uge og 50 timer pr. uge, svarende til henholdsdøgndrift og en brugstid, der kun omfatter 5 x 10 timer ugentligt (f.eks. en kontorbygning). Fig. 2: Det årlige forbrug til varmetransmission og luftskifte for et 130 m 2 etplans parcelhus i afhængighed af bygningsmodel. Forbruget angives med og uden varmegenvinding på tætte, højisolerede modeller. Årligt forbrug: F = 3,12 GD P kwh /år. Det varme brugsvand øger alle de angivne årsforbrug med ca kwh, eller 31 kwh/år m 2. Besparelser ved periodisk drift af varmeanlæg I litt. 4 beskrives en del forhold vedrørende periodisk drift temmeligt indgående, men her skal kun angives nogle væsentlige forhold vedrørende de opnåelige besparelser. Besparelserne ved periodisk drift afhænger af: 1. Bygningens karakteristiske varmetabsfaktor, P (W/ Cm 2 ). Jo større P, jo større besparelse kan opnås ved periodisk drift. s. 657

4 Internet Fig. 3: ACGP-økonomidiagram. Økonomisk levetid n = 10 år. s. 658

5 Internet Artikel fra HFB Bygningens temperaturtræghed, som ved første tilnærmelse afhænger af vægmaterialet nærmest rummene i en ca. 5 cm dybde. Hvis væg materialerne i denne del af væggene er af lette, isolerende materialer, vil rummene termisk set forekomme»lette«. Rummene vil i et let byggeri kunne opvarmes hurtigere end i et tungt men vil til gengæld også hurtigere tabe temperatur ved varmeafgivelse gennem ydervæggene. Jo lettere bygning, jo større besparelse ved periodisk drift. Det kan i visse henseender være fordelagtigt, at en bygning er termisk tung. Variationer i gratisvarmen vil bedre udjævnes end i en let bygning og den automatiske regulering vil bedre kunne»følge med«, dvs. bedre kunne modvirke de opståede variationer. 3. Udeklimaet. Jo mildere klima i fyringssæsonen, jo større procentisk besparelse ved periodisk drift. Ud fra oplysninger i litt. 5 har jeg konstrueret fig. 4. som den omtrentlig vil blive for radiatoropvarmede anlæg under danske klimaforhold. Fig. 4 viser den årlige, procentiske besparelse ved periodisk drift i afhængighed af bygningens varmetab, brugstid og temperaturtræghed (»let«og»tung«bygning). På fig. 5 er med tilnærmelse vist opstarttiden som funktion af udetemperaturen. Opstarttiden er det antal timer før brugstidens begyndelse, hvori varmeanlægget skal afgive sin fulde kapacitet til bygningen, såfremt indeklimaet skal være normalt ved brugstidens begyndelse. Fig. 4: Årlig procentisk energibesparelse ved periodisk drift af varmeanlæg (ventilationsanlæg ikke medregnet). Fig. 5: Start af opvarmning. TS timer, for en bygning tages i brug. Generelle betragtninger vedrørende tilbagebetalingstider for investeringer i efterisolering, tætning og automatisering Fig. 6 og 7 viser i stærkt generaliseret form områder for tilbagebetalingstiden ved investering i isolering, tætning og automatisering som funktion af bygningens dimensionerende varmetab. Fig. 6 gælder omtrentligt for bygningsmodeller af»2040«typen, hvorimod fig. 7 gælder for bygningsmodel»60«. Det forudsættes her, at investeringerne foretages i et sådant omfang, at energibesparelsen andrager 10 25% af det foregående forbrug, samt at man ved valget af automatisering vælger udstyr, der er mest passende for den pågældende anlægs Fig. 6: Figuren angiver de omtrentlige områder for tilbagebetalingstiden for isolering, tætning og automatik. Bygningsmodel»20«/»40«. Fig. 7: Figuren angiver de omtrentlige områder for tilbagebetalingstiden for isolering, tætning og automatik. Bygningsmodel»60«. s. 659

6 størrelse. Den i fig. 6 og 7 viste m 2 -akse er kun indtegnet for at give et vist indtryk af bygningernes størrelse, men kan af mange årsager være temmelig unøjagtig. Af fig. 6 og 7 kan følgende, generelle forhold aflæses: 1. Tilbagebetalingstiden for efterisolering vil normalt være større end for automatisering. Forskellen er større i»60«-modellen end i»2040- modellen. Dette skyldes, at»60«-modellen er bedre isoleret, og at det oftest vil være billigere at foretage automatisering af en nyere varmecentral end af en ældre. 2. Tætning af bygningens klimaskærm (vinduer, døre, sprækker etc.) vil give en stor forrentning. Man må dog erindre, at tætning ikke må overskride en vis grænse, givet af det ønskede friskluftskifte. 3. Automatiseringens tilbagebetalingstid falder betydeligt med bygningens størrelse. Almindeligt forekommende automatiseringsmuligheder Fig. 8, 1-8 viser i diagramform forskellige automatiseringsmuligheder samt opdeling af varmeanlægget i separat regulerede zoner (facadeopdeling). Fig. 9 viser, hvorledes investering og tilbagebetalingstid for de 6 angivne automatiseringsmuligheder forventes at afhænge af det dimensionerende varmetab i model»2040«og model»60«. Model»20«og»40«er her slået sammen i en figur, da forskellen på de to modeller i denne henseende er ubetydelig. Det må her betones, at de angivne økonomikurver er fremkommet på grundlag af erfaringer og beregninger, og således ikke er resultatet af en større, statistisk analyse. Kurverne (her vist i en formindsket form for oversigtens skyld) er hentet fra litt. 4, SBI - publikation:»energibesparende foranstaltninger i offentlige bygninger, delrapport I «et projekt, der indgår i handelsministeriets program for udbygning af dansk energiforskning og udvikling, ledet af SBI i samarbejde med ingeniørfirmaerne Birch og Krogboe og Crone og Koch. I perioden oktober 77 december 78 fortsættes dette projektarbejde med praktiske undersøgelser til eftervisning og eventuel korrigering af bl.a. de i fig. 9 viste forhold. For en mere dybtgående omtale af de i fig. 8 viste automatiseringsmuligheder henvises til litt. 4, men her skal dog de principielle virkemåder kort gennemgås. Det skal i øvrigt her bemærkes, at ganske lignende principper som vist i fig. 8 for centralvarmeanlæg kan anvendes i noget ændret form i fjernvarmeanlæg. Fig Internet Udetemperaturafhængig fremløbsregulering med mulighed for nat- og week-endsænkning. Hermed tilsigtes at kompensere for udeklimaets påvirkninger af bygningens indeklima ved at regulere på radiatoranlæggets fremløbstemperatur. Udetemperaturen måles med en udeføler, der via et kontrolpanel styrer fremløbstemperaturen. Sammenhængen mellem udetemperatur og fremløbstemperatur kan ændres, idet den skal passe til den pågældende bygnings varmebalance. Kontrolpanelet er desuden forsynet med et programur, der kan sænke fremløbstemperaturen uden for bygningens brugstid. Fig Radiatortermostater. En radiatortermostat består af en reguleringsventil, der kan bevæges af en luft- eller væskefyldt termostatdel. Termostatdelen kan være monteret direkte på ventilen eller forbundet med denne via et tyndt, bøjeligt kobberrør, således at termostaten kan anbringes, så den bedst muligt kan»føle«temperaturen i rummet. Jo større andel gratisvarmen udgør af den nødvendige varmetilførsel, og jo mere den varierer, jo større procentisk besparelse. Fig Kombination af mulighederne i fig. 8.1 og 8.2. Denne automatiseringsform kombinerer fremløbsreguleringens kompensation for udeklimaændringer med radiatortermostaternes evne til at kompensere for gratisvarmens variationer. Herved opnås, at radiatortermostaternes virkning forbedres, idet de nu»kun skal regulere før gratisvarmen», hvilket bl.a. giver følgende fordele: Nøjagtigere overholdelse af rumtemperaturen. Mindre varmespild, når en radiatortermostat udsættes for træk ved f.eks. udluftning. Fig Regulering af rumtemperatur med rumtermostat, der starter og stopper cirkulationspumpen. En indstillelig rumtermostat forsynet med elektriske kontakter samt indbygget programur for natsænkning anbringes i et repræsentativt rum i bygningen. Hvis temperaturen er højere end angivet på termostaten, stoppes anlæggets cirkulationspumpe. Når temperaturen er mindre end angivet, startes pumpen igen. Det bedste resultat opnås, når temperaturreguleringen kun er væsentlig i det rum, hvori termostaten er anbragt. Tilbagebetalingstiden er på fig. 9 vist op til 50 kw s. 660

7 Internet Artikel fra HFB Fig. 8,1 8: Otte automatiseringsmuligheder i centralvarmeanlæg. s. 661

8 dimensionerende varmetab. Ved større anlæg vil en zoneopdeling være påkrævet. Dette vil oftest blive så kostbart, at denne EBF næppe finder anvendelse i større anlæg. I visse tilfælde kan denne reguleringsform medføre problemer med pumpen, og de i perioder lave returtemperaturer til kedlen kan medføre hurtigere kedeltæringer, afhængigt af kedeltype. Fig Radiatortermostater, kombineret med programur for natsænkning. Her kombineres radiatortermostaterne med en elektrisk rumtermostat, forsynet med programur, som sørger for, at den elektriske rumtermostat først træder i funktion uden for brugstiden. Rumtermostaten vil da stoppe cirkulationspumpen, indtil den ønskede, lavere rumtemperatur er opnået. Radiatortermostaterne vil stå åbne, når programuret atter udkobler den elektriske rumtermostat, hvorefter anlægget efter en vis opvarmningsperiode atter vil fungere normalt. Fig Internet Elektrisk rumtermostat for regulering af fremløbstemperaturen. En indstillelig rumtermostat forsynet med elektriske kontakter samt indbygget programur anbringes i et repræsentativt rum i bygningen. Hvis temperaturen er højere (lavere) end angivet på termostaten, giver den»besked«til kedelanlæggets shuntventil om langsomt at sænke (hæve) fremløbstemperaturen. Såfremt ventilens»gangtid«fra fuldt åben til helt lukket stilling er ca minutter, vil den ikke forårsage mærkbare svingninger i rummets temperatur. Fig. 8.7 og fig. 8.9 viser, hvorledes et varmeanlæg kan zoneopdeles, henholdsvis med ventilregulering (fig. 8.7) eller med pumperegulering (fig. 8.8). Ved de økonomiske beregninger på større anlæg er det forudsat, at en zoneopdeling finder sted. Fig. 9: Tilbagebetalingstid og finansiering som funktion af dimensionerende varmetab og bygningsmodel for de i artiklen nævnte 6 automatiseringsmuligheder. s. 662

9 Internet Artikel fra HFB Konklusion Automatisering af bestående varmeanlæg sparer megen energi og giver en stor forrentning af den investerede kapital større end ved andre energibesparende foranstaltninger. Det vil dog være en forudsætning for besparelserne, at automatik og anlæg indreguleres, drives og vedligeholdes hensigtsmæssigt. Denne forudsætning har det hidtil ofte vist sig vanskeligt at opfylde men det kan lade sig gøre, og det vil simpelthen blive nødvendigt i fremtiden. Jørgen S. R. Nielsen Litteraturhenvisninger: Litt. 1 Lavenergihuses energimæssige placering. Civilingeniør J.S.R. Nielsen, HFB 22. Litt. 2 Thermal Comfort. Dr. civiling. P.O. Fanger. Danish Technical Press, Copenhagen Litt. 3 Lönsomhetskalk yler vid energibesparanda åtgärder för befintliga byggnader. Byggforskningen, rapport R40: 1975, Ulf Järnefors. Litt. 4 Energibesparende foranstaltninger i offentlige bygninger, delrapport 1: Oversigt. Statens Byggeforskningsinstitut Litt. 5 Periodevis drift av varme- og ventilasjonsanlegg. Bent A. Børresen og Rødseth. Norges tekniske Højskole, februar s. 663

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere