Udslusning Boliger til borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udslusning Boliger til borgere"

Transkript

1 Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder

2 Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov en del af foreningsfællesskabet Ligeværd Ansvarlig og tekst: Projektleder Lars Pedersen, BUS

3 Scan QR-koden med smartphone eller se mere på hvor det er muligt at streame videoklip af unge med særlige behov, der udtaler sig, om deres egne tanker og ønsker om at bo. Find links til videoklippene nederst på siden: Intro til konferencen, De unges boligdrømme 1-2-3, Interview med Statsminister Lars Løkke og Marias historie. 3

4 Boligen er basen og forudsætningen for at de unge kan arbejde, uddanne sig og få en aktiv fritid. Udslusning og efterfølgende tilbagevenden til hjemkommunen er en af de store udfordringer, som vi står overfor i forhold til de unge, der skal videre i livet. Hvordan skal det gå de unge, når de forlader de trygge rammer og skal videre i livet med et nyt sted at bo, et arbejde eller en uddannelse og et aktivt fritidsliv sammen med nye kammerater? Dette vejledningsmateriale forsøger at komme med ideer til arbejdet med udslusning. Den lister nogle af de love og regler op, som er gode at kende i forhold til et godt samarbejde med kommunen, så de unge kan komme flot videre med deres liv og samfundet kan få udbytte af de investerede midler. BUS (Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov) har lavet forskellige undersøgelser og interviews med skoler og uddannelsessteder, der har omhandlet udslusning og overgange. Vi har ligeledes afholdt møde med udvalgte uddannelsessteder for at høre deres synspunkter, om de udfordringer, der er i arbejdet. 4

5 Uddannelsessteder mener Hvad siger udvalgte uddannelsessteder om de udfordringer, de står med? Nærværende Satspuljeprojekt omhandler jo det tværsektoriale samarbejde. Og det har vi selvfølgelig sat i værk, fordi manglen på et tværsektorialt samarbejde giver os utroligt mange problemer. Lovgivningen forvaltes jo også forskelligt det er meget personafhængigt. Ja, det går jo så vidt, at det ikke blot afhænger af hvilken kommune, den unge f.eks. kommer hjem/tilbage til, men afhænger også af, hvilken sagsbehandler han møder. Det er jo den virkelighed, vi oplever. Hvis det er en ung, som er i stand til at formidle, når jeg er med som bisidder, og som virkelig kan udtrykke sine behov, så oplever jeg sagsbehandleren er meget lydhør i forhold til at opfylde de ønsker vedkommende har. Men hvis det er en ung, jeg er med som bisidder hos, der ikke kan formulere de behov vedkommende har, så bliver det rigtig svært at trække f.eks. en bostøtte igennem. Jeg synes, der er et kæmpestort problem, når vi udsluser vores unge. Der er jo to kategorier. Den ene kategori er dem, der er afklaret i forhold til pension. De skal have en bestemt slags boliger. Den anden kategori er dem, der ikke modtager pension. Hvad skal de? Kommunerne går ind og laver 107 (I lov om social service) boliger til dem med pension. De andre uden pension, de må ligesom klare sig selv. Det er det, vi oplever oftere. Når den unge skal ud og bo selv kræver det et enormt stykke koordineringsarbejde ude i kommunerne imellem de forskellige sektorer. Vi står faktisk i en situation lige nu med en ung pige, vi har været i gang med en udslusningsproces sammen med, hvor hun egentlig godt kan klare sig i en lejlighed med den rigtige støtte, hvis hun bare lige får lov til at koncentrere sig om dét. Men så kommer LAB loven (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) ind over og nu skal du lige og så skal du lige afklares hist og pist og alle vegne. Så braser det hele. Det er alt for meget. Man koordinerer ikke forløbet. 5

6 Mulige løsninger I mødet blev der ligeledes peget på mulige løsninger. Nedenstående er et forslag fra to af uddannelsesstederne: Den erfaring vi har fået, er at vi holder fast i sagen, og det er os som bliver koordinator. For loven den er jo sektoropdelt, og de har jo alle sammen deres hjørne, som de har helt tjek på. Men der er ikke nogen, der har det overordnede ansvar for helheden. Sådan har man valgt at dele det op her i Danmark. Men fint, sådan er virkeligheden så er det os, der har sagen. Det er os, der bringer sagen til den ene sektor og til den anden sektor. Og får dem samlet, får afholdt de møder, hvor både den afgivende og modtagende kommune sidder med rundt om bordet. Der er klare aftaler om, hvem der gør hvad nu, at det er os, der ringer og følger op også på grundlag af, at stakkene er enorme på skrivebordene i kommunerne. Men til gengæld, så oplever jeg også, at når vi tager den her rolle, så laver vi jo et færdigt produkt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man i stil med sundhedslovens koordinatorfunktion på hjerneskadeområdet havde en unge-koordinator, således, at den unge, der kommer ind ad døren til kommunen, ikke skal forholde sig til 17 forskellige afdelinger og mennesker, men skal forholde sig til lige præcis det ene menneske, der er hans eller hendes koordinator. For problemet med, at vi går ind i den rolle er, at vi ikke har nogen beslutningskompetence. Vi kan komme rigtig langt med dialogen i samarbejdets navn, men til syvende og sidst er vi afhængige af, at vi får en sags behandler i røret i den anden ende, der er os venligt Modellen for koordineret sagsbehandling indeholder en række koordinationsredskaber, som på forskellig vis er med til at sikre, at der skabes et bedre grundlag for en helhedsorienteret indsats, en enklere adgang til forvaltningen og en øget retssikkerhed for borgeren. Koordination på handicapområdet betyder grundlæggende: - at kommunen sørger for at samordne de faglige tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål for indsatsen. Læs mere om dette på Servicestyrelsen. dk. 6

7 stemt. Gør vi ikke det, så er det op ad bakke. Et andet udsagn fra et af udannelsesstederne: Men jeg synes bare, at når jeg læser loven, så bruges begrebet den koordinerende sagsbehandler. Begrebet eksisterer i lovgivningen. Men kan man lovgivningsmæssigt i dag forlange at få en koordinerende sagsbehandler? Endnu et udsagn: Hos os er der nogen på pension, der kommer i egen bolig med 85-støtte (bostøtte) og så er der andre der skal i bofællesskaber, i opgangsfællesskaber, eller i Bo- og Naboskaber med døgndækning. Det er jo det som hele afklaringen i forbindelse med udslusningen reelt handler om hvad er det vores unge kan? Og det er jo ikke sikkert at fordi de på det tidspunkt i deres udvikling, hvor vi laver den her udslusningsplan at den er gældende for resten af deres liv. Men det er i hvert fald, at de har nogle år, hvor man ved, hvor de er, når de går fra os af. Det er da udfordrende. Bettina Post formand for Dansk Socialrådgiverforening er ligeledes inde på problemstillingen om koordinering af opgaverne i kommunen: Luk hullerne i sikkerhedsnettet f.eks. ved at sikre, at de borgere som har flere problemer, kun har en sagsbehandler. Det kan godt være, at den sags behandler skal løbe spidsrod i systemet, men bare det ikke er borgeren, som skal gøre det. Bring helhedssynet tilbage i det sociale arbejde for dem, som har mange problemer. Der er intet i vejen med specialisering for de velfungerende borgere med et enkelt problem. Men for de socialt udsatte med massive problemer udhuler denne specialisering deres rettigheder. 7

8 Startboliger Startboliger kan være en mulighed. 131 mio. kr. til startboliger til udsatte unge Udsatte unge og unge med psykiske problemer får nu hjælp til at flytte i såkaldte startboliger, hvor de kan få støtte fra voksne. Partierne bag satspuljeforliget er enige om at øremærke 131,2 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter. En del unge har vanskeligt ved at bo i egen bolig. Det gælder eksempelvis udsatte unge og unge med psykiske problemer, der kan have svært ved at stå på egne ben og komme i gang med en tilværelse som voksen. Satspuljepartierne har derfor afsat penge til, at der kan etableres startboliger til unge årige, der har særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte. Det er vigtigt, at udsatte unge, der har svært ved bo alene, ikke overlades til sig selv. De kan have brug for at støtte sig til en voksen, som kan hjælpe dem i hverdagen. Derfor er jeg også glad for, at vi i forligskredsen er blevet enige om at afsætte 131 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter, siger boligminister Carsten Hansen. Startboligerne vil enten kunne drives af boligorganisationer eller frivillige foreninger. I alt afsættes der 131,2 mio. kr. i årene til etablering af boligerne. 8

9 9

10 Udslusning Nedenstående er eksempler på beskrivelser af udslusning på hjemmesiderne fra uddannelsessteder tilknyttet Ligeværd: PGU Rosenholm: Et uddannelsessted i Østjylland. Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning, som sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutning i PGU forsøges eleven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egnet bolig. I særlige tilfælde kan PGU tilbyde opfølgning hos eleven i en nærmere aftalt periode efter udslusning fra PGU. Der kan derudover undertiden være behov for fortsat vejledning. PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling): Et uddannelsessted i Nordjylland. PMU hjælper i samarbejde med sagsbehandler og den unges netværk med at skabe en glidende overgang til og udflytning fra PMU til et liv i nye omgivelser med nye udfordringer. Nogle af PMU s unge kommer ud i egen bolig og kan i alle sammenhænge klare sig selv. De har gennemgået et uddannelsesforløb og har fået fast arbejde som f.eks. chauffør, tømrer eller industriarbejder. 10

11 Efter et ophold hos os er de unge klar til nye opgaver og udfordringer. Vi hjælper de unge på vej, og giver dem det lille eller det store kørekort til voksenlivet. Ørnehøj: Et uddannelsessted på Sjælland. Formålet med et ophold på Ørnehøj har fokus på overgangen fra barn til voksen. Vi lægger vægt på, at de unge der forlader Ørnehøj har en afklaring af, hvorledes voksenlivet skal forme sig. Det betyder I praksis indebærer det, at vores socialrådgiver og jobkonsulent sammen med den unge og den unges familie undersøger mulighederne for en blivende boligform til den unge. De unge har, når de forlader os, typisk forskelligt støttebehov. Vi udarbejder en samlet vurdering af behovet, herunder hvorvidt den unge fremover vil kunne klare sig i egen lejlighed med støtte, eller har behov for et bofællesskab. Enkelte kan fortsat have institutionslignende behov. at fremtidig boform er afklaret at fremtidigt forsørgelsesgrundlag er afklaret at fremtidig beskæftigelse er afklaret 11

12 Viden gives videre Hvordan sikrer skoler og uddannelsessteder den bedst mulige interne køreplan, så der bliver taget højde for de ting, som I selv har indflydelse på, og hvordan formidler I viden om udslusning til for ældre og sagsbehandlere? Tjekliste til skoler og uddannelsessteder: Nedenstående er et udvalg af ideer til udarbejdelse af plan for de unges tilbagevending til kommunerne. Hvornår skal I starte med udslusningsarbejdet? Er det er en god idé, at man i kontrakten med kommunen laver et afsnit om udslusning, hvad gør vi som skole eller uddannelsessted og hvad gør kommunen. Kan I i denne sammenhæng lave en aftale med kommunen om, at I hjælper i overgangen indtil den unge er godt i vej? Hvordan skriver I bedst i et sprog og i en form, der gør det lettere for kommunen at sakse planen direkte over i en kommunal handlingsplan? Hvordan får I beskrevet de unges situation tilstrækkeligt, så I kommer omkring, hvad de unge magter og hvad de unge ikke magter? Det er vigtigt, da vi oplever at et stigende antal sager bliver afgjort af personer i kommunen, der udelukkende har et skriftligt kendskab til de unge. Hvordan inddrager I de unge og deres forældrene bedst muligt i udarbejdelsen af planen? Hvordan plan- og tilrettelægger I bedst møderne omkring udslusning? Dagsorden, referat, hvem deltager i møderne etc. Hvordan formidler I tilbagevendingsplanen og de aktuelle udslusningsresultater på jeres egen hjemmeside? Skal man eksempelvis bringe en statistik over, hvordan det er gået de unge i de seneste 5 år? Skal I arrangere praktik i hjemkommunen som en del af tilbagevendingsplanen? 12

13 Hvordan findes bolig? Hvor finder I svar på nogle af spørgsmålene vedr. udslusning til bolig, når I skal forberede de unge på det? Som en del af forberedelsen til at flytte hjemmefra kan man anvende videoindslagene fra TV Glad, hvor forskellige unge fortæller om deres fremtidige boligdrømme. Disse indslag kan f.eks. bruges i forbindelse med undervisningen om det at flytte hjemmefra. Find indslagene på Ligeværds hjemmeside: ligevaerd.dk Hvor finder I svar på nogle af spørgsmålene vedrørende at finde en bolig? En mulighed er at gå ind på danmarkbolig.dk. Her findes en oversigt over samtlige almene boliger i hele landet. Kontakt evt. den aktuelle boligforening og hør om der er boligsociale medarbejdere tilknyttet den ønskede boligforening. Eksempler på tiltag i boligforeningerne: Tryghedsskabende tiltag og aktiviteter. Fysiske tiltag: Indretning af væresteder Etablering af bofællesskaber Etablering af lokaler til personale Sociale aktiviteter: Fælles aktiviteter og arrangementer Etablering af nyttehaver Vær opmærksom på at handicapboliger i beskrivelsen på hjemmesiden udelukkende handler om boliger, der er egnede til fysisk handicappede. Hvad foregår der af boligsocialt arbejde i boligforeningerne? På boligsocialtnet.dk kan man få oversigt over forskellige boligsociale aktiviteter. 13

14 Unge bor sammen Hvordan har vi mulighed for at de unge kan komme til at bo tæt på hinanden i samme boligforening, så de kan støtte hinanden? Lov om almene boliger mv. giver mulighed for at lave alternative ventelister. Så en gruppe af unge har mulighed for at flytte ind relativt hurtigt efter hinanden, så de kan støtte hinanden, da de bor rimeligt tæt på. 60. For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59, stk. 1 eller 2, eller 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års-perioden. Ved hjælp af denne paragraf har BUS været med til at få en aftale igennem med Hjørring Kommune og Bolig Hjørring. Læs mere om de udviklende naboskaber på Ligeværds hjemmeside under BUS. Hvad med botilbud? Hvor finder jeg oversigter om disse? På Tilbudportalen.dk findes en oversigt over hvilke botilbud der er i landet. Vær opmærksom på, at der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen på, at en kommune ikke kan tilbyde en borger ophold i et botilbud efter 14

15 fritvalgsreglerne, når botilbuddet ikke er registreret i Tilbudsportalen. Kan man frit vælge bolig i en anden kommune? Spørgsmålet og svaret fra Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH) er følgende: Spørgsmål: Mit spørgsmål går på, hvorvidt man har ret til et botilbud i en anden kommune. Min søns kommune har afvist at visitere ham til et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, fordi det ligger i en anden kommune? Vi mener selv, at det andet tilbud passer bedre til ham. Kommunen har godkendt ham til et længerevarende tilbud. Svar: Tak for dit spørgsmål. Det korte svar er ja. Du har i dette tilfælde din søn ret til et botilbud i anden kommune. Kommunen kan som hovedregel ikke afvise at visitere ham til et andet tilbud. 15

16 FN s handicapkonvention Ifølge art. 19 i FN s handicapkonvention gælder det, at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform. Når din søn opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108, har han ret til frit at vælge sådanne botilbud. Han har endvidere ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at han opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108 både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. Det fremgår af 15 i Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 (nr af ). Ret til andet egnet botilbud (optaget på Tilbudsportalen), hvis ikke det er væsentligt dyrere Herudover har Ankestyrelsen i principafgørelse fastslået, at en kommune ikke kan afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med. Så er spørgsmålet, hvad væsentligt dyrere betyder. Umiddelbart vil jeg sige, at et tilbud, der f.eks. er mellem 10 og 20 % dyrere ikke er væsentligt dyrere, men hvis det er 50 % dyrere, ja, så er det væsentligt dyrere. Bemærk også principafgørelse En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter 16

17 fritvalgsreglerne, hvis botilbudet er registreret på Tilbudsportalen. Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte. Bemærk endelig, at når din søn får en plads i et længerevarende botilbud, har han lejerrettigheder efter reglerne i Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter Serviceloven( nr. 397 af ) Opsummerende siger DUKH: Kommunen kan således ikke afslå et tilbud til din søn, fordi det ligger i en anden kommune. Kommunen kan kun afslå at betale for ophold i botilbud, hvis: det ikke skønnes egnet tilbudet ikke er optaget på Tilbudsportalen eller det er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen selv er fremkommet med Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, kaldet DUKH, er en selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet og skal medvirke til at styrke retssikkerheden for handicappede. Som bindeled mellem borgere og myndigheder yder DUKH gratis råd i alle typer sager, der vedrører handicappedes forhold og kan også optræde som mægler i stridsspørgsmål uden at tage parti. Institutionen har konsulenter over hele landet, som ud fra de indhøstede erfaringer søger at forbedre sagsbehandlingen på området gennem rådgivning til kommunerne. En anden væsentlig opgave er at informere befolkningen om regler og rettigheder. Hjemmeside: dukh.dk 17

18 Bostøtte Reglerne for bostøtte herunder valg af bostøtteperson. Serviceloven 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Har jeg mulighed for at vælge min egen bostøtte? Nej, du kan ikke selv udpege eller vælge din bostøtte person. Uddybning: Bostøtte er en form for socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Og formålet med socialpædagogisk bistand er at styrke borgerens færdigheder og evner eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at borgeren ikke kan fungere optimalt i dagligdagen. Det betyder, at det er sagsbehandleren i kommunen, der på baggrund af udtalelser, erklæringer og sagens akter vurderer, hvilke kompetencer og forudsætninger bostøttepersonen skal have. Dette er et spørgsmål som BUS har stillet til Den uvildige konsulentordning på handicapområdet.(dukh) Du kan stille lignende spørgsmål og få svar fra netrådgiveren hos DUKH. Se hele svaret på dukh.dk 18

19 I Odense Kommune har man arbejdet med bostøtte efter en anden model: I stedet for at arbejde med støttekontaktpersoner/ bostøtter efter 85 i Serviceloven arbejder man med begrebet sociale viceværter efter 79. Opgaven er at være brobygger, ledsager og coacher. Medarbejderne kan selv tilrettelægge tiden indenfor 37 timer (i tidsrummet kl. 8-22). Serviceloven: 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk

20 Mentor til unge Kan man udnytte de muligheder der ligger i LAB loven i forbindelse med mentorordninger i stedet for eller som supplement for bostøtte? Mentor i LAB loven Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. 79. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. 80. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. 20

21 Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person. 81. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til mentoren. Denne ordning kan anvendes som støtte på jobbet og ikke i fritiden. 21

22 Samlet vurdering Hvor finder jeg noget om den helhedsorienterede indsats? I Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område står der: Kapitel 7 Helhedsvurdering 5. Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Alle muligheder skal tages i betragtning 42. Baggrunden for 5 er, at det har stor betydning, at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt og ikke altid kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. I det konkrete tilfælde vil det afhænge af situationen og den hjælp, som ansøgeren beder om, hvordan sagen skal behandles. Hvis en person f.eks. søger om støtte til et hjælpemiddel, skal myndig heden undersøge, om ansøgeren opfylder betingelserne for hjælpemidlet. Dette vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke er andre problemer. Hvis en person med andre problemer end ledighed søger om hjælp til forsørgelse, kan sagen stille sig anderledes. Samtidig med behandlingen af ansøgningen om kontanthjælp er det relevant at se på andre muligheder, f.eks. aktivt tilbud, revalidering eller fleksjob. Ved ansøgninger om visse kontante ydelser, f.eks. boligstøtte, folkepension eller børnetilskud, er det ikke altid nødvendigt at foretage en helhedsvur- 22

23 dering, da ydelserne ofte tilkendes efter objektive kriterier til personer uden sociale problemer i øvrigt. Rådgivning 43. Myndighederne skal ikke kun være opmærksomme på mulighederne for hjælp efter den sociale lovgivning. I mange tilfælde er det også relevant at pege på muligheder uden for det sociale system, f.eks. rådgivning og vejledning i statsforvaltningen i forbindelse med forældremyndigheds- og samværs-problemer, støttemuligheder efter reglerne om SU, muligheder for retshjælp eller gældssanering samt muligheder for hjælp efter Undervisningsministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og beskæftigelsesministeriets lovgivning. Det kan eventuelt også være relevant at henvise til tilbud, der drives af frivillige organisationer. 44. Det er ikke et krav, at myndighederne og dermed sagsbehandleren selv skal kunne give råd om alle typer af problemer, men sagsbehandleren skal være opmærksom på andre rådgivningsmuligheder, som borgeren kan henvises til. F.eks. arbejdsløshedskassen, når det drejer sig om reglerne om arbejdsløsheds-dagpenge, statsforvaltningen i tilfælde af skilsmisse, separation eller spørgsmål om samvær med børn. 45. At kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt betyder, at borgeren også hvis det er nødvendigt - skal have tilbud om rådgivning og vejledning. Efter forvaltningslovens 7 har en myndighed pligt til at rådgive og vejlede inden for sit eget område og til at henvise til den rigtige myndighed. 23

24 Job og handicap Gode råd på andre områder: Specialfunktionen Job & Handicap har til formål at fastholde og integrere personer med handicap på arbejdspladserne og henvender sig først og fremmest til jobcentre og andre professionelle aktører i indsatsen for beskæftigelse. Rådgivning og information, bl.a. om personlig assistance på jobbet, kan findes på hjemmesiden, bmhandicap.dk. Her er der også link til STAFF, en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling for unge med særlige behov. Et projekt for årige, som kræver ekstra støtte til en uddannelse for at kunne bestride et arbejde. 10 konsulenter fordelt på landets fem største jobcentre har til opgave at udvikle kommunernes samarbejde med erhvervslivet. KLAP Kreativ Langsigtet Arbejds- Planlægning er et projekt, iværksat af landsforeningen LEV. Det skal være med til at give borgere med særlige behov reelle muligheder for at vælge karriere på lige fod med alle andre. Med afsæt i STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse på specialskolerne er hensigten med projektet at vise, at begrænsninger ikke behøver at være ensbetydende med at tilbringe et helt voksenliv på et beskyttet værksted, men at et lønnet job kan lade sig gøre. Værktøjet er dialog med de unge, forældre og kommunale vejledere på ungdomsuddannelserne. Hjemmeside: projektklap.dk 24

25 Fra passiv til aktiv indsats Arbejdsmarkedskommissionen har i 2009 regnet ud, hvad der er sparet i forhold til at unge flytter sig fra passiv bistand til et eller andet form for lønnet job. Der er tale om årlige besparelser i de nedenstående eksempler. 1. eksempel Fra gennemsnitlig overførselsindkomst til gennemsnitlig løn: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 3. eksempel Fra dagpenge til deltidsjob med supplerende dagpenge: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 4. eksempel Fra førtidspension til fleksjob: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 2. eksempel Fra kontanthjælp til beskæftigelse med lav løn: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 25

26 SELVSTÆNDIG TILVÆRELSE Egen bolig eller botilbud? For nogle unge vil den intensive botræning, der er givet på skoler og uddannelsessteder, kunne medføre at de unge kan leve i egen bolig med bostøtte frem for at bo i botilbud. Kommunen sparer årligt ca kr. for hver borger som flytter i egen bolig fra et botilbud. Uddrag af artikel fra tidligere socialminister Benedikte Kiær. Unge borgere med særlige behov for støtte står over for store udfordringer, når de bliver voksne og skal forsøge at skabe en selvstændig tilværelse. Specielt i overgangen er de unge sårbare, og her skal alle holde godt ved og fast, så det ikke går galt. Den ene hånd må ikke slippe før den anden holder fast. Det lyder enkelt, men er i virkeligheden en kompliceret proces med mange mennesker involveret. En egnet bolig er omdrejningspunktet for det videre liv, men ikke nok, hvis det skal lykkes at stå på egne ben. Alle parter må være indstillet på, at der skal gøres en helhedsorienteret indsats, der også omfatter uddannelse og arbejde, fritidsliv og socialt samvær med andre, så resultatet ikke bliver ensomhed og isolation. Mængden af love og regler på området kan virke uoverskuelig, og sagsbehandlingen varierer fra kommune til kommune. Vejledningsmaterialet her er et redskab, som henviser til steder, hvor der kan være hjælp at hente, for at få de unge godt videre til et voksenliv. 26

27

28 Startboliger

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere