Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen"

Transkript

1 HD studiet i Regnskab og økonomistyring Hovedopgave Copenhagen Business School Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen Forfatter: Thomas Henriksen Afleveringsdato: Vejleder: Thomas Ryttersgaard

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL... 5 Strategisk analyse... 5 Regnskabsanalyse... 5 Budgettering og værdiansættelse... 6 OPGAVENS OPBYGNING... 7 AFGRÆNSNING... 8 METODEVALG... 9 EKSTERNE MILJØ PEST: Porters Five Forces INTERNE MILJØ Porter Generiske konkurrencestrategier: Ansoff s vækststrategier: SWOT- analyse: REGNSKABSANALYSE BUDGETTERING VÆRDIANSÆTTELSE KILDEKRITIK PRÆSENTATION AF LEGO KONCERNEN EJERFORHOLD OG KONCERNSTRUKTUR STRATEGISK ANALYSE AF LEGO LEGO S PRODUKTER DET GLOBALE MARKED FOR TRADITIONELT LEGETØJ OG VIDEOSPIL Markedsdata Beskrivelse af markedet Vigtige markeder Forventninger til markedet Opsummering af det globale marked for legetøj og videospil DET EKSTERNE MILJØ- SAMFUNDSANALYSE Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale forhold

3 Teknologiske forhold KONKLUSION AF PEST ANALYSEN BRANCHEANALYSE Konkurrencesituationen i branchen Truslen fra nye konkurrenter Kundernes forhandlingsstyrke Truslen fra substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrker DET INTERNE MILJØ Vision Mission Værdigrundlag Strategiske mål Konkurrencestrategier Vækststrategier SWOT-ANALYSE Opsummering på SWOT- analysen Sammenhæng med finansielle vækstdrivere REGNSKABSANALYSE REFORMULERINGER Egenkapitalopgørelse Balance Resultatopgørelse RENTABILITETSANALYSE Egenkapitalens forrentning Niveau Niveau Niveau Sammenfatning af rentabilitetsanalysen BUDGETTERING Konkurrence/Budgetperiode Terminalperioden Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af salgets vækstrate Budgettering af andet driftsoverskud Budgettering af Core OG fra salg Budgettering af aktivernes omsætningshastighed (AOH) Fastlæggelse af diskonteringsfaktoren

4 FCFF MODELLEN RIDO MODELLEN EJERNES AFKASTKRAV (RE) Risikofri rente (rf) Markedets risikopræmie = E(rm) rf Beta (β) Finansielle forpligtelser afkastkrav (rg) Udregning af Wacc () Markedsværdi af egenkapital 78...() Markedsværdi af gæld VÆRDIANSÆTTELSE FREMDISKONTERING FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 - UDSNIT FRA LEGO KONCERNENS PROGRESS REPPORT BILAG 2 ARTIKEL, VALUTAMODEVIND FORUDE BILAG 3 - OVERSIGT OVER MARKEDSANDELE, FORDELT PÅ VIRKSOMHEDER BILAG 4 - LEGO KONCERNENS FORVENTNINGER TIL VÆKST BILAG 5 OFFICIEL EGENKAPITALOPGØRELSE BILAG 6 - OFFICIEL BALANCE BILAG 7 - REFORMULERET BALANCE BILAG 8 - OFFICIEL RESULTATOPGØRELSE BILAG 9 - REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE BILAG 10 - TONEANGIVENDE OBLIGATION BILAG 11 - VÆRDIANSÆTTELSE UD FRA RIDO-MODELLEN BILAG 12 - KONCERNOVERSIGT BILAG 13 - LEGO S PRODUKTER BILAG 14 - MAIL FRA LEGO KONCERNENS PRESSECHEF BILAG 15 VÆRDIANSÆTTELSE UD FRA FCFF MODELLEN STOR UDGAVE

5 Indledning Vi har alle sammen stiftet bekendtskab med LEGO på et tidspunkt. Om det har været igennem leg som barn eller igennem diverse medier, så har vi alle hørt om LEGO. For mit eget vedkommende, var det igennem leg som lille med LEGO klodsen. LEGO klodsen som findes i alverdens farver og kunne forme alverdens ting, ja kun fantasien sætter grænser når man leger med LEGO. LEGO er samtidig et legetøj som er med til at udvikle børns kreativitet 1 og finmotorik igennem leg med duplo klodserne. Her kan børn udtrykke sig igennem konstruktioner og farvekombinationer ad libitum. At LEGO har fokus på det legende barn kan ses i deres navn: LEGO (LEg GOdt). 2 De har stor fokus på den høje kvalitet, og legetøj som hjælper til at forbedre indlæringen hos børn. Dette er dog også et stigende krav hos forældre da de ønsker at deres børn skal lære mere og mere hurtigere. Derfor er LEGO nød til at overbevise forældrene om den positive effekt som leg med LEGO produkter har, i sidste ende er det jo forældrene der køber legetøjet til deres børn. LEGO har blandt de fleste, ry for at være en solid familievirksomhed. En virksomhed som er kendt for deres vækst og deres store arbejde med leg som læring. Denne læring har de nu også sat som en af de kommende markeder, hvor de kan vækste 3. LEGO satser i fremtiden på hele indlæringsdelen hos børn igennem LEGO Education, som får mere og mere fokus fra ledelsen hos LEGO pga. dets store vækstmuligheder. LEGO er som sagt en familieejet virksomhed som ikke er børsnoteret. Jeg syntes derfor at det kunne være en sjov udfordring at analysere og regne sig frem til hvad en stor dansk international virksomhed er værd ved et muligt salg af koncernen. Derfor er Formålet med denne opgave er at lave en strategisk analyse, i form af en omverdens analyse og en intern analyse for at analysere hvordan LEGO generere værdi, samt at se hvor

6 deres position på markedet for legetøj er. Derefter laver jeg en regnskabsmæssiganalyse som skal munde ud i en værdiansættelse af LEGO koncernen, ved et muligt salg. Problemformulering Min overordnet problemformulering i denne opgave er: Hvad er LEGO koncernen værd, ved et muligt salg Med udgangspunkt i de sidste 5 regnskabsår ( ) vil jeg foretage en strategisk analyse af LEGO A/S. Analysen skal belyse hvordan LEGO skaber konkurrencemæssige fordele og hvorledes de vækster. Her vil jeg analysere de bløde værdier via de interne og de eksterne faktorer. De finansielle faktorer, vil blive målt igennem en regnskabsanalyse. For at komme så vidt omkring emnet som muligt har jeg opsat nogle undersøgelsesspørgsmål som jeg skal have svar på undervejs i opgaven, således at en samlede konklusion er mulig til sidst. Undersøgelsesspørgsmål Strategisk analyse - Hvilke omverdens faktorer har indflydelse på LEGO koncernen? - Hvordan er konkurrencesituationen på markedet? - Hvor er LEGO på vej hen Strategi? - Hvilke interne faktorer skaber værdi for LEGO? - Hvad er LEGO koncernens styrker og svagheder for? Regnskabsanalyse - Hvordan har den økonomiske udvikling været i LEGO de sidste 5 regnskabsår 2008 til 2012? - Hvordan har udviklingen af nøgletallene været i perioden? (Dupont) 5

7 Budgettering og værdiansættelse - Hvor lang skal budgetperioden være? - Hvordan forventes udviklingen af omsætningen, overskudsgraden(og), samt aktivernes omsætningshastighed (AOH) at være i budget perioden? - Hvilken værdi skal der tilbagediskonteres med? (wacc) - Hvad er LEGO værd ved et muligt salg (fundamentalværdi)? - Hvor følsom er den estimerede værdi, overfor ændringer i væksten i terminalperioden? 6

8 Opgavens opbygning Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af LEGO Strategisk analyse Eksterne miljø PESTEL analyse Porters five forces Interne miljø Porter Generiske konkurrencestrategier Ansoff s vækststrategier SWOT- analyse Regnskabsanalyse Reformulering af: Egenkapitalopgørelse Resultatopgørelse Balance - rentabilitetsanalyse Værdiansættelse Budgettering FCFF og RIDO Fremdiskontering Følsomhedsanalyse Konklusion 7

9 Afgrænsning Da der er givet en afgrænsning ang. omfanget af opgaven, er der taget nedenstående afgrænsning Jeg vil primært benytte sekundær data, i form eksisterende materiale til brug for mine diskussioner undervejs i opgaven se nedenstående model. Det meste af det brugte materiale er tilgængeligt på LEGOs egen hjemmeside, såsom årsregnskaber og kommentarer til fremtiden. Der vil også blive brugt artikler og diverse publikationer, for at understøtte de gennemarbejdede konklusioner. Det har ikke været muligt at få kommentarer fra LEGO jf. mail fra LE- GOs pressechef Roar Rude Trangbæk 4. Det vil sige, at jeg primært benytter mig af Desk research. Denne tilgang er valgt pga. mængden af allerede tilgængelig materiale. LEGO koncernens årsregnskaber er vurderet validt, da det er materiale som efter lovgivningen skal være tilgængelige for interessenter såsom banker. For at få et bedre overblik over de datakilder som jeg har benyttet, har jeg udarbejdet følgende oversigt 5 Figur 1 Datakilder Kilde: Egen tilvirkning I den regnskabsanalytiske del af opgaven, har jeg valgt at koncentrere mig om de sidste 5 regnskabsår hvor årsrapporterne er tilgængelige: Jeg har valgt ikke at kommentere på den anvendte regnskabspraksis da dette vil kræve mere dybdegående studier og evt. sammenligning af de forskellige praksis, dette vil medføre en mere overfladisk opgave, kvaliteten af årsregnskaberne vil derfor ikke blive behandlet, men er vurderet af høj kvalitet og validitet grundet revisionen som ikke har fået nogle anmærkninger. 4 Bilag 14: mail fra LEGO s pressechef 5 Egen fremstilling lavet i onenote 8

10 Jeg forudsætter at tallene i årsregnskaberne er kategoriseret korrekt, og at disse tal optages til deres angivne værdier. Jeg vil desuden vurdere tallene af høj validitet da de er revideret Der vil blive taget udgangspunkt i hele LEGO koncernen i denne opgave. Det ville være for omfattende at tage dele ud og kun gennemgå disse. Det er ikke muligt at tage udgangspunkt i de forskellige markeder som LEGO operere i pga. de ikke er underlangt lovgivningen omkring segment noten 6 som børsnoterede virksomheder. Der vil blive taget udgangspunkt i koncernen som helhed, da det er de seneste 5 koncernårsregnskaber som ligger til grund for analyseperioden. Derfor er det også alle LEGOs markeder som bliver berørt i den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Metodevalg Dette afsnit omhandler hvilke metoder og modeller jeg har valgt at bruge, for at få svar på mine undersøgelsesspørgsmål i min problemformulering. For at kunne foretage en værdiansættelse af LEGO, er det vigtigt at gøre det på det rigtige grundlag. Dette gøres ved at man først foretager en analyse at de ikke finansielle drivere, samt en forventning til hvordan markedet udvikler sig, dette bruges især til at lave den fremtidige budgettering. Den strategiske analyses formål er overordnet at belyse de forholde, som LEGO skal opererer under på markedet for legetøj. Min strategiske analyse er delt op i 2 dele, en analyse af det eksterne og interne miljø for LE- GO jf. nedenstående: 6 9

11 Eksterne miljø PEST: I den eksterne analyse har jeg valgt at benytte en PEST analyse til at belyse de omverdens faktorer der påvirker industrien dette er også kaldet makroforholdene, da det giver et godt billede på hvordan de ydre markedsforhold ser ud. Makroomverden har stor betydning for LEGO da det er forhold de ikke selv kan ændre, men er nød til at indordne sig efter. PEST analysen giver et godt grundlag for hvordan fremtidsudsigterne på markedet som helhed kommer til at se ud. Porters Five Forces: For at vurdere hvor attraktivt markedet for legetøj er, skal der foretages en brancheanalyse. For at gøre dette har jeg valgt at benytte Porters five forces. Denne model bruges til at se, hvordan konkurrenceintensiteten er på markedet for legetøj men også overordnet om det er et attraktivt marked. Interne miljø Porter Generiske konkurrencestrategier: For at belyse LEGO koncernens konkurrencestrategi, benytter jeg Porters generiske konkurrencestrategier som model. Igennem denne model vil jeg analysere hvilke parametre som LEGO har valgt at konkurrere på. Ansoff s vækststrategier: for at finde frem til hvordan LEGO har valgt at vækste/udvikle sig benytter jeg Ansoff s vækststrategier. Denne model vil vise om de vækster igennem nye eller nuværende produkter, og om det er på nye eller nuværende markeder SWOT- analyse: Jeg vil til slut sammenfatte mine delkonklusioner fra det eksterne og det interne miljø, som jeg har fundet frem til ved hjælpe af de valgte modeller, i en SWOT- analyse. Dette er for at belyse LEGO s styrker og svagheder samt deres muligheder og trusler i markedet. De ikke-finansielle faktorer der har størst betydning for LEGO koncernen, vil blive koblet sammen med de finansielle faktorer for at lave en verbal budgettering. 10

12 Regnskabsanalyse I den regnskabsmæssige analyse vil jeg belyse, hvordan den økonomiske udvikling har været i LEGO de sidste 5 år. Disse historiske tal vil blive reformuleret til analysebehov, dvs. at driftsaktiviteten vil blive udskilt fra finansieringsaktiviteten. Der vil herefter blive foretaget en nøgletalsanalyse ud fra den udvidet Dupont model 7. Budgettering På baggrund af den strategiske samt den regnskabsmæssige analyse, vil de finansielle værdidrivere blive estimeret i budgetperioden Værdiansættelse Værdiansættelsen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i budgettering af budgetperioden, samt en terminalperiode for LEGO koncernen. Modellen jeg primært vil benytte til dette, er FCFF modellen som benytter en indirekte metode til at beregne virksomhedsværdien. Jeg vil ligeledes benytte en værdiansættelsesmodellen RIDO for at verificere den fremfundne virksomhedsværdi ud fra FCFF modellen Til slut vil jeg sammendrage mine delkonklusioner til en samlet konklusion som vil besvare min problemformulering samt de undersøgelsesspørgsmål som er oplistet. Kildekritik Materialet der er taget udgangspunkt i, såsom årsregnskaber kommer hovedsaligt fra offentlige tilgængelige kilder. Markedsprognoser har været tilgængelige igennem databaser fra CBSbibliotek, de valgte databaser har været: Hvorfor netop disse to databaser er blevet udvalgt er beskrevet i afsnittet: Det Globale marked for traditionelt legetøj og videospil, markedsdata. 7 Bogen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Elling og Sørensen side

13 Da der er tale om sekundært materiale for denne opgaveløsning, stiller jeg mig på lige fod med en almindelig investor, som har det samme grundlag for at træffe en investeringsbeslutning. Der er benyttet flere forskellig nyhedsmedier til indsamling af artikler, således at det ikke kun er ét medies mening og syn der bliver taget i betragtning. Bøgerne der er brugt til opgaveskrivningen, vurderes af meget høj kvalitet og troværdigt, da de er skrevet af anerkende forfattere som samtidig er eksperter på deres felt. Der er brugt tidligere eksamensopgaver til inspiration for at få den bedst mulige løsning af opgaven, disse opgaver vurderes troværdige da de har været tilgængelige på CBS biblioteket og derfor har været rettet og kontrolleret af en censor. I afsnittet: forventninger til markedet, har der skulle bruges en del nøgletal som BNP, inflationsrate og forskellige forecast af den økonomiske situation på verdens markeder, disse nøgletal har jeg hentet fra instanser som Europa kommissionen og den Danske Nationalbank for at få det mest valide billede på markedet, da disse estimater ligger til grund for min kommende budgettering. Generelt vil jeg vurdere min data som værende af høj kvalitet, da det er fra anerkendte instanser, databaser og forfattere. Jeg vil gøre læseren opmærksom på at data fra LEGO koncernen ikke kan vurderes som objektiv, da en virksomhed altid tegner en pænere billede af sig selv. Præsentation af LEGO Koncernen Nedenfor vil jeg komme med en kort præsentation af LEGO koncernen og dens historie, for at få en bedre forståelse af koncernen som helhed. Historien om LEGO startede i et værksted i 1932 hvor tømremester Ole Kirk Kristiansen havde sin egen tømrervirksomhed i Billund. Starten på LEGO var dog hård, Ole Kirk var nød til at afskedige sine sidste medarbejdere i firmaet. Kort efter mistede han også sin kone. Ole Kirk havde dog stadig en stor passion for at arbejde med træ og dette fortsatte med. Ole Kirk forsøgte sig med legetøj, og da han så hvor glade hans fire drenge var for at lege med det, blev han ved. Rygtet spredte sig hurtigt om det fine legetøj, og dette førte til en stor ordre således at han kunne ansætte sine tidliere medarbejdere igen. Desværre gik ordrene ikke 12

14 igennem. Han kørte derfor selv rundt og solgte sit legetøj, for at få virksomheden til at køre rundt. I 1934 ville Ole Kirk give sin virksomhed et navn, som kunne definere hans produkter. Han kom på navnet LEGO, som på latin betyder; jeg sætter sammen, dette vidste han dog ikke på tidspunktet, her forkortede han blot udtrykket: Leg Godt. Virksomheden begyndte herefter at vokse. Ole Kirk havde hele tiden for øje at levere legetøj i høj kvalitet heraf stammer hans motto Det bedste er ikke for godt 8 I samarbejde med sin søn Godtfred arbejde de hårdt, og i slutningen af 1930érne kunne de fremvise et overskud i virksomheden. De begyndte så småt at investere i et produktionsanlæg som kunne klare det grove arbejde og de kunne herefter producere hurtigere og nemmere. Ole Kirk og hans 4 sønner var dog ikke færdige med at møde store udfordringer. Under 2 verdenskrig i 1942 brændte værkstedet ned og de var ikke i stand til at redde nogen af deres tegninger og skitser af legetøjet. LEGO blev dog hurtigt bygget op igen større og bedrer. Produktionen tog fart og Ole Kirk havde nu råd til at købe store produktionsmaskiner. Ole Kirk viste stor interesse for materialet plast og han købte en plaststøbemaskine til LEGO i I starten producerede han klodser da han fandtes disse interessante. Det var dog først da LEGO producerede den grå Massey Ferguson, at plastiklegetøj slog igennem for LEGO 8 13

15 LEGO havde dog brug for udvikling i deres legetøj, salget var stagnerende og der var brug for nytænkning. Ole Kirks søn Godtfred fik i ideen til at sætte legetøj i system, han var ikke tilfreds med at LEGO producerede færdige løsninger som legetøj, han ville producere legetøj som kunne udvikle sig, som man selv kunne forme igennem kreativiteten og fantasien. I 1950 bliver Godtfred Kirk Christiansen ny direktør for LEGO koncernen efter sin far Ole Kirk Christiansen. I 1954 lancerede LEGO deres første serie inden for systemlegetøj, dette bliver en stor succes og Godtfred beslutter sig for at prøve at afsætte LEGO s produkter internationalt. Dette blev ligeledes en stor succes for LEGO, og omsætningen steg. For at LEGO bedre kunne få deres produkter ud i verden, anlagde Godtfred Kirk en lufthavn 9 i 1961, denne lufthavn er i dag kendt som Danmarks næststørste lufthavn, nemlig Billund lufthavn. Via denne lufthavn, som han anlagde ved siden af sin produktionshal, kunne han nemt og hurtigt følge med kundernes efterspørgsel på LEGO produkter internationalt. LEGO var begyndt at være meget omtalt, flere og flere sælgere ville se de forskellige modeller som de kunne aftage. Godtfred fik her ideen til Legoland et land bygget af lego klodser. Her kunne alle komme og se de forskellige muligheder og kombinationer man kunne udføre med LEGO. Legoland åbnede i Billund i Dette blev allerede en succes det første år det åbnede, man regnede kun med et par hundrede tusind besøgende, men dette reelle tal som besøgte Legoland det første år var over 600 tusinde

16 Der er sket meget siden at Ole Kirk Kristiansen arbejdede i sit lille værksted i Billund og næsten ikke kunne få firmaet til at køre rundt. I dag er LEGO verdens tredjestørste producent af legetøj, med repræsentation i over 130 lande og ca medarbejdere 10. I gennemsnit ejer alle personer i verden ca. 86 Legoklodser. De har i år 2012 en samlet markedsandel på 8,6% 11 på det globale lejetøjsmarked. Ejerforhold og koncernstruktur LEGO koncernen er en familieejet virksomhed, som stadig ejes af familien Kirk Kristiansen som grundlagde LEGO i Kirkbi A/S ejer 75% af LEGO Group 12, navnet Kirkbi refererer til LEGO's stiftere, familien Kirk Christiansen og Billund, hvor virksomheden har hovedsæde. Kirkbi A/S blev i sin nuværende form dannet i 2008 ved at sammenlægge LEGO Holding A/S og Kirkbi Invest A/S. De sidste 25% ejes af LEGO fonden 13 Figur 2: Ejer struktur Egen tilvirkning. Ejerskab er 100% medmindre der fremgår andet (progress_report2012)

17 For at give et overblik over hvilke markeder som LEGO agere på, er der jf. bilag 12 en koncernoversigt. Strategisk analyse af LEGO Formålet med den strategiske analyse, er at give et dybere indblik i LEGO koncernen. Dette er væsentligt for at kunne lave en budgettering for fremtiden, som til sidst skal munde ud i en værdiansættelse af LEGO koncernen. Vi skal derfor have en større kendskab til LEGO og virksomhedens omgivelser hvilke omverdens faktorer har indvirkning på LEGO? For at få det bedste udgangspunkt har jeg kort beskrevet LEGO s forretningsområder jf. bilag 13. (denne beskrivelse er taget direkte fra hvorved jeg bedre kan analysere de interne og de eksterne forhold i den strategiske analyse. LEGO s produkter I dag er LEGO verdens tredjestørste producent af legetøj med repræsentation i over 130 lande og ca medarbejdere 14. LEGO koncernens hovedaktivitet er udvikling, produktion, markedsføring og salg af legetøjsprodukter. LEGO s primære marked hvor de operere, er inden for det traditionelle legetøjsmarked. Det er også her de har lagt deres fokus, nemlig at komme tilbage til deres kerneaktivitet med Legoklodsen i fokus. For LEGO er det vigtigt at have LEGO klodsen i fokus, sidste gang de gik væk fra denne var i start 2000érne hvor LEGO havde lanceret en masse nye produkter såsom ure, tøj og tasker, dette var for at brede kendskabet til LEGO ud på andre markeder. Dette gav dog bagslag, og i 2004 fremlagde virksomheden det største underskud i LEGO s historie på 1,9 mia. 15. Siden da er der sket store besparelser i LEGO som outsourcing og store besparelser internt i LEGO, der blev også skiftet ud i direktørstolen hvor Kjeld Kirk Kristiansen sad, man fandt dog nye tiltrængte kræfter internt i LEGO i form af Jørgen Vig Knudstrup. Fællesnævneren for perioden fra 2004 til 2012 var, Back to Basic 16 LEGO skal tilbage til kerneværdi

18 erne nemlig det klassiske LEGO legetøj som tager udgangspunkt i Legoklodsen. Det var en redningsplan i tre faser: overlevelse, stabilisering og siden vækst. Det indebar spareplaner, der skar over tre mia. kr. af omkostningerne, outsourcing af produktionen til underleverandører i Tjekkiet og Mexico samt et stærkt fokus på kerneforretningen, det klassiske Lego legetøj, mens alt andet blev skåret væk. Flere tusinde medarbejdere mistede deres arbejde. Denne redningsplan fik det internationale kaldenavn: Knudstorp-kuren 17 efter den nuværende direktør. Selvom at der har været nedgang i salget af det traditionelle legetøj i 2012 er dette stadig LE- GOS største marked. De efterfølgende data som er brugt, er også med udgangspunkt i det traditionelle legetøj og spil på det globale marked. For at se en uddybende beskrivelse af LEGO produkter henvises der til bilag 13. Det Globale marked for traditionelt legetøj og videospil Markedsdata For at finde valid data omkring det globale marked for legetøj har jeg opsøgt CBS s bibliotek, her fik jeg anbefalet en del databaser til fri afbenyttelse. Jeg har ud af de databaser udvalgt 2, som jeg vil trække oplysninger omkring markedsudvikling og tendenser fra. De to databaser jeg har valgt at bruge til min fremadrettet analyser er: Disse to databaser har jeg udvalgt pga. de sat op på en logisk måde, og det var rimelig håndterligt at trække de data man skulle bruge. Der er selvfølgelig altid forskelle på resultatet af data når man trækker det fra to databaser, dette skaber dog også et mere præcist billede på markedet for legetøj som helhed. Men igen er disse to databaser udvalgt da deres resultater ikke er så langt fra hinanden. Dette kan ses på nedenstående eksempel

19 Figur 3: Den globale markedsværdi for legetøj og videospil Kilde: Marketline - "Global Toys and Games" december 2012 Den ovenstående model viser at det totale marked for Legetøj og videospil i 2012 er på ca. 85 mia. $ værd jf. Marketline. Til sammenligning viser den nedenstående model fra Euromonitor.com en total markedsværdi i 2012 på ca. 84 Mia. $ Afvigelserne er procentmæssigt ikke store, hvorfor jeg godtager disse to databaser som valide leverandører af materiale ang. markedsdata på legetøjsområdet. Figur 4: Den globale markedsværdi for legetøj og vidoespil Kilde: market size Disse to databaser vil igennem de kommende analyser blive holdt op mod LEGO s egne estimater om hvordan de ser sig selv på det globale marked, igen for at give det mest præcise og valide billede på industrien, der hvor det er muligt bliver resultaterne af analyserne også bekræftet af relevante artikler og udtagelser. Beskrivelse af markedet For at få det bedste udgangspunkt i den strategiske analyse vil jeg i det efterfølgende komme med en kort beskrivelse af det globale marked for legetøj hvor LEGO agere. Det totale marked for legetøj omsatte jf. figur 4, i år 2012 for godt 85 mia. $. De sidste 5 år ( ) har der været en gennemsnitslig årlig vækst på markedet på 3,8% dette er illu- 18

20 streret i figur 4, hvor kolonnen Growth, viser den årlige vækst i markedet. Væksten er målt ud fra den totale omsætning som der genereret fra salg af legetøj. De førende kategorier inden for den samlede sum i år 2012, er vist nedenfor. Figur 5: Totalomsætningen i markedet fordelt i segmenter Kilde: Global Toys & Games december 2012 s. 8 Den ovenstående figur viser den totale omsætning i år 2012 på 85 mia. $ delt ud på kategorierne i legetøjsindustrien. Det fremgår at plush kategorien (fyldte bamser, bamser mm.) udgør 27,5% af den samlede omsætning Samtidig udgør Activity Toys 14,9% - det er i denne kategori vi kan finde Legoklodsen, dvs. LEGO`s kerneaktivitet. Vigtige markeder På det globale marked, er det USA der er den største aftager af legetøj med 40,6% jf. figur 7, det er godt 34,5 mia. $. Den anden største aftager er Asien med 28,7% hvor Europa kommer lige efter med godt 27%. Det var samtidig disse markeder som steg mest hos LEGO i Salget af LEGO produkter i USA, Asien og Europa viste tocifrede vækstrater 18. LEGOs samlede nettoomsætning steg fra mio. i 2011 til mio. i 2012, det er en stigning på 25%. Denne markante fremgang skyldtes hovedsaligt de ovennævnte markeder og at LEGO s Knudstorp-kuren 19 stadig kan mærkes i omsætningen. 18 Årsrapport

21 Figur 6: Den totale omsætning fordelt på markeder Kilde: Global Toys & Games December 2012 s. 9 For at vise LEGO s største markeder omsætningsmæssigt, er der i figur 8. vist LEGO s omsætning fordelt på markeder det skal siges at nedenstående opgørelse er fra 2011, dog har LEGO s fordeling af deres markeder ikke ændret sig, det er stadig USA, Asien og Europa som er LEGO s vigtigste markeder. Det er især LEGO s licensprodukter som er de bedst sælgende produkter i LEGO s sortiment, de består (se bilag 13) af legetemaer, der er baseret på for eksempelvis film eller bøger, som LEGO koncernen køber rettighederne til. Det er især LEGO Star Wars og LEGO City som er de bedst sælgende produkter på verdensplan. LEGO s Licens- og royaltyomkostninger steg samtidig i 2012 til DKK mio. fra DKK mio årsrapport 2012, ledelsesberetningen 20

22 Figur 7: LEGO s omsætning fordelt geografisk (2011) Kilde: - "LEGO GROUP IN TOYS AND GAMES (WORLD) Forventninger til markedet IMF mener at den globale økonomi er på rette spor 21, i det mindste er USA som er en af verdens største økonomier, dog ser de en tendens til stagnering i Euro zonen. Grunden til denne splittelse skal ses i sammenhæng, IMF s forventninger til USA s BNP i år er en vækst på 1,2 procent, de forventer yderligere en vækst på 2,2 procent i Disse tendenser til vækst, bliver ligeledes bakket op af USA s central bank: Federal Reserve System 22. Her meddeler banken at der er moderat vækst i den kommende tid. Forventningerne til Eurozonen er dog ikke lige så gode, her er forventninger lige modsat nemlig en negativ vækst, det er ikke kun kriselandende Portugal, Cypern og Grækenland som er de store bekymringer, de lande som skal være med til at få vendt skuden for kriselandende har også modtaget en negativ forventning om vækst fra IMF. Forventningerne til privatforbruget er ligeledes positivt i USA. I 2012 steg privatforbruget med 2,2 procent 23, dette var større end forventet hvorfor man kan sige at privatforbrugeren er begyndt at udvise tiltro til markedet igen efter finanskrisen

23 Figur 8: Økonomisk prognose for USA Kilde: Nykredit Markets Den ovenstående økonomiske prognose, udviser også et stigende privatforbrug fra 2013 til 2014 med 0,5 procentpoint, dette giver ligeledes en indikation af at USA er på rette vej, ud af krisen og da USA er en af verdens største økonomier vil flere land følge efter med tiden da det samtidig øger samhandlen på tværs af verden. Fremgangen skyldtes hovedsaligt bedringen på boligmarkedet som samtidig har effekt på friværdierne 24 hos den almindelige amerikanske familie. Forventningerne til legetøjsmarkedet er også stigende i de kommende år. Nedenfor i figur 10 viser kurven, at der en totalomsætning på verdensplan på 85. mia. $ i 2012 og med en årlig gennemsnitslig vækst på 4,5% frem til 2017 vil markedet på det tidspunkt, have en estimeret omsætning på 106 mia. $. Væksten på markedet er stadig til stede, men spørgsmålet er hvilke markeder/regioner man skal satse på i fremtiden. Flere tror, at det er det Asiatiske marked der kommer til at dominere i fremtiden i stedet for USA, som altid har været det største marked for legetøj. Denne bekymring deles også af LEGO s direktør som udtaler at han ser med bekymring til det amerikanske marked 25, tendensen til det mere stagnerende legetøjsmarked har været reali

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere