Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet Videbæk og Holmsland områderne. Udbuddet gælder en aftale fra: d. 1. juli 2007 til og med d. 30. juni Udbudsmateriale 1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Overordnet om udbuddet Kapitel 2: Udbudsbetingelser 2.1 Generelle udbudsbetingelser 2.2 Økonomiske udbudsbetingelser 2.3 Tekniske udbudsbetingelser Kapitel 3: Tidsplan for udbuddet Kapitel 4: Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialer Kapitel 5: Aflevering af tilbud Kapitel 6: Kravspecifikation 6.1 Aftalens omfang 6.2 Serviceniveau, servicemål og kvalitetssikring 6.3 Administration Kapitel 7: Honorering og afregning Kapitel 8: Tildelingskriterier Kapitel 9: Tilbuddets indhold Bilag 1: Uddrag af Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan Bilag 2: Honorering Bilag 3: Almindelige kontraktbetingelser Bilag 4: Relevante artikler fra Udbudsdirektivet Bilag 5: Tro og love erklæring for tilbudsgivere med gæld på kr. eller derunder Bilag 6: Tro og love erklæring for tilbudsgivere med gæld på mere end kr. Bilag 7: Underskriftsblad 2

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger om varetagelsen af Kommunens vederlagsfrie tandplejetilbud til børn og unge under 16 år fra Holmsland og Videbæk områderne. Begrundelsen for udbuddet af opgaven er Ringkøbing-Skjern Kommunes behov for at o Harmonisere tandplejetilbuddet for børn og unge o Opnå bedre tandsundhed hos målgruppen o Etablere et tættere samarbejde med væsentlig færre klinikker end de nuværende cirka 70 aftaler o Opnå en bedre styring af økonomien på området 1.2 Overordnet om udbuddet Nærværende udbud foretages i henhold til bestemmelserne gældende for Udbudsdirektivets bilag II B-ydelser 1. Aftaler, hvis genstand er de i bilag II-B opførte tjenesteydelser, indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23 og 35, stk. 4, jf. Udbudsdirektivets artikel 21. (jf. bilag 4) De øvrige artikler i Udbudsdirektivet gælder således ikke under dette udbud. Ordregiver skal dog overholde de forpligtelser, der følger af EF-traktaten, herunder ligebehandlingsprincippet og det dertil knyttede gennemsigtighedsprincip. Udbuddet vedrører tandpleje for kommunens børn og unge under 16 år i Holmsland og Videbæk områderne, jf. kapitel 37 i Lov om Sundhed 2 med tilhørende bekendtgørelse 3. I tilknytning hertil har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 4. Udbuddet omfatter også indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning 5. 1 Jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. (Udbudsdirektivet) 2 Lov nr. 546 af 24. juni Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. af 9. august Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. november

4 Udbuddet omfatter alle cirka 4000 børn og unge under 16 år med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne, som ikke vælger fritvalgsordningen. Den vederlagsfrie tandpleje for børn og unge under 16 år i Ringkøbing-Skjern Kommune skal fra 1. juli 2007 varetages efter følgende retningslinier: A. B. Børn og unge med bopæl i de tidligere Ringkøbing, Skjern og Egvad Kommuner behandles fortsat på de kommunale klinikker i Ringkøbing og Skjern. Ønsker familierne fra disse områder tandplejen udført i privat praksis eller på anden kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Børn og unge med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne behandles fortsat i privat praksis. Familierne fra disse områder kan vælge mellem de private tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til dette udbud. Hvis familierne fra disse områder ønsker tandpleje i anden privat praksis eller på kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Familierne fra disse områder kan ikke vælge at modtage tandpleje på de kommunale klinikker i Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. på grund af kapacitetsproblemer. Børn i behandling for odontofobi på kommunens specialklinik kan dog vælge at fortsætte tandbehandlingen i dette regi. Tandlægevalg er bindende for 12 måneder. Udbuddet er lavet i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn og Unge udvalg. Det administrative arbejde med udbuddet samt den administrative vurdering foretages af: o Jørn Nielsen, fagchef Børn og Familie o Erna Pilgaard, jurist o Ulla Henningsen, overtandlæge 4

5 2. Udbudsbetingelser Ringkøbing-Skjern Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke opfylder nedenstående generelle, økonomiske og tekniske udbudsbetingelser ved tilbudsgivningen: 2.1 Generelle udbudsbetingelser: o Tilbuddet skal omfatte den samlede opgave som beskrevet under kapitel 6: Kravspecifikation, og der må ikke tages forbehold overfor krav i udbudsmaterialet. o Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. o Tilbuddet skal af hensyn til sammenlignelighed følge disposition som angivet under kapitel 9: Tilbuddets indhold. 2.2 Økonomiske udbudsbetingelser: o Udbyder må ikke antage tilbud fra tilbudsgivere med ubetalt forfalden gæld på over kr. med mindre der stilles sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr., eller der er indgået aftale om en afviklingsordning og denne ordning overholdes på udbudstidspunktet, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Tilbudsgiver skal derfor samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på over kr. til det offentlige, jf. bilag 5. I tilfælde af at gælden overstiger kr., skal tilbudsgiver afgive en erklæring på tro og love, jf. bilag 6. o Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde er i en uholdbar økonomisk situation, eller der foreligger andre forhold, der vanskeliggør eller rejser tvivl om tilbudsgivers muligheder for opfyldelse af forpligtelserne ifølge kontrakten. Dokumentation kan forelægges på en eller flere af følgende måder: o Erklæring fra bank eller erhvervsansvarsforsikring o Fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf o Regnskaber fra seneste 3 regnskabsår o Erhvervs- og selskabsstyrelsens serviceattest, max 6 måneder gammel o Tilbudsgiver skal dokumentere at være i stand til at stille en sikkerhed på 5 % af den årlige grundydelse gange det forventede antal børn/unge i behandling (kapacitet). Sikkerheden skal stilles forud for indgåelse af kontrakt. 2.3 Tekniske udbudsbetingelser: o Tilbudsgiver skal have Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge o Klinikkens fysiske rammer skal leve op til Arbejdstilsynets krav o Klinikken skal have røntgenfaciliteter o Klinikken skal være velegnet til børn både med hensyn til modtagelse, udførsel af tandbørsteinstruktioner/forebyggelse og tandbehandling 5

6 3. Tidsplan for udbuddet Der er følgende tidsplan for udbudsprocessen: o D. 2. januar 2007: Offentliggørelse af udbud i Jyllandsposten o D. 18. januar 2007 kl : Spørgemøde på Videbæk Rådhus o D. 1. marts 2007 kl. 8.00: Frist for aflevering af tilbud o D marts: Administrativ vurdering af tilbud o D. 26. marts: Politisk behandling af tilbud o D. 1. april Indgåelse af aftaler o D. 10. april: Information med kortfattet begrundelse til alle ikke valgte tilbudsgivere o D. 10. april: Indberetning til Publikationskontoret o D. 1. juli 2007: De nye aftaler træder i kraft. 6

7 4. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet rettes skriftligt til: Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, på samme adresse som tilbuddet skal sendes til (se kapitel 5: Aflevering af tilbud), eller pr. mail på med attention til Erna Pilgaard. Der vil blive holdt spørgemøde d. 18. januar 2007 kl på Rådhuset i Videbæk. Tilmelding til spørgemødet skal ske senest d. 15. januar 2007 til: Gunnar Jensen, Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, pr. telefon eller pr. mail på Der kan maksimalt deltage 2 personer pr. tilbudsgiver i spørgemødet. Spørgemødet vil ikke blive afholdt, hvis der ingen tilmeldte er. Spørgsmål, der ønskes behandlet på spørgemødet, skal fremsendes skriftligt til Erna Pilgaard senest d. 15. januar Kommunens besvarelse på de stillede spørgsmål vil så hurtigt som muligt efter spørgemødet blive sendt til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet. 7

8 5. Aflevering af tilbud Der er følgende krav til aflevering af tilbud: o Tilbuddet skal være skrevet på dansk og skal afleveres i papirform. o Tilbuddet skal afleveres eller sendes i 4 eksemplarer til: Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing o Tilbuddet skal være tydeligt mærket Tilbud Tandpleje o Tilbuddet skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde på ovennævnte adresse senest d. 1. marts 2007 kl o Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet kommer kommunen rettidigt i hænde. Tilbud, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. o Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen er udbyder uvedkommende. Tilbudsmateriale returneres ikke. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene, men ikke valgte tilbudsgivere er velkomne til at kontakte kommunen, hvis de ønsker en nærmere redegørelse for behandlingen af tilbuddene. 8

9 6. Kravspecifikation 6.1 Aftalens omfang. Kommunen ønsker et tæt og udviklende samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger. De tandlæger, kommunen indgår aftale med, skal varetage det individuelle, vederlagsfrie tandplejetilbud til deres brugere omfattende: o Individuelle forebyggende ydelser o Regelmæssige undersøgelser o Tandbehandlinger Ifølge: o Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje o Sundhedsstyrelsens retningslinier for kommunal tandpleje o Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan og tandplejens retningslinier, se bilag 1 o De politisk vedtagne servicemål for tandpleje til børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune Den generelle forebyggelsesindsats på tandplejeområdet i kommunen udføres af kommunalt ansat personale i hele kommunen og er således ikke omfattet af aftalen. ( Undervisning i skoler, institutioner mm.). Tandregulering er heller ikke omfattet af aftalen, dog er behandlende tandlæge ansvarlig for henvisning til ortodontisk visitation ved behov før eller efter den systematiske visitation i klasse. Retningslinier for ortodontisk henvisning aftales med overtandlægen og kommunens specialtandlægekonsulenter. 6.2 Serviceniveau, servicemål og kvalitetssikring. For at sikre et ensartet tilbud til brugerne arbejdes der efter Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan, som: o Indeholder tandlægefaglige behandlingsmål og faglige standarder o Indeholder mål for tandsundheden hos børn og unge i kommunen og beskriver de forebyggende ydelser, der skal tilbydes på generelt og individuelt niveau Der anvendes OCR-registrering hvert år på de 3, 5, 7, 9, 12 og 15-årige. Blanketterne sendes elektronisk eller manuelt til Tandplejens kontor. Tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne deltager sammen med de kommunalt ansatte tandlæger i halvårlige tandlægemøder. Journaloplysninger og ydelsesregistreringer på børn og unge fra Ringkøbing-Skjern kommune skal til enhver tid kunne indhentes af overtandlægen jævnfør bilag 3. 9

10 Evaluering gennemføres årligt. Der gennemføres endelig evaluering af aftalerne efter 2½ år med henblik på den fremtidige tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje for børn og unge i kommunen. Evalueringsparametrene vil bl.a. være: o OCR-indberetningsprocent og sundhedstal o Ydelsesregistrering, frekvens af forebyggende ydelser f.eks. fissurforseglinger o Tandlægens evne til at nå hele målgruppen o Tandlægens engagement i samarbejdet o Brugertilfredshed o Økonomi 6.3 Administration Administration af den kommunale tandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune foretages fra Tandplejens kontor, Rådhuset, Dyrvigsvej 9, Videbæk. Tandplejens kontor sørger for den generelle orientering om kommunens tandplejetilbud til brugerne, herunder: o Information om og registrering af tandlægevalg o Information om tandplejetilbuddets indhold o Information om fritvalgsordningen med 35 % egenbetaling o Information om ungdomstandplejen for de årige o Information om, at mulighed for tandlægeskift for de 0-16 årige tidligst kan ske 12 måneder efter sidste tandlægevalg Samarbejdsklinikkerne varetager herudover selv den individuelle information til brugerne i forbindelse med indkaldelse mv., idet der anvendes informationsmateriale, der så vidt muligt svarer til det, der anvendes på de kommunale klinikker. Samarbejdsklinikkerne skal sikre, at nødvendige henvisninger til regionstandpleje samt anden nødvendig specialistbehandling sker rettidigt. Overtandlægen skal orienteres, inden henvisning finder sted. Samarbejdsklinikkerne kan henvise meget behandlingsvanskelige børn til kommunens specialklinik, - en sådan henvisning skal foretages, inden der kan henvises til tandbehandling i generel anæstesi. Samarbejdsklinikkerne varetager selv indkaldelser og påmindelser til børn og unge. Ved udeblivelser kontaktes barnets/den unges forældre pr. telefon, brev eller mail, således at der hurtigt etableres en ny aftale. Andre kontaktpersoner kan i nogle tilfælde med fordel inddrages med familiens accept. Er det ikke på nogen måde muligt for tandlægen at indkalde en bruger, orienteres overtandlægen. 10

11 7. Honorering og afregning Honorering sker i henhold til Dansk Tandlægeforenings forslag til tillæg til BUT-overenskomsten, se bilag 2. Afregning sker elektronisk. Afregning af pr. capita-ydelsen sker hver måned, med termin d. 1. i måneden, således at der for hver bruger, der på terminstidspunktet er tilknyttet tandlægen, udbetales en tolvtedel af årsydelsen. Tandlægen sender en gang pr. måned en opgørelse over antallet af tilmeldte brugere til den kommunale tandplejes kontor til brug for kommunens afregning. Afregning af ydelser udover grundydelsen sker månedligt i henhold til BUT-overenskomsten. 11

12 8. Tildelingskriterier Det er ønsket fra Kommunens side, at der kan opnås kapacitetsudvidelser på de private klinikker, således at antallet af aftaler bringes ned fra de nuværende cirka 70 til under 10. Der vil i vurderingen af tilbuddene blive lagt vægt på: Børnekompetence (50 %) o dokumenteret erfaring som børnetandlæge, herunder antal børn i behandling o uddannelse og efteruddannelse af tandlæge og hjælpepersonale i forhold til målgruppen børn/unge o børnevenlig klinikindretning med gode muligheder for at udføre tandbørsteinstruktioner Forsyningssikkerhed (25 %) o Klinikkens mulighed for kapacitetsudvidelse o tilstrækkelige klinikfaciliteter og udstyr o personalesammensætning/antal medarbejdere Kontinuitet for familierne (25 %) o Så få tandlægeskift som muligt i forbindelse med nedbringelsen af antallet af aftaler, således at færrest mulige familier berøres af udbuddet. 12

13 9. Tilbuddets indhold o Tilbudsgivers navn, adresse, kontaktperson, telefonnr., evt. mail-adresse o I tilfælde af at flere tilbudsgivere afgiver samlet tilbud, gives oplysningerne for hver enkelt tilbudsgiver. Desuden skal der vedlægges samarbejdsaftale, der regulerer tilbudsgivernes samarbejde vedrørende den udbudte opgave. o Omfatter tilbuddet den samlede opgave, som beskrevet i kapitel 6: Kravspecifikation? o Tages der forbehold overfor forhold i udbudsmaterialet eller afgives der alternative bud? o Er der vedlagt underskrevet tro og love erklæring jf. udbudsmaterialets bilag 5 eller 6? o Kan tilbudsgiver dokumentere ikke at være i betalingsstandsning eller på anden måde i en uholdbar økonomisk situation, eller foreligger der andre forhold, der vanskeliggør eller rejser tvivl om tilbudsgivers mulighed for opfyldelse af forpligtelserne ifølge udbuddet? Hvilken dokumentation er vedlagt? o Kan tilbudsgiver dokumentere at kunne stille en sikkerhedsgaranti jf. udbudsmaterialets kapitel 2 stk. 2.2? Hvilken dokumentation er vedlagt? o Har tilbudsgiver Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge? Dokumentation vedlægges. o Lever klinikkens fysiske rammer op til Arbejdstilsynets krav? o Har klinikken røntgenfaciliteter? o Er klinikken velegnet som børnetandklinik? Beskrivelse af klinikkens faciliteter og udstyr o Har tilbudsgiver erfaring som børnetandlæge? Beskrivelse af tilbudsgivers børnekompetence, herunder antal børn i behandling. Beskrivelse af tilbudsgivers relevante uddannelse og efteruddannelse. Beskrivelse af klinikkens medarbejdere med hensyn til børnekompetence, uddannelse mv. Beskrivelse af tilbudsgivers nuværende tilbud om forebyggende ydelser til børn/unge, og af kvaliteten i disse ydelser. 13

14 o Hvor mange børn og unge under 16 år fra Ringkøbing-Skjern Kommune vil tilbudsgiver have kapacitet til pr. 1. juli 2007? Beskrivelse af klinikkens personalesammensætning/antal medarbejdere Hvor meget og hvordan vil denne kapacitet evt. kunne udbygges? Vil de udbudte opgaver blive løst på nuværende klinik, eller vil der blive oprettet ny klinik? Ved oprettelse af ny klinik, skal der redegøres for planerne for dette. o Hvor mange børn og unge under 16 år fra Ringkøbing-Skjern Kommune har tilbudsgiver aktuelt i behandling? o Hvilke forsikringer har tilbudsgiver? o Beskrivelse af eventuelle klagesager. o Øvrige oplysninger, som tilbudsgiver anser for relevante i forbindelse med tilbudsgivningen. dato underskrift Det skal pointeres, at afgørelsen om tildeling udelukkende foretages på baggrund af tilbudsgivers indsendte svar samt eventuelle bilag, samt at ovenstående underpunkter ikke nødvendigvis er udtømmende. 14

15 Bilag 1 Bilaget viser relevante eksempler fra Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan på servicemål og retningslinier: o Familierne indkaldes til første besøg/sundhedssamtale, når barnet er 1 år o I perioden fra barnets 1-års-besøg til 3-årsundersøgelsen indkaldes familien til opfølgning efter behov, dog mindst en gang. o Første undersøgelse foretages inklusiv OCR-registrering, når barnet er 3 år o OCR-registrering foretages herefter årligt for alle 5, 7, 9, 12 og 15-årige o Alle børn og unge ses til tandeftersyn efter det politisk fastsatte serviceniveau, som i 2007 er: 10 måneders interval for gennemsnitsbrugerne, længere intervaller (op til 14 måneder) for brugere med meget lav sygdomsrisiko, kortere intervaller (ned til 6 måneder) for brugere med høj sygdomsrisiko. Intervallerne fastsættes på individuel faglig indikation. Det tilstræbes, at intervallerne lægges således at OCRindberetningerne overholdes på de aktuelle årgange. o Non-operativ cariesterapi anses for høj faglig kvalitet og indgår sammen med tidlig diagnostik og risikovurdering som vigtige elementer i den forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge o Individuel motivation og instruktion i tandbørstning samt opfølgning herpå prioriteres højt, ligesom der forventes kvalitet i instruktion og undersøgelse o Der anvendes fissurforsegling på alle permanente molarer, med mindre dette på grund af god og sikker mundhygiejne ikke er nødvendigt o Materialevalg foretages i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Tandlægeskolernes anbefalinger og aftaler indgået på Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes tandlægemøder o På halvårlige tandlægemøder med deltagelse af tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne og fra de kommunale klinikker drøftes og fastsættes faglige kriterier, og der gennemføres kalibrering med henblik på at sikre et ensartet niveau for forebyggelse, risikovurdering og behandling af børn og unge i kommunen 15

16 Bilag 2 Honorering. Tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern kommune om tandpleje for børn og unge under 16 år, afregnes med en pr. capita-ydelse på 636 kroner årligt. Dette honorar er en grundydelse, der inkluderer: o Klinisk undersøgelse o Årsydelse eksklusiv OCR o OCR for de 5, 7, 12 og 15-årige o Førstegangsbesøg o IFB o Kontrol IFB o Bitewings/røntgen i forbindelse med diagnostik o Tandrensning o Fissurforsegling o Tilvænning Grundydelsen reguleres en gang årligt med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent (art 5.9). Alle ydelser udover de ovennævnte afregnes efter BUT-overenskomsten Ydelser, der ikke er nævnt ovenfor, og ikke er omfattet af BUT-overenskomsten, honoreres kun efter forudgående ansøgning og accept fra overtandlægen. 16

17 Bilag 3 Almindelige kontraktbetingelser A. Generelt A.1 Overdragelse af forpligtelser og rettigheder Leverandøren må ikke overdrage forpligtelser eller rettigheder til andre uden kommunens samtykke. Leverandøren må ikke overlade dele af opgavens udførelse til underleverandører uden kommunens samtykke. A.2 Forsikring Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Kommunen kan forlange dokumentation herfor. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. Kommunen kan ligeledes forlange dokumentation herfor. A.3 Sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver vil skulle afgive sikkerhedsstillelse fra anerkendt pengeinstitut på 5 % af kontraktsummen for et år i forbindelse med kontraktindgåelsen. Sikkerhedsstillelsen skal tjene til fyldestgørelse af alle krav, som kommunen måtte have i anledning af kontraktforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle skader på tredjemands ejendom og tilbagebetaling af for meget udbetalt kontraktsum. Hvis kommunen ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal denne anmodning ske skriftligt til såvel leverandør som garant med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Sikkerheden vil senest blive frigivet 3 måneder efter sidste afregning med mindre kommunen forinden har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald frigives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 17

18 B Leveringen af ydelsen, ændringer, kontrol m.v. B.1 Ydelsen og ændringer i kontraktperioden Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Kommunen skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. Kommunen kan indenfor den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om kommunens ønskede ændringer og de fravigelser fra aftalen, som ændringen nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringer skal ske indenfor en rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Dersom kommunen kan kræve ændringer, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Bevirker en ændring en forøgelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, leveres serviceydelserne i mangel af anden aftale som regningsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser. Bevirker ændringen en formindskelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverandøren alene godskrive kommunen de udgifter, som herved spares eller burde være sparet, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen. Ændringer får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. 18

19 C Forvaltningsmæssige bestemmelser C.1 Videregivelse af oplysninger Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder er nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. C.2 Videresendelse af klager Den private leverandør skal til den ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Den private leverandør skal videregive klager snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. C.3 Indhentelse af straffeattester/børneattester Den ordregivende offentlige myndighed indhenter straffeattest/børneattest på den private leverandør og dennes ansatte ved kontraktindgåelsen. D. Betaling Hvis kommunen er uenig med leverandøren om betalingens størrelse eller forfaldstid, skal kommunen uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelsen ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. 19

20 E Misligholdelse beføjelser E.1 Misligholdelse Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med det aftalte, uden at dette skyldes kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som kommunen bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til kommunens berettigede krav, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele heraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke i rette tid, uden at dette skyldes kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som kommunen bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Betaler kommunen ikke i rette tid, eller undlader kommunen at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra kommunens side. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. E.2 Force majeure Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger udenfor kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Kontraktpartens adgang til at kræve bod bortfalder ligeledes, hvis der er tale om force majeure. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaver til, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig som force majeure over for kommunen, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. 20

21 Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt. E.3 Reklamation og varsel Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for kommunens ret til at kræve bod. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse herom, idet retten ellers fortabes. En kontraktpart fortaber dog ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører betydelig skade for parten. E.4 Standsningsret Hvis kommunen ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når kommunens betaling erlægges. E.5 Afhjælpning m.v. Kommunen kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, med mindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for kommunen i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give kommunen meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Foranstaltningerne skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. 21

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere