Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet Videbæk og Holmsland områderne. Udbuddet gælder en aftale fra: d. 1. juli 2007 til og med d. 30. juni Udbudsmateriale 1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Overordnet om udbuddet Kapitel 2: Udbudsbetingelser 2.1 Generelle udbudsbetingelser 2.2 Økonomiske udbudsbetingelser 2.3 Tekniske udbudsbetingelser Kapitel 3: Tidsplan for udbuddet Kapitel 4: Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialer Kapitel 5: Aflevering af tilbud Kapitel 6: Kravspecifikation 6.1 Aftalens omfang 6.2 Serviceniveau, servicemål og kvalitetssikring 6.3 Administration Kapitel 7: Honorering og afregning Kapitel 8: Tildelingskriterier Kapitel 9: Tilbuddets indhold Bilag 1: Uddrag af Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan Bilag 2: Honorering Bilag 3: Almindelige kontraktbetingelser Bilag 4: Relevante artikler fra Udbudsdirektivet Bilag 5: Tro og love erklæring for tilbudsgivere med gæld på kr. eller derunder Bilag 6: Tro og love erklæring for tilbudsgivere med gæld på mere end kr. Bilag 7: Underskriftsblad 2

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger om varetagelsen af Kommunens vederlagsfrie tandplejetilbud til børn og unge under 16 år fra Holmsland og Videbæk områderne. Begrundelsen for udbuddet af opgaven er Ringkøbing-Skjern Kommunes behov for at o Harmonisere tandplejetilbuddet for børn og unge o Opnå bedre tandsundhed hos målgruppen o Etablere et tættere samarbejde med væsentlig færre klinikker end de nuværende cirka 70 aftaler o Opnå en bedre styring af økonomien på området 1.2 Overordnet om udbuddet Nærværende udbud foretages i henhold til bestemmelserne gældende for Udbudsdirektivets bilag II B-ydelser 1. Aftaler, hvis genstand er de i bilag II-B opførte tjenesteydelser, indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23 og 35, stk. 4, jf. Udbudsdirektivets artikel 21. (jf. bilag 4) De øvrige artikler i Udbudsdirektivet gælder således ikke under dette udbud. Ordregiver skal dog overholde de forpligtelser, der følger af EF-traktaten, herunder ligebehandlingsprincippet og det dertil knyttede gennemsigtighedsprincip. Udbuddet vedrører tandpleje for kommunens børn og unge under 16 år i Holmsland og Videbæk områderne, jf. kapitel 37 i Lov om Sundhed 2 med tilhørende bekendtgørelse 3. I tilknytning hertil har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 4. Udbuddet omfatter også indberetning af tandsundhedsforholdene, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning 5. 1 Jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. (Udbudsdirektivet) 2 Lov nr. 546 af 24. juni Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. af 9. august Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. november

4 Udbuddet omfatter alle cirka 4000 børn og unge under 16 år med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne, som ikke vælger fritvalgsordningen. Den vederlagsfrie tandpleje for børn og unge under 16 år i Ringkøbing-Skjern Kommune skal fra 1. juli 2007 varetages efter følgende retningslinier: A. B. Børn og unge med bopæl i de tidligere Ringkøbing, Skjern og Egvad Kommuner behandles fortsat på de kommunale klinikker i Ringkøbing og Skjern. Ønsker familierne fra disse områder tandplejen udført i privat praksis eller på anden kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Børn og unge med bopæl i Holmsland og Videbæk områderne behandles fortsat i privat praksis. Familierne fra disse områder kan vælge mellem de private tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til dette udbud. Hvis familierne fra disse områder ønsker tandpleje i anden privat praksis eller på kommunal klinik, træder loven om frit valg med delvis egenbetaling af al tandbehandling i kraft. Familierne fra disse områder kan ikke vælge at modtage tandpleje på de kommunale klinikker i Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. på grund af kapacitetsproblemer. Børn i behandling for odontofobi på kommunens specialklinik kan dog vælge at fortsætte tandbehandlingen i dette regi. Tandlægevalg er bindende for 12 måneder. Udbuddet er lavet i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn og Unge udvalg. Det administrative arbejde med udbuddet samt den administrative vurdering foretages af: o Jørn Nielsen, fagchef Børn og Familie o Erna Pilgaard, jurist o Ulla Henningsen, overtandlæge 4

5 2. Udbudsbetingelser Ringkøbing-Skjern Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke opfylder nedenstående generelle, økonomiske og tekniske udbudsbetingelser ved tilbudsgivningen: 2.1 Generelle udbudsbetingelser: o Tilbuddet skal omfatte den samlede opgave som beskrevet under kapitel 6: Kravspecifikation, og der må ikke tages forbehold overfor krav i udbudsmaterialet. o Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. o Tilbuddet skal af hensyn til sammenlignelighed følge disposition som angivet under kapitel 9: Tilbuddets indhold. 2.2 Økonomiske udbudsbetingelser: o Udbyder må ikke antage tilbud fra tilbudsgivere med ubetalt forfalden gæld på over kr. med mindre der stilles sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr., eller der er indgået aftale om en afviklingsordning og denne ordning overholdes på udbudstidspunktet, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Tilbudsgiver skal derfor samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på over kr. til det offentlige, jf. bilag 5. I tilfælde af at gælden overstiger kr., skal tilbudsgiver afgive en erklæring på tro og love, jf. bilag 6. o Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde er i en uholdbar økonomisk situation, eller der foreligger andre forhold, der vanskeliggør eller rejser tvivl om tilbudsgivers muligheder for opfyldelse af forpligtelserne ifølge kontrakten. Dokumentation kan forelægges på en eller flere af følgende måder: o Erklæring fra bank eller erhvervsansvarsforsikring o Fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf o Regnskaber fra seneste 3 regnskabsår o Erhvervs- og selskabsstyrelsens serviceattest, max 6 måneder gammel o Tilbudsgiver skal dokumentere at være i stand til at stille en sikkerhed på 5 % af den årlige grundydelse gange det forventede antal børn/unge i behandling (kapacitet). Sikkerheden skal stilles forud for indgåelse af kontrakt. 2.3 Tekniske udbudsbetingelser: o Tilbudsgiver skal have Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge o Klinikkens fysiske rammer skal leve op til Arbejdstilsynets krav o Klinikken skal have røntgenfaciliteter o Klinikken skal være velegnet til børn både med hensyn til modtagelse, udførsel af tandbørsteinstruktioner/forebyggelse og tandbehandling 5

6 3. Tidsplan for udbuddet Der er følgende tidsplan for udbudsprocessen: o D. 2. januar 2007: Offentliggørelse af udbud i Jyllandsposten o D. 18. januar 2007 kl : Spørgemøde på Videbæk Rådhus o D. 1. marts 2007 kl. 8.00: Frist for aflevering af tilbud o D marts: Administrativ vurdering af tilbud o D. 26. marts: Politisk behandling af tilbud o D. 1. april Indgåelse af aftaler o D. 10. april: Information med kortfattet begrundelse til alle ikke valgte tilbudsgivere o D. 10. april: Indberetning til Publikationskontoret o D. 1. juli 2007: De nye aftaler træder i kraft. 6

7 4. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet rettes skriftligt til: Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, på samme adresse som tilbuddet skal sendes til (se kapitel 5: Aflevering af tilbud), eller pr. mail på med attention til Erna Pilgaard. Der vil blive holdt spørgemøde d. 18. januar 2007 kl på Rådhuset i Videbæk. Tilmelding til spørgemødet skal ske senest d. 15. januar 2007 til: Gunnar Jensen, Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, pr. telefon eller pr. mail på Der kan maksimalt deltage 2 personer pr. tilbudsgiver i spørgemødet. Spørgemødet vil ikke blive afholdt, hvis der ingen tilmeldte er. Spørgsmål, der ønskes behandlet på spørgemødet, skal fremsendes skriftligt til Erna Pilgaard senest d. 15. januar Kommunens besvarelse på de stillede spørgsmål vil så hurtigt som muligt efter spørgemødet blive sendt til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet. 7

8 5. Aflevering af tilbud Der er følgende krav til aflevering af tilbud: o Tilbuddet skal være skrevet på dansk og skal afleveres i papirform. o Tilbuddet skal afleveres eller sendes i 4 eksemplarer til: Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing o Tilbuddet skal være tydeligt mærket Tilbud Tandpleje o Tilbuddet skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde på ovennævnte adresse senest d. 1. marts 2007 kl o Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet kommer kommunen rettidigt i hænde. Tilbud, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. o Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen er udbyder uvedkommende. Tilbudsmateriale returneres ikke. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene, men ikke valgte tilbudsgivere er velkomne til at kontakte kommunen, hvis de ønsker en nærmere redegørelse for behandlingen af tilbuddene. 8

9 6. Kravspecifikation 6.1 Aftalens omfang. Kommunen ønsker et tæt og udviklende samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger. De tandlæger, kommunen indgår aftale med, skal varetage det individuelle, vederlagsfrie tandplejetilbud til deres brugere omfattende: o Individuelle forebyggende ydelser o Regelmæssige undersøgelser o Tandbehandlinger Ifølge: o Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje o Sundhedsstyrelsens retningslinier for kommunal tandpleje o Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan og tandplejens retningslinier, se bilag 1 o De politisk vedtagne servicemål for tandpleje til børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune Den generelle forebyggelsesindsats på tandplejeområdet i kommunen udføres af kommunalt ansat personale i hele kommunen og er således ikke omfattet af aftalen. ( Undervisning i skoler, institutioner mm.). Tandregulering er heller ikke omfattet af aftalen, dog er behandlende tandlæge ansvarlig for henvisning til ortodontisk visitation ved behov før eller efter den systematiske visitation i klasse. Retningslinier for ortodontisk henvisning aftales med overtandlægen og kommunens specialtandlægekonsulenter. 6.2 Serviceniveau, servicemål og kvalitetssikring. For at sikre et ensartet tilbud til brugerne arbejdes der efter Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan, som: o Indeholder tandlægefaglige behandlingsmål og faglige standarder o Indeholder mål for tandsundheden hos børn og unge i kommunen og beskriver de forebyggende ydelser, der skal tilbydes på generelt og individuelt niveau Der anvendes OCR-registrering hvert år på de 3, 5, 7, 9, 12 og 15-årige. Blanketterne sendes elektronisk eller manuelt til Tandplejens kontor. Tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne deltager sammen med de kommunalt ansatte tandlæger i halvårlige tandlægemøder. Journaloplysninger og ydelsesregistreringer på børn og unge fra Ringkøbing-Skjern kommune skal til enhver tid kunne indhentes af overtandlægen jævnfør bilag 3. 9

10 Evaluering gennemføres årligt. Der gennemføres endelig evaluering af aftalerne efter 2½ år med henblik på den fremtidige tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje for børn og unge i kommunen. Evalueringsparametrene vil bl.a. være: o OCR-indberetningsprocent og sundhedstal o Ydelsesregistrering, frekvens af forebyggende ydelser f.eks. fissurforseglinger o Tandlægens evne til at nå hele målgruppen o Tandlægens engagement i samarbejdet o Brugertilfredshed o Økonomi 6.3 Administration Administration af den kommunale tandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune foretages fra Tandplejens kontor, Rådhuset, Dyrvigsvej 9, Videbæk. Tandplejens kontor sørger for den generelle orientering om kommunens tandplejetilbud til brugerne, herunder: o Information om og registrering af tandlægevalg o Information om tandplejetilbuddets indhold o Information om fritvalgsordningen med 35 % egenbetaling o Information om ungdomstandplejen for de årige o Information om, at mulighed for tandlægeskift for de 0-16 årige tidligst kan ske 12 måneder efter sidste tandlægevalg Samarbejdsklinikkerne varetager herudover selv den individuelle information til brugerne i forbindelse med indkaldelse mv., idet der anvendes informationsmateriale, der så vidt muligt svarer til det, der anvendes på de kommunale klinikker. Samarbejdsklinikkerne skal sikre, at nødvendige henvisninger til regionstandpleje samt anden nødvendig specialistbehandling sker rettidigt. Overtandlægen skal orienteres, inden henvisning finder sted. Samarbejdsklinikkerne kan henvise meget behandlingsvanskelige børn til kommunens specialklinik, - en sådan henvisning skal foretages, inden der kan henvises til tandbehandling i generel anæstesi. Samarbejdsklinikkerne varetager selv indkaldelser og påmindelser til børn og unge. Ved udeblivelser kontaktes barnets/den unges forældre pr. telefon, brev eller mail, således at der hurtigt etableres en ny aftale. Andre kontaktpersoner kan i nogle tilfælde med fordel inddrages med familiens accept. Er det ikke på nogen måde muligt for tandlægen at indkalde en bruger, orienteres overtandlægen. 10

11 7. Honorering og afregning Honorering sker i henhold til Dansk Tandlægeforenings forslag til tillæg til BUT-overenskomsten, se bilag 2. Afregning sker elektronisk. Afregning af pr. capita-ydelsen sker hver måned, med termin d. 1. i måneden, således at der for hver bruger, der på terminstidspunktet er tilknyttet tandlægen, udbetales en tolvtedel af årsydelsen. Tandlægen sender en gang pr. måned en opgørelse over antallet af tilmeldte brugere til den kommunale tandplejes kontor til brug for kommunens afregning. Afregning af ydelser udover grundydelsen sker månedligt i henhold til BUT-overenskomsten. 11

12 8. Tildelingskriterier Det er ønsket fra Kommunens side, at der kan opnås kapacitetsudvidelser på de private klinikker, således at antallet af aftaler bringes ned fra de nuværende cirka 70 til under 10. Der vil i vurderingen af tilbuddene blive lagt vægt på: Børnekompetence (50 %) o dokumenteret erfaring som børnetandlæge, herunder antal børn i behandling o uddannelse og efteruddannelse af tandlæge og hjælpepersonale i forhold til målgruppen børn/unge o børnevenlig klinikindretning med gode muligheder for at udføre tandbørsteinstruktioner Forsyningssikkerhed (25 %) o Klinikkens mulighed for kapacitetsudvidelse o tilstrækkelige klinikfaciliteter og udstyr o personalesammensætning/antal medarbejdere Kontinuitet for familierne (25 %) o Så få tandlægeskift som muligt i forbindelse med nedbringelsen af antallet af aftaler, således at færrest mulige familier berøres af udbuddet. 12

13 9. Tilbuddets indhold o Tilbudsgivers navn, adresse, kontaktperson, telefonnr., evt. mail-adresse o I tilfælde af at flere tilbudsgivere afgiver samlet tilbud, gives oplysningerne for hver enkelt tilbudsgiver. Desuden skal der vedlægges samarbejdsaftale, der regulerer tilbudsgivernes samarbejde vedrørende den udbudte opgave. o Omfatter tilbuddet den samlede opgave, som beskrevet i kapitel 6: Kravspecifikation? o Tages der forbehold overfor forhold i udbudsmaterialet eller afgives der alternative bud? o Er der vedlagt underskrevet tro og love erklæring jf. udbudsmaterialets bilag 5 eller 6? o Kan tilbudsgiver dokumentere ikke at være i betalingsstandsning eller på anden måde i en uholdbar økonomisk situation, eller foreligger der andre forhold, der vanskeliggør eller rejser tvivl om tilbudsgivers mulighed for opfyldelse af forpligtelserne ifølge udbuddet? Hvilken dokumentation er vedlagt? o Kan tilbudsgiver dokumentere at kunne stille en sikkerhedsgaranti jf. udbudsmaterialets kapitel 2 stk. 2.2? Hvilken dokumentation er vedlagt? o Har tilbudsgiver Sundhedsstyrelsens autorisation som tandlæge? Dokumentation vedlægges. o Lever klinikkens fysiske rammer op til Arbejdstilsynets krav? o Har klinikken røntgenfaciliteter? o Er klinikken velegnet som børnetandklinik? Beskrivelse af klinikkens faciliteter og udstyr o Har tilbudsgiver erfaring som børnetandlæge? Beskrivelse af tilbudsgivers børnekompetence, herunder antal børn i behandling. Beskrivelse af tilbudsgivers relevante uddannelse og efteruddannelse. Beskrivelse af klinikkens medarbejdere med hensyn til børnekompetence, uddannelse mv. Beskrivelse af tilbudsgivers nuværende tilbud om forebyggende ydelser til børn/unge, og af kvaliteten i disse ydelser. 13

14 o Hvor mange børn og unge under 16 år fra Ringkøbing-Skjern Kommune vil tilbudsgiver have kapacitet til pr. 1. juli 2007? Beskrivelse af klinikkens personalesammensætning/antal medarbejdere Hvor meget og hvordan vil denne kapacitet evt. kunne udbygges? Vil de udbudte opgaver blive løst på nuværende klinik, eller vil der blive oprettet ny klinik? Ved oprettelse af ny klinik, skal der redegøres for planerne for dette. o Hvor mange børn og unge under 16 år fra Ringkøbing-Skjern Kommune har tilbudsgiver aktuelt i behandling? o Hvilke forsikringer har tilbudsgiver? o Beskrivelse af eventuelle klagesager. o Øvrige oplysninger, som tilbudsgiver anser for relevante i forbindelse med tilbudsgivningen. dato underskrift Det skal pointeres, at afgørelsen om tildeling udelukkende foretages på baggrund af tilbudsgivers indsendte svar samt eventuelle bilag, samt at ovenstående underpunkter ikke nødvendigvis er udtømmende. 14

15 Bilag 1 Bilaget viser relevante eksempler fra Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes sundhedsplan på servicemål og retningslinier: o Familierne indkaldes til første besøg/sundhedssamtale, når barnet er 1 år o I perioden fra barnets 1-års-besøg til 3-årsundersøgelsen indkaldes familien til opfølgning efter behov, dog mindst en gang. o Første undersøgelse foretages inklusiv OCR-registrering, når barnet er 3 år o OCR-registrering foretages herefter årligt for alle 5, 7, 9, 12 og 15-årige o Alle børn og unge ses til tandeftersyn efter det politisk fastsatte serviceniveau, som i 2007 er: 10 måneders interval for gennemsnitsbrugerne, længere intervaller (op til 14 måneder) for brugere med meget lav sygdomsrisiko, kortere intervaller (ned til 6 måneder) for brugere med høj sygdomsrisiko. Intervallerne fastsættes på individuel faglig indikation. Det tilstræbes, at intervallerne lægges således at OCRindberetningerne overholdes på de aktuelle årgange. o Non-operativ cariesterapi anses for høj faglig kvalitet og indgår sammen med tidlig diagnostik og risikovurdering som vigtige elementer i den forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge o Individuel motivation og instruktion i tandbørstning samt opfølgning herpå prioriteres højt, ligesom der forventes kvalitet i instruktion og undersøgelse o Der anvendes fissurforsegling på alle permanente molarer, med mindre dette på grund af god og sikker mundhygiejne ikke er nødvendigt o Materialevalg foretages i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Tandlægeskolernes anbefalinger og aftaler indgået på Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes tandlægemøder o På halvårlige tandlægemøder med deltagelse af tandlægerne fra samarbejdsklinikkerne og fra de kommunale klinikker drøftes og fastsættes faglige kriterier, og der gennemføres kalibrering med henblik på at sikre et ensartet niveau for forebyggelse, risikovurdering og behandling af børn og unge i kommunen 15

16 Bilag 2 Honorering. Tandlæger, der indgår aftale med Ringkøbing-Skjern kommune om tandpleje for børn og unge under 16 år, afregnes med en pr. capita-ydelse på 636 kroner årligt. Dette honorar er en grundydelse, der inkluderer: o Klinisk undersøgelse o Årsydelse eksklusiv OCR o OCR for de 5, 7, 12 og 15-årige o Førstegangsbesøg o IFB o Kontrol IFB o Bitewings/røntgen i forbindelse med diagnostik o Tandrensning o Fissurforsegling o Tilvænning Grundydelsen reguleres en gang årligt med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent (art 5.9). Alle ydelser udover de ovennævnte afregnes efter BUT-overenskomsten Ydelser, der ikke er nævnt ovenfor, og ikke er omfattet af BUT-overenskomsten, honoreres kun efter forudgående ansøgning og accept fra overtandlægen. 16

17 Bilag 3 Almindelige kontraktbetingelser A. Generelt A.1 Overdragelse af forpligtelser og rettigheder Leverandøren må ikke overdrage forpligtelser eller rettigheder til andre uden kommunens samtykke. Leverandøren må ikke overlade dele af opgavens udførelse til underleverandører uden kommunens samtykke. A.2 Forsikring Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Kommunen kan forlange dokumentation herfor. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. Kommunen kan ligeledes forlange dokumentation herfor. A.3 Sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver vil skulle afgive sikkerhedsstillelse fra anerkendt pengeinstitut på 5 % af kontraktsummen for et år i forbindelse med kontraktindgåelsen. Sikkerhedsstillelsen skal tjene til fyldestgørelse af alle krav, som kommunen måtte have i anledning af kontraktforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle skader på tredjemands ejendom og tilbagebetaling af for meget udbetalt kontraktsum. Hvis kommunen ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal denne anmodning ske skriftligt til såvel leverandør som garant med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Sikkerheden vil senest blive frigivet 3 måneder efter sidste afregning med mindre kommunen forinden har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald frigives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 17

18 B Leveringen af ydelsen, ændringer, kontrol m.v. B.1 Ydelsen og ændringer i kontraktperioden Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Kommunen skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. Kommunen kan indenfor den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om kommunens ønskede ændringer og de fravigelser fra aftalen, som ændringen nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringer skal ske indenfor en rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Dersom kommunen kan kræve ændringer, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Bevirker en ændring en forøgelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, leveres serviceydelserne i mangel af anden aftale som regningsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser. Bevirker ændringen en formindskelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverandøren alene godskrive kommunen de udgifter, som herved spares eller burde være sparet, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen. Ændringer får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. 18

19 C Forvaltningsmæssige bestemmelser C.1 Videregivelse af oplysninger Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder er nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. C.2 Videresendelse af klager Den private leverandør skal til den ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Den private leverandør skal videregive klager snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. C.3 Indhentelse af straffeattester/børneattester Den ordregivende offentlige myndighed indhenter straffeattest/børneattest på den private leverandør og dennes ansatte ved kontraktindgåelsen. D. Betaling Hvis kommunen er uenig med leverandøren om betalingens størrelse eller forfaldstid, skal kommunen uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelsen ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. 19

20 E Misligholdelse beføjelser E.1 Misligholdelse Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med det aftalte, uden at dette skyldes kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som kommunen bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til kommunens berettigede krav, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele heraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke i rette tid, uden at dette skyldes kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som kommunen bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Betaler kommunen ikke i rette tid, eller undlader kommunen at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra kommunens side. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. E.2 Force majeure Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger udenfor kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Kontraktpartens adgang til at kræve bod bortfalder ligeledes, hvis der er tale om force majeure. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaver til, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig som force majeure over for kommunen, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. 20

21 Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt. E.3 Reklamation og varsel Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for kommunens ret til at kræve bod. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse herom, idet retten ellers fortabes. En kontraktpart fortaber dog ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører betydelig skade for parten. E.4 Standsningsret Hvis kommunen ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når kommunens betaling erlægges. E.5 Afhjælpning m.v. Kommunen kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, med mindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for kommunen i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give kommunen meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Foranstaltningerne skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. 21

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser Bilag I A. Indledende bestemmelser ABService 2003 Anvendelsesområde 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktsparterne

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej UDBUDSBETINGELSER November 2014 INDKØB AF FIBERNETFORBINDELSE OG INTERNET PROJEKT Projekt nr. 2193479347 Dokument nr. 1213825542 Version 1 Udarbejdet af JVI Kontrolleret

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070909 Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere