Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende pædagogik side 4 Udvidet SFO (USFO) side 5 Fokusområder side 5 a) Læring i fællesskaber side 5 b) Forældresamarbejde side 7 c) Børns overgange side 8 d) Sprogindsatsen side 9 e) IT børn og medier side 10 Bilag: Kvalitetsrapporter på fokusområderne, hvor lokale resultater og beskrivelser kan ses. 2

3 Indledning Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Hedensted Kommune, er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen 2010 mellem Regeringen og KL. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og rapporten opsamler resultater ud fra konkrete oplysninger og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab, og den udkommer hvert andet år. Rapporten er blevet til gennem samarbejde med dagtilbuddene i det digitale styringsredskab ActivitY, hvor den enkelte leder først har udarbejdet en lokal kvalitetsrapport, og derefter har dagtilbudsafdelingen lavet udtræk på de valgte fokusområder. Afsnittene i kvalitetsrapporten vedrørende hvert fokusområde er derfor en samlet administrativ vurdering af institutionernes arbejde på hvert fokusområde. Der er netop gennemført tilsyn i alle dagtilbud, hvor leder, medarbejder- og forældrebestyrelsesrepræsentant er i dialog med pædagogisk konsulent og leder af Læring om den pædagogiske praksis. Tilsynet er en væsentlig del af administrationens mulighed for at sikre og dokumentere de lovmæssige krav på området. Herunder arbejdet med læreplaner og børnemiljø. Kvalitetsrapporten lægges på Kommunens Hjemmeside. Rapporterne på fokusområderne fra de enkelte institutioner - fra styringsredskabet ActivitY - er vedlagt som bilag til rapporten. Konklusion og perspektivering Alle dagtilbud arbejder målrettet og bevidst med de pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger samt med at udvikle de opstillede fokusområder. Mange har i løbet af 2014 nået de opstillede mål, og hos de der ikke en kommet helt i mål, er der på tilsynsbesøget drøftet en plan for at nå dertil i løbet af Der er under hvert afsnit om fokusområderne en administrativ vurdering af den fremadrettede opmærksomhed på hvert område. Denne perspektivering er på baggrund af de lokale resultater og den fælles ønskede retning i Læring i Dagtilbud. Satsningen på uddannelse har markant styrket det pædagogiske personale og højnet kvaliteten af børns trivsel og læring i dagtilbuddene. Forløbet har haft et praksisrettet fokus hvor teori følges med praksis opgaver i egen institution. På baggrund af en fælles faglige platform og et fælles fundament fra uddannelsen, arbejdes der målrettet med læring og med inkluderende læringsmiljøer for børn. På tværs af alle fokusområderne, arbejdes der i Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene på at sikre sammenhæng og helhed, så omsætning af de ønskede mål til daglig pædagogisk praksis bliver mulig - til gavn for børn og familier. Dette hvad angår de enkelte dagtilbuds egne fokusområder og de i rapporten beskrevne fælles fokusområder. De kommende fokusområder vil relatere sig til de fælles indsatser KLAR til læring, Program for Læringsledelse, Kulturprojektet Nye veje og til uddannelsessatsningen vedrørende læring/læreprocesser i dagtilbud. Disse 4 satsninger skal kontinuerligt tænkes 3

4 sammen og højne kvaliteten i alle dagtilbud og derved sikre læring og trivsel for alle børn. En præcisering af målene og den ønskede sammenhæng indenfor de kommende fokusområder, vil blive udarbejdet sammen med dagtilbudslederne i den kommende periode, så ejerskab og ansvar for udmøntning og omsætning kommer så tæt på den pædagogiske hverdag som muligt. Dagplejen. I 2014 blev Dagplejen Øst og Vest sammenlagt til en enhed Den kommunale dagpleje i Hedensted Kommune. Fysisk er Dagplejekontoret placeret på Ndr. Fabriksvej i Hedensted. Det har bevirket at Dagplejen ikke har udarbejdet en lokal digital kvalitetsrapport, da arbejdet med at samle de to eksisterende digitale rapporter ikke gav mening. Der er gennemført Pædagogisk tilsyn som er godkendt. Dialogen her viste, at alle lovkrav vedrørende læreplaner, børnemiljøvurderinger mv. er overholdt og at nye beskrivelser på udmøntningen af disse er under udarbejdelse. På alle områder arbejdes ud fra eksisterende procedurer indtil nye fælles bliver gældende. Den ny organisering og ny ledelsessammensætning har naturligt betydet øget fokus på arbejdsmiljøet. Kapacitetstilpasning har betydet store forandringer, hvor antallet af dagplejere og pædagoger er reduceret i takt med det faldende børnetal. Der vil derfor fortsat skulle være særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2015 er der fortsat tilpasninger i Dagplejen både på grund af faldende børnetal, og på grund af øget ønske om vuggestuepladser fra forældrene. Derudover følger dagplejen som alle dagtilbud de overordnede udmeldte fokusområder. Dog vil Program for Læringsledelse udelukkende gælde institutionerne, da der i dette projekt måles ved børn fra 4 år og op. Team for inkluderende pædagogik (TIP). I 2014 blev TIP en del af Læring i Skolen, organiseret sammen med PPR. I denne kvalitetsrapport er TIP med, da den er udfyldt inden omlægningen. Det er aftalt, at der fremadrettet vil være et tæt samarbejde mellem PPR, TIP og Læring i Dagtilbud, da TIP varetager den største del af den specialiserede indsats i daginstitutionerne. Det pædagogiske tilsyn i forhold til minigrupperne vil fortsat blive udført af Læring i Dagtilbud, da disse grupper skal opfylde de samme krav ift. Dagtilbudsloven (eks. pædagogiske læreplaner og børnemiljø) som alle andre dagtilbud. 4

5 Udvidet SFO (USFO) I USFO ernes børnehavegrupper udføres det pædagogiske tilsyn af Læring i dagtilbud. Der udfyldes ikke lokale digitale kvalitetsrapporter i ActivitY, da USFO hører til Læring i Skolen. Her henvises til deres kvalitetsrapport. Det var gode og spændende tilsyn i alle tre USFO er, og trods stor forskellighed arbejdes der også her målrettet med de udmeldte fokuspunkter. Dette er væsentligt, så alle børn i 0-6 års alderen i kommunen overordnet bliver tilbudt de samme kvalificerede rammer for læring og trivsel. Fokusområder A: Læring i fællesskaber Vision Alle børn er lige forskellige. Dagtilbud håndterer alle børn også børn i udsatte positioner indenfor rammerne af tilbuddet. Det skal foregå i udviklende og forpligtende fællesskaber, og de ansatte skal være i stand til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med mulighed for differentierede fællesskaber, der inkluderer alle dagtilbuddets børn. Det er muligt for ansatte og forældre i dagtilbud på en effektiv og enkel måde, at få sparring og hjælp til at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Strategi - At være inkluderet handler om at høre til og være en del af et udviklende, forpligtende og fleksibelt fællesskab med andre børn og voksne. - Dagplejen og daginstitutionerne skal skabe trivsel, udviklingsmuligheder og læringsmiljøer for alle børn. - Det enkelte barn skal føle sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld. - Børn har forskellige forudsætninger, behov og kompetencer. Derfor skal de ansatte i dagtilbuddet skabe mulighed for differentierede fællesskaber. - Det faglige fokus er på det relationelle, således at det faglige perspektiv koncentrerer sig om fællesskaber, og det enkelte individs kompetencer til at indgå i og lade andre være en del af et socialt fællesskab. - Inklusion handler om, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, så social marginalisering undgås. - Hedensted Kommune arbejder overordnet innovativt. Dagtilbudsområdet har derfor valgt at der arbejdes med innovative metoder i forbindelse med inklusionsarbejdet. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med og opfyldelse af ovenstående bl.a. gennem nedenstående mål. Mål og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Inklusion indgår i beskrivelserne af læreprocesser og mål, og der evalueres løbende på både proces og resultater. Ledere og pædagoger har været på efteruddannelse om pædagogiske læreprocesser i 2013 og Den nye viden og lærte metoder er anvendt i praksis i 2014, men de indgår endnu ikke i målbeskrivelserne. Fremadrettet vil den ny viden og metoder om inklusion 5

6 og læring, danne grundlaget for beskrivelser af mål og der vil evalueres på proces og på opnåede effekter. Program for Læringsledelse vil blive et vigtigt redskab til det. 2. Der er fleksible gruppestrukturer, så det bliver muligt for alle børn at finde et socialt tilhørssted. Med det øgede fokus på fleksible gruppestrukturer bliver dette mål opfyldt af alle dagtilbud. Der er på uddannelsen gennem praksisøvelser i eget dagtilbud arbejdet med dette. For eksempel er der arbejdet med indretningen som et redskab til at skabe muligheder for at differentiere den pædagogiske indsats. 3. Der er fælles sprog og tilgang i medarbejdergruppen, som understøtter pædagogikken, læreprocesser og den inkluderende praksis i dagtilbuddet. På baggrund af det fælles kompetenceløft er dette mål opfyldt. Der blev på tilsynet i dagtilbuddene fortalt fra både medarbejdere og ledere om de forskellige tiltag der er taget i dagtilbuddene for at udvikle et fælles sprog. Det vurderes, at der er et rigtig godt grundlag for fælles fagligt sprog om læring og inklusion. For eksempel er der trænet brug af video som giver god mulighed for fælles, pædagogiske refleksioner. 4. Bestyrelsen har udarbejdet principper for inklusion i dagtilbuddet. Målet om at have beskrevet principper for inklusionsarbejdet var ikke opfyldt i 2013 i ret mange dagtilbud, og der blev i 2013 udtrykt forventning om, at målet ville blive opfyldt i løbet af Det viser sig, at der mod 8 i 2013 er 13 dagtilbud som i 2014 har opfyldt målet. 3 er delvist opfyldt, 1 ikke opfyldt (TIP som ikke har en bestyrelse). 6 havde ikke angivet noget. Punktet blev derfor drøftet på alle tilsyn, så ledelse og forældre kunne fortælle om arbejdet og planerne for at opfylde målet. Det vurderes, at målet blive opfyldt i 2015, da der er god videndeling mellem dagtilbuddenes ledelser og bestyrelser. 5. Forældrenes forskellige ressourcer inddrages i arbejdet med inklusion, fordi de udgør en uvurderlig ressource i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling. Punktet ligner det ovenstående ift. antallet af institutioner, som opfylder målet. Punktet blev drøftet på det pædagogiske tilsyn, og det er tydeligt, at det er få steder som arbejder målrettet med dette i hverdagen. Der er taget hul på drøftelser i nogle personalegrupper og bestyrelser, og i enkelte dagtilbud er der tiltag og aktiviteter som understøtter målet. Det vurderes, at en øget indsats er påkrævet. Fremadrettet vil opmærksomheden fra 'Læring i dagtilbud' vedrørende læring i fællesskaber være: Sammen med lederne vedholdende sørge for at udvikle det igangsatte arbejde med pædagogiske læreprocesser, så det får liv og energi i alle dagtilbud. Understøtte og udvikle en kultur med fokus på børns læring i den pædagogiske praksis. At måling af effekten af de igangsatte læreprocesser kvalificeres. Dette vil blive realiseret i projektet Dokumenteret læringsledelse. Øget fokus på forældrenes rolle i forhold til børnenes inklusion og læring. Det vil blandt andet foregå gennem det fælles projekt KLAR til læring. 6

7 B: Forældresamarbejde - Samskabelse Vision I alle dagtilbud skal arbejdet med kerneopgaven og de grundlæggende forudsætninger også afspejle sig i forældresamarbejdet og samarbejdet med lokale foreninger mm. Dette på en måde, så grundlaget bliver fælles ansvar, inddragelse/ deltagelse. Strategi - Der er gensidig respekt omkring hhv. forældre- og medarbejderrollen. - Forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere. - Forældrene er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns opdragelse, læring, udvikling og trivsel. - Forældrene bakker op om - og deltager i - institutionens arrangementer, møder mv. - Der er en åben og konstruktiv dialog. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med og opfyldelse af ovenstående gennem nedenstående mål. Mål - og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Forventningsafklaring mellem forældre og dagtilbuddet Målet om forventningsafklaring er opfyldt på den måde, at stort set alle dagtilbud har en praksis som sikrer gensidig forventningsafklaring med nye forældre. De resterende er i gang med at justere beskrivelserne og forventer dem klar i løbet af Fælles ansvar for børns læring Målet 'Fælles ansvar for børns læring' betyder at alle dagtilbud skal have fokus på at samarbejde med forældre og lokalsamfund om forudsætninger for børns læring. Målet er delvist opfyldt, og der gøres mange tanker og nye tiltag er under opsejling. Det er et nyt mål i 2014, udsprunget af kerneopgavetænkningen om at gøre alle børn/unge klar til uddannelse og job. 3. Kommunikationen understøttes af elektroniske hjælpemidler Målet 'kommunikation understøttes af elektroniske hjælpemidler' måles på hvorvidt kommunikationen understøttes af løbende opdateret hjemmeside. Informationer målrettet såvel internt til personalegruppen og eksternt til forældre og samarbejdspartnere. Der er nedsat en arbejdsgruppe om IT. Denne gruppe arbejder bredt med emnet IT børn og medier. Institutionerne har alle udtrykt en forventning om at målet er opfyldt i løbet af Status er at 1/3 af dagtilbuddene er i gang med at skifte system og forbedre hjemmesiden, de resterende har elektroniske hjælpemidler der understøtter kommunikationen. 7

8 Fremadrettet vil opmærksomheden fra 'Læring i dagtilbud' vedrørende forældresamarbejde og samskabelse være: At understøtte at kommunikationen (eks. omkring forventningsafstemning) altid er to-vejs og et fælles anliggende mellem forældre og personale. Gennem vedholdende dialog med dagtilbud og forældre at sikre sammenhæng og helhed i det fælles fokus på børns læring. At give dagtilbuddene, forældre og lokalsamfund mulighed for at skabe nye samarbejdsrum og sammen tage ansvar for børns læring. I samarbejde med hele læringsområdet, at udvikle fælles redskaber som på tværs kvalificerer kommunikation både internt og eksternt. C: Børns overgange Vision Vi ser overgangene i børns liv mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO som en udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med nye øjne, andre forventninger og er i nye fysiske rammer. Det har afgørende betydning at de voksne omkring barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige betingelser ved et skift. Strategi - Overgange for børn mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO skal opleves tryg og sammenhængende for både børn og forældre. - Der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og respekt. - Der videndeles på tværs af hjem, dagtilbud, skole og SFO, så alle parter oplever at der er en rød tråd i samarbejdet. - De ansatte får indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, så der skabes gode betingelser for, at barnet kan bevæge sig fra den ene kultur til en anden. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med, og opfyldelse af ovenstående gennem nedenstående mål. Mål - og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Der findes skriftlige rammeaftaler for brobygning, der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole/sfo. Rammeaftalerne findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. Der findes skriftlige samarbejdsaftaler, der ud fra de overordnede rammer beskriver de lokale rammer for samarbejdet omkring børns overgange fra 0 år til skolestart. Samarbejdsaftalerne findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. Generelt arbejdes der i alle dagtilbud med at forfølge de ovenstående mål. Det vil sige at beskrive, synliggøre og handle i det enkelte dagtilbud ud fra den overordnede rammes intentioner. Måden som målene opfyldes på er meget forskellige og der er også stor forskellighed i indsatsens omfang og effekt. 8

9 For de yngste børn (hjem til dagpleje/vuggestue og til børnehave): Det har knebet med konkret at bruge den udarbejde folder Overgange i de yngste børns liv, hvilket også kom frem på dialogmødet med forældrebestyrelser og ledere i november Folderen var ved en fejl, ikke at finde på kommunens hjemmeside, og der var ikke oplyst nok fra institutionernes side. Efterfølgende er folderen lagt på Intranet og hjemmeside, og der er på tilsynet fulgt op på dette for fortsat at understøtte den gode overgang for de yngste. Fra daginstitution til skole: Målet om at have både rammeaftalen og konkrete lokale beskrivelser om overgangen på Intranet/hjemmesider er tæt på at være opfyldt. Siden sidste tilsyn hvor 12 dagtilbud havde dette mål opfyldt, 8 var på vej og 2 havde ikke angivet status, er der nu 20 dagtilbud hvor målet er opfyldt og 2 ubesvarede. Et dagtilbud er midt i en sammenlægning, og en hjemmeside er under opbygning. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud i forhold til børns overgange være: I samarbejde med alle dagtilbud at understøtte at alle udvikler og bruger de gode muligheder, der er lokalt, for at optimere samarbejdet mellem dagpleje og daginstitution. At understøtte samarbejdet mellem forældrene og dagtilbuddene om at gøre overgangene for alle børn så gode som mulige. Det vil få fokus i både Klar til Læring og i Program for Læringsledelse. D: Sprogindsatsen Lovgrundlag Lovgrundlaget for sprogindsatsen fremgår af dagtilbudsloven. Sprogvurdering omfatter: Børn i dagtilbud, som det pædagogiske personale har en formodning om kan have behov for sprogstimulering. Børn der ikke er i dagtilbud. Sprogvurdering gælder for børn i treårsalderen, inden skolestart og i 0.- klasse. Bestemmelserne om sprogvurdering skal ses i sammenhæng med folkeskolelovens bestemmelse om sprogvurdering ved skolestart. Generelt bliver der arbejdet pædagogisk målrettet med børns sprog i hverdagen i alle dagtilbud. Der arbejdes med længere forløb med fokus på børns sprog i forbindelse med 9

10 læreplanstemaet Sprog. Der er fokus på det enkelte barn og børnegruppen. Flere dagtilbud arbejder målrettet med børn og sprog i mindre grupper. Der samarbejdes med forældrene, da den sproglige indsats er et fælles ansvar. Nogle forældre har ligeledes behov for vejledning på området, og deltager eksempelvis sammen med barnet i særlige forløb i dagtilbuddet, så de anvendte metoder efterfølgende kan bruges hjemme. Der er en sprogpædagog i alle dagtilbud. Disse pædagoger har en særlig viden og et særligt ansvar for det pædagogiske arbejde med børns sprog. Der er et tæt og konstruktivt samarbejde med tale - høre konsulenterne i PPR. Der er foretaget færre sprogvurderinger end forventet. Flere af dagtilbuddene har benyttet andet pædagogisk materiale til afdækning af børn sproglige udvikling end det aftalte materiale fra Rambøll. Intentionen har været, at sprogvurderingsmaterialet i både dagtilbud og indskoling skulle være det samme for at kunne sammenligne udviklingen fra år til år hos hvert enkelt barn. Der har ikke i tilstrækkeligt omfang været den tilsigtede mulighed for at følge børnenes sproglige udvikling fra 3 til 6 år, og på den måde tilrettelægge den rette indsats når det er påkrævet. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud vedrørende sprogindsatsen være: At der - med vores viden om vigtigheden af sproglige færdigheder i forbindelse med læring i samarbejde med læsekonsulenter og talehøre konsulenter skabes yderligere fokus på at arbejde med børnenes sprog. At tydeliggøre hvor og hos hvem der kan hentes vejledning og støtte på dette område. At der udføres sprogvurderinger i det aftalte omfang og med det aftalte materiale. E: Børn og digitale medier Alle børn skal opnå færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i et digitaliseret samfund. Derfor er det en naturlig del at tænke digitale medier ind i det daglige pædagogiske arbejde og i kommunikation generelt. Strategi og vurdering af indsatsen for at opfylde startegien. 1. Alle dagtilbud skal have udarbejdet principper for arbejdet med Børn og digitale medier. 2. Digitale medier er en naturlig del af det pædagogiske arbejde. 3. Alle dagtilbud har udarbejdet mål og strategi for børn og digitale medier for at sikre omsætning til praksis. 4. Der er en sammenhæng i strategierne for børn og digitale medier på læringsområdet, således at børn fra 0-16 år mødes af samme læringstilgang og genkendelige IT- systemer. 10

11 I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med, og opfyldelse af ovenstående punkter. De tre første strategipunkter er delvist opfyldt på nuværende tidspunkt, og de forventes opfyldt i løbet af Ad. 1. Knap halvdelen har udarbejdet principper for området. Ad.2. Knap halvdelen af dagtilbuddene anvender digitale medier i arbejdet med læreplanstemaerne. Ad % har opstillet realiserbare mål for digitaliseringen. Ad.4. Det fjerde strategipunkt er ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Der er et stort ønske og en forventning om, at det bliver delvist opfyldt i løbet af Hvordan inddrages digitale medier i pædagogiske aktiviteter? Digitale medier anvendes i forbindelse med læreplanstemaerne og dokumentation for børns læring. Der tages billeder, laves puslespil, spilles læringsspil. Digitale medier anvendes ligeledes til at lave egne spil, bøger, film mm. Nogle institutioner laver Børnemiljøvurdering på IPad. Børnenes perspektiv 37 % inddrager i høj grad børnenes perspektiv i arbejdet med digitale medier og 48 % i mindre grad. Generelt Generelt er der en positiv holdning til digitale medier. Dagtilbuddene er godt i gang. Der er ønske om uddannelse, viden og inspiration på området. Digitale medier skal understøtte børns læring og det er et pædagogisk værktøj. Der er forskellig tilgang blandt personalet nogle er positive, og andre tænker det som en udfordring. Generelt er der en positiv holdning til digitale medier blandt forældrene. Vigtigheden af, at de bliver anvendt bevidst pædagogisk i en læringsmæssig kontekst fremhæves. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud vedrørende børn og digitale medier være: At understøtte institutionerne i, at børn ikke kun konsumerer men bliver medskabende og har en kreativ tilgang til de digitale redskaber/medier og derved opnår læring. At sikre, at det pædagogiske personale kvalificeres i at udvikle området ved at understøtte mulighederne for uddannelse og videndeling på området. Arbejde videre på en fælles strategi sammen med Læring i skolen. 11

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Skolereform: Kompetenceudviklingsskitse

Skolereform: Kompetenceudviklingsskitse Område 5 Område 4 Område 3 Skoleform: Kompetenceudviklingsskitse Helikoptpspektivet: Værdi og mål B&U politiken, Folkeskolef0rmen og dagtilbudsloven m.v. Område 2 Områ de 1 3,5t Skole a Skole b Skole c

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere