Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende pædagogik side 4 Udvidet SFO (USFO) side 5 Fokusområder side 5 a) Læring i fællesskaber side 5 b) Forældresamarbejde side 7 c) Børns overgange side 8 d) Sprogindsatsen side 9 e) IT børn og medier side 10 Bilag: Kvalitetsrapporter på fokusområderne, hvor lokale resultater og beskrivelser kan ses. 2

3 Indledning Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Hedensted Kommune, er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen 2010 mellem Regeringen og KL. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og rapporten opsamler resultater ud fra konkrete oplysninger og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab, og den udkommer hvert andet år. Rapporten er blevet til gennem samarbejde med dagtilbuddene i det digitale styringsredskab ActivitY, hvor den enkelte leder først har udarbejdet en lokal kvalitetsrapport, og derefter har dagtilbudsafdelingen lavet udtræk på de valgte fokusområder. Afsnittene i kvalitetsrapporten vedrørende hvert fokusområde er derfor en samlet administrativ vurdering af institutionernes arbejde på hvert fokusområde. Der er netop gennemført tilsyn i alle dagtilbud, hvor leder, medarbejder- og forældrebestyrelsesrepræsentant er i dialog med pædagogisk konsulent og leder af Læring om den pædagogiske praksis. Tilsynet er en væsentlig del af administrationens mulighed for at sikre og dokumentere de lovmæssige krav på området. Herunder arbejdet med læreplaner og børnemiljø. Kvalitetsrapporten lægges på Kommunens Hjemmeside. Rapporterne på fokusområderne fra de enkelte institutioner - fra styringsredskabet ActivitY - er vedlagt som bilag til rapporten. Konklusion og perspektivering Alle dagtilbud arbejder målrettet og bevidst med de pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger samt med at udvikle de opstillede fokusområder. Mange har i løbet af 2014 nået de opstillede mål, og hos de der ikke en kommet helt i mål, er der på tilsynsbesøget drøftet en plan for at nå dertil i løbet af Der er under hvert afsnit om fokusområderne en administrativ vurdering af den fremadrettede opmærksomhed på hvert område. Denne perspektivering er på baggrund af de lokale resultater og den fælles ønskede retning i Læring i Dagtilbud. Satsningen på uddannelse har markant styrket det pædagogiske personale og højnet kvaliteten af børns trivsel og læring i dagtilbuddene. Forløbet har haft et praksisrettet fokus hvor teori følges med praksis opgaver i egen institution. På baggrund af en fælles faglige platform og et fælles fundament fra uddannelsen, arbejdes der målrettet med læring og med inkluderende læringsmiljøer for børn. På tværs af alle fokusområderne, arbejdes der i Læring i Dagtilbud sammen med dagtilbuddene på at sikre sammenhæng og helhed, så omsætning af de ønskede mål til daglig pædagogisk praksis bliver mulig - til gavn for børn og familier. Dette hvad angår de enkelte dagtilbuds egne fokusområder og de i rapporten beskrevne fælles fokusområder. De kommende fokusområder vil relatere sig til de fælles indsatser KLAR til læring, Program for Læringsledelse, Kulturprojektet Nye veje og til uddannelsessatsningen vedrørende læring/læreprocesser i dagtilbud. Disse 4 satsninger skal kontinuerligt tænkes 3

4 sammen og højne kvaliteten i alle dagtilbud og derved sikre læring og trivsel for alle børn. En præcisering af målene og den ønskede sammenhæng indenfor de kommende fokusområder, vil blive udarbejdet sammen med dagtilbudslederne i den kommende periode, så ejerskab og ansvar for udmøntning og omsætning kommer så tæt på den pædagogiske hverdag som muligt. Dagplejen. I 2014 blev Dagplejen Øst og Vest sammenlagt til en enhed Den kommunale dagpleje i Hedensted Kommune. Fysisk er Dagplejekontoret placeret på Ndr. Fabriksvej i Hedensted. Det har bevirket at Dagplejen ikke har udarbejdet en lokal digital kvalitetsrapport, da arbejdet med at samle de to eksisterende digitale rapporter ikke gav mening. Der er gennemført Pædagogisk tilsyn som er godkendt. Dialogen her viste, at alle lovkrav vedrørende læreplaner, børnemiljøvurderinger mv. er overholdt og at nye beskrivelser på udmøntningen af disse er under udarbejdelse. På alle områder arbejdes ud fra eksisterende procedurer indtil nye fælles bliver gældende. Den ny organisering og ny ledelsessammensætning har naturligt betydet øget fokus på arbejdsmiljøet. Kapacitetstilpasning har betydet store forandringer, hvor antallet af dagplejere og pædagoger er reduceret i takt med det faldende børnetal. Der vil derfor fortsat skulle være særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2015 er der fortsat tilpasninger i Dagplejen både på grund af faldende børnetal, og på grund af øget ønske om vuggestuepladser fra forældrene. Derudover følger dagplejen som alle dagtilbud de overordnede udmeldte fokusområder. Dog vil Program for Læringsledelse udelukkende gælde institutionerne, da der i dette projekt måles ved børn fra 4 år og op. Team for inkluderende pædagogik (TIP). I 2014 blev TIP en del af Læring i Skolen, organiseret sammen med PPR. I denne kvalitetsrapport er TIP med, da den er udfyldt inden omlægningen. Det er aftalt, at der fremadrettet vil være et tæt samarbejde mellem PPR, TIP og Læring i Dagtilbud, da TIP varetager den største del af den specialiserede indsats i daginstitutionerne. Det pædagogiske tilsyn i forhold til minigrupperne vil fortsat blive udført af Læring i Dagtilbud, da disse grupper skal opfylde de samme krav ift. Dagtilbudsloven (eks. pædagogiske læreplaner og børnemiljø) som alle andre dagtilbud. 4

5 Udvidet SFO (USFO) I USFO ernes børnehavegrupper udføres det pædagogiske tilsyn af Læring i dagtilbud. Der udfyldes ikke lokale digitale kvalitetsrapporter i ActivitY, da USFO hører til Læring i Skolen. Her henvises til deres kvalitetsrapport. Det var gode og spændende tilsyn i alle tre USFO er, og trods stor forskellighed arbejdes der også her målrettet med de udmeldte fokuspunkter. Dette er væsentligt, så alle børn i 0-6 års alderen i kommunen overordnet bliver tilbudt de samme kvalificerede rammer for læring og trivsel. Fokusområder A: Læring i fællesskaber Vision Alle børn er lige forskellige. Dagtilbud håndterer alle børn også børn i udsatte positioner indenfor rammerne af tilbuddet. Det skal foregå i udviklende og forpligtende fællesskaber, og de ansatte skal være i stand til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med mulighed for differentierede fællesskaber, der inkluderer alle dagtilbuddets børn. Det er muligt for ansatte og forældre i dagtilbud på en effektiv og enkel måde, at få sparring og hjælp til at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Strategi - At være inkluderet handler om at høre til og være en del af et udviklende, forpligtende og fleksibelt fællesskab med andre børn og voksne. - Dagplejen og daginstitutionerne skal skabe trivsel, udviklingsmuligheder og læringsmiljøer for alle børn. - Det enkelte barn skal føle sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld. - Børn har forskellige forudsætninger, behov og kompetencer. Derfor skal de ansatte i dagtilbuddet skabe mulighed for differentierede fællesskaber. - Det faglige fokus er på det relationelle, således at det faglige perspektiv koncentrerer sig om fællesskaber, og det enkelte individs kompetencer til at indgå i og lade andre være en del af et socialt fællesskab. - Inklusion handler om, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, så social marginalisering undgås. - Hedensted Kommune arbejder overordnet innovativt. Dagtilbudsområdet har derfor valgt at der arbejdes med innovative metoder i forbindelse med inklusionsarbejdet. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med og opfyldelse af ovenstående bl.a. gennem nedenstående mål. Mål og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Inklusion indgår i beskrivelserne af læreprocesser og mål, og der evalueres løbende på både proces og resultater. Ledere og pædagoger har været på efteruddannelse om pædagogiske læreprocesser i 2013 og Den nye viden og lærte metoder er anvendt i praksis i 2014, men de indgår endnu ikke i målbeskrivelserne. Fremadrettet vil den ny viden og metoder om inklusion 5

6 og læring, danne grundlaget for beskrivelser af mål og der vil evalueres på proces og på opnåede effekter. Program for Læringsledelse vil blive et vigtigt redskab til det. 2. Der er fleksible gruppestrukturer, så det bliver muligt for alle børn at finde et socialt tilhørssted. Med det øgede fokus på fleksible gruppestrukturer bliver dette mål opfyldt af alle dagtilbud. Der er på uddannelsen gennem praksisøvelser i eget dagtilbud arbejdet med dette. For eksempel er der arbejdet med indretningen som et redskab til at skabe muligheder for at differentiere den pædagogiske indsats. 3. Der er fælles sprog og tilgang i medarbejdergruppen, som understøtter pædagogikken, læreprocesser og den inkluderende praksis i dagtilbuddet. På baggrund af det fælles kompetenceløft er dette mål opfyldt. Der blev på tilsynet i dagtilbuddene fortalt fra både medarbejdere og ledere om de forskellige tiltag der er taget i dagtilbuddene for at udvikle et fælles sprog. Det vurderes, at der er et rigtig godt grundlag for fælles fagligt sprog om læring og inklusion. For eksempel er der trænet brug af video som giver god mulighed for fælles, pædagogiske refleksioner. 4. Bestyrelsen har udarbejdet principper for inklusion i dagtilbuddet. Målet om at have beskrevet principper for inklusionsarbejdet var ikke opfyldt i 2013 i ret mange dagtilbud, og der blev i 2013 udtrykt forventning om, at målet ville blive opfyldt i løbet af Det viser sig, at der mod 8 i 2013 er 13 dagtilbud som i 2014 har opfyldt målet. 3 er delvist opfyldt, 1 ikke opfyldt (TIP som ikke har en bestyrelse). 6 havde ikke angivet noget. Punktet blev derfor drøftet på alle tilsyn, så ledelse og forældre kunne fortælle om arbejdet og planerne for at opfylde målet. Det vurderes, at målet blive opfyldt i 2015, da der er god videndeling mellem dagtilbuddenes ledelser og bestyrelser. 5. Forældrenes forskellige ressourcer inddrages i arbejdet med inklusion, fordi de udgør en uvurderlig ressource i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling. Punktet ligner det ovenstående ift. antallet af institutioner, som opfylder målet. Punktet blev drøftet på det pædagogiske tilsyn, og det er tydeligt, at det er få steder som arbejder målrettet med dette i hverdagen. Der er taget hul på drøftelser i nogle personalegrupper og bestyrelser, og i enkelte dagtilbud er der tiltag og aktiviteter som understøtter målet. Det vurderes, at en øget indsats er påkrævet. Fremadrettet vil opmærksomheden fra 'Læring i dagtilbud' vedrørende læring i fællesskaber være: Sammen med lederne vedholdende sørge for at udvikle det igangsatte arbejde med pædagogiske læreprocesser, så det får liv og energi i alle dagtilbud. Understøtte og udvikle en kultur med fokus på børns læring i den pædagogiske praksis. At måling af effekten af de igangsatte læreprocesser kvalificeres. Dette vil blive realiseret i projektet Dokumenteret læringsledelse. Øget fokus på forældrenes rolle i forhold til børnenes inklusion og læring. Det vil blandt andet foregå gennem det fælles projekt KLAR til læring. 6

7 B: Forældresamarbejde - Samskabelse Vision I alle dagtilbud skal arbejdet med kerneopgaven og de grundlæggende forudsætninger også afspejle sig i forældresamarbejdet og samarbejdet med lokale foreninger mm. Dette på en måde, så grundlaget bliver fælles ansvar, inddragelse/ deltagelse. Strategi - Der er gensidig respekt omkring hhv. forældre- og medarbejderrollen. - Forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere. - Forældrene er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns opdragelse, læring, udvikling og trivsel. - Forældrene bakker op om - og deltager i - institutionens arrangementer, møder mv. - Der er en åben og konstruktiv dialog. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med og opfyldelse af ovenstående gennem nedenstående mål. Mål - og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Forventningsafklaring mellem forældre og dagtilbuddet Målet om forventningsafklaring er opfyldt på den måde, at stort set alle dagtilbud har en praksis som sikrer gensidig forventningsafklaring med nye forældre. De resterende er i gang med at justere beskrivelserne og forventer dem klar i løbet af Fælles ansvar for børns læring Målet 'Fælles ansvar for børns læring' betyder at alle dagtilbud skal have fokus på at samarbejde med forældre og lokalsamfund om forudsætninger for børns læring. Målet er delvist opfyldt, og der gøres mange tanker og nye tiltag er under opsejling. Det er et nyt mål i 2014, udsprunget af kerneopgavetænkningen om at gøre alle børn/unge klar til uddannelse og job. 3. Kommunikationen understøttes af elektroniske hjælpemidler Målet 'kommunikation understøttes af elektroniske hjælpemidler' måles på hvorvidt kommunikationen understøttes af løbende opdateret hjemmeside. Informationer målrettet såvel internt til personalegruppen og eksternt til forældre og samarbejdspartnere. Der er nedsat en arbejdsgruppe om IT. Denne gruppe arbejder bredt med emnet IT børn og medier. Institutionerne har alle udtrykt en forventning om at målet er opfyldt i løbet af Status er at 1/3 af dagtilbuddene er i gang med at skifte system og forbedre hjemmesiden, de resterende har elektroniske hjælpemidler der understøtter kommunikationen. 7

8 Fremadrettet vil opmærksomheden fra 'Læring i dagtilbud' vedrørende forældresamarbejde og samskabelse være: At understøtte at kommunikationen (eks. omkring forventningsafstemning) altid er to-vejs og et fælles anliggende mellem forældre og personale. Gennem vedholdende dialog med dagtilbud og forældre at sikre sammenhæng og helhed i det fælles fokus på børns læring. At give dagtilbuddene, forældre og lokalsamfund mulighed for at skabe nye samarbejdsrum og sammen tage ansvar for børns læring. I samarbejde med hele læringsområdet, at udvikle fælles redskaber som på tværs kvalificerer kommunikation både internt og eksternt. C: Børns overgange Vision Vi ser overgangene i børns liv mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO som en udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med nye øjne, andre forventninger og er i nye fysiske rammer. Det har afgørende betydning at de voksne omkring barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige betingelser ved et skift. Strategi - Overgange for børn mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO skal opleves tryg og sammenhængende for både børn og forældre. - Der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og respekt. - Der videndeles på tværs af hjem, dagtilbud, skole og SFO, så alle parter oplever at der er en rød tråd i samarbejdet. - De ansatte får indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, så der skabes gode betingelser for, at barnet kan bevæge sig fra den ene kultur til en anden. I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med, og opfyldelse af ovenstående gennem nedenstående mål. Mål - og vurdering af opfyldelse af mål. 1. Der findes skriftlige rammeaftaler for brobygning, der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole/sfo. Rammeaftalerne findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. Der findes skriftlige samarbejdsaftaler, der ud fra de overordnede rammer beskriver de lokale rammer for samarbejdet omkring børns overgange fra 0 år til skolestart. Samarbejdsaftalerne findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. Generelt arbejdes der i alle dagtilbud med at forfølge de ovenstående mål. Det vil sige at beskrive, synliggøre og handle i det enkelte dagtilbud ud fra den overordnede rammes intentioner. Måden som målene opfyldes på er meget forskellige og der er også stor forskellighed i indsatsens omfang og effekt. 8

9 For de yngste børn (hjem til dagpleje/vuggestue og til børnehave): Det har knebet med konkret at bruge den udarbejde folder Overgange i de yngste børns liv, hvilket også kom frem på dialogmødet med forældrebestyrelser og ledere i november Folderen var ved en fejl, ikke at finde på kommunens hjemmeside, og der var ikke oplyst nok fra institutionernes side. Efterfølgende er folderen lagt på Intranet og hjemmeside, og der er på tilsynet fulgt op på dette for fortsat at understøtte den gode overgang for de yngste. Fra daginstitution til skole: Målet om at have både rammeaftalen og konkrete lokale beskrivelser om overgangen på Intranet/hjemmesider er tæt på at være opfyldt. Siden sidste tilsyn hvor 12 dagtilbud havde dette mål opfyldt, 8 var på vej og 2 havde ikke angivet status, er der nu 20 dagtilbud hvor målet er opfyldt og 2 ubesvarede. Et dagtilbud er midt i en sammenlægning, og en hjemmeside er under opbygning. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud i forhold til børns overgange være: I samarbejde med alle dagtilbud at understøtte at alle udvikler og bruger de gode muligheder, der er lokalt, for at optimere samarbejdet mellem dagpleje og daginstitution. At understøtte samarbejdet mellem forældrene og dagtilbuddene om at gøre overgangene for alle børn så gode som mulige. Det vil få fokus i både Klar til Læring og i Program for Læringsledelse. D: Sprogindsatsen Lovgrundlag Lovgrundlaget for sprogindsatsen fremgår af dagtilbudsloven. Sprogvurdering omfatter: Børn i dagtilbud, som det pædagogiske personale har en formodning om kan have behov for sprogstimulering. Børn der ikke er i dagtilbud. Sprogvurdering gælder for børn i treårsalderen, inden skolestart og i 0.- klasse. Bestemmelserne om sprogvurdering skal ses i sammenhæng med folkeskolelovens bestemmelse om sprogvurdering ved skolestart. Generelt bliver der arbejdet pædagogisk målrettet med børns sprog i hverdagen i alle dagtilbud. Der arbejdes med længere forløb med fokus på børns sprog i forbindelse med 9

10 læreplanstemaet Sprog. Der er fokus på det enkelte barn og børnegruppen. Flere dagtilbud arbejder målrettet med børn og sprog i mindre grupper. Der samarbejdes med forældrene, da den sproglige indsats er et fælles ansvar. Nogle forældre har ligeledes behov for vejledning på området, og deltager eksempelvis sammen med barnet i særlige forløb i dagtilbuddet, så de anvendte metoder efterfølgende kan bruges hjemme. Der er en sprogpædagog i alle dagtilbud. Disse pædagoger har en særlig viden og et særligt ansvar for det pædagogiske arbejde med børns sprog. Der er et tæt og konstruktivt samarbejde med tale - høre konsulenterne i PPR. Der er foretaget færre sprogvurderinger end forventet. Flere af dagtilbuddene har benyttet andet pædagogisk materiale til afdækning af børn sproglige udvikling end det aftalte materiale fra Rambøll. Intentionen har været, at sprogvurderingsmaterialet i både dagtilbud og indskoling skulle være det samme for at kunne sammenligne udviklingen fra år til år hos hvert enkelt barn. Der har ikke i tilstrækkeligt omfang været den tilsigtede mulighed for at følge børnenes sproglige udvikling fra 3 til 6 år, og på den måde tilrettelægge den rette indsats når det er påkrævet. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud vedrørende sprogindsatsen være: At der - med vores viden om vigtigheden af sproglige færdigheder i forbindelse med læring i samarbejde med læsekonsulenter og talehøre konsulenter skabes yderligere fokus på at arbejde med børnenes sprog. At tydeliggøre hvor og hos hvem der kan hentes vejledning og støtte på dette område. At der udføres sprogvurderinger i det aftalte omfang og med det aftalte materiale. E: Børn og digitale medier Alle børn skal opnå færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i et digitaliseret samfund. Derfor er det en naturlig del at tænke digitale medier ind i det daglige pædagogiske arbejde og i kommunikation generelt. Strategi og vurdering af indsatsen for at opfylde startegien. 1. Alle dagtilbud skal have udarbejdet principper for arbejdet med Børn og digitale medier. 2. Digitale medier er en naturlig del af det pædagogiske arbejde. 3. Alle dagtilbud har udarbejdet mål og strategi for børn og digitale medier for at sikre omsætning til praksis. 4. Der er en sammenhæng i strategierne for børn og digitale medier på læringsområdet, således at børn fra 0-16 år mødes af samme læringstilgang og genkendelige IT- systemer. 10

11 I samt på tilsynet har der været fokus på Dagtilbuddenes arbejde med, og opfyldelse af ovenstående punkter. De tre første strategipunkter er delvist opfyldt på nuværende tidspunkt, og de forventes opfyldt i løbet af Ad. 1. Knap halvdelen har udarbejdet principper for området. Ad.2. Knap halvdelen af dagtilbuddene anvender digitale medier i arbejdet med læreplanstemaerne. Ad % har opstillet realiserbare mål for digitaliseringen. Ad.4. Det fjerde strategipunkt er ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Der er et stort ønske og en forventning om, at det bliver delvist opfyldt i løbet af Hvordan inddrages digitale medier i pædagogiske aktiviteter? Digitale medier anvendes i forbindelse med læreplanstemaerne og dokumentation for børns læring. Der tages billeder, laves puslespil, spilles læringsspil. Digitale medier anvendes ligeledes til at lave egne spil, bøger, film mm. Nogle institutioner laver Børnemiljøvurdering på IPad. Børnenes perspektiv 37 % inddrager i høj grad børnenes perspektiv i arbejdet med digitale medier og 48 % i mindre grad. Generelt Generelt er der en positiv holdning til digitale medier. Dagtilbuddene er godt i gang. Der er ønske om uddannelse, viden og inspiration på området. Digitale medier skal understøtte børns læring og det er et pædagogisk værktøj. Der er forskellig tilgang blandt personalet nogle er positive, og andre tænker det som en udfordring. Generelt er der en positiv holdning til digitale medier blandt forældrene. Vigtigheden af, at de bliver anvendt bevidst pædagogisk i en læringsmæssig kontekst fremhæves. Fremadrettet vil opmærksomheden fra Læring i Dagtilbud vedrørende børn og digitale medier være: At understøtte institutionerne i, at børn ikke kun konsumerer men bliver medskabende og har en kreativ tilgang til de digitale redskaber/medier og derved opnår læring. At sikre, at det pædagogiske personale kvalificeres i at udvikle området ved at understøtte mulighederne for uddannelse og videndeling på området. Arbejde videre på en fælles strategi sammen med Læring i skolen. 11

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Hedensted Kommune

Dagtilbud. Politik for Hedensted Kommune Dagtilbud Politik for Hedensted Kommune Udarbejdet af Dagpasningsafdelingen maj 2009 Vedtaget i Byrådet den 26. oktober 2009 Revideret oktober 2012 INDHOLD Formål, værdigrundlag og mål... 4 Mission...

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne Dagsorden til formelt tilsyn i områderne Dato: 12.11.2014 Område: Hornsherred Nord Deltagere: Bestyrelsesformand: Laura Fava, TR BUPL: Åse Hansen, TR FOA/AMR: Kirsten Petersen, pædagogisk leder: Camilla

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Hvorfor springe ud i en ny struktur:

Hvorfor springe ud i en ny struktur: Visionen bag reformen på børneområdet i Billund Hvorfor springe ud i en ny struktur: Vores vigtigste råstof er børnene, deres liv, læring og udvikling, så de kan blive livsduelige voksne. Der skal sikres

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere