Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 1. Generelle vilkår for tilskuddet Skattepligt Moms Betalingsstandsning, konkurs Spørgsmål Tilskuddet er skattepligtigt, dvs. at det skal indregnes i den skattepligtige indkomst. Direktoratet indberetter udbetalte tilskud til Told- og Skattestyrelsen. Tilskuddet omfatter ikke moms. Betalingsstandsning eller etablering af kreditorordning (konkurs, likvidation, moratorium, akkord eller lign.) skal altid meddeles Direktoratet for FødevareErhverv straks. Spørgsmål i forbindelse med vejledningen kan rettes til Direktoratet for FødevareErhverv, Strukturudviklingskontoret. 2. Projektforløbet Gennemførsel Ændringer Projektforlængelse Tilskuddet kan kun udbetales, hvis projektet gennemføres i overensstemmelse med bevillingstilsagnet, herunder den aftalte tidsplan og det aftalte budget. Hvis projektet opgives eller projektplanen (formålet, projektperioden eller budgettet) ønskes ændret på væsentlige punkter, skal direktoratet informeres hurtigst muligt. Tilsvarende gælder, hvis forudsætningerne for gennemførelsen af projektet ændres væsentligt i forhold til det, der blev oplyst på ansøgningstidspunktet. Direktoratet for FødevareErhverv forbeholder sig i den forbindelse ret til ændring af betingelserne for det resterende projektforløb. Hvis der søges om ændring af projektforløbet, f.eks. hvis regnskabet afviger væsentligt fra budgettet/tilskudsgrundlaget, eller der er behov for forlængelse af projektperioden, skal der medsendes en begrundelse for den/de ønskede ændringer. Tilladelse til projektforlængelse indebærer ikke, at scrapværdien for nødvendigt udstyr reduceres tilsvarende. Dvs. at selvom projektperioden forlænges, vil scrapværdien for nødvendigt udstyr ikke nedskrives for den periode, der ligger ud over den aftalte projektperiode. Frist Anmodning om projektforlængelse skal indsendes senest ved udløbet af projektperioden.

3 Budgetændring Ved væsentlige ændringer af budgettet forstås budgetafvigelser, der overstiger 10 pct. Hvis udgifterne til de enkelte poster overstiger de fastsatte beløb i budgettet/ tilskudsgrundlaget med mere end 10 pct. og der samtidig har været et mindre forbrug til andre poster, kan der indsendes en ansøgning om budgetændring. Ansøgningen skal vedlægges en redegørelse for ændringerne, og indsendes før fristen for slutafregning udløber. 3. Udbetalingen af tilskuddet Bankkonto Udgifter er betalt For at tilskuddet kan udbetales, skal tilskudsmodtager oplyse nummeret på den bank- eller girokonto, hvor tilskuddet kan overføres til. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at udgifterne er betalte, samt at projektet gennemføres efter de godkendte planer. Direktoratet for FødevareErhverv kan dispensere fra kravet om, at udgifter skal være betalt, hvor ansøger er en nyetableret virksomhed, og hvor omstændighederne taler for, at der undtagelsesvis er behov for at stille risikovillig kapital til rådighed. Udbetaling Bilag Tilskud kan udbetales samlet, når projektet er afsluttet, eller det kan udbetales i rater indtil 4 gange årligt. Tilskud udbetales ved indsendelse af originale og kvitterede bilag. Hvis der ikke indsendes originale og kvitterede bilag, skal der ved påtegning af en statsautoriseret eller revisor fremgå, at udgiftsbilagene er kontrollerede, betalte og i overensstemmelse med de aftaler, der lå til grund for leveringen eller det udførte arbejde. Statslig forsknings- Hvis tilskudsmodtager er en statslig forskningsinstitution, skal opgørelsen institution af meromkostningerne være attesteret af den økonomisk ansvarlige for projektet. Den økonomiansvarlige medarbejder skal udfylde en særlig erklæring om afholdte udgifter (bilag 1). Dokumentation De omkostninger, der afholdes til projektet, skal altid kunne dokumenteres over for Direktoratet for FødevareErhverv. Derfor opfordrer vi til, at der føres et særskilt regnskab med tilhørende bilag for projektet. Dokumenter for projektets udgifter skal opbevares i 5 år efter udgifterne er afholdt, da direktoratet kan kræve indsigt i bilagene. Direktoratet for FødevareErhverv kan stille som betingelse for udbetaling af tilskud, at der fremlægges projektregnskaber, logbogsblade, afregninger for fangsten m.v. som dokumentation for, at projektet er gennemført i overensstemmelse med aftalen. Projektregnskaber skal være attesterede af 3

4 statsautoriseret eller registreret revisor. Afregninger for fangsten skal enten være originale afregninger eller attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor eller af bank. Slutafregning Maksimalt tilskud Eksempel Anmodning om udbetaling af sidste rate af tilskuddet (slutafregning) skal indsendes til direktoratet senest tre måneder efter projektets afslutning (projektperiodens udløb). Der kan for visse projekttyper aftales en længere frist med direktoratet. Hvis de dokumenterede udgifter overstiger tilskudsgrundlaget, udgør tilskuddet kun det aftalte tilskudsbeløb. Bliver udgifterne mindre end budgetteret, udgør tilskuddet den fastsatte procentdel af disse. Eksempel: der er i tilsagnet fastsat en tilskudsprocent på 40 og godkendt et budget på kr., hvilket betyder, at det maksimale tilskud er fastsat til kr. Hvis de afholdte udgifter har været følgende: a) kr., vil der blive udbetalt det maksimale tilskud på kr. b) kr., vil der blive udbetalt kr. i tilskud 3.1 Omkostningsopgørelsen Særligt skema Udgiftsposter Dokumentationskrav Betalingskrav Udgiftsposter Der skal anvendes et særligt skema til brug for omkostningsopgørelsen. Se bilag 1. I omkostningsopgørelsen specificeres udgiftsposterne på samme måde som de er opstillet i tilsagnsaftalen, herunder evt. godkendte ændringer. Opgørelsens omkostninger skal kunne dokumenteres og på en entydig måde kunne henføres til projektet såvel tids- som artsmæssigt. Der må ikke anvendes skønsmæssigt fordelte omkostninger. Omkostninger, der medtages i opgørelsen skal være betalt og lønninger udbetalt. Der må således ikke forekomme skønnede beløb. Alle omkostninger i form af lønomkostninger, ekstern bistand, materialer, udstyr/maskiner, markedsundersøgelser og rejser afholdt af medarbejdere, der er direkte involveret i projektet, skal i videst muligt omfang henføres til disse omkostningsarter og ikke medregnes under "Andre omkostninger". 4

5 Tilskudsprocent Journalnummer Projekttitel Afregningsperiode I tilsagnet er angivet tilskudsprocenten, som anvendes til at beregne tilskuddet ud fra summen af de afholdte udgifter. Projektets journalnummer i direktoratet og projektets titel skal altid påføres opgørelsen. "Aktuel afregningsperiode" omfatter perioden fra sidste afregningsperiodes slutdato til datoen for afholdelse af sidste udgift. Ved samlet udbetaling af tilskuddet angives hele projektperioden. Er der afholdt udgifter til udgiftsposter, der ikke indgår i det godkendte budget og som derfor ikke er omfattet af tilskuddet, medregnes disse ikke tilskudsgrundlaget. Udgifterne kan dog anføres i kolonnen "Aktuel afregningsperiode". I kolonnen: "Budget ifølge tilsagn" anføres 0 kr. 3.2 Lønopgørelsen Lønudgifter Eget arbejde Tidsregistrering Timer uden for normal arbejdstid Afvigelse i timesatser Lønudgifter skal specificeres i timeregnskabet (bilag 2) med angivelse af timesatser og tidsforbrug i antal timer Bemærk, at der ikke ydes tilskud til tilskudsmodtagers eget arbejde, med mindre der i tilsagnet er givet dispensation fra denne regel. Samtlige de medarbejdere, der arbejder med projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem. Hvis virksomheden har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller med uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet. Hvis virksomheden ikke har et tidsregistreringssystem, skal der etableres et sådant, som opfylder følgende minimumskrav: Hver medarbejder, der arbejder med projektet skal føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal dagligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. Tid anvendt uden for normal arbejdstid skal registreres særskilt, og kan indregnes til den udbetalte timesats. Bemærk at der ikke må anvendes skønsmæssigt ansatte tidsangivelser, eller tidsangivelser beregnet som brøkeller procentdele af tidsforbrug. Hvis den faktiske lønsats overstiger den budgetterede med mere end 25 pct., skal der medsendes en redegørelse. Direktoratet vil derefter træffe beslutning om en eventuel ændring af budgettet. Hvis den samlede lønudgift forhøjes forudsætter det, at der er et tilsvarende mindreforbrug til andre poster, jf. afsnittet med reglerne for budgetændring. 5

6 3.3. Rejseudgifter Rejseudgifter opgøres i henhold til Finansministeriets cirkulære om Tjenesterejseaftalen og det aktuelle cirkulære om regulering af satserne. Ved beregning af transportgodtgørelse for kørsel i egen bil skal anvendes statens lave sats for almindelig godkendt kørsel. Tilskudsmodtager skal have spørgsmålet om eventuel anvendelse af den høje sats afklaret i forbindelse med budgetlægningen af projektudgifterne eller konkret ved henvendelse til direktoratet, inden omkostningsopgørelsen udfyldes. Offentlige institutioner skal følge reglerne i Finansministeriets cirkulære. Det betyder, at der skal anvendes den lave sats medmindre transporten sker i henhold til bemyndigelse, hvor der er givet tilladelse til at anvende den høje sats pr. km Overhead/dækningsbidrag Offentlige virksomheder Private virksomheder Når offentlige institutioner deltager i et projekt kan der beregnes overhead (bidrag til dækning af fællesudgifter) på maksimalt 20 pct. af institutionens samlede direkte projektomkostninger. Overhead (fællesudgifter) kan kun medregnes i det omfang de indgår i budgettet. Private virksomheder kan ikke indregne overhead Scrapværdi Nødvendigt udstyr Reduktion af tilskudsgrundlag Eksempel Hvis der i budgettet indgår udgifter til indkøb af udstyr eller der udvikles/fremstilles nødvendigt udstyr af f.eks. indkøbte maskindele, staldinventar, byggematerialer m.v., er der i tilsagnet fastsat en scrapværdi beregnet efter afskrivningslovens regler. Scrapværdien skal fratrækkes i udbetalingsanmodningen i takt med at der afholdes udgifter til de nævnte poster. Bemærk, at projektforlængelse ikke indebærer at scrapværdien nedsættes tilsvarende. Eksempel: der er i det godkendte budget en udgift til nødvendigt udstyr på kr. og fastsat en scrapværdi på kr. svarende til 50 pct. Hvis der i forbindelse med første rate af tilskuddet indsendes en udbetalingsanmodning, hvori der er anvendt kr. til nødvendigt udstyr skal der fratrækkes 50 pct., dvs kr. i scrapværdi. 6

7 3.6. Indtægter I projektperioden Indtægter i forbindelse med salg af projektets resultater, herunder produktionsrettigheder, skal medregnes under posten indtægter. Dette gælder også i tilfælde, hvor ansøgeren ved udfærdigelse af ansøgningen ikke forventede en indtægt og derfor ikke medtog denne i budgettet. Det maksimale tilskud fastsættes på baggrund af de samlede merudgifter eventuelt fratrukket scrapværdi, men ikke budgetterede indtægter. Begrundelsen for dette er, at der er usikkerhed om, hvorvidt indtægterne realiseres og i givet fald også usikkerhed om størrelsen af disse. Indtægter afviger fra budget Hvis indtægterne afviger fra det budgetterede beløb skal direktoratet informeres hurtigst muligt. Bemærk at øgede indtægter ikke umiddelbart giver mulighed for at øge udgifterne tilsvarende. 4. Revisorerklæring Kontakt til revisor Tilskudsmodtager (private virksomheder) bør hurtigt efter modtagelse af tilsagn om tilskud træffe aftale med revisor, således at regnskab over projektomkostninger, dokumentation for afholdte udgifter og eventuelle direkte lønomkostninger m.v. tilrettelægges hensigtsmæssigt under hensyntagen til udfærdigelse af revisorerklæring. Registreret eller periodeog slutafregninger skal revideres af en statsautoriseret eller registreret statsautoriseret revisor. For periode- og slutafregninger skal det påses, at omkostningerne vedrører projektet at omkostningerne er rekvireret og afholdt inden for den aftalte tidsramme, at omkostningerne er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, at den angivne afregningsperiode ligger inden for den aftalte tilskudsperiode, at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere registreres, at de anvendte timesatser er opgjort på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger at medgåede materialer og indkøbte tjenesteydelser er i overensstemmelse med fakturaer og lagerregistreringer, at tilskud til rejseudgifter ikke overstiger beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, at der er medtaget de indtægter, der hidrører fra projektet der ikke ydes andet tilskud til projektet (udover det i tilskudsansøgningen anførte), 7

8 at omkostningerne er opgjort excl. moms. Det skal endvidere påses, at projektmedarbejdernes faktisk udbetalte timeløn ikke afviger væsentligt fra den budgetterede lønsats, der blev godkendt i budgettet. Ved væsentligt forstås mere end 25 pct. Hvis der i tilsagnet er anført krav under "Særlige vilkår", der har indvirkning på opgørelsen af tilskudsgrundlaget, skal det i forbindelse med revisionen påses, at disse særlige vilkår er opfyldt. I det omfang at dette ikke kan kontrolleres, f.eks. om at der ikke modtages andet tilskud til projektet, skal virksomheden afgive en tro- og love erklæring. Revisorerklæring Ved afgivelse af revisorerklæring uden forbehold på periode- og slutafuden forbehold regninger skal anvendes erklæring (bilag 3). Revisorerklæring med forbehold Afvente yderligere oplysninger Udbetaling i bero Hvis der undtagelsesvis er behov for at tage forbehold anvendes revisorerklæring (bilag 4). Afgivelse af revisorerklæring med forbehold skal ske under iagttagelse af 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelsen). Hvis revisor afgiver en erklæring med forbehold eller supplerende oplysninger kan direktoratet kræve yderligere oplysninger. Indtil disse oplysninger modtages kan direktoratet sætte udbetaling af tilskud i bero og/eller ved udbetaling af tilskud se bort fra de poster på omkostningsopgørelsen, som forbeholdene vedrører. Offentlige Offentlige institutioner skal anvende erklæring vedrørende afholdte udgifter Institutioner institutioner (bilag 5). Firmastempel Projektregnskab Revisorerklæring/erklæring vedr. afholdte udgifter skal påføres firmastempel, navn m.m. (navn og adresse), telefonnummer og den økonomiansvarlige medarbejders underskrift og navn (maskinskrevet eller blokbogstaver). Regnskab og dokumentation bør i øvrigt tilrettelægges under hensyntagen til direktoratets efterfølgende kontrol, jf. afsnit 6 om Kontrol. 8

9 5. Rapportering Statusrapport Slutrapport, frist Slutudbetaling Supplerende materiale For visse sager er der i tilsagnet fastsat krav om indsendelse af statusrapport. Se herom i bevillingstilsagnets særlige vilkår. Senest 3 måneder efter projektets afslutning (projektperiodens udløb) skal der indsendes en rapport over projektets resultater. Rapporten skal sammenholde projektets resultater med beskrivelsen af projektet i ansøgningen. Hvis anmodning om samlet udbetaling af tilskud, eller udbetaling af sidste rate af tilskuddet indsendes inden slutrapporten er udarbejdet, vil en del af tilskuddet blive fratrukket. Hvis tilskud er mindre end kr. er fradraget kr. og i øvrige tilfælde er fradraget 10 pct. Når slutrapporten er modtaget og godkendt af direktoratet, vil den resterende del af tilskuddet blive udbetalt. Hvis der i forbindelse med projektet udarbejdes supplerende materiale, f.eks., analyser, brochurer eller særlige rapporter m.v., kan det aftales med direktoratet om disse skal indsendes. Hvis det vurderes af interesse for det råd/nævn, der har behandlet ansøgningen, skal det fornødne antal eksemplarer stilles til rådighed. 6. Kontrol Udvælgelse af sager til kontrol Kontrolmetode Adgang til virksomhed Direktoratet udvælger et antal af de projekter, der er ydet tilskud til, til kontrol, jf. bekendtgørelsens regler herom. Kontrollen gennemføres efter forholdene enten som kontrol på stedet eller ved kontrol af regnskaber, bilagsmateriale og anden dokumentation, som tilskudsmodtager indsender til direktoratet efter anmodning. Virksomheden skal under og efter projektets gennemførelse give direktoratet adgang til besigtigelse eller anden kontrol af det støttede projekt og dets forløb. Kontrol på stedet kan i givet fald forventes senest det kalenderår der følger efter projektets afslutning. Kontrol af regnskaber og bilagsmateriale kan foretages op til 5 år efter projektets afslutning. 9

10 Direktoratet for FødevareErhverv Strukturudviklingskontoret Nyropsgade København V. Bilag 1 J. nr.: Dato: Opgørelse af omkostninger Alle beløb skal være excl. moms Projekttitel: Projektansøgers navn: Periode 1. Direkte lønomkostninger Afholdte omkostninger i hele kroner Aktuel afregningsperiode Projekt i alt til dato Aftalt budget ifølge tilsagnsaftale ifølge timespecifikation 2. Ekstern bistand (ifølge specifikation) 3. Materialer 4. Særligt udstyr, maskiner m.v. 5. Markedsføring 6. Rejser 7. Andre omkostninger 8. Fradrag af scrapværdi 9. Indtægter ved projektet 10. Tilskudsgrundlag Sum af 1-10 Tilskudsprocent: Tidligere udbetalt kr.: Til udbetaling kr.: Tilskud maksimalt: 10

11 Direktoratet for FødevareErhverv Strukturudviklingskontoret Nyropsgade København V. Bilag 2 J. nr.: Dato: Timeregnskab Projekttitel: Projektansøgers navn: Afholdte omkostninger i hele kr. Periode fra/til: Aktuel afregningsperiode Projekt i alt til dato Aftalt budget ifølge tilsagnsramme Lønkategorier Timesats Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. Kr./t. antal antal antal Lønkategori I Lønkategori II Lønkategori III Overføres til pkt. 1 i omkostningsopgørelsen 11

12 Direktoratet for FødevareErhverv Bilag 3 Strukturudviklingskontoret Nyropsgade København V. Revisorattest uden forbehold Projektansøgers navn: Projekttitel: Opgørelse vedrørende journal nr.: har jeg revideret i henhold til vilkårene i Direktoratet for FødevareErhvervs tilsagn af 20 for afregningsperioden fra 20 til 20 udvisende et tilskudsgrundlag kr.: Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om at ogørelsen er uden fejl og mangler. Under revisionen har jeg efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i opgørelsen anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har i overensstemmelse med direktoratets tilsagn med tilhørende vejledninger påset, at omkostningerne vedrører projektet, at ydelserne/udstyr m.v. er rekvireret og omkostningerne afholdt inden for den aftalte tidsramme, at omkostningerne er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, at den angivne afregningsperiode ligger inden for den aftalte tilskudsperiode, at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret løbende, at de anvendte timesatser er opgjort på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger, incl. socialbidrag at medgåede materialer og indkøbte tjenesteydelser er i overensstemmelse med fakturaer, beholdningsopgørelser og lagerregistreringer, at tilskud til rejseudgifter ikke overstiger beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, at der er medtaget de indtægter, der hidrører fra projektet der ikke ydes andet offentligt tilskud til projektet (udover det i tilskudsansøgningen anførte), at omkostningerne er opgjort excl. moms. Supplerende oplysninger: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er min opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med den pågældende lovgivning og Direktoratet for FødevareErhvervs tilsagn. Revisors/den økonomiansvarliges stempel: den (navn & adresse) Tlf.: Navn med maskinskrift eller blokbogstaver Underskrift 12

13 Direktoratet for FødevareErhverv Bilag 4 Udviklingskontoret Nyropsgade København V. Revisorattest med forbehold Projektansøgers navn: Projekttitel: Opgørelse vedrørende journal nr.: har jeg revideret i henhold til vilkårene i Direktoratet for FødevareErhvervs tilsagn af 20 for afregningsperioden fra 20 til 20 udvisende et tilskudsgrundlag kr.: Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om at ogørelsen er uden fejl og mangler. Under revisionen har jeg efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i opgørelsen anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har i overensstemmelse med direktoratets tilsagn med tilhørende vejledninger påset, at omkostningerne vedrører projektet, at ydelserne/udstyr m.v. er rekvireret og omkostningerne afholdt inden for den aftalte tidsramme, at omkostningerne er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, at den angivne afregningsperiode ligger inden for den aftalte tilskudsperiode, at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret løbende, at de anvendte timesatser er opgjort på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger, incl. socialbidrag at medgåede materialer og indkøbte produktionsudstyr, tjenesteydelser m.v. er i overensstemmelse med fakturaer, beholdningsopgørelser og lagerregistreringer, at tilskud til rejseudgifter ikke overstiger beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, at der er medtaget de indtægter, der hidrører fra projektet der ikke ydes andet offentligt tilskud til projektet (udover det i tilskudsansøgningen anførte), at omkostningerne er opgjort excl. moms. Supplerende oplysninger: 13

14 Forbehold: Konklusion: Det er min opfattelse, at opgørelsen, bortset fra den eventuelle økonomiske virkning af ovenfor nævnte forbehold, er udarbejdet i overensstemmelse med den pågældende lovgivning og Direktoratet for FødevareErhvervs tilsagn. Revisors/økonomiansvarliges stempel: den (navn & adresse) Tlf.: (underskrift) 14

15 Direktoratet for FødevareErhverv Bilag 5 Udviklingskontoret Nyropsgade København V. Offentlig institution: Erklæring vedrørende afholdte udgifter (offentlige institutioner) Projektsøgers navn og projekttitel: Vedrørende journal nr.: bekræftes på institutionens vegne i henhold til vilkårene i Direktoratet for FødevareErhvervs tilsagn af 20 for afregningsperioden (fra/til) 20 til 20 udvisende et tilskudsgrundlag kr.: Det erklæres herved: at omkostningerne vedrører projektet, at ydelserne/udstyr m.v. er rekvireret og omkostningerne afholdt inden for den aftalte tidsramme, at omkostningerne er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, at den angivne afregningsperiode ligger inden for den aftalte tilskudsperiode, at tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret løbende, at de anvendte timesatser er opgjort på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger, incl. socialbidrag at medgåede materialer og indkøbte tjenesteydelser/produktionsudstyr m.v. er i overensstemmelse med fakturaer, beholdningsopgørelser og lagerregistreringer, at tilskud til rejseudgifter ikke overstiger beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, at der er medtaget de indtægter, der hidrører fra projektet der ikke ydes andet offentligt tilskud til projektet (udover det i tilskudsansøgningen anførte), at omkostningerne er opgjort excl. moms. den Institutionens stempel: (navn og adresse) Telefon nr.: (underskrift) (navn med maskinskrift eller blokbogstaver) 15

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under 24.33.02.20 NIFA Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Innovationsloven Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Maj 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere