Rødding Æblets by i Salling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødding Æblets by i Salling."

Transkript

1

2 Rødding Æblets by i Salling. Baggrundsinformation omkring projektet: For den samlede projektbeskrivelse og dermed udgangspunktet for ideen henvises til hjemmesiden vil man dels mere grundigt kunne sætte sig ind i overvejelserne ved projektets start og dels følge udviklingen i projektet gennem billeder og nyhedsbreve mm. Det skal allerede her bemærkes, at denne hjemmeside har til opgave at favne det hele, men undervejs er der opstået en række delprojekter med hver sin hjemmeside - henvisninger hertil får du fra ovennævnte hjemmeside. Projektet er et landdistriktsudviklingsprojekt støttet af EU, Danmark, Skive Kommune samt andre. Tidsmæssigt har det rødder tilbage til før årtusindeskiftet, hvor en gruppe borgere i Rødding i Vestsalling på forskellig vis ønskede at gøre en indsats i forhold til at få etableret flere frugttræer i og omkring Rødding - altså en rimelig banal tilgang og på ingen måde et veldesignet projekt med en færdigudarbejdet masterplan men set ud fra, hvor projektet er i dag, med dets mange initiativer og store opbakning lokalt samt andre steder fra, er der, set i bagklogskabens lys, hele tiden blevet truffet en lang række rigtig gode og fornuftige beslutninger, der konstant har sikret fremdrift i projektet, så det i dag fremstår som et helstøbt projekt, der nyder stor bevågenhed (indenfor og udenfor landets grænser) og netop er kendetegnet ved en stor faglighed og lokal engagement. Internt er projektet naturligt etableret igennem et hav af delprojekter. Rødding in Vestsalling

3 I projektbeskrivelsen fra 2006 lød det: Visionen er, at Rødding indenfor en 10-årig periode skal kendes på sine frugttræer, som er skabt i et netværk af alle grupperinger i byen i en moderne kontekst, der prioriterer miljø, fællesskab, den gode smag, sundhed og landskabelig skønhed så det samlet set går op i en større enhed. Missionen er, at der skal arbejdes for en kollektiv fremstilling, udplantning og udnyttelsen af frugttræerne indenfor en ikke-kommerciel ramme i og omkring Rødding med den hensigt, at så mange borgere og organisationer/institutioner i lokalsamfundet konkret involveres heri og drager nytte heraf. Formålet er i den eksisterende tidsånd at tage udgangspunkt i den tradition, der tidligere lå i selvforsyningstanken og den tidligere konventionelle drift af frugtplantager i det hedengangne erhverv havebrug - vel og mærke uden sprøjtning med pesticider og ud fra kongstanken om hver sin egn sit æble at få skabt et mentalhygiejniske projekt byggende på en række ben: En videns del: et kompetenceløft til brede grupper i byen via dialog og fællesskab om det man ved om biologi (naturpleje, naturforståelse, landskab, biodiversitet), sundhed (sund levevis, gode råvarer, gode smag) samt formidling En social del: øge sammenhængskraften blandt borgerne ud fra det, at man kommer til at kende hinanden også med gruppen af tilflyttere, så der bredt forstået opnås gensidig anerkendelse En teknisk rational del: få skabt forskellige laug (arbejdsfællesskaber), der i en Rødding-sammenhæng udvikler, vedligehold og fornyer frugtavlen i et alment perspektiv samt udnyttelsen af frugten En kulturel del: skabe aktiviteter for alle aldersgrupper med udgangspunkt i et værdifællesskab om frugtavl i Rødding. Aktiviteter af blivende og årligt tilbagevendende karakter med baggrund i historien, frugten og en kobling til Spøttrup Borg (museum), så der skabes en række bærende værdier En fysisk designet og kunstnerisk udvirket omverdens del: øge den landskabelige kvalitet i en bymæssig sammenhæng ud fra en betagelse/anerkendelse for det kunstneriske ud- og indtryk i et landdistrikt i et udbyttemæssig perspektiv såvel på et mikro- som på et makro-plan, så der skabes æstetiske landskabelige og bymæssige rum.

4 Den forandring der var ønsker kan beskrives således: En landskabsændring til en natur med flere træer og den dermed forøgelse af biodiversiteten på egnen Træerne skulle tjene et dobbelt formål landskabsforskønnelse samt bære frugt, der kunne udnyttes, og dermed bygge på den lokale kultur (erkendt gennem to kulturanalyser: Kultur- og fritidslivet i Salling-Fjends v. Lisbeth Haastrup & Laila Ottesen, Center f. Idrætsforskning 1996 samt Thomas Højrup: Det glemte folk. Livsformer og centraldirigent. Kbh Nye sociale strukturer blandt borgerne byggende på en helt ny aktivitet, så det var legitimt at supplere disse relationer med de relationer man aktuelt var i Fokus på den gode smag og sundhed i fødevarer Fokus på det lærende og udviklende element for den enkelte med inddragelse af de bedste kompetencer i ind- og udland Branding af Rødding som en spændende og interessant landsby, der er interessant at besøge ikke mindst ved de årlige events Erfaringerne fra vores projekt stiller netop spørgsmålet om det overhovedet er muligt på forhånd at designe et landdistriktsudviklingsprojekt ud fra Strategic Planning eller via en masterplan og om det ikke snarere er en anden tilgang, der skal bruges, der kombinerer en række metoder. Vores præmis i såvel det samlede projekt som i delprojekterne er, at vi ønsker at lære så meget som muligt, og at vi dermed har været åben overfor påvirkninger samt inspirationer: Vi har ønsket og opsøgt dialog med mange parter samt har indgået i mange samarbejdsrelationer. Derved er projektet blevet kendetegnet ved at være mangefacetteret og rummeligt. Dette betyder konsekvent, at der opstår et gab imellem planlægningsgrundlaget og projektets læringsmuligheder grundet udviklingen såvel i projektet, nye faglige kontakter som i, at der i det omgivende samfund selvfølgelig er en udvikling.

5 Der er skabt en erkendelse af, at kronjuvelerne i projektet er: Den lokale opbakning Den store mængde kvalitetsfrugt, der er til stede af de mange forskellige og generelt ikke på markedet tilgængelige sorter Demonstrationsprojekterne for genetiske ressourcer (genbankerne) Viljen til at motivere til skabelse af jobs Turismemulighederne

6 Projektstatus januar 2013 Organisatorisk: Projektet er 100 % borgerdrevet og ingen modtager honorar for deres indsats i projektet. Projektet er geografisk begrænset til rammerne indenfor det gamle Rødding Sogn i Vestsalling. Det er muligt for folk udenfor området at deltage i tingene efter aftale eller på de åbne dage, der løbende arrangeres henover året eller som turist. Der sker løbende en formidling om projektet på forskellig vis, og man kan altid henvende sig udefra via hjemmesiden om kontakt og aftaler. Projektets profil er primært indadvendt, og de faciliteter, der er skabt, er primært til lokal brug uden vederlag. Juice production in Rødding

7 Borgerinddragelse: Projektet bygger i sin grundfunktion på et gensidigt forpligtende samarbejde mellem borgergruppen i Rødding, Skive Kommune samt Spøttrup Borg/Slots-og ejendomsstyrelsen. Der er en så høj borgerinddragelse som muligt ud fra devisen om, at man deltager i tid og rum i det omfang, man aktuelt kan det. Dette betyder konkret, at man er ansvarlig overfor gruppen og på ingen måde fuldt og helt forpligtet til en bestemt indsats på et bestemt tidspunkt af ugen som i lang de fleste andre foreninger populært sagt man kan stå af og på i det omfang, man anser for nødvendigt i forhold til resten af ens liv. Projektet er ultra-fladt i sin organisering, og der er ingen formel leder af projektet der er konkrete projektledere, og der er en formand for foreningen Rødding Æblets by i Salling Partnerskaber: Vi ønsker målrettet at indgå partnerskaber med faglige videnscentre kendetegnet ved særlige specifikke kompetencer på det højeste niveau. Delprojekter: Projektet er opbygget af en lang række delprojekter, der alle er etableret lokalt (ofte i samarbejde med eksterne eksperter og videnscentre) med lokale borgere som anker-personer, og hvor der for mange af dem særskilt er ansøgt økonomiske midler til at drive. Den grundlæggende ide er, at der er en fast kurs samt en række grundlæggende værdier, der er styrende for alle delprojekterne. Driften af delprojekterne bygger på en opdeling af borgerne i laug (arbejdsgrupper), der hver især er ansvarlige for specifikke opgaver og projekter det kan være en udplantning af træer, kunstprojekt, produktion af æbleprodukter, afholdelse af events, drift af genbanker, ansøgning af midler, forhandling med myndigheder, rapportskrivning, formidlingsopgaver osv. Opgaven er kort sagt at få så mange delprojekter etableret som muligt for at så mange borgere som muligt involveret, hvor man hver især kan se sig selv i projektet ud fra ens egne interesser og styrkesider. Et andet mål er at styrke den indirekte læring ved at projekterne alle har et stort vidensindhold, hvor tilegnelsen af viden og indsigt sker ved sidemandsoplæring eller for andre ved, at der skabes den fornødne viden til at udvikle det ønskede. Vidensniveauet strækker sig fra tekniske forhold til videnskabelig anlagte projekter som f. eks. om genbevarelse og screening af landet for særlige sorter af frugt eks. spisekastanje med efterfølgende opbygning og beskrivelse af udvalgte kloner, der siden danner basis for en dansk stamme af frugten. Det nye mål organisatorisk er, at projektet skal medvirke til initieringen af så mange arbejdspladser/virksomheder som muligt lokalt, der kan drage nytte af det brand der er opbygget og de erfaringer, faciliteter mm. der er skabt samt inddrage det i en turisme dimension.

8 Rødding - Æblets By Current activities Kunstnerisk bidrag fra lokal maler Æble træer: I starten hed det sig at der i løbet af 10 år skulle podes, udvikles, udplantes mere end træer nu er målet hævet til indenfor 10 år altså i 2017 Sorter: Der prioriteres gamle sorter. Udgangspunktet er Anton Pedersens store frugtsortsundersøgelse, der blev gennemført i alle egne af landet omkring Her findes optegnelser for hver egn i Danmark og den lokale beskrivelse for Vestsalling danner stammen i de første udplantninger. Dette er videreført og udvælgelsen af sorter sker på baggrund af rådgivning fra Københavns Universitet ved Pometet og efter et skøn om de kan gro i Vestjylland. Alle sorter plantes ud i Rødding Sogn og et eksemplar udplantes i Frugthaverne. Der er nu et samarbejde med tyske og engelske pomologer om fremsendelse af podekviste.

9 Plantemateriale: Borgerne i Rødding har alle haft mulighed for gennem kursusvirksomhed at lære at pode frugttræer. Hvert år i marts maj podes der mellem træer, hvor alle kan deltage. Nye deltagere får hver mulighed for at pode et Rødding Æbletræ til deres egen have ellers poder man til fællesskabet. Materialet skaffes primært fra Danmarks nationale genbank Pometet på Københavns Universitet samt fra Tyskland og England. De nypodede træer udplantes i en træbørnehave for senere at blive udplantet af de forskellige laug på deres blivende sted. Udplantning: De steder, hvor træerne udplantes, vedligeholdes de af et laug. Stederne stilles til rådighed af offentlige og private ejere mod, at offentligheden får adgang, og at området vedligeholdes. Skive Kommunes stadsgartner indgår i dette arbejde, og der er af Afd. for Skov og Landskab på Københavns Universitet lavet en landskabsanalyse af Rødding Sogn, der danner grundlag for beplantningerne denne findes på hjemmesiden. Most og ciderproduktion: Med et mål om træer til en befolkning på ca borgere kan det hurtigt konstateres, at det på sigt ikke er muligt for borgerne at spise sig ud af denne produktion. Fokus blev derfor med det samme lagt på, at der skulle finde systemer, der kunne omsætte store mængder æbler. Den nærliggende tanke var most og cider. Derfor blev en række parter kontaktet for at rådgive og medvirke til at skaffe det rigtige mosteriudstyr. Denne proces var vanskelig og efter et større indsats viste det sig nødvendigt at etablere tre selvstændige projekter, der skabte grundlaget for indkøb af maskinparken. Det viste sig nødvendigt at gå til udlandet og udstyret er indkøbt i Italien, Tyskland, Østrig, Schweitz, Tjekkiet og England, som alle har århundreder lange traditioner for at omsætte æbler til drikkevarer. Disse kontakter har medført en lang række nye initiativer i projektet. Forarbejdning af æbler: most og cider er centrale produkter, hvor mange i dag i Rødding besidder kompetencer til at udføre dette arbejde på et højt niveau. Der er en lang række udstyr, som borgerne frit kan benytte til egen produktion. Tørrede æbleringe blev det næste produkt, som blev lavet. Endvidere er der blevet lavet marmelade, gelé, chutney og æblesmør mm. Kunsthåndværk: Der sker løbende en indsats på dette område, og et større initiativ samlede for et par år siden lokale udøvende kunsthåndværkere til en møderække som inspiration. Der er skabt mulighed for salg af lokale produkter i museumsbutikken på Spøttrup Borg.

10 Produkter med relation til æbler: Der er produktion af: en lokal æblekasse og æblebænk i samarbejde med Træmuseet i Oddense, fuglekasser til mejser, stære og ugler metalhavelåger kunsthåndværk som malerier, glaskunst, filtning, trædrejning mm. honning baseret på æble- og rønneblomster Dekoration: muren på forsamlingshuset ud mod pladsen torvet har fået en stor æblegren i jern monteret med æbler af glas med LED-lys i 5 kvinder har i løbet af 2012 lavet et outdoor maleri ved forskellige arrangementer i løbet af året. Dette maleri er i dag monteret på bygningen der rummer Den Jyske Sparekasse produktion af tre store kunstæbler lavet i egetræ Kulturhistorie: Anton Pedersen den første professor i frugtavl på Landbohøjskolen er barnefødt i Volling tæt ved Rødding. Hans gravsted på Volling Kirkegård er i dag fredet. Anton Pedersen etablerede i 1950 Danmarks nationale genbank Pometet på Landbohøjskolen. Frugthaveparcellerne. Ved udstykningen af Spøttrup Borg ved statens overtagelse i 1937 blev der udstykket 27 husmandsbrug hver af disse havde en frugthave på ca. 1 tønde land, der alle lå placeret i en klynge. Af disse er der ca. 10 tilbage. Projektet driver i dag 7 af disse som rummer pt. 4 demonstrationsprojekter for genetiske ressourcer. Anton Pedersen

11 Arrangementer: Den engelske tradition med Æblets Dag afholdes hvert år i Rødding. Dette afholdes som en mostedag, hvor folk fra nær og fjern kommer for at få mostet deres æbler. I forbindelse med dette afholdes æblemarked med mange aktiviteter for de besøgende se mere om dette i fotoserierne på hjemmesiden fra de enkelte dage. I genbankerne afholdes der løbende arrangementer se mere på aktivitetsplanen for året på hjemmesiden. Formidling: Der udsendes løbende nyhedsbreve om projektet. Disse offentliggøres i Spøttrup Ugeavis og bringes efterfølgende på hjemmesiden i kronologisk rækkefølge. Det har været vigtigt for Rødding at blive brandet som æblets by. Dette er sket og med de mange hits på google når man søger på æblets by, hvor Rødding kommer op allerførst er et af resultaterne af dette arbejde. Ellers har der været et stærkt fokus på ikke at oversælge æblets by som et produkt, men udelukkende som en ide med autensitet og en folkelig bevægelse, idet dilemmaet indtil nu har været, at der har været mange, men små træer dette ændrer sig nu, da træerne vokser til med mange blomster i forårsmånederne samt meget frugt senere. Så nu er der et produkt som æblets by. Ideen har fænget hos alle landets medier, tidsskrifter, aviser, dagspresse og ikke mindst landets nationale TV-medier der findes mange artikler og TV-udsendelser en del af dem kan ses på hjemmesiden. Projektet har på ingen måde været opsøgende i forhold til dette. Der afholdes løbende foredrag og fremvisninger, og en stor del af borgerne er involveret i dette så det at formidle er en kvalifikation mange har tilegnet sig, og som er et selvstændigt mål i projektbeskrivelsen. Demonstrationsprojekter for plante genetiske ressourcer: Af Spøttrup Borg er 7 af disse stillet til rådighed for genbevarelse af ejerne. Disse ligger hen som de blev etableret i 1940 og er i dag placeret ud til den nyetablerede cykel- og gangsti Vestsallingstien (en tidligere jernbane), der går fra Rødding ned til Spøttrup Kulturhal og videre til Skive. Dette fantastiske udstillingsvindue bruger mange til at følge med i udviklingen af genbankerne. Der er aktuelt 4 stk er såkaldte genbanker i NGO regi (non goverment organisation), men vi håber fortsat at kunne udvikle dette område. Genbankerne er etableret i et tæt samarbejde med Borgmuseet på Spøttrup Borg, Slots- og ejendomsstyrelsen, Skive Kommune, EU samt ikke mindst NaturErhvervsstyrelsen. Man har valgt i Rødding at underlægge sig en kvalitetskontrol fra den nationale genbank på Københavns Universitet, hvilket betyder at drift, kvalitetskontrol og sundhedsvurdering drøftes løbende med dem, og der foretager årlige kontrolbesøg i frugthaverne. Der er et indbygget fagligt hierarki hvor genbankerne i frugthaverne relaterer til den nationale genbank - denne relaterer igen til den skandinaviske genbank Nordgen som igen er underlagt Unesco og dermed FN-systemet. På den måde er Rødding indskrevet i FN s papirer.

12 Rødding - Æblets By Genbanker Aktuelt er der følgende genbanker under etablering: Anton Pedersens Æblesamling en samling af æblesorter der kan gro og udvikle frugt i kystnære egne i Vestjylland Rosenkrantz s Nøddearboret på Spøttrup Borg part 1 på sigt den største nationale samling af nødde- og kastanjesorter i Danmark Rosenkratz s Nøddearboret på Spøttrup Borg part 2 et screeningsprojekt i Danmark for spisekastanjer, der har til formål at finde de bedste kloner af danske spisekastanjer. Disse kloner vil danne grundlag for al videre arbejde med spisekastanjer i Danmark Marie Berlows Blommesamling på Spøttrup Borg en samling på 76 sorter blommer, der kan gro og udvikle frugt i Vestjylland Bidragyderne til disse genbanker er alene NaturErhvervsstyrelsen og Skive Kommune men styres overordnet af FN og EU systemerne.

13 Partnerskaber: De faglige dele af projektet på alle områder har et stærkt fokus på kvalitet. Derfor er der fra første fase af projektet været et stærkt ønske om at indgå faglige partnerskaber med enkeltpersoner eller med institutioner som universitetsmiljøer. Dette er lykkedes i fuldt omfang og vi nyder dette samarbejde i det daglige samt ikke mindst den rådgivning, der følger heraf. Dette initiativ dækker over former fra gensidigt forpligtende samarbejde til dialog/rådgivning. Vidensdeling: Der er stor opmærksomhed på at sikre at erhvervet viden deles ud til interesserede. Det betyder, at vi løbende inviterer dygtige folk såvel udenlandske som indenlandske til at komme og holde foredrag/arbejde sammen med os. Endvidere har vi grupper der fortæller om vores erfaringer. Videnscenterdannelse: I 2013 er der dannet et nyt videnscenter i Danmark Videnscentret for mosteri og mosterimaskiner. Fysisk er det placeret i Rødding, men trækker på viden og indsigt fra de internationale kontakter og samarbejdspartnere, som det er lykkedes at få skabt relationer til henover årene. Formålet med videnscentret er at få skabt et forum og et fysisk sted, der kan rådgive i forbindelse med produktion af most samt indkøb af udstyr. Baggrunden er de vanskeligheder, vi selv havde i opstartsfasen med at få skabt den fornødne viden og indsigt for selv at komme i gang med disse processer med det bedst mulige udstyr. De vanskeligheder synes vi ikke andre skal have. Rådgivningen sker fra et uforpligtende niveau til et niveau med en konsultativ rolle, hvor vi hjælper med opstart og indkøb. Maskindelen i Rødding består i dag af meget udstyr fra mange forskellige producenter i Europa hvor vi i dag har stor erfaring i brugen af dette udstyr. Oversigtskort over området for genbankerne ved Spøttrup Borg

14 Som en del af projektet i Rødding er det lykkedes os at producere æblehonning i frugtplantagerne

15 Landdistriktsudvikling: I dag findes der meget materiale, der dokumenterer den måde vi i Rødding har grebet denne proces an på. Vi har i løbet af perioden deltage i mange møder, haft mange gæster ikke mindst lokal og folketingspolitikere. Information om projektet i landdistriktsudviklingsperspektiv findes i en del TV-udsendelser, som der er links til på hjemmesiden, i Skive Kommunes materialer (Rent Liv) samt i forskellige vidensportaler i Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktsudvikling. Internationalt samarbejde: Det internationale samarbejde er karakteriseret ved tre dimensioner: Studierejser: - Sverige - Stuttgart - Normandiet - Sydvestengland - Køln Samarbejde: - Orchards Live - Common Ground Indkøb: denne facilitet har sikret rigtig gode bekendtskaber med gensidige besøg. Generelt kan man konkludere, at projektet i Rødding ikke havde været det det er i dag uden dette internationale samarbejde. Fokus er fortsat at udvikle dette område og vi indbyder til transnationalt samarbejde inden og udenfor EU. Rødding vandt titlen som årets landsby i Danmark i 2012.

16 Fremtiden Æbleprodukter: I projektet har der fra første færd været mange spor, men særligt to er blevet forfulgt lige ihærdigt etablering af træerne og anvendelsen af frugten. Projektet har gennem kontakter, litteratursøgning, gæster samt ikke mindst studiebesøg udviklet en idebank, der løbende søges omsat til konkrete initiativer med henblik på at håndtere de meget store mængder af kvalitets frugt, der i løbet af få år vil være til stede i Rødding. Konkret har store dele af borgerne stor erfaring med på forskellig vis at producere most på semi- og professionelt mosteriudstyr, håndtering og anvendelse af mosten til eks. cider, æbleeddike. Af andre produkter kan nævnes æblehonning, marmelade, gelé, chutney, tørrede frugter, æblesmør mm. Dette område er i konstant udvikling og den nærmeste fremtid vil fokusere på udvikling af kvalitets non-alkoholiske drikke. En række andre æbleprodukter er opstået på baggrund af håndværk og kunsthåndværk. En del borgere udvikler og laver egne produkter som billeder, filtede uld-ting som hatte, drejede træ-æbler, æblekasser, fuglekasser mm. Nationale cidertræssamling: I samarbejde med Pometet og engelske eksperter arbejdes der på at etablere Danmarks største cidertræssamling i to af de tidligere Frugthaver ved Spøttrup Borg sammen med de lokale genbanker. Erhvervsdrivende Fond: Der arbejdes på at skabe en erhvervsdrivende fond, der får til formål med baggrund i en økonomisk drift at drive og udvikle de kommercielle dele af projektet i Rødding. Socialøkonomiske virksomheder: Der er stor fokus på at udnytte frugten fra træerne til produkter, der kan omsættes på et kommercielt marked, og der arbejdes med en række modeller for, hvordan dette kan ske og det er naturligt at tænke i retning af inkluderende organisationer, der kan tage hånd om borgere der har det svært. Små og mellemstore lokale virksomheder med basis i dansk frugt: I Rødding er der nu skabt et stort videns grundlag hos mange borgere og dette forsøges løbende omsat til etablering af mindre virksomheder, der på helt almindelige vilkår producerer, sælger og omsætter produkter, der har sine rødder i projektet. Når en god ide skabes forsøger projektet løbende at stimulere og motivere til lokal iværksætteri. Turisme: Gennem projektet skabes løbende en lang række værdier, der kan omsættes til aktiviteter for besøgende i området. Disse ting forsøges gennem samarbejde med professionelle parter indenfor turismeområdet omsat til konkret initiativer, der lever op til turisters behov og forventninger.

17 De Danske Frugthaver: Der er meget stor interesse for projektet og de dimensioner det har i forhold til fælleskab, den gode smag samt sundhed. I projektets internationale samarbejde har det været muligt at få et særlig dybtgående kendskab til den engelske model for Community Orchards. Det er en bevægelse af autonom karakter startet af organisationen Common Ground, der mere overordnet udvikler og raffinerer denne bevægelse. Denne organisation er gammel og finansieret udelukkende af fondsmidler. Organisationen har til opgave at inspirere, rådgive, vejlede samt ikke mindst være inspirator for lokale community orchards. De har valgt samme strategi for deres nationale projekt om bevarelse, genskabelse og etablering af frugtplantager måske er et bedre ord i dansk sammenhæng på denne bevægelse, lokale fælles frugthaver med en ultra høj grad af decentralisering på samme måde som æbleprojektet i Rødding. Vi ønsker at lave en lignende dansk bevægelse, som vi kalder De Danske Frugthaver med det formål, at: Involvering af lokalområdets befolkning i nye fællesskaber såvel i by som på land Etablering/renovering samt vedligeholdelse af disse frugthaver Forbedre miljøet og øge biodiversiteten Skabe muligheder for tilegnelse af nye færdigheder Forsyne deltagerne i den lokale frugthave med smagfulde, sunde og lokalt producerede råvarer Motivere til lokal frugtproduktion, som en vej til en forstærket lokal sammenhængskraft på tværs af traditionelle relationer samt øge veltilfredsheden Dele høsten såvel som ansvaret med vedligeholdelsen af frugthaven og lokalgruppen af borgere Udvikling af lokale specialprodukter til konsumering/afsætning lokalt i samarbejde med andre parter eks. Bybi Arbejde i og med grupper, der deler samme interesse Udnytte umiddelbare ledige arealer i såvel by som på landet Motivere lokalområdet til at bruge disse frugthaver til lokale arrangementer, kultur og events. Vi søger parter til at indgå i dette arbejde især af finansiel karakter. Projektet i Rødding forventer at kunne levere support til disse grupper, og har med baggrund i ideskabelsen ønsker om at blive den nationale igangsætter i samarbejde med relevante parter.

18

19 Rødding - Æblets By Erhvervsuddannelse og VEU: I sept afholdes det første formelle kursus i dette regi i most- og ciderproduktion på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus den tidligere Gartnerskole i Beder med undervisere fra Rødding. Udvikling af den internationale dimension: Vi indbyder til et transnationalt samarbejde om at udvikle frugtavlen indenfor fællesskaber på et højt fagligt niveau. En pædagogisk funktion: Er under opbygning, der laves forløb for børn og unge omkring frugt og mosteri. Forøgelse af biodiversiteten: Vil ske løbende i takt med at træerne udvikler sig. CO-2 problematikken: Er spændende og i takt med udplantning og tilvæksten af træerne vil Rødding medvirke til en nedsættelse af CO-2 udviklingen. Kulturel dimension: I takt med, at træerne udvikler sig vil der blive et behov for sociale og kulturelle aktiviteter i forbindelse med de enkelte udplantninger vi har set til det engelske system med Wassailing.

20 Rødding - Æblets By I Salling

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere