Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet"

Transkript

1 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier

2 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier; 25 Udarbejdet af Kamma Kirk Sørensen og Anna Enemark Udgivet september 2008 af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon E-post: Hjemmeside: Elektronisk ISBN: Elektronisk udgave 2

3 Indhold Indhold og rammer Baggrund Målgruppe og formål Programmets rammer og opbygning Netværk og erfaringsformidling Supplerende aktiviteter Det logistiske arbejde i boligområderne Om besøg i hjem og børnehaver... 8 Principper for bevilling Bevillingsforudsætninger Udbetaling Regnskab og revision Resultatformidling og afrapportering Kilder

4 Indhold og rammer 1. Baggrund Regeringen ønsker at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv. Rapporten Lige muligheder for alle: Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft beskriver i den forbindelse en række indsatser, der finansieres via satspuljemidlerne på finansloven. Bogstartprogrammet er sammen med Medborgercentre Kulturministeriets bidrag til Lige Muligheder. Styrelsen for Bibliotek og Medier koordinerer og administrerer Bogstart, som har et samlet budget på i alt 16 mio. kr. Midlerne anvendes primært på indkøb af bøger og andre materialer til bogpakkerne, tilskud til bibliotekarernes besøg i hjemmet og til uddannelse af personale. 2. Målgruppe og formål Bogstartprogrammet retter sig først og fremmest mod børn mellem 0 og 4 år i udsatte boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Valg af børnenes alder og antallet af besøg beror på en vurdering af, at en intensiv indsats med hyppige besøg i barnets første leveår vil have den største effekt. Formålet med Bogstartprogrammet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger. Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker er det hensigten at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Intentionen med Bogstartprogrammet er flerstrenget og i et større perspektiv er der mange indlysende fordele ved at iværksætte et Bogstartprogram: Bogstart bidrager til at stimulere børns sproglige udvikling og give dem early litteracy det vil sige, at barnet tidligt får erfaringer med (skrift)sprogets muligheder og et bedre udgangspunkt for at lære at læse. Bogstarts målgruppe er børn i udsatte boligområder og derfor er der grund til at understrege, at Bogstart også handler om at bryde negativ social arv. Bøgerne kan være med til at levere råstof til barnets dannelsesproces og bidrage til et repertoire af fortællinger og figurer, som barnet kan trække på i lege og socialt samvær med andre børn. I de udvalgte boligområder er der også behov for at opmuntre forældre til at læse bøger sammen med deres børn og støtte dem i at tage ansvar for deres børns læring. Sproget læres i de allerførste år af et barns liv og det meste af barnets sprog kommer fra de voksne omkring dem. Bøgerne kan bruges til at skabe positivt samvær mellem børn og forældre og styrke tilknytningen, bl.a. ved at forældrene oplever og bliver opmærksomme på, at barnet kan mestre sprog og andre kommunikative færdigheder. 2/3 af børnene i Bogstart har en anden etnisk baggrund af dansk. Derfor får Bogstart også et integrerende mål, både i forhold til at stimulere tilegnelsen af det danske sprog og i forhold til at invitere børnene ind i en dannelseskultur, hvor bøger spiller en vigtig rolle. 4

5 Bogstart har også en litterær dimension: At give barnet rige litterære og æstetiske oplevelser og dermed grundlægge en livslang kærlighed til bøger og andre fortællende medier. Endelig drejer Bogstart sig også om at udvide og udvikle bibliotekets rolle som sted for social inklusion og ansvarlighed. Her er det bl.a. opgaven at skabe tillid hos familierne og opfordre dem til at benytte sig af bibliotekets tilbud. 3. Programmets rammer og opbygning Bevillingen til Bogstart er givet for Programmet udmøntes konkret med udlevering af bogpakker fra januar I en alder af 6 mdr. får barnet besøg i hjemmet af en ansat fra biblioteket, der medbringer den første bogpakke. Ved barnets 1 års fødselsdag kommer bibliotekaren igen på besøg med 2. bogpakke. Når barnet er 18 mdr. inviteres familien til at komme på besøg på biblioteket og modtage 3. bogpakke. Den 4. og sidste bogpakke gives ved barnets start (ca. 3 år) i børnehaven. I det tilfælde at barnet ikke er tilmeldt et dagtilbud, forsøges bogpakken afleveret på anden vis. Materialer Indholdet i pakkerne består af bøger og andre fortællende medier f.eks. cd er med musik eller spil. Dertil kommer en guide til forældrene om at læse for børn, en bogliste med inspiration til andre børnebøger samt andre materialer, der skal understøtte stimulering af børns sprog. Indholdet vægter litterære kvaliteter, sprogstimulerende egenskaber og appel til børn og forældre højest. Alle materialer i bogpakkerne er på dansk. Hvert bibliotek får i tillæg hertil sendt en guide til forældre om at læse med sit barn på de syv hovedsprog ud over dansk. Biblioteket supplerer bogpakkerne med denne folder på det relevante sprog til den enkelte familie. Bogpakkerne må gerne suppleres med foldere og flyers med information om aktiviteter på det lokale bibliotek, museum osv., men ikke med andre bøger. Heller ikke materialer der er indkøbt eller sponsoreret, f.eks. babymad, legetøj osv. må lægges i bogpakkerne. Dette er besluttet for at sikre kvaliteten af bogpakkerne, så familierne møder samme standard. Der er nedsat et bogudvalg af eksperter, som vælger materialer blandt indsendte forslag fra danske forlag. Der vælges to til tre materialer pr. bogpakke. Bogudvalget skal endvidere udvælge materialer til en bogliste, der lægges ved hver bogpakke til inspiration for forældrene. Der er udarbejdet et særligt kommissorium, der beskriver udvalgets arbejde. Værdier Bogstartprogrammet bygger på nogle grundlæggende værdier: - Bøger er for alle - også for babyer det er aldrig for tidligt at starte med at læse med og for sit barn. - Bogstart handler om at formidle glæden ved at være sammen omkring bøger og andre fortællende medier. - Bogstart er for alle børn. Materialerne er udarbejdet sådan, at de kan bruges af alle familier, ikke kun de udsatte som er målgruppen i Lige Muligheder. Arrangementer i tilknytning til Bogstart annonceres på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer for at undgå udpegning af Bogstartbørnene. 4. Netværk og erfaringsformidling 15 Bogstartbiblioteker 5

6 De i alt 15 kommuner, med boligområder karakteriseret af Velfærdsministeriet som de mest udsatte i Danmark, har modtaget en invitation til at deltage i Bogstart og alle har takket ja. På findes en liste med de deltagende biblioteker og kontaktpersoner. Nyhedsbrev Der vil udkomme et nyhedsbrev efter behov. Nyhedsbrevet sendes til alle Bogstartbiblioteker, til netværket af beslægtede initiativer og andre interessenter. Råd og vejledning Styrelsen for Bibliotek og Medier yder råd og vejledning til det enkelte bibliotek og henviser til relevante aktører. Flere biblioteker arbejder i forvejen med Bogstart-lignende programmer og på Bibliotek og Mediers hjemmeside vil det fremgå, hvor man kan hente yderligere inspiration. Bibliotek og Medier etablerer en elektronisk formidling af de erfaringer, der høstes undervejs i forløbet med Bogstart. Denne formidling skal tjene som et videndelingsforum. PR Bibliotek og Medier leverer illustrerede plakater med plads til, at det enkelte bibliotek kan skrive deres lokale arrangementer på. Derudover leveres logoklistermærker, der kan foræres til børnene og sættes på de yderligere materialer, der anvendes i forbindelse med Bogstart. På hjemmesiden kan der downloades Bogstartlogo samt grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale. Bibliotekerne vil få tilsendt både blanke postkort og postkort med fortrykte tekster til 6. og 12. måneders besøgene samt en invitation til at hente 18. måneders pakken på biblioteket. Kompetenceudvikling Det er bibliotekets ansatte, der tager den personlige kontakt til familierne, går ud i boligområderne og formidler de materialer bogpakkerne indeholder. Det er afgørende for projektets succes, at bibliotekets ansatte føler sig tilpas i rollen og tilstrækkeligt klædt på til at udføre opgaven. Styrelsen for Bibliotek og Medier afholder derfor heldagskurser den 4. og den 6. november 2008, hvor der undervises i formidling, kulturmøde og sprogudvikling. Midtvejskonference Udover de kompetenceudviklende kurser planlægges en midtvejskonference for Bogstartprogrammet i begyndelsen af Forskning Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået en kontrakt med Danmarks Pædagogiske Universitetskole om en samfinansiering af et Ph.d.-stipendium i litteraturformidling til små børn. Ansøgere skal formulere et projekt vedrørende formidling af børnelitteratur til små børn. Projektet skal indeholde en undersøgelse og beskrivelse af erfaringerne med Bogstartprogrammet. 5. Supplerende aktiviteter Der kan laves mange slags arrangementer og aktiviteter, der støtter op om Bogstartfamiliernes møde med bøger og fortællinger. Aktiviteterne kan foregå på selve biblioteket og ude i familiernes lokalområde og i områdets børnehaver og dagplejere. Det kan være bibliotekets personale, der selv står for arrangementer med f.eks. rim og remser, oplæsning eller sanglege eller man kan vælge at hyre en professionel til at stå for aktiviteten. Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med lokale resurser f.eks. kommunens tosprogskonsulent, børnekulturkonsulent, museer og andre lokale kulturinstitutioner. Musikskoler har ofte undervisere, der er særligt uddannede til småbørn. På Bibliotek og Mediers hjemmeside udbygges løbende en inspirationsbank med ideer og inspiration til arrangementer, både hvad angår det konkrete indhold, organisations- og 6

7 samarbejdsformer. Eksemplerne kommer fra tidligere projekter og fra Bogstartbibliotekerne, der løbende melder ind. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Undgå stigmatisering Generelt er det en god idé at gøre alle Bogstartarrangementer offentligt tilgængelige og annoncere dem på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer, sådan at det undgås, at Bogstartbørnene udpeges. De skal naturligvis have en særlig invitation til arrangementet, men det er væsentligt ikke at skrive, at arrangementet er for børn i udsatte boligområder. Biblioteket supplerer kommunale initiativer Bibliotekerne er i en kerneposition i forhold til at støtte de kommunale sprogstimulerende initiativer. Men for at det kan lykkes bedst muligt, er det væsentligt at samarbejde både med børnenes forældre og de andre faggrupper, der primært er ansvarlige for kommunens obligatoriske tilbud om sprogstimulering og/eller er i kontakt med hjemmet primært kommunale sprogkonsulenter og sundhedsplejersker. Sprogstimuleringen kan være organiseret forskelligt fra kommune til kommune, så hvert enkelt bibliotek må starte med at afdække forholdene i egen kommune og derefter tilbyde sig som samarbejdspartner. 6. Det logistiske arbejde i boligområderne Fra 1. januar 2009 kan distribueringen af bogpakkerne påbegyndes til børn i alderen 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 3 år, som bor i boligområderne. Det vil sige, at programmet starter på alle alderstrin på én gang. Nogle børn vil få alle pakker i hele programmet, andre kun en enkelt. Bibliotekerne skal udføre det logistiske arbejde med at få kortlagt, hvilke børn det drejer sig om, hvor de bor og hvilke daginstitutioner de bliver passet i. En måde at få overblik over dette er via P-data. Alle kommuner har adgang til p-data, som er en fælleskommunal database, der driftes hos KMD. Det kan kræve en tilladelse at få adgang hertil. Vær opmærksom på, at der også kan være nye tilflyttere i perioden. Når de relevante børn på de fire alderstrin er fundet, søges på hele familien, så der kan dannes et billede af hele familien samt evt. søskende. Der skal løbende søges på nyfødte i området for at opdatere oversigten. Dette gøres kvartalsvist. Det er en fordel at lave egen database/kartotek over børn og deres fødselsdage (dato og årstal) til internt brug i biblioteket, men vær opmærksom på, at der ikke må stå det fulde CPR-nummer på personerne. Der kan evt. være hjælp at finde hos sundhedsplejerskerne i området eller kommunen. 3 års pakken 7

8 Nar barnet starter i børnehaven (i 3 års alderen), skal det modtage den sidste bogpakke. Vi foreslår at børnehaven får et lager af bogpakker, som de enkeltvis kan udlevere når barnet starter. Bibliotekets rolle bliver at deltage i et forældremøde og evt. et besøg på stuerne for at formidle materialerne. Der skal laves et estimat over hvor mange nye børn, der kommer til de børnehaver, der ligger i eller omkring de udvalgte boligområder. Det betyder, at børn der ikke er omfattet af programmet, fordi de har adresse udenfor boligområderne, også vil modtage en pakke fra biblioteket. Alle børn i børnehaven i alderen 3 år skal således modtage en bogpakke. Omvendt kan et barn der får plads i en institution langt væk fra boligområdet ikke automatisk sikres en pakke. Der er også en gruppe af børn, som ikke kommer i institution. Det er ønskeligt, at de også får deres bogpakke. Bibliotekerne har frihed til at benytte andre metoder end den beskrevne til at nå 3 års børnene og gode forslag sendes til Bibliotek og Medier, der videreformidler dem via hjemmesiden. Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende en estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Et eksempel kunne være hvor mange 6 måneders pakker Odense skal udlevere i 1. kvartal 2009 osv. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer indsendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. Efter besøget Det er væsentligt at ajourføre databasen/kartoteket i forhold til, hvem der er besøgt og hvem det ikke var muligt at træffe. Der kan i samme proces eventuelt noteres værdifuld viden til brug ved næste besøg, eksempelvis søskendeforhold og lignende. 7. Om besøg i hjem og børnehaver Før besøg i hjemmet er der flere ting, man kan forberede sig på. En af de første ting er at finde ud af, hvilke personer biblioteket vil sende ud på hjemmebesøg. Der er ingen krav om, at bibliotekets repræsentanter skal være børnebibliotekarer, så længe det er personer, der er gode formidlere i den direkte formidling til børn og forældre. Der kan således være tale om projektansættelser, assistenter eller voksenbibliotekarer. Samarbejdspartnere i lokalområdet Før selve distributionen af bogpakkerne skal biblioteket opdyrke kontakten til de relevante samarbejdspartnere i lokalområderne og finde frem til en god samarbejdsmodel. Man kan med fordel etablere kontakt til de beboerforeninger/beboerrådgivninger, der er i boligområderne. Her informerer biblioteket om Bogstart og programmets forløb og det vil være muligt at hente gode råd omkring området og evt. også få en fysisk rundvisning af beboerforeningen/bestyrelsen. Beboerforeningen skal gerne bakke op om programmet, så de kan bane vejen for åbne døre hos de familier, man skal besøge. Hvis boligforeningen har et blad, kan det være en idé at skrive om projektet og om de biblioteksansatte, der kommer ud i området. En anden samarbejdspartner i boligområderne er sundhedsplejerskerne. Ved at tage kontakt til dem, kan man afdække, hvordan man kan bruge hinanden i forhold til projektet og høre sundhedsplejerskens erfaringer fra området. Med børnehaverne i boligområdet kan man på forhånd aftale, hvornår bogpakkerne udleveres og formidles samt hvordan samarbejdet med pædagogerne skal udfoldes. Hvis der er resurser til det, vil det være fint at lave særlige aktiviteter med børnene, enten på stuerne eller på biblioteket. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en skitse over, hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl 8

9 Inden besøget En uges tid inden besøgene i hjemmene ved hhv. 6 og 12 mdr. sendes de fortrykte postkort til familien (forældrene). I de tilfælde hvor der er et tilgængeligt telefonnummer til familien, kan brevet følges op af et telefonopkald et par dage inden besøget, for at sikre at familien er hjemme. Ved barnets besøg på biblioteket (18 mdr.), sendes ligeledes et brev. Denne gang vil det være en invitation til at komme og få en bogpakke på biblioteket. Hvis familien ikke reagerer på invitationen: ring evt. familien op eller send pakken med posten. Muligheder for at orientere forældre om Bogstart Sundhedsplejerskens hjemmebesøg Mødregrupper Lokale indvandrergruppers møder og arrangementer Lokale danskundervisningstilbud for voksne hvis der træffes aftale herom mellem sprogcenter og kommune Kommunale integrationsråd Steder til distribution af materiale om Bogstart til forældre Borgerservice Biblioteker og medborgerhuse Beboerforeninger og andre lokale klubber og foreninger Praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet Lokale plakatsøjler, opslagstavler m.v. Lokale aviser og lokale radio- og TV-stationer Besøget i hjemmene Ved et besøg skal der medbringes en bogpakke og ekstra bøger, da der kan være søskende, der også gerne vil have en bog. I Bogstartforløbet kan det forekomme, at ældre søskende allerede har modtaget en bogpakke magen til den, der udleveres og så er det fint, at kunne supplere med andre materialer. Erfaringen fra Sprogporten (Københavns Kommunes Biblioteker) er, at hvert besøg varer mellem ½ og 1 time. Det kan være relevant med et legitimationskort, så man kan legitimere sig, hvis det ønskes. Som tidligere beskrevet, kan biblioteket efter besøget vælge at skrive noter om særlige forhold og ældre søskende i familien, som en reminder til næste besøg. Det kan være en idé at dele både de gode og de svære oplevelser fra besøgene med kollegaer. Citater fra Sprogporten Tænk at have et job, hvor vi bare får lov til at besøge hele verden, får lov til at møde rigtig mange mennesker og lytte til rigtig mange historier, drikke masser af kaffe og sød te, spise kager og blive budt velkommen med masser af smil og venlighed Tænk at få lov til at dele boggaver u d det er da fantastisk 9

10 Som forberedelse til besøgene i hjemmet afholder Bibliotek og medier et kursus, hvor der gives inspiration og konkrete råd til, hvordan man håndterer mødet med børn og forældre og hvordan materialerne formidles. 10

11 Principper for bevilling De biblioteker, der har fået tilbudt et Bogstartprogram, har i deres betjeningsområde boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Hvert Bogstartprogram får uden udgifter leveret: Alle materialer til bogpakkerne, indpakket og klar til distribution Transport af bogpakkerne til et centralt sted i kommunen Guide til forældre på de 7 hovedsprog PR materialer Kursus for personalet Tilskud til løn af biblioteksansatte til besøg i hjem og institutioner efter nærmere fastsatte retningslinjer Adgang til grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale Biblioteker der deltager i Bogstart forpligter sig på: At pakkerne formidles ud til alle børn i målgruppen At formidlingen sker på en professionel og driftsikker måde At indsatsen koordineres med igangværende initiativer som f.eks. sproghandleplaner og sprogstimulering af tosprogede småbørn (folkeskolelovens 4a) At programmet følges op lokalt med tilbud til små børn og deres familier om deltagelse i eksempelvis Rime-timer, fortælling og leg med sproget Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende: En estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer sendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. En underskrevet samarbejdsaftale. Styrelsen for Bibliotek og Medier sender samarbejdsaftalen til hovedbiblioteket i kommunen. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En skitse over hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl. Tilskudsmodel Bogstartbibliotekerne får 400 kr. i tilskud pr. besøg udenfor biblioteket. Alle biblioteker har modtaget en beregning af tilskuddets størrelse. Ved hjælp af faglige statusrapporter afrapporteres der til Bibliotek og Medier om besøgene er gennemført. 8. Bevillingsforudsætninger Tilskud bevilges under forudsætning af at ansøger: Oplyser Bibliotek og Medier om ændringer af projektet i tilskudsperioden Aflægger regnskab senest fire måneder efter projektets afslutning Afsluttende dokumenterer projektet i form af en kort sammenfatning (se resultatformidling) 11

12 Omtaler Bogstart på egen hjemmeside og oplyser at projektet gennemføres med tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Det samme gælder ved publicering af resultater i dagsog fagpresse m.v Udbetaling For projekter med en bevilling på kr. og derover er der krav om: - Faglige statusrapporter kvartalsvis. Den første efter ½ år - Økonomisk status kvartalsvis. Den første efter ½ år For projekter med en bevilling på mellem kr. og kr. er der krav om: - Faglige statusrapporter halvårligt - Økonomisk status halvårligt Udbetalinger sker efter indsendelse af faglig og økonomisk statusrapport godkendt af bibliotekets leder, eller når endeligt regnskab er godkendt. Der skal kunne leveres dokumentation (i form af regnskabsoversigter, herunder bilag) efter evt. anmodning. Når pengene er frigivet i styrelsen, vil projektejeren modtage et meddelelsesbrev om, at udbetaling finder sted. 10 % af alle projektbevillinger tilbageholdes, indtil regnskab er afleveret og godkendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kravene til udformning af den faglige og økonomiske statusrapport fremgår af rapportskabeloner, der vil blive udarbejdet af Bibliotek og Medier Regnskab og revision For projektbevillinger på kr og derover er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder. Regnskab revideret af statsautoriseret eller registreret revisor. For regnskaber til projektbevillinger på eller derover, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } For projektbevillinger på mellem kr og kr er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder og revideret af en revisor. For regnskaber til projektbevillinger under , hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } Regnskabet skal senest fire måneder efter forsøgets afslutning sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Regnskabet opgøres ekskl. moms. Regnskabet skal indeholde følgende: Opgørelse over samtlige projektets udgifter og indtægter. Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab. Underskrift af den projektansvarlige og den juridisk/økonomisk ansvarlige. Bemærk at der ikke skal sendes bilag for de afholdte udgifter sammen med regnskabet. For regnskaber, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor. 12

13 Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lovgivning eller administrativt fastsatte regler. 9. Resultatformidling og afrapportering Senest fire måneder efter projektets afslutning skal der indsendes en kort sammenfatning af forløbet som publiceres på Bibliotek og Mediers hjemmeside. Sammenfatning sendes som til projektets faglige konsulent. Sammenfatningen skal indeholde følgende: Beskrivelse af den lokale organisering og aktiviteter i tilknytning til Bogstart Fremhævelse af de erfaringer, der vurderes at have værdi for folkebibliotekerne i forhold til det opsøgende arbejde og kontakten til familier i udsatte boligområder, herunder effekten af sprogstimulering og opfordring til at familierne bruger biblioteket. Navn, telefonnummer og eventuel adresse på projektets kontakt-person. Kilder Sprogporten, Københavns Kommunes Biblioteker 13

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning fra Kulturstyrelsen Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning fra Kulturstyrelsen

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave April 2011 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard og Sophie Bruun Udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig?

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? I forbindelse med Bogstart-seminaret 2014 har Bogstart interviewet fire Bogstartformidlere om de faglige

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud KULTURKATALOGET 2014 2015 Dagtilbud Til dagtilbuddene fra Børnebibliotekerne Velkommen på børnebibliotekerne i Helsingør Kommune. Hver eneste dag året rundt er der flere børnebiblioteker, der har åbent

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum Bogstartseminar 2012 - de tre formidlingsrum Hvem er vi? Maja Vestbirk, Cand. soc i Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet Børns rettigheder og børnekultur, Stockholm Universitet

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

bogstart alle børn elsker bøger!

bogstart alle børn elsker bøger! bogstart bogstart alle børn elsker bøger! Indhold: Leder af Jens Thorhauge, direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier 2 Bogstart klar til take-off 2 Orientering fra Bibliotek og Medier 2 Bogpakkernes

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projekt Familielæsning

Projekt Familielæsning Projekt Familielæsning Starten Kulturstyrelsens udviklingspulje bedre læsefærdigheder hos unge og voksne Nationalt Videncenter for Læsning - Caroline Sehested Hillerød Bibliotekerne - børnebibliotekarerne

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Erfaringer og arbejdsmetoder Familieklubben Vollsmose Bibliotek Strategi, arbejdsmetode og målgruppe - ved Bente Weisbjerg Overvejelser i forbindelse med arrangementer

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Bilag 2 Initiativbeskrivelser på Børneudvalgets område Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Initiativ Sprog tilegnelse hos

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år.

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år. Til Styrelsen for bibliotek og medier Att. Børnebibliotekskonsulent og projektleder for Læselyst Anne Enemark Brandt Afrapportering af projekt: Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere