Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet"

Transkript

1 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier

2 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier; 25 Udarbejdet af Kamma Kirk Sørensen og Anna Enemark Udgivet september 2008 af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon E-post: Hjemmeside: Elektronisk ISBN: Elektronisk udgave 2

3 Indhold Indhold og rammer Baggrund Målgruppe og formål Programmets rammer og opbygning Netværk og erfaringsformidling Supplerende aktiviteter Det logistiske arbejde i boligområderne Om besøg i hjem og børnehaver... 8 Principper for bevilling Bevillingsforudsætninger Udbetaling Regnskab og revision Resultatformidling og afrapportering Kilder

4 Indhold og rammer 1. Baggrund Regeringen ønsker at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv. Rapporten Lige muligheder for alle: Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft beskriver i den forbindelse en række indsatser, der finansieres via satspuljemidlerne på finansloven. Bogstartprogrammet er sammen med Medborgercentre Kulturministeriets bidrag til Lige Muligheder. Styrelsen for Bibliotek og Medier koordinerer og administrerer Bogstart, som har et samlet budget på i alt 16 mio. kr. Midlerne anvendes primært på indkøb af bøger og andre materialer til bogpakkerne, tilskud til bibliotekarernes besøg i hjemmet og til uddannelse af personale. 2. Målgruppe og formål Bogstartprogrammet retter sig først og fremmest mod børn mellem 0 og 4 år i udsatte boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Valg af børnenes alder og antallet af besøg beror på en vurdering af, at en intensiv indsats med hyppige besøg i barnets første leveår vil have den største effekt. Formålet med Bogstartprogrammet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger. Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker er det hensigten at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Intentionen med Bogstartprogrammet er flerstrenget og i et større perspektiv er der mange indlysende fordele ved at iværksætte et Bogstartprogram: Bogstart bidrager til at stimulere børns sproglige udvikling og give dem early litteracy det vil sige, at barnet tidligt får erfaringer med (skrift)sprogets muligheder og et bedre udgangspunkt for at lære at læse. Bogstarts målgruppe er børn i udsatte boligområder og derfor er der grund til at understrege, at Bogstart også handler om at bryde negativ social arv. Bøgerne kan være med til at levere råstof til barnets dannelsesproces og bidrage til et repertoire af fortællinger og figurer, som barnet kan trække på i lege og socialt samvær med andre børn. I de udvalgte boligområder er der også behov for at opmuntre forældre til at læse bøger sammen med deres børn og støtte dem i at tage ansvar for deres børns læring. Sproget læres i de allerførste år af et barns liv og det meste af barnets sprog kommer fra de voksne omkring dem. Bøgerne kan bruges til at skabe positivt samvær mellem børn og forældre og styrke tilknytningen, bl.a. ved at forældrene oplever og bliver opmærksomme på, at barnet kan mestre sprog og andre kommunikative færdigheder. 2/3 af børnene i Bogstart har en anden etnisk baggrund af dansk. Derfor får Bogstart også et integrerende mål, både i forhold til at stimulere tilegnelsen af det danske sprog og i forhold til at invitere børnene ind i en dannelseskultur, hvor bøger spiller en vigtig rolle. 4

5 Bogstart har også en litterær dimension: At give barnet rige litterære og æstetiske oplevelser og dermed grundlægge en livslang kærlighed til bøger og andre fortællende medier. Endelig drejer Bogstart sig også om at udvide og udvikle bibliotekets rolle som sted for social inklusion og ansvarlighed. Her er det bl.a. opgaven at skabe tillid hos familierne og opfordre dem til at benytte sig af bibliotekets tilbud. 3. Programmets rammer og opbygning Bevillingen til Bogstart er givet for Programmet udmøntes konkret med udlevering af bogpakker fra januar I en alder af 6 mdr. får barnet besøg i hjemmet af en ansat fra biblioteket, der medbringer den første bogpakke. Ved barnets 1 års fødselsdag kommer bibliotekaren igen på besøg med 2. bogpakke. Når barnet er 18 mdr. inviteres familien til at komme på besøg på biblioteket og modtage 3. bogpakke. Den 4. og sidste bogpakke gives ved barnets start (ca. 3 år) i børnehaven. I det tilfælde at barnet ikke er tilmeldt et dagtilbud, forsøges bogpakken afleveret på anden vis. Materialer Indholdet i pakkerne består af bøger og andre fortællende medier f.eks. cd er med musik eller spil. Dertil kommer en guide til forældrene om at læse for børn, en bogliste med inspiration til andre børnebøger samt andre materialer, der skal understøtte stimulering af børns sprog. Indholdet vægter litterære kvaliteter, sprogstimulerende egenskaber og appel til børn og forældre højest. Alle materialer i bogpakkerne er på dansk. Hvert bibliotek får i tillæg hertil sendt en guide til forældre om at læse med sit barn på de syv hovedsprog ud over dansk. Biblioteket supplerer bogpakkerne med denne folder på det relevante sprog til den enkelte familie. Bogpakkerne må gerne suppleres med foldere og flyers med information om aktiviteter på det lokale bibliotek, museum osv., men ikke med andre bøger. Heller ikke materialer der er indkøbt eller sponsoreret, f.eks. babymad, legetøj osv. må lægges i bogpakkerne. Dette er besluttet for at sikre kvaliteten af bogpakkerne, så familierne møder samme standard. Der er nedsat et bogudvalg af eksperter, som vælger materialer blandt indsendte forslag fra danske forlag. Der vælges to til tre materialer pr. bogpakke. Bogudvalget skal endvidere udvælge materialer til en bogliste, der lægges ved hver bogpakke til inspiration for forældrene. Der er udarbejdet et særligt kommissorium, der beskriver udvalgets arbejde. Værdier Bogstartprogrammet bygger på nogle grundlæggende værdier: - Bøger er for alle - også for babyer det er aldrig for tidligt at starte med at læse med og for sit barn. - Bogstart handler om at formidle glæden ved at være sammen omkring bøger og andre fortællende medier. - Bogstart er for alle børn. Materialerne er udarbejdet sådan, at de kan bruges af alle familier, ikke kun de udsatte som er målgruppen i Lige Muligheder. Arrangementer i tilknytning til Bogstart annonceres på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer for at undgå udpegning af Bogstartbørnene. 4. Netværk og erfaringsformidling 15 Bogstartbiblioteker 5

6 De i alt 15 kommuner, med boligområder karakteriseret af Velfærdsministeriet som de mest udsatte i Danmark, har modtaget en invitation til at deltage i Bogstart og alle har takket ja. På findes en liste med de deltagende biblioteker og kontaktpersoner. Nyhedsbrev Der vil udkomme et nyhedsbrev efter behov. Nyhedsbrevet sendes til alle Bogstartbiblioteker, til netværket af beslægtede initiativer og andre interessenter. Råd og vejledning Styrelsen for Bibliotek og Medier yder råd og vejledning til det enkelte bibliotek og henviser til relevante aktører. Flere biblioteker arbejder i forvejen med Bogstart-lignende programmer og på Bibliotek og Mediers hjemmeside vil det fremgå, hvor man kan hente yderligere inspiration. Bibliotek og Medier etablerer en elektronisk formidling af de erfaringer, der høstes undervejs i forløbet med Bogstart. Denne formidling skal tjene som et videndelingsforum. PR Bibliotek og Medier leverer illustrerede plakater med plads til, at det enkelte bibliotek kan skrive deres lokale arrangementer på. Derudover leveres logoklistermærker, der kan foræres til børnene og sættes på de yderligere materialer, der anvendes i forbindelse med Bogstart. På hjemmesiden kan der downloades Bogstartlogo samt grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale. Bibliotekerne vil få tilsendt både blanke postkort og postkort med fortrykte tekster til 6. og 12. måneders besøgene samt en invitation til at hente 18. måneders pakken på biblioteket. Kompetenceudvikling Det er bibliotekets ansatte, der tager den personlige kontakt til familierne, går ud i boligområderne og formidler de materialer bogpakkerne indeholder. Det er afgørende for projektets succes, at bibliotekets ansatte føler sig tilpas i rollen og tilstrækkeligt klædt på til at udføre opgaven. Styrelsen for Bibliotek og Medier afholder derfor heldagskurser den 4. og den 6. november 2008, hvor der undervises i formidling, kulturmøde og sprogudvikling. Midtvejskonference Udover de kompetenceudviklende kurser planlægges en midtvejskonference for Bogstartprogrammet i begyndelsen af Forskning Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået en kontrakt med Danmarks Pædagogiske Universitetskole om en samfinansiering af et Ph.d.-stipendium i litteraturformidling til små børn. Ansøgere skal formulere et projekt vedrørende formidling af børnelitteratur til små børn. Projektet skal indeholde en undersøgelse og beskrivelse af erfaringerne med Bogstartprogrammet. 5. Supplerende aktiviteter Der kan laves mange slags arrangementer og aktiviteter, der støtter op om Bogstartfamiliernes møde med bøger og fortællinger. Aktiviteterne kan foregå på selve biblioteket og ude i familiernes lokalområde og i områdets børnehaver og dagplejere. Det kan være bibliotekets personale, der selv står for arrangementer med f.eks. rim og remser, oplæsning eller sanglege eller man kan vælge at hyre en professionel til at stå for aktiviteten. Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med lokale resurser f.eks. kommunens tosprogskonsulent, børnekulturkonsulent, museer og andre lokale kulturinstitutioner. Musikskoler har ofte undervisere, der er særligt uddannede til småbørn. På Bibliotek og Mediers hjemmeside udbygges løbende en inspirationsbank med ideer og inspiration til arrangementer, både hvad angår det konkrete indhold, organisations- og 6

7 samarbejdsformer. Eksemplerne kommer fra tidligere projekter og fra Bogstartbibliotekerne, der løbende melder ind. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Undgå stigmatisering Generelt er det en god idé at gøre alle Bogstartarrangementer offentligt tilgængelige og annoncere dem på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer, sådan at det undgås, at Bogstartbørnene udpeges. De skal naturligvis have en særlig invitation til arrangementet, men det er væsentligt ikke at skrive, at arrangementet er for børn i udsatte boligområder. Biblioteket supplerer kommunale initiativer Bibliotekerne er i en kerneposition i forhold til at støtte de kommunale sprogstimulerende initiativer. Men for at det kan lykkes bedst muligt, er det væsentligt at samarbejde både med børnenes forældre og de andre faggrupper, der primært er ansvarlige for kommunens obligatoriske tilbud om sprogstimulering og/eller er i kontakt med hjemmet primært kommunale sprogkonsulenter og sundhedsplejersker. Sprogstimuleringen kan være organiseret forskelligt fra kommune til kommune, så hvert enkelt bibliotek må starte med at afdække forholdene i egen kommune og derefter tilbyde sig som samarbejdspartner. 6. Det logistiske arbejde i boligområderne Fra 1. januar 2009 kan distribueringen af bogpakkerne påbegyndes til børn i alderen 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 3 år, som bor i boligområderne. Det vil sige, at programmet starter på alle alderstrin på én gang. Nogle børn vil få alle pakker i hele programmet, andre kun en enkelt. Bibliotekerne skal udføre det logistiske arbejde med at få kortlagt, hvilke børn det drejer sig om, hvor de bor og hvilke daginstitutioner de bliver passet i. En måde at få overblik over dette er via P-data. Alle kommuner har adgang til p-data, som er en fælleskommunal database, der driftes hos KMD. Det kan kræve en tilladelse at få adgang hertil. Vær opmærksom på, at der også kan være nye tilflyttere i perioden. Når de relevante børn på de fire alderstrin er fundet, søges på hele familien, så der kan dannes et billede af hele familien samt evt. søskende. Der skal løbende søges på nyfødte i området for at opdatere oversigten. Dette gøres kvartalsvist. Det er en fordel at lave egen database/kartotek over børn og deres fødselsdage (dato og årstal) til internt brug i biblioteket, men vær opmærksom på, at der ikke må stå det fulde CPR-nummer på personerne. Der kan evt. være hjælp at finde hos sundhedsplejerskerne i området eller kommunen. 3 års pakken 7

8 Nar barnet starter i børnehaven (i 3 års alderen), skal det modtage den sidste bogpakke. Vi foreslår at børnehaven får et lager af bogpakker, som de enkeltvis kan udlevere når barnet starter. Bibliotekets rolle bliver at deltage i et forældremøde og evt. et besøg på stuerne for at formidle materialerne. Der skal laves et estimat over hvor mange nye børn, der kommer til de børnehaver, der ligger i eller omkring de udvalgte boligområder. Det betyder, at børn der ikke er omfattet af programmet, fordi de har adresse udenfor boligområderne, også vil modtage en pakke fra biblioteket. Alle børn i børnehaven i alderen 3 år skal således modtage en bogpakke. Omvendt kan et barn der får plads i en institution langt væk fra boligområdet ikke automatisk sikres en pakke. Der er også en gruppe af børn, som ikke kommer i institution. Det er ønskeligt, at de også får deres bogpakke. Bibliotekerne har frihed til at benytte andre metoder end den beskrevne til at nå 3 års børnene og gode forslag sendes til Bibliotek og Medier, der videreformidler dem via hjemmesiden. Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende en estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Et eksempel kunne være hvor mange 6 måneders pakker Odense skal udlevere i 1. kvartal 2009 osv. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer indsendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. Efter besøget Det er væsentligt at ajourføre databasen/kartoteket i forhold til, hvem der er besøgt og hvem det ikke var muligt at træffe. Der kan i samme proces eventuelt noteres værdifuld viden til brug ved næste besøg, eksempelvis søskendeforhold og lignende. 7. Om besøg i hjem og børnehaver Før besøg i hjemmet er der flere ting, man kan forberede sig på. En af de første ting er at finde ud af, hvilke personer biblioteket vil sende ud på hjemmebesøg. Der er ingen krav om, at bibliotekets repræsentanter skal være børnebibliotekarer, så længe det er personer, der er gode formidlere i den direkte formidling til børn og forældre. Der kan således være tale om projektansættelser, assistenter eller voksenbibliotekarer. Samarbejdspartnere i lokalområdet Før selve distributionen af bogpakkerne skal biblioteket opdyrke kontakten til de relevante samarbejdspartnere i lokalområderne og finde frem til en god samarbejdsmodel. Man kan med fordel etablere kontakt til de beboerforeninger/beboerrådgivninger, der er i boligområderne. Her informerer biblioteket om Bogstart og programmets forløb og det vil være muligt at hente gode råd omkring området og evt. også få en fysisk rundvisning af beboerforeningen/bestyrelsen. Beboerforeningen skal gerne bakke op om programmet, så de kan bane vejen for åbne døre hos de familier, man skal besøge. Hvis boligforeningen har et blad, kan det være en idé at skrive om projektet og om de biblioteksansatte, der kommer ud i området. En anden samarbejdspartner i boligområderne er sundhedsplejerskerne. Ved at tage kontakt til dem, kan man afdække, hvordan man kan bruge hinanden i forhold til projektet og høre sundhedsplejerskens erfaringer fra området. Med børnehaverne i boligområdet kan man på forhånd aftale, hvornår bogpakkerne udleveres og formidles samt hvordan samarbejdet med pædagogerne skal udfoldes. Hvis der er resurser til det, vil det være fint at lave særlige aktiviteter med børnene, enten på stuerne eller på biblioteket. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en skitse over, hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl 8

9 Inden besøget En uges tid inden besøgene i hjemmene ved hhv. 6 og 12 mdr. sendes de fortrykte postkort til familien (forældrene). I de tilfælde hvor der er et tilgængeligt telefonnummer til familien, kan brevet følges op af et telefonopkald et par dage inden besøget, for at sikre at familien er hjemme. Ved barnets besøg på biblioteket (18 mdr.), sendes ligeledes et brev. Denne gang vil det være en invitation til at komme og få en bogpakke på biblioteket. Hvis familien ikke reagerer på invitationen: ring evt. familien op eller send pakken med posten. Muligheder for at orientere forældre om Bogstart Sundhedsplejerskens hjemmebesøg Mødregrupper Lokale indvandrergruppers møder og arrangementer Lokale danskundervisningstilbud for voksne hvis der træffes aftale herom mellem sprogcenter og kommune Kommunale integrationsråd Steder til distribution af materiale om Bogstart til forældre Borgerservice Biblioteker og medborgerhuse Beboerforeninger og andre lokale klubber og foreninger Praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet Lokale plakatsøjler, opslagstavler m.v. Lokale aviser og lokale radio- og TV-stationer Besøget i hjemmene Ved et besøg skal der medbringes en bogpakke og ekstra bøger, da der kan være søskende, der også gerne vil have en bog. I Bogstartforløbet kan det forekomme, at ældre søskende allerede har modtaget en bogpakke magen til den, der udleveres og så er det fint, at kunne supplere med andre materialer. Erfaringen fra Sprogporten (Københavns Kommunes Biblioteker) er, at hvert besøg varer mellem ½ og 1 time. Det kan være relevant med et legitimationskort, så man kan legitimere sig, hvis det ønskes. Som tidligere beskrevet, kan biblioteket efter besøget vælge at skrive noter om særlige forhold og ældre søskende i familien, som en reminder til næste besøg. Det kan være en idé at dele både de gode og de svære oplevelser fra besøgene med kollegaer. Citater fra Sprogporten Tænk at have et job, hvor vi bare får lov til at besøge hele verden, får lov til at møde rigtig mange mennesker og lytte til rigtig mange historier, drikke masser af kaffe og sød te, spise kager og blive budt velkommen med masser af smil og venlighed Tænk at få lov til at dele boggaver u d det er da fantastisk 9

10 Som forberedelse til besøgene i hjemmet afholder Bibliotek og medier et kursus, hvor der gives inspiration og konkrete råd til, hvordan man håndterer mødet med børn og forældre og hvordan materialerne formidles. 10

11 Principper for bevilling De biblioteker, der har fået tilbudt et Bogstartprogram, har i deres betjeningsområde boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Hvert Bogstartprogram får uden udgifter leveret: Alle materialer til bogpakkerne, indpakket og klar til distribution Transport af bogpakkerne til et centralt sted i kommunen Guide til forældre på de 7 hovedsprog PR materialer Kursus for personalet Tilskud til løn af biblioteksansatte til besøg i hjem og institutioner efter nærmere fastsatte retningslinjer Adgang til grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale Biblioteker der deltager i Bogstart forpligter sig på: At pakkerne formidles ud til alle børn i målgruppen At formidlingen sker på en professionel og driftsikker måde At indsatsen koordineres med igangværende initiativer som f.eks. sproghandleplaner og sprogstimulering af tosprogede småbørn (folkeskolelovens 4a) At programmet følges op lokalt med tilbud til små børn og deres familier om deltagelse i eksempelvis Rime-timer, fortælling og leg med sproget Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende: En estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer sendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. En underskrevet samarbejdsaftale. Styrelsen for Bibliotek og Medier sender samarbejdsaftalen til hovedbiblioteket i kommunen. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En skitse over hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl. Tilskudsmodel Bogstartbibliotekerne får 400 kr. i tilskud pr. besøg udenfor biblioteket. Alle biblioteker har modtaget en beregning af tilskuddets størrelse. Ved hjælp af faglige statusrapporter afrapporteres der til Bibliotek og Medier om besøgene er gennemført. 8. Bevillingsforudsætninger Tilskud bevilges under forudsætning af at ansøger: Oplyser Bibliotek og Medier om ændringer af projektet i tilskudsperioden Aflægger regnskab senest fire måneder efter projektets afslutning Afsluttende dokumenterer projektet i form af en kort sammenfatning (se resultatformidling) 11

12 Omtaler Bogstart på egen hjemmeside og oplyser at projektet gennemføres med tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Det samme gælder ved publicering af resultater i dagsog fagpresse m.v Udbetaling For projekter med en bevilling på kr. og derover er der krav om: - Faglige statusrapporter kvartalsvis. Den første efter ½ år - Økonomisk status kvartalsvis. Den første efter ½ år For projekter med en bevilling på mellem kr. og kr. er der krav om: - Faglige statusrapporter halvårligt - Økonomisk status halvårligt Udbetalinger sker efter indsendelse af faglig og økonomisk statusrapport godkendt af bibliotekets leder, eller når endeligt regnskab er godkendt. Der skal kunne leveres dokumentation (i form af regnskabsoversigter, herunder bilag) efter evt. anmodning. Når pengene er frigivet i styrelsen, vil projektejeren modtage et meddelelsesbrev om, at udbetaling finder sted. 10 % af alle projektbevillinger tilbageholdes, indtil regnskab er afleveret og godkendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kravene til udformning af den faglige og økonomiske statusrapport fremgår af rapportskabeloner, der vil blive udarbejdet af Bibliotek og Medier Regnskab og revision For projektbevillinger på kr og derover er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder. Regnskab revideret af statsautoriseret eller registreret revisor. For regnskaber til projektbevillinger på eller derover, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } For projektbevillinger på mellem kr og kr er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder og revideret af en revisor. For regnskaber til projektbevillinger under , hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } Regnskabet skal senest fire måneder efter forsøgets afslutning sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Regnskabet opgøres ekskl. moms. Regnskabet skal indeholde følgende: Opgørelse over samtlige projektets udgifter og indtægter. Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab. Underskrift af den projektansvarlige og den juridisk/økonomisk ansvarlige. Bemærk at der ikke skal sendes bilag for de afholdte udgifter sammen med regnskabet. For regnskaber, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor. 12

13 Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lovgivning eller administrativt fastsatte regler. 9. Resultatformidling og afrapportering Senest fire måneder efter projektets afslutning skal der indsendes en kort sammenfatning af forløbet som publiceres på Bibliotek og Mediers hjemmeside. Sammenfatning sendes som til projektets faglige konsulent. Sammenfatningen skal indeholde følgende: Beskrivelse af den lokale organisering og aktiviteter i tilknytning til Bogstart Fremhævelse af de erfaringer, der vurderes at have værdi for folkebibliotekerne i forhold til det opsøgende arbejde og kontakten til familier i udsatte boligområder, herunder effekten af sprogstimulering og opfordring til at familierne bruger biblioteket. Navn, telefonnummer og eventuel adresse på projektets kontakt-person. Kilder Sprogporten, Københavns Kommunes Biblioteker 13

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Sproget er nøglen til livets muligheder 2 Opfølgning på netværksmøderne 2 Udlån af bogstartspakker 3 Pressen skriver om Bogstart 3 Nyt fra forskningsverdenen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Resultataftale 2013 for Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

Resultataftale 2013 for Odsherred Bibliotek og Kulturhuse Resultataftale 2013 for Odsherred Bibliotek og Kulturhuse Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan: Odsherred Bibliotek og Kulturhuse BOK er som samlet institution

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

evaluering af Samarbejdet mellem skole og dagtilbud bærer frugt Børnene er blevet bedre til dialog. evaluering af Investering i børns fremtid

evaluering af Samarbejdet mellem skole og dagtilbud bærer frugt Børnene er blevet bedre til dialog. evaluering af Investering i børns fremtid evaluering af Investering i børns fremtid Selv de små rødder har respekt for bøgerne. De kan sidde roligt og bladre i bøgerne Før tænkte vi tit, at børnene flagrede og ikke legede. Det gør vi ikke nu Samarbejdet

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere