Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet"

Transkript

1 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier

2 Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier; 25 Udarbejdet af Kamma Kirk Sørensen og Anna Enemark Udgivet september 2008 af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon E-post: Hjemmeside: Elektronisk ISBN: Elektronisk udgave 2

3 Indhold Indhold og rammer Baggrund Målgruppe og formål Programmets rammer og opbygning Netværk og erfaringsformidling Supplerende aktiviteter Det logistiske arbejde i boligområderne Om besøg i hjem og børnehaver... 8 Principper for bevilling Bevillingsforudsætninger Udbetaling Regnskab og revision Resultatformidling og afrapportering Kilder

4 Indhold og rammer 1. Baggrund Regeringen ønsker at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv. Rapporten Lige muligheder for alle: Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft beskriver i den forbindelse en række indsatser, der finansieres via satspuljemidlerne på finansloven. Bogstartprogrammet er sammen med Medborgercentre Kulturministeriets bidrag til Lige Muligheder. Styrelsen for Bibliotek og Medier koordinerer og administrerer Bogstart, som har et samlet budget på i alt 16 mio. kr. Midlerne anvendes primært på indkøb af bøger og andre materialer til bogpakkerne, tilskud til bibliotekarernes besøg i hjemmet og til uddannelse af personale. 2. Målgruppe og formål Bogstartprogrammet retter sig først og fremmest mod børn mellem 0 og 4 år i udsatte boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Valg af børnenes alder og antallet af besøg beror på en vurdering af, at en intensiv indsats med hyppige besøg i barnets første leveår vil have den største effekt. Formålet med Bogstartprogrammet er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger. Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker er det hensigten at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud. Intentionen med Bogstartprogrammet er flerstrenget og i et større perspektiv er der mange indlysende fordele ved at iværksætte et Bogstartprogram: Bogstart bidrager til at stimulere børns sproglige udvikling og give dem early litteracy det vil sige, at barnet tidligt får erfaringer med (skrift)sprogets muligheder og et bedre udgangspunkt for at lære at læse. Bogstarts målgruppe er børn i udsatte boligområder og derfor er der grund til at understrege, at Bogstart også handler om at bryde negativ social arv. Bøgerne kan være med til at levere råstof til barnets dannelsesproces og bidrage til et repertoire af fortællinger og figurer, som barnet kan trække på i lege og socialt samvær med andre børn. I de udvalgte boligområder er der også behov for at opmuntre forældre til at læse bøger sammen med deres børn og støtte dem i at tage ansvar for deres børns læring. Sproget læres i de allerførste år af et barns liv og det meste af barnets sprog kommer fra de voksne omkring dem. Bøgerne kan bruges til at skabe positivt samvær mellem børn og forældre og styrke tilknytningen, bl.a. ved at forældrene oplever og bliver opmærksomme på, at barnet kan mestre sprog og andre kommunikative færdigheder. 2/3 af børnene i Bogstart har en anden etnisk baggrund af dansk. Derfor får Bogstart også et integrerende mål, både i forhold til at stimulere tilegnelsen af det danske sprog og i forhold til at invitere børnene ind i en dannelseskultur, hvor bøger spiller en vigtig rolle. 4

5 Bogstart har også en litterær dimension: At give barnet rige litterære og æstetiske oplevelser og dermed grundlægge en livslang kærlighed til bøger og andre fortællende medier. Endelig drejer Bogstart sig også om at udvide og udvikle bibliotekets rolle som sted for social inklusion og ansvarlighed. Her er det bl.a. opgaven at skabe tillid hos familierne og opfordre dem til at benytte sig af bibliotekets tilbud. 3. Programmets rammer og opbygning Bevillingen til Bogstart er givet for Programmet udmøntes konkret med udlevering af bogpakker fra januar I en alder af 6 mdr. får barnet besøg i hjemmet af en ansat fra biblioteket, der medbringer den første bogpakke. Ved barnets 1 års fødselsdag kommer bibliotekaren igen på besøg med 2. bogpakke. Når barnet er 18 mdr. inviteres familien til at komme på besøg på biblioteket og modtage 3. bogpakke. Den 4. og sidste bogpakke gives ved barnets start (ca. 3 år) i børnehaven. I det tilfælde at barnet ikke er tilmeldt et dagtilbud, forsøges bogpakken afleveret på anden vis. Materialer Indholdet i pakkerne består af bøger og andre fortællende medier f.eks. cd er med musik eller spil. Dertil kommer en guide til forældrene om at læse for børn, en bogliste med inspiration til andre børnebøger samt andre materialer, der skal understøtte stimulering af børns sprog. Indholdet vægter litterære kvaliteter, sprogstimulerende egenskaber og appel til børn og forældre højest. Alle materialer i bogpakkerne er på dansk. Hvert bibliotek får i tillæg hertil sendt en guide til forældre om at læse med sit barn på de syv hovedsprog ud over dansk. Biblioteket supplerer bogpakkerne med denne folder på det relevante sprog til den enkelte familie. Bogpakkerne må gerne suppleres med foldere og flyers med information om aktiviteter på det lokale bibliotek, museum osv., men ikke med andre bøger. Heller ikke materialer der er indkøbt eller sponsoreret, f.eks. babymad, legetøj osv. må lægges i bogpakkerne. Dette er besluttet for at sikre kvaliteten af bogpakkerne, så familierne møder samme standard. Der er nedsat et bogudvalg af eksperter, som vælger materialer blandt indsendte forslag fra danske forlag. Der vælges to til tre materialer pr. bogpakke. Bogudvalget skal endvidere udvælge materialer til en bogliste, der lægges ved hver bogpakke til inspiration for forældrene. Der er udarbejdet et særligt kommissorium, der beskriver udvalgets arbejde. Værdier Bogstartprogrammet bygger på nogle grundlæggende værdier: - Bøger er for alle - også for babyer det er aldrig for tidligt at starte med at læse med og for sit barn. - Bogstart handler om at formidle glæden ved at være sammen omkring bøger og andre fortællende medier. - Bogstart er for alle børn. Materialerne er udarbejdet sådan, at de kan bruges af alle familier, ikke kun de udsatte som er målgruppen i Lige Muligheder. Arrangementer i tilknytning til Bogstart annonceres på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer for at undgå udpegning af Bogstartbørnene. 4. Netværk og erfaringsformidling 15 Bogstartbiblioteker 5

6 De i alt 15 kommuner, med boligområder karakteriseret af Velfærdsministeriet som de mest udsatte i Danmark, har modtaget en invitation til at deltage i Bogstart og alle har takket ja. På findes en liste med de deltagende biblioteker og kontaktpersoner. Nyhedsbrev Der vil udkomme et nyhedsbrev efter behov. Nyhedsbrevet sendes til alle Bogstartbiblioteker, til netværket af beslægtede initiativer og andre interessenter. Råd og vejledning Styrelsen for Bibliotek og Medier yder råd og vejledning til det enkelte bibliotek og henviser til relevante aktører. Flere biblioteker arbejder i forvejen med Bogstart-lignende programmer og på Bibliotek og Mediers hjemmeside vil det fremgå, hvor man kan hente yderligere inspiration. Bibliotek og Medier etablerer en elektronisk formidling af de erfaringer, der høstes undervejs i forløbet med Bogstart. Denne formidling skal tjene som et videndelingsforum. PR Bibliotek og Medier leverer illustrerede plakater med plads til, at det enkelte bibliotek kan skrive deres lokale arrangementer på. Derudover leveres logoklistermærker, der kan foræres til børnene og sættes på de yderligere materialer, der anvendes i forbindelse med Bogstart. På hjemmesiden kan der downloades Bogstartlogo samt grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale. Bibliotekerne vil få tilsendt både blanke postkort og postkort med fortrykte tekster til 6. og 12. måneders besøgene samt en invitation til at hente 18. måneders pakken på biblioteket. Kompetenceudvikling Det er bibliotekets ansatte, der tager den personlige kontakt til familierne, går ud i boligområderne og formidler de materialer bogpakkerne indeholder. Det er afgørende for projektets succes, at bibliotekets ansatte føler sig tilpas i rollen og tilstrækkeligt klædt på til at udføre opgaven. Styrelsen for Bibliotek og Medier afholder derfor heldagskurser den 4. og den 6. november 2008, hvor der undervises i formidling, kulturmøde og sprogudvikling. Midtvejskonference Udover de kompetenceudviklende kurser planlægges en midtvejskonference for Bogstartprogrammet i begyndelsen af Forskning Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået en kontrakt med Danmarks Pædagogiske Universitetskole om en samfinansiering af et Ph.d.-stipendium i litteraturformidling til små børn. Ansøgere skal formulere et projekt vedrørende formidling af børnelitteratur til små børn. Projektet skal indeholde en undersøgelse og beskrivelse af erfaringerne med Bogstartprogrammet. 5. Supplerende aktiviteter Der kan laves mange slags arrangementer og aktiviteter, der støtter op om Bogstartfamiliernes møde med bøger og fortællinger. Aktiviteterne kan foregå på selve biblioteket og ude i familiernes lokalområde og i områdets børnehaver og dagplejere. Det kan være bibliotekets personale, der selv står for arrangementer med f.eks. rim og remser, oplæsning eller sanglege eller man kan vælge at hyre en professionel til at stå for aktiviteten. Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med lokale resurser f.eks. kommunens tosprogskonsulent, børnekulturkonsulent, museer og andre lokale kulturinstitutioner. Musikskoler har ofte undervisere, der er særligt uddannede til småbørn. På Bibliotek og Mediers hjemmeside udbygges løbende en inspirationsbank med ideer og inspiration til arrangementer, både hvad angår det konkrete indhold, organisations- og 6

7 samarbejdsformer. Eksemplerne kommer fra tidligere projekter og fra Bogstartbibliotekerne, der løbende melder ind. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Undgå stigmatisering Generelt er det en god idé at gøre alle Bogstartarrangementer offentligt tilgængelige og annoncere dem på samme måde, som biblioteket sædvanligvis gør reklame for sine arrangementer, sådan at det undgås, at Bogstartbørnene udpeges. De skal naturligvis have en særlig invitation til arrangementet, men det er væsentligt ikke at skrive, at arrangementet er for børn i udsatte boligområder. Biblioteket supplerer kommunale initiativer Bibliotekerne er i en kerneposition i forhold til at støtte de kommunale sprogstimulerende initiativer. Men for at det kan lykkes bedst muligt, er det væsentligt at samarbejde både med børnenes forældre og de andre faggrupper, der primært er ansvarlige for kommunens obligatoriske tilbud om sprogstimulering og/eller er i kontakt med hjemmet primært kommunale sprogkonsulenter og sundhedsplejersker. Sprogstimuleringen kan være organiseret forskelligt fra kommune til kommune, så hvert enkelt bibliotek må starte med at afdække forholdene i egen kommune og derefter tilbyde sig som samarbejdspartner. 6. Det logistiske arbejde i boligområderne Fra 1. januar 2009 kan distribueringen af bogpakkerne påbegyndes til børn i alderen 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 3 år, som bor i boligområderne. Det vil sige, at programmet starter på alle alderstrin på én gang. Nogle børn vil få alle pakker i hele programmet, andre kun en enkelt. Bibliotekerne skal udføre det logistiske arbejde med at få kortlagt, hvilke børn det drejer sig om, hvor de bor og hvilke daginstitutioner de bliver passet i. En måde at få overblik over dette er via P-data. Alle kommuner har adgang til p-data, som er en fælleskommunal database, der driftes hos KMD. Det kan kræve en tilladelse at få adgang hertil. Vær opmærksom på, at der også kan være nye tilflyttere i perioden. Når de relevante børn på de fire alderstrin er fundet, søges på hele familien, så der kan dannes et billede af hele familien samt evt. søskende. Der skal løbende søges på nyfødte i området for at opdatere oversigten. Dette gøres kvartalsvist. Det er en fordel at lave egen database/kartotek over børn og deres fødselsdage (dato og årstal) til internt brug i biblioteket, men vær opmærksom på, at der ikke må stå det fulde CPR-nummer på personerne. Der kan evt. være hjælp at finde hos sundhedsplejerskerne i området eller kommunen. 3 års pakken 7

8 Nar barnet starter i børnehaven (i 3 års alderen), skal det modtage den sidste bogpakke. Vi foreslår at børnehaven får et lager af bogpakker, som de enkeltvis kan udlevere når barnet starter. Bibliotekets rolle bliver at deltage i et forældremøde og evt. et besøg på stuerne for at formidle materialerne. Der skal laves et estimat over hvor mange nye børn, der kommer til de børnehaver, der ligger i eller omkring de udvalgte boligområder. Det betyder, at børn der ikke er omfattet af programmet, fordi de har adresse udenfor boligområderne, også vil modtage en pakke fra biblioteket. Alle børn i børnehaven i alderen 3 år skal således modtage en bogpakke. Omvendt kan et barn der får plads i en institution langt væk fra boligområdet ikke automatisk sikres en pakke. Der er også en gruppe af børn, som ikke kommer i institution. Det er ønskeligt, at de også får deres bogpakke. Bibliotekerne har frihed til at benytte andre metoder end den beskrevne til at nå 3 års børnene og gode forslag sendes til Bibliotek og Medier, der videreformidler dem via hjemmesiden. Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende en estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Et eksempel kunne være hvor mange 6 måneders pakker Odense skal udlevere i 1. kvartal 2009 osv. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer indsendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. Efter besøget Det er væsentligt at ajourføre databasen/kartoteket i forhold til, hvem der er besøgt og hvem det ikke var muligt at træffe. Der kan i samme proces eventuelt noteres værdifuld viden til brug ved næste besøg, eksempelvis søskendeforhold og lignende. 7. Om besøg i hjem og børnehaver Før besøg i hjemmet er der flere ting, man kan forberede sig på. En af de første ting er at finde ud af, hvilke personer biblioteket vil sende ud på hjemmebesøg. Der er ingen krav om, at bibliotekets repræsentanter skal være børnebibliotekarer, så længe det er personer, der er gode formidlere i den direkte formidling til børn og forældre. Der kan således være tale om projektansættelser, assistenter eller voksenbibliotekarer. Samarbejdspartnere i lokalområdet Før selve distributionen af bogpakkerne skal biblioteket opdyrke kontakten til de relevante samarbejdspartnere i lokalområderne og finde frem til en god samarbejdsmodel. Man kan med fordel etablere kontakt til de beboerforeninger/beboerrådgivninger, der er i boligområderne. Her informerer biblioteket om Bogstart og programmets forløb og det vil være muligt at hente gode råd omkring området og evt. også få en fysisk rundvisning af beboerforeningen/bestyrelsen. Beboerforeningen skal gerne bakke op om programmet, så de kan bane vejen for åbne døre hos de familier, man skal besøge. Hvis boligforeningen har et blad, kan det være en idé at skrive om projektet og om de biblioteksansatte, der kommer ud i området. En anden samarbejdspartner i boligområderne er sundhedsplejerskerne. Ved at tage kontakt til dem, kan man afdække, hvordan man kan bruge hinanden i forhold til projektet og høre sundhedsplejerskens erfaringer fra området. Med børnehaverne i boligområdet kan man på forhånd aftale, hvornår bogpakkerne udleveres og formidles samt hvordan samarbejdet med pædagogerne skal udfoldes. Hvis der er resurser til det, vil det være fint at lave særlige aktiviteter med børnene, enten på stuerne eller på biblioteket. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende en skitse over, hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl 8

9 Inden besøget En uges tid inden besøgene i hjemmene ved hhv. 6 og 12 mdr. sendes de fortrykte postkort til familien (forældrene). I de tilfælde hvor der er et tilgængeligt telefonnummer til familien, kan brevet følges op af et telefonopkald et par dage inden besøget, for at sikre at familien er hjemme. Ved barnets besøg på biblioteket (18 mdr.), sendes ligeledes et brev. Denne gang vil det være en invitation til at komme og få en bogpakke på biblioteket. Hvis familien ikke reagerer på invitationen: ring evt. familien op eller send pakken med posten. Muligheder for at orientere forældre om Bogstart Sundhedsplejerskens hjemmebesøg Mødregrupper Lokale indvandrergruppers møder og arrangementer Lokale danskundervisningstilbud for voksne hvis der træffes aftale herom mellem sprogcenter og kommune Kommunale integrationsråd Steder til distribution af materiale om Bogstart til forældre Borgerservice Biblioteker og medborgerhuse Beboerforeninger og andre lokale klubber og foreninger Praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet Lokale plakatsøjler, opslagstavler m.v. Lokale aviser og lokale radio- og TV-stationer Besøget i hjemmene Ved et besøg skal der medbringes en bogpakke og ekstra bøger, da der kan være søskende, der også gerne vil have en bog. I Bogstartforløbet kan det forekomme, at ældre søskende allerede har modtaget en bogpakke magen til den, der udleveres og så er det fint, at kunne supplere med andre materialer. Erfaringen fra Sprogporten (Københavns Kommunes Biblioteker) er, at hvert besøg varer mellem ½ og 1 time. Det kan være relevant med et legitimationskort, så man kan legitimere sig, hvis det ønskes. Som tidligere beskrevet, kan biblioteket efter besøget vælge at skrive noter om særlige forhold og ældre søskende i familien, som en reminder til næste besøg. Det kan være en idé at dele både de gode og de svære oplevelser fra besøgene med kollegaer. Citater fra Sprogporten Tænk at have et job, hvor vi bare får lov til at besøge hele verden, får lov til at møde rigtig mange mennesker og lytte til rigtig mange historier, drikke masser af kaffe og sød te, spise kager og blive budt velkommen med masser af smil og venlighed Tænk at få lov til at dele boggaver u d det er da fantastisk 9

10 Som forberedelse til besøgene i hjemmet afholder Bibliotek og medier et kursus, hvor der gives inspiration og konkrete råd til, hvordan man håndterer mødet med børn og forældre og hvordan materialerne formidles. 10

11 Principper for bevilling De biblioteker, der har fået tilbudt et Bogstartprogram, har i deres betjeningsområde boligområder, der er karakteriseret af Velfærdsministeriet som: Områder hvor kombineret udlejning kan anvendes samt Områder der ikke er omfattet af kombineret udlejning med mindst beboere og hvor mindst 42,5 % af dem er uden for arbejdsmarkedet Hvert Bogstartprogram får uden udgifter leveret: Alle materialer til bogpakkerne, indpakket og klar til distribution Transport af bogpakkerne til et centralt sted i kommunen Guide til forældre på de 7 hovedsprog PR materialer Kursus for personalet Tilskud til løn af biblioteksansatte til besøg i hjem og institutioner efter nærmere fastsatte retningslinjer Adgang til grafisk værktøj til opsætning af breve og andet PR materiale Biblioteker der deltager i Bogstart forpligter sig på: At pakkerne formidles ud til alle børn i målgruppen At formidlingen sker på en professionel og driftsikker måde At indsatsen koordineres med igangværende initiativer som f.eks. sproghandleplaner og sprogstimulering af tosprogede småbørn (folkeskolelovens 4a) At programmet følges op lokalt med tilbud til små børn og deres familier om deltagelse i eksempelvis Rime-timer, fortælling og leg med sproget Bogstartbibliotekerne skal senest 15. oktober 2008 indsende: En estimeret opgørelse over behovet for pakker pr. kvartal, fordelt på de 4 aldersgrupper. Estimatet skal fremskrives til og med Eventuelle større opdateringer sendes efter behov. Bibliotek og Medier laver et skema til formålet. En underskrevet samarbejdsaftale. Styrelsen for Bibliotek og Medier sender samarbejdsaftalen til hovedbiblioteket i kommunen. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En plan over påtænkte aktiviteter det første år - f.eks. rime-timer, fortælleteater m.v. Hvert år fremsendes ny aktivitetsplan. Bogstartbibliotekerne skal senest 1. december 2008 indsende: En skitse over hvorledes I forestiller jer samarbejdet med sundhedsplejersker, daginstitutioner, tosprogskonsulenter m.fl. Tilskudsmodel Bogstartbibliotekerne får 400 kr. i tilskud pr. besøg udenfor biblioteket. Alle biblioteker har modtaget en beregning af tilskuddets størrelse. Ved hjælp af faglige statusrapporter afrapporteres der til Bibliotek og Medier om besøgene er gennemført. 8. Bevillingsforudsætninger Tilskud bevilges under forudsætning af at ansøger: Oplyser Bibliotek og Medier om ændringer af projektet i tilskudsperioden Aflægger regnskab senest fire måneder efter projektets afslutning Afsluttende dokumenterer projektet i form af en kort sammenfatning (se resultatformidling) 11

12 Omtaler Bogstart på egen hjemmeside og oplyser at projektet gennemføres med tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Det samme gælder ved publicering af resultater i dagsog fagpresse m.v Udbetaling For projekter med en bevilling på kr. og derover er der krav om: - Faglige statusrapporter kvartalsvis. Den første efter ½ år - Økonomisk status kvartalsvis. Den første efter ½ år For projekter med en bevilling på mellem kr. og kr. er der krav om: - Faglige statusrapporter halvårligt - Økonomisk status halvårligt Udbetalinger sker efter indsendelse af faglig og økonomisk statusrapport godkendt af bibliotekets leder, eller når endeligt regnskab er godkendt. Der skal kunne leveres dokumentation (i form af regnskabsoversigter, herunder bilag) efter evt. anmodning. Når pengene er frigivet i styrelsen, vil projektejeren modtage et meddelelsesbrev om, at udbetaling finder sted. 10 % af alle projektbevillinger tilbageholdes, indtil regnskab er afleveret og godkendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kravene til udformning af den faglige og økonomiske statusrapport fremgår af rapportskabeloner, der vil blive udarbejdet af Bibliotek og Medier Regnskab og revision For projektbevillinger på kr og derover er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder. Regnskab revideret af statsautoriseret eller registreret revisor. For regnskaber til projektbevillinger på eller derover, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } For projektbevillinger på mellem kr og kr er der krav om: Regnskab underskrevet af institutionens leder og revideret af en revisor. For regnskaber til projektbevillinger under , hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor: 5A4A } Regnskabet skal senest fire måneder efter forsøgets afslutning sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Regnskabet opgøres ekskl. moms. Regnskabet skal indeholde følgende: Opgørelse over samtlige projektets udgifter og indtægter. Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab. Underskrift af den projektansvarlige og den juridisk/økonomisk ansvarlige. Bemærk at der ikke skal sendes bilag for de afholdte udgifter sammen med regnskabet. For regnskaber, hvor der kræves revision, er der udarbejdet en instruks til brug for revisor. 12

13 Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lovgivning eller administrativt fastsatte regler. 9. Resultatformidling og afrapportering Senest fire måneder efter projektets afslutning skal der indsendes en kort sammenfatning af forløbet som publiceres på Bibliotek og Mediers hjemmeside. Sammenfatning sendes som til projektets faglige konsulent. Sammenfatningen skal indeholde følgende: Beskrivelse af den lokale organisering og aktiviteter i tilknytning til Bogstart Fremhævelse af de erfaringer, der vurderes at have værdi for folkebibliotekerne i forhold til det opsøgende arbejde og kontakten til familier i udsatte boligområder, herunder effekten af sprogstimulering og opfordring til at familierne bruger biblioteket. Navn, telefonnummer og eventuel adresse på projektets kontakt-person. Kilder Sprogporten, Københavns Kommunes Biblioteker 13

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere