BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri 8 Flytninger 10 Fødsler og dødsfald 10 5 Delområdernes udvikling 11 Skoledistrikter 11 Ældredistrikter 13 6 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 18 Samlet befolkningsudvikling 24 8 Overordnede forudsætninger 25 9 Beregningsmetode Boligbyggeprogram

4 Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, februar Forsidebillede: Cirkelhuset, Køge Nord Kontaktpersoner: Simon Leth Nielsen, Køge Kommune, tlf Søren Staal, COWI, tlf

5 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Køge Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på eller 16,1 %. På landsplan ventes der i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 % Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske indbyggertal i Køge Kommune samt prognosens forventninger frem til 2028 UDGANGSPUNKT I PERIODE MED STIGENDE INDBYGGERTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været stigninger i befolkningstallet. I de historiske år er befolkningstallet i gennemsnit steget med 0,84 % om året. Fra 2003 til 2015 var der hvert år på nær 2011 og 2012 et fødselsoverskud (dvs. flere fødsler end dødsfald). I samme periode var der hvert år på nær 2010 overskud på flyttebalancen (dvs. flere tilflyttere end fraflyttere). Sammenlagt har det betydet en historisk befolkningsfremgang på gennemsnitligt 477 personer om året varierende fra 44 (i 2011) til 972 (i 2014). BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Køge Kommune blev der i årene gennemsnitligt opført 240 boliger pr. år, varierende fra 37 boliger i 2015 til 447 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 302 boliger om året - altså flere pr. år end i de historiske år. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været 597 fødsler og 498 dødsfald pr. år, hvilket svarer til en årlig fødselsbalance (fødte minus døde) på 99. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 677 fødsler og 572 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes i gennemsnit at ligge på 106 personer om året i prognoseperioden. Køge Kommune befolkningsprognose

6 FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt personer om året mens antallet af fraflyttere i gennemsnit har været om året i samme periode. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt flytteoverskud på 379 personer årligt. Dette dækker dog over meget store udsving; fra et underskud på 4 personer i 2010 til et overskud på 949 personer i I prognoseårene ventes der et gennemsnitligt flytteoverskud på 700 personer pr. år. Køge Kommune befolkningsprognose

7 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Køge Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2016 til primo Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt flygtningeprogrammet og boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Køge Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Flygtningeprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem Køge Kommune og COWI og er et bud på antal flygtninge som kommer til kommunen i prognoseperioden. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Køge Kommune befolkningsprognose

8 3 OPFØLGNING PÅ 2015-PROGNOSEN Den 1. januar 2016 var der i alt indbyggere 1 i Køge Kommune. Befolkningstallet er 534 personer højere end forventet i Køge Kommunes 2015-prognose. Befolkningsudviklingen Ændringer i folketallet kan grundlæggende tilskrives følgende forhold: Fødte Døde Nettotilflytning Nettoindvandring Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik kan befolkningsudviklingen for perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2015 opgøres jf. nedenstående tabel Befolkning primo Levendefødte (A) Døde (B) Fødselsoverskud (C )=(A)-)B) Tilflyttede (D) Fraflyttede (E ) Nettotilflyttede (F)=(D)-(E ) Indvandrede (G) Udvandrede (H) Nettoindvandrede (I)=(G)-(H) Befolkningstilvækst 1 (J)=(C )+(F)+(I) Korrektioner (K) Befolkning ultimo Bef. Primo+ (J)+(K) Tabel 1 - Befolkningsudvikling 2008 til ) Befolkningsvæksten vist i kolonne J svarer - bortset fra tekniske korrektioner jf. (K) - til forskellen mellem ultimo og primo folketallet. Det bemærkes i den sammenhæng, at primo folketallet ikke svarer til det foregående års ultimo folketal. Det skyldes, at der løbende sker ændringer i folkeregistret, som Danmarks Statistik baserer opgørelsen på. Kilde: Danmark Statistik (BEV107) Tabellen viser, at befolkningsvæksten har været nogenlunde stabil på ca. 250 borgere pr. år i perioden 2008 til 2009, hvorefter den falder frem til Fra 2012 har befolkningsvæksten varieret mellem 489 til 955 indbyggere. Det fremgår ligeledes, at væksten i perioden 2012 til 1. januar 2015 primært er drevet af en større nettotilflytning fra andre kommuner, som stiger fra 318 borgere i 2012 til 600 borgere i 2014, mens væksten i 2015 er drevet af nettoindvandring. 1 Befolkningstallet primo 2015 er i afsnit 4 baseret på Danmarks Statistik, mens det i øvrige afsnit er opgjort af COWI. Forskellen på 23 borgere pr. 1. januar 2015 skyldes, at opgørelsen afhænger af hvornår indbyggertallet opgøres, idet det bemærkes, at der i det anvendte CPR register løbende foretages justeringer af det faktiske folketal. Køge Kommune befolkningsprognose

9 Væksten i 2015 kan tilskrives 565 fødte og 518 døde, svarende til et fødselsoverskud på 47 indbyggere. Hertil kommer en nettotilflytning på beskedne 2 indbyggere fra andre kommuner og en nettoindvandring fra udlandet på 540 indbyggere. Afvigelsesforklaring mellem faktisk folketal pr. 1. januar 2016 og befolkningsprognosen for Udviklingen i de enkelte aldersintervaller er vist i tabel 2: Aldersgruppe Folketal pr. 1. januar 2016 Afvigelse ml prognose og faktisk folketal pr. 1. januar Afvigelse i pct. af folketal årige ,14% 0-5 årige ,48% 6-16 årige ,39% årige ,06% årige ,66% årige ,88% årige ,09% årige ,48% 90+ årige ,33% I alt ,89% Tabel 1 - Afvigelse ml prognose og faktisk folketal pr. 1. januar ) -/"blank" angiver at 2015 prognosen har undervurderet/overvurderet det faktiske folketal Afvigelsen mellem aktuelt folketal pr. 1. januar 2016 og 2015 prognosen på samlet set 532 borgere er primært drevet af et højere folketal blandt de 17+ årige. Det er derfor vurderingen, at det højere folketal kun vil have beskedne konsekvenser for udgifterne i Eventuelle mer/mindreudgifter relateret til demografi vil blive håndteret i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse Køge Kommune befolkningsprognose

10 4 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Årets udvikling (total) Udviklingsgrad 0,9% 1,1% 2,1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Køge Kommune i år 2015 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige med i gennemsnit 1,3 % om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem 632 og 1300 personer om året i løbet af prognoseperioden. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 555 og 735 fødsler om året. Antallet af døde ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af fødsler, således at der i prognoseperioden er et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 106 personer om året i gennemsnit. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger og forventninger til antallet af flygtninge er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes at ligge mellem 522 og pr. år med et gennemsnit over alle prognoseårene på 700. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at være 46 % i prognoseperioden. Det vil sige, at knap halvdelen af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens de resterende tilflyttere til nye boliger kommer fra Køge Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger forventes i at være markant lavere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en fortætning i den "gamle" boligmasse antallet af personer i de eksisterende boliger stiger, gennem flere eller større husstande. Dette skyldes bl.a. det forøgede antal flygtninge som ventes at komme til kommunen disse år. Niveauet for fortætning ventes disse år at ligge mellem 180 og 460 personer årligt. Køge Kommune befolkningsprognose

11 BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I KØGE KOMMUNE Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på eller 16,1 %. I de historiske år er indbyggertallet i gennemsnit steget med 0,8 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes en stigning på gennemsnitligt 1,3 % pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 2 - Fremskrivning af antal indbyggere i Køge Kommune, absolutte og relative tal. SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Køge Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Køge Kommune forventer, at der primo 2028 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere altså er der en forskel på personer mellem de to prognoser. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Køges egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Køge Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen Folketal pr. 1/1 Køge prognose (2016) DST-prognose (2015) Figur 3 - Køge Kommunes 2016-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra Køge Kommune befolkningsprognose

12 BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Køge Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Køge Kommune bygget mellem 37 og 447 boliger pr. år (gennemsnitligt 240 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 302 boliger pr. år altså flere boliger årligt i forhold til antallet de historiske år Antal boliger Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Figur 4 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, og Boligbyggeriet forventes i 2016 at være betydeligt lavere end niveauet fra de seneste tre år. I 2017 forventes det højeste niveau for boligudbygning i prognoseperioden, hvorefter niveauet gradvist falder frem til De sidste fire år af prognoseperioden ligger niveauet stabilt omkring 270 boliger pr. år. Af de nyopførte boliger forventes 16 % at være parcelhuse, 27 % rækkehuse, 53 % etageboliger og 5 % enten ungdoms-, ældre- eller specialboliger. Etageboliger udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Parcel- og rækkehuse udgør en mindre andel af det fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske boligbyggeri. Parcelhuse % 31% 37% 5% Rækkehuse Etageboliger % 27% 53% Ungdomsboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anden boligtype Figur 5 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt En mere detaljeret gennemgang af det forventede boligbyggeri findes i afsnit 10 i denne rapport. Køge Kommune befolkningsprognose

13 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 70 tilflyttere til nye boliger i Køge Kommune. Af disse var 35 interne flytninger og 35 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at, 50 % af tilflytterne til nye boliger kom fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 45 % og 48 % i prognoseperioden. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 302 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,00 2,80 2,11 2,13 2,22 2,33 2,19 2,24 2,31 2,28 2,37 2,37 2,36 Tabel 4 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, 2015 samt UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis antallet af beboere i den gamle boligmasse udvikler sig negativt, og beskriver således en situation, hvor der gennemsnitligt bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. På nær 2021 ventes der alle årene at ske en fortætning i den eksisterende boligmasse. I årene ventes et relativt højt niveau for fortætningen, mens der er de senere år kun ventes en mindre grad af fortætning. I prognoseperioden ligger niveauet således mellem en udtynding på 5 personer pr. år og en fortætning på 454 personer pr. år gennemsnitligt med en fortætning på 122 personer pr. år. Udtynding Befolkningsudvikling Tilflyttere til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,6% 0,7% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Køge Kommune befolkningsprognose

14 FLYTNINGER Med undtagelse af 2010 har flyttebalancen været positiv i alle de historiske år. Set over hele perioden har der i gennemsnit været et årligt flytteoverskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 379 personer. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Nettotilflytningen ventes at ligge mellem 522 og årligt med et gennemsnit over alle prognoseårene på Figur 6 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance. Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der årligt været mellem 462 og 712 fødsler og mellem 476 og 527 dødsfald, og i samme periode har der hvert år været en fødselsbalance på mellem -40 og 236 personer. I prognoseperioden forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 106 personer om året Figur 7 Udvikling i antal fødsler og dødsfald Overskud Fødte Døde Køge Kommune befolkningsprognose

15 5 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Køge Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 155 basisområder inkl. et område til administrative adresser. Områderne er dannet ved en opsplitning af kommunens land- og byområder, omsorgsområder og skoledistrikter. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Køge Kommune fremgår af kortene herunder, som også viser afgrænsningen af skole- og ældredistrikter. SKOLEDISTRIKTER Figur 8 Skoledistrikter i Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose

16 Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Algestrup Asgård Borup Ejby Ellemark Hastrup Herfølge Holmebæk Højelse Kirstinedal Sct. Nicolai Skovbo Søndre Vemmedrup Flygtninge Ukendte adresser Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Skoledistrikt Algestrup Asgård Borup Ejby Ellemark Hastrup Herfølge Holmebæk Højelse Kirstinedal Sct. Nicolai Skovbo Søndre Vemmedrup Flygtninge Ukendte adresser Total Køge Kommune befolkningsprognose

17 ÆLDREDISTRIKTER Figur 9 - Ældredistrikter i Køge Kommune Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Ældredistrikt Nord Syd Vest Øst Flygtninge Ukendte adresser Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Ældredistrikt Nord Syd Vest Øst Flygtninge Ukendte adresser Total Køge Kommune befolkningsprognose

18 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Køge Kommune har i 2015 haft en stigning i indbyggertallet på 0,98 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,83 %. Køge er således nr. 26 ud af 98 kommuner målt på befolkningsvækst i Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner som ligger nærmest Køge Kommune i befolkningsvækst. Den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til +2,76 %. Nr Kommune Ultimo 2014 Ultimo 2015 Udvikling Procent 1 Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 21 Halsnæs ,02% 22 Stevns ,01% 23 Rebild ,00% 24 Kolding ,99% 25 Nyborg ,99% 26 Køge ,98% 27 Herlev ,98% 28 Odder ,93% 29 Nordfyns ,92% 30 Hvidovre ,86% 31 Fredensborg ,85% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Køge Kommune befolkningsprognose

19 Figur 10 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Køge Kommune befolkningsprognose

20 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Køge Kommune er størst i forhold til København, Stevns, Faxe og Roskilde kommuner. I perioden har der været overvejende positiv mellemkommunal nettoflytning, især fra Solrød, Roskilde, Greve, Høje-Taastrup og Københavns kommuner. Der har dog været kommunal nettofraflytning til især Ringsted. I 2015 var der ligeledes en nettofraflytning til Ringsted og derudover bl.a. til Stevns, Faxe, Vordingborg og Guldborgsund. Omvendt var der nettotilflytning fra København, Solrød, Greve, Frederiksberg og en række andre kommune. Samlet var der i 2015 nettotilflytning på 1 person, mens den gennemsnitlige årlige nettoflytning i perioden var på 324 personer. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 København Stevns Faxe Roskilde Solrød Greve Ringsted Næstved Frederiksberg Høje-Taastrup Slagelse Hvidovre Vordingborg Guldborgsund Lejre Holbæk Ishøj Odense Gladsaxe Sorø Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose

21 MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. KØGE KOMMUNE 2015 Figur 11 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Køge Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Køge Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Køge Kommune befolkningsprognose

22 7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 16,1 % frem til 2028, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan det siges, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Således ses de største stigninger for aldersgrupperne over 60 år. Derudover stiger antallet af småbørn i alderen 0-5 år betydeligt i prognoseperioden. Alder Forskel Udvikling 0-5 år ,3% 6-16 år ,3% år ,3% år ,8% år ,6% år ,0% år ,5% år ,6% år ,7% 90+ år ,2% Total ,1% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Køge Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose, som aldersgruppernes andel af kommunens samlede befolkning. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. Køge Kommune befolkningsprognose

23 0-5 år 6-16 år år år år år år år år 90+ år 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel 2016 Andel 2028 Figur 12 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Køge Kommune befolkningsprognose

24 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 7-29 årige, årige og årige forventes at falde, mens de 0-4 årige, årige, årige og 75+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2027, end de gør i dag. 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% Danmark 2016 Køge 2016 Køge ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Figur 13 - Den relative aldersfordeling i 2016 for hhv. Køge Kommune og hele landet samt i 2028 for Køge Kommune. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år år Køge Kommune befolkningsprognose

25 Køge Kommune befolkningsprognose år år år

26 Køge Kommune befolkningsprognose år år år

27 Køge Kommune befolkningsprognose år år år

28 Total SAMLET BEFOLKNINGSUDVIKLING Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2016 og i prognoseperioden Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år år år Total Køge Kommune befolkningsprognose

29 8 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Køge Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 155 basisområder (inkl. område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens omsorgsområder og skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønstre og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald og flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Køge Kommune i de historiske år ( ) samt indbyggertallet pr. 1. januar Figur 14 Parameterområder i Køge Kommune Køge Kommune befolkningsprognose

30 Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata opdelt på 155 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren ovenfor. Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Køge Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For flytninger er årene medregnet til at beregne niveauet for flytninger frem til Fra 2018 og frem anvendes til beregning af flyttemønstre. For dødsfald er årene medregnet, mens det kun er årene , der er medregnet for fødsler. FLYGTNINGE For personer som er indvandret 2 i de historiske år er der indhentet oplysninger om statsborgerskab. Disse oplysninger er anvendt til at udpege hvilke indvandringer der historisk karakteriseres som flygtninge, idet disse personer har statsborgerskab i et land, der er defineret som et flygtningeland. For de fremtidige år har kommunen udarbejdet et "flygtningeprogram" med forventninger om antal flygtninge som kommer til kommunen i prognoseårene, DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale dødelighed, ligesom der regnes med en faldende dødelighed, og dermed en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Køge Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau området har haft i perioden. Fertiliteten varierer således fra 1,24 til 2,22. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i den nationale befolkningsfremskrivning fra DREAM. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Køge Kommune tages udgangspunkt i det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene svarende til 1,88 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet lå i 2014 på 1,71). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf. 2 Defineret som personer der er flyttet til kommunen fra en adresse i udlandet Køge Kommune befolkningsprognose

31 Fødsler pr kvinder Alder Figur 15 - Aldersbetinget fødselsrate i Køge Kommune for årene , som anvendes i prognosen. BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se afsnit 10. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Køge Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 3,28 Række 2,55 Etage (Standard) 2,02 Etage (Køge Kyst) 2,06 Etage (Køge Nord) 1,44 Ungdomsbolig 1,08 Ældreboliger 1,00 Specialbolig 1,00 Tabel 9 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Køge Kommune befolkningsprognose

32 14 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Parcel Række Alder Figur 16 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse der indgår i prognosemodellen 8 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Etage Etage Køge Nord Etage Køge Kyst Alder Figur 17 - Tilflytningsprofiler for etageboliger der indgår i prognosemodellen 20 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Ungdomsbolig Ældreboliger Specialboliger Alder Figur 18 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen Køge Kommune befolkningsprognose

33 SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Køge Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Køge Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 45. I området Borup Øst er splitfaktoren dog sat til 60, da man her forventer en større andel af eksterne tilflyttere. TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været eksterne tilflyttere pr. år og eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et flytteoverskud på 628 pr. år. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Heraf flygtninge * Andel indvandring (inkl. flygtninge) 12% 13% 14% 20% 15% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 9% 9% 7% 9% 9% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 10 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, * Flygtninge defineres som personer der er statsborgere i et land som i det år, hvor de indvandrede til Danmark, var udpeget som flygtningeland Ind- og udvandring (inkl. flygtninge) har i de historiske år stået for hhv. 15 % og 9 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en ikke ubetydelig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har i årene givet Køge Kommune i gennemsnit 304 borgere om året. I samme periode har den mellemkommunale flyttebalance været svingende, og den har ligget mellem 1 og 602. I gennemsnit har der været en årlig nettotilflytning på 324 personer i perioden ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Køge Kommune i perioden Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen år er flere indbyggere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i stort set alle andre aldersgrupper. Køge Kommune befolkningsprognose

34 Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 19 - Antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) Køge Kommune befolkningsprognose

35 9 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig givet at de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Køge Kommune er baseret på tal fra , og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er valgt at basere prognosen på udvalgte historiske år idet det ventes at disse bedst afspejler den kommende udvikling. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne og dermed også for resultaterne større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Køge Kommune befolkningsprognose

36 10 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på befolkningsudviklingen. Boligbyggeprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i Kommuneplan 2013 og Boligpolitik for Køge Kommune Boligbyggeprogrammet viser hvor mange nye boliger, fordelt på boligtyper, der forventes indflyttet i hvert enkelt kalenderår i prognoseperioden. Boligbyggeprogrammet tager afsæt i: - allerede kendte, konkrete byggeprojekter. - boligrummeligheden i lokalplanlagte, fremtidige boligområder. - boligrummeligheden på arealer, der er udlagt til boligformål i finger- og kommuneplan. - boligrummeligheden på arealer, der forventes eller ønskes udlagt i kommuneplanen. Frem til 2022 kan de forudsatte boliger i boligbyggeprogrammet realiseres indenfor de gældende kommuneplanrammer, og for de førstkommende boliger foreligger tillige godkendte lokalplaner. De forudsatte boliger afspejler kommunens aktuelle forventninger, men der kan ske justeringer som følge af projekternes konkretisering. Derudover forudsætter boligprojekterne godkendelse i forbindelse med den nærmere planlægning, fx i forbindelse med politisk behandling af lokalplanforslag. I boligbyggeprogrammet foretages en række afvejninger på baggrund af den tilgængelige viden om de enkelte byggeprojekter og arealernes planlægningsmæssige status. HISTORISK BOLIGUDBYGNING Boligudbygningstakten i kommunen har varieret meget gennem de seneste 15 år. Generelt har niveauet ligget mellem 100 og 200 boliger årligt med højere udbygningstakt i 2003 til 2007 og lavere niveauer efter den økonomiske krise i Højere niveauer fra 2012 til 2014 skyldes primært færdiggørelsen af en række nye almene boligprojekter, bl.a. ved Ravnsborg, Borup, Boholte, Ejby og Ølsemagle. Nedenfor er vist den samlede boligudbygning i kommunen siden år 2000 fordelt på boligtyper. Fra 2000 til 2006 er tallene opgjort som en sum af Køge og Skovbo kommuner. Køge Kommune befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning Boligbyggeprogrammet Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere