Forsikringsbetingelser Pension 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Pension 90 Kunder optaget før

2 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr kunder optaget før jf. lov om forsikringsaftaler. Kapitel 1. Optagelse i pensionsordningen 1. Tegning Forsikringen tegnes som led i en aftale om pension med en arbejdsgiver i medfør af overenskomster, aftaler eller lignende indgået af FOA - Fag og Arbejde, som foreskriver ret og pligt for den ansatte til som arbejdstager at være forsikret og ejer af forsikringen. Den forsikrede er kunden. Arbejdsgiver er forsikringstager. Ændrer kunden efter forsikringens tegning arbejdsforhold, kan forsikringen efter nærmere af selskabet fastsatte regler videreføres af den nye arbejdsgiver. Forsikringen tegnes i klasse I for almindelig livsforsikring. Der henvises til pensionsaftale med overenskomstparterne eller særlige pensionsbestemmelser. 2. Ikrafttræden For kunder, som er optaget i pensionsordningen før , og som er omfattet af pligtmæssig præmiebetaling den , træder forsikringen i kraft kl på denne dato. Selskabet kan fastsætte nærmere regler om afvigelse herfra for bestemte grupper af kunder. For andre kunder træder forsikringen i kraft kl på den senere dato, hvor pligtmæssig præmiebetaling genoptages, eller på hvilken kunden er tiltrådt den ansættelse, som medfører ret og pligt til tegning af forsikringen, dog tidligst fra den dato pligtmæssig præmiebetaling til forsikringen omfatter. Hvis arbejdsgiver har betalt for sent på grund af en tilfældig, enkeltstående fejl, og betaler arbejdsgiver såvel pensionsbidragene som renter heraf for hele perioden, kan pensionsordningen etableres for kunden med standardproduktsammensætning beregnet tilbage til det tidspunkt, hvor kunden fik ret til arbejdsgivers pensionsbetaling. Har standardproduktsammensætningen ændret sig i perioden, afgør selskabet, hvordan etableringen af kundens pensionsordning bedst muligt kan ske. Krav på udbetaling af ydelser kan dog højst omfatte 3 år tilbage i tid regnet fra modtagelsen af den for sene præmie. 3. Præmie Præmiens størrelse og regulering fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og ansættelsesvilkår. Præmien indbetales af arbejdsgiveren, så længe kunden er ansat i den pensionsgivende stilling, og forfalder månedsvis på lønudbetalingstidspunktet.

3 3 Indbetaling af præmie slutter ved lønophør. Forsikringstageren betaler udgifterne ved præmiens betaling. Ved for sen indbetaling af de enkelte præmier kan selskabet kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af selskabet. Ved manglende indbetaling af første præmie fastsætter selskabet de nærmere vilkår for forsikringens ikrafttræden. Ved manglende indbetaling af senere præmier kan selskabets ansvar bortfalde, når der er forløbet mere end 6 måneder fra forfaldsdagen, og selskabet har afgivet skriftligt påkrav med oplysning herom og med 14 dages frist for indbetaling. Ophører forsikringsdækningen, og har forsikringen opnået en tilbagekøbsværdi, omskrives forsikringen til præmiefri forsikring efter reglerne i Forsikringsaftalens grundlag Forsikringen er tegnet, sat i kraft eller ændret på grundlag af oplysninger, som afgives af forsikringstager, kunden eller andre berettigede. Afgiver nogen af disse urigtige oplysninger, eller forties oplysninger, finder reglerne i lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) 4-10 tilsvarende anvendelse. 5. Oplysningspligt Kunden og øvrige, der er berettiget til ydelser fra selskabet, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af selskabet skønnes at være af betydning. Kunden og andre berettigede kan af selskabet afkræves samtykkeerklæring til indhentelse, opbevaring, registrering og videregivelse af oplysninger, såfremt sådant samtykke er nødvendigt. Kunden er forpligtet til på opfordring at lade sig helbredsundersøge af en af selskabet valgt læge i det omfang, det af selskabet skønnes påkrævet. Disse helbredsundersøgelser og lægeattester betales af selskabet. 6. Helbredsforhold Forsikringen tegnes uden helbredsbedømmelse, men med vilkår om karenstid. 7. Deponering af helbredsoplysninger til brug for eventuel senere tjenestemandsansættelse Ved forsikringens ikrafttræden og ved genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling efter mere end 12 måneders ophør af pligtmæssig præmiebetaling har kunden adgang til at deponere helbredsoplysninger svarende til dem, som i forbindelse med en tjenestemandsansættelse afkræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen.

4 4 8. Forsikringens personlige karakter Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra selskabet, er for såvel kunden som øvrige berettigede strengt personlige. Over rettigheder, som kunden eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorers side. 9. Beskatningsforhold Præmier m.v. og ydelser samt bonus til kunder og øvrige berettigede er omfattet af reglerne i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) lov om pensionsafkastbeskatning, og lov om afgift af skadesforsikringer m.v. 10. (Ophævet) Kapitel 2. Ydelser ved førtidspension, alder og død 11. PenSam førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen inden det fyldte 50. år, er berettiget til PenSam førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den , eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling af PenSam førtidspension, at kunden har lønophør, og at kunden ikke er fyldt 65 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Hvis kunden er fyldt 65 år, kan kunden ansøge om pension ved tab af erhvervsevne i henhold til de før gældende regler. Retten til PenSam førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Modtager kunden PenSam førtidspension, indgår eventuelle nye præmieindbetalinger til PenSam til en alderspension uden ret til præmiefritagelse i Fleksion (3.5). Retten til PenSam førtidspension ophører, når kunden ved det fyldte 67. år overgår til alderspension. Retten ophører endvidere, hvis

5 5 kundens offentlige pension ophører af andre grunde end, at kunden fylder 65 år, pensionen gøres hvilende, eller øvrige betingelser for offentlig førtidspension i stk.1 ikke er opfyldt. I tilfælde, hvor PenSam førtidspension ophører i henhold til denne bestemmelse, og kunden ikke straks tiltræder en stilling, som medfører indbetaling af pligtmæssig præmie, forholdes i overensstemmelse med 15 a, 22, 23 eller 24. PenSam førtidspension er af samme størrelse som den forventede alderspension ved alder 67 år, beregnet i henhold til det beregningsgrundlag, der er gældende på tidspunktet for PenSam førtidspensions iværksættelse. Der ydes præmiefritagelse, så længe kunden modtager PenSam førtidspension, dog længst til kunden fylder 67 år. PenSam førtidspension kan vælges omregnet efter reglerne i 20. Såfremt kunden på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1, er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med Individuel sum ved førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen efter det fyldte 50. år, men før det fyldte 60. år, og som ikke har fravalgt denne ydelse, er berettiget til en individuel sum ved førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling, at kunden har lønophør og ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Summens størrelse fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tariffer. Efter udbetaling af individuel sum ved førtidspension ydes præmiefritagelse, så længe kunden opfylder betingelserne i stk. 1, dog længst til kunden fylder 67 år. Det er en forudsætning for udbetaling af individuel sum ved førtidspension, at kunden ikke tidligere har modtaget individuel sum ved førtidspension i henhold til denne bestemmelse eller tilsvarende dækning fra pensionsordningen. Individuel sum ved førtidspension udbetales som et engangsbeløb til den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Kunden kan ved begæring til selskabet fravælge summen i forbindelse med optagelsen i pensionsordningen.

6 6 Begæring skal fremsættes senest 1 måned efter, at selskabet har bekræftet optagelsen, og har i så fald virkning fra optagelsen. Ved fravalg anvendes den fremtidige præmie og en eventuel opsparet værdi til forbedring af pensionsordningens øvrige ydelser. 13. Ikke omfattede af ydelse ved førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen efter det fyldte 60. år, omfattes ikke af ret til ydelse efter 11 eller 12 i henhold til denne forsikring. 14. Alderspension Retten til alderspension, som er livsvarig, indtræder ved det fyldte 60. år, for så vidt der ikke er truffet afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11, stk. 1, og under forudsætning af, at kunden er fratrådt den stilling, der medførte pligtmæssig præmiebetaling. Kunden kan vælge at udskyde udbetaling af pensionen. Såfremt der er truffet afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., indtræder retten til alderspension ved ophør af PenSam førtidspension, dog tidligst ved det fyldte 60. år og senest ved det fyldte 67. år. Alderspensionens størrelse afhænger af tidspunktet, fra hvilket den udbetales, og fastsættes på grundlag af den forventede pension ved det fyldte 67. år samt på grundlag af forsikringens opsparede værdi og i overensstemmelse med beregningsgrundlaget. Kunder, som er fyldt 50 år, men ikke 60 år ved optagelsen i pensionsordningen, omfattes ikke af ret til alderspension. Alderspensionen kan vælges omregnet efter reglerne i a. Aldersforsikring Aldersforsikring kan efter regler fastsat af selskabet oprettes ved overførsel, jf. 21. Der kan ikke indbetales til aldersforsikring. Retten til aldersforsikring indtræder ved det fyldte 60. år, og udbetaling skal senest ske 15 år efter, at kunden når pensionsudbetalingsalderen. Retten til aldersforsikring forudsætter, at kunden er i live på udbetalingstidspunktet. 15. Præmiefri dækning For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. Kunder, som er optaget i pensionsordningen før det fyldte 50. år, er i de første 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmiebetaling eller berettigelse til pension omfattet af præmiefri dækning, således at kunden bevarer sine hidtidige rettigheder. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i forsikringens opsparede værdi.

7 7 Den præmiefri dækning gælder dog længst til kunden fylder 67 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette, eller til kunden har begæret forsikringen overført. Efter ophør med betaling til fortsættelsesforsikring, jf. 29, kan kunden efter nærmere af selskabet fastsatte regler i en periode være omfattet af præmiefri dækning. Efter nærmere af selskabet fastsatte regler kan perioden med præmiefri dækning afkortes. Efter udløbet af den præmiefri dækningsperiode forholdes i overensstemmelse med 22, 23 eller a. Opretholdt dækning I de første12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, eller kunden ikke længere er berettiget til pension, bevarer kunden sine hidtidige rettigheder. Efter udløbet af perioden forholdes i overensstemmelse med 22, 23 eller 29. Kunder, som bliver syge senest 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk kompensation eller løntilskud, opretholder dog ret til PenSam førtidspension eller individuel sum ved førtidspension i 5 år efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt. Den opretholdte dækning gælder dog længst, til kunden fylder 67 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette eller har begæret forsikringen overført. Kunden er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, såfremt kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion). Kunden er heller ikke omfattet af opretholdt dækning efter ophør af indbetaling til fortsættelsesforsikring. Der forholdes i stedet i overensstemmelse med 23, hvorved forsikringen straks omskrives til præmiefri forsikring. 16. (ophævet) 17. Delvis præmiefritagelse For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. Hvis kunder, i de sidste 5 år før retten til pension indtræder, er overgået til nedsat arbejdstid på grund af svigtende helbred, kan selskabet beslutte, at dette ikke skal have indflydelse på størrelsen af forsikringsydelserne. 18. Karenstid for ydelser ved førtidspension Ret til ydelser i henhold til 11 og 12, er begrænset af karenstid.

8 8 Kunder, som ikke har været såvel raske som omfattet af pligtmæssig præmiebetaling i 2 år (karenstid) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11 eller 12, opnår ikke ret til udbetaling af disse forsikringsydelser, hvis de forhold, der førte til afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11 eller 12, skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som bestod ved forsikringens ikrafttræden eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, og disse forhold kunne antages at ville medføre udbetaling af PenSam førtidspension, jf. 11, eller individuel sum ved førtidspension, jf. 12. Bevisbyrden for en sådan årsag eller årsagssammenhæng påhviler selskabet, idet dog såvel forsikringstager som kunden og andre berettigede er forpligtet til at medvirke til fremskaffelse af oplysninger. Til den 2-årige periode medregnes kun perioder i hvilke, der indgår pligtmæssig præmiebetaling, jf. 3. Er pligtmæssig præmiebetaling genoptaget, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, finder reglerne om karenstid anvendelse i en ny 2-årig periode. Såfremt der som følge af karenstidsbestemmelsen ikke opnås ret til udbetaling af ydelser efter 11 eller 12, udbetales i stedet de præmier, der er indbetalt til forsikringen vedrørende PenSam førtidspension eller individuel sum ved førtidspension og alderspension samt eventuel ægtefælle-/samleverpension med en rente, der fastsættes af selskabet, hvorefter selskabet er frigjort. Allerede opnået værdi på en præmiefri forsikring berøres ikke heraf. 19. Nedsættelse af forsikringsydelserne Hvis kunden indenfor de sidste 12 måneder før lønophør er gået op i tid, giver den forøgede præmiebetaling ikke ret til forøgede ydelser ved førtidspension og død, hvis selskabet kan påvise, at dødsfaldet eller invaliditeten skyldes en ulykke eller en lidelse, der er opstået før stigningen i præmien. 19 a. Valgfri (tilvalgt) 10-årig ægtefælle-/samleverpension Kunder, der ikke er fyldt 60 år, kan vælge, at en del af pensionsbidraget anvendes til ægtefælle- /samleverpension. Vilkår for retten til denne ydelse og for til- og fravalg heraf fastsættes af selskabet. 20. Omregning Ved påbegyndelse af udbetaling af ydelser, der ikke skal udbetales som en samlet sum, kan den berettigede - efter nærmere af selskabet fastsatte regler - vælge at få ydelserne udbetalt med en højere rente (omregningsrenten) end opgørelsesrenten i beregningsgrundlaget mod en mindre eller ingen tilskrivning af bonus i udbetalingsperioden. Den berettigede kan kun vælge omregning, hvis selskabet fastsætter en højere omregningsrente end opgørelsesrenten i året, hvor ydelsen påbegyndes udbetalt.

9 9 Er en ydelse valgt omregnet, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Fastsættes der senere en højere omregningsrente ved omregning af ydelser til berettigede i de efterfølgende år, ændres allerede omregnede ydelser ikke som følge af denne højere rente. Allerede omregnede ydelser kan i stedet forhøjes som følge af eventuelle bonustilskrivninger. Den omregnede ydelse er ugaranteret. Det betyder, at selskabet kan nedsætte den omregnede ydelse, efter at ydelsen er påbegyndt udbetalt. Fastsættes der senere en lavere omregningsrente ved omregning af ydelser i de efterfølgende år, vil allerede omregnede ydelser dog ikke blive ændret alene som følge af lavere rente. En eventuel nedsættelse sker efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Den omregnede ydelse kan ikke nedsættes til under den ydelse, der var krav på i henhold til beregningsgrundlaget uden omregning ved påbegyndelsen af udbetalingerne. Omregningsrenten fastsættes af selskabet og skal anmeldes til Finanstilsynet. 21. Overgang fra anden pensionsordning - mulighed for indskud - indbetaling af ekstraordinære præmier - overførselsaftaler Dersom kunden i sin tidligere ansættelse var omfattet af en anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, anvendes helt eller delvis som indskud på hele eller dele af ordningen efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger fra disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ved overgang fra tjenestemandsstilling i stat eller kommune til ansættelse, der medfører tegning af forsikring i selskabet, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling fra staten eller kommunen, anvendes som indskud i henhold til de for tjenestemænd gældende regler. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Selskabet kan fastsætte regler, således at der kan ske overførsel mellem pensionsordningens enkelte dele i overensstemmelse med afsnit I i pensionsbeskatningsloven. Selskabet kan videre fastsætte regler om, at hvis kunden overfører en aldersforsikring fra en anden pensionsordning, overføres denne til en aldersforsikring, jf. 14 a, at hvis kunden overfører en kapitalforsikring fra en anden pensionsordning, konverterer PenSam den til en aldersforsikring, jf. 14 a. Indbetaling af engangsindskud i øvrigt kan ske efter regler fastsat af selskabet. Indbetaling af ekstraordinære præmier kan ske efter regler fastsat af selskabet.

10 Overførsel til andre ordninger Såfremt kunden overgår til ansættelse som tjenestemand, kan forsikringens værdi overføres til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensionsancienniteten efter de for tjenestemænd gældende regler. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan forsikringens værdi overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger til disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Kunden har ret til at forblive i ordningen, dersom kunden ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionsordning, efter helbredsbedømmelse i denne ordning tilbydes optagelse på ringere vilkår eller meddeles afslag på optagelse. 23. Præmiefri forsikring Ved ophør af perioden med dækning efter 15, 15 a eller 26 samt 28 b overgår forsikringen til præmiefri forsikring efter regler fastsat af selskabet, medmindre kunden direkte derefter er berettiget til udbetaling af forsikringsydelser, eller forsikringen videreføres af ny arbejdsgiver eller fortsættes af kunden selv. Når kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion), sker omskrivningen til præmiefri forsikring dog straks, jf. 15a. Ved præmiefri forsikring forstås en forsikring, hvortil der efter forsikringsaftalen ikke længere indgår præmie. Forsikringsydelserne reduceres derfor ved omskrivningen. Genoptages pligtmæssig præmiebetaling, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, indgår de nye præmier på Fleksion. Forsikringen kan kun omskrives til præmiefri forsikring, hvis forsikringen har opnået en tilbagekøbsværdi svarende til en af selskabet fastsat mindsteværdi. I modsat fald kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien. Har forsikringen ingen tilbagekøbsværdi, er selskabet frigjort. 24. Tilbagekøb Hvis kunden er fratrådt sin stilling, uden at være berettiget til alderspension, kan kunden på begæring udtræde af forsikringsaftalen mod udbetaling af tilbagekøbsværdien. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: a) Der må ikke være indledt sag for kunden om behandling efter reglerne i lovgivningen om offentlig førtidspension, og b) kunden må ikke have fået forlænget udbetaling af dagpenge på grund af livstruende, uhelbredelig sygdom, og

11 11 c) kunden er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland), eller der er forløbet 12 måneder efter fratrædelse af en stilling, der medfører præmiebetaling efter 3 og pensionsordningens tilbagekøbsværdi er under kr. brutto (afgiftsfri reserver bruttoficeres). Tilbagekøbsværdien beregnes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Kapitel 3. Gruppesum ved førtidspension 25. Gruppesum ved førtidspension Kunder, som optages i pensionsordningen før det fyldte 60. år, og for hvem pligtmæssig præmie andrager et af selskabet fastsat mindste præmiebeløb, omfattes af ret til gruppesum ved førtidspension. Gruppesum ved førtidspension er en ren risikoforsikring, som ikke opnår tilbagekøbsværdi. Kunden er berettiget til gruppesum ved førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling af gruppesum ved førtidspension fra selskabet, at kunden har lønophør, og at kunden ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Gruppesum ved førtidspension udbetales som et engangsbeløb til den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Efter udbetaling af en gruppesum ved førtidspension ydes præmiefritagelse, så længe kunden opfylder betingelserne i stk. 1, dog længst til kunden fylder 67 år. Gruppesum i henhold til denne bestemmelse kan ikke udbetales mere end én gang til den samme person, uanset om forsikringen efter i en periode at have været sat ud af kraft igen tegnes for den pågældende. Hvis kunden tidligere har opnået udbetaling af gruppesum ved førtidspension eller tilsvarende dækning fra en forsikring, som er tegnet i tilknytning til et ansættelsesforhold, begrænses dækningen tilsvarende. 26. Opretholdt dækning I de første 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, bevarer kunden sine hidtidige rettigheder. Kunder, som bliver syge senest 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk

12 12 kompensation eller flekslønstilskud, opretholder dog ret til gruppesum ved førtidspension i 5 år efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt. Kunden er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, såfremt kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion). Kunden er heller ikke omfattet af opretholdt dækning efter ophør af indbetaling til fortsættelsesforsikring. Der forholdes i stedet i overensstemmelse med 23, hvorved forsikringen straks omskrives til præmiefri forsikring. Der ydes endvidere dækning for kunden, for hvem den pligtmæssige præmie er mindre end et af selskabet nærmere fastsat beløb. 27. (Ophævet) 28. Karenstid for gruppesum ved førtidspension Ret til gruppesum ved førtidspension, jf. 25, er begrænset af karenstid. Kunder, som ikke har været såvel raske som omfattet af pligtmæssig præmiebetaling i 2 år (karenstid) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 25, opnår ikke ret til udbetaling af gruppesum ved førtidspension, hvis de forhold, der førte til afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 25, skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som bestod ved forsikringens ikrafttræden eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, og disse forhold kunne antages at ville medføre udbetaling af gruppesum ved førtidspension. Bevisbyrden for en sådan årsag eller årsagssammenhæng påhviler selskabet, idet dog såvel forsikringstager som kunden og andre berettigede er forpligtet til at medvirke til fremskaffelse af oplysninger. Til den 2-årige periode medregnes kun perioder, i hvilke der indgår pligtmæssig præmiebetaling, jf. 3. Er pligtmæssig præmiebetaling genoptaget, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, finder reglerne om karenstid anvendelse i en ny 2-årig periode. Dersom der ved overgangen fra anden ansættelse sker overførsel fra en hertil knyttet pensionsordning til Pension 90, og kunden i denne ordning havde opnået bedre rettigheder, end denne bestemmelse ville medføre, overføres de i den tidligere ordning opnåede rettigheder til summen tillige. Kapitel 3 a. Begravelseshjælp 28 a. Begravelseshjælp Kunder, som optages i pensionsordningen før det fyldte 60. år, omfattes af ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælp er en ren risikoforsikring, som ikke opnår tilbagekøbsværdi.

13 13 Præmien til begravelseshjælp fastsættes for 1 år ad gangen og ophører senest, når kunden fylder 60 år. Begravelseshjælp udbetales, hvis kunden dør den eller senere og før udgangen af den måned, hvor kunden fylder 60 år. Det er en betingelse for udbetaling, at der er betalt præmie til dødsdagen, jf. dog 28 b. Begravelseshjælp udbetales til kundens dødsbo, medmindre kunden skriftligt har meddelt selskabet, at ægtefælle, registreret partner, navngiven samlever eller børn er indsat som begunstiget. 28 b. Præmiefri dækning Kunden er i de første 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmiebetaling omfattet af præmiefri dækning, således at kunden bevarer sine hidtidige rettigheder i henhold til 28 a. Kapitel 4. Fælles bestemmelser 29. Fortsættelsesforsikring Kunder, som fratræder den stilling, som medførte pligtmæssig præmiebetaling, kan vælge at tegne fortsættelsesforsikring, dog ikke på aldersopsparing i PenSam Bank. Valget skal ske ved ophør af pligtmæssig præmiebetaling eller senere efter regler fastsat af selskabet. Præmiens størrelse skal ligge inden for nærmere af selskabet fastsatte grænser. Kunder, som ændrer arbejdstid i nedadgående retning, har i forbindelse med nedgangen ret til selv at indbetale forskellen, således at der ikke finder nogen nedsættelse af den samlede præmie sted. Præmiebetalingen ophører senest 15 år efter kunden opnår pensionsudbetalingsalderen, eller når kunden begærer alderspension forinden, eller kunden bliver berettiget til ydelser ved førtidspension, jf. 11, 12 eller 25, eller kunden ansættes i en stilling, der medfører pligtmæssig præmiebetaling til selskabet. I tilfælde, hvor kunden ophører med at betale til fortsættelsesforsikringen uden straks at tiltræde en stilling, som medfører genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, forholdes i overensstemmelse med 15, 22, 23 eller 24. Fortsættelsesforsikring kan ikke opretholdes ud over det tidspunkt, hvor pensionsaftale, som nævnt i 1, er ophørt.

14 Anmeldelse Anmeldelse af forsikringsbegivenheden foretages skriftligt til selskabet uden unødigt ophold. 31. Udbetaling Ved begæring om udbetaling af forsikringsydelser indleveres til selskabet sådan dokumentation, som selskabet finder fornøden. Udbetaling kan ikke finde sted, førend kravet er behørigt dokumenteret. PenSam udbetaler løbende pension til kunden forud til den 1. i hver måned sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. PenSam udbetaler løbende ydelser til efterladte til den 1. i hver måned, første gang den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Udbetaling sker sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Hvis pensionen er af en meget ringe størrelse, kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien kontant. 32. Forældelse Krav på udbetalinger fra PenSam Liv forældes efter dansk rets regler om forældelse. 33. Beregningsgrundlag Forsikringsydelsernes størrelse fastsættes på grundlag af beregningsgrundlag og tariffer udarbejdet af selskabet. I beregningsgrundlagene indgår bl.a. forudsætninger om rente, risiko og omkostninger. Såfremt selskabet overgår til ændrede beregningsgrundlag, kan forsikringsydelserne omregnes i overensstemmelse med nye beregningsgrundlag. Forsikringsydelserne, som er ugaranterede, kan ændres såvel opadgående som nedadgående, når beregningsgrundlagene ændres. Det gælder både for forsikringsydelser, der er en følge af allerede betalte præmier, og forsikringsydelser, der følger af fremtidige præmiebetalinger. Forsikringsydelser under udbetaling ændres ikke, jf. dog Overskud og bonus Selskabet fastsætter størrelsen og prisen på forsikringer forsigtigt. Der vil derfor kunne opstå overskud i et forsikringsforløb. Selskabet fordeler de enkelte års realiserede resultat mellem selskabet og kunderne i overensstemmelse med loven. Forsikringernes del placeres i ufordelte fælles midler (kollektivt bonuspotentiale). Selskabet tildeler bonus til den enkelte kunde, når de ufordelte, fælles midler har en sådan størrelse, at det er rimeligt og betryggende.

15 15 Selskabet kan fastsætte nærmere regler for beregning og fordeling af overskud og bonus og ændre disse herunder fravige kontributionsbekendtgørelsen. Selskabet kan fastsætte nærmere regler og ændre disse om, hvordan bonus skal komme kunderne til gode, fx til at forhøje pensionerne. PenSam opdeler kunderne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af kundens bonus. PenSam kan fastsætte og ændre principperne for kundernes opdeling i grupper, herunder flytte kunder til en anden gruppe. 34 a. Særlige bonushensættelser Selskabet kan bruge forsikringernes ufordelte fælles midler til særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser indgår som en del af selskabets basiskapital og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får mindst samme forrentning som egenkapitalen. Hvis der er opbygget særlige bonushensættelser, og solvenskravet er opfyldt, tilbagebetaler selskabet den enkelte kunde en andel af disse midler, senest når kunden udtræder af pensionsordningen. Selskabet kan fastsætte nærmere regler herom, herunder udbetalingsform og - tidspunkt, samt ændre disse. 35. Fareforøgelse Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækning ved førtidspension m.v., jf. 11, 12 og 25, og død efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Uden for dansk område omfatter forsikringen ikke dækning ved førtidspension m.v., jf. 11, 12 og 25, og død, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 36. Ændring af ydelsessammensætning Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne og forsikringsvilkår, herunder ydelsessammensætningen, med virkning for allerede tegnede og fremtidige forsikringer. Ved ændringer i ydelsessammensætningen kan forsikringsværdien i henhold til den gældende forsikring opgøres og anvendes som indskud på den nye ordning. Ændringer vil træde i kraft på det af selskabet fastsatte tidspunkt. Selskabet kan beslutte at fravige betingelsernes 11, 12 og 25 i en periode, således at selskabet fastsætter nærmere regler for tilkendelse af PenSam førtidspension, individuel sum ved førtidspension og gruppesum ved førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i forsikringens beregningsgrundlag, hvis

16 16 a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelser af offentlig førtidspension. Ændringer, som medfører øget risiko, kan gøres betinget af ny 2-årig karenstid for så vidt angår den ydelse, som medfører øget risiko. Reglerne om karenstid finder i så fald tilsvarende anvendelse således, at virkningen af, at karenstid bringes i anvendelse, vil være, at ændringen annulleres. Hvis en videreførelse af den i 19 a nævnte valgfrihed må antages at være til væsentlig ugunst for de øvrige kunder, kan selskabet ophæve adgangen til at til- og fravælge ægtefælle- /samleverpension. 37. Ophævelse af forsikringsaftalen Ved udbetaling af tilbagekøbsværdi, ved konvertering af løbende forsikringsydelser til engangsbeløb eller ved overførsel til andre ordninger ophæves forsikringen, og selskabet er herefter frigjort. Det samme gælder ved tilbagebetaling af indbetalte præmier, når en karenstidsbestemmelse gøres gældende, og der ikke er opnået ret til præmiefri forsikring. Det samme gælder endvidere, hvis forsikringsdækningen ophører på grund af manglende præmiebetalinger, når forsikringen ikke har opnået en tilbagekøbsværdi. 38. Tvister PenSam Liv er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra kunderne og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan herunder lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra selskabet. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 39. Forsikringsbetingelsernes ikrafttræden Disse forsikringsbetingelser, som erstatter de hidtil gældende betingelser, træder i kraft den og gælder for forsikringsbegivenheder, der indtræder efter denne dato. Ændringerne har virkning for såvel fremtidige som allerede betalte præmier. 15 a gælder kun kunder, som betaler præmie den eller senere.

17 17 Kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, har ikke ret til præmiefritagelse ved udbetaling af gruppesum ved førtidspension, jf. 25, eller præmiefritagelse på begravelseshjælp ved udbetaling af ydelser i henhold til 11 og 12. PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forsikringsbetingelser Pension 90

Forsikringsbetingelser Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2017 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for den pædagogiske sektor pr. 01.01.2017 kunder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 2 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen omfatter kunder, som er optaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december 2005 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansielvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko)

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Gældende pr. 1. januar 1990 Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) - Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 49 11

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere