Forsikringsbetingelser Pension 90

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Pension 90 Kunder optaget før

2 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr kunder optaget før jf. lov om forsikringsaftaler. Kapitel 1. Optagelse i pensionsordningen 1. Tegning Forsikringen tegnes som led i en aftale om pension med en arbejdsgiver i medfør af overenskomster, aftaler eller lignende indgået af FOA - Fag og Arbejde, som foreskriver ret og pligt for den ansatte til som arbejdstager at være forsikret og ejer af forsikringen. Den forsikrede er kunden. Arbejdsgiver er forsikringstager. Ændrer kunden efter forsikringens tegning arbejdsforhold, kan forsikringen efter nærmere af selskabet fastsatte regler videreføres af den nye arbejdsgiver. Forsikringen tegnes i klasse I for almindelig livsforsikring. Der henvises til pensionsaftale med overenskomstparterne eller særlige pensionsbestemmelser. 2. Ikrafttræden For kunder, som er optaget i pensionsordningen før , og som er omfattet af pligtmæssig præmiebetaling den , træder forsikringen i kraft kl på denne dato. Selskabet kan fastsætte nærmere regler om afvigelse herfra for bestemte grupper af kunder. For andre kunder træder forsikringen i kraft kl på den senere dato, hvor pligtmæssig præmiebetaling genoptages, eller på hvilken kunden er tiltrådt den ansættelse, som medfører ret og pligt til tegning af forsikringen, dog tidligst fra den dato pligtmæssig præmiebetaling til forsikringen omfatter. Hvis arbejdsgiver har betalt for sent på grund af en tilfældig, enkeltstående fejl, og betaler arbejdsgiver såvel pensionsbidragene som renter heraf for hele perioden, kan pensionsordningen etableres for kunden med standardproduktsammensætning beregnet tilbage til det tidspunkt, hvor kunden fik ret til arbejdsgivers pensionsbetaling. Har standardproduktsammensætningen ændret sig i perioden, afgør selskabet, hvordan etableringen af kundens pensionsordning bedst muligt kan ske. Krav på udbetaling af ydelser kan dog højst omfatte 3 år tilbage i tid regnet fra modtagelsen af den for sene præmie. 3. Præmie Præmiens størrelse og regulering fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og ansættelsesvilkår. Præmien indbetales af arbejdsgiveren, så længe kunden er ansat i den pensionsgivende stilling, og forfalder månedsvis på lønudbetalingstidspunktet.

3 3 Indbetaling af præmie slutter ved lønophør. Forsikringstageren betaler udgifterne ved præmiens betaling. Ved for sen indbetaling af de enkelte præmier kan selskabet kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af selskabet. Ved manglende indbetaling af første præmie fastsætter selskabet de nærmere vilkår for forsikringens ikrafttræden. Ved manglende indbetaling af senere præmier kan selskabets ansvar bortfalde, når der er forløbet mere end 6 måneder fra forfaldsdagen, og selskabet har afgivet skriftligt påkrav med oplysning herom og med 14 dages frist for indbetaling. Ophører forsikringsdækningen, og har forsikringen opnået en tilbagekøbsværdi, omskrives forsikringen til præmiefri forsikring efter reglerne i Forsikringsaftalens grundlag Forsikringen er tegnet, sat i kraft eller ændret på grundlag af oplysninger, som afgives af forsikringstager, kunden eller andre berettigede. Afgiver nogen af disse urigtige oplysninger, eller forties oplysninger, finder reglerne i lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) 4-10 tilsvarende anvendelse. 5. Oplysningspligt Kunden og øvrige, der er berettiget til ydelser fra selskabet, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af selskabet skønnes at være af betydning. Kunden og andre berettigede kan af selskabet afkræves samtykkeerklæring til indhentelse, opbevaring, registrering og videregivelse af oplysninger, såfremt sådant samtykke er nødvendigt. Kunden er forpligtet til på opfordring at lade sig helbredsundersøge af en af selskabet valgt læge i det omfang, det af selskabet skønnes påkrævet. Disse helbredsundersøgelser og lægeattester betales af selskabet. 6. Helbredsforhold Forsikringen tegnes uden helbredsbedømmelse, men med vilkår om karenstid. 7. Deponering af helbredsoplysninger til brug for eventuel senere tjenestemandsansættelse Ved forsikringens ikrafttræden og ved genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling efter mere end 12 måneders ophør af pligtmæssig præmiebetaling har kunden adgang til at deponere helbredsoplysninger svarende til dem, som i forbindelse med en tjenestemandsansættelse afkræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen.

4 4 8. Forsikringens personlige karakter Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra selskabet, er for såvel kunden som øvrige berettigede strengt personlige. Over rettigheder, som kunden eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorers side. 9. Beskatningsforhold Præmier m.v. og ydelser samt bonus til kunder og øvrige berettigede er omfattet af reglerne i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) lov om pensionsafkastbeskatning, og lov om afgift af skadesforsikringer m.v. 10. (Ophævet) Kapitel 2. Ydelser ved førtidspension, alder og død 11. PenSam førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen inden det fyldte 50. år, er berettiget til PenSam førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den , eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling af PenSam førtidspension, at kunden har lønophør, og at kunden ikke er fyldt 65 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Hvis kunden er fyldt 65 år, kan kunden ansøge om pension ved tab af erhvervsevne i henhold til de før gældende regler. Retten til PenSam førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Modtager kunden PenSam førtidspension, indgår eventuelle nye præmieindbetalinger til PenSam til en alderspension uden ret til præmiefritagelse i Fleksion (3.5). Retten til PenSam førtidspension ophører, når kunden ved det fyldte 67. år overgår til alderspension. Retten ophører endvidere, hvis

5 5 kundens offentlige pension ophører af andre grunde end, at kunden fylder 65 år, pensionen gøres hvilende, eller øvrige betingelser for offentlig førtidspension i stk.1 ikke er opfyldt. I tilfælde, hvor PenSam førtidspension ophører i henhold til denne bestemmelse, og kunden ikke straks tiltræder en stilling, som medfører indbetaling af pligtmæssig præmie, forholdes i overensstemmelse med 15 a, 22, 23 eller 24. PenSam førtidspension er af samme størrelse som den forventede alderspension ved alder 67 år, beregnet i henhold til det beregningsgrundlag, der er gældende på tidspunktet for PenSam førtidspensions iværksættelse. Der ydes præmiefritagelse, så længe kunden modtager PenSam førtidspension, dog længst til kunden fylder 67 år. PenSam førtidspension kan vælges omregnet efter reglerne i 20. Såfremt kunden på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1, er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med Individuel sum ved førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen efter det fyldte 50. år, men før det fyldte 60. år, og som ikke har fravalgt denne ydelse, er berettiget til en individuel sum ved førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling, at kunden har lønophør og ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Summens størrelse fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tariffer. Efter udbetaling af individuel sum ved førtidspension ydes præmiefritagelse, så længe kunden opfylder betingelserne i stk. 1, dog længst til kunden fylder 67 år. Det er en forudsætning for udbetaling af individuel sum ved førtidspension, at kunden ikke tidligere har modtaget individuel sum ved førtidspension i henhold til denne bestemmelse eller tilsvarende dækning fra pensionsordningen. Individuel sum ved førtidspension udbetales som et engangsbeløb til den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Kunden kan ved begæring til selskabet fravælge summen i forbindelse med optagelsen i pensionsordningen.

6 6 Begæring skal fremsættes senest 1 måned efter, at selskabet har bekræftet optagelsen, og har i så fald virkning fra optagelsen. Ved fravalg anvendes den fremtidige præmie og en eventuel opsparet værdi til forbedring af pensionsordningens øvrige ydelser. 13. Ikke omfattede af ydelse ved førtidspension Kunder, som er optaget i pensionsordningen efter det fyldte 60. år, omfattes ikke af ret til ydelse efter 11 eller 12 i henhold til denne forsikring. 14. Alderspension Retten til alderspension, som er livsvarig, indtræder ved det fyldte 60. år, for så vidt der ikke er truffet afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11, stk. 1, og under forudsætning af, at kunden er fratrådt den stilling, der medførte pligtmæssig præmiebetaling. Kunden kan vælge at udskyde udbetaling af pensionen. Såfremt der er truffet afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., indtræder retten til alderspension ved ophør af PenSam førtidspension, dog tidligst ved det fyldte 60. år og senest ved det fyldte 67. år. Alderspensionens størrelse afhænger af tidspunktet, fra hvilket den udbetales, og fastsættes på grundlag af den forventede pension ved det fyldte 67. år samt på grundlag af forsikringens opsparede værdi og i overensstemmelse med beregningsgrundlaget. Kunder, som er fyldt 50 år, men ikke 60 år ved optagelsen i pensionsordningen, omfattes ikke af ret til alderspension. Alderspensionen kan vælges omregnet efter reglerne i a. Aldersforsikring Aldersforsikring kan efter regler fastsat af selskabet oprettes ved overførsel, jf. 21. Der kan ikke indbetales til aldersforsikring. Retten til aldersforsikring indtræder ved det fyldte 60. år, og udbetaling skal senest ske 15 år efter, at kunden når pensionsudbetalingsalderen. Retten til aldersforsikring forudsætter, at kunden er i live på udbetalingstidspunktet. 15. Præmiefri dækning For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. Kunder, som er optaget i pensionsordningen før det fyldte 50. år, er i de første 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmiebetaling eller berettigelse til pension omfattet af præmiefri dækning, således at kunden bevarer sine hidtidige rettigheder. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i forsikringens opsparede værdi.

7 7 Den præmiefri dækning gælder dog længst til kunden fylder 67 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette, eller til kunden har begæret forsikringen overført. Efter ophør med betaling til fortsættelsesforsikring, jf. 29, kan kunden efter nærmere af selskabet fastsatte regler i en periode være omfattet af præmiefri dækning. Efter nærmere af selskabet fastsatte regler kan perioden med præmiefri dækning afkortes. Efter udløbet af den præmiefri dækningsperiode forholdes i overensstemmelse med 22, 23 eller a. Opretholdt dækning I de første12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, eller kunden ikke længere er berettiget til pension, bevarer kunden sine hidtidige rettigheder. Efter udløbet af perioden forholdes i overensstemmelse med 22, 23 eller 29. Kunder, som bliver syge senest 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk kompensation eller løntilskud, opretholder dog ret til PenSam førtidspension eller individuel sum ved førtidspension i 5 år efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt. Den opretholdte dækning gælder dog længst, til kunden fylder 67 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette eller har begæret forsikringen overført. Kunden er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, såfremt kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion). Kunden er heller ikke omfattet af opretholdt dækning efter ophør af indbetaling til fortsættelsesforsikring. Der forholdes i stedet i overensstemmelse med 23, hvorved forsikringen straks omskrives til præmiefri forsikring. 16. (ophævet) 17. Delvis præmiefritagelse For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. Hvis kunder, i de sidste 5 år før retten til pension indtræder, er overgået til nedsat arbejdstid på grund af svigtende helbred, kan selskabet beslutte, at dette ikke skal have indflydelse på størrelsen af forsikringsydelserne. 18. Karenstid for ydelser ved førtidspension Ret til ydelser i henhold til 11 og 12, er begrænset af karenstid.

8 8 Kunder, som ikke har været såvel raske som omfattet af pligtmæssig præmiebetaling i 2 år (karenstid) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11 eller 12, opnår ikke ret til udbetaling af disse forsikringsydelser, hvis de forhold, der førte til afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 11 eller 12, skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som bestod ved forsikringens ikrafttræden eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, og disse forhold kunne antages at ville medføre udbetaling af PenSam førtidspension, jf. 11, eller individuel sum ved førtidspension, jf. 12. Bevisbyrden for en sådan årsag eller årsagssammenhæng påhviler selskabet, idet dog såvel forsikringstager som kunden og andre berettigede er forpligtet til at medvirke til fremskaffelse af oplysninger. Til den 2-årige periode medregnes kun perioder i hvilke, der indgår pligtmæssig præmiebetaling, jf. 3. Er pligtmæssig præmiebetaling genoptaget, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, finder reglerne om karenstid anvendelse i en ny 2-årig periode. Såfremt der som følge af karenstidsbestemmelsen ikke opnås ret til udbetaling af ydelser efter 11 eller 12, udbetales i stedet de præmier, der er indbetalt til forsikringen vedrørende PenSam førtidspension eller individuel sum ved førtidspension og alderspension samt eventuel ægtefælle-/samleverpension med en rente, der fastsættes af selskabet, hvorefter selskabet er frigjort. Allerede opnået værdi på en præmiefri forsikring berøres ikke heraf. 19. Nedsættelse af forsikringsydelserne Hvis kunden indenfor de sidste 12 måneder før lønophør er gået op i tid, giver den forøgede præmiebetaling ikke ret til forøgede ydelser ved førtidspension og død, hvis selskabet kan påvise, at dødsfaldet eller invaliditeten skyldes en ulykke eller en lidelse, der er opstået før stigningen i præmien. 19 a. Valgfri (tilvalgt) 10-årig ægtefælle-/samleverpension Kunder, der ikke er fyldt 60 år, kan vælge, at en del af pensionsbidraget anvendes til ægtefælle- /samleverpension. Vilkår for retten til denne ydelse og for til- og fravalg heraf fastsættes af selskabet. 20. Omregning Ved påbegyndelse af udbetaling af ydelser, der ikke skal udbetales som en samlet sum, kan den berettigede - efter nærmere af selskabet fastsatte regler - vælge at få ydelserne udbetalt med en højere rente (omregningsrenten) end opgørelsesrenten i beregningsgrundlaget mod en mindre eller ingen tilskrivning af bonus i udbetalingsperioden. Den berettigede kan kun vælge omregning, hvis selskabet fastsætter en højere omregningsrente end opgørelsesrenten i året, hvor ydelsen påbegyndes udbetalt.

9 9 Er en ydelse valgt omregnet, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Fastsættes der senere en højere omregningsrente ved omregning af ydelser til berettigede i de efterfølgende år, ændres allerede omregnede ydelser ikke som følge af denne højere rente. Allerede omregnede ydelser kan i stedet forhøjes som følge af eventuelle bonustilskrivninger. Den omregnede ydelse er ugaranteret. Det betyder, at selskabet kan nedsætte den omregnede ydelse, efter at ydelsen er påbegyndt udbetalt. Fastsættes der senere en lavere omregningsrente ved omregning af ydelser i de efterfølgende år, vil allerede omregnede ydelser dog ikke blive ændret alene som følge af lavere rente. En eventuel nedsættelse sker efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Den omregnede ydelse kan ikke nedsættes til under den ydelse, der var krav på i henhold til beregningsgrundlaget uden omregning ved påbegyndelsen af udbetalingerne. Omregningsrenten fastsættes af selskabet og skal anmeldes til Finanstilsynet. 21. Overgang fra anden pensionsordning - mulighed for indskud - indbetaling af ekstraordinære præmier - overførselsaftaler Dersom kunden i sin tidligere ansættelse var omfattet af en anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, anvendes helt eller delvis som indskud på hele eller dele af ordningen efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger fra disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ved overgang fra tjenestemandsstilling i stat eller kommune til ansættelse, der medfører tegning af forsikring i selskabet, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling fra staten eller kommunen, anvendes som indskud i henhold til de for tjenestemænd gældende regler. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Selskabet kan fastsætte regler, således at der kan ske overførsel mellem pensionsordningens enkelte dele i overensstemmelse med afsnit I i pensionsbeskatningsloven. Selskabet kan videre fastsætte regler om, at hvis kunden overfører en aldersforsikring fra en anden pensionsordning, overføres denne til en aldersforsikring, jf. 14 a, at hvis kunden overfører en kapitalforsikring fra en anden pensionsordning, konverterer PenSam den til en aldersforsikring, jf. 14 a. Indbetaling af engangsindskud i øvrigt kan ske efter regler fastsat af selskabet. Indbetaling af ekstraordinære præmier kan ske efter regler fastsat af selskabet.

10 Overførsel til andre ordninger Såfremt kunden overgår til ansættelse som tjenestemand, kan forsikringens værdi overføres til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensionsancienniteten efter de for tjenestemænd gældende regler. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan forsikringens værdi overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger til disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Kunden har ret til at forblive i ordningen, dersom kunden ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionsordning, efter helbredsbedømmelse i denne ordning tilbydes optagelse på ringere vilkår eller meddeles afslag på optagelse. 23. Præmiefri forsikring Ved ophør af perioden med dækning efter 15, 15 a eller 26 samt 28 b overgår forsikringen til præmiefri forsikring efter regler fastsat af selskabet, medmindre kunden direkte derefter er berettiget til udbetaling af forsikringsydelser, eller forsikringen videreføres af ny arbejdsgiver eller fortsættes af kunden selv. Når kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion), sker omskrivningen til præmiefri forsikring dog straks, jf. 15a. Ved præmiefri forsikring forstås en forsikring, hvortil der efter forsikringsaftalen ikke længere indgår præmie. Forsikringsydelserne reduceres derfor ved omskrivningen. Genoptages pligtmæssig præmiebetaling, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, indgår de nye præmier på Fleksion. Forsikringen kan kun omskrives til præmiefri forsikring, hvis forsikringen har opnået en tilbagekøbsværdi svarende til en af selskabet fastsat mindsteværdi. I modsat fald kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien. Har forsikringen ingen tilbagekøbsværdi, er selskabet frigjort. 24. Tilbagekøb Hvis kunden er fratrådt sin stilling, uden at være berettiget til alderspension, kan kunden på begæring udtræde af forsikringsaftalen mod udbetaling af tilbagekøbsværdien. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: a) Der må ikke være indledt sag for kunden om behandling efter reglerne i lovgivningen om offentlig førtidspension, og b) kunden må ikke have fået forlænget udbetaling af dagpenge på grund af livstruende, uhelbredelig sygdom, og

11 11 c) kunden er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland), eller der er forløbet 12 måneder efter fratrædelse af en stilling, der medfører præmiebetaling efter 3 og pensionsordningens tilbagekøbsværdi er under kr. brutto (afgiftsfri reserver bruttoficeres). Tilbagekøbsværdien beregnes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Kapitel 3. Gruppesum ved førtidspension 25. Gruppesum ved førtidspension Kunder, som optages i pensionsordningen før det fyldte 60. år, og for hvem pligtmæssig præmie andrager et af selskabet fastsat mindste præmiebeløb, omfattes af ret til gruppesum ved førtidspension. Gruppesum ved førtidspension er en ren risikoforsikring, som ikke opnår tilbagekøbsværdi. Kunden er berettiget til gruppesum ved førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling af gruppesum ved førtidspension fra selskabet, at kunden har lønophør, og at kunden ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1. Gruppesum ved førtidspension udbetales som et engangsbeløb til den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Efter udbetaling af en gruppesum ved førtidspension ydes præmiefritagelse, så længe kunden opfylder betingelserne i stk. 1, dog længst til kunden fylder 67 år. Gruppesum i henhold til denne bestemmelse kan ikke udbetales mere end én gang til den samme person, uanset om forsikringen efter i en periode at have været sat ud af kraft igen tegnes for den pågældende. Hvis kunden tidligere har opnået udbetaling af gruppesum ved førtidspension eller tilsvarende dækning fra en forsikring, som er tegnet i tilknytning til et ansættelsesforhold, begrænses dækningen tilsvarende. 26. Opretholdt dækning I de første 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, bevarer kunden sine hidtidige rettigheder. Kunder, som bliver syge senest 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk

12 12 kompensation eller flekslønstilskud, opretholder dog ret til gruppesum ved førtidspension i 5 år efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt. Kunden er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, såfremt kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion). Kunden er heller ikke omfattet af opretholdt dækning efter ophør af indbetaling til fortsættelsesforsikring. Der forholdes i stedet i overensstemmelse med 23, hvorved forsikringen straks omskrives til præmiefri forsikring. Der ydes endvidere dækning for kunden, for hvem den pligtmæssige præmie er mindre end et af selskabet nærmere fastsat beløb. 27. (Ophævet) 28. Karenstid for gruppesum ved førtidspension Ret til gruppesum ved førtidspension, jf. 25, er begrænset af karenstid. Kunder, som ikke har været såvel raske som omfattet af pligtmæssig præmiebetaling i 2 år (karenstid) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 25, opnår ikke ret til udbetaling af gruppesum ved førtidspension, hvis de forhold, der førte til afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 25, skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som bestod ved forsikringens ikrafttræden eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, og disse forhold kunne antages at ville medføre udbetaling af gruppesum ved førtidspension. Bevisbyrden for en sådan årsag eller årsagssammenhæng påhviler selskabet, idet dog såvel forsikringstager som kunden og andre berettigede er forpligtet til at medvirke til fremskaffelse af oplysninger. Til den 2-årige periode medregnes kun perioder, i hvilke der indgår pligtmæssig præmiebetaling, jf. 3. Er pligtmæssig præmiebetaling genoptaget, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, finder reglerne om karenstid anvendelse i en ny 2-årig periode. Dersom der ved overgangen fra anden ansættelse sker overførsel fra en hertil knyttet pensionsordning til Pension 90, og kunden i denne ordning havde opnået bedre rettigheder, end denne bestemmelse ville medføre, overføres de i den tidligere ordning opnåede rettigheder til summen tillige. Kapitel 3 a. Begravelseshjælp 28 a. Begravelseshjælp Kunder, som optages i pensionsordningen før det fyldte 60. år, omfattes af ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælp er en ren risikoforsikring, som ikke opnår tilbagekøbsværdi.

13 13 Præmien til begravelseshjælp fastsættes for 1 år ad gangen og ophører senest, når kunden fylder 60 år. Begravelseshjælp udbetales, hvis kunden dør den eller senere og før udgangen af den måned, hvor kunden fylder 60 år. Det er en betingelse for udbetaling, at der er betalt præmie til dødsdagen, jf. dog 28 b. Begravelseshjælp udbetales til kundens dødsbo, medmindre kunden skriftligt har meddelt selskabet, at ægtefælle, registreret partner, navngiven samlever eller børn er indsat som begunstiget. 28 b. Præmiefri dækning Kunden er i de første 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmiebetaling omfattet af præmiefri dækning, således at kunden bevarer sine hidtidige rettigheder i henhold til 28 a. Kapitel 4. Fælles bestemmelser 29. Fortsættelsesforsikring Kunder, som fratræder den stilling, som medførte pligtmæssig præmiebetaling, kan vælge at tegne fortsættelsesforsikring, dog ikke på aldersopsparing i PenSam Bank. Valget skal ske ved ophør af pligtmæssig præmiebetaling eller senere efter regler fastsat af selskabet. Præmiens størrelse skal ligge inden for nærmere af selskabet fastsatte grænser. Kunder, som ændrer arbejdstid i nedadgående retning, har i forbindelse med nedgangen ret til selv at indbetale forskellen, således at der ikke finder nogen nedsættelse af den samlede præmie sted. Præmiebetalingen ophører senest 15 år efter kunden opnår pensionsudbetalingsalderen, eller når kunden begærer alderspension forinden, eller kunden bliver berettiget til ydelser ved førtidspension, jf. 11, 12 eller 25, eller kunden ansættes i en stilling, der medfører pligtmæssig præmiebetaling til selskabet. I tilfælde, hvor kunden ophører med at betale til fortsættelsesforsikringen uden straks at tiltræde en stilling, som medfører genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, forholdes i overensstemmelse med 15, 22, 23 eller 24. Fortsættelsesforsikring kan ikke opretholdes ud over det tidspunkt, hvor pensionsaftale, som nævnt i 1, er ophørt.

14 Anmeldelse Anmeldelse af forsikringsbegivenheden foretages skriftligt til selskabet uden unødigt ophold. 31. Udbetaling Ved begæring om udbetaling af forsikringsydelser indleveres til selskabet sådan dokumentation, som selskabet finder fornøden. Udbetaling kan ikke finde sted, førend kravet er behørigt dokumenteret. PenSam udbetaler løbende pension til kunden forud til den 1. i hver måned sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. PenSam udbetaler løbende ydelser til efterladte til den 1. i hver måned, første gang den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Udbetaling sker sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Hvis pensionen er af en meget ringe størrelse, kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien kontant. 32. Forældelse Krav på udbetalinger fra PenSam Liv forældes efter dansk rets regler om forældelse. 33. Beregningsgrundlag Forsikringsydelsernes størrelse fastsættes på grundlag af beregningsgrundlag og tariffer udarbejdet af selskabet. I beregningsgrundlagene indgår bl.a. forudsætninger om rente, risiko og omkostninger. Såfremt selskabet overgår til ændrede beregningsgrundlag, kan forsikringsydelserne omregnes i overensstemmelse med nye beregningsgrundlag. Forsikringsydelserne, som er ugaranterede, kan ændres såvel opadgående som nedadgående, når beregningsgrundlagene ændres. Det gælder både for forsikringsydelser, der er en følge af allerede betalte præmier, og forsikringsydelser, der følger af fremtidige præmiebetalinger. Forsikringsydelser under udbetaling ændres ikke, jf. dog Overskud og bonus Selskabet fastsætter størrelsen og prisen på forsikringer forsigtigt. Der vil derfor kunne opstå overskud i et forsikringsforløb. Selskabet fordeler de enkelte års realiserede resultat mellem selskabet og kunderne i overensstemmelse med loven. Forsikringernes del placeres i ufordelte fælles midler (kollektivt bonuspotentiale). Selskabet tildeler bonus til den enkelte kunde, når de ufordelte, fælles midler har en sådan størrelse, at det er rimeligt og betryggende.

15 15 Selskabet kan fastsætte nærmere regler for beregning og fordeling af overskud og bonus og ændre disse herunder fravige kontributionsbekendtgørelsen. Selskabet kan fastsætte nærmere regler og ændre disse om, hvordan bonus skal komme kunderne til gode, fx til at forhøje pensionerne. PenSam opdeler kunderne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af kundens bonus. PenSam kan fastsætte og ændre principperne for kundernes opdeling i grupper, herunder flytte kunder til en anden gruppe. 34 a. Særlige bonushensættelser Selskabet kan bruge forsikringernes ufordelte fælles midler til særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser indgår som en del af selskabets basiskapital og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får mindst samme forrentning som egenkapitalen. Hvis der er opbygget særlige bonushensættelser, og solvenskravet er opfyldt, tilbagebetaler selskabet den enkelte kunde en andel af disse midler, senest når kunden udtræder af pensionsordningen. Selskabet kan fastsætte nærmere regler herom, herunder udbetalingsform og - tidspunkt, samt ændre disse. 35. Fareforøgelse Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækning ved førtidspension m.v., jf. 11, 12 og 25, og død efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Uden for dansk område omfatter forsikringen ikke dækning ved førtidspension m.v., jf. 11, 12 og 25, og død, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 36. Ændring af ydelsessammensætning Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne og forsikringsvilkår, herunder ydelsessammensætningen, med virkning for allerede tegnede og fremtidige forsikringer. Ved ændringer i ydelsessammensætningen kan forsikringsværdien i henhold til den gældende forsikring opgøres og anvendes som indskud på den nye ordning. Ændringer vil træde i kraft på det af selskabet fastsatte tidspunkt. Selskabet kan beslutte at fravige betingelsernes 11, 12 og 25 i en periode, således at selskabet fastsætter nærmere regler for tilkendelse af PenSam førtidspension, individuel sum ved førtidspension og gruppesum ved førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i forsikringens beregningsgrundlag, hvis

16 16 a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelser af offentlig førtidspension. Ændringer, som medfører øget risiko, kan gøres betinget af ny 2-årig karenstid for så vidt angår den ydelse, som medfører øget risiko. Reglerne om karenstid finder i så fald tilsvarende anvendelse således, at virkningen af, at karenstid bringes i anvendelse, vil være, at ændringen annulleres. Hvis en videreførelse af den i 19 a nævnte valgfrihed må antages at være til væsentlig ugunst for de øvrige kunder, kan selskabet ophæve adgangen til at til- og fravælge ægtefælle- /samleverpension. 37. Ophævelse af forsikringsaftalen Ved udbetaling af tilbagekøbsværdi, ved konvertering af løbende forsikringsydelser til engangsbeløb eller ved overførsel til andre ordninger ophæves forsikringen, og selskabet er herefter frigjort. Det samme gælder ved tilbagebetaling af indbetalte præmier, når en karenstidsbestemmelse gøres gældende, og der ikke er opnået ret til præmiefri forsikring. Det samme gælder endvidere, hvis forsikringsdækningen ophører på grund af manglende præmiebetalinger, når forsikringen ikke har opnået en tilbagekøbsværdi. 38. Tvister PenSam Liv er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra kunderne og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan herunder lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra selskabet. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 39. Forsikringsbetingelsernes ikrafttræden Disse forsikringsbetingelser, som erstatter de hidtil gældende betingelser, træder i kraft den og gælder for forsikringsbegivenheder, der indtræder efter denne dato. Ændringerne har virkning for såvel fremtidige som allerede betalte præmier. 15 a gælder kun kunder, som betaler præmie den eller senere.

17 17 Kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, har ikke ret til præmiefritagelse ved udbetaling af gruppesum ved førtidspension, jf. 25, eller præmiefritagelse på begravelseshjælp ved udbetaling af ydelser i henhold til 11 og 12. PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 2 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen omfatter kunder, som er optaget

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere