Lønpolitik Den 7. december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik Den 7. december 2016"

Transkript

1 Den 7. december 2016 Lønpolitik 2017 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: Sankt Annæ Plads København K T: F: E:

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Regelgrundlag Organisation Bestyrelsen Direktionen Øvrige risikotagere Ansatte i kontrolfunktioner Bestyrelsens vederlæggelse Direktionens vederlæggelse Fratrædelsesbestemmelser for direktion og øvrige risikotagere Variabel aflønning af direktionen, øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner Kriterier for tildeling af variabel løn Instrumenter Loft over størrelsen af variable løndele Udskydelse og tilbageholdelse (lock-up) Udbetalingsbegrænsninger (back-testing) og tilbagebetaling af variabel løn (clawback) Bagatelgrænse Øvrige medarbejderes vederlæggelse Variabel aflønning af øvrige medarbejdere Kriterier for tildeling af variabel løn Aflønningsudvalg Bestyrelsens kontrol Oplysnings- og indberetningspligt Godkendelse

3 1 Formål Lønpolitikken har til formål at fastlægge retningslinjerne for aflønning af: - Bestyrelsen - Direktionen - Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil - Ansatte i særlige funktioner - Øvrige ansatte medarbejdere Ved denne lønpolitik tilvejebringes i overensstemmelse med forskrifterne i lov om finansiel virksomhed en overordnet skriftlig ramme for aflønningen i selskabet, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. I november 2016 er aktionærkredsen i Danmarks Skibskredit undergået ændringer, hvilket har givet anledning til at foretage en række justeringer af selskabets lønpolitik med henblik på at understøtte selskabets fortsatte udvikling i de kommende år og sikre kontinuiteten blandt selskabets ledelse og medarbejdere og den fortsatte, langsigtede værdiskabelse i selskabet. Fastlæggelse af rammerne i denne lønpolitik har fundet sted ud fra et overordnet ønske om at sikre, at aflønningen bidrager til, at selskabet til stadighed er i stand til at rekruttere og fastholde ledere og medarbejdere med de fornødne kompetencer og specialistviden på højt niveau, således at selskabets formål og vision om at være den mest anerkendte og stabile udbyder af finansiering til velrenommerede rederier tilgodeses bedst muligt. Bestyrelsen har i denne henseende ønsket at aflønningsstrukturen skal skabe mulighed for at etablere et større interessefælleskab mellem ejere og virksomhedens medarbejdere. Samtidig har bestyrelsen til stadighed fokus på at vurdere, at lønpolitikken ikke indeholder uhensigtsmæssige strukturer, der kan føre til overdreven risikovillig adfærd. 2 Regelgrundlag Rammerne for lønpolitikken er givet i de i medfør af lov om finansiel virksomhed fastlagte aflønningsregler med tilhørende bekendtgørelse og nationale som EU-retlige forskrifter (Forordninger baseret på CRD IV mv.), som selskabet er omfattet af, jf. bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut. Bestyrelsen fastlægger selskabets lønpolitik og gennemgår denne mindst én gang om året med henblik på at tilpasse den til selskabets udvikling. Lønpolitikken godkendes på selskabets generalforsamling. Udpegning af kredsen af væsentlige risikotagere i selskabet finder sted i overensstemmelse med gældende nationale og EU baserede regler herfor. 3

4 3 Organisation Det øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger det i medfør af vedtægterne mv. fastsatte antal medlemmer til bestyrelsen. Der er endvidere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, pt. 3 repræsentanter og 3 suppleanter, der er valgt for en 4-årig periode. 3.1 Bestyrelsen Generalforsamlingsvalgte: - Eivind Kolding (formand) - Peter Nyegaard (næstformand) - Anders Damgaard - Michael Nellemann Pedersen - Christian Frigast - Henrik Sjøgreen Medarbejdervalgte: - Marcus F. Christensen - Christopher Rex - Henrik R. Søgaard 3.2 Direktionen Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet har bestyrelsen ansat en direktion bestående af to medlemmer (administrerende direktør og direktør). 3.3 Øvrige risikotagere Efter gældende forskrifter har bestyrelsen vurderet, at følgende medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, også er risikotagere: - Chefen for Kredit - Chefen for Customer Relations - Finanschefen - Økonomichefen - Chefen for Legal & Compliance - It-chefen Identifikation af væsentlige risikotagere foretages én gang årligt af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra direktionen samt løbende i forbindelse med relevante udnævnelser. Der foretages 4

5 en gennemgang af alle medarbejdere og deres ansvarsområder, og identifikationen sker efterfølgende under hensyntagen til selskabets forretningskontroller. 3.4 Ansatte i kontrolfunktioner Ansatte medarbejdere, der er involveret i kontrolfunktioner, er medarbejdere, der er ansat og udfører kontrolopgaver i følgende funktioner: - Intern Kontrol - Økonomichefen - Trade Support & Risk Management - Leder af Compliance funktionen - Credit Controller i Customer Relations De særlige hensyn, der skal iagttages for aflønning af medarbejdere i kontrolfunktioner er beskrevet i punkt 9 nedenfor. 4 Bestyrelsens vederlæggelse Medlemmerne af bestyrelsen modtager for et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. For 2016 andrager honoraret DKK for ordinære medlemmer. Formanden modtager for 2016 et årligt honorar på DKK , og næstformanden modtager et årligt honorar på DKK Medlemmerne af revisionsudvalget modtager herudover for 2016 et årligt honorar på DKK Bestyrelsens honorarer overvejes en gang årligt under hensyntagen til udviklingen i samfundsøkonomien, honorering i tilsvarende virksomheder og arbejdets omfang og evt. regulering indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Det er muligt for det enkelte bestyrelsesmedlem at fravælge honorar. Der ydes ikke variabel aflønning til hverken de generalforsamlingsvalgte eller de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for deres udførelse af bestyrelseshvervet. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan dog modtage variabel løn, såfremt en sådan aflønning er relateret det arbejde, der er udført som medarbejder i Danmarks Skibskredit. 5

6 5 Direktionens vederlæggelse Medlemmerne af direktionen har indgået en direktørkontrakt med selskabet. I kontrakten er aftalt en fast årlig aflønning bestående af grundløn, pensionsbidrag på 12,75 % af grundlønnen, ferietillæg på 3,25 %, firmabil, multimedier, forsikringer m.v. Vilkår i direktørkontrakterne og regulering af grundlønnen aftales med bestyrelsen. Variabel aflønning af direktionen reguleres af punkt 6 nedenfor. 5.1 Fratrædelsesbestemmelser for direktion og øvrige risikotagere Selskabet kan opsige ansættelsesforholdet med et medlem af direktionen med 18 måneders skriftligt varsel til ophør ved en måneds udgang. Direktionen har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Øvrige risikotagere har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse, med mindre dette følger af lovgivningen. I enkelte tilfælde er der dog kontraktfastsatte rettigheder til fratrædelsesgodtgørelse. 6 Variabel aflønning af direktionen, øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner Bestyrelsen kan indgå aftale om variabel aflønning med de enkelte medlemmer af direktionen. Direktionen kan indgå aftale om variabel aflønning med de enkelte risikotagere og personer i udpegede funktioner i overensstemmelse med rammer fastlagt af bestyrelsen. En aftale om variabel aflønning kan omfatte resultatkontrakter, engangsvederlag, fastholdelsesbonus eller lignende. Indenfor rammerne af gældende bekendtgørelse kan bestyrelsen endvidere godkende nyansættelsesgodtgørelser (sign-on bonus), der dog i intet tilfælde kan overstige de under punkt 6.3 anførte lofter. 6.1 Kriterier for tildeling af variabel løn Variabel løn kan tildeles i fastholdelsesøjemed eller som belønning for, at et direktionsmedlem, en risikotager eller en person i en udpeget funktion har leveret vedvarende og risikojusterede resultater og resultater ud over, hvad der kan forventes i henhold til vedkommendes erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. De individuelle kriterier for tildeling af resultatbaseret variabel løn skal udformes under hensyntagen til resultatmål, nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende 6

7 resultater samt de kapitalomkostninger, likviditet og kreditrisiko, der er påkrævet for at opnå resultaterne. I kriterierne for den resultatbaserede aflønning kan der, med respekt af de til enhver tid værende overordnede forretningsmål, blandt andet indgå en vurdering af parametrene: - indtjenings- og omkostningsudvikling, - nedskrivninger og tab, - kapitalforhold, - likviditets- og fundingforhold, - aktiv deltagelse i gennemførelsen af den af bestyrelsen vedtagne strategi for selskabet, - aktiv organisationsudvikling med tilsikring af at de rette kompetencer til gennemførelse af strategien hele tiden er til stede, - opfyldelse af regulering og tilsynsmæssige forhold samt - en tilfredsstillende udvikling i kundetilfredsheden med ydelserne i Danmarks Skibskredit. Der vil i vurderingen af specielt de økonomiske kriterier blive lagt vægt på en vurdering af det opnåede relativt til dels budgetter og fremskrivninger dels den markedsudvikling (specielt udlån og funding) og det risikobillede, der har været gennem året. Ved ikke økonomiske kriterier forstås bl.a. direktionsmedlemmets henholdsvis risikotagerens og personer i udpegede funktioners overholdelse af Danmarks Skibskredits interne regler og procedurer samt retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer. Herudover skal det tilsikres, at variabel løn tildeles på en sådan måde, at: - der er en passende balance mellem fast og variable løndele og - den faste løn er tilstrækkelig høj til, at Danmarks Skibskredit kan føre en fleksibel bonuspolitik. 6.2 Instrumenter Under iagttagelse af gældende lovgivning kan Danmarks Skibskredit gøre brug af obligationer (senior contingent notes), aktier samt fantomaktier, der ved brug af Total Shareholder Return (TSR) regulering baserer sig på et nærmere fastlagt indeks målt som værdiudviklingen i brøkforholdet mellem justeret nettoindtjening på koncernregnskabsniveau for AXPP Shareco A/S ("Holdingsselskabet") og den ejerinvesterede kapital justeret for udbytter. Instrumenter skal udgøre mindst 50% af den variable vederlæggelse, og der skal som udgangspunkt tilstræbes en betydeligt højere andel. Selskabet kan som led i indgåelse af særlige fastholdelsesaftaler med direktionen, øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner gøre brug af warrants (max. 12,5% af modtagerens faste årsløn) og aktielignende instrumenter (TSR) med respekt af det for direktionen gældende årlige loft, jf. punkt 6.3 nedenfor. 7

8 6.3 Loft over størrelsen af variable løndele Bestyrelsen tager årligt stilling til et maksimum for, hvor stor en andel af den af faste løn, den variable løndel kan udgøre. Den variable løndel kan for såvel direktionen som øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner højst udgøre 50% af den faste grundløn, inkl. pension. 6.4 Udskydelse og tilbageholdelse (lock-up) Variable løndele underlægges krav om udskydelse (4 år for både direktion, øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner) samt krav om tilbageholdelse (lock-up), i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Ved fastlæggelsen af udbetalingsstruktur for den variable løndel anlægges en konservativ tilgang, hvor mindst hovedparten af aflønningen gøres instrument- og ikke kontantbaseret. Bestyrelsen fastlægger endvidere skærpede krav om udskydelse af større andele end påkrævet efter lovgivningen, hvor dette ud fra fastholdelses- eller forretningsmæssige hensyn skønnes mest hensigtsmæssigt og/eller forsvarligt. De instrumentbaserede dele er endvidere underlagt krav om tilbageholdelse (lock-up) på 6-12 måneder i overensstemmelse med gældende regler. 6.5 Udbetalingsbegrænsninger (back-testing) og tilbagebetaling af variabel løn (clawback) Ved udbetaling af udskudt variabel løn skal bestyrelsen for direktionens vedkommende og direktionen for øvrige risikotageres og personer i udpegede funktioners vedkommende vurdere, om de kriterier, der har dannet grundlag for tildelingen af variabel løn, fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen henholdsvis direktionen beslutte, at den udskudte variable løndel udskydes yderligere eller helt eller delvist bortfalder. Herudover kan bestyrelsen henholdsvis direktionen beslutte, at en udskudt variabel løndel skal udskydes yderligere eller bortfalde, helt eller delvist, hvis: - Danmarks Skibskredits økonomiske og finansielle situation på udbetalingstidspunktet er væsentligt forringet i forhold til tildelingstidspunktet, - Danmarks Skibskredit ikke overholder gældende kapitalkrav og/eller solvenskrav, eller der er nærliggende risiko herfor, - den pågældende har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for Danmarks Skibskredit eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. 8

9 Endelig kan en udskudt variabel løndel bortfalde helt eller delvist, hvis den variable løndel er tildelt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at have været fejlagtige, forudsat det pågældende direktionsmedlem, risikotageren eller personer i den udpegede funktion er eller burde have været vidende herom. I sådanne tilfælde skal den modtageren også tilbagebetale, helt eller delvist, de andele af den variabel løn, som tidligere er udbetalt baseret på samme fejlagtige oplysninger. 6.6 Bagatelgrænse Bestyrelsen kan i forhold til direktionen og direktionen efter fastlagte kriterier i forhold til de øvrige risikotagere og personer i udpegede funktioner vurdere, om det vil være forsvarligt at undtage variabel løndele, der totalt set ikke overstiger kr kr. om året fra et eller flere af kravene i pkt. 6.4 ovenfor. Tilbagebetalingspligten i medfør af punkt 6.5 gælder også for variabel løn omfattet af bagatelgrænsen. 7 Øvrige medarbejderes vederlæggelse Det påhviler direktionen at sikre, at Danmarks Skibskredits medarbejdere til stadighed modtager en aflønning, der på forsvarlig vis honorerer selskabets øvrige medarbejdere baseret på medarbejderens ansvar og individuelle kvalifikationer, selskabets forretningsmæssige behov og den generelle efterspørgsel i markedet. Aflønning samt indgåelse af ansættelsesaftaler, herunder i forhold til fastlæggelse af pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse mv. finder i øvrigt sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og Danmarks Skibskredits overenskomstmæssige forpligtelser. 7.1 Variabel aflønning af øvrige medarbejdere Direktionen har for øvrige medarbejdere mulighed for at operere med variabel aflønning, herunder særlige fastholdelsesordninger, indenfor rammer fastlagt af bestyrelsen. Variabel aflønning kan finde sted i form af kontant og/eller aktie-/instrumentbaseret vederlæggelse, herunder medarbejderaktieordninger efter gældende lovgivning. For ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner, må evt. variabel løn ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Direktionens vurdering af årets indsats og tildeling af eventuelt gratiale/bonus til ansatte i kontrolfunktioner foretages således uafhængigt af resultater, hvormed den ansatte fører kontrol. 9

10 7.2 Kriterier for tildeling af variabel løn Variabel løn kan tildeles i fastholdelsesøjemed eller som belønning for, at medarbejderen har leveret vedvarende resultater og resultater ud over, hvad der kan forventes i henhold til vedkommendes erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. 8 Aflønningsudvalg Som følge af virksomhedens størrelse er der ikke nedsat et aflønningsudvalg. 9 Bestyrelsens kontrol Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal desuden føre kontrol med aflønningen af lederen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning og lederen af selskabets Compliance funktion og med den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol. Bestyrelsen skal kontrollere at: - Der ikke tildeles variabel løn i strid med denne lønpolitik. - Tildeling af variabel løn i medfør af bagatelgrænsen ikke overstiger kr. - Aflønningen fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning og indeholder værn til modvirkning af interessekonflikter. - Aflønningen er i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. - Den samlede variable løn, som selskabet forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler selskabets mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. Ved tilrettelæggelse af kontrollen, skal bestyrelsen tilsikre, at ansatte, der er involverede i udarbejdelse af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, er i besiddelse af den nødvendige sagkundskab, og, under hensyntagen til Danmarks Skibskredits størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, at de er uafhængige af de afdelinger i Danmarks Skibskredit, som de fører kontrol med. 10

11 10 Oplysnings- og indberetningspligt Selskabet skal mindst én gang årligt offentliggøre nedenstående oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil: - Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken. - Sammenhængen mellem løn og resultater. - De væsentligste karakteristika ved selskabets aflønningsstruktur. - Samlede beløb vedrørende aflønning fordelt på henholdsvis bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, med angivelse af følgende: o Den samlede udbetalte løn i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn samt antallet af modtagere. o Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i regnskabsåret, samt antallet af modtagere. o Det samlede beløb for fratrædelsesgodtgørelse tildelt i regnskabsåret, antallet af modtagere samt angivelse af det højeste beløb, der er tildelt en enkelt person. Bestemmelsen finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses. Offentliggørelsen af oplysningerne skal fremgå af selskabets årsrapport. Formanden for bestyrelsen skal i sin beretning på selskabets ordinære generalforsamling redegøre for aflønningen af virksomhedens direktion. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønning i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og kommende regnskabsår. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om den faste løn samt de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, herunder betingelserne for at optjene og få tildelt bonus/gratiale og/eller aktiekursrelaterede incitamentsordninger m.v. samt for pensions-, fratrædelsesordninger og andre fordele. Oplysningerne om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de øvrige elementer i aflønningen, skal ligeledes fremgå. Selskabet skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det pågældende regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem, har modtaget en samlet årsløn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til EUR 1 mio. 11

12 11 Godkendelse Lønpolitikken er godkendt af bestyrelsen på selskabets ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2016 og indstilles til godkendelse på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. december København, den 7. december 2016 Eivind Kolding Peter Nyegaard Anders Damgaard (Formand) (Næstformand) Michael N. Pedersen Henrik Sjøgreen Christian Frigast Marcus F. Christensen Christopher Rex Henrik R. Søgaard Godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling, den 22. december 2016 Dirigent 12

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Til selskabets aktionærer Den 10. marts 2017 Selskabsmeddelelse nr. 4, 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til selskabets vedtægter 4 indkaldes herved til

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S Aflønningspolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2011 1 Indholdsfortegnelse: Side Formål... 3 Regelgrundlag... 3 Organisation... 4 Bestyrelsen... 4 Direktionen... 4 Øvrige medlemmer af daglig ledelse...

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

DS/15/18 Den 27. februar 2015

DS/15/18 Den 27. februar 2015 DS/15/18 Den 27. februar 2015 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 4 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen... 4 3.3 Øvrige

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 4 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen... 4 3.3 Øvrige medlemmer af daglig

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31.

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31. Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31. januar 2017 Det følger af 80c i Lov om Finansiel Virksomhed, at pengeinstitutter

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/11 Type af regelsæt Politik Dato 2. marts 2016 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2015-06-03 Erstatter

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K 14. marts 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere