PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder"

Transkript

1 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg ketotifen fumarat svarende til 0,1 mg ketotifen. 1 dråbe indeholder 9,5 mikrogram ketotifen fumarat Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. Klar, farveløs til svagt gul opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Symptomatisk behandling af sæsonbetinget allergisk konjunktivit. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne, ældre og børn fra 3 år: En dråbe Zaditen i øjet 2 gange daglig. En enkeltdosisbeholder indeholder øjendråber nok til behandling af begge øjne. Indholdet er sterilt, indtil enkeltdosisbeholderen er brudt. For at undgå kontaminering skal man undlade at berøre beholderens spids. Sikkerhed og virkning i den pædiatriske population under 3 år er ikke klarlagt. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Zaditen,+øjendråber,+opløsning,+enkeltdosisbeholder+0,25+mg-ml DK.doc Side 1 af 5

2 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Ingen 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Hvis Zaditen øjendråber anvendes samtidig med andre lægemidler til øjet, bør der gå mindst 5 min. mellem behandlingerne. Peroral indgift af ketotifen kan forstærke effekten af CNS depressive stoffer, antihistaminer og alkohol. Skønt dette ikke er set ved brug af Zaditen øjendråber, kan muligheden for en sådan effekt ikke udelukkes. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der findes ikke fyldestgørende data vedrørende brug af ketotifen øjendråber hos gravide kvinder. Dyrestudier med peroral indgift af doser der var toksiske for moderdyrene viste øget pre- og postnatal dødelighed men ingen teratogenicitet. Den systemiske koncentration, der opnås efter okulært brug, er meget lavere end efter peroralt indtag. Der bør iagttages forsigtighed ved brug hos gravide. Amning Data fra studier med peroral indgift til dyr viser, at ketotifen udskilles i modermælk; men det er ikke sandsynligt, at topikal administration til mennesker kan føre til målbare koncentrationer i modermælk. Zaditen kan anvendes ved amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Patienter, som oplever sløret syn eller døsighed, bør ikke køre bil eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger rangeres i forhold til frekvens, ved anvendelse af følgende konvention: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Ved den anbefalede dosering er følgende bivirkninger blevet observeret: Øjne Almindelig: Svie, øjensmerte, punktformige epiteldefekter på hornhinden, punktformige epitele korneaerosioner Ikke almindelig: Sløret syn efter inddrypning, tørre øjne, påvirkning af øjenlåget, konjunktivitis, lysfølsomhed, subkonjunktival blødning Nervesystemet Ikke almindelig: Hovedpine Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ikke almindelig: Døsighed Hud og subkutane væv Ikke almindelig: Hududslæt, eksem, nældefeber Zaditen,+øjendråber,+opløsning,+enkeltdosisbeholder+0,25+mg-ml DK.doc Side 2 af 5

3 Mave-tarm-kanalen Ikke almindelig: Tør mund Immunsystemet Ikke almindelig: Allergisk reaktion Følgende hændelser er også blevet observeret i perioden efter markedsføring: hypersensitivitetsreaktioner inklusiv lokale allergiske reaktioner (oftest kontaktdermatitis, øjenhævelse, øjenlågspruritis og ødem), systemiske allergiske reaktioner inklusiv ansigtshævelse/ødem ( i nogle tilfælde associeret med kontaktdermatitis) og eksacerbation af præ-eksisterende allergiske tilstande som astma og eksem. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Der er ingen meddelelser om tilfælde af overdosering. Peroral indtagelse af indholdet i en enkeltdosisbeholder svarer til 0,1 mg ketotifen, hvilket er 5 % af den rekommanderede perorale dosis for et 3-årigt barn. Der er ikke set alvorlige symptomer efter peroral indtagelse af op til 20 mg ketotifen Udlevering HF 5 FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC-kode: S 01 G X 08. Øjenlægemidler, andre antihistaminer. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Ketotifen er en histamin H 1 -receptor antagonist. In vivo dyrestudier og In vitro studier har vist at ketotifen stabiliserer mastceller og hæmmer infiltrering, aktivering og degranulering af eosinofiler. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber I et farmakokinetisk studie udført med Zaditen øjendråber på 18 raske frivillige forsøgspersoner var plasmakoncentrationen efter gentagen okulær indgift i 14 dage i de fleste tilfælde under bestemmelsesgrænsen (20 pg/ml). Efter peroral administration elimineres ketotifen bifasisk med en initial halveringstid på 3-5 timer og en terminal halveringstid på 21 timer. Ca. 1 % af stoffet udskilles uomdannet i Zaditen,+øjendråber,+opløsning,+enkeltdosisbeholder+0,25+mg-ml DK.doc Side 3 af 5

4 urinen indenfor 48 timer og % som metabolitter. Hovedmetabolitten er en praktisk taget inaktiv ketotifen-n-glucuronid. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Konventionelle studier vedrørende almen toksicitet, reproduktionstoksicitet, genotoksicitet og karcinogenicitet har ikke vist speciel risiko for mennesker som skønnes relevante ved anvendelse af Zaditen øjendråber. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Glycerol (E422) Natriumhydroxid (E524) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid I uåbnet inderpakning: 2 år. Enkeltdosisbeholdere opbevaret i yderkartonen uden inderpakning: 3 måneder. Efter åbning af inderpakningen: 28 dage. Efter anbrud skal øjendråberne anvendes straks. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 25 C. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Beholderen er en gennemsigtig LDPE enkeldosisbeholder. Blokke af 5 enkeltdosisbeholdere er emballeret i en blister bestående af PVC, aluminium og polyamid, som er forseglet med et låg af aluminiumsfolie og et papirlag. Pakningsstørrelser: Karton med 5, 10, 20, 30, 50 og 60 enkeltdosisbeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Enkeltdosisbeholdere skal smides ud efter brug. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Laboratoires Thea 12, rue Louis Blériot Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrig 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 30. november 2000 Zaditen,+øjendråber,+opløsning,+enkeltdosisbeholder+0,25+mg-ml DK.doc Side 4 af 5

5 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 18. februar 2015 Zaditen,+øjendråber,+opløsning,+enkeltdosisbeholder+0,25+mg-ml DK.doc Side 5 af 5

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere