Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide"

Transkript

1 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, xx kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland Bilag 2: Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje vedr. Udmøntning af midler fra sundhedspolitisk udspil til sårbare gravide og sammenhængen til sundhedsaftale for sårbare gravide.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Tidlig opsporing og indsats for sårbare gravide TOPI til sårbare gravide 2. Ansøger: Viborg Kommune, Børn & Unge, Familie & Rådgivning (v/ Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen) Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Adresse: Navn på projektleder: Stillingsbetegnelse: Ledelsesmæssigt ansvarlige Karen Stenstrup Karen Marie Nielsen Ledende sundhedsplejeske Chefjordemoder Faglig koordination Jette Bering Lisbeth Madsen Jensen Vicechefjordemoder Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Karen Stenstrup Ledende sundhedsplejerske Projektleder er kontaktperson Ansøgers personlige underskrift: Sted: Viborg Underskrift: Dato: /

3 3. Samarbejdsprojekt/partnerskab: Ansvarlig kontaktperson: Projektet drives i partnerskab mellem Viborg Kommune, Børn & Unge, Familie & Rådgivning Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Jordemodercenter Viborg, Dumpen 5B, 2. sal Ansvarlig kontaktperson i Region Midtjylland Karen Marie Nielsen, Chefjordemoder, Hospitalsenhed Midt, tlf Ledelsesmæssigt ansvarlige Karen Stenstrup og Karen Marie Nielsen Faglig koordination Jette Bering og Lisbeth Madsen Jensen Øvrige samarbejdsparter Almen praksis De gravides egen læge har afgørende rolle for identifikation og viderehenvisning af sårbare gravide. Der eksisterer allerede nu et værdifuldt samarbejde mellem praktiserende læger og Jordemodercenter Viborg. Sundhedsaftalen for styrket indsats for sårbare gravide udgør den overordnede ramme herfor. Derudover har både Viborg Kommune og Region Midt samarbejde med praksislægerne i form af hhv. kommunens praksiskonsulent og regionens samarbejde med praksis på kvindeområdet. Via dette samarbejde inviteres repræsentant for de praktiserende læger til at deltage i projektet. Civilsamfundet Det civile samfund råder over mange ressourcer og potentialer, som med fordel kan aktiveres i indsatsen for sårbare gravide. Særligt Mødrehjælpen Viborg indtænkes, blandt andet med inspiration fra projekt i Esbjerg og Høje Taastrup kommuner. Også Bydelsmødre i Viborg indtænkes som samarbejdsparter i projektet. Endelig indtænkes den generelle boligsociale indsats. Hvordan civilsamfundet og frivillige konkret vil indgå i det pakkeforløb Viborg Kommune og Region Midt med dette projekt ønsker at tilbyde sårbare gravide, drøftes i projektudviklingsfasen november-december Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: Andre relevante afdelinger i Viborg Kommune Blandt andet Jobcentret kan indgå som samarbejdspart i opsporingen af sårbare gravide. Familieafdelingen udgør desuden væsentlig samarbejdspart i den generelle indsats for sårbare gravide. Familie & Rådgivning varetager flere opgaver i indsatsen for sårbare gravide og nyfødte. Centrale aktører heri er sundhedsplejen og familieafdelingen. I alle indsatser i Familie & Rådgivning fokuseres på sammenhængskraften. Dette søges blandt andet sikret ved, at medarbejderne fysisk er placeret samlet i tværfaglige distriktsgrupper. Et andet fokusområde for Familie & Rådgivning er tidlig indsats for 0-3 årige. I denne tidlige indsats spiller den forebyggende indsats en naturlig fremtrædende rolle. 3

4 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Ledelsesmæssigt ansvarlige Både Karen Stenstrup og Karen Marie Nielsen har en bred erfaring fra arbejdet med kommende og nybagte familier, herunder sårbare gravide. Desuden besidder hun solid erfaring med projektledelse og -gennemførelse. Faglig koordinering Jette Bering, faglig koordinator i Sundhedsplejen er uddannet sundhedsplejerske suppleret kompetencer som Marte Meo-terapeut, CARE-indeks infant coder, certificeret juli 2014, diplommodulerne kvalitet og innovation samt klinisk vejleder. Vicechefjordemoder Lisbeth Madsen Jensen er uddannet jordemoder suppleret med master i Etik og Værdier i Organisationer. 6. Der ansøges om i alt: _ kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat _1_/_11_ 2014 (dog senest d. 1. november 2014) og afsluttet 31. december Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: Ja Nej x Der ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra Indgår der egenfinansiering i projektet?: Viborg Kommune og Region Midt egenfinansierer aktiviteter, hvor der er direkte kontakt til borgerne, i dette tilfælde de gravide. Det gælder blandt andet: - møder i tværsektorielle og tværfaglige sårbarteam - forældreuddannelsesforløb Egenfinansieringen er ikke værdisat, ikke mindst da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at angive tidsforbruget i det tværsektorielle og tværfaglige sårbarteam. Puljeansøgningen vedrører udelukkende aktiviteter relateret til: - projektstyring og koordinering - fremskudt socialrådgiver i Jordemodercenter Viborg, Kvindeafdelingen, Regionshospital Midt - kompetenceudvikling - kvalitetssikring af projektet og indsatserne 4

5 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Viborg Kommunes og Region Midts egenfinansiering er ikke værdisat (jf. punkt 9), hvorfor der ikke angives samlet budget for projektet. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Far i fokus, satspuljemidler , bevilget den tidligere Viborg Kommune Osv. 5

6 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Tidlig opsporing og indsats for sårbare gravide TOPI for sårbare gravide - i samarbejde mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt - Regionshospital Viborg 6

7 2. Baggrund og vision for projektet: Baggrund for samarbejde mellem Region Midt og Viborg Kommune Region Midtjylland og kommuner i regionen samarbejder om udarbejdelse af en sundhedsaftale for sårbare gravide. I denne indgår pakkeforløb for gravide i svangreomsorgniveau 3 bestående af følgende: Kvalificering af optagelse af anamnese hos de praktiserende læger Kendt Jordemoderordning til alle niveau 3 gravide Fremskudt socialrådgiver funktion på alle fødesteder Tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam Opfølgende børneprogram Af disse indsatser er i dette projekt udvalgt to indsatser: - fremskudt socialrådgiverordning - tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam - Disse elementer indgår i det pakkeforløb Viborg Kommune i samarbejde med Region Midt ønsker at tilbyde sårbare gravide som del af dette projekt. En yderligere beskrivelse af indholdet i den kommende sundhedsaftale for sårbare gravide fremgår af bilaget til denne ansøgning. Baggrund for projektet Børn født i socialt udsatte familier får ofte en vanskeligere begyndelse på livet end børn født i ikke-udsatte familier. Erfaringer viser, at en tidlig forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel indsats kan være medvirkende til at sikre børnenes fremtidige positive udvikling og bidrage til forbedret forældreevne hos de kommende forældre. Dette er desuden en forudsætning for barnets videre trivsel. Vision Viborg Kommune og Region Midt ønsker med projektet at: - sikre børn af sårbare gravide den bedste begyndelse på livet ved at ruste sårbare gravide til at mestre forældreopgaven, blandt andet ved at o øge de gravides relation og tilknytning til det ventede barn o forberede sårbare gravide på forældreroller og forældreskab Dette mål forventes opnået via en styrket indsats i form af et pakkeforløb til sårbare gravide. Hovedelementerne heri er som beskrevet oven for og senere i denne ansøgning. Den mere konkrete beskrivelse af indsatserne og samarbejdet i den forbindelse udvikles i november og december Dermed forventes indsatserne parat til implementering fra 1. januar Nuværende indsatser i Viborg Kommune Viborg Kommunes nuværende indsats for børn og unge er baseret på vores deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekt under Socialstyrelsen rettet mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på kvalificeret tidlig indsats for socialt udsatte børn. Dette har resulteret i en systematisk model for Tidlig Opsporing og Indsats - TOPI. TOPI tager udgangspunkt i det grundprincip, at børns adfærd skal ses i den sociale kontekst de indgår i og indebærer blandt andet, at alle fagligheder omkring barnet involveres i udvikling og iværksættelse af indsatser, hvor et barn konstateres at være i en udsat position. For at sikre den tidlige opsporing og indsats på tværs af fagligheder indeholder TOPI en række redskaber som alle involverede anvender. Blandt andet trivselsskemaer, der anvendes til at kategorisere børn i hhv. grøn, gul eller rød position. Derudover overgangsskemaer, som anvendes ved børns overgang fra et tilbud til et andet. Et yderligere element i TOPI er en tovholderfunktion, som indebærer, at der udpeges en tovholder for hvert enkelt tværfagligt 7

8 forløb. Tovholderen skal sikre dels det tværfaglige samarbejde, dels forældrenes inddragelse. I projektet TOPI til sårbare gravide inddrages følgende elementer: - skemaer til kategorisering - tovholderfunktionen Viborg Kommunes overvejelser om forældreuddannelsesprogrammer I forhold til indsatsen for kommende og nybagte familier står Viborg Kommune over for at skulle fastlægge, hvilke tilbud denne skal bestå af. Følgende tiltag og indsatser indgår i overvejelserne og vil kunne udgøre elementer heri: 8

9 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelses- ogsundhedsfremmeperspektivet: - Klar til barn. Alle sundhedsplejersker gennemgår i efteråret 2014 klar til barn-uddannelse - De utrolige år. Viborg Kommune tilbyder De utrolige år til forældre til børn i alderen 3-12 år og implementerer De utrolige år, babyprogrammet primo Familieiværksætterne. Viborg Kommune pilotafprøver i øjeblikket konceptet, som strækker sig fra 26. graviditetsuge til barnet er ca. 15 måneder og består af undervisningstilbud for grupper af kommende familier. I efteråret 2014 evalueres pilotprojektet og erfaringerne herfra indgår i dette projekt - Flere besøg/konsultationer fra sundhedsplejen til børn i alderen 0-3 år Nuværende indsatser i Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg Regionshospital Viborg tilbyder kendt jordemoderordning i Bjerringbro og Møldrup. Overordnet formål med projektet Forebygge problemfyldte graviditets- og efterfølgende forældre- og familieforløb Ruste og forberede sårbare gravide til forældrerollen og forældreskabet Øge relationen og tilknytningen mellem kommende mor og det ventede barn 9

10 Elementer til at nå overordnede formål Opsporing Opsporing og identifikation af sårbare gravide tidligt i graviditeten Samarbejde Koordineret, tværfaglig indsats med udgangspunkt i den gravides situation Intervention Arbejde med den sårbare gravides engagement, lydhørhed, samhørighed, evne til at strukturere hverdagen og konkrete viden om spædbørn. Mentalisering vil indgå heri. Råd og vejledning til sårbare gravide fra en socialrådgiver med kendskab og kompetencer inden for området Delmål: Generel kvalitetsudvikling af projektet og indsatsen For at sikre projektets vedvarende fremdrift, innovative tilgang og kvalitet indtænkes sparring for projektledelsen og -koordineringen og den udgående socialrådgiver. Dette sker ved at tilknytte udenforstående konsulent med anden faglig baggrund. Konsulenten har til opgave at stille forstyrrende spørgsmål, gøre status undervejs og hjælpe med eventuel tilretning af projektet samt ikke mindst modvirke fælles forforståelse mellem projektdeltagerne. Indikatorer for at formålet er opfyldt Opsporing De sårbare gravide ændrer i forløbet kategorisering fra svangreomsorg 3 til 2 Samarbejde Sårbare gravide oplever at der udpeges tovholder vedrørende deres graviditet og at denne er deres primære kontaktperson Intervention Sårbare gravide tilbydes og deltager i forældreuddannelsesprogram (det konkrete indhold afklares i løbet af 2015 jf. punkt 2) Forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer hos sårbare gravide reduceres Antallet af genindlæggelser hos sårbare gravide reduceres 4. I projektet er fokus på sårbare gravide, der med en tidlig indsats kan flyttes fra svangreomsorgniveau 3 til 2. Projektets fokusområder: Indsatserne består af tre elementer Opsporing Fremskudt socialrådgiver Samarbejde Et tværsektorielt og tværfagligt team bestående af jordemødre, sundhedsplejersker, den gravide og netværket Intervention Tilbud i form af forældreuddannelse og evt. individuelle indsatser, der understøtter relationen til barnet og den kommende rolle som forældre Det konkrete indhold i indsatserne beskrives i november-december 2014 med implementeringsbegyndelse 1. januar

11 5. Målgruppe(r): Målgruppe Sårbare gravide der, som følge af deres sociale forhold, kan kategoriseres som svangreomsorgniveau 3. Kendetegn ved målgruppen for projektet: - ung - fravær af eller kun ringe netværk - baggrund og opvækst - løs tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked - på vej til at blive en sag i Familieafdelingen Redskaber til kategorisering Med TOPI har Viborg Kommune opnået erfaring med systematisk tilgang til tidlig opsporing af børn i udsatte positioner og på baggrund heraf opdeling i tre niveauer (grøn, gul og rød). Disse erfaringer med kategorisering vil blive inddraget i projekt TOPI til sårbare garvide og forventes at kunne bidrage til at gøre niveauinddelingen af gravide mere anvendelig på tværs af sektorer. 6. Involverede fagpersoner Relevante fagpersoner vurderer, om gravide kan karakteriseres som sårbare. Samarbejdet mellem praktiserende læger og jordemødre om tidlig opsporing er beskrevet i sundhedsaftale for sårbare gravide. En særlig indsats for at etablere yderligere samarbejde i en senere fase af projektet overvejes. Rekruttering: Udvælgelse af sårbare gravide Første kategorisering er alle gravide i svangreomsorgniveau 3. Blandt denne gruppe foretages udvælgelse af gravide, der udover udelukkende sundhedsmæssige udfordringer også har sociale udfordringer. På et senere tidspunkt kan det være relevant at udvide projektet til også at omfatte gravide fra svangreomsorgsniveau 3 med udelukkende sundhedsmæssige og medicinske udfordringer. Dermed omfatter projektets målgruppe ikke i udgangspunktet gravide med fx problemer med amning Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Aktiviteter og metoder: Indsatserne beskrevet i projektet tilbydes alle sårbare gravide. Som følge af målgruppeafgrænsningen vurderes ca. 40 gravide pr. år at være relevante for projektet. Aktiviteter for involverede fagpersoner I projektårene afholdes to årlige tema- og uddannelsesdage for involverede fagpersoner og i 2014 afholdes et Kick off-arrangementer. Derudover besidder de fagpersoner, der tilknyttes projektet kompetencer inden for arbejdet med sårbare gravide. Eksempelvis er der i Sundhedsplejen otte Marte Meo-terapeuter med særlige kompetencer inden for tilknytning og relation hos gravide. Jordemødrene, som arbejde med sårbare gravide har erfaring fra tæt samarbejde med Familieambulatoriet, Neonatalafdelingen, Subakutsvangreafdeling, Fødeafdelingen og Barselsgangen samt Viborg Kommunes Sundhedspleje og Familieafdeling. Endelig er gennemført efteruddannelse inden for psykiatriske lidelser og diagnoser og en jordemoder er desuden uddannet psykoterapeut. Opsporing Fremskudt socialrådgiver Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår En fremskudt kommunal socialrådgiver, med fast træffetid på Viborg Jordemodercenter, Hospitalsenhed Midt vil Kommunal socialrådgiverfunktion på fødestedet med følgende funktioner: - råd og vejledning til konkrete gravide og jorde- Viborg Kommune udpeger socialrådgiver i Familieafdelingen. 11

12 varetage følgende opgaver: tidlig afklaring af eventuelt behov for socialfaglig indsats - kvalificeret stillingtagen til eventuelt behov for underretning ved faglig sparring med personalet på jordemodercentret, herunder aktivering af sårbarteam via det tværfaglige udviklingsforum for projektet - kvalificering af underretninger til kommunen mødre - deltages i møder i de tværsektorielle og tværfaglige sårbarteams - socialfaglig vejledning til jordemødrene på jordemodercentret Myndighedsansvaret er fortsat hos Viborg Kommune. Dermed er ordningen medvirkende til en systematisk tidlig indsats for sårbare gravide. Samarbejde Tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår Sårbarteamet sikrer at indsatsen bliver: tværsektoriel og - faglig målrettet koordineret Omkring hver gravid i projektet nedsættes tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam bestående af: den gravide og evt. far sundhedsplejerske socialrådgiver jordemoder Med udgangspunkt i den gravides behov aftaler og koordiner teamet en samlet indsats, som beskrives i en fælles handleplan for den gravide og hendes familie. I november-december 2014 udvikles det konkrete indhold i tilbuddet. Herunder: rollefordeling blandt sårbarteamets medlemmer, blandt andet hvem, der tager initiativ til møderne og er tovholder for den gravide Intervention Forældreuddannelse Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår Forløbene bidrager med: konkret viden om forældreskabet netværksdannelse med familier i lignende situation Forløb, der strækker sig over såvel graviditet som efter fødslen og består af undervisningstilbud for grupper af kommende familier. Det konkrete indhold afklares efterfølgende jf. punkt 2. Tværfagligt udviklingsforum Der etableres et tværfagligt udviklingsforum består af repræsentanter fra Viborg Kommune og Region Midt. I projektudviklingsfasen (nov-dec 2014) drøfter og fastlægger udviklingsforummet det endelige og konkrete koncept for indsatserne, primært sårbarteamene. Udviklingsforummet kan desuden få en rolle med visitation af gravide til projektet. 12

13 9. Inddragelse af målgruppen: Et kernelement i indsatserne er, at der tages udgangspunkt i den gravides samlede situation, behov og ønsker. I projektudviklingsfasen overvejes desuden, hvordan de sårbare gravide kan inddrages i udviklingen af indsatserne. 10. Forventes indsatsen at styrke øvrige områder?: 11. Samarbejde med øvrige aktører: 12. Arenaer, risiko og sundhedsadfærd: De involverede fagpersoner får erfaringer med samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Disse erfaringer forventes at kunne benyttes i alle andre sammenhænge, hvor der samarbejdes på tværs. Region Midtjylland, Regionshospital Viborg Praktiserende læger, civilsamfundet og øvrige relevante afdelinger i Viborg Kommune. Allerede tilbage før strukturreformen i 2007 eksisterede et godt og ligeværdigt samarbejde mellem de daværende kommuner og Viborg Amt i forhold til gravide og nybagte familier. Dette kom blandt andet til udtryk i form af fælles indsatser og konsultationer. Dette samarbejde er videreført i den nuværende Viborg Kommune og Region Midt og udgør fundamentet for den videreudbygning, der beskrives i denne ansøgning. Dette gode samarbejde vurderes dermed at være medvirkende til projektets gennemførelse og i sidste ende en udbygget indsats for sårbare gravide. 13. Tilpasning til den eksisterende indsats: 14. Dokumentation og afrapportering: 15. Formidling og kommunikation: 16. Projektets forankring og evt. implementering: 17. Styregruppe: Erfaringer fra projektet vil indgå i Viborg Kommunes udvikling af samlet tilbud til kommende familier jf. punkt 2. Der udvikles redskaber til erfaringsopsamling dokumentation for de gravides udgangssituation og udvikling i projektperioden Projektudviklingsfasen vil indeholde drøftelse og stillingtagen til formidling og kommunikation om projektet til såvel gravide som samarbejdsparter. Det tværgående udviklingsforum for projektet er centrum for erfaringsudveksling og udvikling på tværs af projektets aktører. Udviklingsforummet bliver central dels i projektudviklingsfasen, dels i den efterfølgende implementeringsfase. Udviklingsforummet består af: projektkoordinatorer fra Viborg Kommune og Region Midt vicechefjordemoder jordemoder sundhedsplejerske fremskudt socialrådgiver administrativ bistand fra konsulent i sekretariatet Børn & Unge, Viborg Kommune Chefgruppen i Børn & Unge, Viborg Kommune suppleret med projektlederne. 13

14 18. Projektets organisering og bemanding: Ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune og chefjordemoder i Hospitalsenhed Midt er projektansvarlig. I samarbejde med faglig koordinator for Sundhedsplejen i Viborg Kommune og vicechefjordemoder fra Hospitalsenhed Midt varetages projektledelsen. 19. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: 1. november 2014 og afsluttet: _31. december 2017 Angiv en plan for hvert finansår: 2014: Projektudviklingsfase 2015: Etablering og implementering af pakkeforløb til sårbare gravide 2016: Justering af pakkeforløbet 2017: Fortsat implementering og afprøvning suppleret med afsluttende evaluering 14

15 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: TOPI for sårbare gravide Navn: Karen Stenstrup Tlf.nr.: Revisor: 4. Projektledelse/-deltagelse: 4.1 Projektledelse og - koordinering i Viborg Kommune og Region Midt 4.2 Fremskudt socialrådgiver Aktivitetsomfang (antal) 6 timer pr. uge i projektperioden (i alt 164 uger = 984 timer) 8 timer pr. uge i projektperioden (i alt 164 uger = 1312 timer) Timetal og sats 400 kr. pr. time 400 kr. pr. time Beløb i kr kr kr. Noter Møder i fælles udviklingsforum for projektet. Deltagelse i Kick offarranement og tema- og uddannelsesdage. 4.3 Møder i tværfagligt udviklingsteam 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. 10 møder af 3 timer for 6 personer (i alt 180 timer) 7 dage af 7 timer for 12 personer (i alt 49 timer pr. deltager = 588 timer) 400 kr. pr. time 400 kr. pr. time Medgået tid til kr. aktiviteter i direkte kontakt til den gravide, herunder møder i sårbarteamet finansieres af Viborg Kommune og Hospitalsenhed Viborg kr. Kick offarrangement og tema- og uddannelsesdage. 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: egenfinansiering 7. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: egenfinansiering 15

16 8. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: Oplægsholder/konsulent bistand kr. Kvalitetsudvikling og sparring til udviklingsforum (halvdelen af udviklingsforummøderne = 15 timer) kr kr. 9. Administration, revision: 2 timer pr. uge for en person (i alt 164 timer) 400 kr. pr. time kr. Suppleres med egenfinansiering i samme størrelse. 10. Andet: ANSØGT BELØB I ALT: kr. 16

17 13. oktober 2014 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

18 Projektets titel: Projektledelse Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering 1 Fra Sundhedsstyrelsen 2015 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen 2016 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen 2017 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Samlet beløb Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Oplægsholder Kvalitetsudvikling Andet (fremskudt socialrådgiver, udviklingsforummøder) Administration/koordinering I alt (afrundet) 1 Medgået tid til aktiviteter i direkte kontakt til den gravide, herunder møder i sårbarteamet finansieres af Viborg Kommune og Hospitalsenhed Viborg. 2

19 3

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Frist for indsendelse af ansøgning 10. december 2007 kl. 12:00 Skemaet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Projektbeskrivelse statisk del Dato 05.10.2012

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012 Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere