Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide"

Transkript

1 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, xx kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland Bilag 2: Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje vedr. Udmøntning af midler fra sundhedspolitisk udspil til sårbare gravide og sammenhængen til sundhedsaftale for sårbare gravide.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Tidlig opsporing og indsats for sårbare gravide TOPI til sårbare gravide 2. Ansøger: Viborg Kommune, Børn & Unge, Familie & Rådgivning (v/ Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen) Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Adresse: Navn på projektleder: Stillingsbetegnelse: Ledelsesmæssigt ansvarlige Karen Stenstrup Karen Marie Nielsen Ledende sundhedsplejeske Chefjordemoder Faglig koordination Jette Bering Lisbeth Madsen Jensen Vicechefjordemoder Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Karen Stenstrup Ledende sundhedsplejerske Projektleder er kontaktperson Ansøgers personlige underskrift: Sted: Viborg Underskrift: Dato: /

3 3. Samarbejdsprojekt/partnerskab: Ansvarlig kontaktperson: Projektet drives i partnerskab mellem Viborg Kommune, Børn & Unge, Familie & Rådgivning Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Jordemodercenter Viborg, Dumpen 5B, 2. sal Ansvarlig kontaktperson i Region Midtjylland Karen Marie Nielsen, Chefjordemoder, Hospitalsenhed Midt, tlf Ledelsesmæssigt ansvarlige Karen Stenstrup og Karen Marie Nielsen Faglig koordination Jette Bering og Lisbeth Madsen Jensen Øvrige samarbejdsparter Almen praksis De gravides egen læge har afgørende rolle for identifikation og viderehenvisning af sårbare gravide. Der eksisterer allerede nu et værdifuldt samarbejde mellem praktiserende læger og Jordemodercenter Viborg. Sundhedsaftalen for styrket indsats for sårbare gravide udgør den overordnede ramme herfor. Derudover har både Viborg Kommune og Region Midt samarbejde med praksislægerne i form af hhv. kommunens praksiskonsulent og regionens samarbejde med praksis på kvindeområdet. Via dette samarbejde inviteres repræsentant for de praktiserende læger til at deltage i projektet. Civilsamfundet Det civile samfund råder over mange ressourcer og potentialer, som med fordel kan aktiveres i indsatsen for sårbare gravide. Særligt Mødrehjælpen Viborg indtænkes, blandt andet med inspiration fra projekt i Esbjerg og Høje Taastrup kommuner. Også Bydelsmødre i Viborg indtænkes som samarbejdsparter i projektet. Endelig indtænkes den generelle boligsociale indsats. Hvordan civilsamfundet og frivillige konkret vil indgå i det pakkeforløb Viborg Kommune og Region Midt med dette projekt ønsker at tilbyde sårbare gravide, drøftes i projektudviklingsfasen november-december Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: Andre relevante afdelinger i Viborg Kommune Blandt andet Jobcentret kan indgå som samarbejdspart i opsporingen af sårbare gravide. Familieafdelingen udgør desuden væsentlig samarbejdspart i den generelle indsats for sårbare gravide. Familie & Rådgivning varetager flere opgaver i indsatsen for sårbare gravide og nyfødte. Centrale aktører heri er sundhedsplejen og familieafdelingen. I alle indsatser i Familie & Rådgivning fokuseres på sammenhængskraften. Dette søges blandt andet sikret ved, at medarbejderne fysisk er placeret samlet i tværfaglige distriktsgrupper. Et andet fokusområde for Familie & Rådgivning er tidlig indsats for 0-3 årige. I denne tidlige indsats spiller den forebyggende indsats en naturlig fremtrædende rolle. 3

4 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Ledelsesmæssigt ansvarlige Både Karen Stenstrup og Karen Marie Nielsen har en bred erfaring fra arbejdet med kommende og nybagte familier, herunder sårbare gravide. Desuden besidder hun solid erfaring med projektledelse og -gennemførelse. Faglig koordinering Jette Bering, faglig koordinator i Sundhedsplejen er uddannet sundhedsplejerske suppleret kompetencer som Marte Meo-terapeut, CARE-indeks infant coder, certificeret juli 2014, diplommodulerne kvalitet og innovation samt klinisk vejleder. Vicechefjordemoder Lisbeth Madsen Jensen er uddannet jordemoder suppleret med master i Etik og Værdier i Organisationer. 6. Der ansøges om i alt: _ kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat _1_/_11_ 2014 (dog senest d. 1. november 2014) og afsluttet 31. december Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: Ja Nej x Der ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra Indgår der egenfinansiering i projektet?: Viborg Kommune og Region Midt egenfinansierer aktiviteter, hvor der er direkte kontakt til borgerne, i dette tilfælde de gravide. Det gælder blandt andet: - møder i tværsektorielle og tværfaglige sårbarteam - forældreuddannelsesforløb Egenfinansieringen er ikke værdisat, ikke mindst da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at angive tidsforbruget i det tværsektorielle og tværfaglige sårbarteam. Puljeansøgningen vedrører udelukkende aktiviteter relateret til: - projektstyring og koordinering - fremskudt socialrådgiver i Jordemodercenter Viborg, Kvindeafdelingen, Regionshospital Midt - kompetenceudvikling - kvalitetssikring af projektet og indsatserne 4

5 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Viborg Kommunes og Region Midts egenfinansiering er ikke værdisat (jf. punkt 9), hvorfor der ikke angives samlet budget for projektet. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Far i fokus, satspuljemidler , bevilget den tidligere Viborg Kommune Osv. 5

6 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Tidlig opsporing og indsats for sårbare gravide TOPI for sårbare gravide - i samarbejde mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt - Regionshospital Viborg 6

7 2. Baggrund og vision for projektet: Baggrund for samarbejde mellem Region Midt og Viborg Kommune Region Midtjylland og kommuner i regionen samarbejder om udarbejdelse af en sundhedsaftale for sårbare gravide. I denne indgår pakkeforløb for gravide i svangreomsorgniveau 3 bestående af følgende: Kvalificering af optagelse af anamnese hos de praktiserende læger Kendt Jordemoderordning til alle niveau 3 gravide Fremskudt socialrådgiver funktion på alle fødesteder Tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam Opfølgende børneprogram Af disse indsatser er i dette projekt udvalgt to indsatser: - fremskudt socialrådgiverordning - tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam - Disse elementer indgår i det pakkeforløb Viborg Kommune i samarbejde med Region Midt ønsker at tilbyde sårbare gravide som del af dette projekt. En yderligere beskrivelse af indholdet i den kommende sundhedsaftale for sårbare gravide fremgår af bilaget til denne ansøgning. Baggrund for projektet Børn født i socialt udsatte familier får ofte en vanskeligere begyndelse på livet end børn født i ikke-udsatte familier. Erfaringer viser, at en tidlig forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel indsats kan være medvirkende til at sikre børnenes fremtidige positive udvikling og bidrage til forbedret forældreevne hos de kommende forældre. Dette er desuden en forudsætning for barnets videre trivsel. Vision Viborg Kommune og Region Midt ønsker med projektet at: - sikre børn af sårbare gravide den bedste begyndelse på livet ved at ruste sårbare gravide til at mestre forældreopgaven, blandt andet ved at o øge de gravides relation og tilknytning til det ventede barn o forberede sårbare gravide på forældreroller og forældreskab Dette mål forventes opnået via en styrket indsats i form af et pakkeforløb til sårbare gravide. Hovedelementerne heri er som beskrevet oven for og senere i denne ansøgning. Den mere konkrete beskrivelse af indsatserne og samarbejdet i den forbindelse udvikles i november og december Dermed forventes indsatserne parat til implementering fra 1. januar Nuværende indsatser i Viborg Kommune Viborg Kommunes nuværende indsats for børn og unge er baseret på vores deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekt under Socialstyrelsen rettet mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på kvalificeret tidlig indsats for socialt udsatte børn. Dette har resulteret i en systematisk model for Tidlig Opsporing og Indsats - TOPI. TOPI tager udgangspunkt i det grundprincip, at børns adfærd skal ses i den sociale kontekst de indgår i og indebærer blandt andet, at alle fagligheder omkring barnet involveres i udvikling og iværksættelse af indsatser, hvor et barn konstateres at være i en udsat position. For at sikre den tidlige opsporing og indsats på tværs af fagligheder indeholder TOPI en række redskaber som alle involverede anvender. Blandt andet trivselsskemaer, der anvendes til at kategorisere børn i hhv. grøn, gul eller rød position. Derudover overgangsskemaer, som anvendes ved børns overgang fra et tilbud til et andet. Et yderligere element i TOPI er en tovholderfunktion, som indebærer, at der udpeges en tovholder for hvert enkelt tværfagligt 7

8 forløb. Tovholderen skal sikre dels det tværfaglige samarbejde, dels forældrenes inddragelse. I projektet TOPI til sårbare gravide inddrages følgende elementer: - skemaer til kategorisering - tovholderfunktionen Viborg Kommunes overvejelser om forældreuddannelsesprogrammer I forhold til indsatsen for kommende og nybagte familier står Viborg Kommune over for at skulle fastlægge, hvilke tilbud denne skal bestå af. Følgende tiltag og indsatser indgår i overvejelserne og vil kunne udgøre elementer heri: 8

9 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelses- ogsundhedsfremmeperspektivet: - Klar til barn. Alle sundhedsplejersker gennemgår i efteråret 2014 klar til barn-uddannelse - De utrolige år. Viborg Kommune tilbyder De utrolige år til forældre til børn i alderen 3-12 år og implementerer De utrolige år, babyprogrammet primo Familieiværksætterne. Viborg Kommune pilotafprøver i øjeblikket konceptet, som strækker sig fra 26. graviditetsuge til barnet er ca. 15 måneder og består af undervisningstilbud for grupper af kommende familier. I efteråret 2014 evalueres pilotprojektet og erfaringerne herfra indgår i dette projekt - Flere besøg/konsultationer fra sundhedsplejen til børn i alderen 0-3 år Nuværende indsatser i Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg Regionshospital Viborg tilbyder kendt jordemoderordning i Bjerringbro og Møldrup. Overordnet formål med projektet Forebygge problemfyldte graviditets- og efterfølgende forældre- og familieforløb Ruste og forberede sårbare gravide til forældrerollen og forældreskabet Øge relationen og tilknytningen mellem kommende mor og det ventede barn 9

10 Elementer til at nå overordnede formål Opsporing Opsporing og identifikation af sårbare gravide tidligt i graviditeten Samarbejde Koordineret, tværfaglig indsats med udgangspunkt i den gravides situation Intervention Arbejde med den sårbare gravides engagement, lydhørhed, samhørighed, evne til at strukturere hverdagen og konkrete viden om spædbørn. Mentalisering vil indgå heri. Råd og vejledning til sårbare gravide fra en socialrådgiver med kendskab og kompetencer inden for området Delmål: Generel kvalitetsudvikling af projektet og indsatsen For at sikre projektets vedvarende fremdrift, innovative tilgang og kvalitet indtænkes sparring for projektledelsen og -koordineringen og den udgående socialrådgiver. Dette sker ved at tilknytte udenforstående konsulent med anden faglig baggrund. Konsulenten har til opgave at stille forstyrrende spørgsmål, gøre status undervejs og hjælpe med eventuel tilretning af projektet samt ikke mindst modvirke fælles forforståelse mellem projektdeltagerne. Indikatorer for at formålet er opfyldt Opsporing De sårbare gravide ændrer i forløbet kategorisering fra svangreomsorg 3 til 2 Samarbejde Sårbare gravide oplever at der udpeges tovholder vedrørende deres graviditet og at denne er deres primære kontaktperson Intervention Sårbare gravide tilbydes og deltager i forældreuddannelsesprogram (det konkrete indhold afklares i løbet af 2015 jf. punkt 2) Forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer hos sårbare gravide reduceres Antallet af genindlæggelser hos sårbare gravide reduceres 4. I projektet er fokus på sårbare gravide, der med en tidlig indsats kan flyttes fra svangreomsorgniveau 3 til 2. Projektets fokusområder: Indsatserne består af tre elementer Opsporing Fremskudt socialrådgiver Samarbejde Et tværsektorielt og tværfagligt team bestående af jordemødre, sundhedsplejersker, den gravide og netværket Intervention Tilbud i form af forældreuddannelse og evt. individuelle indsatser, der understøtter relationen til barnet og den kommende rolle som forældre Det konkrete indhold i indsatserne beskrives i november-december 2014 med implementeringsbegyndelse 1. januar

11 5. Målgruppe(r): Målgruppe Sårbare gravide der, som følge af deres sociale forhold, kan kategoriseres som svangreomsorgniveau 3. Kendetegn ved målgruppen for projektet: - ung - fravær af eller kun ringe netværk - baggrund og opvækst - løs tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked - på vej til at blive en sag i Familieafdelingen Redskaber til kategorisering Med TOPI har Viborg Kommune opnået erfaring med systematisk tilgang til tidlig opsporing af børn i udsatte positioner og på baggrund heraf opdeling i tre niveauer (grøn, gul og rød). Disse erfaringer med kategorisering vil blive inddraget i projekt TOPI til sårbare garvide og forventes at kunne bidrage til at gøre niveauinddelingen af gravide mere anvendelig på tværs af sektorer. 6. Involverede fagpersoner Relevante fagpersoner vurderer, om gravide kan karakteriseres som sårbare. Samarbejdet mellem praktiserende læger og jordemødre om tidlig opsporing er beskrevet i sundhedsaftale for sårbare gravide. En særlig indsats for at etablere yderligere samarbejde i en senere fase af projektet overvejes. Rekruttering: Udvælgelse af sårbare gravide Første kategorisering er alle gravide i svangreomsorgniveau 3. Blandt denne gruppe foretages udvælgelse af gravide, der udover udelukkende sundhedsmæssige udfordringer også har sociale udfordringer. På et senere tidspunkt kan det være relevant at udvide projektet til også at omfatte gravide fra svangreomsorgsniveau 3 med udelukkende sundhedsmæssige og medicinske udfordringer. Dermed omfatter projektets målgruppe ikke i udgangspunktet gravide med fx problemer med amning Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Aktiviteter og metoder: Indsatserne beskrevet i projektet tilbydes alle sårbare gravide. Som følge af målgruppeafgrænsningen vurderes ca. 40 gravide pr. år at være relevante for projektet. Aktiviteter for involverede fagpersoner I projektårene afholdes to årlige tema- og uddannelsesdage for involverede fagpersoner og i 2014 afholdes et Kick off-arrangementer. Derudover besidder de fagpersoner, der tilknyttes projektet kompetencer inden for arbejdet med sårbare gravide. Eksempelvis er der i Sundhedsplejen otte Marte Meo-terapeuter med særlige kompetencer inden for tilknytning og relation hos gravide. Jordemødrene, som arbejde med sårbare gravide har erfaring fra tæt samarbejde med Familieambulatoriet, Neonatalafdelingen, Subakutsvangreafdeling, Fødeafdelingen og Barselsgangen samt Viborg Kommunes Sundhedspleje og Familieafdeling. Endelig er gennemført efteruddannelse inden for psykiatriske lidelser og diagnoser og en jordemoder er desuden uddannet psykoterapeut. Opsporing Fremskudt socialrådgiver Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår En fremskudt kommunal socialrådgiver, med fast træffetid på Viborg Jordemodercenter, Hospitalsenhed Midt vil Kommunal socialrådgiverfunktion på fødestedet med følgende funktioner: - råd og vejledning til konkrete gravide og jorde- Viborg Kommune udpeger socialrådgiver i Familieafdelingen. 11

12 varetage følgende opgaver: tidlig afklaring af eventuelt behov for socialfaglig indsats - kvalificeret stillingtagen til eventuelt behov for underretning ved faglig sparring med personalet på jordemodercentret, herunder aktivering af sårbarteam via det tværfaglige udviklingsforum for projektet - kvalificering af underretninger til kommunen mødre - deltages i møder i de tværsektorielle og tværfaglige sårbarteams - socialfaglig vejledning til jordemødrene på jordemodercentret Myndighedsansvaret er fortsat hos Viborg Kommune. Dermed er ordningen medvirkende til en systematisk tidlig indsats for sårbare gravide. Samarbejde Tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår Sårbarteamet sikrer at indsatsen bliver: tværsektoriel og - faglig målrettet koordineret Omkring hver gravid i projektet nedsættes tværsektorielt og tværfagligt sårbarteam bestående af: den gravide og evt. far sundhedsplejerske socialrådgiver jordemoder Med udgangspunkt i den gravides behov aftaler og koordiner teamet en samlet indsats, som beskrives i en fælles handleplan for den gravide og hendes familie. I november-december 2014 udvikles det konkrete indhold i tilbuddet. Herunder: rollefordeling blandt sårbarteamets medlemmer, blandt andet hvem, der tager initiativ til møderne og er tovholder for den gravide Intervention Forældreuddannelse Hvorfor Hvordan Hvem, hvad og hvornår Forløbene bidrager med: konkret viden om forældreskabet netværksdannelse med familier i lignende situation Forløb, der strækker sig over såvel graviditet som efter fødslen og består af undervisningstilbud for grupper af kommende familier. Det konkrete indhold afklares efterfølgende jf. punkt 2. Tværfagligt udviklingsforum Der etableres et tværfagligt udviklingsforum består af repræsentanter fra Viborg Kommune og Region Midt. I projektudviklingsfasen (nov-dec 2014) drøfter og fastlægger udviklingsforummet det endelige og konkrete koncept for indsatserne, primært sårbarteamene. Udviklingsforummet kan desuden få en rolle med visitation af gravide til projektet. 12

13 9. Inddragelse af målgruppen: Et kernelement i indsatserne er, at der tages udgangspunkt i den gravides samlede situation, behov og ønsker. I projektudviklingsfasen overvejes desuden, hvordan de sårbare gravide kan inddrages i udviklingen af indsatserne. 10. Forventes indsatsen at styrke øvrige områder?: 11. Samarbejde med øvrige aktører: 12. Arenaer, risiko og sundhedsadfærd: De involverede fagpersoner får erfaringer med samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Disse erfaringer forventes at kunne benyttes i alle andre sammenhænge, hvor der samarbejdes på tværs. Region Midtjylland, Regionshospital Viborg Praktiserende læger, civilsamfundet og øvrige relevante afdelinger i Viborg Kommune. Allerede tilbage før strukturreformen i 2007 eksisterede et godt og ligeværdigt samarbejde mellem de daværende kommuner og Viborg Amt i forhold til gravide og nybagte familier. Dette kom blandt andet til udtryk i form af fælles indsatser og konsultationer. Dette samarbejde er videreført i den nuværende Viborg Kommune og Region Midt og udgør fundamentet for den videreudbygning, der beskrives i denne ansøgning. Dette gode samarbejde vurderes dermed at være medvirkende til projektets gennemførelse og i sidste ende en udbygget indsats for sårbare gravide. 13. Tilpasning til den eksisterende indsats: 14. Dokumentation og afrapportering: 15. Formidling og kommunikation: 16. Projektets forankring og evt. implementering: 17. Styregruppe: Erfaringer fra projektet vil indgå i Viborg Kommunes udvikling af samlet tilbud til kommende familier jf. punkt 2. Der udvikles redskaber til erfaringsopsamling dokumentation for de gravides udgangssituation og udvikling i projektperioden Projektudviklingsfasen vil indeholde drøftelse og stillingtagen til formidling og kommunikation om projektet til såvel gravide som samarbejdsparter. Det tværgående udviklingsforum for projektet er centrum for erfaringsudveksling og udvikling på tværs af projektets aktører. Udviklingsforummet bliver central dels i projektudviklingsfasen, dels i den efterfølgende implementeringsfase. Udviklingsforummet består af: projektkoordinatorer fra Viborg Kommune og Region Midt vicechefjordemoder jordemoder sundhedsplejerske fremskudt socialrådgiver administrativ bistand fra konsulent i sekretariatet Børn & Unge, Viborg Kommune Chefgruppen i Børn & Unge, Viborg Kommune suppleret med projektlederne. 13

14 18. Projektets organisering og bemanding: Ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune og chefjordemoder i Hospitalsenhed Midt er projektansvarlig. I samarbejde med faglig koordinator for Sundhedsplejen i Viborg Kommune og vicechefjordemoder fra Hospitalsenhed Midt varetages projektledelsen. 19. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: 1. november 2014 og afsluttet: _31. december 2017 Angiv en plan for hvert finansår: 2014: Projektudviklingsfase 2015: Etablering og implementering af pakkeforløb til sårbare gravide 2016: Justering af pakkeforløbet 2017: Fortsat implementering og afprøvning suppleret med afsluttende evaluering 14

15 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: TOPI for sårbare gravide Navn: Karen Stenstrup Tlf.nr.: Revisor: 4. Projektledelse/-deltagelse: 4.1 Projektledelse og - koordinering i Viborg Kommune og Region Midt 4.2 Fremskudt socialrådgiver Aktivitetsomfang (antal) 6 timer pr. uge i projektperioden (i alt 164 uger = 984 timer) 8 timer pr. uge i projektperioden (i alt 164 uger = 1312 timer) Timetal og sats 400 kr. pr. time 400 kr. pr. time Beløb i kr kr kr. Noter Møder i fælles udviklingsforum for projektet. Deltagelse i Kick offarranement og tema- og uddannelsesdage. 4.3 Møder i tværfagligt udviklingsteam 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. 10 møder af 3 timer for 6 personer (i alt 180 timer) 7 dage af 7 timer for 12 personer (i alt 49 timer pr. deltager = 588 timer) 400 kr. pr. time 400 kr. pr. time Medgået tid til kr. aktiviteter i direkte kontakt til den gravide, herunder møder i sårbarteamet finansieres af Viborg Kommune og Hospitalsenhed Viborg kr. Kick offarrangement og tema- og uddannelsesdage. 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: egenfinansiering 7. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: egenfinansiering 15

16 8. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: Oplægsholder/konsulent bistand kr. Kvalitetsudvikling og sparring til udviklingsforum (halvdelen af udviklingsforummøderne = 15 timer) kr kr. 9. Administration, revision: 2 timer pr. uge for en person (i alt 164 timer) 400 kr. pr. time kr. Suppleres med egenfinansiering i samme størrelse. 10. Andet: ANSØGT BELØB I ALT: kr. 16

17 13. oktober 2014 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

18 Projektets titel: Projektledelse Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering 1 Fra Sundhedsstyrelsen 2015 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen 2016 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen 2017 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Samlet beløb Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Oplægsholder Kvalitetsudvikling Andet (fremskudt socialrådgiver, udviklingsforummøder) Administration/koordinering I alt (afrundet) 1 Medgået tid til aktiviteter i direkte kontakt til den gravide, herunder møder i sårbarteamet finansieres af Viborg Kommune og Hospitalsenhed Viborg. 2

19 3

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 19. juni 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 8. juli 2014 kl. 12.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk Mrk:

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøger: Projekttitel: Indsatsområde: Vælg et element. Dato: Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2017 Bemærk at ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Ansøgningsskema for puljeprojekt:

Ansøgningsskema for puljeprojekt: Ansøgningsskema for puljeprojekt: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 29. november 2016 Skemaet sendes

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Skema 1 Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Sundhedstilbud for alle 2. Ansøger afdeling Center for Psykosocialt Handicap, Ishøj Kommune

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom ERFARINGER FRA TRE SATSPULJEPROJEKTER INDHOLD INDLEDNING FAMILIERNE OG DERES BEHOV OPSPORING OG REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN INDSATSENS

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere