Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År"

Transkript

1 Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej København K Telefon: Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer Adresse Telefonnummer Postnr. By Konto nr. Stillingsbetegnelse Farmakonomelev Tiltrædelsesdato Elevforholdet påbegyndes den september Dato Måned År Ansættelsen består indtil udgangen af den måned, hvor resultatet af den sidste eksamen foreligger. Ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel, jf dog 10. Bemærkninger eller supplerende oplysninger Sæt kryds Arbejdsgiver: Kombinationselever

2 Vilkår 1 Gældende bestemmelser: Uddannelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning m.v. om uddannelse af farmakonomer, for tiden Lov om apoteksvirksomhed 34 stk. 2 og 4, Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 769 af 27/06/2007 om farmakonomuddannelsen, og den gældende uddannelsesordning. Bestået adgangsgivende eksamen er en grundlæggende forudsætning for uddannelsesaftalens indgåelse. Den adgangsgivende eksamen er: Studentereksamen Højere forberedelseseksamen Højere handelseksamen Højere teknisk eksamen Social- og sundhedsuddannelse - trin 2 (dansk, kemi, biologi og matematik på niveau C samt engelsk på niveau D), år: Anden adgangsgivende eksamen Som dokumentation herfor vedlægges eksamensbevis, år: Ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Overenskomsten kan ses på 2 Prøvetid De første 6 måneder af elevtiden er gensidig prøvetid. Parterne kan kun opsige elevkontrakten i prøvetiden. De første 3 måneder af prøvetiden er arbejdsgivernes opsigelsesvarsel 14 dage, og eleven kan opsige elevkontrakten med dags varsel. Efter 3 måneders ansættelse kan parterne opsige elevkontrakten i prøvetiden med de varsler, som er fastsat i funktionærloven, også selvom fratræden sker efter prøvetidens udløb. Opsigelsen skal dog senest ske på prøvetidens sidste dag. Efter prøvetidens udløb er elevforholdet uopsigeligt for parterne. Uopsigeligheden kan i særlige tilfælde fraviges jf. elevkontrakten 7 om alvorlig sygdom, samt 11 om muligheden for at hæve kontrakten ved en parts misligholdelse af aftalen. 3 Uddannelsesudgifter Apoteket afholder de med undervisningen, udstationering og eksamen forbundne nødvendige udgifter, herunder undervisningsmateriale, rejseomkostninger, afgift i forbindelse med kursusophold og eksamen. Nødvendigt undervisningsmateriale skal stilles til rådighed på apoteket. Der indgås tillægsaftale om materiale til brug for uddannelsen. Tillægsaftalen er en del af ansættelseskontrakten. 4 Arbejdstid Ansættelsen sker på fuld tid, hvilket vil sige gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Fordeling af praktisk oplæring og uddannelsestid sker i henhold til uddannelsesordningen. 5 Ferie Eleven har ret til ferie i 6 uger (svarende til 222 timer) i elevtidens første og andet hele ferieår. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler apoteket løn i de resterende dage. Hvis eleven har optjent ferie i optjeningsåret for elevaftalens begyndelse, skal eleven aflevere dokumentation for brutto ferieoptjeningen. Placering af elevens læseferie skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. 2

3 6 Løn Elevlønnen udgør pr. 1. april 201 pr. måned kroner. Aflønningen og reguleringen heraf i elevtiden sker herefter i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Lønnen udbetales den sidste bankdag i måneden. 7 Sygdom og Graviditet Under sygdom har eleven ret til sædvanlig løn. Eleven har dog ikke ret til løn, hvis sygdommen er pådraget med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Retten til løn under sygdom er betinget af, at der snarest efter sygdommens opståen sendes en sygemeldingsblanket til apoteket. Sygdommen kan kræves yderligere dokumenteret ved lægeattest, der betales af apoteket. Sygdom under kursusophold meddeles apoteket og Farmakonomskolen så hurtigt som muligt. Får eleven en så alvorlig sygdom, eller får eleven en så betydelig vedvarende skade, at det ikke vil være rimeligt at fortsætte elevforholdet, kan apotekeren opsige eleven med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Sagen forelægges forinden Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. For gravide elever gælder den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. 8 Forlængelse af elevtiden Hvis en elev i løbet af elevtiden på grund af sygdom, graviditet eller af anden årsag har forsømt i alt mere end 6 måneder, men mindre end 12 måneder, forlænges elevtiden med 1 år. Udgør forsømmelsen mindre end 6 måneder, kan Farmakonomskolen høres omkring den faktiske mulighed for forlængelse, inden apoteker og elev eventuelt træffer aftale om forlængelse af elevtiden. Ved fravær i mere end 12 måneder skal spørgsmålet om elevtidens samlede længde forelægges Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Farmakonomskolen. 9 Sygeeksamen og Reeksamination Indstilles eleven til sygeeksamen eller til reeksamination, forlænges elevtiden indtil udgangen af den måned, hvori resultatet af sygeeksamen/reeksaminationen foreligger, jf. dog 10. Eleven kan efter aftale med apotekeren vælge ikke at indstille sig til en eksamensprøve eller farmakonomeksamen. Farmakonomskolen skal underrettes herom. 3

4 10 Ikke bestået eksamen A. Eksamensprøve efter 1. År Består eleven ikke eksamensprøven og heller ikke en eventuel omprøve, fortsætter den pågældende på 2. år og indstilles til førstkommende ordinære eksamensprøve. Består eleven heller ikke eksamensprøven denne gang, ophører elevforholdet ved udgangen af den måned, hvor eksamensresultatet foreligger, medmindre eleven får dispensation, og parterne ved deres fornyede underskrift på nærværende aftale bliver enige om at fortsætte elevforholdet på de hidtidige vilkår, indtil næste eksamen afholdes B. Eksamensprøve efter 2. år Består eleven ikke eksamensprøven og heller ikke en eventuel omprøve, fortsætter den pågældende på 3. år og indstilles til førstkommende ordinære eksamensprøve. Består eleven heller ikke eksamensprøven denne gang, ophører elevforholdet ved udgangen af den måned, hvor eksamensresultatet foreligger, medmindre eleven får dispensation, og parterne ved deres fornyede underskrift på nærværende aftale bliver enige om at fortsætte elevforholdet på de hidtidige vilkår, indtil næste eksamen afholdes. C. Eksamensprøve i løbet af og efter 3. år Såfremt eleven ikke består en eller flere af eksamensprøverne første gang den pågældende har indstillet sig til denne, fortsættes elevforholdet indtil udgangen af den måned, hvori næste ordinære eksamen afholdes, medmindre eksamen i mellemtiden er bestået ved reeksamination. Består eleven heller ikke eksamensprøven denne gang, ophører elevforholdet ved udgangen af den måned, hvor eksamensresultatet foreligger, medmindre eleven får dispensation, og parterne ved deres fornyede underskrift på nærværende aftale bliver enige om at fortsætte elevforholdet på de hidtidige vilkår, indtil næste eksamen afholdes. Farmakonomskolen skal orienteres om en aftalt fortsættelse af elevforholdet. En elev, der ikke har bestået farmakonomeksamen, og som ønsker at indstille sig til en senere eksamen, skal være ansat som farmakonomelev på apotek eller sygehusapotek i mindst 9 måneder umiddelbart før eksamen. 11 Kontraktens ophævelse Hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller hvis en væsentlig forudsætning for kontraktens indgåelse brister, kan kontrakten hæves. Sagen forelægges forinden Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Ophævelsen skal ske senest én måned efter, at den part, der ønsker at ophæve kontrakten, har fået kendskab til, eller ved almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, som skal begrunde ophævelsen. Apoteket skal senest 14 dage efter ophævelsen underrette Farmakonomskolen herom. Eventuelle mangler i denne uddannelsesaftale behandles efter: Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, indgået mellem Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Dansk Farmaceutforening med ikrafttrædelses dato den 1. juli Underskrift Dato: Dato: Apotekers underskrift Elevens underskrift *) 4

5 *) Såfremt eleven ved kontraktens indgåelse er under 18 år, skal kontrakten tillige underskrives af forældremyndigheds indehaver. Forældremyndigheds indehaver I forbindelse med uddannelsesaftalens indgåelse udleveres overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen, samt uddannelsesordningen til eleven. Danmarks Apotekerforening skal have kopi af uddannelsesaftalen i 2 eksemplarer. Kopi af uddannelsesaftalen samt kopi som dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen fremsendes uden særlig følgeskrivelse til: Pharmakon Milnersvej Hillerød 5

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst.

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst. 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, 1.

Læs mere

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Landsoverenskomst 2013 2015 mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Indholdsfortegnelse 1 Oprettelse af overenskomst... 3 2 Område... 3 3 Organisationsforhold... 3 4 - Ansættelseskontrakt...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere