1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver"

Transkript

1 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse)

2 1. Indledning Lærereksamen afholdes i overensstemmelse med beskrivelsen i kapitel 5 i Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen af 19. juni 1998 ( uddannelsesbekendtgørelsen ) med ændring af 13. juli 2001 og ændring af 29. april Læreruddannelsen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 766 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser ( eksamensbekendtgørelsen). Læreruddannelsen er også omfattet af bekendtgørelse nr. 262 af om karakterkskala og anden bedømmelse ( om 7-trins-skalaen) Endvidere gælder Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse af 22. juni 1995 ( karakterbekendtgørelsen ) ved syge- og omprøve, der aflægges i stedet for prøve, der skulle have været aflagt før 1. August Eksamensterminer. De centralt stillede skriftlige prøver afholdes i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Tidspunkterne fastsættes af Undervisningsministeriet. De mundtlige prøver afholdes i perioden 15. maj til 30. juni. Der kan tilrettelægges mundtlige prøver i december/januar. Omprøver i særlige tilfælde kan afholdes i august måned, jf. punkt Indstilling, genindstilling og framelding til prøver Den studerende indstiller/genindstiller sig til prøver senest 13. januar/1. oktober i eksamenssemestret ved sommereksamen/vintereksamen. Indstillingen/genindstillingen foretages på semestertilmeldingsblanketten. Indstilling til omprøve i august skal dog foretages på særlig blanket senest den 30. juni og senest 1. august skal den studerende aflevere eventuelle skriftlige opgaver eller skriftlige oplæg til den mundtlige prøve i august. Semestertilmeldingen er samtidig sidste frameldingsfrist og tæller som ét ud af de tre mulige eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage p.g.a. sygdom (Eks.bek. 5, stk 2) og seminariet kan dispensere herfra, når der foreligger usædvanlige forhold (Eks.bek. 5, stk. 3). Studerende på 1. årgang skal for at kunne fortsætte uddannelsen senest 13. januar indstille sig til prøve i de fag, hvori undervisningen afsluttes inden udgangen af 2. semester. (Eks.bek. 9). Se også pkt. 4.

3 4. Genindstilling til prøver Hvis en studerende efter indstilling ikke har gennemført prøven i et fag, skal den studerende genindstille sig til prøve i faget. Hvis en studerende ved en prøve i et fag ikke har opnået mindst karakteren 6, skal den studerende genindstille sig til prøve i faget. Den studerende kan højst indstille sig tre gange til en prøve. Dispensation til en 4. indstilling kan kun gives, hvis rektor finder det begrundet i særlige eller usædvanlige forhold, jvf Eks.bek. 6, stk 4. Genindstilling skal normalt ske i den næste eksamenstermin. Den studerende kan dog genindstille sig til en omprøve i august måned i følgende tilfælde: 1) hvis den studerende efter 1. studieår ikke har opnået mindst karakteren 6 i ét eller flere af de fag, hvori undervisningen afsluttes inden udgangen af 2. semester 2) hvis den studerende derved kan afslutte uddannelsen Prøverne i henhold til sidste afsnit i punkt 3 skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 5. Sygeeksamen For en studerende, der ikke har været i stand til at deltage i en planlagt prøve på grund af sygdom eller graviditet, afholdes der sygeeksamen. Sygdom/graviditet skal dokumenteres ved lægeattest, som skal være afleveret på studiekontoret inden prøvens påbegyndelse eller umiddelbart derefter. I så fald annulleres den pågældende eksamensindstilling. Udgifterne til lægeattest afholdes af den studerende. 6. Afløsning Sygeeksamen afholdes normalt i august/september umiddelbart efter den eksamenstermin, hvor den studerende var sygemeldt, jvf. Eks.bek 7, stk 1. Afløsning af stof kan finde sted i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens 15, stk. 5. Bestemmelser herom fastsættes i den lokale studieordning. 7. Deltagelse i eksamen I fag, hvor det af studieordningen fremgår, at den mundtlige prøve eller dele deraf tager udgangspunkt i skriftlige opgaver, skriftlige oplæg eller lignende, er deltagelse i prøven betinget af, at den studerende har afleveret sådanne inden en bestemt frist, som fastsættes i seminariets studieordning. I fag, hvor det af studieordningen fremgår, at dele af stoffet er afløst af pligtige skriftlige/praktiske opgaver eller undervisningsforløb, er deltagelse i prøven betinget af, at læreren har afleveret bekræftelse på den studerendes

4 gennemførelse af sådanne opgaver/forløb inden en bestemt frist, som fastsættes i seminariets studieordning. 8. Eksamensgrundlaget Læreren orienterer de studerende om eksamensgrundlaget, evt i form af en oversigt over det stof og/eller de emneområder, som undervisningen har omfattet. Læreren underretter desuden de studerende om de særlige eksamensregler i de enkelte fag, herunder bestemmelser vedr. hjælpemidler, og lærere underretter censor og de studerende om særlige forhold vedrørende eksamen, f.eks. rapporter, afløsningsopgaver eller gruppeeksamen. Eksaminator og censor kan inddrage alle fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder ved prøven (Udd.bek. 15, stk. 3). 9. Gruppeeksamen er afskaffet. Dog kan den praktiske del af den mundtlige prøve i fagene idræt og musik afvikles som gruppeprøve med individuel bedømmelse. 10. Sameksamen er afskaffet i Læreruddannelsen i Jelling 11. Prøver, hvori der indgår et arbejdsresultat Skriftlige arbejdsresultater, der indgår i den mundtlige eksamination, benævnes i fagbeskrivelserne som enten et kort skriftligt oplæg eller en skriftlig opgave.. Et kort skriftligt oplæg er en udvidet disposition, som er udgangspunkt for eksaminationen uden at indgå i bedømmelsen. Den studerende bearbejder et emne af en sådan bredde, at det kan sættes i forhold til fagets indhold i øvrigt. Emnet vælges af den studerende og forelægges til lærerens godkendelse inden en bestemt frist, som fastsættes i seminariets studieordning. En skriftlig opgave er et samlebegreb for skriftlige produkter med forskellig karakter fra fag til fag, som inddrages i eksaminationen og indgår i den samlede bedømmelse i faget. Opgaven indgår dog ikke i bedømmelsen i fag, hvor der er en central stillet skriftlig prøve. Emnet vælges af den studerende og forelægges til lærerens godkendelse inden en bestemt frist, som fastsættes i seminariets studieordning. Den faglig-pædagogiske opgave - bacheloropgaven (Udd.bek. 7) bedømmes ved en individuel mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven. Emnet vælges af den

5 studerende og forelægges til rektors godkendelse senest ved tilmeldingen til det semester, hvori prøven bedømmes (Udd.bek. 7, stk. 3). Et kort skriftligt oplæg med et omfang på 2-5 sider eller maks typeenheder. Antal typeenheder skal angives hvis det skriftlige oplæg omfatter mere end 5 sider. En skriftlig opgave med et omfang på sider. Den faglig-pædagogiske opgave kan have et omfang på 25 sider. En side defineres som en normalside á 2600 typeenheder, dvs. bogstaver, tegn og mellemrum. De angivne sidetal omfatter også billeder, tabeller og bilag. 12. Den studerendes stave- og formuleringsevne, jvf eksamens- bekendtgørelsen 37 I alle læreruddannelsens fag og kurser skal den studerendes stave- og formuleringsevne inddrages som led i det daglige studiearbejde og vægtes ved bedømmelsen. Stave- og formuleringsevnen indgår i vurderingen ved alle skriftlige besvarelser. Der fordres stavning i overensstemmelse med Dansk Sprognævns standard i seneste udgave af Retskrivningsordbogen. Der fordres en god formuleringsevne. Ved vurderingen virker formuleringsevnen modificerende, idet formuleringsevnen kan påvirke karakteren/bedømmelsen enten positivt eller negativt. 13. Censorer For censors medvirken ved prøverne gælder bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsens og Eksaminationstider Skriftlige prøver: Varigheden fastsættes af Undervisningsministeriet (Udd.bek. 15, stk. 2). Mundtlige og praktiske prøver: Linjefag: Prøven varer 60 minutter. Øvrige fag: Prøven varer 30 minutter. Bacheloropgaven: Prøven varer 45 minutter. Den angivne tid pr. eksaminand omfatter også tid til votering.

6 Organisationen af prøven inden for tidsrammen herunder organiseringen af eventuelle praktiske dele af prøven - fastsættes lokalt Afholdelse af eksamen Rektor/studierektor forestår prøvernes afholdelse i overensstemmelse med reglerne i de relevante bekendtgørelser og tilsvarende overordnede bestemmelser. Rektor/studierektor sørger for, at de studerende forud for hver eksamenstermin får mulighed for at gøre sig bekendt med seminariets bestemmelser for prøvernes afholdelse. Det er de studerendes eget ansvar at gøre sig bekendt med disse bestemmelser. Som tillæg til denne publikation findes Vejledning om afholdelse af lærereksamen, som indeholder et sådant regelsæt. 16. Anvendelse af IT ved skriftlige prøver Til den skriftlige prøve i faget dansk skal den studerende bruge egen PC med CD-rom både i prøveforberedelsestiden og på selve prøvedagen for at have adgang til prøveforberedelsesmaterialet, idet prøveforberedelsesmaterialet kun udkommer på CD-rom. Ved den skriftlige prøve på prøvedagen vælger den studerende selv, om han/hun udarbejder sin opgavebesvarelse ved hjælp af computer/printer eller ved håndskrift. Anvendelse af IT ved andre skriftlige prøver er tilladt. En eventuel restriktion i forhold hertil vil blive meddelt ved opslag fra seminariet. Alle programmer, opslagsværker, data mv. er tilladte på maskinerne medmindre eventuelle restriktioner er meddelt ved opslag fra seminariet. Det er under prøvens afvikling ikke tilladt at kommunikere med hverken direkte eller elektronisk i og uden for eksamenslokalet med andre end tilsynspersonalet. Overtrædelser heraf behandles efter bestemmelserne i henhold til 19 i Bek. nr. 766 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Den studerendes navn, studienummer, fag og seminarium skal påføres hvert ark i den skriftlige besvarelse, der i øvrigt skal være forsynet med sidenummer. Seminariet påtager sig intet ansvar de studerendes IT-udstyr, for tekniske fejl, strømsvigt o.l. I tilfælde af afbrud i den skriftlige prøve som følge heraf kan der ikke ske forlængelse af prøvetiden, og den studerende må være indstillet på at fortsætte besvarelsen ved at skrive i hånden. Det er den studerendes eget ansvar under afviklingen af prøven at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige lagringer af tekst, data mv. Ved brug af EDB ved skriftlige prøver skal den studerende påregne selv at stille computer, printer, USB, skærm og tastatur til rådighed. Udstyret opstilles inden prøvens afholdelse efter nærmere forskrifter angivet i det enkelte seminariums eksamensbestemmelser.

7 Modtager den studerende bistand fra seminariets IT- personale, sker dette på den studerendes eget ansvar. Det enkelte seminarium udarbejder nærmere regler for den praktiske fremgangsmåde ved brug af IT ved de skriftlige prøver Til bedømmelse ved den skriftlige prøve må den studerende udelukkende aflevere resultater, der er produceret under prøven. Dog er det tilladt at citere mindre tekstafsnit, men ikke større passager, fra kilder, medbragte notater eller tekstafsnit, der er udarbejdet før prøven, f. eks. i forberedelsestiden individuelt eller i grupper. Sådanne citater skal i opgavebesvarelsen tydeligt angives som citater og de skal forsynes med kildeangivelse.

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden 3. og 4. årgang

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere