Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Funktionærret

3 Lars Svenning Andersen Funktionærret 4. udgave Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone Petersen og Bjarke Vejby Funktionærret 4. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord 4. udgaven af»funktionærretten«indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 3. udgaven fra 2004, og herunder et omfattende antal trykte og utrykte afgørelser. Udgaven adskiller sig fra tidligere udgaver ved en ændret systematik af kapitelinddelingen, der dog lægger sig tæt op af tidligere udgavers kapitelinddelinger. Denne udgave er også anderledes derved, at der er flere forfattere på udgaven. Mette Klingsten har været hovedansvarlig for revideringen af forhold ved ansættelsen, afsnittene om ferie og forhold vedrørende opsigelse og undtagelsesbestemmelserne hertil samt suspension og fritstilling. Mads Krarup har revideret afsnittene om ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, ligeløn, sygdom og graviditet, børnepasningsorlov, foreningsfrihedsloven og de særlige godtgørelsesbestemmelser, der knytter sig hertil samt afsnittene om konkurrence- og kundeklausuler. Lars Lindencrone Petersen har revideret afsnittene om betalingsstandsning og konkurs samt afsnittene om voldgift- eller domstolsbehandling. Bjarke Vejby har skrevet om loyalitetskravet, om dele af virksomhedsoverdragelsesloven, om de konkrete bortvisningsgrunde og om markedsføringsloven. Jeg har været ansvarlig for de øvrige afsnit, og herunder for at samle, korrekturlæse og diskutere og»ensrette«den samlede udgave. En række medarbejdere i Bech-Bruuns ansættelsesretsafdeling har bidraget med bistand til forskellige kapitler. Tak til Morten Ulrich og Michael Borring Andersen for hjælp af revision af enkelte af afsnittene. En særlig tak til (daværende) stud.jur. Christian Madsen og advokatfuldmægtig, Viktoria Egsgaard for flid og ihærdighed med udarbejdelse af domsreferater, ajourføring af kildehenvisninger og opdatering af love og bekendtgørelser etc. Også en tak til Lotte Søgaard med hjælp til revidering af afsnittene om skat, Susanne Nolsøe Petersen for opdatering af persondataloven, Anne Mette Seest for revision for afsnittene om arbejdsskader og erstatningsret og Pia E. Voss for redigering af afsnittet om sømandsloven. 5

6 Forord Endeligt skal der lyde en særlig tak til advokatsekretær Anja Heisig Schwartz, der har stået for opgaven med at holde sammen på de mange løse ender og de mange aktører og for at sikre ensartet kvalitet i opsætningen mv. Sidst men ikke mindst skylder jeg min hustru Susanne og mine medforfattere deres ægtefæller tilsvarende tak for tålmodighed med ægtefæller, der har fundet det mere interessant end så meget andet at bruge deres sommeraftener og weekends på denne revision. Der er taget hensyn til afgørelser offentliggjort frem til 1. oktober Århus den 20. oktober

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Funktionærloven Register Indledning Om systematikken Særligt om dommene Om kapitelinddelingen Del 1. Funktionærlovens historie Del 2. FUL s personkreds Kapitel 1. Funktionærstatus Generelt Vejledende momenter ved tvivl om funktionærstatus Arbejdets art Handel (køb og salg) Butiksarbejde Handelsrejsende og lignende Restaurationspersonale Andet salgspersonale Kontorarbejde Lagerekspedition mv Teknisk bistandsydelse Klinisk bistandsydelse »Overvejende«funktionærarbejde Arbejdsledelse timers-reglen Tjenestestilling Generelt Direktører Forretningsførere, bestyrere o.l Bestyrelsesmedlemmer, aktionærer mv Handelsrejsende

8 Indholdsfortegnelse 4.6 Andre Ansættelses- eller samarbejdsforhold? Selvstændige ansættelsesforhold Funktionær efter overenskomst/aftale Ikke funktionærer 1, stk Lærlinge og elever Tjenestemænd Sømandsloven Lovens betydning for ikke-funktionærer Den geografiske afgrænsning Dansk international privatret lovvalget Dansk international privatret værneting Arbejde i Danmark Arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat af dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i udlandet, ansættes af dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat til arbejde for udenlandske arbejdsgivere i udlandet Udenlandske statsborgere ansat af danske arbejdsgivere til arbejde i udlandet Nye kontraktformer rette arbejdsgiver Udlændinges arbejde i Danmark Udstationering i Danmark Del 3. Forhold ved ansættelsen Kapitel 2. Avertering, ansættelsessamtale mv Generelt Ligebehandling Forskelsbehandling på grundlag af race, religion, overbevisning mv Brug af helbredsoplysninger mv Særligt om graviditet Kapitel 3. Ansættelsesaftalens indhold Krav om ansættelsesbeviser Generelt Om godtgørelse efter ansættelsesbevislovens Hvornår foreligger en aftale? betingede aftaler

9 Indholdsfortegnelse 3. Aftalens parter Krav om myndighed Hvem er rette arbejdsgiver Ansættelsesområdet stillingens titel og indhold Tiltrædelse og arbejdstid Lønnen Særligt vedrørende provision Fri bil/kørselsgodtgørelse Dækning af udlæg i øvrigt Andre lønandele som gratiale, tantieme, overskudsandel, fri telefon, fri bolig etc Lønregulering Særlige opsigelsesvilkår Prøvetid Midlertidig ansættelse Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler dages-reglen Aftale om ferie Konkurrence- og kundeklausuler Funktionærens sikkerhedsstillelse FUL Andre ansættelsesvilkår FUL 21 ugyldige aftaler Voldgift contra hovedforhandling Kapitel 4. Andre forhold ved ansættelsen Krav om faktisk tiltræden Tilregnelig udeblivelse Utilregnelig udeblivelse, sygdom mv Opsigelse før tiltræden Forudsætninger knyttet til ansættelsen Urigtige oplysninger og urigtige forudsætninger Bristede forudsætninger ved tiltræden Foreningsfrihedsloven Persondataloven Registrering og behandling af personoplysninger Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger Anmeldelse og tilladelse Datatilsynet

10 Indholdsfortegnelse Del 4. Forhold under ansættelsen Kapitel 5. Arbejdsvilkårene Generelt om ansættelsesaftalen Aftalens forståelse og udfyldning Forholdet til FUL Ugyldige aftaler aftalelovens regler Bristede forudsætninger Ændringer i ansættelsesaftalen generelt Arbejdets indhold Generelt Ændring af arbejdsvilkårene Midlertidige ændringer Vedvarende ændringer Arbejdstiden Generelt Overarbejde Deltidsloven Generelt Pro rata temporis Løsning af tvister Overgang fra fuldtid til deltid Arbejdsstedet Møderet og mødepligt Ændring af arbejdssted Krav til opførsel Arbejdsgiverens ledelsesret arbejdsvægring Loyalitetskravet og sociale medier Ærlighed Tavshedspligt og ytringsfrihed Opførsel vedrørende egne forhold Krav til ligebehandling Ligebehandling af mænd og kvinder Forbud mod forskelsbehandling i øvrigt Deltid Vikarer Arbejdsmiljøet Det fysiske miljø Det psykiske miljø Særligt om overvågning persondataloven Overvågning af kommunikation Skriftlig kommunikation

11 Indholdsfortegnelse Telefonsamtaler Videoovervågning, ransagning, mv Arbejdsskader Kapitel 6. Lønvilkårene Generelt Løn under»lovligt forfald« Lønudbetalingen Udbetalingssted Udbetalingstid Udbetalingsmåden, herunder modregningsadgangen Lønindeholdelse og fogedudlæg Skat Indeholdelse af skat Godtgørelse af udlæg Personalegoder Individuelle medarbejderaktieordninger Overskudsdeling og generelle medarbejderaktieordninger Lønmodtagerfradrag Provisionslønnede handelsrejsende Afgrænsning forholdet til lov om handelsagenter og handelsrejsende Aflønningsformen Ordrer, der er provisionsgivende LAH 9 og Provision under ansættelsen Provision efter fratræden LAH Vedrørende 16 og 17 forholdet til tredjemand Hvorledes beregnes provisionen Provisionens forfaldstidspunkt LAH Betalingstidspunktet Kravet på provisionsopgørelser LAH Arbejdsgiverens oplysningspligt LAH Bortfald af provision LAH Tilbagebetaling af forskudsprovision Under ansættelsen Efter fratræden Provisionskravet under fravær FUL 9, stk Refusion af rejseudgifter mv. FUL 9, stk Tantieme, gratiale mv Ligelønsloven (LLL) Begrebet samme arbejde eller arbejde af samme værdi Direkte og indirekte kønsdiskriminering

12 Indholdsfortegnelse 8.3 Konsekvenser af ulige løn Domspraksis i øvrigt Kapitel 7. Fravær fra arbejdet Sygdom Sygdom som lovlig forfaldsgrund Underretningspligt Krav om dokumentation af sygdom Arbejdsgivers krav på skriftlig sygemelding Arbejdsgivers krav på lægeerklæring mulighedserklæring Arbejdsgivers krav på lægeerklæring fri-attest Øvrige pligter under sygdom Raskmelding Opholdssted og rådighedsforpligtelse Andet lønnet arbejde Opfølgningssamtale og fastholdelsesplan Længerevarende sygdom FUL 5, stk Selvforskyldt sygdom svigagtig fortielse dages reglen FUL 5, stk Børns sygdom Lønnen under sygdom Faste tillæg Merarbejde Sygedagpengerefusion/ 56-aftaler Sygdom under graviditet og barsel Brug af helbredsoplysninger Graviditet og fødsel samt adoption Graviditets- og barselsforløbet Underretning om graviditet FUL 7, stk. 3 perioden fra graviditetens indtræden til 4 uger før forventet fødsel uger før forventet fødsel barsellovens 6, stk. 1, og 20, FUL Perioden fra forventet til faktisk fødsel (inkl. fødselsdagen) Perioden efter faktisk fødsel BL 15, stk. 2 underretning om genoptagelse Arbejdets genoptagelse Undtagelsesbestemmelser Særligt om adoption Opsigelse under graviditet og barsel FUL 7, stk Barselsudligningsloven

13 Indholdsfortegnelse 3. Ferie Ferieloven generelt Ferielovens systematik, herunder optjeningsår, hovedferie, restferie, feriegodtgørelse og ferie med løn Optjening af ferieret Varsling og placering af ferie Hovedferien Restferien Overførsel af ferie Industriferie, julelukning mv Hvorledes skal ferien betale Optjent ferieret/-godtgørelse Ferie med løn og ferietillæg Ændret arbejdstid konsekvenser ved ferieafholdelse Særligt om ferielovens 23, stk %-reglen Manglende ferieafholdelse feriehindringer Sygdom før og/eller under ferie Andre feriehindringer Ferie med løn i forbindelse med fratræden Ferielovens Feriepålæg ved suspension/fritstilling/bortvisning Feriegodtgørelse ved fratræden Beregning af feriegodtgørelsen Indbetaling til FerieKonto Modregning og udlæg i feriepenge Forældelse Inddrivelse af feriekrav Særligt om provisionslønnede Aftaler i strid med ferieloven Pligt til at afholde ferie? Feriekortordninger Børnepasningsorlov Militærtjeneste Generelt Særligt om Værnepligtsorlovsloven (VPOL) FUL 6, stk. 1 og Kapitel 8. Øvrige forhold under ansættelsen Funktionærens erstatningsansvar Erstatningsansvar over for arbejdsgiveren Erstatningsansvar over for tredjemand FUL 10 Organisations- og forhandlingsret

14 Indholdsfortegnelse 3. Virksomhedsoverdragelse Hvornår foreligger der»virksomhedsoverdragelse«? Hvornår foreligger en»overdragelse«? Hvad forstås ved»en virksomhed«eller en del heraf? Hvilke personer er omfattet af overdragelsen? Forhold før overdragelsen Informations- og forhandlingsret Bristede forudsætninger Overtagelsestidspunktet Forhold efter overtagelsen Hvilke ansættelsesforhold bestod på overtagelsestidspunktet? Indtræden i kollektive overenskomster og aftaler Indtræden i individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold Særligt om konkurssituationen Forholdet mellem overdrager og erhverver Ændrede arbejdsvilkår Lønmodtagerrepræsentanternes retsstilling VOL Patenter/ophavsrettigheder mv Arbejdstageres opfindelser Ophavsrettigheder Betalingsstandsning og rekonstruktionsbehandling Generelt Krav om sikkerhedsstillelse Forfølgning af lønkrav Konkurs Generelt Boets indtræden i arbejdsforholdene Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Forhold uden for tjenesten FUL 15 Hverv og bibeskæftigelse Offentlige hverv Del 5. Forhold ved opsigelse/fratræden Kapitel 9. Opsigelse og fratrædelsesvilkår Ordvalg terminologi Hovedreglerne om opsigelse Generelt

15 Indholdsfortegnelse 2.2 FUL s generelle opsigelsesvarsler Arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren FUL 2, stk. 2 og Funktionærens opsigelse Uopsigelighed og andre begrænsninger i opsigelsesadgangen Hvornår er opsigelse rettidigt afgivet? Kravet om skriftlighed 2, stk Beregning af ancienniteten Forløbet til og ved fratræden Undtagelser/særbestemmelser Midlertidig ansættelse FUL 2, stk Ansættelse på prøve FUL 2, stk Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidigt forlænget varsel FUL 2, stk Opsigelse uden faktisk fratræden Genansættelse/nyansættelse? Løbende opsigelser Flere midlertidige eller tidsbegrænsede ansættelser Midlertidig forlængelse af ansættelsen Aftalt ophør med for kort varsel FUL Tjenestebolig FUL 2, stk Strejke og lockout FUL 2, stk Overenskomstmæssige strejker og lockouts Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kollektive afskedigelser Fejl og uklarheder ved opsigelsen Generelt Er korrekt opsigelse afgivet? Betinget opsigelse Redressering af fejlen Kravet til reklamation Suspension og fritstilling Generelt Suspension Fritstilling Mellem suspension, fritstilling og bortvisning Opsigelse ved konkurs Ophør i øvrigt Virksomheden lukker Arbejdsgiverens dødsfald

16 Indholdsfortegnelse 7.3 Bortfald af funktionærstatus degeneration Frihed til jobsøgning FUL Gratialer, tantiemer mv. 17 a Aktieoptionsloven (Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold) Fratrædelsesgodtgørelse FUL 2 a Generelt Kontraopsigelse Arbejdsvilkårsændringer»delvis«opsigelse Undtagelsesbestemmelserne i 2 a, stk. 2, 3 og »Folkepension« Pension fra arbejdsgiveren Uberettiget bortvisning 2 a, stk Urimelige opsigelser Generelt FUL 2 b Bevisbyrden »Virksomhedens forhold« Rationalisering/indskrænkning Omstrukturering Lønbesparelse Funktionærens forhold Samarbejds- og tillidsproblemer Uegnethed Misligholdelse Sygdom Særligt om uberettiget bortvisning Godtgørelsens størrelse Særligt om ligebehandlingsloven (LBL) Afskedigelse på grund af graviditet, barsel og adoption Særligt om sexchikane Bevisbyrden Om underkendelse og godtgørelsens størrelse Særligt om fædreorlov Særligt om ligelønsloven (LLL) Særligt om foreningsfrihedsloven (FFL) Den positive foreningsfrihed FFL Den negative foreningsfrihed FFL Sanktioneringen af lovovertrædelsen Kravet rejses over for andre end arbejdsgiveren Opsigelse ved virksomhedsoverdragelse Erstatningsansvarslovens (EAL)

17 Indholdsfortegnelse 11.8 Godtgørelse i øvrigt Godtgørelse efter børnepasningsorlovsloven Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Særligt om godtgørelse ved opsigelse grundet F s religiøse overbevisning Forskelsbehandling ved opsigelse grundet handicap Forskelsbehandling ved opsigelse grundet alder Forskelsbehandling af andre årsager Anden forskelsbehandling end afskedigelse og stillingsophør Afskedigelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer Ugyldige opsigelser Del 6. Funktionærens/arbejdsgiverens grove misligholdelse Kapitel 10. Funktionærens grove misligholdelse FUL Generelt Lidt om misligholdelseskonsekvenser Om grov misligholdelse Kravet om advarsel Passivitet Bortvisningsbegrundelsen Bortvisningsgrunde Misligholdelse af mødepligten Fejl under arbejdet Sløseri og fejl Uegnethed Konkurrencehandlinger I uopsagt stilling I opsigelsesperioden Spiritus Spiritusmisbrug beruselse Spirituskørsel Tilegnelse af penge, varer og andet Særligt om behandling af penge Lån i kassen, betroede midler og lignende Misligholdelse vedrørende pengesager i øvrigt Tilegnelse af varer Anden tilegnelse

18 Indholdsfortegnelse 5.7 Illoyalitet/upassende optræden Optræden/illoyalitet indadtil Optræden/illoyalitet udadtil Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring Generelt Kollektiv arbejdsvægring Bortgang/bortvisning? Arbejdsgiverens erstatningskrav Kapitel 11. Arbejdsgiverens grove misligholdelse FUL Generelt Funktionærens passivitet Opgørelse af funktionærens erstatningskrav Generelt FUL 3, stk. 1 minimalerstatning Erstatningskrav herudover Del 7. Forhold efter fratræden Kapitel 12. Forhold efter funktionærens fratræden Oplysning om årsagen til afskedigelsen FUL 2, stk Om ledighed og A-kassespørgsmål Generelt Betaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag Særligt om overarbejde Markedsføringsloven (MFL) erhvervshemmeligheder Generelt Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger MFL Om lovens øvrige bestemmelser Konkurrence- og kundeklausuler Om konkurrenceklausuler generelt AFL Aftalens grænser 38, stk »Geografisk afgrænsning« Tidsmæssigt omfang For vidtgående i øvrigt Ved opsigelse AFL 38, stk Om FUL Konkurrenceklausuler indgået efter 15. juni Særlig betroet FUL 18, stk.1, 2. pkt Minimumskompensation FUL 18, stk. 1, 3. pkt

19 Indholdsfortegnelse Skriftlighedskravet FUL 18, stk. 1, 3. pkt Opsigelsesadgangen FUL 18, stk Modregningsadgangen FUL 18, stk Korttidsansættelser FUL 18, stk Kollektive overenskomster FUL 18, stk Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni Mere end 1 år Opsigelsesadgangen Om kundeklausuler FUL 18 a Kundeklausuler indgået efter 15. juni Kundeklausulens grænser FUL 18 a, stk Minimumskompensation FUL 18 a, stk Øvrige bestemmelser om kundeklausuler Kundeklausuler indgået før 15. juni Om ugyldighed i konkurrence- og kundeklausuler Om konventionalbod og erstatning Om fogedforbud Jobklausuler Jobklausulen baggrund og formål Lovens anvendelsesområde Betingelser for anvendelse af jobklausler Retten til kompensation mv Jobklausuler og konkurrence- og kundeklausuler Tidsmæssige forudsætninger for anvendelsen af jobklausuler Opsigelse af aftaler om jobklausuler Jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Fravigelse ved kollektiv overenskomst Lovens tilbagevirkende kraft Kritik af loven Særligt om konkurs Indgivelse af konkursbegæring Anmeldelsen af kravet Kravets prøvelse Forholdet mellem boet og LG Prøvelsen af kravet i boet Placeringen i konkursordenen Massekrav KL krav Privilegerede krav KL Nærstående KL 95, stk Ikke-privilegerede krav

20 Indholdsfortegnelse Henstand med løn Overdragelse af lønkrav KL Konkursregulering KL LG s dækning Andre kreditorordninger Efterløn FUL Kapitel 13. Voldgifts- eller domstolsbehandling Domstolsbehandling af funktionærsager Generelt Om fagretlige retssager Hvornår skal sagen behandles i det fagretlige system Det fagretlige system Overenskomster, der gengiver eller henviser til lovgivningen Legitimationsproblematikken Organisationen ønsker ikke at forfølge sagen Funktionæren er ikke organiseret Særligt om behandling i det fagretlige regi Voldgiftsklausuler i ansættelsesaftaler EU-direktiver om ansættelsesret Problemer ved behandlingen af ansættelsessager Skal der stævnes for brutto- eller nettokrav? Rentepåstanden Deldomme Om mandatarforhold Retskilder Forkortelser Domsregister Stikordsregister

21 Lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Funktionærloven Funktionærloven 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikkehåndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art. Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstillinger under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærlingeforhold omfattede lærlinge. Bestemmelserne i gælder dog for de af sømandsloven omfattede funktionærer. Stk. 4. Loven finder anvendelse på tidsbegrænsede arbejdsaftaler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. 2. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Det samme gælder ved ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb. Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 4. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 1 måned, finder reglen i stk. 2, nr. 1, ikke anvendelse. Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdsforholdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer ud 21

22 Funktionærloven over 1 måned eller arbejdsforholdet er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. På funktionærens begæring skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen. Stk. 8. Såfremt en funktionær fortsætter i en virksomhed, efter at den har skiftet ejer, skal den tid, funktionæren har haft ansættelse i virksomheden som funktionær før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 9. Såfremt der som led i arbejdsaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for funktionæren og dennes familie, skal opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side være mindst 3 måneder. Funktionæren er med sin familie berettiget til mod det aftalte vederlag respektive vederlagsfrit at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for sin fratræden; samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens død. Hvor arbejdsgiveren skønner det nødvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er han dog mod at afholde de med flytningen forbundne udgifter berettiget til at kræve familiens bortflytning straks. Stk. 10. Ovennævnte regler viger for organisationernes varslingsbestemmelser i tilfælde af lovlig varslet arbejdsstandsning. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 2 b. Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende i henhold til 2, stk. 2 og 3. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Stk. 2. Såfremt en funktionær ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 10 år, kan den i stk. 1 omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tje- 22

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at FUNKTIONÆRLOV Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 8. september

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Funktionaerloven 21. Register 29. Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33

Indholdsfortegnelse. Funktionaerloven 21. Register 29. Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33 Funktionaerloven 21 Register 29 Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33 Del 1. Funktionaerlovens historie Del 2. FUL's personkreds Kapitel 1. Funktionaerstatus

Læs mere

Funktionærloven. Side 1

Funktionærloven. Side 1 Side 1 Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om retsforholdetmellem

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Lars Svenning Andersen. Funktionærret. 5. udgave

Lars Svenning Andersen. Funktionærret. 5. udgave Lars Svenning Andersen Funktionærret 5. udgave Lars Svenning Andersen, Mads Krarup, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Morten Ulrich, Bjarke Vejby Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Lars Svenning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lars Svenning Andersen. Funktionærret

Lars Svenning Andersen. Funktionærret Lars Svenning Andersen Funktionærret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 Indholdsfortegnelse Funktionærloven 1 Register 9 Indledning 11 1. Om systematikken 11 2. Særligt om dommene 12 A. Funktionærlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Funktionær. ret. Lars svenning andersen. lars svenning andersen. Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen. 5. udgave.

Funktionær. ret. Lars svenning andersen. lars svenning andersen. Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen. 5. udgave. lars svenning andersen Funktionær Lars svenning andersen Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen morten ulrich bjarke vejby ret 5. udgave jurist- og økonomforbundets forlag Funktionærret Lars

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere