Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Funktionærret

3 Lars Svenning Andersen Funktionærret 4. udgave Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone Petersen og Bjarke Vejby Funktionærret 4. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord 4. udgaven af»funktionærretten«indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 3. udgaven fra 2004, og herunder et omfattende antal trykte og utrykte afgørelser. Udgaven adskiller sig fra tidligere udgaver ved en ændret systematik af kapitelinddelingen, der dog lægger sig tæt op af tidligere udgavers kapitelinddelinger. Denne udgave er også anderledes derved, at der er flere forfattere på udgaven. Mette Klingsten har været hovedansvarlig for revideringen af forhold ved ansættelsen, afsnittene om ferie og forhold vedrørende opsigelse og undtagelsesbestemmelserne hertil samt suspension og fritstilling. Mads Krarup har revideret afsnittene om ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, ligeløn, sygdom og graviditet, børnepasningsorlov, foreningsfrihedsloven og de særlige godtgørelsesbestemmelser, der knytter sig hertil samt afsnittene om konkurrence- og kundeklausuler. Lars Lindencrone Petersen har revideret afsnittene om betalingsstandsning og konkurs samt afsnittene om voldgift- eller domstolsbehandling. Bjarke Vejby har skrevet om loyalitetskravet, om dele af virksomhedsoverdragelsesloven, om de konkrete bortvisningsgrunde og om markedsføringsloven. Jeg har været ansvarlig for de øvrige afsnit, og herunder for at samle, korrekturlæse og diskutere og»ensrette«den samlede udgave. En række medarbejdere i Bech-Bruuns ansættelsesretsafdeling har bidraget med bistand til forskellige kapitler. Tak til Morten Ulrich og Michael Borring Andersen for hjælp af revision af enkelte af afsnittene. En særlig tak til (daværende) stud.jur. Christian Madsen og advokatfuldmægtig, Viktoria Egsgaard for flid og ihærdighed med udarbejdelse af domsreferater, ajourføring af kildehenvisninger og opdatering af love og bekendtgørelser etc. Også en tak til Lotte Søgaard med hjælp til revidering af afsnittene om skat, Susanne Nolsøe Petersen for opdatering af persondataloven, Anne Mette Seest for revision for afsnittene om arbejdsskader og erstatningsret og Pia E. Voss for redigering af afsnittet om sømandsloven. 5

6 Forord Endeligt skal der lyde en særlig tak til advokatsekretær Anja Heisig Schwartz, der har stået for opgaven med at holde sammen på de mange løse ender og de mange aktører og for at sikre ensartet kvalitet i opsætningen mv. Sidst men ikke mindst skylder jeg min hustru Susanne og mine medforfattere deres ægtefæller tilsvarende tak for tålmodighed med ægtefæller, der har fundet det mere interessant end så meget andet at bruge deres sommeraftener og weekends på denne revision. Der er taget hensyn til afgørelser offentliggjort frem til 1. oktober Århus den 20. oktober

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Funktionærloven Register Indledning Om systematikken Særligt om dommene Om kapitelinddelingen Del 1. Funktionærlovens historie Del 2. FUL s personkreds Kapitel 1. Funktionærstatus Generelt Vejledende momenter ved tvivl om funktionærstatus Arbejdets art Handel (køb og salg) Butiksarbejde Handelsrejsende og lignende Restaurationspersonale Andet salgspersonale Kontorarbejde Lagerekspedition mv Teknisk bistandsydelse Klinisk bistandsydelse »Overvejende«funktionærarbejde Arbejdsledelse timers-reglen Tjenestestilling Generelt Direktører Forretningsførere, bestyrere o.l Bestyrelsesmedlemmer, aktionærer mv Handelsrejsende

8 Indholdsfortegnelse 4.6 Andre Ansættelses- eller samarbejdsforhold? Selvstændige ansættelsesforhold Funktionær efter overenskomst/aftale Ikke funktionærer 1, stk Lærlinge og elever Tjenestemænd Sømandsloven Lovens betydning for ikke-funktionærer Den geografiske afgrænsning Dansk international privatret lovvalget Dansk international privatret værneting Arbejde i Danmark Arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat af dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i udlandet, ansættes af dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat til arbejde for udenlandske arbejdsgivere i udlandet Udenlandske statsborgere ansat af danske arbejdsgivere til arbejde i udlandet Nye kontraktformer rette arbejdsgiver Udlændinges arbejde i Danmark Udstationering i Danmark Del 3. Forhold ved ansættelsen Kapitel 2. Avertering, ansættelsessamtale mv Generelt Ligebehandling Forskelsbehandling på grundlag af race, religion, overbevisning mv Brug af helbredsoplysninger mv Særligt om graviditet Kapitel 3. Ansættelsesaftalens indhold Krav om ansættelsesbeviser Generelt Om godtgørelse efter ansættelsesbevislovens Hvornår foreligger en aftale? betingede aftaler

9 Indholdsfortegnelse 3. Aftalens parter Krav om myndighed Hvem er rette arbejdsgiver Ansættelsesområdet stillingens titel og indhold Tiltrædelse og arbejdstid Lønnen Særligt vedrørende provision Fri bil/kørselsgodtgørelse Dækning af udlæg i øvrigt Andre lønandele som gratiale, tantieme, overskudsandel, fri telefon, fri bolig etc Lønregulering Særlige opsigelsesvilkår Prøvetid Midlertidig ansættelse Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler dages-reglen Aftale om ferie Konkurrence- og kundeklausuler Funktionærens sikkerhedsstillelse FUL Andre ansættelsesvilkår FUL 21 ugyldige aftaler Voldgift contra hovedforhandling Kapitel 4. Andre forhold ved ansættelsen Krav om faktisk tiltræden Tilregnelig udeblivelse Utilregnelig udeblivelse, sygdom mv Opsigelse før tiltræden Forudsætninger knyttet til ansættelsen Urigtige oplysninger og urigtige forudsætninger Bristede forudsætninger ved tiltræden Foreningsfrihedsloven Persondataloven Registrering og behandling af personoplysninger Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger Anmeldelse og tilladelse Datatilsynet

10 Indholdsfortegnelse Del 4. Forhold under ansættelsen Kapitel 5. Arbejdsvilkårene Generelt om ansættelsesaftalen Aftalens forståelse og udfyldning Forholdet til FUL Ugyldige aftaler aftalelovens regler Bristede forudsætninger Ændringer i ansættelsesaftalen generelt Arbejdets indhold Generelt Ændring af arbejdsvilkårene Midlertidige ændringer Vedvarende ændringer Arbejdstiden Generelt Overarbejde Deltidsloven Generelt Pro rata temporis Løsning af tvister Overgang fra fuldtid til deltid Arbejdsstedet Møderet og mødepligt Ændring af arbejdssted Krav til opførsel Arbejdsgiverens ledelsesret arbejdsvægring Loyalitetskravet og sociale medier Ærlighed Tavshedspligt og ytringsfrihed Opførsel vedrørende egne forhold Krav til ligebehandling Ligebehandling af mænd og kvinder Forbud mod forskelsbehandling i øvrigt Deltid Vikarer Arbejdsmiljøet Det fysiske miljø Det psykiske miljø Særligt om overvågning persondataloven Overvågning af kommunikation Skriftlig kommunikation

11 Indholdsfortegnelse Telefonsamtaler Videoovervågning, ransagning, mv Arbejdsskader Kapitel 6. Lønvilkårene Generelt Løn under»lovligt forfald« Lønudbetalingen Udbetalingssted Udbetalingstid Udbetalingsmåden, herunder modregningsadgangen Lønindeholdelse og fogedudlæg Skat Indeholdelse af skat Godtgørelse af udlæg Personalegoder Individuelle medarbejderaktieordninger Overskudsdeling og generelle medarbejderaktieordninger Lønmodtagerfradrag Provisionslønnede handelsrejsende Afgrænsning forholdet til lov om handelsagenter og handelsrejsende Aflønningsformen Ordrer, der er provisionsgivende LAH 9 og Provision under ansættelsen Provision efter fratræden LAH Vedrørende 16 og 17 forholdet til tredjemand Hvorledes beregnes provisionen Provisionens forfaldstidspunkt LAH Betalingstidspunktet Kravet på provisionsopgørelser LAH Arbejdsgiverens oplysningspligt LAH Bortfald af provision LAH Tilbagebetaling af forskudsprovision Under ansættelsen Efter fratræden Provisionskravet under fravær FUL 9, stk Refusion af rejseudgifter mv. FUL 9, stk Tantieme, gratiale mv Ligelønsloven (LLL) Begrebet samme arbejde eller arbejde af samme værdi Direkte og indirekte kønsdiskriminering

12 Indholdsfortegnelse 8.3 Konsekvenser af ulige løn Domspraksis i øvrigt Kapitel 7. Fravær fra arbejdet Sygdom Sygdom som lovlig forfaldsgrund Underretningspligt Krav om dokumentation af sygdom Arbejdsgivers krav på skriftlig sygemelding Arbejdsgivers krav på lægeerklæring mulighedserklæring Arbejdsgivers krav på lægeerklæring fri-attest Øvrige pligter under sygdom Raskmelding Opholdssted og rådighedsforpligtelse Andet lønnet arbejde Opfølgningssamtale og fastholdelsesplan Længerevarende sygdom FUL 5, stk Selvforskyldt sygdom svigagtig fortielse dages reglen FUL 5, stk Børns sygdom Lønnen under sygdom Faste tillæg Merarbejde Sygedagpengerefusion/ 56-aftaler Sygdom under graviditet og barsel Brug af helbredsoplysninger Graviditet og fødsel samt adoption Graviditets- og barselsforløbet Underretning om graviditet FUL 7, stk. 3 perioden fra graviditetens indtræden til 4 uger før forventet fødsel uger før forventet fødsel barsellovens 6, stk. 1, og 20, FUL Perioden fra forventet til faktisk fødsel (inkl. fødselsdagen) Perioden efter faktisk fødsel BL 15, stk. 2 underretning om genoptagelse Arbejdets genoptagelse Undtagelsesbestemmelser Særligt om adoption Opsigelse under graviditet og barsel FUL 7, stk Barselsudligningsloven

13 Indholdsfortegnelse 3. Ferie Ferieloven generelt Ferielovens systematik, herunder optjeningsår, hovedferie, restferie, feriegodtgørelse og ferie med løn Optjening af ferieret Varsling og placering af ferie Hovedferien Restferien Overførsel af ferie Industriferie, julelukning mv Hvorledes skal ferien betale Optjent ferieret/-godtgørelse Ferie med løn og ferietillæg Ændret arbejdstid konsekvenser ved ferieafholdelse Særligt om ferielovens 23, stk %-reglen Manglende ferieafholdelse feriehindringer Sygdom før og/eller under ferie Andre feriehindringer Ferie med løn i forbindelse med fratræden Ferielovens Feriepålæg ved suspension/fritstilling/bortvisning Feriegodtgørelse ved fratræden Beregning af feriegodtgørelsen Indbetaling til FerieKonto Modregning og udlæg i feriepenge Forældelse Inddrivelse af feriekrav Særligt om provisionslønnede Aftaler i strid med ferieloven Pligt til at afholde ferie? Feriekortordninger Børnepasningsorlov Militærtjeneste Generelt Særligt om Værnepligtsorlovsloven (VPOL) FUL 6, stk. 1 og Kapitel 8. Øvrige forhold under ansættelsen Funktionærens erstatningsansvar Erstatningsansvar over for arbejdsgiveren Erstatningsansvar over for tredjemand FUL 10 Organisations- og forhandlingsret

14 Indholdsfortegnelse 3. Virksomhedsoverdragelse Hvornår foreligger der»virksomhedsoverdragelse«? Hvornår foreligger en»overdragelse«? Hvad forstås ved»en virksomhed«eller en del heraf? Hvilke personer er omfattet af overdragelsen? Forhold før overdragelsen Informations- og forhandlingsret Bristede forudsætninger Overtagelsestidspunktet Forhold efter overtagelsen Hvilke ansættelsesforhold bestod på overtagelsestidspunktet? Indtræden i kollektive overenskomster og aftaler Indtræden i individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold Særligt om konkurssituationen Forholdet mellem overdrager og erhverver Ændrede arbejdsvilkår Lønmodtagerrepræsentanternes retsstilling VOL Patenter/ophavsrettigheder mv Arbejdstageres opfindelser Ophavsrettigheder Betalingsstandsning og rekonstruktionsbehandling Generelt Krav om sikkerhedsstillelse Forfølgning af lønkrav Konkurs Generelt Boets indtræden i arbejdsforholdene Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Forhold uden for tjenesten FUL 15 Hverv og bibeskæftigelse Offentlige hverv Del 5. Forhold ved opsigelse/fratræden Kapitel 9. Opsigelse og fratrædelsesvilkår Ordvalg terminologi Hovedreglerne om opsigelse Generelt

15 Indholdsfortegnelse 2.2 FUL s generelle opsigelsesvarsler Arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren FUL 2, stk. 2 og Funktionærens opsigelse Uopsigelighed og andre begrænsninger i opsigelsesadgangen Hvornår er opsigelse rettidigt afgivet? Kravet om skriftlighed 2, stk Beregning af ancienniteten Forløbet til og ved fratræden Undtagelser/særbestemmelser Midlertidig ansættelse FUL 2, stk Ansættelse på prøve FUL 2, stk Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidigt forlænget varsel FUL 2, stk Opsigelse uden faktisk fratræden Genansættelse/nyansættelse? Løbende opsigelser Flere midlertidige eller tidsbegrænsede ansættelser Midlertidig forlængelse af ansættelsen Aftalt ophør med for kort varsel FUL Tjenestebolig FUL 2, stk Strejke og lockout FUL 2, stk Overenskomstmæssige strejker og lockouts Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kollektive afskedigelser Fejl og uklarheder ved opsigelsen Generelt Er korrekt opsigelse afgivet? Betinget opsigelse Redressering af fejlen Kravet til reklamation Suspension og fritstilling Generelt Suspension Fritstilling Mellem suspension, fritstilling og bortvisning Opsigelse ved konkurs Ophør i øvrigt Virksomheden lukker Arbejdsgiverens dødsfald

16 Indholdsfortegnelse 7.3 Bortfald af funktionærstatus degeneration Frihed til jobsøgning FUL Gratialer, tantiemer mv. 17 a Aktieoptionsloven (Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold) Fratrædelsesgodtgørelse FUL 2 a Generelt Kontraopsigelse Arbejdsvilkårsændringer»delvis«opsigelse Undtagelsesbestemmelserne i 2 a, stk. 2, 3 og »Folkepension« Pension fra arbejdsgiveren Uberettiget bortvisning 2 a, stk Urimelige opsigelser Generelt FUL 2 b Bevisbyrden »Virksomhedens forhold« Rationalisering/indskrænkning Omstrukturering Lønbesparelse Funktionærens forhold Samarbejds- og tillidsproblemer Uegnethed Misligholdelse Sygdom Særligt om uberettiget bortvisning Godtgørelsens størrelse Særligt om ligebehandlingsloven (LBL) Afskedigelse på grund af graviditet, barsel og adoption Særligt om sexchikane Bevisbyrden Om underkendelse og godtgørelsens størrelse Særligt om fædreorlov Særligt om ligelønsloven (LLL) Særligt om foreningsfrihedsloven (FFL) Den positive foreningsfrihed FFL Den negative foreningsfrihed FFL Sanktioneringen af lovovertrædelsen Kravet rejses over for andre end arbejdsgiveren Opsigelse ved virksomhedsoverdragelse Erstatningsansvarslovens (EAL)

17 Indholdsfortegnelse 11.8 Godtgørelse i øvrigt Godtgørelse efter børnepasningsorlovsloven Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Særligt om godtgørelse ved opsigelse grundet F s religiøse overbevisning Forskelsbehandling ved opsigelse grundet handicap Forskelsbehandling ved opsigelse grundet alder Forskelsbehandling af andre årsager Anden forskelsbehandling end afskedigelse og stillingsophør Afskedigelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer Ugyldige opsigelser Del 6. Funktionærens/arbejdsgiverens grove misligholdelse Kapitel 10. Funktionærens grove misligholdelse FUL Generelt Lidt om misligholdelseskonsekvenser Om grov misligholdelse Kravet om advarsel Passivitet Bortvisningsbegrundelsen Bortvisningsgrunde Misligholdelse af mødepligten Fejl under arbejdet Sløseri og fejl Uegnethed Konkurrencehandlinger I uopsagt stilling I opsigelsesperioden Spiritus Spiritusmisbrug beruselse Spirituskørsel Tilegnelse af penge, varer og andet Særligt om behandling af penge Lån i kassen, betroede midler og lignende Misligholdelse vedrørende pengesager i øvrigt Tilegnelse af varer Anden tilegnelse

18 Indholdsfortegnelse 5.7 Illoyalitet/upassende optræden Optræden/illoyalitet indadtil Optræden/illoyalitet udadtil Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring Generelt Kollektiv arbejdsvægring Bortgang/bortvisning? Arbejdsgiverens erstatningskrav Kapitel 11. Arbejdsgiverens grove misligholdelse FUL Generelt Funktionærens passivitet Opgørelse af funktionærens erstatningskrav Generelt FUL 3, stk. 1 minimalerstatning Erstatningskrav herudover Del 7. Forhold efter fratræden Kapitel 12. Forhold efter funktionærens fratræden Oplysning om årsagen til afskedigelsen FUL 2, stk Om ledighed og A-kassespørgsmål Generelt Betaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag Særligt om overarbejde Markedsføringsloven (MFL) erhvervshemmeligheder Generelt Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger MFL Om lovens øvrige bestemmelser Konkurrence- og kundeklausuler Om konkurrenceklausuler generelt AFL Aftalens grænser 38, stk »Geografisk afgrænsning« Tidsmæssigt omfang For vidtgående i øvrigt Ved opsigelse AFL 38, stk Om FUL Konkurrenceklausuler indgået efter 15. juni Særlig betroet FUL 18, stk.1, 2. pkt Minimumskompensation FUL 18, stk. 1, 3. pkt

19 Indholdsfortegnelse Skriftlighedskravet FUL 18, stk. 1, 3. pkt Opsigelsesadgangen FUL 18, stk Modregningsadgangen FUL 18, stk Korttidsansættelser FUL 18, stk Kollektive overenskomster FUL 18, stk Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni Mere end 1 år Opsigelsesadgangen Om kundeklausuler FUL 18 a Kundeklausuler indgået efter 15. juni Kundeklausulens grænser FUL 18 a, stk Minimumskompensation FUL 18 a, stk Øvrige bestemmelser om kundeklausuler Kundeklausuler indgået før 15. juni Om ugyldighed i konkurrence- og kundeklausuler Om konventionalbod og erstatning Om fogedforbud Jobklausuler Jobklausulen baggrund og formål Lovens anvendelsesområde Betingelser for anvendelse af jobklausler Retten til kompensation mv Jobklausuler og konkurrence- og kundeklausuler Tidsmæssige forudsætninger for anvendelsen af jobklausuler Opsigelse af aftaler om jobklausuler Jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Fravigelse ved kollektiv overenskomst Lovens tilbagevirkende kraft Kritik af loven Særligt om konkurs Indgivelse af konkursbegæring Anmeldelsen af kravet Kravets prøvelse Forholdet mellem boet og LG Prøvelsen af kravet i boet Placeringen i konkursordenen Massekrav KL krav Privilegerede krav KL Nærstående KL 95, stk Ikke-privilegerede krav

20 Indholdsfortegnelse Henstand med løn Overdragelse af lønkrav KL Konkursregulering KL LG s dækning Andre kreditorordninger Efterløn FUL Kapitel 13. Voldgifts- eller domstolsbehandling Domstolsbehandling af funktionærsager Generelt Om fagretlige retssager Hvornår skal sagen behandles i det fagretlige system Det fagretlige system Overenskomster, der gengiver eller henviser til lovgivningen Legitimationsproblematikken Organisationen ønsker ikke at forfølge sagen Funktionæren er ikke organiseret Særligt om behandling i det fagretlige regi Voldgiftsklausuler i ansættelsesaftaler EU-direktiver om ansættelsesret Problemer ved behandlingen af ansættelsessager Skal der stævnes for brutto- eller nettokrav? Rentepåstanden Deldomme Om mandatarforhold Retskilder Forkortelser Domsregister Stikordsregister

21 Lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Funktionærloven Funktionærloven 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikkehåndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art. Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstillinger under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærlingeforhold omfattede lærlinge. Bestemmelserne i gælder dog for de af sømandsloven omfattede funktionærer. Stk. 4. Loven finder anvendelse på tidsbegrænsede arbejdsaftaler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. 2. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Det samme gælder ved ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb. Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 4. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 1 måned, finder reglen i stk. 2, nr. 1, ikke anvendelse. Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdsforholdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer ud 21

22 Funktionærloven over 1 måned eller arbejdsforholdet er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. På funktionærens begæring skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen. Stk. 8. Såfremt en funktionær fortsætter i en virksomhed, efter at den har skiftet ejer, skal den tid, funktionæren har haft ansættelse i virksomheden som funktionær før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 9. Såfremt der som led i arbejdsaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for funktionæren og dennes familie, skal opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side være mindst 3 måneder. Funktionæren er med sin familie berettiget til mod det aftalte vederlag respektive vederlagsfrit at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for sin fratræden; samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens død. Hvor arbejdsgiveren skønner det nødvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er han dog mod at afholde de med flytningen forbundne udgifter berettiget til at kræve familiens bortflytning straks. Stk. 10. Ovennævnte regler viger for organisationernes varslingsbestemmelser i tilfælde af lovlig varslet arbejdsstandsning. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 2 b. Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende i henhold til 2, stk. 2 og 3. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Stk. 2. Såfremt en funktionær ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 10 år, kan den i stk. 1 omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tje- 22

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Lars Svenning Andersen. Funktionærret

Lars Svenning Andersen. Funktionærret Lars Svenning Andersen Funktionærret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 Indholdsfortegnelse Funktionærloven 1 Register 9 Indledning 11 1. Om systematikken 11 2. Særligt om dommene 12 A. Funktionærlovens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere