Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Funktionærret

3 Lars Svenning Andersen Funktionærret 4. udgave Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone Petersen og Bjarke Vejby Funktionærret 4. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord 4. udgaven af»funktionærretten«indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 3. udgaven fra 2004, og herunder et omfattende antal trykte og utrykte afgørelser. Udgaven adskiller sig fra tidligere udgaver ved en ændret systematik af kapitelinddelingen, der dog lægger sig tæt op af tidligere udgavers kapitelinddelinger. Denne udgave er også anderledes derved, at der er flere forfattere på udgaven. Mette Klingsten har været hovedansvarlig for revideringen af forhold ved ansættelsen, afsnittene om ferie og forhold vedrørende opsigelse og undtagelsesbestemmelserne hertil samt suspension og fritstilling. Mads Krarup har revideret afsnittene om ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, ligeløn, sygdom og graviditet, børnepasningsorlov, foreningsfrihedsloven og de særlige godtgørelsesbestemmelser, der knytter sig hertil samt afsnittene om konkurrence- og kundeklausuler. Lars Lindencrone Petersen har revideret afsnittene om betalingsstandsning og konkurs samt afsnittene om voldgift- eller domstolsbehandling. Bjarke Vejby har skrevet om loyalitetskravet, om dele af virksomhedsoverdragelsesloven, om de konkrete bortvisningsgrunde og om markedsføringsloven. Jeg har været ansvarlig for de øvrige afsnit, og herunder for at samle, korrekturlæse og diskutere og»ensrette«den samlede udgave. En række medarbejdere i Bech-Bruuns ansættelsesretsafdeling har bidraget med bistand til forskellige kapitler. Tak til Morten Ulrich og Michael Borring Andersen for hjælp af revision af enkelte af afsnittene. En særlig tak til (daværende) stud.jur. Christian Madsen og advokatfuldmægtig, Viktoria Egsgaard for flid og ihærdighed med udarbejdelse af domsreferater, ajourføring af kildehenvisninger og opdatering af love og bekendtgørelser etc. Også en tak til Lotte Søgaard med hjælp til revidering af afsnittene om skat, Susanne Nolsøe Petersen for opdatering af persondataloven, Anne Mette Seest for revision for afsnittene om arbejdsskader og erstatningsret og Pia E. Voss for redigering af afsnittet om sømandsloven. 5

6 Forord Endeligt skal der lyde en særlig tak til advokatsekretær Anja Heisig Schwartz, der har stået for opgaven med at holde sammen på de mange løse ender og de mange aktører og for at sikre ensartet kvalitet i opsætningen mv. Sidst men ikke mindst skylder jeg min hustru Susanne og mine medforfattere deres ægtefæller tilsvarende tak for tålmodighed med ægtefæller, der har fundet det mere interessant end så meget andet at bruge deres sommeraftener og weekends på denne revision. Der er taget hensyn til afgørelser offentliggjort frem til 1. oktober Århus den 20. oktober

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Funktionærloven Register Indledning Om systematikken Særligt om dommene Om kapitelinddelingen Del 1. Funktionærlovens historie Del 2. FUL s personkreds Kapitel 1. Funktionærstatus Generelt Vejledende momenter ved tvivl om funktionærstatus Arbejdets art Handel (køb og salg) Butiksarbejde Handelsrejsende og lignende Restaurationspersonale Andet salgspersonale Kontorarbejde Lagerekspedition mv Teknisk bistandsydelse Klinisk bistandsydelse »Overvejende«funktionærarbejde Arbejdsledelse timers-reglen Tjenestestilling Generelt Direktører Forretningsførere, bestyrere o.l Bestyrelsesmedlemmer, aktionærer mv Handelsrejsende

8 Indholdsfortegnelse 4.6 Andre Ansættelses- eller samarbejdsforhold? Selvstændige ansættelsesforhold Funktionær efter overenskomst/aftale Ikke funktionærer 1, stk Lærlinge og elever Tjenestemænd Sømandsloven Lovens betydning for ikke-funktionærer Den geografiske afgrænsning Dansk international privatret lovvalget Dansk international privatret værneting Arbejde i Danmark Arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat af dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i udlandet, ansættes af dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet Arbejdstager bosiddende i Danmark, ansat til arbejde for udenlandske arbejdsgivere i udlandet Udenlandske statsborgere ansat af danske arbejdsgivere til arbejde i udlandet Nye kontraktformer rette arbejdsgiver Udlændinges arbejde i Danmark Udstationering i Danmark Del 3. Forhold ved ansættelsen Kapitel 2. Avertering, ansættelsessamtale mv Generelt Ligebehandling Forskelsbehandling på grundlag af race, religion, overbevisning mv Brug af helbredsoplysninger mv Særligt om graviditet Kapitel 3. Ansættelsesaftalens indhold Krav om ansættelsesbeviser Generelt Om godtgørelse efter ansættelsesbevislovens Hvornår foreligger en aftale? betingede aftaler

9 Indholdsfortegnelse 3. Aftalens parter Krav om myndighed Hvem er rette arbejdsgiver Ansættelsesområdet stillingens titel og indhold Tiltrædelse og arbejdstid Lønnen Særligt vedrørende provision Fri bil/kørselsgodtgørelse Dækning af udlæg i øvrigt Andre lønandele som gratiale, tantieme, overskudsandel, fri telefon, fri bolig etc Lønregulering Særlige opsigelsesvilkår Prøvetid Midlertidig ansættelse Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler dages-reglen Aftale om ferie Konkurrence- og kundeklausuler Funktionærens sikkerhedsstillelse FUL Andre ansættelsesvilkår FUL 21 ugyldige aftaler Voldgift contra hovedforhandling Kapitel 4. Andre forhold ved ansættelsen Krav om faktisk tiltræden Tilregnelig udeblivelse Utilregnelig udeblivelse, sygdom mv Opsigelse før tiltræden Forudsætninger knyttet til ansættelsen Urigtige oplysninger og urigtige forudsætninger Bristede forudsætninger ved tiltræden Foreningsfrihedsloven Persondataloven Registrering og behandling af personoplysninger Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger Anmeldelse og tilladelse Datatilsynet

10 Indholdsfortegnelse Del 4. Forhold under ansættelsen Kapitel 5. Arbejdsvilkårene Generelt om ansættelsesaftalen Aftalens forståelse og udfyldning Forholdet til FUL Ugyldige aftaler aftalelovens regler Bristede forudsætninger Ændringer i ansættelsesaftalen generelt Arbejdets indhold Generelt Ændring af arbejdsvilkårene Midlertidige ændringer Vedvarende ændringer Arbejdstiden Generelt Overarbejde Deltidsloven Generelt Pro rata temporis Løsning af tvister Overgang fra fuldtid til deltid Arbejdsstedet Møderet og mødepligt Ændring af arbejdssted Krav til opførsel Arbejdsgiverens ledelsesret arbejdsvægring Loyalitetskravet og sociale medier Ærlighed Tavshedspligt og ytringsfrihed Opførsel vedrørende egne forhold Krav til ligebehandling Ligebehandling af mænd og kvinder Forbud mod forskelsbehandling i øvrigt Deltid Vikarer Arbejdsmiljøet Det fysiske miljø Det psykiske miljø Særligt om overvågning persondataloven Overvågning af kommunikation Skriftlig kommunikation

11 Indholdsfortegnelse Telefonsamtaler Videoovervågning, ransagning, mv Arbejdsskader Kapitel 6. Lønvilkårene Generelt Løn under»lovligt forfald« Lønudbetalingen Udbetalingssted Udbetalingstid Udbetalingsmåden, herunder modregningsadgangen Lønindeholdelse og fogedudlæg Skat Indeholdelse af skat Godtgørelse af udlæg Personalegoder Individuelle medarbejderaktieordninger Overskudsdeling og generelle medarbejderaktieordninger Lønmodtagerfradrag Provisionslønnede handelsrejsende Afgrænsning forholdet til lov om handelsagenter og handelsrejsende Aflønningsformen Ordrer, der er provisionsgivende LAH 9 og Provision under ansættelsen Provision efter fratræden LAH Vedrørende 16 og 17 forholdet til tredjemand Hvorledes beregnes provisionen Provisionens forfaldstidspunkt LAH Betalingstidspunktet Kravet på provisionsopgørelser LAH Arbejdsgiverens oplysningspligt LAH Bortfald af provision LAH Tilbagebetaling af forskudsprovision Under ansættelsen Efter fratræden Provisionskravet under fravær FUL 9, stk Refusion af rejseudgifter mv. FUL 9, stk Tantieme, gratiale mv Ligelønsloven (LLL) Begrebet samme arbejde eller arbejde af samme værdi Direkte og indirekte kønsdiskriminering

12 Indholdsfortegnelse 8.3 Konsekvenser af ulige løn Domspraksis i øvrigt Kapitel 7. Fravær fra arbejdet Sygdom Sygdom som lovlig forfaldsgrund Underretningspligt Krav om dokumentation af sygdom Arbejdsgivers krav på skriftlig sygemelding Arbejdsgivers krav på lægeerklæring mulighedserklæring Arbejdsgivers krav på lægeerklæring fri-attest Øvrige pligter under sygdom Raskmelding Opholdssted og rådighedsforpligtelse Andet lønnet arbejde Opfølgningssamtale og fastholdelsesplan Længerevarende sygdom FUL 5, stk Selvforskyldt sygdom svigagtig fortielse dages reglen FUL 5, stk Børns sygdom Lønnen under sygdom Faste tillæg Merarbejde Sygedagpengerefusion/ 56-aftaler Sygdom under graviditet og barsel Brug af helbredsoplysninger Graviditet og fødsel samt adoption Graviditets- og barselsforløbet Underretning om graviditet FUL 7, stk. 3 perioden fra graviditetens indtræden til 4 uger før forventet fødsel uger før forventet fødsel barsellovens 6, stk. 1, og 20, FUL Perioden fra forventet til faktisk fødsel (inkl. fødselsdagen) Perioden efter faktisk fødsel BL 15, stk. 2 underretning om genoptagelse Arbejdets genoptagelse Undtagelsesbestemmelser Særligt om adoption Opsigelse under graviditet og barsel FUL 7, stk Barselsudligningsloven

13 Indholdsfortegnelse 3. Ferie Ferieloven generelt Ferielovens systematik, herunder optjeningsår, hovedferie, restferie, feriegodtgørelse og ferie med løn Optjening af ferieret Varsling og placering af ferie Hovedferien Restferien Overførsel af ferie Industriferie, julelukning mv Hvorledes skal ferien betale Optjent ferieret/-godtgørelse Ferie med løn og ferietillæg Ændret arbejdstid konsekvenser ved ferieafholdelse Særligt om ferielovens 23, stk %-reglen Manglende ferieafholdelse feriehindringer Sygdom før og/eller under ferie Andre feriehindringer Ferie med løn i forbindelse med fratræden Ferielovens Feriepålæg ved suspension/fritstilling/bortvisning Feriegodtgørelse ved fratræden Beregning af feriegodtgørelsen Indbetaling til FerieKonto Modregning og udlæg i feriepenge Forældelse Inddrivelse af feriekrav Særligt om provisionslønnede Aftaler i strid med ferieloven Pligt til at afholde ferie? Feriekortordninger Børnepasningsorlov Militærtjeneste Generelt Særligt om Værnepligtsorlovsloven (VPOL) FUL 6, stk. 1 og Kapitel 8. Øvrige forhold under ansættelsen Funktionærens erstatningsansvar Erstatningsansvar over for arbejdsgiveren Erstatningsansvar over for tredjemand FUL 10 Organisations- og forhandlingsret

14 Indholdsfortegnelse 3. Virksomhedsoverdragelse Hvornår foreligger der»virksomhedsoverdragelse«? Hvornår foreligger en»overdragelse«? Hvad forstås ved»en virksomhed«eller en del heraf? Hvilke personer er omfattet af overdragelsen? Forhold før overdragelsen Informations- og forhandlingsret Bristede forudsætninger Overtagelsestidspunktet Forhold efter overtagelsen Hvilke ansættelsesforhold bestod på overtagelsestidspunktet? Indtræden i kollektive overenskomster og aftaler Indtræden i individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold Særligt om konkurssituationen Forholdet mellem overdrager og erhverver Ændrede arbejdsvilkår Lønmodtagerrepræsentanternes retsstilling VOL Patenter/ophavsrettigheder mv Arbejdstageres opfindelser Ophavsrettigheder Betalingsstandsning og rekonstruktionsbehandling Generelt Krav om sikkerhedsstillelse Forfølgning af lønkrav Konkurs Generelt Boets indtræden i arbejdsforholdene Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Forhold uden for tjenesten FUL 15 Hverv og bibeskæftigelse Offentlige hverv Del 5. Forhold ved opsigelse/fratræden Kapitel 9. Opsigelse og fratrædelsesvilkår Ordvalg terminologi Hovedreglerne om opsigelse Generelt

15 Indholdsfortegnelse 2.2 FUL s generelle opsigelsesvarsler Arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren FUL 2, stk. 2 og Funktionærens opsigelse Uopsigelighed og andre begrænsninger i opsigelsesadgangen Hvornår er opsigelse rettidigt afgivet? Kravet om skriftlighed 2, stk Beregning af ancienniteten Forløbet til og ved fratræden Undtagelser/særbestemmelser Midlertidig ansættelse FUL 2, stk Ansættelse på prøve FUL 2, stk Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse Gensidigt forlænget varsel FUL 2, stk Opsigelse uden faktisk fratræden Genansættelse/nyansættelse? Løbende opsigelser Flere midlertidige eller tidsbegrænsede ansættelser Midlertidig forlængelse af ansættelsen Aftalt ophør med for kort varsel FUL Tjenestebolig FUL 2, stk Strejke og lockout FUL 2, stk Overenskomstmæssige strejker og lockouts Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kollektive afskedigelser Fejl og uklarheder ved opsigelsen Generelt Er korrekt opsigelse afgivet? Betinget opsigelse Redressering af fejlen Kravet til reklamation Suspension og fritstilling Generelt Suspension Fritstilling Mellem suspension, fritstilling og bortvisning Opsigelse ved konkurs Ophør i øvrigt Virksomheden lukker Arbejdsgiverens dødsfald

16 Indholdsfortegnelse 7.3 Bortfald af funktionærstatus degeneration Frihed til jobsøgning FUL Gratialer, tantiemer mv. 17 a Aktieoptionsloven (Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold) Fratrædelsesgodtgørelse FUL 2 a Generelt Kontraopsigelse Arbejdsvilkårsændringer»delvis«opsigelse Undtagelsesbestemmelserne i 2 a, stk. 2, 3 og »Folkepension« Pension fra arbejdsgiveren Uberettiget bortvisning 2 a, stk Urimelige opsigelser Generelt FUL 2 b Bevisbyrden »Virksomhedens forhold« Rationalisering/indskrænkning Omstrukturering Lønbesparelse Funktionærens forhold Samarbejds- og tillidsproblemer Uegnethed Misligholdelse Sygdom Særligt om uberettiget bortvisning Godtgørelsens størrelse Særligt om ligebehandlingsloven (LBL) Afskedigelse på grund af graviditet, barsel og adoption Særligt om sexchikane Bevisbyrden Om underkendelse og godtgørelsens størrelse Særligt om fædreorlov Særligt om ligelønsloven (LLL) Særligt om foreningsfrihedsloven (FFL) Den positive foreningsfrihed FFL Den negative foreningsfrihed FFL Sanktioneringen af lovovertrædelsen Kravet rejses over for andre end arbejdsgiveren Opsigelse ved virksomhedsoverdragelse Erstatningsansvarslovens (EAL)

17 Indholdsfortegnelse 11.8 Godtgørelse i øvrigt Godtgørelse efter børnepasningsorlovsloven Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Særligt om godtgørelse ved opsigelse grundet F s religiøse overbevisning Forskelsbehandling ved opsigelse grundet handicap Forskelsbehandling ved opsigelse grundet alder Forskelsbehandling af andre årsager Anden forskelsbehandling end afskedigelse og stillingsophør Afskedigelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer Ugyldige opsigelser Del 6. Funktionærens/arbejdsgiverens grove misligholdelse Kapitel 10. Funktionærens grove misligholdelse FUL Generelt Lidt om misligholdelseskonsekvenser Om grov misligholdelse Kravet om advarsel Passivitet Bortvisningsbegrundelsen Bortvisningsgrunde Misligholdelse af mødepligten Fejl under arbejdet Sløseri og fejl Uegnethed Konkurrencehandlinger I uopsagt stilling I opsigelsesperioden Spiritus Spiritusmisbrug beruselse Spirituskørsel Tilegnelse af penge, varer og andet Særligt om behandling af penge Lån i kassen, betroede midler og lignende Misligholdelse vedrørende pengesager i øvrigt Tilegnelse af varer Anden tilegnelse

18 Indholdsfortegnelse 5.7 Illoyalitet/upassende optræden Optræden/illoyalitet indadtil Optræden/illoyalitet udadtil Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring Generelt Kollektiv arbejdsvægring Bortgang/bortvisning? Arbejdsgiverens erstatningskrav Kapitel 11. Arbejdsgiverens grove misligholdelse FUL Generelt Funktionærens passivitet Opgørelse af funktionærens erstatningskrav Generelt FUL 3, stk. 1 minimalerstatning Erstatningskrav herudover Del 7. Forhold efter fratræden Kapitel 12. Forhold efter funktionærens fratræden Oplysning om årsagen til afskedigelsen FUL 2, stk Om ledighed og A-kassespørgsmål Generelt Betaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag Særligt om overarbejde Markedsføringsloven (MFL) erhvervshemmeligheder Generelt Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger MFL Om lovens øvrige bestemmelser Konkurrence- og kundeklausuler Om konkurrenceklausuler generelt AFL Aftalens grænser 38, stk »Geografisk afgrænsning« Tidsmæssigt omfang For vidtgående i øvrigt Ved opsigelse AFL 38, stk Om FUL Konkurrenceklausuler indgået efter 15. juni Særlig betroet FUL 18, stk.1, 2. pkt Minimumskompensation FUL 18, stk. 1, 3. pkt

19 Indholdsfortegnelse Skriftlighedskravet FUL 18, stk. 1, 3. pkt Opsigelsesadgangen FUL 18, stk Modregningsadgangen FUL 18, stk Korttidsansættelser FUL 18, stk Kollektive overenskomster FUL 18, stk Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni Mere end 1 år Opsigelsesadgangen Om kundeklausuler FUL 18 a Kundeklausuler indgået efter 15. juni Kundeklausulens grænser FUL 18 a, stk Minimumskompensation FUL 18 a, stk Øvrige bestemmelser om kundeklausuler Kundeklausuler indgået før 15. juni Om ugyldighed i konkurrence- og kundeklausuler Om konventionalbod og erstatning Om fogedforbud Jobklausuler Jobklausulen baggrund og formål Lovens anvendelsesområde Betingelser for anvendelse af jobklausler Retten til kompensation mv Jobklausuler og konkurrence- og kundeklausuler Tidsmæssige forudsætninger for anvendelsen af jobklausuler Opsigelse af aftaler om jobklausuler Jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Fravigelse ved kollektiv overenskomst Lovens tilbagevirkende kraft Kritik af loven Særligt om konkurs Indgivelse af konkursbegæring Anmeldelsen af kravet Kravets prøvelse Forholdet mellem boet og LG Prøvelsen af kravet i boet Placeringen i konkursordenen Massekrav KL krav Privilegerede krav KL Nærstående KL 95, stk Ikke-privilegerede krav

20 Indholdsfortegnelse Henstand med løn Overdragelse af lønkrav KL Konkursregulering KL LG s dækning Andre kreditorordninger Efterløn FUL Kapitel 13. Voldgifts- eller domstolsbehandling Domstolsbehandling af funktionærsager Generelt Om fagretlige retssager Hvornår skal sagen behandles i det fagretlige system Det fagretlige system Overenskomster, der gengiver eller henviser til lovgivningen Legitimationsproblematikken Organisationen ønsker ikke at forfølge sagen Funktionæren er ikke organiseret Særligt om behandling i det fagretlige regi Voldgiftsklausuler i ansættelsesaftaler EU-direktiver om ansættelsesret Problemer ved behandlingen af ansættelsessager Skal der stævnes for brutto- eller nettokrav? Rentepåstanden Deldomme Om mandatarforhold Retskilder Forkortelser Domsregister Stikordsregister

21 Lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Funktionærloven Funktionærloven 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikkehåndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art. Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstillinger under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærlingeforhold omfattede lærlinge. Bestemmelserne i gælder dog for de af sømandsloven omfattede funktionærer. Stk. 4. Loven finder anvendelse på tidsbegrænsede arbejdsaftaler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. 2. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Det samme gælder ved ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb. Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 4. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 1 måned, finder reglen i stk. 2, nr. 1, ikke anvendelse. Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdsforholdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer ud 21

22 Funktionærloven over 1 måned eller arbejdsforholdet er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. På funktionærens begæring skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen. Stk. 8. Såfremt en funktionær fortsætter i en virksomhed, efter at den har skiftet ejer, skal den tid, funktionæren har haft ansættelse i virksomheden som funktionær før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 9. Såfremt der som led i arbejdsaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for funktionæren og dennes familie, skal opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side være mindst 3 måneder. Funktionæren er med sin familie berettiget til mod det aftalte vederlag respektive vederlagsfrit at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for sin fratræden; samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens død. Hvor arbejdsgiveren skønner det nødvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er han dog mod at afholde de med flytningen forbundne udgifter berettiget til at kræve familiens bortflytning straks. Stk. 10. Ovennævnte regler viger for organisationernes varslingsbestemmelser i tilfælde af lovlig varslet arbejdsstandsning. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 2 b. Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende i henhold til 2, stk. 2 og 3. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Stk. 2. Såfremt en funktionær ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 10 år, kan den i stk. 1 omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tje- 22

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Lars Svenning Andersen. Funktionærret

Lars Svenning Andersen. Funktionærret Lars Svenning Andersen Funktionærret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 Indholdsfortegnelse Funktionærloven 1 Register 9 Indledning 11 1. Om systematikken 11 2. Særligt om dommene 12 A. Funktionærlovens

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere