Referat. Mødedato: 18. september Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo august Forslag til politisk mødekalender Økonomiudvalget 6 4 Frigivelse af anlægsmidler ombygning til 2- værelsesboliger på Hjerneskadecenter Klosterparken 7 5 Frigivelse af anlægsmidler - hjælpemidler til senhjerneskadede 9 6 Frigivelse af anlægsmidler - Drivhus Solgården 10 7 Udpegning til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder 11 8 Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme 13 9 Ansøgning om tilskud til renovering af undervisningsfaciliteter på Design Højskolen Højer Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag Ansøgning om støtte til Julemandsløb i Tønder by Turismestregi fra Rømø-Tønder Turistforening Udbud af revisionsopgaven september

3 Refer 14 Ændring af udbudsvilkår for 4 parcelhusgrunde på Rugmarken i Løgumkloster Gebyrpolitik for benyttelse af genbrugspladser Erhvervslejekontrakt med Bygningsstyrelsen Forslag til Lokalplan nr Boligområde Rosinfelt, Etape II og Forslag til Kommuneplantillæg nr Nord for Rosinfeltvej Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Udvidelse af feriecenter, Merstedvej 1, Tønder Nedlæggelse af Ungehuset Strucksallés døgntilbud Buskørsel i Øster Højst Ældrepuljen Vedtægtsændringer for Frivillighedsrådet Håndtering af elevers uddannelsesaftale ved barsel 37 Lukkede dagsordenspunkter 24 Legsag september

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Møder i KL om den faseopdelte budgetplanlægning. - Forholdet mellem samlet anlægsbudget og samlet driftsbudget for alle kommuner. 18. september

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo august P Der er udarbejdet ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 31. august Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets budgetområde. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 64,4 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014 været 187,2 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0814 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo august 2014 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 11. september 2014, pkt. 3: Sagen taget til efterretning. Taget til efterretning. 18. september

6 Refer 3. Forslag til politisk mødekalender Økonomiudvalget P Det fremgår af styrelsesloven Økonomiudvalget og de stående udvalg forud for hvert regnskabsår træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder afholdes. Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for På baggrund af erfaringerne fra tidligere år er mødefrekvensen og mødernes placering i forhold til hinanden stort set uændret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til kommunalbestyrelsesmøderne, idet økonomiudvalget og de stående udvalg alene tager stilling til egne møder. Bilag Politisk mødekalender 2015 Direktionen indstiller, den politiske mødekalender for Økonomiudvalget godkendes. Godkendt. 18. september

7 Refer 4. Frigivelse af anlægsmidler ombygning til 2- værelsesboliger på Hjerneskadecenter Klosterparken P I forbindelse med godkendelsen af den fremtidige struktur på plejecenterområdet blev det besluttet, Klosterparken fremadrettet skal være Tønder kommunes døgn- og ambulante tilbud til hjerneskadede borgere. I anlægsbudgettet er der ialt afs 5 mio. kr. til ombygning af Klosterparken, fra 40 1-værelses boliger til 20 handicapegnede 2-værelses boliger. Det vurderes, udgiften forbundet med slå to lejligheder sammen til én, er cirka 0,265 mio. kr. For give personale og beboere mindst mulig géne i forbindelse med ombygningen vil den blive gennemført således, der ombygges én afdeling ad gangen. Gennemførelse af den samlede ombygning af Klosterparken er opdelt i 4 etaper. Etape 1 blev gennemført i 2013, hvor ialt 14 lejligheder blev bygget sammen til 7 to-værelses lejligheder. Etape 2 og 3 var foruds gennemført i årene og omhandlede renovering af ialt 14 eksisterende boligenheder, som sammenlægges til 7 to-værelses lejligheder samt renovering af træningsfaciliteter og opholdsrum for enden af den midterste fløj (jf. vedhæftede oversigtskort). Den samlede anlægsudgift til etape 2 og 3 var forventet i størrelsesordnen 2,175 mio. kr. Da tilgangen af borgere indenfor målgruppen af senhjerneskadede er lavere end forventet, er det indstillede omfang af anlægsarbejderne reduceret til renovering af 6 eksisterende boligenheder til 3 to-værelses lejligheder samt renovering af træningsfaciliteter og opholdsrum. Anlægsudgiften forventes være 1,115 mio. kr. Der vil på udvalgsmødet bive orienteret om evt. erstningsforhold i forbindelse med arbejdets reducerede omfang. Se vedhæftede bilag for mere detaljeret beskrivelse af renovering af boligenhederne. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2014 afs 1,169 mio. kr. til etablering af 2- værelsesboliger. Heraf søges der frigivet 1,115 mio. kr. Bilag Tidsplan - etape 2 Not vedrørende sammenlægning af lejligheder Klosterparken Oversigtstegning, Placering af boliger 18. september

8 Refer Fachef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1,115 mio. kr. til etablering af yderligere 3 to-værelsesboliger samt renovering af træningsfaciliteter samt opholdsrum på Klosterparken, der frigives 1,115 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb på 1,169 mio. kr. i 2014, Teknik og Miljø bemyndiges til gennemføre byggesagen, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 5: Vedtaget som indstillet. Der blev orienteret om evt. erstningsforhold i forbindelse med arbejdets reducerede omfang. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

9 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler - hjælpemidler til senhjerneskadede S I forbindelse med godkendelsen af den fremtidige struktur på plejecenterområdet blev det besluttet, Klosterparken fremadrettet skal være Tønder kommunes døgn- og ambulante tilbud til hjerneskadede borgere. På anlægsbudgettet er der i årene afs i alt 0,204 mio. kr. årligt til hjælpemidler m.m. på Klosterparken. Derudover er afs fællespulje til indkøb af loftslifte på Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets område. Ombygningerne på Klosterparken vil betyde indkøb af et betydeligt antal loftslifte på én gang, hvorfor fællespuljen til loftslifte ikke slår til. Ekstraudgiften til loftslifte søges derfor dækket inden for den afste anlægsinvestering i 2014 til hjælpemidler på Klosterparken. Økonomi Der er afs 0,204 mio.kr. til hjælpemidler m.m på Klosterparken i investeringsoversigten for Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,204 mio. kr. til anskaffelse af hjælpemidler til ny målgruppe på Klosterparken, det afste rådighedsbeløb på 0,204 mio. kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 6: Vedtaget som indstillet. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

10 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler - Drivhus Solgården S I henhold til investeringsoversigten er der i 2014 afs kr. til etablering af nyt og mindre drivhus på Solgården i Bedsted. Drivhuset benyttes som aktivitetstilbud til beboerne på Solgården. Der anmodes om frigivelse af de ialt kr., som er afs til formålet i Økonomi Der er afs kr. til etablering af nyt drivhus på Solgården i investeringsoversigten for Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af nyt drivhus til Solgården, det afste rådighedsbeløb på kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 7: Vedtaget som indstillet. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

11 Refer 7. Udpegning til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder A Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med lanceringen af LAG programmet for besluttet, der skal etablereres en fælles LAG for Haderslev og Tønder Kommuner. En arbejdsgruppe med deltagelse fra de to nuværende LAG Haderslev og LAG Tønder er i færd med forberede etableringen af den kommende LAG Haderslev-Tønder. Der indkaldes til stiftende generalforsamling den 23. septmber På den stiftende generalforsamling forventes vedtaget vedtægter, der følger ministeriets standardvedtægter. Jf. standardvedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 7 medlemmer og det skal tilstræbes, bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer LAG'ens geografiske område og kan varetage interesserne for lokale borgere, lokale virksomheder, erhvervsorganisioner og fagforeninger, lokale nur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og offentlige myndigheder. Desuden kan hver kommunalbestyrelse samt regionen på forhånd udpege medlemmer til bestyrelsen. Arbejdsgruppen vil på generalforsamlingen stille forslag om, bestyrelsen sammensættes af 15 medlemmer fordelt ligeligt på de to kommuner: 1 medlem udpeges af Vækstforum/Regionen 2 medlemmer udpeges af kommunerne På generalforsamlingen vælges: 4 repræsentanter for erhvervslivet 4 repræsentanter fra fritid og kultur 4 repræsentanter fra lokale borgere Arbejdsgruppen har henvendt sig til Tønder Kommune med anmodning om, Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til LAG bestyrelsen. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper i perioden Kommunaldirektøren indstiller, der udpeges et medlem til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder. 18. september

12 Refer Venstre indstiller medlemmet til Kommunalbestyrelsen. 18. september

13 Refer 8. Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Løgumkloster Fjernvarme har ansøgt om kommunegaranti for en låneramme på 160 mio. kr. til etablering af solvarmeanlæg. Baggrund for projektet er Løgumkloster Fjernvarme ønsker billig og miljøvenlig fjernvarme til deres forbrugere. Løgumkloster Fjernvarme har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013, hvor 100 af de 114 mulige stemmeberettifede stemte for projektet. Projektforslaget medfører overordnet etablering af følgende: solvarmeanlæg på m2 damvarmelager på m3 akkumuleringstank på 5.000m3 en absorptionsvarmepumpe på 3MW ekstra LT-vekslere på nurgasmotererne en nurgaskedel på 10MW tilhørende rørinstallioner teknikbygninger på ca m2 samt afvikling af den eksisterende kedelcentral på Garvergade 8 i Løgumkloster. Hydro Aluminium Precision Tubin Tønder A/S har som projektejer fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsens EUDO-pulje, hvori der skal udvikles solfangere med aluminiunsabsorere til store solvarmeanlæg. Løgumkloster Fjernvarme er medansøger på dette projekt, og skal være anlægsvært for m2. Projektet er inddelt i 3 faser Fase 1 med etablering af bygning på 1000m2, absorptionvarmepumpe, gaskedel, akkumuleringtank samt diverse rørinstallioner og el til 42,3 mio. kr. og placeres på Søndermarksvej 3. Fase 2 etablering af m2 solpaneler med tilhørende rør til 21,7 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. Fase 3 etablering af sæsonlager, m2 solpaneler og tilhørende rør til 96 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. I forhold til fase 2 og 3 er der uafklarede forhold omkring jorderhvervelser, planer m.v. Til udarbejdelse af risikovurdering har Tønder Kommune jævnfør "Administrionspraksis for lån med kommunegaranti i Tønder Kommune af 21. december 2012" benyttet sig af 2 eksterne rådgivere. De to risikovurderinger er vedlagt som bilag. På baggrund af de eksterne rådgiveres gennemgang af projektet har de følgende anbefalinger som bør overvejes: At varmeværket årligt fremsendes kopier af regnskaber til kommunen, At varmeværket orienterer kommunen om ændringer af leveringsbestemmelser, At varmeværket i forbindelse med deltagelsen i nuværende og kommende EUDP projekter, der indbefter anlæg omftet af projektforslaget fra Løgumkloster Fjernvarme, fremsender kopier af årlige stusrapporter til kommunen. At fjernvarmeværkets nuværende og fremtidige kunder pålægges forblivelsespligt, der minimum er gældende i perioden for kommunens garantistillelse af anlægget. Forblivelsespligtprojektet udarbejdes af varmeværket og sagsbehandles af kommunen. 18. september

14 Refer Løgumkloster Fjernvarme har p.t. kommunegaranti for 20,5 mio. kr. Fagchefen for Økomomi- og Borgerservice indstiller, kommunegarantien faseopdeles, kommunegaranti til fase 1 på 42,3 mio. kr. gives, politisk stillingtagen til yderligere kommunegaranti med op til 117,7 mio. kr. afventer afklaring i forhold til jordforhold mv., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praktis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Kommunalbestyrelsen, 28. november 2013, pkt. 4: Indstillingen godkendt, idet Jan Voss Hansen ikke kan tiltræde indstillingen Frede Jensen deltog ikke i sagens behandling Sagen genoptages. Løgumkloster Fjernvarme har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til fase 2 med et låneprovenu på 20,481 mio kr., til etablering af 1-etape solvarmepaneler på m2. Ved første behandling af kommunegarantien var der nogle uafklarede forhold, hvilket betød Løgumkloster Fjernvarme fik en kommunegaranti til fase 1 og der skulle politisk stillingtagen til yderligere kommunegarantier. Løgumkloster Fjernvarme oplyser nu alle jorderhvervelser er på plads og Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2014 i sag P vedtaget kommune- og lokalplan for etablering af solenergianlæg. Ligeledes er der givet en fuld gældende VVM tilladelse. Ansøgning om kommunegaranti til fase 3 fremsendes senere. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 og nr af 17. december september

15 Refer Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Revurderet risikovurdering fra Møller og CO.vedr. kommunegaranti til Løgumkloster Fjernvarme.pdf Ansøgning fra Løgumkloster Fjernvarme om kommunegarni i 3 faser Ansøgningen om kommunegaranti.pdf Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S af revideret projektforslag og faseopdeling af kommunegaranti oktober 2013 Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S vedr. projektforslag for solvarmeanlæg til Løgumkloster. Fjernavarm, juni 2013 Refer fra ekstraordinær generalforsamling i Løgumkloster Fjernvarme den Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, kommunegaranti til fase 2, etablering af solpaneler, gives med et låneprovenu på 20,481 mio. kr., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen vidersendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 18. september

16 Refer 9. Ansøgning om tilskud til renovering af undervisningsfaciliteter på Design Højskolen Højer Ø Design Højskolen Højer har ved ansøgning af 22. august 2014 ansøgt Tønder Kommune om økonomisk støtte til etablering af undervisningsfaciliteter i tilknytning til den nyetablerede Design Højskole. Konkret går projektet ud på indrette og modernisere den gamle Bonevoksfabrik i Højer, der grænser umiddelbart op til Højer Design Efterskolens bygninger. Det samlede renoveringsbudget anslås til knap 7 mio. kr., og der ansøges om størst mulig støtte til projektet i form af et etableringstilskud, en kommunegaranti eller en kombinion heraf. For den nærmere redegørelse for projektet samt renoveringsprojektet henvises til de til sagen tilknyttede bilag. Tønder Kommune har tidligere støttet Højer Design Efterskole med en kommunegaranti i forbindelse med etableringen i 2007 og fornyet denne i 2012 i forbindelse med en låneomlægning, og har i 2013 ydet et anlægstilskud i form af vederlagsfri overdragelse af ejendommen Søndergade 27 til Højer Design Højskole. Det følger af kostskolelovens 28 og folkehøjskolelovens 31, Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en efterskole henholdsvis højskole er beliggende, lovligt kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning. Det er forvaltningens vurdering, Tønder Kommune lovligt kan yde tilskud, herunder også kommunegaranti for lån - til etablering af undervisningsfaciliteter i forbindelse med etableringen af Design Højskolen Højer. Lovgrundlag Kostskolelovens 28, Folkehøjskolelovens 31 og kommunalfuldmagtsreglerne. Økonomi I det omfang der ydes et tilskud, anvises udgiften hertil afholdt indenfor erhvervsudviklingspuljen for Bilag Ansøgning til Tønder Kommune.pdf Overslagskalkulion Højskole.pdf Skrivelse om etableringstislkud til Højer Designskole 18. september

17 Refer Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, der tages stilling til om der skal ydes et tilskud og/eller en kommunegaranti i henhold til ansøgningen, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget indstiller, der ydes højskoleinitiivet et anlægstilskud på 1 mio. kr. og en kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for højskolens lånefinansiering under forudsætning af, der kan skaffes fuld finansiering af projektet som forelagt i ansøgningen. Anlægstilskuddet finansieres over driftsbudgettets ekstraordinære erhvervspulje i Grundlaget for denne bevilling er en vurdering af perspektiverne i Højskoleinitiivet, som fremgår af not af 18. september september

18 Refer 10. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag S I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2015, som viser et forventet driftsoverskud på kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med kr. Bilag TSFC - Budgetforslag 2015 Tønder Sports- og Fritidscenter - Regnskab 2013 budgetforslag 2014 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2015 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. september 2014, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Jens Møller deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

19 Refer 11. Ansøgning om støtte til Julemandsløb i Tønder by A Tønder Handelstandsforening ansøger Tønder Kommune om et pengesponsor på kr. til afholdelse af et julemandsløb den 15. november som et nyt initiiv under Julebyen i Tønder. Julemandsløbet er inspireret fra Holland hvor deltagere får udleveret et julemandskostume som skal bæres under selve løbet. I forbindelse med løbet er der liveunderholdning fra en række danske bands. Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale med foreningen Broen om et eventuelt overskud fra arrangementet gives som støtte til foreningens medlemmer og børn/unge som foreningen støtter. Det er aftalt, overskuddet anvendes til afholdelse af en julefest for disse børn og unge. Julefesten forventes indeholde både sportslige aktiviteter, gode oplevelser og overraskelse ved udlevering af gaver (sko) fra Ecco. Tønder Kommune har gennem byturismepuljen allerede støttet arrangementet med kr. ECCO støtter ligeledes arrangementet med kr. samt 120 par sko. Der finder et sammenligneligt julemandsløb sted i Skærbæk by i begyndelse af november. Økonomi Der ansøges om kr. fra markedsføringskontoen. Tønder Kommune har støttet arrangementet med kr. fra Turismevisionspuljen. Bilag Ansøgning om økonomisk støtte til julemandsløb Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til om der skal gives yderligere tilskud til julemandsløbet Økonomiudvalget meddeler afslag. 18. september

20 Refer 12. Turismestregi fra Rømø-Tønder Turistforening A Rømø-Tønder Turistforening har fremsendt Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Turismeudviklingsstregien rejser en række spørgsmål, som kræver politisk stillingtagen. For det første var turismeudviklingsstregien tiltænkt skulle tage udgangspunkt i prioriteringerne i Tønder Kommunes nye Turismepolitik , for derved danne en sammenhængende plan for udviklingen af Tønder Kommunes turisme. For sikre dette blev turismepolitikken udarbejdet i tæt samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening og med løbende involvering af kommunens turismevirksomheder. Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 mangler en beskrivelse af sammenhængen til Tønder Kommunes Turismepolitik , herunder hvordan turistforeningen vil arbejde med udmøntningen af politikken. For det andet forholder turismeudviklingsstregien sig kun i begrænset omfang til Økonomiudvalget beslutning den 24. april 2014, om organiseringen af den kommunale turismefremme skal revurderes på længere sigt. Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi fastholder, turistforeningen varetager den kommunale turismefremme med undtagelse af erhvervsudvikling, hvor et samarbejde med Tønder Erhvervsråd påtænkes. For det tredje tager stregien ikke stilling til, hvilken finansiering gennemførsel af indssområderne kræver, og hvordan finansieringen forventes opnået. Godkendelsen af turismestregien skal ses i sammenhæng med fastlæggelse af tilskudsstørrelsen til turistforeningen. Økonomi I den økonomiske ramme for turismeområdet er i budgetoverslag afs 2,7 mio. kr. pr. år til Rømø-Tønder Turistforening. Bilag RTT stregi september

21 Refer Kommunaldirektøren indstiller, Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 sendes til høring i Tønder Erhvervsråd før politisk stillingtagen. Godkendt. 18. september

22 Refer 13. Udbud af revisionsopgaven G Kommunens nuværende revisionsaftale udløber når revisionen af kommunens regnskab for 2014 er afsluttet. På grund af opgavens størrelse skal en ny aftale indgås efter et gennemført udbud enten et miniudbud under SKI aftaler eller som et EU-udbud. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, hvor der i lighed med den seneste udbudsforretning af opgaven i 2010, gennemføres et EU-udbud, idet kommunen her er frit stillet i forhold til fastsættelse af kravspecifikion og tildelingskriterier. Udbuddet forventes offentliggjort den 23. september 2014, hvorefter tilbudsmodtagelse ogevaluering gennemføres, så der kan indgås en ny revisionsaftale for regnskabsårene I henhold til kommunens kompetenceplan vil resultet af udbudsforretningen blive forelagt økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i november med henblik på godkendelse af den kommende revisionsaftale. Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 18. september

23 Refer 14. Ændring af udbudsvilkår for 4 parcelhusgrunde på Rugmarken i Løgumkloster G Tønder Kommune har 4 parcelhusgrunde til salg på Rugmarken i Løgumkloster. Grundene er byggemodnet i Museum Sønderjylland har lavet en forundersøgelse af grundene og har fundet fortidsminder. Der skal derfor foretages udgravninger før byggeri på grunden kan påbegyndes. Kommunalbestyrelsen har 20. december 2012 besluttet, Tønder Kommune betaler for udgravningen af grundene i byggefeltet som angives ved købet og de sælges til en mindstepris på 200 kr. pr. m² inkl. moms. Der har været interesserede købere til grundene, men når de hører, grunden kun bliver udgravet i byggefeltet, de selv skal sørge for udgravning ved andre jordarbejder, f.eks. til faskine (grundene er kun spildevandskloakerede) eller, hvis de skal have jordvarme, så springer de fra. Der må ikke graves dybere end normal pløjedybde, ca. 20 cm uden udgravning. Lige nu har vi et par meget interesserede købere, men de ønsker ikke købe grunden uden den er helt udgravet. Hvis de har opført et hus på grunden og engang skal videresælge det, er de nervøse for, værdien af huset bliver mindre af, en ny køber skal udgrave, hvis de f.eks. vil lave en tilbygning eller lignende. 2 ejendomsmæglere vurderede i 2012 markedsprisen for grundene til være henholdsvis 150 kr. og 200 kr. pr. m² inkl. moms. Ved begge vurderinger har ejendomsmæglerne foruds, Tønder Kommune forestår og bekoster hele udgravningen af grundene. Museum Sønderjylland har oplyst, udgravning af de 4 grunde vil koste ca kr. ekskl. moms. Grundene er på i alt m². Det giver en udgift på ca. 125 kr. pr. m² inkl. moms. For få gang i grundsalget i Løgumkloster igen, foreslås det, de 4 grunde udbydes til salg til samme mindstepris som i dag, 200 kr. pr. m² inkl. moms, men udbudsvilkårene ændres, så hele grunden udgraves. Lovgrundlag Udbudsbekendtgørelsen Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Rugmarken 49, 51, 53 og 55 forts udbydes til salg til 200 kr. pr. m² inkl. moms, alle 4 grunde udgraves, når den første af de 4 grunde sælges, udgravningen finansieres af jordforsyningens ramme. Indstillingen anbefales. 18. september

24 Refer 15. Gebyrpolitik for benyttelse af genbrugspladser S Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgsmøderne den 5. marts 2013 og 8. oktober 2013 behandlet spørgsmålet om, hvordan gebyret for husholdningers benyttelse af genbrugspladser fastsættes. Sagen opstod i begyndelsen af 2013, hvor nogle boligforeninger rettede henvendelse til Tønder Kommune vedrørende takster for benyttelse af genbrugspladserne. Boligforeningerne fandt det urimeligt, de skulle betale erhvervsgebyr, når deres servicemedarbejdere benyttede genbrugspladsen, samtidig med de betaler fuldt husholdningsgebyr for alle deres lejemål. På udvalgsmødet den 8. oktober 2013 blev det besluttet, sagen udsættes til resultet af en brugerundersøgelse, som Tønder Forsyning A/S vil gennemføre, foreligger. Brugerundersøgelsen blev udført i juni måned i år, og i vedhæftede bilag ses rapporten vedrørende undersøgelsen. Undersøgelsen viser tydeligt, boligtypen villa, parcelhus, stuehus udgør den væsentligste kundekreds på genbrugspladsen. I undersøgelsesperioden svarede 90% af de besøgende, det affald de bragte til genbrugspladsen stammer fra den nævnte boligtype. Selvom denne boligtype er den almindeligste i kommunen (ca. 74%), så viser undersøgelsen en borger, som bor i villa, parcelhus eller stuehus oftere benytter genbrugspladsen end borgere i andre boligtyper. I absolutte tal oplyste brugere, de kom fra boligtypen villa, parcelhus eller stuehus, svarende til, ca. 20% af alle borgere fra denne boligtype besøgte en af genbrugspladserne i undersøgelsens 3 ugers periode. I samme periode var 36 borgere fra en etagebolig, hvilket svarer til ca. 5%. Genbrugspladser er en serviceordning som Tønder Forsyning skal stille til rådighed for kommunens borgere, og alle prive husstande er efter affaldsbekendtgørelsen forpligtiget til betale til ordningen, også selv om de ikke benytter ordningen. Bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S fik brugerundersøgelsen forelagt på mødet den 20. august Med baggrund i undersøgelsens tal anbefaler bestyrelsen, afregning for genbrugspladser fra 1. januar 2015 fastsættes i to niveauer: 1. Villa, parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og sommerhuse 2. Etage og ferielejligheder. Forsyningen har ikke anbefalet fordelingstal på de to afregninger. Forvaltningen har ikke bemærkninger til, afregningen opdeles i 2 eller flere niveauer. Uden tallene direkte kan sammenlignes, så kan forvaltningen henvise til andre kommuners fordelingstal, hvor niveau 1 sættes til 1,0 og niveau 2 til mellem 0,5 og 0,75. Der er nogle uklarheder omkring boligers registrering i BBR, men der er ca niveau 1 boliger i kommunen, og mere usikkert er der ca niveau 2 boliger. Med disse tal, og en fordeling på 100% og 60%, vil gebyret for niveau 1 skulle stige med godt 6%, for forsyningen får den samme indtægt. 18. september

25 Refer Med genbrugspladsgebyret i Tønder Forsynings takstblad for 2014 ser det således ud: Villa, parcelhuse, rækkehuse, stuehuse og sommerhuse med 100% begge år Etage og ferielejligheder med 100% i 2014 og 60% i 2015 Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen kr ,00 kr ,25 kr ,00 kr. 939,15 Bilag Brugerundersøgelse på genbrugspladser 2014 Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, anbefaling fra bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S følges, fordelingen bliver hhv. 100% og 60%, svarende til villa, parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og sommerhuse betaler fuldt gebyr og etage- og ferielejligheder betaler 60% af fuldt gebyr, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2014, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Frede Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

26 Refer 16. Erhvervslejekontrakt med Bygningsstyrelsen G Bygningsstyrelsen ønsker leje en del af den nedlagte Nr. Løgum Centralskole til brug for kontor og undervisning til Hjemmeværnskompagni Vestegnen. Hjemmeværnet lejer sig idag ind i DSB bygningen i Skærbæk, som Tønder Kommune lejer af DSB og videreudlejer. Hjemmeværnet mangler mere plads og har derfor besigtiget Nr. Løgum Skole flere gange. Bygningsstyrelsen har behov for lokaler til kontor og undervisning på 185 m² samt et lokale, som de for egen regning kan indrette til våbenrum. Der kan periodevis være brug for udenomsarealer. Forvaltningen foreslår, kontrakten indgås for en 10-årig periode med mulighed for forlængelse. Lovgrundlag Erhvervslejeloven Økonomi Nuværende årlige huslejeindtægt i DSB bygningen kr. + forbrug Tønder Kommunes årlige huslejeudgift til DSB ca kr. Ny årlig husleje på kr. + forbrug Bilag Lejeaftale Nr. løgum Centralskole Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der tages stilling til, om der søges indgået lejeaftale med Bygningsstyrelsen for en 10-årig periode gældende fra 15. oktober Sagen afventer afklaring af Udlændingestyrelsens interesse for Nr. Løgum Skole. 18. september

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 25. september 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 25. september 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 25. september 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 25. september 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene.

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene. Tønder Kommune Teknik- og Miljøudvalget Møde den 6. maj 2014 9. Projektforslag for forblivelsespligt, Skærbæk Fjernvarme 13.03.20-P19-1-13 Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere