Referat. Mødedato: 18. september Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo august Forslag til politisk mødekalender Økonomiudvalget 6 4 Frigivelse af anlægsmidler ombygning til 2- værelsesboliger på Hjerneskadecenter Klosterparken 7 5 Frigivelse af anlægsmidler - hjælpemidler til senhjerneskadede 9 6 Frigivelse af anlægsmidler - Drivhus Solgården 10 7 Udpegning til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder 11 8 Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme 13 9 Ansøgning om tilskud til renovering af undervisningsfaciliteter på Design Højskolen Højer Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag Ansøgning om støtte til Julemandsløb i Tønder by Turismestregi fra Rømø-Tønder Turistforening Udbud af revisionsopgaven september

3 Refer 14 Ændring af udbudsvilkår for 4 parcelhusgrunde på Rugmarken i Løgumkloster Gebyrpolitik for benyttelse af genbrugspladser Erhvervslejekontrakt med Bygningsstyrelsen Forslag til Lokalplan nr Boligområde Rosinfelt, Etape II og Forslag til Kommuneplantillæg nr Nord for Rosinfeltvej Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Udvidelse af feriecenter, Merstedvej 1, Tønder Nedlæggelse af Ungehuset Strucksallés døgntilbud Buskørsel i Øster Højst Ældrepuljen Vedtægtsændringer for Frivillighedsrådet Håndtering af elevers uddannelsesaftale ved barsel 37 Lukkede dagsordenspunkter 24 Legsag september

4 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Møder i KL om den faseopdelte budgetplanlægning. - Forholdet mellem samlet anlægsbudget og samlet driftsbudget for alle kommuner. 18. september

5 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo august P Der er udarbejdet ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 31. august Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets budgetområde. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 64,4 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014 været 187,2 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0814 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo august 2014 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 11. september 2014, pkt. 3: Sagen taget til efterretning. Taget til efterretning. 18. september

6 Refer 3. Forslag til politisk mødekalender Økonomiudvalget P Det fremgår af styrelsesloven Økonomiudvalget og de stående udvalg forud for hvert regnskabsår træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder afholdes. Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for På baggrund af erfaringerne fra tidligere år er mødefrekvensen og mødernes placering i forhold til hinanden stort set uændret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til kommunalbestyrelsesmøderne, idet økonomiudvalget og de stående udvalg alene tager stilling til egne møder. Bilag Politisk mødekalender 2015 Direktionen indstiller, den politiske mødekalender for Økonomiudvalget godkendes. Godkendt. 18. september

7 Refer 4. Frigivelse af anlægsmidler ombygning til 2- værelsesboliger på Hjerneskadecenter Klosterparken P I forbindelse med godkendelsen af den fremtidige struktur på plejecenterområdet blev det besluttet, Klosterparken fremadrettet skal være Tønder kommunes døgn- og ambulante tilbud til hjerneskadede borgere. I anlægsbudgettet er der ialt afs 5 mio. kr. til ombygning af Klosterparken, fra 40 1-værelses boliger til 20 handicapegnede 2-værelses boliger. Det vurderes, udgiften forbundet med slå to lejligheder sammen til én, er cirka 0,265 mio. kr. For give personale og beboere mindst mulig géne i forbindelse med ombygningen vil den blive gennemført således, der ombygges én afdeling ad gangen. Gennemførelse af den samlede ombygning af Klosterparken er opdelt i 4 etaper. Etape 1 blev gennemført i 2013, hvor ialt 14 lejligheder blev bygget sammen til 7 to-værelses lejligheder. Etape 2 og 3 var foruds gennemført i årene og omhandlede renovering af ialt 14 eksisterende boligenheder, som sammenlægges til 7 to-værelses lejligheder samt renovering af træningsfaciliteter og opholdsrum for enden af den midterste fløj (jf. vedhæftede oversigtskort). Den samlede anlægsudgift til etape 2 og 3 var forventet i størrelsesordnen 2,175 mio. kr. Da tilgangen af borgere indenfor målgruppen af senhjerneskadede er lavere end forventet, er det indstillede omfang af anlægsarbejderne reduceret til renovering af 6 eksisterende boligenheder til 3 to-værelses lejligheder samt renovering af træningsfaciliteter og opholdsrum. Anlægsudgiften forventes være 1,115 mio. kr. Der vil på udvalgsmødet bive orienteret om evt. erstningsforhold i forbindelse med arbejdets reducerede omfang. Se vedhæftede bilag for mere detaljeret beskrivelse af renovering af boligenhederne. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2014 afs 1,169 mio. kr. til etablering af 2- værelsesboliger. Heraf søges der frigivet 1,115 mio. kr. Bilag Tidsplan - etape 2 Not vedrørende sammenlægning af lejligheder Klosterparken Oversigtstegning, Placering af boliger 18. september

8 Refer Fachef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1,115 mio. kr. til etablering af yderligere 3 to-værelsesboliger samt renovering af træningsfaciliteter samt opholdsrum på Klosterparken, der frigives 1,115 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb på 1,169 mio. kr. i 2014, Teknik og Miljø bemyndiges til gennemføre byggesagen, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 5: Vedtaget som indstillet. Der blev orienteret om evt. erstningsforhold i forbindelse med arbejdets reducerede omfang. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

9 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler - hjælpemidler til senhjerneskadede S I forbindelse med godkendelsen af den fremtidige struktur på plejecenterområdet blev det besluttet, Klosterparken fremadrettet skal være Tønder kommunes døgn- og ambulante tilbud til hjerneskadede borgere. På anlægsbudgettet er der i årene afs i alt 0,204 mio. kr. årligt til hjælpemidler m.m. på Klosterparken. Derudover er afs fællespulje til indkøb af loftslifte på Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets område. Ombygningerne på Klosterparken vil betyde indkøb af et betydeligt antal loftslifte på én gang, hvorfor fællespuljen til loftslifte ikke slår til. Ekstraudgiften til loftslifte søges derfor dækket inden for den afste anlægsinvestering i 2014 til hjælpemidler på Klosterparken. Økonomi Der er afs 0,204 mio.kr. til hjælpemidler m.m på Klosterparken i investeringsoversigten for Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,204 mio. kr. til anskaffelse af hjælpemidler til ny målgruppe på Klosterparken, det afste rådighedsbeløb på 0,204 mio. kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 6: Vedtaget som indstillet. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

10 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler - Drivhus Solgården S I henhold til investeringsoversigten er der i 2014 afs kr. til etablering af nyt og mindre drivhus på Solgården i Bedsted. Drivhuset benyttes som aktivitetstilbud til beboerne på Solgården. Der anmodes om frigivelse af de ialt kr., som er afs til formålet i Økonomi Der er afs kr. til etablering af nyt drivhus på Solgården i investeringsoversigten for Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af nyt drivhus til Solgården, det afste rådighedsbeløb på kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 9. september 2014, pkt. 7: Vedtaget som indstillet. Leif Høeg Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

11 Refer 7. Udpegning til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder A Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med lanceringen af LAG programmet for besluttet, der skal etablereres en fælles LAG for Haderslev og Tønder Kommuner. En arbejdsgruppe med deltagelse fra de to nuværende LAG Haderslev og LAG Tønder er i færd med forberede etableringen af den kommende LAG Haderslev-Tønder. Der indkaldes til stiftende generalforsamling den 23. septmber På den stiftende generalforsamling forventes vedtaget vedtægter, der følger ministeriets standardvedtægter. Jf. standardvedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 7 medlemmer og det skal tilstræbes, bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer LAG'ens geografiske område og kan varetage interesserne for lokale borgere, lokale virksomheder, erhvervsorganisioner og fagforeninger, lokale nur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og offentlige myndigheder. Desuden kan hver kommunalbestyrelse samt regionen på forhånd udpege medlemmer til bestyrelsen. Arbejdsgruppen vil på generalforsamlingen stille forslag om, bestyrelsen sammensættes af 15 medlemmer fordelt ligeligt på de to kommuner: 1 medlem udpeges af Vækstforum/Regionen 2 medlemmer udpeges af kommunerne På generalforsamlingen vælges: 4 repræsentanter for erhvervslivet 4 repræsentanter fra fritid og kultur 4 repræsentanter fra lokale borgere Arbejdsgruppen har henvendt sig til Tønder Kommune med anmodning om, Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til LAG bestyrelsen. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper i perioden Kommunaldirektøren indstiller, der udpeges et medlem til bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder. 18. september

12 Refer Venstre indstiller medlemmet til Kommunalbestyrelsen. 18. september

13 Refer 8. Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Løgumkloster Fjernvarme har ansøgt om kommunegaranti for en låneramme på 160 mio. kr. til etablering af solvarmeanlæg. Baggrund for projektet er Løgumkloster Fjernvarme ønsker billig og miljøvenlig fjernvarme til deres forbrugere. Løgumkloster Fjernvarme har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013, hvor 100 af de 114 mulige stemmeberettifede stemte for projektet. Projektforslaget medfører overordnet etablering af følgende: solvarmeanlæg på m2 damvarmelager på m3 akkumuleringstank på 5.000m3 en absorptionsvarmepumpe på 3MW ekstra LT-vekslere på nurgasmotererne en nurgaskedel på 10MW tilhørende rørinstallioner teknikbygninger på ca m2 samt afvikling af den eksisterende kedelcentral på Garvergade 8 i Løgumkloster. Hydro Aluminium Precision Tubin Tønder A/S har som projektejer fået tilsagn om støtte fra Energistyrelsens EUDO-pulje, hvori der skal udvikles solfangere med aluminiunsabsorere til store solvarmeanlæg. Løgumkloster Fjernvarme er medansøger på dette projekt, og skal være anlægsvært for m2. Projektet er inddelt i 3 faser Fase 1 med etablering af bygning på 1000m2, absorptionvarmepumpe, gaskedel, akkumuleringtank samt diverse rørinstallioner og el til 42,3 mio. kr. og placeres på Søndermarksvej 3. Fase 2 etablering af m2 solpaneler med tilhørende rør til 21,7 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. Fase 3 etablering af sæsonlager, m2 solpaneler og tilhørende rør til 96 mio. kr. som etableres øst for Dravedvej. I forhold til fase 2 og 3 er der uafklarede forhold omkring jorderhvervelser, planer m.v. Til udarbejdelse af risikovurdering har Tønder Kommune jævnfør "Administrionspraksis for lån med kommunegaranti i Tønder Kommune af 21. december 2012" benyttet sig af 2 eksterne rådgivere. De to risikovurderinger er vedlagt som bilag. På baggrund af de eksterne rådgiveres gennemgang af projektet har de følgende anbefalinger som bør overvejes: At varmeværket årligt fremsendes kopier af regnskaber til kommunen, At varmeværket orienterer kommunen om ændringer af leveringsbestemmelser, At varmeværket i forbindelse med deltagelsen i nuværende og kommende EUDP projekter, der indbefter anlæg omftet af projektforslaget fra Løgumkloster Fjernvarme, fremsender kopier af årlige stusrapporter til kommunen. At fjernvarmeværkets nuværende og fremtidige kunder pålægges forblivelsespligt, der minimum er gældende i perioden for kommunens garantistillelse af anlægget. Forblivelsespligtprojektet udarbejdes af varmeværket og sagsbehandles af kommunen. 18. september

14 Refer Løgumkloster Fjernvarme har p.t. kommunegaranti for 20,5 mio. kr. Fagchefen for Økomomi- og Borgerservice indstiller, kommunegarantien faseopdeles, kommunegaranti til fase 1 på 42,3 mio. kr. gives, politisk stillingtagen til yderligere kommunegaranti med op til 117,7 mio. kr. afventer afklaring i forhold til jordforhold mv., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praktis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Kommunalbestyrelsen, 28. november 2013, pkt. 4: Indstillingen godkendt, idet Jan Voss Hansen ikke kan tiltræde indstillingen Frede Jensen deltog ikke i sagens behandling Sagen genoptages. Løgumkloster Fjernvarme har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til fase 2 med et låneprovenu på 20,481 mio kr., til etablering af 1-etape solvarmepaneler på m2. Ved første behandling af kommunegarantien var der nogle uafklarede forhold, hvilket betød Løgumkloster Fjernvarme fik en kommunegaranti til fase 1 og der skulle politisk stillingtagen til yderligere kommunegarantier. Løgumkloster Fjernvarme oplyser nu alle jorderhvervelser er på plads og Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2014 i sag P vedtaget kommune- og lokalplan for etablering af solenergianlæg. Ligeledes er der givet en fuld gældende VVM tilladelse. Ansøgning om kommunegaranti til fase 3 fremsendes senere. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 og nr af 17. december september

15 Refer Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Revurderet risikovurdering fra Møller og CO.vedr. kommunegaranti til Løgumkloster Fjernvarme.pdf Ansøgning fra Løgumkloster Fjernvarme om kommunegarni i 3 faser Ansøgningen om kommunegaranti.pdf Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S af revideret projektforslag og faseopdeling af kommunegaranti oktober 2013 Risikovurdering fra Plan og Projekt A/S vedr. projektforslag for solvarmeanlæg til Løgumkloster. Fjernavarm, juni 2013 Refer fra ekstraordinær generalforsamling i Løgumkloster Fjernvarme den Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, kommunegaranti til fase 2, etablering af solpaneler, gives med et låneprovenu på 20,481 mio. kr., der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen vidersendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 18. september

16 Refer 9. Ansøgning om tilskud til renovering af undervisningsfaciliteter på Design Højskolen Højer Ø Design Højskolen Højer har ved ansøgning af 22. august 2014 ansøgt Tønder Kommune om økonomisk støtte til etablering af undervisningsfaciliteter i tilknytning til den nyetablerede Design Højskole. Konkret går projektet ud på indrette og modernisere den gamle Bonevoksfabrik i Højer, der grænser umiddelbart op til Højer Design Efterskolens bygninger. Det samlede renoveringsbudget anslås til knap 7 mio. kr., og der ansøges om størst mulig støtte til projektet i form af et etableringstilskud, en kommunegaranti eller en kombinion heraf. For den nærmere redegørelse for projektet samt renoveringsprojektet henvises til de til sagen tilknyttede bilag. Tønder Kommune har tidligere støttet Højer Design Efterskole med en kommunegaranti i forbindelse med etableringen i 2007 og fornyet denne i 2012 i forbindelse med en låneomlægning, og har i 2013 ydet et anlægstilskud i form af vederlagsfri overdragelse af ejendommen Søndergade 27 til Højer Design Højskole. Det følger af kostskolelovens 28 og folkehøjskolelovens 31, Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en efterskole henholdsvis højskole er beliggende, lovligt kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning. Det er forvaltningens vurdering, Tønder Kommune lovligt kan yde tilskud, herunder også kommunegaranti for lån - til etablering af undervisningsfaciliteter i forbindelse med etableringen af Design Højskolen Højer. Lovgrundlag Kostskolelovens 28, Folkehøjskolelovens 31 og kommunalfuldmagtsreglerne. Økonomi I det omfang der ydes et tilskud, anvises udgiften hertil afholdt indenfor erhvervsudviklingspuljen for Bilag Ansøgning til Tønder Kommune.pdf Overslagskalkulion Højskole.pdf Skrivelse om etableringstislkud til Højer Designskole 18. september

17 Refer Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, der tages stilling til om der skal ydes et tilskud og/eller en kommunegaranti i henhold til ansøgningen, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget indstiller, der ydes højskoleinitiivet et anlægstilskud på 1 mio. kr. og en kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for højskolens lånefinansiering under forudsætning af, der kan skaffes fuld finansiering af projektet som forelagt i ansøgningen. Anlægstilskuddet finansieres over driftsbudgettets ekstraordinære erhvervspulje i Grundlaget for denne bevilling er en vurdering af perspektiverne i Højskoleinitiivet, som fremgår af not af 18. september september

18 Refer 10. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag S I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2015, som viser et forventet driftsoverskud på kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med kr. Bilag TSFC - Budgetforslag 2015 Tønder Sports- og Fritidscenter - Regnskab 2013 budgetforslag 2014 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2015 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. september 2014, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Jens Møller deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

19 Refer 11. Ansøgning om støtte til Julemandsløb i Tønder by A Tønder Handelstandsforening ansøger Tønder Kommune om et pengesponsor på kr. til afholdelse af et julemandsløb den 15. november som et nyt initiiv under Julebyen i Tønder. Julemandsløbet er inspireret fra Holland hvor deltagere får udleveret et julemandskostume som skal bæres under selve løbet. I forbindelse med løbet er der liveunderholdning fra en række danske bands. Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale med foreningen Broen om et eventuelt overskud fra arrangementet gives som støtte til foreningens medlemmer og børn/unge som foreningen støtter. Det er aftalt, overskuddet anvendes til afholdelse af en julefest for disse børn og unge. Julefesten forventes indeholde både sportslige aktiviteter, gode oplevelser og overraskelse ved udlevering af gaver (sko) fra Ecco. Tønder Kommune har gennem byturismepuljen allerede støttet arrangementet med kr. ECCO støtter ligeledes arrangementet med kr. samt 120 par sko. Der finder et sammenligneligt julemandsløb sted i Skærbæk by i begyndelse af november. Økonomi Der ansøges om kr. fra markedsføringskontoen. Tønder Kommune har støttet arrangementet med kr. fra Turismevisionspuljen. Bilag Ansøgning om økonomisk støtte til julemandsløb Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til om der skal gives yderligere tilskud til julemandsløbet Økonomiudvalget meddeler afslag. 18. september

20 Refer 12. Turismestregi fra Rømø-Tønder Turistforening A Rømø-Tønder Turistforening har fremsendt Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Turismeudviklingsstregien rejser en række spørgsmål, som kræver politisk stillingtagen. For det første var turismeudviklingsstregien tiltænkt skulle tage udgangspunkt i prioriteringerne i Tønder Kommunes nye Turismepolitik , for derved danne en sammenhængende plan for udviklingen af Tønder Kommunes turisme. For sikre dette blev turismepolitikken udarbejdet i tæt samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening og med løbende involvering af kommunens turismevirksomheder. Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 mangler en beskrivelse af sammenhængen til Tønder Kommunes Turismepolitik , herunder hvordan turistforeningen vil arbejde med udmøntningen af politikken. For det andet forholder turismeudviklingsstregien sig kun i begrænset omfang til Økonomiudvalget beslutning den 24. april 2014, om organiseringen af den kommunale turismefremme skal revurderes på længere sigt. Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi fastholder, turistforeningen varetager den kommunale turismefremme med undtagelse af erhvervsudvikling, hvor et samarbejde med Tønder Erhvervsråd påtænkes. For det tredje tager stregien ikke stilling til, hvilken finansiering gennemførsel af indssområderne kræver, og hvordan finansieringen forventes opnået. Godkendelsen af turismestregien skal ses i sammenhæng med fastlæggelse af tilskudsstørrelsen til turistforeningen. Økonomi I den økonomiske ramme for turismeområdet er i budgetoverslag afs 2,7 mio. kr. pr. år til Rømø-Tønder Turistforening. Bilag RTT stregi september

21 Refer Kommunaldirektøren indstiller, Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017 sendes til høring i Tønder Erhvervsråd før politisk stillingtagen. Godkendt. 18. september

22 Refer 13. Udbud af revisionsopgaven G Kommunens nuværende revisionsaftale udløber når revisionen af kommunens regnskab for 2014 er afsluttet. På grund af opgavens størrelse skal en ny aftale indgås efter et gennemført udbud enten et miniudbud under SKI aftaler eller som et EU-udbud. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, hvor der i lighed med den seneste udbudsforretning af opgaven i 2010, gennemføres et EU-udbud, idet kommunen her er frit stillet i forhold til fastsættelse af kravspecifikion og tildelingskriterier. Udbuddet forventes offentliggjort den 23. september 2014, hvorefter tilbudsmodtagelse ogevaluering gennemføres, så der kan indgås en ny revisionsaftale for regnskabsårene I henhold til kommunens kompetenceplan vil resultet af udbudsforretningen blive forelagt økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i november med henblik på godkendelse af den kommende revisionsaftale. Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 18. september

23 Refer 14. Ændring af udbudsvilkår for 4 parcelhusgrunde på Rugmarken i Løgumkloster G Tønder Kommune har 4 parcelhusgrunde til salg på Rugmarken i Løgumkloster. Grundene er byggemodnet i Museum Sønderjylland har lavet en forundersøgelse af grundene og har fundet fortidsminder. Der skal derfor foretages udgravninger før byggeri på grunden kan påbegyndes. Kommunalbestyrelsen har 20. december 2012 besluttet, Tønder Kommune betaler for udgravningen af grundene i byggefeltet som angives ved købet og de sælges til en mindstepris på 200 kr. pr. m² inkl. moms. Der har været interesserede købere til grundene, men når de hører, grunden kun bliver udgravet i byggefeltet, de selv skal sørge for udgravning ved andre jordarbejder, f.eks. til faskine (grundene er kun spildevandskloakerede) eller, hvis de skal have jordvarme, så springer de fra. Der må ikke graves dybere end normal pløjedybde, ca. 20 cm uden udgravning. Lige nu har vi et par meget interesserede købere, men de ønsker ikke købe grunden uden den er helt udgravet. Hvis de har opført et hus på grunden og engang skal videresælge det, er de nervøse for, værdien af huset bliver mindre af, en ny køber skal udgrave, hvis de f.eks. vil lave en tilbygning eller lignende. 2 ejendomsmæglere vurderede i 2012 markedsprisen for grundene til være henholdsvis 150 kr. og 200 kr. pr. m² inkl. moms. Ved begge vurderinger har ejendomsmæglerne foruds, Tønder Kommune forestår og bekoster hele udgravningen af grundene. Museum Sønderjylland har oplyst, udgravning af de 4 grunde vil koste ca kr. ekskl. moms. Grundene er på i alt m². Det giver en udgift på ca. 125 kr. pr. m² inkl. moms. For få gang i grundsalget i Løgumkloster igen, foreslås det, de 4 grunde udbydes til salg til samme mindstepris som i dag, 200 kr. pr. m² inkl. moms, men udbudsvilkårene ændres, så hele grunden udgraves. Lovgrundlag Udbudsbekendtgørelsen Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Rugmarken 49, 51, 53 og 55 forts udbydes til salg til 200 kr. pr. m² inkl. moms, alle 4 grunde udgraves, når den første af de 4 grunde sælges, udgravningen finansieres af jordforsyningens ramme. Indstillingen anbefales. 18. september

24 Refer 15. Gebyrpolitik for benyttelse af genbrugspladser S Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgsmøderne den 5. marts 2013 og 8. oktober 2013 behandlet spørgsmålet om, hvordan gebyret for husholdningers benyttelse af genbrugspladser fastsættes. Sagen opstod i begyndelsen af 2013, hvor nogle boligforeninger rettede henvendelse til Tønder Kommune vedrørende takster for benyttelse af genbrugspladserne. Boligforeningerne fandt det urimeligt, de skulle betale erhvervsgebyr, når deres servicemedarbejdere benyttede genbrugspladsen, samtidig med de betaler fuldt husholdningsgebyr for alle deres lejemål. På udvalgsmødet den 8. oktober 2013 blev det besluttet, sagen udsættes til resultet af en brugerundersøgelse, som Tønder Forsyning A/S vil gennemføre, foreligger. Brugerundersøgelsen blev udført i juni måned i år, og i vedhæftede bilag ses rapporten vedrørende undersøgelsen. Undersøgelsen viser tydeligt, boligtypen villa, parcelhus, stuehus udgør den væsentligste kundekreds på genbrugspladsen. I undersøgelsesperioden svarede 90% af de besøgende, det affald de bragte til genbrugspladsen stammer fra den nævnte boligtype. Selvom denne boligtype er den almindeligste i kommunen (ca. 74%), så viser undersøgelsen en borger, som bor i villa, parcelhus eller stuehus oftere benytter genbrugspladsen end borgere i andre boligtyper. I absolutte tal oplyste brugere, de kom fra boligtypen villa, parcelhus eller stuehus, svarende til, ca. 20% af alle borgere fra denne boligtype besøgte en af genbrugspladserne i undersøgelsens 3 ugers periode. I samme periode var 36 borgere fra en etagebolig, hvilket svarer til ca. 5%. Genbrugspladser er en serviceordning som Tønder Forsyning skal stille til rådighed for kommunens borgere, og alle prive husstande er efter affaldsbekendtgørelsen forpligtiget til betale til ordningen, også selv om de ikke benytter ordningen. Bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S fik brugerundersøgelsen forelagt på mødet den 20. august Med baggrund i undersøgelsens tal anbefaler bestyrelsen, afregning for genbrugspladser fra 1. januar 2015 fastsættes i to niveauer: 1. Villa, parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og sommerhuse 2. Etage og ferielejligheder. Forsyningen har ikke anbefalet fordelingstal på de to afregninger. Forvaltningen har ikke bemærkninger til, afregningen opdeles i 2 eller flere niveauer. Uden tallene direkte kan sammenlignes, så kan forvaltningen henvise til andre kommuners fordelingstal, hvor niveau 1 sættes til 1,0 og niveau 2 til mellem 0,5 og 0,75. Der er nogle uklarheder omkring boligers registrering i BBR, men der er ca niveau 1 boliger i kommunen, og mere usikkert er der ca niveau 2 boliger. Med disse tal, og en fordeling på 100% og 60%, vil gebyret for niveau 1 skulle stige med godt 6%, for forsyningen får den samme indtægt. 18. september

25 Refer Med genbrugspladsgebyret i Tønder Forsynings takstblad for 2014 ser det således ud: Villa, parcelhuse, rækkehuse, stuehuse og sommerhuse med 100% begge år Etage og ferielejligheder med 100% i 2014 og 60% i 2015 Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen kr ,00 kr ,25 kr ,00 kr. 939,15 Bilag Brugerundersøgelse på genbrugspladser 2014 Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, anbefaling fra bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S følges, fordelingen bliver hhv. 100% og 60%, svarende til villa, parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og sommerhuse betaler fuldt gebyr og etage- og ferielejligheder betaler 60% af fuldt gebyr, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2014, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Frede Jensen deltog ikke i mødet. Indstillingen anbefales. 18. september

26 Refer 16. Erhvervslejekontrakt med Bygningsstyrelsen G Bygningsstyrelsen ønsker leje en del af den nedlagte Nr. Løgum Centralskole til brug for kontor og undervisning til Hjemmeværnskompagni Vestegnen. Hjemmeværnet lejer sig idag ind i DSB bygningen i Skærbæk, som Tønder Kommune lejer af DSB og videreudlejer. Hjemmeværnet mangler mere plads og har derfor besigtiget Nr. Løgum Skole flere gange. Bygningsstyrelsen har behov for lokaler til kontor og undervisning på 185 m² samt et lokale, som de for egen regning kan indrette til våbenrum. Der kan periodevis være brug for udenomsarealer. Forvaltningen foreslår, kontrakten indgås for en 10-årig periode med mulighed for forlængelse. Lovgrundlag Erhvervslejeloven Økonomi Nuværende årlige huslejeindtægt i DSB bygningen kr. + forbrug Tønder Kommunes årlige huslejeudgift til DSB ca kr. Ny årlig husleje på kr. + forbrug Bilag Lejeaftale Nr. løgum Centralskole Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der tages stilling til, om der søges indgået lejeaftale med Bygningsstyrelsen for en 10-årig periode gældende fra 15. oktober Sagen afventer afklaring af Udlændingestyrelsens interesse for Nr. Løgum Skole. 18. september

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00. Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere