Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Sagsnr Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage til en åben og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Forvaltningen er i dialog med skolerne om, hvilke krav og kvalifikationer it-redskaberne skal have for bedst at kunne understøtte elevernes læring og præsenterer i bilaget retningen for arbejdet med it-understøttelse af folkeskolereformen. Dokumentnr Sagsbehandler Lise Dürr Der lægges op til, at skoleåret 14/15 benyttes til at afprøve og evaluere forskellige redskaber med henblik på en beslutning om eventuel fælles redskaber, når de nationale rammer, herunder Brugerportalen er kendt. Det vil i så fald kunne betyde, at nogle skoler vil skulle skifte itredskab, hvilket nogle skoler kan opleve som udfordrende. Digital læring, undervisning og samarbejde Kernen i digital læring og undervisning er digitale læremidler og delingsværktøjer, der gør det muligt for eleverne at arbejde med fælles dokumenter, og som giver lærerne indblik i arbejdet og mulighed for at støtte og kommentere. Digitalt samarbejde vedrører regeringens visioner for en fælles Brugerportal, som er en digitalisering af en lang række forhold for borgere i aldersgruppen 0-18 år. Det er i Brugerportalen, at det fremtidige skole-/hjemsamarbejde vil være forankret. Her findes oplysninger om elevens læring, det er her forældrene inddrages i samarbejdet med undervisere og de øvrige forhold, som også adresseres i folkeskolereformen. Brugerportalen forventes i drift til skoleåret 2016/17. I det følgende gives en præsentation af den aktuelle status på itområdet på de københavnske folkeskoler, hvilke overvejelser og behov, folkeskolereformen giver anledning til samt hvilken strategi forvaltningen har for at imødekomme reformens krav. Status For nærværende har skolerne i København adgang til et righoldigt udvalg af digitale læremidler, både som kommunale abonnementer og som egen abonnementer, i en model der sikrer tilskud fra it-puljen i Undervisningsministeriet. Pædagogisk IT Artillerivej København S Telefon EAN nummer

2 Fraværet af den fælles Brugerportal betyder, at skolerne i skiftende omfang efterspørger it-løsninger, som kan lette implementeringen af reformen, og som støtter op om reformens intentioner. Behovene kan rubriceres under overskrifterne: Undervisningens portal (lærer/elevplatform) Undervisers portal (planlægning og samarbejde) Elevplaner Skole/hjemportal (kommunikation og inddragelse) Skolerne vil med varierende styrke efterspørge it-løsninger, som kan efterkomme disse behov og vil løbende det næste års tid blive præsenteret for værktøjer og funktioner af forskellige leverandører. For nærværende findes der ikke en samlet løsning, som kan anbefales som en kommunal løsning. It-understøttelse af de fire behov Alle skoler har gennem en lang årrække opbygget kompetencer i forhold til brugen af SkoleIntra, som samarbejdsplatform til elevarbejder, til forældrekommunikation og til profilering af skolen. Systemet er klart af ældre dato, men må nødvendigvis, indtil Brugerportalen lanceres, forblive i drift. I perioden frem til skoleåret 16/17 forventes en række af funktionerne i SkoleIntra at blive overtaget af andre løsninger, men skole hjem kommunikationen vil sandsynligvis fortsætte uændret. Undervisningens portal Der er et klart behov for et system, som kan skabe kontinuerlig kommunikation mellem elev og lærer, som kan understøtte samarbejde mellem eleverne, og som kan tilgås fra en vilkårlig device, blot der er internet- forbindelse. Et sådant system er også en nødvendighed for, at eleverne kan få det fulde udbytte af deres private computer. Det samme gælder faktisk også lærerne i relation til den computer, som kommunen stiller til rådighed for dem fra skoleår 2014/15. Der er blandt kommunens skoler indhøstet erfaring med Office 365, som er en cloud baseret udgave af Office-programmerne. Erfaringerne er meget positive, og omtales af de involverede lærere som en mulighed, der beriger hverdagen. Office 365 implementeres løbende hen over sommeren, således at programfladen kan tilgås senest til det kommende skoleår. Løsningen vil løbende blive tilpasset og udvidet i takt med de behov, som skolerne fremkommer med. Basisfunktionerne vil allerede fra starten være suppleret med et afleverings- og responsmodul, således at platformen kan imødekomme skolernes ønsker om flipped learning og differentieret undervisning. Side 2 af 5

3 Undervisers portal (planlægning, samarbejde og læringsmål) Udbuddet af planlægnings- og samarbejdsværktøjer er i vækst, både når det omhandler løsninger, som er indeholdt i de digitale læremidler, men også når det drejer sig om dedikerede løsninger til samarbejde og planlægningsopgaver. For de sidste gælder, at deres funktion udelukkende er i forhold til administration af undervisning, det er ikke undervisningsmaterialer. Der er skoler, som i indeværende skoleår har afprøvet de to mest oplagte muligheder, som er henholdsvis KMD Education og Meebook. De foreløbige tilbagemeldinger er positive i forhold til administration af undervisning og læring. For begge løsninger gælder, at de tilfører undervisningen en række positive kvaliteter. De er forskellige i det didaktiske design og afviger fra hinanden på en række punkter, men begge løser opgaven. Ingen af de involverede lærere vil uden yderligere erfaring anbefale et af programmerne som fælles kommunal standard. Ved at afprøve begge systemer i stor skala, vil der være rigeligt med data og erfaring til en evaluering, der efterfølgende vil kunne levere beslutningsgrundlag til en mulig standardisering. Standardisering vil have som konsekvens, at nogen (eller alle) skoler skal skifte system. Det vil være rimelig uproblematisk på det tekniske område, da alle data tilhører skolen og kan migreres over i en ny løsning. På det mentale område vil der givet være nogen skoler, som finder det udfordrende at skulle omstille sig til andre løsninger. Direkte adspurgt, vurderede de skoler, som for øjeblikket gør sig erfaring med løsningerne, ikke som en stor udfordring. Elevplaner Eleverne skal vide hvad, der er på programmet, og hvorfor, de skal lære det lige nu. Læringsmål og evaluering er centralt i dette arbejde. Elevplanen er omdrejningspunktet for elevens udvikling og deles med hjemmet. Overordnet skal elevplanen opfylde lovens krav om læringsmål for nærmere angivne fag på bestemte klassetrin, status, progression og opfølgning. Elevplanerne er et dynamisk pædagogisk redskab i dialogen mellem lærer, elev og forældre. Såvel KMD Education som Meebook har et tilknyttet elevplansværktøj, som nogle skoler har erfaring med, og som de finder anvendelig. Skolerne afprøver i øjeblikket forskellige redskaber til elevplaner. Forvaltningen er i dialog med skolelederne om, hvorvidt det fremadrettet er hensigtsmæssigt med et fælles værktøj. Forvaltningen vil også her foretage en evaluering af skolernes Side 3 af 5

4 erfaringer med de forskellige redskaber for at kunne kvalificere en vurdering yderligere, samt sikre at det bliver de rigtige funktioner, der udgør skolernes og forvaltningens krav til en evt. fælles løsning. Som med Undervisers portal må man forvente, at der ved valg af en evt. fælles løsning kan være nogle udfordringer i omstillingsprocessen. Skole/hjem Den mest anvendte it-løsning i skolerne i dag er uden tvivl SkoleIntra s kommunikationskanal til forældre. Det forhold vil der næppe blive ændret på førend, at Brugerportalen tilbyder en ny og bedre løsning. Det samme gælder for skolens ansigt udad til. Alle skoler har en hjemmeside i SkoleIntra. Hjemmesiden bliver for nærværende opgraderet og tilpasset kommunens designkrav. Fremtiden for denne platform vil ligeledes afhænge af hvilke funktioner, der følger med Brugerportalen. Forvaltningens vil indtil den fælles Brugerportal fremkommer benytte SkoleIntra til profilering af skolen (SkolePorten) og til kommunikation mellem hjem og skole (ForældreIntra). It-valg på kort og længere sigt På kort sigt Forventningen til næste skoleår er, at der pågår en løbende implementering og uddannelse i Office 365, og at skolerne vurderer betydningen af de komplementære funktioner i form af mail, kalender, værktøjer til deling m.m. i forhold til deres eksisterende rutiner i Skoleintra. SkoleIntra vil dog fortsat være det system, som udgør grundstammen i skolens kommunikation og profilering. Som supplement til disse aktiviteter, og indtil anden beslutning foreligger, vil det være muligt for skolerne efter eget valg at afprøve et af de nuværende planlægningssystemer, og i samme forbindelse at afprøve de tilknyttede elevplansværktøjer. Skolerne vil altså ikke underlægges en fælles kommunal løsning, men vil indtil videre frit kunne vælge mellem Meebook og KMD Education. Dog forventes skolerne at benytte de tilknyttede elevplansværktøjer. Forvaltningen følger i øvrigt pilotforsøg både med planlægnings- og samarbejdsværktøjer samt med elevplaner med henblik på at opsamle erfaringer, der kan kvalificere en stillingtagen om evt. standardisering. Side 4 af 5

5 Den nuværende model for anskaffelse af digitale læremidler fortsætter uændret så længe, der er tilskud fra Undervisningsministeriet. På længere sigt Til skoleåret 2016/2017 forventes Brugerportalen i drift. Brugerportalen vil tilbyde løsninger på en lang række af de forhold folkeskolereformen adresserer. Forvaltningen vil i løbet af foråret 2015 komme med en indstilling til BUU om strategi for standardisering af skolernes it-understøttelse Økonomi Udgifterne til it-understøttelse af skolernes undervisning afholdes for nærværende dels af skolernes egne bevillinger og dels af forvaltningen. For begge bidragsydere gælder, at der i forhold til digitale læremidler opnås tilskud fra regeringens it-pulje. Side 5 af 5

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere