Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15"

Transkript

1 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2014/15. Kontrakten er indgået med udgangspunkt i Ministeriets for Børn og Undervisnings bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter af 27. juni Det indebærer at ca. 60 pct. af indsatsområderne/målene afspejler skolens udfordringer/visioner (basisrammen) og ca. 40 pct. indsatsområderne/målene er angivet med udgangspunkt i ekstrarammen, som kræver synlige ændringer og markante resultater samt en indsats mod frafald. Kontrakten er bygget op således at de mål/indsatsområder, der knytter sig til basisrammen er beskrevet i det første afsnit, og de mål/indsatsområder, der knytter sig til ekstrarammen er beskrevet i afsnit 2. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Svendborg Gymnasium & HF ved formand Niels Ejersbo og næstformand Ulrich Ritsing og rektor Jesper Vildbrad. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august juli Basisrammen Skolens visioner Skolens overordnede vision og strategi, som blev vedtaget sidste skoleår, skal i dette skoleår delvis implementeres og udrulles, og følgende er fokuspunkter for året: Undervisningen på SGHF er engagerende og tidssvarende: Implementering af ny AT-struktur med obligatorisk innovationsforløb 1

2 Undervisningsministeriet har fra sommereksamen 2014 givet eleverne mulighed for at vælge en innovationsopgave i den afsluttende AT-opgave i 3g. For at understøtte elevernes muligheder for at honorere kravene i den innovative AT-opgave har SGHF fra skoleåret ændret skolens AT-struktur til at inkludere et obligatorisk innovationsforløb i AT i 1g. Udvikling af fælles rammer for 1g ernes innovationsforløb i AT-3, som understøtter de enkelte læreres arbejde med dette. Arbejdet foregår i en arbejdsgruppe af lærere. Etablering af kontakter og udvikling af arbejdsformer, som kan genanvendes i kommende AT-3 forløb. Evaluering af det udviklede koncept Naturvidenskabelig innovationsforløb Skolen vil i skoleåret 2014/2015 køre innovationsforløb i 6 nv-klasser som forsøg. Innovationsforløbene skal give eleverne mulighed for at arbejde med identifikation af problemstillinger, udvikling af test og formidling af løsningsforslag. Der skal undervejs arbejdes med styrkelse af elevernes kompetencer inden for handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Forløbet indebærer, at eleverne skal deltage i en innovationscamp på Torø samt fortsætte med et projekt, der skal få det grønne miljøflag til SG. Innovationsforløbene evalueres afslutningsvis, og det vurderes, om innovation skal indgå i NV til næste skoleår. Eleverne opnår nye/bedre kompetencer inden for handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling; dette evalueres afsluttende i de enkelte forløb. Udvidet forsøg med undervisningsdifferentiering i 1hf engelsk: Målet er at højne elevernes sprogfærdighed i engelsk for både svage og stærke elever. Konkret med tildeling af ekstra lærerressourcer, så der er 3 lærere til 2 klasser, og der holdes løbende møder med lærerne om forløbet. At der er foretaget en evaluering af forsøget med undervisningsdifferentiering og en lærervurdering af elevernes standpunkt ved udgang af 1hf, samt en anbefaling mht. fortsættelse af forsøget i 2hf. (Det er først efter eksamen i 2hf (ved afslutning af skoleåret ) at det er muligt at sammenligne effekt mht. eksamenskarakter i fht. foregående år.) Implementering af ny teamstruktur SGHF har i skoleårene 2011/12, 2012/13 og 2013/14 gennemført et pilotprojekt med det formål at udvikle en ny teamstruktur til understøttelse af studieretningernes profil. Pilotprojektet har kørt i 4 udvalgte studieretningers gennemløb af deres 3-årige gymnasieuddannelse. Den udviklede model udrulles i skoleåret til alle 1g-klasser Skemalægning af alle teammøder i den nye teamstruktur 2

3 Understøttelse af de enkelte teammøder Evaluering med fokus på o Implementering o Samarbejde mellem lærerne o Teamopgavernes fordeling på medlemmerne o Lærernes engagement i flere teams samtidig Skolekulturen på SGHF understøtter såvel fællesskabet som mangfoldigheden Den i skoleåret 2013/14 gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse, skal følges op af en strategiplan som udarbejdes i samarbejde med elevrådet, og som vil være færdig i løbet af første halvår af skoleåret. Et udvalg bestående af elever, lærere og ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen. Frivillig undervisning i musik, billedkunst, drama, idræt og andre fag bidrager alle til en levende skolekultur, og disse aktiviteter skal fortsat støttes. - At det nuværende niveau for frivillige aktiviteter som minimum bevares og gerne øges. Det skal bl.a. ske ved at indføre en ny skemastruktur der bl.a. giver en frilektion i 4. modul i ulige uger, som kan bruges til møder, studiecafé etc., frivillige aktiviteter herunder teaterkoncert - At samarbejdet med musikskolen udbygges - At samarbejdet med film Svend igangsættes med en filmfestival SGHF højner uddannelsesniveauet lokalt og er en aktiv del af lokalsamfundet Talentudvikling: Aktiviteter: Der skal arbejdes videre med etablering af et talentmiljø, således at skolens talentelever centreret om ATU-elever og forskerspirer bliver elevambassadører på skolen og kan benyttes fremadrettet i en række eksterne sammenhænge. Der skal afholdes en naturvidenskabelig camp med fokus på eksperimentelt arbejde for talentfulde elever fra 1g-klasserne. Fra denne elevgruppe skal elever rekrutteres til Talentpakken i fysik og kemi ved Sciencetalenterne i Sorø. En tilsvarende talentcamp skal udbydes til folkeskolerne og egne talentelever skal deltage som elevtutorer. Der skal udarbejdes et oversigtskatalog over skolens talentaktiviteter. De involverede elever skal opleve en tydelig anerkendelse af deres talenter og de skal opleve at der skabes rum til at udfolde disse. Det evalueres ved afslutningen af campen. Folkeskolesamarbejde: Aktiviteter: 3

4 Der skal udbydes et valgfag inden for naturvidenskab for talentfulde folkeskoleelever fra 9. klasse fra to af vores samarbejdsskoler. Valgfaget skal rumme elementer fra så mange af de naturvidenskabelige fag som muligt med emneområder som er på kanten af kernestoffet i fagene. Der skal udbydes en elevcamp for folkeskolens elever fra 8. klasse i foråret. Skolens egne elever skal deltage som elevtutorer. Samarbejde med Haahrs skoles i to 10. klasser og to 1g klasser i tysk med fokus på elev-til-elevformidling og med elementer af flipped learning Skolens forskerspirer skal udbyde oplæg om emner fra forskerspireopgaven som tilbydes videreformidlet som oplæg til folkeskoleklasser STX-frekvensen i 2015 skal være mindst 40 pct. for hver af de tre kommuner der primært leverer elever til SG. Garantimodel: SGH vil indgå i et samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser, UU-centeret og kommunen i Svendborg om udarbejdelse af en Garantimodel for at fastholde de unge i uddannelsesforløb. Garantimodellen vil på en ny måde forebygge frafald, da den vil sikre et intensivt og tæt samarbejde mellem de deltagende uddannelsesinstitutioner og UU-Center Sydfyn, med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Garantimodellen udformes og fremlægges til fælles drøftelse i Campus Svendborg styregruppen HF-praktik: HF-klasserne indgår i et praktik-samarbejde med en række mellemlange lokale uddannelsesinstitutioner i især Svendborg bl.a Simac, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg men også ergoterapeutuddannelsen i Odense. Formålet er tosidigt, idet praktikprojektet skal synliggøre anvendelsesperspektivet i HF samt støtte op om de lokale uddannelsesinstitutioner ved at viderebringe uddannelsesinformationer og vise muligheder for anvendelsen af HF-eksamen. Forløbet afsluttes med en dag, hvor eleverne fremlægger deres praktikophold for hinanden på tværs af de to klasser. Praktikforløbet evalueres samlet til sidst både blandt elever og lærere. Hver HF-elev besøger to uddannelsesinstitutioner og udfærdiger en praktikrapport om forløbet som sendes til uddannelsesinstitutioner som led af evalueringen. Skolen er en attraktiv arbejdsplads Implementering af pædagogisk organisationsstruktur SGHF har i skoleåret vedtaget ny pædagogisk organisationsstruktur til implementering i skoleåret Den nye struktur er udviklet med henblik på - Inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser - Lærernes samarbejde i team 4

5 - Udnyttelse og udbredelse af viden i organisationen - Udvikling af pædagogisk praksis - Tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere på procesniveau - Elevinddragelse i beslutningsprocesser - Klare kommunikationsveje i og mellem organisationens enheder Mål i forbindelse med implementeringen i skoleåret : Udvikling og afprøvning af egnet mødeform til stx-forum (videndeling) Tilrettelæggelse af skolerådsmøder med henblik på medarbejder- og elevinddragelse i udviklings- og beslutningsprocesser Understøttelse af teammøder i den nye teamstruktur Udvikling af system til overblik og gennemskuelighed i skolens udviklingsprojekter, herunder ny procedure for projektansøgning og beskrivelse. Anvendelse af Office 365 til understøttelse af overskuelighed, gennemsigtighed og videndeling i udviklings- og beslutningsprocesser. MUS og GRUS-udvikling Målet er at kvalificere MUS-samtalerne yderligere og skabe større bevidsthed om kompetencebehov og udvikling Der udarbejdes et nyt MUS-koncept med større fokus på kompetenceudvikling; konceptet godkendes i SU, og der afholdes MUS med lærerne efter det nye koncept. GRUS-samtalerne kvalificeres yderligere med større fokus på opfyldelse af skolens 4 visioner. Der udarbejdes et nyt GRUS-koncept og GRUS-samtalerne er afholdt i skoleåret. Pædagogisk IT (fokus på digitalisering på det pædagogiske område) Den fortsatte implementering af IT-strategien indebærer et fokus på digitaliseringen på det pædagogiske område. Dette inddrager den eksterne og interne efteruddannelse, støttefunktioner, ITunderstøttelse i undervisningen og samarbejds- og (viden)delingsværktøjer. Skolen skal fortsat understøtte pædagogiske IT-projekter der sætter fokus på læringsudbytte og forbedrede læringsrum. Svendborg Gymnasium og HF skal i skoleåret deltage i et regionalt udviklingsprojekt inden for Flipped Learning. Projektet administreres af IT-Center Fyn og lokalt knyttes deltagelsen til en gruppe lærere i 2x Svendborg Gymnasium og HF skal i skoleåret 2014/15 have Flipped Learning som pædagogisk IT-indsatsområde med udspring i en udviklingsgruppe, som støtter deltagerne i Flipped Learning projektet og som via et antal workshops i løbet af skoleåret præsenterer lærerne for best practise på området med henblik på pædagogisk udbytte. 5

6 Strukturskabeloner, skemastruktur og optimering af normopfyldelse Der skal skabes overblik over skabeloner, skema og dertil knyttede normer for studietid og elevtid. Skemaet skal til stadighed optimeres, således at lærerne ser det som en understøttende ramme for deres arbejde og skaber muligheder for innovative aktiviteter. Der skal fortsat være fokus på lærernes og holdenes årsnorm for at sikre at eleverne får opfyldt deres undervisningsnormtal. De nuværende strukturskabeloner for studieretningsforløbene er justeret løbende i flere år. Som følge af udbud og etablering af nye studieretninger samt nye skematiltag skal disse skabeloner grundlæggende revideres, således at der skabes en forbedret timetalsfordeling mellem årgangene og en bedre faglig sammenhæng. Dette vil også afspejles i elevernes skemaer. Elevtidstildelingerne analyseres i forbindelse med skabelon-revisionen. Indsatsområderne (skolens visioner) udgør 90 % af basisrammen Økonomisk/administrative mål Skolen skal have en ny kontrakt om revision. Målet er at det lave udgiftsniveau til den lovpligtige revision fastholdes samtidig med at der sikres en fortsat høj kvalitet i revisionen Med henblik på at forbedre bestyrelsens budgetbehandling skal der fra og med budgettet for 2015 indgå et investerings- og balancebudget Indsatsområderne (økonomisk/administrative mål) udgør 10 % af basisrammen Ekstrarammen Skolens lave frafald skal fastholdes Gennemførselsprocenten for stx var i 2012 og 2013 (årsregnskab) 92,2 pct. Punktet måles på: - Målet er en gennemførselsprocent der ligger fast over 90 pct. Falder den mellem 1 og 3 pct. under 90 pct. er målet 2/3 opfyldt. Falder den mellem 3 og 5 er det 1/3 opfyldt. Et yderligere fald medfører at målet ikke er opfyldt. Indsatsområdet udgør 50 pct. af ekstrarammen Lærernes arbejdstid Skolen vil i 2014/15 fortsat arbejde med de muligheder der ligger i OK13. Skolen vil arbejde målrettet med fortsat at skabe rum for differentiering, således at der er plads til at eksempelvis yngre kolleger sikres ekstra tid til forberedelse. Nye måder at arbejde med OPF og lærerens arbejdstid vil blive undersøgt bl.a. med inspiration og besøg på andre gymnasier 6

7 I forbindelse med udbetaling af merarbejde for 2013/14 (udbetales i september 2014) skal der foreligge et datagrundlag som kan sætte ledelsen i stand til at udbetale merarbejde på et ensartet grundlag, der skaber størst mulig gennemsigtighed for lærerkollegiet. Indsatsområdet udgør 50 pct. af ekstrarammen Resultatløn Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er på kr. Resultatlønnen udbetales i september måned Resultatvurdering og evaluering Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog med rektor indstiller bestyrelsesformanden/formandskabet til bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om udmøntningsgraden. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter indstilling fra rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad. Resultatlønskontrakt Vægt Basisrammen Undervisningen engagerende og tidssvarende 22,5 Skolekulturen 22,5 Uddannelsesniveauet lokalt 22,5 Attraktiv arbejdsplads 22,5 Økonomisk/administrative mål 10 Ekstrarammen Frafald 50 Lærernes arbejdstid 50 Svendborg d. okt

8 Jesper Vildbrad, rektor Niels Ejersbo, formand Ulrich Ritsing, næstformand 8

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere