Datatilsynets årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2012"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2012

2 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: ISBN nr:

3 Datatilsynets årsberetning 2012

4 Indhold Til Folketinget... 4 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver... 6 Rådgivning og vejledning... 7 Transmission af gudstjenester... 8 Klagesagsbehandling... 9 Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside...10 Høringer over lovforslag mv...12 Nye fritagelser fra anmeldelses- og tilladelseskravet i den private sektor...13 Datatilsynets organisation...15 Datarådet...15 Sekretariatet...15 Statistiske oplysninger...18 Forespørgsler og klager vedrørende private Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder...21 Anmeldelser Sager på Datatilsynets eget initiativ Internationale sager år med databeskyttelse interview med Datatilsynets direktør Janni Christoffersen Tv-overvågning Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer Inspektioner Binding Corporate Rules (BCR)...30 Datatilsynets arbejde med BCR i Internationalt BCR-samarbejde

5 Internationalt samarbejde...33 Europol Schengen Inspektion af ambassade Evaluering på databeskyttelsesområdet i fire Schengenlande JSA Schengen Told-informationssystemet (CIS) Eurodac Visum-informationssystemet (VIS) Artikel 29-gruppen WPPJ Eurojust Europarådet Berlin-gruppen Nordisk samarbejde It-sikkerhed Cloud computing KL s overførsel af køreprøvesystem til en cloud-løsning Behandling af personoplysninger i cloud-løsningen Office IT-Universitetets brug af cloud-løsningen Office NemID for private Brug af medarbejderes private NemID Datatilsynets inspektioner Inspektioner i Særlige fokusområder Online-undersøgelser Oversigt over udførte inspektioner i

6 Til Folketinget 2012 har i høj grad stået i fremtidens tegn for Datatilsynet. EU-Kommissionen offentliggjorde i 2012 sit udspil til nye regler om beskyttelse af personoplysninger i EU. Reformpakken indeholder et forslag til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og den fri udveksling af sådanne oplysninger. Forordningen vil skulle afløse det generelle databeskyttelsesdirektiv, som persondataloven implementerer. I lyset af den teknologiske udvikling og globaliseringen er der efter Datatilsynets opfattelse god grund til at overveje reguleringen af databeskyttelsesområdet, således at borgerne sikres et højt beskyttelsesniveau samtidig med, at fordelene ved nye digitale løsninger og services kan høstes. På positivsiden er det helt klart, at borgernes retsstilling i det nye forordningsudkast styrkes med mere åbenhed og større indflydelse. For virksomheder og organisationer er der større krav om at tage ansvar for databeskyttelse. Der strammes op med nye forpligtelser for at øge fokus på databeskyttelse. Samtidig med, at der sker en smidiggørelse og harmonisering af visse regler. Som datatilsyn får vi styrkede beføjelser det hilser vi velkommen. Alligevel er Datatilsynet umiddelbart skeptisk over for valget af en forordning i stedet for et direktiv. Forordning kan være et godt valg på områder med grænseoverskridende ydelser, men måske ikke som et generelt instrument på alle områder. Der er meget store forskelle landene imellem historisk og kulturelt betinget. Så her er der brug for en nærmere analyse af, hvad det betyder for danskerne f.eks. når vi tænker i forhold til den offentlige sektors måde at gøre tingene på. 4 Med en forordning falder den danske persondatalov helt bort, dvs. også de ganske fornuftige særregler, som vi har haft i Danmark i mange år, f.eks. om kreditoplysningsbureauer og om behandling af persondata til forskning og statistik. Disse regler har ikke givet anledning til problemer. Samtidig indføres der særlige beslutningsprocedurer i sager, som berører borgere i flere EU-lande, og EU-kommissionen får større kompetence.

7 Der vil gå flere år, før en ny regulering af databeskyttelsesområdet kan træde i kraft. Datatilsynet har derfor i 2012 først og fremmest koncentreret sig om de aktuelle opgaver for tilsynet. Det er en løbende udfordring for Datatilsynet at behandle de mange sager, som tilsynet modtager. I 2012 har Datatilsynet som en del af en effektiviseringsproces fået indført nye regler, som begrænser antallet af sager om tilladelser fra Datatilsynet, f.eks. på lægemiddel- og forskningsområdet. Der er i 2012 desuden blevet gennemført en ændring af persondataloven, som medfører, at tilsynet ikke længere skal give tilladelse til selve overførslen af personoplysninger til usikre tredjelande, når en overførsel sker på grundlag af kontrakter, der er i overensstemmelse med standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af EU-Kommissionen. Ændringen trådte i kraft den 1. januar København, september 2013 Henrik Waaben Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør Om Datatilsynets årsberetning Datatilsynets årsberetning for 2012 afgives i medfør af persondatalovens 65, hvorefter tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en omtale af væsentlige aktiviteter for Datatilsynet i 2012, herunder tilsynets inspektioner (kontrolbesøg). På Datatilsynets hjemmeside offentliggør tilsynet løbende udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse. Datatilsynet kan således henvise til sin hjemmeside for yderligere oplysninger. 5

8 Datatilsynets virksomhed i 2012 Datatilsynets opgaver Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Tilsynet med domstolene ligger dog under Domstolsstyrelsen. Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven er senest ændret ved lov nr af 18. december I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Datatilsynet har desuden lavet en række vejledninger vedrørende loven. Tilsynet med persondataloven indebærer et stort antal forskelligartede opgaver. Datatilsynet har i 2012 bl.a. haft følgende opgaver: Information, rådgivning og vejledning, bl.a. i form af generelle retningslinjer Behandling af klager fra borgere Udtalelser om forslag til love og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser til virksomheder mv. Tilladelser til forskere Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager), herunder inspektioner hos offentlige myndigheder, private virksomheder, forskere mv. Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg mv. og oplæg på konferencer o.l. 6

9 Rådgivning og vejledning Det er forudsat i de almindelige bemærkninger til persondataloven, at Datatilsynet i første række bør tage sigte på at kunne udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem tilsynets hjemmeside, hvor tilsynet offentliggør relevant praksis. Datatilsynet har endvidere udarbejdet informationspjecer og forskellige vejledninger om persondataloven. På hjemmesiden offentliggør tilsynet også de generelle retningslinjer, som tilsynet fastsætter. I 2012 har Datatilsynet bl.a. fastsat krav til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og kliniske forsøg med lægemidler. Dette område blev i 2012 undtaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet (se nærmere om undtagelserne nedenfor i afsnittet Nye fritagelser fra anmeldelses- og tilladelseskravet i den private sektor). Datatilsynet arrangerede sammen med Danske Advokater, Dansk Industri og Københavns Universitet en persondatakonference den 14. november 2012 på Nationalmuseet. Konferencens fokus var EU-Kommissionens forslag til ny forordning på databeskyttelsesområdet. Datatilsynet bidrog med flere oplæg på konferencen, der havde 300 deltagere. I 2012 har Datatilsynet endvidere deltaget med 20 indlæg på møder, konferencer mv. Som eksempler kan nævnes, at Datatilsynet har holdt oplæg for Dansk Industri om whistleblowersager og for foreningen Ansættelsesadvokater om persondataloven og HR-området. Tilsynet prioriterer sådanne opgaver for at informere om persondataloven og tilsynets praksis, men også for at tilsynet kan opnå større viden om, hvilke konkrete problemstillinger der er aktuelle på de forskellige områder af samfundslivet. Datatilsynet markerede også den årlige databeskyttelsesdag 1 den 28. januar 2012 ved at holde oplæg på tre konferencer: Databeskyttelsesdagen 2012, Ældresagens konference Danmark går online er der plads til alle? og Dansk IT s konference IT-sikkerhed Datatilsynet modtager fortsat et meget stort antal telefoniske henvendelser. Det er en vigtig del af tilsynets arbejde at yde telefonrådgivning, som kan give hurtig hjælp og sparring til borgere, dataansvarlige mv. med persondataretlige problemstillinger. 1 Den 28. januar er fastsat til at være Europæisk Databeskyttelsesdag. Databeskyttelsesdagen er et initiativ fra Europa-rådet, og dagen støttes af EU-Kommissionen og de europæiske datatilsyn. Databeskyttelsesdagen er en anledning til at gøre en særlig indsats for at øge borgernes bevidsthed om deres rettigheder efter persondataloven. 7

10 På baggrund af tilsynets kvartalsvise stikprøvetællinger anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet i 2012 at ligge på ca opkald og dermed på lidt lavere niveau end i 2011 (ca opkald). Datatilsynet giver desuden vejledning på baggrund af skriftlige forespørgsler om persondataloven. Nedenfor ses et eksempel på en sådan sag. Sagen blev behandlet på et møde i Datarådet. Transmission af gudstjenester Ribe Stift rettede i 2012 henvendelse med spørgsmål om, hvorvidt Datatilsynet i forhold til persondataloven så noget til hinder for direkte transmission og visning på skærme af gudstjenester og forskellige former for kirkelige handlinger. Formålet med transmissionen er at give personer, der er forhindret i at være fysisk til stede i kirken, mulighed for at følge kirkelige handlinger. Det vil ved indgangen til den pågældende kirke tydeligt blive angivet ved skiltning, at der foretages transmission fra kirken. Datatilsynet lagde i sin udtalelse af 17. januar 2013 til grund, at det er menighedsrådene, der i forhold til persondataloven er ansvarlige for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med transmission af gudstjenester og visning på skærme i kirken. Efter persondataloven 2 er det derfor i første række op til menighedsrådet konkret at foretage en afvejning af den interesse, der forfølges med den påtænkte behandling, i forhold til de hensyn, som på den anden side skal tages til de personer, der berøres. I denne vurdering kan menighedsrådet efter Datatilsynets opfattelse inddrage forskellige hensyn. Det kan tillægges vægt, at der er offentlig adgang for alle til kirken, og at der kun påtænkes transmission til en begrænset modtagerkreds ud over de tilstedeværende. For så vidt angår visning på skærme i kirken er der alene tale om en anden form for formidling af den information, som kirkegængere allerede har adgang til ved at være til stede under gudstjenesten. Datatilsynets umiddelbare vurdering var, at persondataloven ikke er til hinder for, at menighedsrådet beslutter at foretage transmission af live-billeder af kirkegængere, der deltager i gudstjeneste, herunder i nadverhandlinger, til andre konkrete lokaliteter, herunder plejehjem, ligesom live-billeder vil kunne vises på skærme i kirken , stk. 1, nr. 7, og 5

11 Det var imidlertid Datatilsynets opfattelse, at det vil være velbegrundet at sikre kirkegængere en mulighed for at vælge, om de ønsker at deltage i en sådan transmission 3. Eventuelt ved, at områder af kirken ikke omfattes af transmissionen af live-billeder, eller ved, at der gennemføres gudstjenester uden transmission. Under alle omstændigheder bør der meget klart informeres om, hvornår og hvordan der sker transmission, således at man har mulighed for at fravælge at deltage i gudstjenester, herunder nadverhandlinger, hvor der foretages transmission af live-billeder. Ved dåbshandlinger må der som minimum gives klar og tydelig information til faddere og dåbsvidner forud for transmissionen. I forhold til den døbte (for små børn ved forældremyndighedsindehaver) fandt Datatilsynet, at det må anses for nødvendigt at indhente udtrykkelig accept til transmission af live-billeder af selve dåbshandlingen til andre lokaliteter 4. For så vidt angår ansatte i kirken var det Datatilsynets opfattelse, at disse bør høres, inden det besluttes at foretage live-transmission til andre lokaliteter 5. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet afgørelse om, hvorvidt en behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med loven. Det er af afgørende betydning, at borgere, der f.eks. mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven eller ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få tilsynets vurdering af forholdet. I 2012 har tilsynet registreret en stigning på 8 % i antallet af nye sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra i 2011 til i 2012). I forhold til offentlige myndigheder har antallet af sager i 2011 og 2012 været det samme (730). Nedenfor ses et eksempel på en klagesag, som Datatilsynet behandlede i Sagen blev behandlet på et møde i Datarådet. 3 Jf. persondatalovens 5 og 6, stk. 1, nr. 7 4 Jf. persondatalovens 7, stk. 2, nr. 1 5 Datatilsynet har ikke kompetence til at vurdere eventuelle ansættelsesretlige spørgsmål i denne sammenhæng 9

12 Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside En kommune klagede på vegne af tre ansatte, kommunens borgmester og en plejefamilie tilknyttet kommunen til Datatilsynet over registrering på en hjemmeside. Det fremgik af hjemmesiden, at hjemmesiden havde til formål at lave en registrering af bl.a. advokater, kommunale ansatte, plejefamilier, politi og politikere, der efter borgernes mening har overtrådt loven, samt hvis en borger føler sig uretfærdigt behandlet. Om en af personerne havde der tidligere også været anført oplysninger om (arbejds) -adresse, fødselsdato, og at vedkommende havde fået konstateret en angivet sygdom. Desuden fremgik oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og opstartsdato for et selskab, som personen ifølge det angivne var involveret i. Der var desuden angivet link til CVR vedrørende selskabet og link til en artikel omkring et lån i selskabet et lån som på hjemmesiden var angivet som værende ulovligt. Datatilsynet konstaterede, at disse oplysninger nu var slettet fra hjemmesiden. Om plejefamilien fremgik på hjemmesiden oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, og at der var tale om en plejefamilie. Ved hver enkelt af de pågældende personer var der derudover anført overskrifter / etiketter i form af Pligtforsømmelse, Magtmisbrug, Pligtforsømmelse, Trusler m.v., Trusler, Chikane, tavshedspligten m.v. eller [ ] er blevet registreret på [ ] for Pligtforsømmelse. Samt for brud på tavshedspligten som er overtrædelse af Straffelovens 152 stk. 1. og stk. 2. Datatilsynet udtalte i sin afgørelse af 12. juni 2012, at persondataloven bl.a. gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Det fremgår af lovens 1, stk. 1. Loven finder dog ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Det fremgår udtrykkeligt af persondatalovens 2, stk. 2. Datatilsynet fandt, at hensynet til informations- og ytringsfriheden måtte føre til, at der ikke efter persondataloven var grundlag for, at tilsynet foretog noget i sagen, jf. lovens 2, stk. 2. Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at hjemmesidens tema var forholdet mellem borgere og beslutningstagere/myndighedspersoner, at hjemmesiden var præget af subjektive vurderinger og værdiladede ytringer, og at de påklagede oplysninger indgik som 10

13 en del af meningstilkendegivelserne, hvilket også måtte stå brugere af hjemmesiden klart. Datatilsynet havde ikke herved taget stilling til, om offentliggørelsen af oplysninger på hjemmesiden stred imod anden lovgivning, herunder straffelovens kapitel 27 om freds- og æreskrænkelser. Tilsynet har ikke kompetence til at foretage vurderingen heraf. Det blev tilføjet, at tilsynet for så vidt angår den tidligere omtale af en persons specifikke helbredsforhold på hjemmesiden havde lagt til grund, at der måtte antages at være tale om oplysninger, som allerede var offentliggjort af den pågældende person selv. 11

14 Høringer over lovforslag mv. I 2012 registrerede Datatilsynet 444 nye høringssager i forbindelse med lovforslag, bekendtgørelser mv. Dette er en stigning på 31 % i forhold til 2011 (339 i 2011). Som det fremgår af grafen nedenfor, er der en markant stigende tendens på området. I 2000 registrerede Datatilsynet således kun 59 nye sager om udtalelser til lovforslag mv. Der er således tale om en mangedobling af sagsantallet fra 2000 til Datatilsynet oplever, at disse høringssager ofte er særdeles ressourcekrævende. Hertil kommer, at der ofte er fastsat meget korter svarfrister. I sine udtalelser forholder Datatilsynet sig til de eventuelle databeskyttelsesretlige problemstillinger i det foreliggende lovforslag mv. Datatilsynet anser sine udtalelser som et væsentligt bidrag i lovgivningsprocessen, dels fordi tilsynet besidder en ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondataloven udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Tilsynet prioriterer derfor opgaven højt. Datatilsynet skal efter persondatalovens 57 afgive udtalelse ved udarbejdelse af generelle retsforskrifter, f.eks. forslag til love, bekendtgørelser og direktiver, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger Sager om lovforberedende arbejde 12

15 Nye fritagelser fra anmeldelses- og tilladelseskravet i den private sektor I den private sektor indebærer persondataloven i en række tilfælde krav om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, når der sker behandling af følsomme personoplysninger. Håndtering af anmeldelser navnlig fra den private sektor har siden persondatalovens ikrafttræden optaget en ganske stor del af tilsynets ressourcer. Der har ikke været tegn på en stagnering i antallet af nye anmeldelser tværtimod. I 2012 er der derfor på Datatilsynets initiativ gennemført en ændring af undtagelsesbekendtgørelsen 6, således at flere områder i den private sektor er blevet fritaget fra anmeldelsespligten/tilladelseskravet. Ændringerne gælder fra den 15. maj Undtagelserne gælder nu for: behandling af oplysninger om ansattes fagforeningsmæssige tilhørsforhold i forbindelse med aftaler om kontingentindeholdelse virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed kliniske forsøg med lægemidler omfattet af lov om lægemidler kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr omfattet af lov om medicinsk udstyr sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr efter lov om lægemidler eller lov om medicinsk udstyr kontaktbureauer og hjemmesider om dating studerendes projekt- og specialeopgaver mv. virksomheders behandling af oplysninger fra et centralt privat register med oplysninger om restaurationsforbud På Datatilsynets hjemmeside er det præciseret, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser undtagelserne finder anvendelse. Selv om der ikke gælder en anmeldelsespligt til Datatilsynet, skal persondatalovens regler om, hvornår personoplysninger kan indsamles, registreres mv., fortsat overholdes. Det samme gælder regler i relevant lovgivning på de berørte sagsområder. 6 Bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig (ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012) 13

16 Bortfald af anmeldelsespligten ændrer heller ikke på de forpligtelser, som persondataloven pålægger virksomheder og andre dataansvarlige i forhold til personer, om hvem der behandles oplysninger. Det gælder bl.a. oplysningspligt, indsigtsret og retten til at gøre indsigelse. Borgernes adgang til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger omfattet af persondataloven er også uændret. Datatilsynet har desuden fortsat mulighed for at tage sager op af egen drift. Til gengæld har Datatilsynet ikke længere inspektionskompetence på områderne. Datatilsynet har i 2012 udformet informationsmateriale til de berørte sektorer og dataansvarlige. I forlængelse af ændringen pr. 15. maj 2012 har Datatilsynet kunnet konstatere et betydeligt fald i antallet af sager om anmeldelser for den private sektor i forhold til Således registrerede Datatilsynet i nye sager om anmeldelser for den private sektor, mens tallet i 2012 var 1.734, dvs. et fald på 20 %. Faldet skyldes først og fremmest, at der på området forskning og statistik er sket et fald fra sager i 2011 til 982 i 2012 et fald på 29 %. Ændringerne er endnu ikke slået helt igennem, men tilsynet forventer, at der også fremover vil være et faldende antal anmeldelser fra private dataansvarlige. 14

17 Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd Datarådet og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter persondataloven er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og af seks andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Forretningsordenen fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om forretningsordenen for Datarådet og kan findes på Datatilsynets hjemmeside. Datarådets medlemmer (pr. 31. december 2012) Formand, højesteretsdommer Henrik Waaben Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr.jur. Peter Blume Overlæge, afdelingschef Hans Henrik Storm Direktør Rasmus Kjeldahl Kommunaldirektør Niels Johannesen Chefkonsulent Henning Mortensen Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. De er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer el.lign. Sekretariatet Sekretariatet beskæftiger omkring 35 medarbejdere (jurister, it-teknikere, kontorpersonale og studenter) og varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør. Datatilsynets bevillingsmæssige forhold mv. fremgår af Datatilsynets årsrapport Årsrapporten er offentliggjort på tilsynets hjemmeside. 15

18 Personalesammensætning Jurister Kontorfunktionærer Teknikere Studenter (ej fuldtidsansatte) 16

19 Datatilsynets medarbejdere (pr. 31. december 2012) Direktør, cand.jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand.jur. Lena Andersen Kommitteret, cand.jur. Birgit Kleis It-chef, civilingeniør, HD, Sten Hansen Chefkonsulent, cand.jur. Maiken Christensen Breüner Chefkonsulent, cand.jur. Lene Engedal Kragelund Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes It-sikkerhedskonsulent, exam. ESL, CISSP Henrik Blumensaath Bjarnholt It-sikkerhedskonsulent, diplomingeniør Walther Starup-Jensen Kontorfuldmægtig Helle Jensen Kontorfuldmægtig Pernille Jensen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Kontorfuldmægtig Mette Maj Leilund Assistent Camilla Knutsdotter Hallingby It-medarbejder Eva Caspersen It-medarbejder Flemming Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. Maiken Bøgelund Bek Fuldmægtig, cand.jur. Trine Cseh-Lessel Fuldmægtig, cand.jur. Kasper Frederiksen Fuldmægtig, cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. Christian Vinter Hagstrøm Fuldmægtig, cand.jur. Mette Hansen Fuldmægtig, cand.jur. Robert Padilla Bang Jensen Fuldmægtig, cand.jur. Lasse May Jørgensen Fuldmægtig, cand.jur. Christine Landsgaard (orlov) Fuldmægtig, cand.jur. Martin Nybye-Petersen Fuldmægtig, cand.jur. André Dybdal Pape Fuldmægtig, cand.jur. Kristian Gyde Poulsen Fuldmægtig, cand.jur. Maja Blomquist Rasmussen (orlov) Fuldmægtig, cand.jur. Dana Safin Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Riis Steinø (orlov) Stud.jur. Laura Hvass Jørgensen Stud.jur. Ole Lyngvåg Stud.jur. Inneke Wolthoorn 17

20 Statistiske oplysninger Her er oplysninger om antallet af nye sager i Datatilsynets journalsystem i Tallene omfatter sager, som er oprettet i løbet af En del af Datatilsynets sagsbehandling er imidlertid en fortsættelse af eksisterende sager. Dette er for eksempel tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke medtaget i statistikken. Datatilsynet registrerede nye sager i Nyoprettede sager 1. januar 2012 til 31. december 2012: Datatilsynets egen administration mv. 262 Lovforberedende arbejde 444 Forespørgsler og klager vedrørende private Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 730 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige sektor 297 Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager) 118 Sikkerhedsspørgsmål 26 Internationale sager 191 Datatilsynets kompetence efter anden lovgivning 32 I alt Der er et mindre fald i antallet af nyoprettede sager i 2012 set i forhold til I 2011 var tallet nyoprettede sager, dvs. der er et fald på 5 % 7. Faldet i sager skal ses i lyset af, at Datatilsynet pr. 15. maj 2012 har fået indført nye fritagelser fra anmeldelses- og tilladelseskravet i den private sektor (se nærmere herom ovenfor i afsnittet Nye fritagelser fra anmeldelses- og tilladelseskravet i den private sektor). Datatilsynet har således i 2012 modtaget 394 færre sager om anmeldelser på forsknings- og statistikområdet end i 2011 (1.376 sager i 2011, 982 sager i 2012) Faldet i antallet af sager er i Datatilsynets årsrapport for 2012 fejlagtigt anført til 9 %

21 Antal sager I det følgende uddybes tallene for nogle af de ovennævnte kategorier af sager. 19

22 Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt nye sager om forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Sagerne havde følgende fordeling på forskellige virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 172 Den finansielle sektor 60 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser mv. 8 Telesektoren 81 Foreninger og organisationer 119 Sundhedssektoren (medicinalfirmaer, klinikker, læger mv.) 22 Kreditoplysningsbureauer 121 Advarselsregistre 21 Stillingsbesættende virksomheder 8 Ansøgninger om tilladelser 183 Internet, sociale netværk, cloud mv. 263 Tv-overvågning 47 Private forskere 24 Diverse 203 Sager af generel karakter 0 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 9 % Forespørgsler 75 % Ikke kategoriserede 16 % 8 8 I lighed med Datatilsynets Årsberetning 2011 er disse tal for 2012 ikke opgjort på grundlag af sager, som er oprettet i 2012, men på grundlag af sager, som Datatilsynet har færdigbehandlet i Heriblandt er sager oprettet i 2012 og 2011 samt enkelte sager fra tidligere år. Opgørelsesmetoden skyldes et ønske om at opgøre tallene på en måde, så de ikke ændrer sig afhængig af, hvornår man opgør dem. 20

23 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 730 nye sager om forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 223 Regioner 40 Primærkommuner 207 Ansøgning om tilladelser 250 Diverse 10 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 11 % Forespørgsler 51 % Ikke kategoriserede 38 % 9 9 Se note 1 21

24 Anmeldelser Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt nye sager om anmeldelser for den private sektor. Fordelingen af sagerne var: Forskning og statistik 982 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 511 Advarselsregistre 1 Spærrelister 37 Kreditoplysningsbureauer 3 Stillingsbesættende virksomheder 27 Edb-servicebureauer 12 Diverse sager af generel karakter 161 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt 297 nye sager om anmeldelser for den offentlige sektor. Fordelingen af sagerne var: Fællesanmeldelser 0 Kommuner 52 Regioner 5 Statslige myndigheder 219 Tilslutninger, kommuner 21 Tilslutninger, regioner 0 Tilslutninger, statslige myndigheder 0 Diverse/sager af generel karakter 0 22

25 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 118 nye sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Fordelingen af sagerne var: Inspektion og kontrol vedrørende private 29 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 24 Sager rejst på grundlag af presseomtale og lign. 44 Diverse/sager af generel karakter 0 Online-undersøgelser 21 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 191 nye internationale sager. Fordelingen af sagerne var: Forespørgsler fra udlandet 86 Nordisk tilsynssamarbejde 6 Europarådet 6 EU 75 Datakommissærsamarbejdet 10 OECD 1 Diverse /sager af generel karakter 7 23

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere