Årsrapport 2013 for Fællesfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 for Fællesfonden"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Fællesfonden Side 1 af 54

2 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 24. juni 2013 udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens seneste vejledning om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer: 1. Indledning 2. Beretning 3. Målrapportering 4. Regnskab o Resultatopgørelse og balance samt noter o Bevillingsregnskab 5. Påtegning 6. Bilag Kirkeministeriet 2014 Dok. nr /14 Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 2 af 54

3 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Fællesfonden fungerer som folkekirkens fælleskasse og er ikke en fond i juridisk forstand. Ifølge lov om folkekirkens økonomi afholder fællesfonden en række nærmere bestemte fælles udgifter for folkekirken. Fællesfonden dækker: Løn, godtgørelse m.v. til præster og provster. Udgifter vedrørende stiftsadministrationerne. Udgifter til folkekirkens fælles itløsninger. Tilskud til uddannelse af ansatte i folkekirken og af personer, der ønsker sådan ansættelse. Udgifter til revision af de lokale kirkelige kasser. Tilskud til særlige menigheder. Udligningstilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder. Pensioner til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Fælles forsikrings- og skadesudgifter. Herudover yder fællesfonden tilskud i mindre omfang til forskellige folkekirkelige aktiviteter. Fællesfondens indtægtsgrundlag i 2013 består primært af landskirkeskatten. Derudover består den af enkelte mindre driftsindtægter samt en kompensation fra staten for administration af registrering af navneændringer. Landskirkeskatten opkræves sammen med den lokale kirkeskat. Fællesfondens budget fastsættes af kirkeministeren efter rådgivning fra en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen har afholdt to samråd med deltagelse af en læg repræsentant for hvert stift. En repræsentant fra Præsteforeningen samt en repræsentant for kirkefunktionærerne deltager som observatører. Budgetsamrådet er hørt om fællesfondens budget for Årets økonomiske resultat Fællesfonden kom ud af 2013 med et positivt resultat på 43,3 mio. kr. Af årets resultat er de 20,1 mio. kr. et budgetteret mindreforbrug, mens de 23,2 mio. kr. er ikke-budgetteret (jf. tabel 2.3). Resultatet er overordnet set tilfredsstillende, idet en del af det ikke-budgetterede overskud vedrører den lovbundne præstebevilling. Rigsrevisionen afgav i 2003 Beretning 10/02 om folkekirkens fællesfond, der samme år blev fulgt op af Finansministeriets rapport om ministeriets forvaltning af folkekirkens fællesfond. I den forbindelse udestod en afklaring af, hvor stor kassebeholdningen i fællesfonden bør være. Et af Rigsrevisionens kritikpunkter i beretningen var, at fællesfonden var nødt til at lånefinansiere likviditetsbehovet. Fællesfonden har derfor i de senere år budgetteret med overskud med henblik på en genopretning af fællesfondens kassebeholdning. Fællesfondens kassebeholdning blev ved udgangen af 2012 vurderet som tilstrækkelig i forhold til fællesfondens aktiviteter. Fremover vil hensættelserne til fællesfondens pensionsforpligtigelse til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer fra før 2007 blive øget gradvist, og fællesfondens resultat reduceres tilsvarende. I budgettet for 2013 var det budgetterede resultat for året på 21,3 mio. kr. (ekskl. delregnskab 32, forsikring, og delregnskab 36, Det bindende stiftsbidrag). Det endelige budgetterede resultat efter til- Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 3 af 54

4 lægsbevillinger tildelt i løbet af året blev på 20,1 mio. kr. Det ikke-budgetterede mindreforbrug (netto) fordeler sig således: 14,6 mio. i mindreforbrug kr. på løn til præster og provster 5,6 mio. kr. i samlet mindreforbrug på stiftsadministrationerne og Folkekirkens It 3,0 mio. kr. fordelt på forskellige mindreforbrug og merindtægter Stiftsadministrationer og Folkekirkens It kan frit videreføre et eventuelt mindreforbrug af bevillingen til fremtidige år. Der overføres 4,4 mio.kr. fra Oversigt over videreførte bevillinger fremgår af tabel ,8 mio. kr. af årets ikke-budgetterede mindreforbrug er reserveret til pensionsforpligtigelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer jf. afsnit 4.5 De konsoliderede driftsposter for fællesfonden fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1 Fællesfondens økonomiske hovedtal 2013 (t. kr.) Ordinære driftsindtægter (konto 10-13) Ordinære driftsomkostninger (konto & 22) heraf personaleomkostninger (konto 18) Andre driftsposter, netto (konto 21,33,42,43,44&46) Finansielle poster, netto (konto 25-27) 75 Ekstraordinære poster, netto (konto 28-29) -577 Årets resultat Pensions- og forsikringsområdet (delregnskab 31 & 32) Udgifter til pensionsbidrag- og forsikringsbidrag er siden 2007 blevet faktureret til de lokale kasser af fællesfonden. Fællesfonden hæfter for den samlede pensionsforpligtigelse for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Folkekirkens forsikringsordning skal hvile i sig selv og er derfor ikke indeholdt i fællesfondens samlede resultat, men forsikringen er fortsat en del af balancen. Fællefondens balance Tabel 2.2 giver status over fællesfondens balance ultimo 2013 Tabel 2.2. Fællesfondens balance (t. kr.) Status primo Status ultimo Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver Heraf materielle anlægsaktiver Heraf finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 4 af 54

5 Egenkapital Hensatte forpligtelser Øvrige forpligtelser Passiver i alt Status for fællesfondens balance beskrives kort nedenfor. For en nærmere specifikation af status henvises til bilag 6.2 Aktiver og passiver var ultimo 2013 på 817,8 mio. kr. Forøgelsen af aktiverne på 105,8 mio. kr. kan delvist henføres til en stigning i den likvide beholdning som konsekvens af årets resultat for fællesfonden samt hensættelser til pensionsforpligtigelsen. Der var desuden i 2013 store hensættelser til forsikringsskader på grund af mere udgiftstunge skader end oprindeligt forventet, hvilket yderligere har øget likviderne. Den tilsvarende stigning i fællesfondens passiver kan omvendt delvist tilskrives de ovenfor nævnte hensættelser samt egenkapitalen. Fællesfondens egenkapital var ultimo 2013 på 283,1 mio. kr. Forbedringen i egenkapitalen på 43,3 mio. kr. kan hovedsagligt henføres til driftsresultatet samt enkelte andre posteringer. Afvigelsen mellem budget og regnskab fordelt overordnet på delregnskaber Tabel 2.3. giver en oversigt over fællesfondens indtægter og udgifter fordelt på delregnskaber. Der redegøres for de forskellige årsagsforklaringer under bilag 6.1. Tabellen viser et samlet mindreforbrug i regnskabet på 23,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Delregnskab 1, Landskirkeskat mv.: Merindtægten kan henføres til øgede indtægter på 0,1 mio. kr. ved statens kompensation for folkekirkens administration af navneændringer samt 0,2 mio. kr. grundet tilbagebetaling af seniorbonus fra et menighedsråd. Delregnskab 2, Præster og Provster: Delregnskabet viser et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., som primært skyldes et generelt mindreforbrug på 12,2 mio. kr. på præsteløn både til præster med statsrefusion og fællesfondspræster. Mindreforbruget skyldes dels en bevillingsomplacering fra pension og dels et reelt mindreforbrug af præstestillinger. Der er også et mindreforbrug på feriepengeregulering på 3,3 mio. kr. Præstegodtgørelser samt løn til barselsvikarer udviser derimod et merforbrug på 0,9 mio. kr. Afvigelsen er ikke tilfredsstillende uanset, at en primær årsagsforklaring (jf ) er teknisk. Der er stor fokus på forbruget og styring af præstebevillingen. Delregnskaberne 3-5: Viser et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. og dækker over flere forskellige mindreforbrug primært grundet periodiseringer af projekter hos Folkekirkens It. Et lille nettomindreforbrug på stiftsadministrationerne dækker over flere mer- og mindreforbrug som konsekvens af forsinkelserne ved etableringen af stifternes driftscentre jf. afsnit 6.1 Delregnskab 6, Folkekirkens Fællesudgifter: Nettomindreforbruget er på 0,9 mio. kr., hvilket kan henføres til et mindreforbrug på provstirevision på 2,3 mio. kr. Et merforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes budgetterede udgifter i forbindelse et forlig med 3F beskrives i afsnit 6.1. Delregnskab 7, Folkekirkelige tilskud: Delregnskabets mindreforbrug på 1,3 mio. Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 5 af 54

6 kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til samarbejdsforsøg, da der kun er givet et tilsagn under forsøgsprojektordningen ( 44 samarbejdsforsøg i menighedsråd) samt flere forskellige små mindreforbrug. Delregnskab 11, Finansielle poster: Fællesfonden har en stor beholdning af likvide midler og har ikke haft behov for at optage likviditetslån i stiftsmidlerne. Renteindtægter i 2013 på 0,2 mio. kr. skyldes afkast på investeringsudlån til fællesfondsinstitutionerne. For en nærmere redegørelse henvises til bilag 6. Af tabel 2.4 fremgår det hvilke tillægsbevillinger, der er blevet givet i Tabel 2.3. Administrerede udgifter og indtægter 2013 (t. kr.) Delregnskab Bevillingstyper Budget Regnskab Afvigelse Note 1. Landskirkeskat m.v. Indtægtsbevilling Præster og provster Lovbunden bevilling Stiftsadministrationer Driftsbevilling Folkekirkens IT Driftsbevilling Folkekirkens Uddannelser Driftsbevilling Folkekirkens fællesudgifter Driftsbevilling Folkekirkelige tilskud Anden bevilling Reserver Anden bevilling Finansielle poster* Anden bevilling Tilskud til lokale kasser Anden bevilling Pension, tjenestemænd Lovbunden bevilling Total Folkekirkens forsikring Driftsbevilling *nettoudgifter Tabel 2.4 Tillægsbevillinger 2013 (t.kr.) - tildelt 2013 Beskrivelse Løn Øvrig drift Netto Delregnskab Formål Haderslev stift bispevalg Viborg Stift - dannelseskonference Folkekirken.dk - folkemødet Vestervig Kirkemusikskole - driftsbevilling Studierejse orgelkonsulenten APV-værktøj til præster Påskeprojekt Danske kirkedage Omprioriteringsreserve - Påskeprojektet Tillægsbevillinger i alt Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 6 af 54

7 Der er bevilliget tillægsbevillinger finansieret ved fællesfondens resultat på samlet 1,6 mio. kr. En tillægsbevilling vedrører Påskeprojektet, der er finansieret af omprioriteringsreserven 2013 og ikke resultatet. Derfor fremgår finansieringen som en negativ tillægsbevilling. De ikke forbrugte midler er - i lighed med de resterende midler fra omprioriteringsreserven på 2,6 mio. kr. til Påskeprojektet - videreført og reserveret til 2014 jf. tabel Kirkeministeren fastlagde budgettet for fællesfonden for 2013 i november Disse tal fremgår af første kolonne (budget 2013) i nedenstående tabel 2.5. Det endelige budgettal 2013 indeholder en række omflytninger og tillægsbevillinger (jf. tabel 2.4). Det er tallene for Budget + TB, der er anvendt som budget for 2013 i denne årsrapport. Tabel 2.5 Budget og tillægsbevillinger (t.kr.) Budget 2013 Budget +TB 2013 tilbageført til resultatet. Viborg Stift modtog en tillægsbevilling på knap 0,1 mio. kr. til afholdelse af en konference om dannelsesbegrebet arrangeret af biskopperne. Difference Delregnskab Landskirkeskat og kompensation (indtægt) Delregnskab Præster og provster Delregnskab Stiftsadministrationer m.v Delregnskab Folkekirkens IT Delregnskab Folkekirkens uddannelser Delregnskab Folkekirkens fællesudgifter Delregnskab Folkekirkelige tilskud Delregnskab Reserver Delregnskab Finansielle poster (nettoudgift) Delregnskab Tilskud til lokale kasser Delregnskab Pension, tjenestemænd Total Delregnskab Folkekirkens forsikring Delregnskab Bindende stiftsbidrag Nedenstående kommentarer til tabel 2.5 beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til det oprindelige budget. Delregnskab 3 - Stiftsadministrationer I 2013 har Haderslev Stift modtaget en tillægsbevilling på knap 0,5 mio. kr. til finansiering af bispevalget i 2013, hvoraf 0,1 mio. kr. ikke blev anvendt og derfor er Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 7 af 54

8 Delregnskab 4 Folkekirkens It (Folkekirken.dk) Folkekirken.dk har modtaget en tillægsbevilling til finansiering af udgifter i forbindelse med folkekirkens deltagelse på Folkemødet Delregnskab 5 - Uddannelse Vestervig Kirkemusikskole fik en tillægsbevilling på knap 0,8 mio. kr. finansieret af resultatet til dækning af driftsopgaver. Kirkemusikskolen modtog ligeledes en midlertidig bevilling på knap 0,9 mio.kr. i 2014 og Delregnskab 6 Folkekirkens fællesudgifter Budgettet for delregnskabet er blevet tilført midler på knap 0,3 mio. kr. finansieret ved en reduktion af resultatet. De vedrører tre tillægsbevillinger, som er givet til APV-værktøj til præster, medfinansiering af Danske Kirkedage 2013, samt en studierejse for fællesfondens orgelkonsulent. Derudover er der givet tillægsbevillinger på hver 0,1 mio. kr. til Påskeprojektet samt til provstirevision i Haderslev Stift. Disse er dog finansieret ved midler fra omprioriteringsreserven henholdsvis fra Ribe Stift. 2.3 Årets faglige resultater Fællesfondens aktiviteter er vist i en række oversigter nedenfor. Her er der lagt vægt på at anskueliggøre omfanget af følgende aktiviteter: Personaleforbrug i form af anvendte årsværk IT-aktiviteter i form af antal pcarbejdspladser, brug af helpdesk og personaleforbrug Uddannelsesvirksomhed i form af antal studerende og kursusdage Forsikringsvirksomhed i form af udgifter til dækning af skader. Konklusionen for årets resultataftaler fremgår af kapitel 3. Årsværk for præster Af tabel 2.6 og 2.7 nedenfor ses fordelingen af anvendte årsværk for præstestillinger i folkekirkens 10 stifter i Danmark. Det samlede antal anvendte årsværk viser et mindreforbrug på ca. 31,4 årsværk i forhold til normeringen. Af tabellen ses, at de største mindreforbrug af årsværk findes i Københavns Stift, Aalborg Stift og Århus Stift, som står for knap 60 pct. af afvigelsen. Det betydelige mindreforbrug i de tre stifter skyldes ekstraordinære lang stillingsledighed i enkelte tilfælde grundet strukturændringer og længerevarende afklaringer om præsteboliger. Det skal bemærkes at Aalborg såvel som Københavns Stift skal aflevere præstestillinger til andre stifter jf. en aftale fra 2009 om fordeling af præster stifterne imellem. Ingen stifter har haft et merforbrug. Afvigelsen i årsværk er ikke tilfredsstillende. Et nyt værktøj til en mere præcis budgetopfølgning af præstårsværk forventes taget i brug i 2014, men strukturændringer og vakancer vil fortsat være en udfordring. Lokalt finansierede præster finansieres af den lokale kirkekasse og dermed ikke af fællesfonden samt staten. Derfor indgår de kun som en supplerende oplysning. Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 8 af 54

9 Tabel 2.6 Præster - personaleforbrug i årsværk Normerede antal præstestillinger 1991, , ,80 Forbrug antal præstestillinger 2003, , ,01 Mer-/mindreforbrug 11,7-3,7-29,8 Normede antal fællesfondspræster 0,00 0,00 100,00 Forbrug antal fællesfondspræster 0,00 0,00 98,42 Mer-/mindreforbrug 0,0 0,0-1,6 Normering i alt 1991, , ,80 Forbrug indenfor normering i alt 2003, , ,44 Mer-/mindreforbrug 11,7-3,7-31,4 Forbrug lokalt finansierede præster 71,00 72,79 76,59 Forbrug præster I alt 2.074, , ,0 Tabel 2.7 Præster - personaleforbrug pr. stift Stift Antal anvendte årsværk 2012 Antal nomerede årsværk 2013 Antal anvendte årsværk 2013 Afvigelse Antal normerede fællesfondspræster 2013 Antal anvendte fællesfondspræster 2013 Afvigelse Københavns Stift 206,1 200,5 192,7-7,8 10,5 10,1-0,4 Helsingør Stift 282,3 265,4 264,1-1,3 13,9 13,8-0,1 Roskilde Stift 261,6 243,4 241,0-2,4 12,7 12,6-0,1 Lolland-Falster Stift 59,8 57,0 55,9-1,1 3,0 2,9-0,1 Fyens Stift 181,8 176,6 175,3-1,3 9,2 9,1-0,1 Aalborg Stift 212,8 204,6 199,2-5,4 10,7 10,4-0,3 Viborg Stift 175,9 166,6 166,9 0,3 8,7 8,7 0,0 Århus Stift 276,9 263,9 259,5-4,4 14,8 14,6-0,2 Ribe Stift 155,8 146,3 142,9-3,4 7,7 7,5-0,2 Haderslev Stift 175,2 168,5 165,5-3,0 8,8 8,6-0,2 I alt 1988,2 1892,8 1863,0-29,8 100,0 98,4-1,6 j Årsværk for stiftsadministrationer Tabel 2.8 viser personaleforbruget i stifterne opdelt på sagstyper. Der har været et fald i årsværksforbrug på 15,6 årsværk i forhold til 2012 svarende til en ændring på 13,3 pct. Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 9 af 54

10 Tabel 2.8 Stiftsadministrationens årsværksforbrug Sagstype Personaleopgaver for eksterne Løn kirkefunktionærer 10,8 10,6 9,8 Løn præster inkl. FLØS 5,5 5,2 4,8 Ansættelse af præster 3,2 3,3 3,2 Styrelse Sekretariat for stiftsudvalg 0,6 1,0 1,0 Sekretariat for stiftsråd 1,7 2,0 2,0 Byggesager vedrørende sogne 3,8 3,8 4,1 Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed & biskop) 3,2 3,1 2,6 Sekretariatsfunktion for biskoppen 10,4 11,3 12,1 Opgaver under bindende stiftsbidrag 3,0 3,5 2,8 Legater og fonde 0,0 0,3 0,3 Valg af menighedsråd 0,0 2,5 0,2 Valg af stiftsråd 0,0 0,0 0,2 Valg af biskop 0,0 0,8 1,0 Rådgivning Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer 9,7 9,5 8,6 Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 6,8 6,7 5,0 Rådgivning af MR vedr. lån, gravsted og kap.adm. 0,0 1,1 1,2 Økonomiopgaver for eksterne Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager 8,6 8,3 1,4 PUK og provstirevision 0,0 0,4 0,2 Administration og hjælpefunktioner Løn stift 0,6 0,5 0,4 Regnskab stift (stiftets fællesfondsregnskab) 5,6 5,4 4,9 Personalesager (stiftspersonale) 0,4 0,2 0,1 Generel ledelse 2,3 3,4 3,7 Intern administration 34,5 15,1 12,9 Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål 4,1 5,7 5,6 Hjælpefunktion - Acadre og post 0,0 6,4 6,3 Øvrige hjælpefunktioner 0,0 1,7 1,6 Egen uddannelse/kompetenceudvikling 5,3 5,2 5,5 Sum 120,0 117,0 101,4 Faldet i det totale årsværksforbrug skyldes ikke som i 2012 normale udsving. Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 10 af 54

11 En omorganisering af opgaverne mellem stiftsadministrationerne er delvis implementeret i perioden Formålet var og er, at opnå effektiviseringer ved opgavespecialisering og større volumen. Det er ikke forventningen, at denne omfordeling selv efter en opstartsperiode skal give en nævneværdig reduktion i årsværk, da formålet er serviceforbedringer overfor menighedsrådene. Det skal bemærkes, at rådgivning af menighedsråd vedrørende lån, gravsteds- og kapitaladministration fra 2012 er blevet et selvstændigt område. Ovenstående årsværkforbrug skal ses i sammenhæng med nedenstående tabel for årsværkforbrug i de nye driftscentre, da disse nu er udskilt i en selvstændig oversigt. Faldet særligt på Kapitalforvaltning mv. kan henføres til denne udskillelse. Ressourcer til menighedsrådsvalget i 2012 er faldet bort i 2013, og vakancer i enkelte stifter har også reduceret årsværkforbruget. Stiftsadministrationernes drift er fra og med 2012 specificeret på Hjælpefunktioner, Intern administration samt Generel ledelse. Den ændrede registreringsramme i 2012 gør, at årsværkforbruget ikke er sammenligneligt mellem 2011 og 2012 samt Tabel 2.9 Stiftsadministrationernes centre Personaleopgaver for eksterne Løn præster inkl. FLØS (fællesfonds-løncenter) 0,00 0,00 1,70 Styrelse Tilsyn (plansagscenter) 0,00 0,00 0,85 Økonomiopgaver for eksterne Kapitalforvaltning, gravsteder (KAS/GIAS center) 0,00 0,00 5,02 Administration og hjælpefunktioner Løn stift (AdF/fællesfondsløncenter) 0,18 0,25 0,59 Regnskab stift (AdF og fællesfondsløncenter) 4,58 4,79 4,96 Intern Administration (AdF) 0,53 0,57 0,52 Forsikringsenheden Tingskade 0,00 0,00 0,73 Arbejdsskade 0,00 0,00 0,05 Intern Administration 0,00 0,00 0,26 Egen kompetenceudvikling 0,00 0,00 0,78 Sum 5,29 5,61 15,47 Det samlede årsværkforbrug er påvirket negativt af forsinkelsen ved etableringen af driftscentre, og som det fremgår andre steder i årsrapporten, er der et samlet merforbrug på lønbevillingen. Det fremgår dog ikke af den samlede opgørelse, hvor det fremgår, at der er anvendt færre årsværk i alt under stiftsadministrationerne i forhold til Dette har flere årsager. Først og fremmest har der været flere betalte orlov, herunder barselsorlov, hvilket reducerer årsværkforbruget men ikke forbruget på lønbevillingen. Tilsvarende har et stift været nødsaget til at afholde lønudgifter til vikarer, som ikke optræder under årsværkforbruget. I for- Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 11 af 54

12 hold til 2012 skal yderligere tilføjes, at stifterne i 2012 anvendte 2,5 årsværk på menighedsrådsvalg og, at anvendelse af merarbejde i 2012 for medarbejdere uden højeste arbejdstid kan forklare noget af nettoreduktionen i årsværksforbrug i Tabel 2.10 Stiftsadministrationens totale årsværksforbrug Stiftsadministrationen 120,04 117,00 101,41 Centre 5,29 5,61 15,47 Sum 125,33 122,62 116,88 Årets faglige resultater for Folkekirkens It Folkekirkens It servicerer folkekirken samt Kirkeministeriet med It-ydelser. Opgaverne består i servicering af kirkenettet, herunder aktiviteter, der har at gøre med digitalisering og anvendelse af informationsteknologi i folkekirken og ministeriet. Størstedelen af opgaverne vedrørende folkekirkens It-systemer og PC er, herunder økonomi- og fagsystemer samt personregistrering varetages af Folkekirkens It. En nærmere beskrivelse af Folkekirkens It og områdets budget findes under afsnit De faglige resultater opdeles i en kort beskrivelse af de væsentligste projekter samt årsværkforbrug. For en opgørelse af nøgletal og driftsorienterede produktionsresultater henvises til Årsrapport 2013 for Folkekirkens It. De vigtigste af de faglige resultater i 2013 opdeles i projekter vedrørende civil- og personregistreringen, ministeriets og folkekirkens itanvendelse, folkekirken.dk samt itgovernance. Herunder følger udvalgte projekter. For en beskrivelse af alle projekter henvises til Årsrapport 2013 for Folkekirkens It: Digitaliserings strategi Kirkeministeriet og folkekirken har bidraget til regeringens digitaliseringsstrategi vedrørende obligatoriske anmeldelser og ansøgninger. I juni blev en løsning til anmodning om begravelse eller ligbrænding sat i drift og i december 2013 blev selvbetjeningsportalen udvidet med navngivning og i januar 2014 blev den udvidet yderligere med ansøgning om navneændringer og navneændring på bryllupsdagen samt anmeldelse af faderskab. Tidligere selvbetjeningsløsninger er nu erstattet med tidsvarende borgervendte løsninger på Borger.dk. Der er etableret et sagsbehandlersystem, PersonSAG, hvori personregisterførerne modtager borgernes henvendelser. Systemet kan udveksle oplysninger med andre involverede parter bl.a. Sundhedsstyrelsen. Disse services vil aflede mindre arbejdskrævende sagsbehandling, og samlet set er det vurderingen, at aktiviteterne omkring civil- og personregistreringen er forløbet tilfredsstillende i Kapitaladministration og administration af gravstedsvedligeholdelse I 2012 implementeredes et nyt system til kapitalforvaltning [KAS]. Som konsekvens af tekniske problemer blev idriftsætningen først afsluttet ved udgangen af De resterende dele, som omfatter fejlret- Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 12 af 54

13 telser og rapporter til opfølgning og planlægning færdiggøres i løbet af Systemet til administration af gravstedsvedligeholdelse (GIAS) er efter enkelte ændringer i 2013 i fuld stabil drift. Løn og personaleadministration Centerdannelsen i stiftsadministrationerne blev på lønområdet igangsat i april 2013, hvor løncenteret for præster og stiftsansatte m.fl. overtog de dele af lønopgaven, som fremtidigt skal udføres i et løncenter. Levering af den aftalte systemunderstøttelse, som skal bestå i et moderniseret lønsystem (FLØS) samt en indberetningsportal, har været ramt af forsinkelser på grund af forhold hos leverandøren. Forsinkelsen har ikke haft indflydelse på udbetalingen af løn til folkekirkens personale. Cloud løsninger til Kirkenettets brugere I 2013 er der implementeret en cloudløsning, som er baseret på Microsofts Office365. Løsningen er sat i drift i slutningen af I forhold til menighedsrådene tilbydes en meget prisfordelagtig lightløsning, som et tilbud, der kan anvendes til kirkefunktionærer og frivillige, hvis brug af it hjælpemidler er begrænset til kommunikation og arbejds og mødeplanlægning m.m. Offentliggørelse af regnskaber, CVRregistrering og digital post Folkekirkens It har fået overdraget en opgave med at bidrage til, at folkekirkens institutioner er korrekt registreret i CVR, og at de har en digital postkasse. CVRnummeret med dets sammenhæng til en NemKonto har vist sig at være en ligeså vigtig datanøgle, som CPRnummeret er i forhold til personregistreringen. Menighedsrådenes regnskaber for 2012, som blev afleveret til revision den 1. april 2013, er offentliggjort på sogn.dk og for provstiernes vedkommende på provsti.dk. Kirkekalender, mobilapp og sogn.dk Samarbejdet med Kirkeku og Kultunaut, som indebærer, at disse tjenesters oplysninger leveres fra sogn.dk/kirkekalenderen, har betydet en meget glædelig stigning i brugen af kirkekalenderen og i den forbindelse også de faciliteter, som understøtter en opgørelse af antal deltagere. I løbet af 2013 er kirkekalenderen anvendt af mere end kirker, og der er samlet set eksponeret mere end gudtjenester og arrangementer. Den øgede brug af kalenderen har betydet, at det har været vigtigt at videreudviklesystemet. Kravene til en ny udgave har været bragt i høring og resulterede i mere end 50 kommenterede forslag og ønsker, som ved udgangen af april lanceres i en helt ny udgave af sogn.dk. ISO27001 og risikovurdering Regeringsbeslutningen om at statens institutioner, som et led i Finansministeriets plan Enkel administration i staten, skal følge ISO sikkerhedsstandarden, har været genstand for omfattende aktivitet i Ved udgangen af 2013 konstateres det, at Folkekirkens It og Kirkenettet lever op til ISO på langt de fleste områder. Den danske udgave af standarden blev udsendt i januar 2014 og er planlagt implementeret i Kirkenettet i løbet af ISO ligger til grund for den risikovurdering, som planmæssigt skal gennemføres i2014. Brugeradministration Det er aftalt med Landsforeningen af Menighedsråd, at adgang for menighedsrådsbrugere fra september 2014 kun kan ske via NemId. Sidste fase i denne moderniseringsproces brugeradministrationen af præster, kordegne og ansatte i provstier, stifter og ministeriet er planlagt at ske fra starten af 2014 til sommeren Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 13 af 54

14 Folkekirkens It s årsværkforbrug Personaleforbruget i Folkekirkens It har i 2013 været på i alt 33,9 årsværk. Tabel 2.11 Aktiviteter i folkekirkens IT Folkekirkens IT Aktiviteter: Antal pc-arbejdspladser Antal installationssteder Antal brugere heraf personregisterførere Antal henvendelser til Brugerservice heraf vedr. pc-support heraf vedr. personregistrering heraf vedr. leverancer og gen. spm Antal årsværk 32,8 34,2 34,4 33,9 Folkekirkens It s driftsresultater Tabel 2.11 viser aktiviteterne i Folkekirken It i For en nærmere redegørelse henvises til Folkekirkens It s årsrapport Uddannelse og efteruddannelse af præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse København, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse Århus og Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster (TPC) udgjorde indtil udgangen af 2013 de tre folkekirkelige uddannelsesinstitutioner for præster. Fra 1. januar 2014 er de tre institutionerne lagt sammen i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i København og Århus varetog følgende kursustyper: Den obligatoriske uddannelse af teologiske kandidater (pastoralseminariet) Obligatorisk efteruddannelse af nyansatte præster Obligatorisk efteruddannelse af nyansatte provster Den samlede kursusaktivitet ses af de to tabeller nedenfor. Studieaktivitet målt i antal kursistdage er faldet med 22,0 pct. i København i forhold til I Århus ses et fald i kursistdage på 19,5 pct. og i TPC et fald på 14,0 pct. Generelt for faldene skal det bemærkes, at faldene svarer til de stigninger, som sås i 2012 i forhold til For Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i Århus skal det bemærkes, at optaget på det teologiske studium har været jævnt faldende fra sidst i 90 erne til De lave optagelsestal fra forventes at slå igennem på optaget på præsteuddannelsen. De sidste par år er optaget på teologistudiet steget lidt igen, og som anført i årsrapport 2011 og 2012 kan det få en effekt på kursusaktiviteten på præsteuddannelsen i Århus i de følgende år. En kursistdag er 7,4 timer. Årsrapport 2013 for folkekirkens fællesfond Side 14 af 54

Årsrapport 2012 for fællesfonden

Årsrapport 2012 for fællesfonden Årsrapport 2012 for fællesfonden Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 dok. nr. 45913/13 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 1. juni

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2011 for fællesfonden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 dok. nr. 58680/12

Årsrapport 2011 for fællesfonden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 dok. nr. 58680/12 Årsrapport 2011 for fællesfonden Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 dok. nr. 58680/12 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 1. juni

Læs mere

Årsrapport 2008 for fællesfonden

Årsrapport 2008 for fællesfonden Årsrapport 2008 for fællesfonden Kirkeministeriet 2009 dok. nr. 611278/09 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2010 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2011 dok. nr. 40523/11

Årsrapport 2010 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2011 dok. nr. 40523/11 Årsrapport 2010 for fællesfonden Kirkeministeriet 2011 dok. nr. 40523/11 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 29. januar 2010 udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 Årsrapport 2006 for fællesfonden Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 24996-15 1. Indledning... 3 2. Påtegning af det samlede regnskab... 4 3. Beretning... 5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr.37580 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab

Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab Marts 2010 dok. nr. 40506/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Århus Stift

Årsrapport 2012 for Århus Stift Årsrapport 2012 for Århus Stift Marts 2013 dok. nr. xxxxxx 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Årets økonomiske resultat... 5 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr. 30800 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Helsingør Stift

Årsrapport 2010 for Helsingør Stift Årsrapport 2010 for Helsingør Stift April 2011 dok. nr. 37895/11 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2009 for Københavns Stift

Årsrapport 2009 for Københavns Stift Årsrapport 2009 for Københavns Stift Marts 2010 dok. nr. 38378/10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes der

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Årsrapport 2008 for Århus stift

Årsrapport 2008 for Århus stift Årsrapport 2008 for Århus stift Marts 2009 løbenr. 565284 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2009 for fællesfonden

Årsrapport 2009 for fællesfonden Årsrapport 2009 for fællesfonden Kirkeministeriet 2010 dok. nr.55820/10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 29. januar 2010 udarbejdes der

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 32478/15 1. Indledning... 3 2. Påtegning af det samlede regnskab... 4 3. Beretning... 5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr. 37378/14 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Årsrapport 2009 for Ribe Stift Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr. 18298-10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 22805/15 1. Indledning...3 2. Påtegning af det samlede regnskab..4 3. Beretning.5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Budget 2015 for fællesfonden

Budget 2015 for fællesfonden Fællesfondens budget 2015 - Budgetnotat Budget 2015 for fællesfonden Kirkeministeriet 2014 dok. nr. 66901/14 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Oversigt over fællesfondens budget for 2015... 4 Usikkerhedsfaktorer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stift

Årsrapport 2012 for Roskilde Stift Årsrapport 2012 for Roskilde Stift Marts 2013 dok. nr. 25473-13 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2007 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2008 dok. nr

Årsrapport 2007 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2008 dok. nr Årsrapport 2007 for fællesfonden Kirkeministeriet 2008 dok. nr. 376326 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Marts 2011 dok. nr. 18665/11 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift Dok.nr.: 41152-11 Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift April 2011 dok. nr. version 3 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2010 for Københavns Stift

Årsrapport 2010 for Københavns Stift Årsrapport 2010 for Københavns Stift April 2011 dok. nr. 34452 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Status for genopretning af fællesfondens økonomi med regnskabstal 2010

Status for genopretning af fællesfondens økonomi med regnskabstal 2010 Dato: 24. februar 2012 Status for genopretning af fællesfondens økonomi med regnskabstal 2010 Der foretages i nærværende notat en konservativ vurdering af, hvorvidt fællesfonden kan karakteriseres som

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Fællesfonden Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige resultater...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift Årsrapport 2014 for Viborg Stift Fællesfonden Dok.nr. 25441/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2017 dok. nr. 26368/17 1. Indledning...3 2. Påtegning af det samlede regnskab.4 3. Beretning.5 3.1 Præsentation af virksomheden...5

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019 ÅRSREGNSKAB for Krejbjerg Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8553 CVR-nr. 11278019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere