Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted"

Transkript

1 I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Isabella Meyer, Kirsten Gibson, Mogens Hansen, revisor Carsten Nielsen t.o.m. pkt 2, Mette Vedel t.o.m. pkt. 3. Nadja Hageskov, Jens-Jakob Jakobsen, Joachim Lindkvist, Jonas Priess Sørensen, Steen Donner Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 33. møde af december 1.1. Referat fra møde d. december Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Regnskab 2013 og budget 2014 Regnskabet for viser et overskud på kr , hvilket er lidt lavere end forventet. Det skyldes, at omlægningen af konteringen af overtimer er blevet ændret. Dertil kommer, at der blev iværksat en række indkøb og betalinger i som oprindeligt var planlagt til Desuden har der været en ekstraordinær udgift som følge af krav fra Arbejdstilsynet til møbler i depotrummene. Udgifterne til kompetenceudvikling har været større end tidligere på grund af en stigende efteruddannelsesaktivitet lærerne. blandt

2 #R U N G S T E D G Y M N A S I U M 2.1. Regnskab Budget 2014 Det er ledelsens opfattelse, at overskuddet på denne baggrund er acceptabelt, om end i den lave ende. Budgettet for viser et forventet overskud på kr. 2 Heri er medregnet en række nye udgifter, en bonus til alle medarbejdere på skolen, udgifter til RG Talent, ekstra valghold og ekstra udgifter til vejledning i forbindelse med skriftlige årsprøver. Det skal i den forbindelse understreges, at skolen i ikke skal betale grundskyld. En del af denne besparelse går til finansiering af RG Talent. Ifølge finanslovsfremskrivningeme frem til skal der ske en reduktion af taksameteret, der svarer til en besparelse på kr. - 2 mio. Derfor bliver det et helt centralt punkt at holde fokus på en økonomisk forsvarlig drift. I første omgang skal det ske ved at fastholde lærer/elev-ratioen. Den er i øjeblikket på på gymnasier af tilsvarende størrelse), men på længere sigt bliver det nødvendigt at øge denne ratio lidt. Det er ledelsens opfattelse, at besparelserne primært skal hentes ved at øge medens der kun skal ske mindre reduktioner på de aktiviteter. Ændringerne i lærer/elev-ratioen kan primært ske ved at lærerne underviser lidt mere og ved at reducere antallet af mindre valghold. Det sidste er dog problematisk, da det risikerer at ødelægge muligheden for at oprette f.eks. små sproghold på A- niveau. Det indstilles, at regnskabet for godkendes, og at budgettet for vedtages. Regnskab godkendt. Rektor Mogens Hansen takkede revisionen for samarbejdet. Der var ros til økonomiafdelingen for et godt stykke arbejde. Budgettet vedtaget. 3. Elevtrivselsundersøgelse I lighed med sidste år er der gennemført en Elevtrivselsundersøgelse på skolen (ETU). På mødet vil de vigtigste resultater blive gennemgået samt de initiativer, der er taget på skolen efter undersøgelsen. ETU

3 #R U N G S T E D G Y M N A S I U M Det indstilles, at Elevtnvselsundersøgelsen tages til efterretning. Taget til efterretning. 4. Kollegiebyggeri Der arbejdes i øjeblikket med planer om at frasælge et stykke af skolens jord til et mindre kollegiebyggeri. Baggrunden for dette er, at der er et behov blandt nogle elever for et kollegieværelse. Det kan f.eks. dreje sig om elever, der på grund af familiære årsager, har behov for eget værelse, eller det kan være elever, der søger et af skolens særlige tilbud (Team Danmark, Globalklasser eller japansk). Skolen kan anvisningsret til kollegiet, men vil ellers ikke have noget ansvar for kollegiets økonomiske drift, da denne skal varetages af den boligforening, der evt. får mulighed for at drive byggeriet. Med hensyn til frasalg af jord er dette tilladt med bestyrelsens godkendelse. Prisfastsættelsen skal ske efter vurdering af to ejendomsmæglere. I henhold til loven om overgang til statsligt selveje skal skolen aflevere halvdelen af fortjenesten ved jordsalget til staten. Baggrunden for denne bestemmelse (der gælder i 10 år efter overgangen til selveje) er, at skolen fik bygninger og jord til en meget fordelagtig pris. Det indstilles, at ledelsens bemyndiges til at arbejde videre med planerne for jordsalg. Bemyndiget. 5. Skolens lønpolitik Skolens lønpolitik har været drøftet ved en række møder i Samarbejdsudvalget. Der er tre vigtige formål med lønpolitikken Der skal være et fornuftigt lønperspektiv for den enkelte lærer Lønpolitikken skal kunne tilrettelægges i forhold til skolens samlede økonomiske ramme

4 G Y M N A S I U M Lønpolitikken skal være et redskab til at understøtte skolens pædagogiske målsætninger På denne baggrund er lønpolitikken udformet på følgende måde Udover de overenskomstmæssige lønstigninger er der et tillæg, som udløses til alle under forudsætning af, at man i denne periode har opnået en række kompetencer (se bilag) At der etableres 3 individuelle tillæg med hver sin profil, som kan søges eller tildeles Den forventede livsløn for en ansat ligger på samme niveau som tidligere Skolens lønpolitik, som vedtaget af Samarbejdsudvalget Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om skolens lønpolitik. Skolens lønpolitik besluttet. Udkast til Senior politik og politik vedr. skolens øvrige personale fremlægges for bestyrelsen på et senere tidspunkt. 6. Opfølgningsplan i forhold til karaktergennemsnit Ministeriet har pålagt skolen at udarbejde en opfølgningsplan for at forbedre skolens karaktergennemsnit, bestyrelsesmøde i december. Ministeriets brev samt ledelsens udspil til en opfølgningsplan frem går af bilag. Ministeriets brev vedr. opfølgningsplan 6.2. Ledelsens oplæg vedr. en opfølgningsplan Det indstilles, at ledelsen bemyndiges til at færdiggøre opfølgningsplanen i samarbejde med alle relevante parter på skolen. Ledelsen bemyndiget til at færdiggøre opfølgningsplanen. Fra bestyrelsen var der forslag om følgende: Bedre samarbejde mellem gymnasiet og folkeskolerne om eleverne og deres indsats Bedre systematisk feedback fra lærerne til eleverne Differentieret undervisning. Bedre organisering af undervisningen Tvungen tilstedeværelse i lektiecafeen.

5 7. Omlægning af normperiode Med henblik på en bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder merarbejdet, ønsker ledelsen at omlægge normperioden, således at den går fra 1. juni til 31. maj. Dette indebærer, at normperioden i skoleåret bliver på måneder, dvs. fra 1. august maj Sagen har været drøftet i Samarbejdsudvalget. Det indstilles, at det besluttes at omlægge normperioden. Det blev besluttet, at normperioden omlægges. Det undersøges om normperioden kan lægges i ferieåret. 8. Orientering om den fortsatte sag vedr. vandskade Retssagen vedr. vandskaden er endnu ikke afsluttet. Der vil være en kort orientering på bestyrelsesmødet om sagens aktuelle status. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 9. Bestyrelsessammensætning På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet, at bestyrelsen skal have følgende sammensætning: Rektorkollegiet udpeger 2 medlemmer Skolelederforeningen udpeger 1 medlem Bestyrelsen for D T U udpeger 1 medlem Der udpeges 2 medlemmer ved selvsupplering. Udpegningen foretages af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen og skal repræsentere relevante institutioner i lokalområdet. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening Vedtægter til underskrift vedlægges som bilag EAN: CVR: 05

6 9.1. Vedtægter Det indstilles, at formanden bemyndiges til at fremkomme med forslag til sammensætning af de ledige pladser i bestyrelsen. Formanden bemyndiget. De nye vedtægter blev underskrevet. 10. Tak til den afgående bestyrelse Følgende medlemmer stopper i bestyrelsen ved dette møde: Jens-Jakob Jakobsen - stopper som kommunaldirektør Nadia Hagenskov - der er udpeget et nyt medlem fra kommunalbestyrelsen Svend Erik Søgaard, som stopper pga. reglen om, at man kun kan sidde på en plads som selvsupplerende i to perioder. Mogens Hansen takkede Svend Erik Søgaard for hans indsats i bestyrelsen og det gode samarbejde. Foreløbigt Ansøgningsfristen til gymnasiet udløber d. 15. marts, men det forventes, at der kan offentliggøres et foreløbigt søgetal på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning. Bemyndigelse til at søge om kapacitet på klasser. 12. Evt. Intet Næste møde er onsdag d. maj kl.

7 Tlf.

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere