Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark"

Transkript

1 Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark Udarbejdet af JESPER S. SCHOU FLEMMING MØLLER KATJA BIRR-PEDERSEN Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse Udredning for Wilhelmudvalget 27. Juli 2001

2 Kolofon Titel: Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark Forfatter: Jesper S. Schou, Flemming Møller og Katja Birr-Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Systemanalyse. Udgivet af: Wilhjelmudvalget, november 2001 Sekretariat: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf: Internet: Redaktion: Handlingsplansekretariatet Design: Page Leroy-Cruce Oplag: 300 eks. ISBN: Tryk: Skov- og Naturstyrelsens trykkeri Papirkvalitet: Cyclus Office 90g Pris: Gratis Sideantal: 49 Publikationen kan læses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside eller fås i Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K Tlf: Fax: E-post: Publikationen må citeres med kildeangivelse. Kort om Wilhjelmudvalget Wilhjelmudvalget blev nedsat af regeringen med den opgave at udarbejde et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Tidligere industriminister Nils Wilhjelm blev formand for udvalget. I Wilhjelmudvalget deltog 35 medlemmer som repræsentanter for jordbrugs- og fiskerierhvervene, natur- og friluftsorganisationer, forskningsinstitutioner, berørte myndigheder mv. Udvalgets arbejde er et bidrag til regeringens forberedelse til FNs Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling i Udvalget afgav sin rapport til regeringen d. 23. august Rapporten findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside Udvalget nedsatte 4 arbejdsgrupper for henholdsvis naturkvalitet og naturovervågning, havets natur, landbrug, økonomi og velfærd, som hver har udarbejdet en rapport. Endvidere blev der udarbejdet en række faglige udredninger af Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscenter for Skov og Landskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole m.fl., som har dannet grundlag for udvalgets arbejde. Dette materiale udtrykker således ikke nødvendigvis i alle henseender udvalgets opfattelse. Wilhjelmudvalgets sekretariat Udvalget blev sekretariatmæssigt betjent af Skov- og Naturstyrelsen, der nedsatte et særligt sekretariat til løsning af opgaven. I sekretariatet deltog: kontorchef Henrik Knuth-Winterfeldt, fuldmægtig Henrik Wichmann, biolog Tine Nielsen Skafte, agronom Jørn Jensen, hortonom Lone Bjørn, overassistent Ingelise Johansen. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Indledning Udredningens baggrund og formål Udvalgte tiltag og udredningens indhold 2. Opgørelsen af omkostningerne ved miljø- og naturpolitiske tiltag Beregningsprincipper Budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger Data og metode 9 3. Udarbejdelse af naturplaner på landbrugsbedrifter Forudsætninger og datakilder Ressourceforbrug ved udarbejdelse af en naturplan Naturplaner i større skala Forøgelse og drift af halvkulturarealer Forudsætninger og datakilder Jordrenten ved kornproduktion Jordrenten ved ekstensiv ammekoproduktion Jordrenten ved høslæt og slåning Omkostninger ved ekstensivering af omdriftsjorde Eksempel på konsekvensberegning på projektniveau Afledte effekter ved ekstensivering i større omfang Etablering af bufferzoner omkring følsomme naturtyper Forudsætninger og datakilder Analyse af mulige tiltag i bufferzoner Afsluttende bemærkninger Sammenfatning og diskussion De udførte analyser og deres forudsætninger Oplæg til beslutningsgrundlag Diskussion af resultaterne Forskningsbehov 47 Referencer 48 3

4 Forord Nærværende udredning er udarbejdet for Wilhelmudvalget, som led i dettes arbejde med at forberede en handlingsplan for biologisk mangfoldighed i Danmark. Formålet har været, at analysere omkostningerne ved udvalgte tiltag på landbrugsområdet, som er anbefalet af udvalget. Arbejdet blev igangsat primo medio maj 2001 og afsluttet ultimo juli samme år, og er udført af Jesper S. Schou, Flemming Møller og Katja Birr-Pedersen. En række personer har bidraget til arbejdet ved diskussion af analyserne samt tilvejebringelse af data. Særligt skal der rettes en tak til Torben Wiborg, Johnny M. Andersen, Jens Abildtrup og Jørn Jensen. Ansvaret for det udførte arbejde hviler alene på forfatterne. 4

5 1. Indledning 1.1. Udredningens baggrund og formål I denne udredning præsenteres de konsekvensanalyser af udvalgte tiltag på landbrugsområdet, som er udarbejdet for Wilhelmudvalget af DMUs afdeling for systemanalyse. Formålet med analyserne er, at belyse de budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger ved at realisere forskellige tiltag, som er anbefalet af Wilhelmudvalget, således at de økonomiske konsekvenser samt de forventede natur- og miljøeffekter (benefits) kan indgå i grundlaget for prioritering af indsatsen for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark. Behovet for prioritering og for hensyntagen til de enkelte tiltags omkostninger følger af, at der også inden for naturpolitikken er begrænsede ressourcer til rådighed. Derfor er en prioritering af sammensætningen af indsatsen inden for en given økonomisk ramme nødvendig med henblik på at opnå en omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette kan endvidere være et vægtigt argument for allokering af yderligere ressourcer til området, idet den marginale nytte af disse kan være betydeligt, forudsat at indsatsen er omkostningseffektiv Udvalgte tiltag og udredningens indhold I denne udredning præsenteres alene analyserne af tiltag på landbrugsområdet. Der er endvidere foretaget analyser i relation til Wilhelmudvalgets anbefalinger for skov og hav. Analyserne i tilknytning til skov er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen samt Forskningscenter for Skov og Landskab, medens analyserne for havet er udarbejdet af en projektgruppe under Syddansk UnicersitetsCenter i Esbjerg. Resultaterne vedrørende skov og hav er dokumenteret i selvstændige udredninger. Tiltagene på landbrugsområdet er udvalgt på grundlag af den lange række anbefalinger, som er givet af Wilhelmudvalgets undergruppe for landbrug og natur. Kriteriet for udvælgelse af tiltagene er, at de har en generel relevans i forhold til forøgelse af naturindholdet i landbrugslandet, samt at de har været centrale i Wilhelmudvalgets diskussioner. De udvalgte tiltag omfatter: 1. Udarbejdelse af naturplaner for landbrugsbedrifter 2. Forøgelse af halvkulturarealerne i landbruget ved drift med ammekøer og høslæt samt naturpleje ved slåning 3. Tiltag til reduktion af ammoniakfordampningen i bufferzoner omkring kvælstoffølsomme naturtyper omfattende: ophør med brug af urea-handelsgødning, 5

6 skærpet krav til nedfældning af husdyrgødning udbragt på sort jord fra 6 til 1 time, samt krav om maksimalt græsningstryk svarende til en gødningsproduktion på 80 kg N pr. ha. Præsentationen af analyserne indledes i kapitel 2 med en generel introduktion til de anvendte beregningsprincipper, herunder en afgrænsning af analysernes fortolkning samt beskrivelse af beregningsmetoderne for opgørelse af de budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger. Dernæst følger analyserne af de udvalgte tiltag, idet opgørelse af omkostningerne ved udarbejdelse af naturplaner på bedriftsniveau præsenteres i kapitel 3, analyserne af forøgelse af halvkulturarealerne gennemgås i kapitel 4, og analyserne vedrørende bufferzoner til reduktion af ammoniakbelastningen af følsomme naturtyper følger i kapitel 5. I kapitel 6 sammenfattes og diskuteres resultaterne, ligesom de perspektiveres ved sammenligning med initiativer på andre områder, så vidt dette er metodisk konsistent. Endvidere skitseres behovet for opfølgning og supplering af de gennemførte miljøøkonomiske analyser. 6

7 2. Opgørelsen af omkostningerne ved miljø- og naturpolitiske tiltag 2.1. Beregningsprincipper Omkostningerne ved at gennemføre forskellige miljø- og naturpolitiske tiltag beregnes med henblik på opnå størst mulig miljø- og naturmæssig gevinst med mindst muligt økonomisk tab til følge. Formålet med beregningerne er således, at blive i stand til at rangordne tiltagene efter omkostningseffektivitet - dvs. opnået miljø- og naturmæssig gevinst pr. kr. omkostning eller tab. For at kunne rangordne tiltagene efter omkostningseffektivitet kræves det, at de forventede miljø- og naturkonsekvenser kan beskrives i sammenlignelige enheder. Dette indebærer for det første, at tiltagenes miljøkonsekvenser kan beskrives kvantitativt, og for det andet at konsekvenserne kan sammenfattes i et entydigt udtryk for den opnåede gevinst - f.eks. ved en samlet indikator for opnået biodiversitetsgevinst eller gevinsten opgjort i monetære enheder. Disse krav er ikke opfyldt for de analyserede tiltag, idet der alene foreligger en kvalitativ beskrivelse af deres miljø- og natureffekter. Som følge heraf omfatter analysen udelukkende en beskrivelse af tiltagenes omkostninger, medens en egentlig rangordning af tiltagene efter deres omkostningseffektivitet med hensyn til at tilvejebringe miljø- og naturgoder ikke har været mulig. Omkostningerne ved de analyserede tiltag opstår som et resultat af ændret arealanvendelse eller produktionsmetoder. For at beregne omkostningerne er det derfor nødvendigt præcist at specificere både den hidtidige anvendelse af et givet areal - udgangssituationen - og den nye arealanvendelse eller produktionsmetode. De betragtede miljø- og naturpolitiske tiltag vedrører alle landbrugsaktiviteter, som er betinget af anvendelse af den primære produktionsfaktor jord. Tiltagenes omkostninger opgøres derfor som forskellen mellem jordrenten ved den hidtidige anvendelse og jordrenten ved den nye anvendelse. En reduceret positiv jordrente udgør en positiv omkostning, mens en reduceret negativ jordrente repræsenterer en negativ omkostning. Jordrenten er det beløb, som er tilbage til aflønning af produktionsfaktoren jord efter at de to øvrige produktionsfaktorer arbejdskraft og kapital er aflønnet og samtlige udgifter til producerede råvarer er afholdt. Jordrenten beregnes derfor som forskellen mellem værdien af de på arealet producerede produkter og udgifterne derved i form af de anvendte input Budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger De økonomiske konsekvenser opgøres både som budgetøkonomiske og velfærdsøkonomiske omkostninger. Med de budgetøkonomiske omkostninger beregnes først og fremmest, hvorledes den ændrede landbrugsdrift påvirker de berørte landmænds 7

8 økonomi; men beregningerne kan også omfatte de økonomiske konsekvenser for forskellige offentlige kasser - staten, kommuner og EU - hvis den ændrede arealanvendelse ledsages af ændrede offentlige skatte- og afgiftsindtægter eller udgifter til f.eks. subsidier eller erstatninger. På tilsvarende vis kan beregningerne også omfatte andre private virksomheder eller husholdninger, hvis disses økonomi påvirkes af tiltaget. Hensigten med disse omkostningsberegninger er altså af fordelingsmæssig karakter, og i denne analyse er der alene set på de budgetøkonomoske konsekvenser for landbruget. Hensigten med de velfærdsøkonomiske omkostningsberegninger er at vurdere, hvorledes samfundets samlede velstand påvirkes af de betragtede tiltag. Velstanden i samfundet antages at afhænge af forbrugsmulighederne, og disse afhænger af, hvorledes samfundets knappe produktionsfaktorer (arbejdskraft, kapital og jord) bliver benyttet. Enhver omallokering af disse faktorer - f.eks. gennem en ændret arealanvendelse - påvirker forbrugsmulighederne og dermed velstanden. Den relative marginale velstandsmæssige værdi af de forskellige forbrugsgoder antages at blive udtrykt gennem befolkningens relative betalingsvillighed for goderne, dvs. gennem disses priser. Det er derfor de velfærdsøkonomiske omkostninger, der altså er udtryk for et velstandstab, kan udtrykkes i kroner og ører. De velfærdsøkonomiske omkostninger omfatter ud over ændringen i værdien af de forbrugsgoder, som omsættes på et marked, også ikke-markedsomsatte forbrugsgoder såsom f.eks. natur- og miljøgoder. Påvirker de betragtede tiltag udbudet af andre miljøgoder, end dem tiltagene direkte sigter mod at øge, bør værdien af disse indirekte miljøeffekter - såvel positive som negative - indgå i de velfærdsøkonomiske omkostningsberegninger. Positive indirekte miljøeffekter udgør således en negativ omkostning og negative effekter en yderligere omkostning. Ved stort set alle tiltag må der forventes at opstå både positive og negative afledte miljøeffekter. I de velfærdsøkonomiske omkostningsberegninger, som præsenteres i det følgende, har det ikke været muligt at inddrage tiltagenes indirekte miljøeffekter, hvorfor der ikke er tale om en komplet velfærdsøkonomiske analyse. Både de budgetøkonomiske og velfærdsøkonomiske omkostninger kan opgøres som årlige omkostninger og som en nutidsværdi. Hvis det enkelte tiltags omkostninger er de samme år for år, kan tiltagenes årlige omkostninger umiddelbart sammenlignes. Hvis omkostningerne for nogle tiltag derimod varierer over årene - herunder ophører efter en årrække - bør tiltagenes omkostninger udtrykkes ved nutidsværdier. Disse kan dog kun sammenlignes, hvis der ved beregningen af tiltagenes nutidsværdier anlægges den samme tidshorisont - typisk uendelig - for alle tiltagene. Nutidsværdierne kan i øvrigt omregnes til faste årlige omkostninger ved at annuisere. For en nærmere beskrivelse af nutidsværdiberegninger og annuisering se Møller et. al. (2000) kapitel 4. 1 Se også Schou et al. (2001) for en diskussion af opgørelsen af natur- og miljøpolitikens omkostninger. 8

9 2.3. Data og metode De budgetøkonomiske omkostningsberegninger, som præsenteres i det følgende er baseret på SJFI s driftsgrensstatistik - jf. SJFI (2000) - og budgetkalkuler fra Landbrugets Rådgivningscenter - jf. Landbrugets Rådgivningscenter (2000). Heri angives for en række driftsgrene og landsdele indtægterne fra årets produktion og hertil knyttede tilskud samt udgifterne til produktionsfaktorer, råvarer og skatter. Indtægterne fra produktionen er opgjort i de priser, som landmændene modtager for produkterne, og tilsvarende er udgifterne opgjort i de priser, som landmændene faktisk betaler for de forskellige inputs. En undtagelse er udgiften til arbejdskraft, som for selvejende landmænds vedkommende er fastsat til gennemsnitslønnen for faglært arbejdskraft. De velfærdsøkonomiske jordrenteberegninger gennemføres i såkaldte beregningspriser, der afspejler befolkningens relative marginale betalingsvillighed for de forskellige goder. Betalingsvillighederne benyttes som omtalt som indikatorer på godernes relative marginale bidrag til befolkningens velstand - dvs. godernes relative marginale nytte for befolkningen. Principperne for beregningsprisfastsættelsen er omfattende behandlet Møller et. al. (2000) kapitel 3 og 11, og her gives derfor alene hovedtrækkene i de velfærdsøkonomiske jordrenteberegninger. Landbrugets produkter sælges i de fleste tilfælde af landmændene til verdensmarkedspriser, og den budgetøkonomiske værdi af produktionen er derfor opgjort i disse priser. Fra et velstandsmæssigt synspunkt repræsenterer produktionen derfor en potentiel valutaindtægt. Den velfærdsøkonomiske værdi heraf kommer til udtryk i befolkningens villighed til at betale for de forbrugsgoder, valutaindtægten skaber grundlag for at forsyne samfundet med. Denne betalingsvillighed afspejles i godernes indenlandske køberpriser - inkl. alle afgifter og subsidier. Den velfærdsøkonomiske værdi af valutaindtægten kan derfor beregnes ved at forhøje denne med en såkaldt netto-afgiftsfaktor, der svarer til forholdet mellem det indenlandske prisniveau og verdensmarkedsprisniveauet på internationalt handlede goder. I de gennemførte jordrenteberegninger benyttes en faktor på 1,25. Produktionstilskud og hektarstøtte fra EU repræsenterer også valutaindtægter, og deres velfærdsøkonomiske værdi kan fastsætte på samme måde som produkternes værdi. Produktionsfaktorer, dvs. arbejdskraften og kapitalapparatet, har velfærdsøkonomiske værdi, fordi de danner grundlag for produktionen af forbrugsgoder. Beregningspriserne for produktionsfaktorer kan derfor fastsættes svarende til disses marginale værdiproduktivitet. Denne svarer, set fra producentens synspunkt, til produktionsfaktorens køberpris - hhv. arbejdskraftens løn og aflønningen af kapitalapparatet. De forbrugsgoder, som i sidste ende bliver resultatet af produktionsfaktorindsatsen, sælges imidlertid på grund af afgifter og 9

10 subsidier til andre priser end de, producenterne modtager herfor. Da det er betalingsvilligheden for de resulterende forbrugsgoder, der er bestemmende for produktionsfaktorernes velfærdsøkonomiske værdi, må disses køberpriser forhøjes med en netto-afgiftsfaktor. Denne skal afspejle forholdet mellem den pris, forbrugerne betaler, og den pris, producenterne modtager, og i de gennemførte jordrenteberegninger er anvendt en faktor på 1,17. Den beregnede udgift til kapitalapparat kunne imidlertid også, da der er tale om en knap produktionsfaktor, være blevet investeret på anden vis. Herved går man glip af alternative forbrugsmuligheder. Den velfærdsøkonomiske værdi heraf kan bestemmes som nutidsværdien af de alternative afkastmuligheder. Denne beregnes ved at forhøje kapitaludgiften med en såkaldt forrentningsfaktor på kapital, der svarer til nutidsværdien af én kr. investeret til den alternative afkastrate. I de aktuelle jordrenteberegninger er benyttet en alternativ afkastrate på 7 pct. og en tidspræferencebestemt kalkulationsrente på 3 pct. Denne rente benyttes også ved de øvrige gennemførte nutidsværdiberegninger samt ved annuiseringen af den samlede velfærdsøkonomiske kapitalomkostning. Anvendelsen af de knappe produktionsfaktorer i landbrugsproduktionen indebærer, at de trækkes bort fra anden anvendelse, hvorved der opstår et tab af andre forbrugsmuligheder og dermed af velstand. Forbrug af produktionsfaktorer udgør derfor en velfærdsøkonomisk omkostning, mens en reduktion af forbruget er en velfærdsøkonomisk gevinst. De øvrige inputs er i modsætning til de værdiskabende produktionsfaktorer producerede inputs. Hvis der er tale om importerede inputs kan den velfærdsøkonomiske værdi af valutaudgiften fastsættes på samme måde som for valutaindtægter - jf. ovenfor. Beregningspriserne for indenlandsk producerede inputs bør derimod ideelt fastsættes på basis af den velfærdsøkonomiske omkostning ved at benytte de produktionsfaktorer og importerede inputs, som direkte og indirekte medgår til produktionen af de pågældende inputs. I praktisk er det imidlertid vanskeligt at fastsætte beregningspriserne på denne måde. Derfor er der i de gennemførte jordrenteberegninger anvendt en tilnærmet metode, hvor beregningspriserne for indenlandsk producerede inputs fastsættes på samme måde som produktionsfaktorernes - dvs. ved at forhøje de pågældende inputs køberpriser med faktoren 1,17. Disse beregningspriser svarer tilnærmelsesvist til det enkelte inputs marginale velfærdsøkonomiske værdiproduktivitet. Ved at benytte disse priser antages det, at de enkelte inputs ligesom produktionsfaktorerne trækkes bort fra anden anvendelse, hvilket ikke er helt realistisk, da omallokeringen af samfundets ressourcer må antages i sidste ende at vedrøre produktionsfaktorerne. De skitserede principper for beregningen af de velfærdsøkonomiske jordrenter er yderligere uddybet og konkret beskrevet i Birr-Pedersen (2001). 10

11 Opgørelsen af de velfærdsøkonomiske omkostninger ved ændret arealanvendelse sker som omtalt ved at beregne den heraf følgende ændring i den velfærdsøkonomiske jordrente. En række af de analyserede miljø- og naturpolitiske tiltag indebærer imidlertid, at hidtil dyrkede arealer udlægges som græsningsarealer. Herved opnås der ikke velfærdsøkonomisk jordrente, da græsningen og anden grovfoderproduktion i en velfærdsøkonomisk sammenhæng må betragtes som mellemprodukter i kød- og mælkeproduktionen. Græsproduktionen afstedkommer derfor alene velfærdsøkonomiske omkostninger. Den velfærdsøkonomiske omkostning ved på et givet areal at overgå fra kornproduktion til græsning opgøres derfor som summen af den mistede jordrente ved kornproduktionen og de velfærdsøkonomiske omkostninger ved græsproduktionen. Denne indgår imidlertid som nævnt som mellemprodukt i f.eks. ammekoproduktionen. De velfærdsøkonomiske omkostninger ved græsproduktion kan herefter på linie med andre velfærdsøkonomiske omkostninger i ammekoproduktionen indgå i beregningen af en velfærdsøkonomisk jordrente for denne - jf. Møller et. al. (2000) kapitel 11. Den samlede velfærdsøkonomiske omkostning ved at overgå fra korn- til ammekoproduktion kan herefter beregnes som forskellen mellem disse to produktionsformers jordrente. 11

12 3. Udarbejdelse af naturplaner på landbrugsbedrifter 3.1. Forudsætninger og datakilder Hvad er en naturplan? Strategisk, taktisk og operationel planlægning har været brugt i landbruget i en lang årrække i lighed med i øvrige erhvervssektorer. Planlægningen kan have meget forskelligt formål omfattende alt fra strategiske planer for udvikling af bedriften eller generationsskifte, taktiske planer for fornyelse af maskinpark, til operationelle planer som mark- og foderplaner. De nævnte planer har alle sigte på de driftsmæssige aktiviteter, udførsel af disse samt styring af ressourceforbrug og driftsøkonomi, og knytter sig til den traditionelle driftsrådgivning og landbrugsuddannelse. I takt med at der er kommet styrket fokus på landbrugets betydning for en række naturtyper samt målsætningerne om reduktion af gødnings- og pesticidforbruget, er planlægningsværktøjerne også blevet udviklet og i visse tilfælde er de indarbejdet i eksisterende regulering, som f.eks. sprøjte- og gødningsplanerne. Senest er mulighederne for udarbejdelse af naturplaner for landbrugsbedrifter blevet aktuelt, hvilket har ført til gennemførsel af et forsknings- og demonstrationsprojekt med deltagelse af Landbrugets Rådgivningscenter og Danmarks Miljøundersøgelser, hvor koncept og mulighed for udarbejdelse af frivillige naturplaner er blevet udviklet og afprøvet i samarbejde med 13 landmænd. Målet med udarbejdelse af en naturplan er, at dokumentere og derved synliggøre den eksisterende og mulig natur på en landbrugsbedrift, således at hensynet og styrkelsen af naturen kan indgå sammen med den øvrige driftsplanlægning. Det konkrete forløb ved udarbejdelse af en naturplan er opdelt i følgende opgaver (Skov- og Naturstyrelsen, 2001): 1. Forberedelse, herunder tilvejebringelse af relevante informationer: landbrugsmæssige oplysninger (markkort, ha-ansøgning, mv.) og administrative oplysninger (områdeudpegninger, beskyttede naturtyper eller arter, forhistoriske minder, osv.). 2. Gårdbesøg: gennemgang af bedriften bl.a. på grundlag af de indsamlede oplysninger samt diskussion af indsatsområder. 3. Udarbejdelse af naturplanen: dokumentation af resultatet af gårdbesøget og fastlæggelse af mål, tiltag og handlinger. 4. Færdiggørelse af naturplanen: afsluttende diskussion med landmanden samt en "brugervenlig" dokumentation af indholdet. 5. Opfølgning: både på det korte sigt (er landmanden tilfreds med planen) og længere sigt (hvordan forløber implementeringen af beslutningerne er der opstået forhindringer og hvordan kan de løses?). 12

13 I forbindelse med demonstrationsprojektet er der udviklet en række skemaer, som kan indgå ved udarbejdelsen af naturplanen. Disse omfatter bl.a. guidelines for de ovennævnte punkter, bruttolister over mulige natur- og kulturhistoriske elementer samt checklister for relevante datakilder og administrative forhold (Skov- og Naturstyrelsen, op cit.). En væsentlig diskussion i tilknytning til naturplanerne er, hvorvidt de skal orienteres mod bedriftens samlede areal eller kun arealer, som ligger uden for omdriftsarealet (dyrkningsfladen). Det er oplagt, at afgrænsningen kan have betydning for ressourceforbruget ved implementering af planen, men også ved udarbejdelse af planen ifald denne skal omfatte større driftstilpasninger. Dette er ikke endeligt afklaret i det foreliggende arbejde, og da erfaringerne fra de 13 demonstrationsprojekter overvejende vedrører planer i relation til arealerne uden for omdriftsarealet, vil dette også være præmissen for opgørelsen af ressourceforbruget og de deraf følgende omkostninger. Anvendte data Opgørelsen af omkostningerne ved udarbejdelsen af en naturplan baserer sig på de erfaringer, som Landbrugets Rådgivningscenter har registreret i forbindelse med de 13 demonstrationslandbrug (LR, 2001). Tidsforbruget for de enkelte dele af naturplanen og de involverede parter (landmand, konsulent og amtsmedarbejder) har varieret betydeligt, hvilket - sammen med det trods alt beskedne erfaringsgrundlag understreger, at de præsenterede beregninger skal betragtes som overslag Ressourceforbrug ved udarbejdelse af en naturplan Arbejdskraftforbruget Ressourceforbruget ved udarbejdelse af en naturplan hidrører stort set kun fra arbejdskraftforbruget, som fordeler sig på landmanden, en (natur-)konsulent og en amtsmedarbejder. Inddragelsen af alle tre grupper er den model, som er fulgt i projektet, og det er denne model, som er genstand for nærværende analyse. Der kunne også tænkes en model, hvor planen blev udarbejdet uden eller med begrænset - inddragelse af en amtsmedarbejder. Valget mellem forskellige modeller vil naturligvis afhænge af det udtrykte formål med udarbejdelse af naturplanen. I sammenhæng med en bredere national indsats for fremme af udarbejdelsen af naturplaner, som må anses for referencen i Wilhelmudvalgets arbejde, synes det dog relevant at inddrage amtet fuldt i arbejdet, idet amtet bl.a. er ansvarlig for registrering af en lang række natur- og kulturhistoriske forhold, ligesom der sikres en personlig kontakt mellem den udførende og administrative part. Opgørelsen er baseret på det registrerede timeforbrug og ikke det oprindeligt anslåede før projektets gennemførsel. Timeforbruget er opdelt på de enkelte opgaver, som blev gennemgået i foregående afsnit, idet opgave 3 og 4 dog er slået sammen (tabel 3.1). 13

14 Tabel 3.1. Anslået timeforbrug ved udarbejdelse af naturplan på bedriftsniveau Opgave / Aktør Landmand Konsulent Amtsmedarbejder Forberedelse af planen 1-2 timer 1-2 timer 1-2 timer Gårdbesøg 1) 3-6 timer 4-7 timer 4-7 timer Udarbejdelse af plan 0 timer 8-16 timer 3-4 timer Opfølgning 2) 8-16 timer 8 timer 0 timer I alt timer timer 8-13 timer 1) Incl. 1 times kørsel for konsulent og amtsmedarbejder. 2) Omfatter to opfølgende besøg efter hhv. 2 og 5 år, samt et endagskursus for landmanden. Kilde Egne beregninger på grundlag af Landbrugets Rådgivningscenter, Det ses, at det største tidsforbrug ligger hos konsulenten efterfulgt af landmanden og amtsmedarbejderen. I alt varierer tidsforbruget fra 41 til 70 timer, hvilket er ca. dobbelt så meget som oprindeligt anslået forud for udarbejdelsen af naturplanerne, hvor det blev anslået til mellem timer (Skov- og Naturstyrelsen, op cit.). Dette skyldes primært, at landmandens indsats kun omfattede bedriftsbesøget, samt at amtsmedarbejderen ikke var medtaget i det oprindelige overslag. Ved opgørelsen af ressourceforbruget er det oplagt, at bedriftens arealtilliggende har en væsentlig betydning for både timeforbruget og de deraf følgende omkostninger ved udarbejdelse af naturplanen, som ikke afspejles i de præsenterede gennemsnitstal. Dette skal erindres ved den videre anvendelse af opgørelserne. Timepriser og samlede omkostninger For at omregne det anslåede timeforbrug til en budgetøkonomisk omkostning pr. naturplan, anvendes en gennemsnitlig timepris for landmandens egen indsats på 150 kr/time, hvilket svarer til Danmarks Statistiks opgørelse for en faglært arbejder i landbruget med ledelsesansvar, 500 kr/time for landbrugskonsulenter, samt en anslået pris på 230 kr/time for en AC-amtsmedarbejder (jf. Møller et al., 2000). I den velfærdsøkonomiske kalkule er disse priser forhøjet med nattoafgiftsfaktoren for indenlandsk omsatte varer på 1,17. Ved beregningerne er der taget højde for, at opfølgningen ligger hhv. 2 og 5 år frem i tiden, hvorfor omkostningerne hertil er tilbagediskonteret til år 2000-priser. I tabel 3.2 er de beregnede omkostninger vist i 2000-priser. Det ses, at de budgetøkonomiske omkostninger varierer fra kr til ca kr for udarbejdelse af en naturplan, medens de velfærdsøkonomiske omkostninger er lidt højere fra ca til kr. Omkostningerne varierer således med omtrent 60 procent mellem minimums- og makrimumsskønnet for ressourceforbruget. Det er vanskeligt at lægge et gennemsnitsniveau for omkostningerne, idet en række af aktiviteterne er "enten/eller valg", som ikke kan justeres op eller ned løbende. Derfor vil omkostningerne være afhængige af, hvilke opgaver og funktioner der defineres ved konkret 14

15 implementering af naturplaner. Sammenlignes der med omkostningerne til udarbejdelse af andre typer planer med bistand fra landbrugets konsulenttjeneste, synes et niveau tæt på maksimumskønnet i størrelsesorden kr pr. plan i budgetøkonomiske priser og i velfærdsøkonomiske at være realistisk. Tabel 3.2. Anslået omkostning ved udarbejdelse af naturplan på bedriftsniveau Budgetøkonomisk omkostning (kr) Velfærdsøkonomisk omkostning (kr) Min-overslag Max-overslag Min-overslag Max-overslag Landmand Konsulent Amtsmedarbejder I alt Kilde: Egne beregninger Naturplaner i større skala Anslås det, at der skal udarbejdes naturplaner for landbrugsbedrifter i Danmark, vil det med udgangspunkt i de førnævnte overslag på hhv og kr pr. plan, modsvare en budgetøkonomisk omkostning på 1,1 mia. kr og en velfærdsøkonomisk omkostning på 1,3 mia. kr i 2000-priser. Hertil kommer omkostninger ved evt. opdatering af naturplaner i forbindelse med ejerskift og lignende, ligesom der må forventes et administrativt behov, såfremt rammerne omkring naturplanerne skal indgå som et element i naturpolitikken. Endvidere vil implementering af naturplaner i landbruget eller dele af landbruget, afstedkomme et behov for efteruddannelse af konsulenter. Ingen af disse forhold er afspejlet i den beregnede omkostning. Ved udarbejdelse af naturplaner i større skala vil der sandsynligvis være et potentiale for at reducere omkostningerne pr. plan gennem udvikling af konceptet samt opbygning af et bredere erfaringsgrundlag. De mulige omkostningsbesparelser er vanskelige at vurdere, men er næppe større end forskellen mellem max- og min-skønnet i tabel 4.2, idet det må anses for et væsentligt element ved udarbejdelsen af planen, at der er en kontakt og dialog mellem konsulent, landmand og amt. Et andet potentiale for omkostningsbesparelser kunne være, hvis naturplanerne blev udarbejdet for sammenhængende lokalområder, dvs. for flere bedrifter samlet. Her er der dog også en risiko for, at landmandens engagement, som især er beskrevet ved den personlige kontakt og fokuseringen på den enkelte bedrifts muligheder, svækkes. Det samme gælder i forhold til aspektet om, hvorvidt udarbejdelsen af naturplaner er frivilligt eller gøres til en pligt. De indsamlede erfaringer baserer sig på udarbejdelse af naturplaner, hvor landmændene frivilligt har deltaget. Endvidere har der været en række positive tilkendegivelser til projektdeltagerne fra en lang række landmænd, som gerne ville lægge bedrift til udarbejdelse af en naturplan. Ved en mere eller mindre direkte pligt til at få 15

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Faglig rapport fra DMU, nr. 443 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Miljøministeriet Kolofon Titel: Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Emneord: Samfundsøkonomiske analyser;

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME) Danmarks Miljøundersøgelser

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME) Danmarks Miljøundersøgelser Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME) Faglig rapport fra DMU nr. 796 AU 2010 Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - 1 - Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for Produktion og Teknologi Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - Udredningsrapport til Justitsministeriet - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser Jacob Nielsen Arendt, Iben Bolvig, Hans Skov Kloppenborg og Bo Panduro Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser En pilotundersøgelse Udvikling af modeller til økonomisk

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk svineproduktion Udfordringer, muligheder og begrænsninger John E. Hermansen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Formålet med FØJO

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2005 (Beregningseksempler revideret juli 2007) Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 0 Forord...3 1 Indledning...4 2 Samfundsøkonomiske analyser...6 3 Beregningsmetode...7

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND KAPITEL II Økonomi og Miljø 2010 Diskussionsoplæg REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND II.1 Indledning [Vi] har vort landskab, som vi holder af. Næsten altid har vi udsigt til fjord eller hav; overalt er der

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Evaluering af Det Store TTA-projekt Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk & Nicolai Kristensen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk evaluering Publikationen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere