BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018"

Transkript

1 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg Økonomiudvalget i alt ØU - anlægsudgifter i alt ØU - anlægsindtægter i alt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" internet. 170??? 126 Opsætning af videoovervågningsudstyr???? Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - lånefinansiering Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr ) 300 Børneudvalget i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtægter i alt Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne Skolereform???? Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt NFK - anlægsudgifter i alt NFK - anlægsindtægter i alt Vandløb NFK beslutning Unesco ? 402 Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer

2 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg Natur og Miljø i landsbyer Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen Pulje til oprensning af gadekær Støtte til sløjning af brønde og boringer Stevns Naturcenter Hellestedhallen gulvudskiftning Klippinge rekreativt område Grønt tag svømmehal Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Svømmehal, vind ved indgang Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Energilandsby Holtug Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Udvikling af lokalområder Plan og Teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter PTU anlægsindtægter PTU - lånefinansiering Busskure Brorapport Rottebekæmpelse Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Seas Investeringsbidrag Generel energipulje Lånefinansiering Nedrivningspulje udgift Nedrivningspulje indtægt Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Offentlige toiletter, renovering Salthal Opbevaring Materielgården St. Heddinge Magnoliegården- brandtrappe/svalegang Store Heddinge skole - udskiftning af beklædningsplader Strøbyskolen - Udskiftning facader - indskolingshus Strøbyskolen - tagebelægning m.m Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård Hårlev Bibliotek, tagudskiftning Strøby Fælled Vedskøllevejens Allebeplantning Cykelsti Hårlev - Endeslev Tilskud cykelpulje Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Tilskud cykelpulje Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store heddinge til Sigerslev Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Vedvarende Energipark ved Varpelev Hotherskolen - delprojekter

3 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Redningsberedskabet - anlægsudgifter Redningsbåd hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Netto anlæg i alt Anlægsudgifter der kan lånefinansieres

4

5

6

7 Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" Opsætning af videoovervågningsudstyr???? I alt anlæg

8 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge Udgift Indtægt Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

9 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni Rådhustilbygning - etape Som en konsekvens af, at det er besluttet at etablere sundhedscenter i Hårlev Rådhus, skal personalet i Hårlev flyttes til Store Heddinge og tilbygning etape 2 er besluttet og igangsat Færdiggørelsen pågår ind i primo 2015 for slutafregning. Til det eksisterende rådhus i Store Heddinge bygges nye kontor og kantine faciliteter som modulbyggeri. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2014 en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. Økonomi Budgettet omfatter nybyggeri som modulbyggeri og der er indeholdt nye kantinefaciliteter. P-areal udvides og er også indeholdt. Samlet total for byggeriet er 45,4 mio. kr. I 2015 forfalder restbeløb til færdiggørelse kr mio. kr.

10 Budgetforslag Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 24. juni a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge IT-serverummet er i dag placeret i Hårlev, og står overfor investeringer i forhold til kølesystemet. Der er set nærmere på mulige løsninger,som enten er etablering af nyt kølesystem i Hårlev, bevarelse af eksisterende kolesystem, men med etablering af nødvendige foranstaltninger eller flytning af serverrum til Store Heddinge. Økonomi Set ud fra en simpel tilbagebetalingsberegning er det mest rentabelt at flytte serverrummet til Store Heddinge. Tilbagebetalingstiden 3,5 år - serverrummet vil så være ny etableret, og samtidig være placeret sammen med IT-ressourcerne.

11

12 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi Løn til digitaliseringsleder Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2014 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 75 Digital post 75 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 200 Selvbetjeningsløsninger 100 Monopolbrud 300 Digitaliseringsstrategiens handlingsplaninitiativer: 3.1 It-kompetente kommune: Borgere (InterNemt) Digtal ledelse i Stevns Kommune (inkl. projektledelse) 150 Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer: 6. Markedsføring mhp. forbedret økonomi på kanalanvendelse Kompetenceudvikling af borgerbetjeningsmedarbejdere 75 It-anskaffelser og lokale forbedringer Strategiske it-investeringer 400 Diverse Tiltag 125 Forbedret anvendelse af centrale it-systemer 125

13 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

14 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni Frivillighedscenter Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan : Opstarts- og implementeringsfase Økonomi Løn til projektleder og projektmedarbejder Øvrige personaleudgifter Materialer, afvikling af temadage m.v Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

15 Igangværende anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni Implementering af kommunikationspolitik Godt sprog i Stevns Kommune 385 Projekt "Godt sprog" er et indsatsområde under kommunikationspolitkken. Projektet er godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet er i gangsat medio 2013 og forløber over en 2 årig periode. Projektet slutter august 2015.

16 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Kridthuset / intranet 600 Projektet startede i december 2013, hvor fase 1 var ny hjemmeside Stevns.dk, som har forventet afslutning ultimo herefter start fase 2, som er kommunens intranet - Kridthuset. Kridthuset startes op medio 2013 og forventes afsluttet august/september 2015.

17 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Salg af Nørregade Jfr. KB's beslutning i april 2013.

18 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni IT-konsulent 135 I forbindelse med flytning af administrationen forventes en merudgift til IT-konsulent.

19 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Skimmelsvamundersøgelser/arbejdsmiljø Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

20 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni ESDH-acadre Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende: Budget i 2015 System etablering Implementeringsomkostninger 400 Projketledelse 450 Budget i 2016 Projektledelse 250 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt

21 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Sikringstiltag forsikringsområdet Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/ Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Økonomi Investeringsbudget i kr. Projekt 2015 ABA anlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg 400 Placering af affaldscontainere Adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudsalarmer ITV - videoovervågning Vandalarm Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring I alt 1.130

22 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Opsætning af "Guestnet" internet 170 Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. Økonomi i kr. Etablering: Konsulentbistand 45 Hardware 110 Software 15 Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme 0 Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

23

24 Budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3.juni Opsætning af videoovervågningsudstyr???? Forvaltningen er i gang med at undersøge udgiften til videoovervågningsudstyr ude og inde til Rådhuset i Store Heddinge.

25 Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU : Nr anbefales Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr )

26 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Sundhedscenter energirenovering lånefinansiering Med baggrund i rapporten fra sundhedafdelingen som beskriver et kommende sundhedscenter og politiske vedtagelser i forbindelse hermed lægges der op til en ombygning af Hårlev rådhus og samtidig gennemføres en begrænset renovering samt energirenovering i et afgrænset og nødvendigt omfang. Økonomi Budgettet for sundhedscenteret omfatter etablering af samme i Hårlev rådhus. Der er også afsat midler til enkelte specifikke energitiltag og afgrænset renovering. Tidsplan Projektet kan opstartes umiddelbart efter politisk vedtagelse og tidsplanen for indflytning vil være 2 år, da der er sammenhæng til flytning af forvaltningen som går forud.

27 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Birkehøj lags vinduer til gruppelokale 127 Gruppelokale, stueetage vest for indgang. Flere år i træk er der i APV'en påvist et problem med kulde i dette lokale Lokalet er besigtiget. Det formodes at problemet opstår pga. træk, da den generelle indetemperatur er i normalområdet. Træk i et lokale vil opleves på kroppen som en lavere temperatur. Trækken opstår sandsynligvis ved de store, og mange, vinduer og vinduespartier, der dækker store dele af vægfladerne på 3 ud af 4 vægge. De fleste af vinduerne er fra bygningens oprindelse (1928) Ydermere er der sandsynligt at der ved vinderne er muret massivt igennem, hvilket er almindeligt for den tid hvor bygningen er opført. Massiv gennemmuring ved vinduer øger dog kuldevandringen fra formur til bagmur. Det anbefales at skifte alle vinduer og vinduespartier til nye med 3 lag glas, da dette vil give den bedste isoleringsevne. Nye vinduer har mindre kuldenedfald fra ruderne og er bedre isolerede i karmene Derudover anbefales at udføre en adskillelse af for og bagmur med en såkaldt kuldebrosisolering, når der er frit tilgængligt i forbindelse med at vinduerne er afmonterede. Det er sandsynligt at rummet skal bruges også efter Sundhedscenterets åbning. Økonomi Udskiftning af vinduer 75 Isolering af false 20 Uforudsete udg. 20 % 20 rådgiver

28 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Døgnplejen: udbudsmateriale og kontrolbud til udlicitering af et døgnplejedistrikt Udbud af et hjemmeplejedistrikt. Gennem de senere år peger flere og flere "centrale aktører", senest produktivitetskommissionen, på, at et væsentligt element i at udvikle den danske økonomi og sikre fortsat vækst og velfærd, er at lade flere offentlige opgaver varetaget af private leverandører. På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle modtagere af hjemmehjælp skal have et frit valg af leverandør. Det betyder at kommunen enten gennem en godkendelsesmodel eller gennem udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem. De oprindelige regler for frit leverandørvalg og udbud var meget begrænsende, og indebar fx at kommunerne blev tvunget til at lukke den kommunale hjemmepleje, hvis en privat leverandør kunne levere en billigere pris. Det afholdt mange kommuner fra at anvende udbudsmodellen, fordi det blev vurderet at risikoen var for stor, idet kommunen kunne risikere med timers varsel at skulle overtage leverancen, hvis den private leverandør gik konkurs. Og det ville være en umulig opgave. Med Moderniseringsaftalen 2013 blev regelsættet ændret, således at kommunrne nu kan udbyde hele eller dele af hjemmeplejen (f.eks. Ét distrikt), hjemmeplejen sammen med plejecentre eller træning, eller sammen med hele eller dele af madområdet. Erfaringer fra flere kommuner, der har været i udbud, viser, at der er potentiale for at spare ressourcer på området, når der gennem udbud skabes reel konkurrence på pris og kvalitet. Med den nuværende godkendelsesmodel er der alene konkurrence på kvalitet, idet den private leverandør altid får den pris, som svarer til kommunens faktiske udgifter på området. Det er ikke muligt at få oplysninger om konkrete besparelser fra andre udbud, da det i sagens natur er fortrolige oplysninger, men et søgning på nettet viser en mulig besparelse på %. I Stevns Kommune er der i dag 6 godkendte leverandører, hvoraf de 4 leverer både personlig og praktisk hjælp, og de 2 alene praktisk hjælp. Der er i ca borgere, der har valgt private leverandører. Ud over de økonomiske gevinster peger produktivitetskommissionen på, at der kan være betydelige gevinster i at arbejde tættere sammen med private aktører, når det gælder innovation og udvikling af hele ældreområdet. Hjemmeplejen er i dag inddelt i to distrikter, ét i nord og ét i midt. Distrikterne er næsten lige store, med knapt 50 medarbejdere i hvert distrikt. Center for Social, Sundhed og Ældre anbefaler, at ét af distrikterne sendes i udbud, at kommunen selv afgiver bud, og at der der indgås aftale med to leverandører. Et forsigtigt skøn på en potentiel besparelse er 1,0 mio. kr. årligt, med virkning fra 2016, idet der må forventes en forudgående proces med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det estimeres at udgifterne til udarbejdelse af udbudsmateriale vil være ca. 1,0 mio. kr.

29 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev BU : Afventer tværgående prioritering Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer BU : Afventer tværgående prioritering Renovering og vedligeholdelse af kommunale BU : Afventer tværgående legepladser prioritering Pasningsordninger for børn Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset 242 Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 BU : Afventer tværgående prioritering BU : Afventer tværgående prioritering Skoler mv Skole-IT BU : Afventer tværgående prioritering PC og uddannelse til lærere og pædagoger i BU : Afventer tværgående skolerne prioritering Skolereform??? BU : Afventer tværgående? prioritering

30 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev Børnepasningsplan - Område Store Heddinge Rådgiver har udarbejdet skitseforslag til ombygning/renovering af Børnecentret Erikstrup ("scenarie 6"), som blev forelagt Børneudvalget den 26. juni Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med dette scenarie og der i forbindelse med budget 2013 indarbejdes et anlægsønske på i alt 25 mio. kr. I budget 2013 er indarbejdet 1 mio. kr. til projektering og 1 mio. kr. til evt. renovering/nedrivning af ældre bygninger Der henvises i øvrigt til sag nr. 464 på Børneudvalgets møde den 26. juni I forbindelse med budget 2014 blev der indarbejdet 1 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. i 2016 og 2017 til eventuelle ændringer i Område Store Heddinge og Område Hårlev. Økonomi Indarbejdet i budget 2013 (i 1000 kr.) - Projektering Evt. nedrivning af institution Indarbejdet i budget 2014 (i 1000 kr.) Ombygning/renovering af Erikstrup Børnecenter Ombygning/renovering i Område Hårlev

31 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. om året til en renoveringspulje til skoler (herunder Ungdomsskolen), institutioner og klubber. Herudover ønskes afsat en pulje på 0,3 mio. kr. om året til følgende: Der er ikke afsat midler til udenomsarealer, hvorfor det er er en udfordring hver gang der skal tages hånd om disse. Det drejer sig om beskæring af beplantning (herunder ifb. med naboskel), opretning af asfalt eller anden belægning i større omfang, samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager udgangspunkt i 2-3 større sager vedr. hegn og plankeværk udført af D&V, de seneste par år. Det er derfor forvaltningen vurdering at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være at der i enkelte år ikke er behov for tiltag Tidsplan Puljen udmøntes løbende.

32 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser På baggrund af gennemførte inspektioner af legepladsredskaber i daginstitutioner, klubber og skoler foreslås det, at der afsættes en pulje til vedligeholdelsesprojekter og udskiftning. Ovenstående beløb blev afsat i budget Tidsplan Puljen udmøntes løbende.

33 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset 242 Naboerne til børneinstitutionen Lærkehuset føler sig generet af støjen fra børnene når disse leger på legepladsen. De giver udtryk for at støjniveauet er steget de senere år. En forklaring på dette kan være at der er kommet flere børn i institutionen. Naboerne ønsker derfor at få opsat et højt, lukket plankeværk som afskærmning ml. haverne og legepladsen. Nabobebyggelsen består af rækkehuse med små haver, hvilket betyder at terraserne er placeret relativt tæt på skellet og dermed Lærkehusets legeplads Langs hele skellet ind mod nabobebyggelsen er der 150 m. Tidsplan Økonomi Nyt plankeværk, som Lendrumvej Nedtagning af trådhegn og beskæring af beplantning i skel 50 Træbeskyttelse 25 Rådgiver 22 Uforudsete udg. 25 I alt 242

34 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Indgangen fra Munkevænget til børnehaven Humlebien er i meget dårlig stand og belægningen er brudt op flere steder. Asfaltarbejder er ikke indeholdt i D&V-puljen, hvorfor der ansøges om midler til dette arbejde. Der er regnet med belægning af asfalt. Der er 250 m2 Da det er en indkørsel der nu er afskærmet med låge, formodes den fremtidige trafik at være gående og cyklende, altså let trafik. Tidsplan Økonomi Ny belægning 100 Opretning af bund 100 rådgiver 20 I alt 220

35 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Skole-IT Trådløst netværk I 2013 blev der foreslået en plan for opgradering af skole-it, hvor der i 2013 blev afsat kr. til etablering af trådløst netværk på skolerne. I 2016 ønskes afsat kr. til opgradering af det trådløse netværk. Beløbet er tiltænkt til udskiftning/udvidelse af det eksisterende netværk, så netværket fungerer optimalt og stabilt til det øgede brug af IT-værktøjer på skolerne. Herudover ønskes afsat anlægsmidler i 2015, bl.a. til etablering af Office365 mv. I den forbindelse vil driftsudgifterne øges med ca kr., som forventes at kunne holdes indenfor det nuværende driftsbudget.

36 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I 2013/2014 er der indkøbt IT-udstyr til samtlige lærere/undervisere på skolerne. Der ønskes afsat midler til opgradering/anskaffelse af PC ere igen i 2016/2017. I forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr skal der tilbydes kurser både i forhold til nye medarbejdere samt opgradering af nuværende medarbejdere. Økonomi I 1000 kr PC til alle lærere og pædagoger i skolerne IT-uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne I alt

37 Udvalg: Børneudvalget Dato 10. juni 2014 Nr. Regkonto Tekst Skolereform???? I forbindelse med implementeringen af skolereformen, kan det blive nødvendigt med yderligere anlægsinvesteringer. Det vil blive undersøgt nærmere til revurderingen af budgetforslaget (version 2)

38 Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning Forslaget blev drøftet Unesco ? Forslaget blev drøftet Projektpulje Grønt Råd Forslaget blev drøftet Udviklingspulje Forslaget blev drøftet Natura plejeplaner Forslaget blev drøftet Vandløbsregulativer Forslaget blev drøftet Natur og Miljø i landsbyer 50 Forslaget blev drøftet Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? Forslaget blev drøftet Tværgående projekt stier i kommunen Forslaget blev drøftet 409 Pulje til oprensning af gadekær Forslaget blev drøftet 410 Støtte til sløjning af brønde og boringer Forslaget blev drøftet 411 Stevns Naturcenter 140 Forslaget blev drøftet 412 Hellestedhallen gulvudskiftning 995 Forslaget blev drøftet Klippinge rekreativt område Forslaget blev drøftet 414 Grønt tag svømmehal Forslaget blev drøftet 415 Stevnshal model 2, nybyg Forslaget blev drøftet 416 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Forslaget blev drøftet 417 Svømmehal, vind ved indgang 440 Forslaget blev drøftet 418 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500 Forslaget blev drøftet 419 Energilandsby Holtug Forslaget blev drøftet 420 Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv. 355 Forslaget blev drøftet 421 Udvikling af lokalområder Forslaget blev drøftet

39 Igangværende anlæg Udvalg: NFK Dato Vandløb NFK beslutning Sommeren 2011 blev den næst vådeste sommer siden man begyndte at registrere nedbørsmæmgder i Danmark. NFK udvalget beslutttede derfor 31. januar 2012 at der årligt skal afsættes kr. til indsats omkring offentlige vandløb. Økonomi Tidsplan

40 Igangværende anlæg Udvalg: NFK Dato Unesco ? KB har afsat 3 mil Stevns Klint verdensarv i årene Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af udviklingsgruppen Stevns klint som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Opgaverne er bl. a udviklingen af Højerup med nyt besøgscenter for verdensarven. Monitorering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Økonomi Tidsplan

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere