FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016"

Transkript

1 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

2 2

3 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG og det interkulturelle...16 FG og de videregående uddannelser 18 FG og lokalsamfundet...20 Driftsområder Skolekulturen på FG...22 FG - en god arbejdsplads...24 Rammer for undervisningen...26 Fyrtårne Nytænkning af skoledagen...10 Skriftlighed...12 Pædagogisk IT

4 4

5 FG 2016 Med FG 2016 sættes retningslinierne for arbejdet på Fredericia Gymnasium frem mod FG 2016 er blevet til gennem en lang proces, der har involveret elever, medarbejdere og bestyrelse. Arbejdet har spændt over store idegenerende grupper via arbejds- og skrivegrupper frem mod den endelige formulering og prioritering. Dette arbejde har ledt til formuleringen af visionen: Vi har været sammen om processen ind til nu. Det skal fortsætte de næste 4 år. Vi går nogle spændende og udfordrende år i møde. Med fokus på faglig viden og kompetencer vil vi udfordre og udvikle den enkelte elev gennem motiverende undervisning af højeste kvalitet. Vi lægger vægt på, at samværet på gymnasiet er præget af tolerance, respekt, ansvarlighed og lysten til at lære. Der skal være højt til loftet, plads til udvikling og individuel udfoldelse under hensyntagen til en mangfoldig helhed. Poul Erik Madsen Rektor 5

6 VEJLEDNING TIL MATERIALET Arbejdet med visionen foldes ud i 4 overordnede nøgleområder: Faglighed, Fagligt nærvær, Dannelse & Kultur. De 4 nøgleområder giver med sine overordnede målsætninger arbejdet med visionen retning. Arbejdet med visionen operationaliseres yderligere med 9 indsatsområder i tre kategorier: 3 fyrtårne: Nytænkning af skoledagen, Skriftlighed og Pædagogisk IT udgør de helt centrale indsatsområder. For alle 3 områder gælder, at vi her arbejder med kernen i skolens virke. 3 strategiske områder: FG og det interkulturelle, FG og de videregående uddannelser samt FG og det lokale er alle indsatsområder, vi tillægger stor betydning. Det er strategisk vigtige områder, som vi ikke nødvendigvis får fuldt udfoldet i perioden. 3 driftsområder: Skolekulturen på FG, Rammer for undervisningen og FG en god arbejdsplads er alle indsatsområder, hvor mange elementer er givet på forhånd. Det er 3 områder, som gennem arbejdet med FG 2016 er styrket med en række nye ideer. Alle indsatsområder operationaliseres via fastlagte målsætninger og handlingsplaner. 6

7 7

8 Nøgleområder FAGLIGHED På FG er arbejdet med elevernes faglighed i højsædet. Faglighed er forankret i sider af videnskabsfagene og tager sit udgangspunkt i den enkeltes tilegnelse af faglig viden og faglige kompetencer. Faglighed skal være omdrejningspunktet i elevernes hverdag, hvor de arbejder såvel i bredden som i dybden med fagene og deres metoder. Dette er vigtigt for at udvikle fagligheden inden for de enkelte fag, men også for at danne et stærkt fundament for elevernes tværfaglige arbejdsopgaver. FG skal rumme, udfordre og motivere elever på forskellige faglige niveauer. Dette fordrer varieret og differentieret undervisning af højeste kvalitet primært i den skemalagte undervisning, men også som frivillige tilbud til forskellige elevtyper. Det er vigtigt, at FG fastholder og udvikler et meget dynamisk fagligt og pædagogisk læringsmiljø præget af iderigdom og engagement. Gennem høj faglig og inspirerende undervisning giver FG ligeledes eleverne forudsætningerne for og lysten til at studere på de videregående uddannelser. 8 Målsætninger: - Fagligheden skal være omdrejningspunktet i elevernes hverdag. - FG skal tilbyde varieret og differentieret undervisning af højeste kvalitet - FG skal fastholde og udvikle et meget dynamisk fagligt og pædagogisk læringsmiljø. - FG skal styrke elevernes lyst til at opsøge videre uddannelse.

9 FAGLIGT NÆRVÆR Elever og læreres fælles arbejde med fagene skal gives de bedste betingelser på FG. Dette fordrer en tilrettelæggelse af undervisningen, der sikrer fagligt nærvær i undervisningen i form af kontinuitet og individuel hensyntagen. Ved fagligt nærvær forstås oplevelsen af over tid at arbejde koncentreret i et inspirerende læringsmiljø med tydeligt fokus på faglige problemstillinger, således at den enkelte elev oplever reel og sammenhængende progression i sin faglige udvikling. Det er essentielt for det faglige nærvær, at der er kontinuitet i undervisningen, så der opleves sammenhæng og progression fra undervisningsgang til undervisningsgang. Kontinuitet i undervisningen kræver en tilrettelæggelse, der sikrer, at eleverne møder fagene så ofte, at det faglige indhold forbliver nærværende samtidig med, at de kun beskæftiger sig med den mængde af faglige problemstillinger, de på én gang kan overskue. Det er ligeledes vigtigt for det faglige nærvær, at den enkelte elev løbende stilles klare og realistiske mål i en passende progression med løbende individuelle tilbagemeldinger der skal være balance mellem sikker havn og nye udfordringer. Målsætninger: - Alle elever skal have oplevelsen af fagligt nærvær i deres respektive fag. - Undervisningen på FG skal organiseres, så der er kontinuitet i fagene, og så det er muligt for den enkelte elev at skabe sammenhæng i sin skolegang - Der skal i undervisningen tages hensyn til den enkeltes faglige udvikling. 9

10 DANNELSE Målsætninger: - Den enkelte elev skal udfordres til og styrkes i at udfolde sig som dannet medborger, der ansvarsbevidst og med dømmekraft forholder sig til sit eget liv, sine medmennesker og verden. - Den enkeltes mod til at eksperimentere og på anden vis overskride egne vaner og horisonter skal styrkes. Dannelse er at forholde sig til sine kompetencer, muligheder og begrænsninger. Uddannelserne på FG har et dannelsesperspektiv, hvor der lægges vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Det betyder, at elever fra Fredericia Gymnasium udvikler sig til livsduelige og engagerede borgere i en foranderlig verden lokalt såvel som globalt. FG skal arbejde for den enkelte elevs dannelsesproces i en faglig kultur, der er præget af mangfoldighed. Den enkeltes præferencer skal på den ene side styrkes, kvalificeres og udfordres ud fra en anerkendelse af den enkelte som person men på den anden side skal eleven udfordres til at forholde sig til de blinde vinkler, uhensigtsmæssigheder og ensidigheder, som enhver livsstil medfører. I en verden med konstante forandringer er kritisk sans, dømmekraft, evnen til at skabe fokus samt evnen til at overskride egne vaner og horisonter nøgleegenskaber i forhold til at være en dannet medborger. Det er derfor vigtigt, at eleverne udvikler god fornemmelse for væsentligt og uvæsentligt, risici og muligheder i forhold til de nye medier, fag, tværfag, work-life-balance mv. 10

11 KULTUR FG er et gymnasium, hvor der er højt til loftet og plads til udfoldelse; på én gang rum til aktiviteter og ro til fordybelse. Her er tryghed og udfordringer for den enkelte, og respekt for såvel undervisningen, fællesskabet som de fysiske rammer. Eleverne er selvstændige, ansvarlige unge mennesker, og der lægges stor vægt på, at de mødes i øjenhøjde, bliver set og respekteret som enkeltindivider. FG rummer en stor mangfoldighed. Mangfoldigheden kommer bl.a. til udtryk i en række forskelligartede små og store fællesskaber, som betyder, at FG har et aktivt og varieret socialt miljø med en bred vifte af tiltag. FG skal favne mangfoldigheden, men også søge at skabe dialog mellem fællesskaber. Med udgangspunkt i den enkeltes præferencer skal elever udfordres og bringes til at overskride kendte fællesskaber og få indsigt i nye, der fremmer tolerance, ligeværd, ansvarlighed og demokrati. I et bredere perspektiv skal elever på FG udvikle og styrke deres interkulturelle kompetencer gennem kulturmøder såvel lokalt som globalt. Ved interkulturelle kompetencer forstås nysgerrighed og åbenhed over for fremmede kulturer samt evne til at kommunikere og interagere ud fra en dybere forståelse af kulturelle forskelle. Gennem kulturmøder fremmes muligheden for, at elever på FG forholder sig til deres egen kulturelle baggrund som et led i deres almendannelse. Målsætninger: - Alle elever skal opleve og bidrage til demokrati, respekt, ligeværd og ansvarlighed. - Der skal tages hensyn til alle i udbuddet af aktiviteter. - Der skal være balance mellem et højt aktivitetsniveau og ro til fordybelse. - Den enkelte elev skal udfordres og bringes til at overskride kendte fællesskaber. - Den enkelte elevs interkulturelle kompetencer skal styrkes. 11

12 Fyrtårne NYTÆNKNING AF SKOLEDAGEN FG rummer i dag elever med mange forskellige faglige niveauer og behov. Alle elever skal udfordres og have mest muligt ud af deres skoletid. Dette fordrer en nytænkning af tilrettelæggelsen af skoledagen ud fra et bredt og foranderligt undervisningsbegreb med mange forskellige skemalagte aktiviteter. Mål Eleverne skal opnå bedre faglig indsigt og studiekompetence end hidtil. Indsatsen over for elever på alle faglige niveauer skal styrkes. Der skal sikres en højere grad af kontinuitet og plads til fordybelse i undervisningen. Der skal i visionsperioden afprøves nye former for tilrettelæggelse af undervisning og vejledning. Målet omfatter brede skoleforsøg f.eks. på årgangsniveau. Handlingsplaner Der nedsættes en hurtigt-arbejdende gruppe, der skal nytænke FG s skemastruktur. Nytænkningen indebærer, at studieretningerne på stx profileres kraftigere (færre valgfag), og at valgfagsblokkene reduceres i antal, både på stx og hf. Der arbejdes som udgangspunkt med 3 x 90 minutters moduler fulgt af 2-3 moduler á 45 minutter. Gruppen afstikker dermed de skematekniske rammer for nedenstående arbejdsgrupper. Der nedsættes en gruppe, der skal arbejde med nytænkning omkring tilrettelæggelse af undervisning og vejledning. Herunder medtænkes mere differentieret vejledning på forskellige faglige niveauer såsom studiemoduler for fagligt stærke elever samt en bedre og mere individuel vejledningsindsats i forhold til fagligt svage elever. Arbejdsgruppen skal medtænke behovet for på bedst mulig vis at fylde skoledagen/ skemaet ud, så der ikke opstår mellemtimer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre en højere grad af kontinuitet og plads til fordybelse. Gruppen skal fremlægge forslag, der reducerer de forstyrrende aktiviteter i forhold til undervisningen i fagene. Gruppen skal med udgangspunkt i den nye skemastruktur bl.a. sikre muligheder for mere koncentrerede forløb, tildeling af forskellig tid til undervisning i fagene i løbet af et semester samt forsøg med andre tiltag omkring tilrettelæggelsen af undervisningen. Arbejdsgruppen har fokus på en fortsat profilering af studieretningerne og medtænker behovet for på bedst mulig vis at fylde skoledagen/skemaet ud, så der ikke opstår mellemtimer. 12

13 Arbejdsgrupperne forventes i dialog med PU at være meget opmærksomme på ministeriets udviklingsprogram samt de ændrede vilkår for organiseringen af arbejdstiden. Det tilstræbes, at der udveksles erfaringer med andre skoler, og det overvejes at tilknytte følgeforskning. de opnåede resultater bl.a. gennem systematisk evaluering. Tidsplan 2013 og 2014 Arbejdsgruppen, der arbejder med omlægning af FG s skemastruktur, skal være færdig maj Målopfyldelse Elevtrivselsundersøgelsen (gennemføres hvert år) skal sikre en løbende dokumentation af elevernes vurderinger af målopfyldelsen i forhold til dele af de nævnte målsætninger. FG skal løbende sikre supplerende evaluering af målopfyldelsen på såvel elev- som lærerniveau. Den nye skemastruktur kan først indfases helt i skoleåret I løbet af skoleåret iværksættes nogle af de initiativer, der ikke er afhængige af et ændret skema De første resultater af den nye tilrettelæggelse foreligger. Der justeres løbende. Et af målene for om eleverne får mere ud af undervisningen er eksamenskaraktererne. Rektor sætter fokus på 13

14 SKRIFTLIGHED 14 Det skriftlige arbejde i og imellem fagene er helt centralt for udviklingen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Herudover understøtter arbejdet med skriftlighed også de faglige mål. Skriftlighed har siden august 2011 været et højt profileret indsatsområde på FG, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem udviklingen af FG s Skrivemetroer. De seneste 2 års erfaringer viser, at et tæt samarbejde mellem klassens lærere er en væsentlig forudsætning for at løfte den samlede opgave. Mål Eleverne skal udfordres og støttes, så de bliver så dygtige som muligt til at skrive. Der arbejdes bevidst med at skabe og fastholde lysten til at anvende og udtrykke sig i skrift. Lærere og elever skal erfare, at arbejdet med skriftlighed til stadighed løfter hver enkelt elevs faglige og udtryksmæssige niveau. Arbejdet med skriftlighed skal være et individuelt såvel som et fælles projekt. Udviklingen af elevernes skriftlige kompetencer må ikke blot være en sag mellem elev og lærer, men også lærerne imellem og i et vist omfang eleverne imellem. Handlingsplaner Der nedsættes en skrivegruppe, der står for den overordnede styring af området. Det er et krav, at alle fakulteter er repræsenteret i gruppen. For at fastholde kontinuiteten i arbejdet forventes de 3 medlemmer af den nuværende skrivegruppe at være en del af den nye skrivegruppe. FG s Skrivemetroer skal stadig være det samlende værktøj for hovedparten af arbejdet med skriftlighed. Skrivemetroerne skal skabe overblik og sikre progression og sammenhæng i udviklingen af den enkelte elevs studieforberedende skrivekompetencer. Der vil være behov for en løbende udvikling og tilpasning af Skrivemetroerne i takt med nye krav og lærernes fortrolighed med de mange funktioner. På kort sigt skal skrivemetroerne gennemgås med henblik på en præcisering af, hvad der er krav, og hvad der har karakter af inspiration. Det tilstræbes, at der foregår noget skriftligt arbejde i næsten alle undervisningslektioner og som optakt til forskellige typer af vejledning. Området medtænkes i forbindelse med pædagogiske dage og efteruddannelse. Udvalgte faggrupper vælger 1-2 skriftlighedsambassadører, der har som opgave at være fagenes spydspidser i forhold til skriftlighed. Skriftlighedsambassadørerne er desuden skrivegruppens faste samarbejdspartnere og kontaktpersoner for fagene. Skriftligheds-ambassadørerne har en særlig opgave i at hjælpe nye fagkolleger i forhold til skriftlighed på FG.

15 Der skal i visionsperioden iværksættes udviklingsarbejder med det formål at højne kvaliteten i anvendelsen af omlagt elevtid. Herunder medtænkes differentieret vejledning både i og på tværs af klasser. Der lægges vægt på at afprøve forskellige tilgange til anvendelse af omlagt elevtid, der bl.a. medtænker balancen mellem kvantitet og kvalitet. Der nedsættes en gruppe, der har til opgave at planlægge og afholde forskellige inspirationsseancer med elever som målgruppe. Der kan fx være tale om fællesarrangementer med forfattere, rappere o.lign., men også arrangementer af mere social karakter som forfatterskole, journalistskole o.lign. Der søges etableret følgeforskning til det samlede skriftlighedsprojekt bl.a. med henblik på evaluering af målene. Arbejdet med skriftlighed indebærer, at der skal være fokus på vidensdeling mellem lærerne og en løbende udvikling af deres kompetencer på feltet. Målopfyldelse Elevtrivselsundersøgelsen (gennemføres hvert år) skal sikre en løbende dokumentation af elevernes vurderinger af målopfyldelsen i forhold til dele af de nævnte målsætninger. FG skal løbende sikre supplerende evaluering af målopfyldelsen på såvel elev-, hold-, klasse- som lærerniveau. Et af målene, for om eleverne får mere ud af undervisningen, er eksamenskaraktererne. Rektor sikrer fokus på de opnåede resultater bl.a. gennem systematisk evaluering. Tidsplan Følgeforskning etableres med opstart i august Ved det første PR-møde efter visionens vedtagelse vælges lærere til skrivegruppen under hensyntagen til fakultetskravet. Skrivegruppen forventes at fungere gennem hele visionsperioden. Skriftlighedsambassadører vælges i fagene for hvert skoleår i august. De første udviklingsarbejder omkring anvendelsen af omlagt elevtid iværksættes i efteråret 2013 Det forventes, at samtlige aktiviteter er i gang ved udgangen af skoleåret Der evalueres løbende med det formål at optimere handlingsplanerne. Skrivegruppen har ansvaret for denne evaluering 15

16 PÆDAGOGISK IT IT åbner for mange nye læringsmuligheder og samværsformer. Pædagogisk IT anvendes her som en overskrift, der omfatter mange elementer. Centralt står de læringsstrategiske og pædagogiske problemstillinger i relation til undervisningen. Også den enkelte elevs digitale dannelse, her forstået som brug af og stillingtagen til de digitale medier, medtænkes. Mål Eleverne skal på FG opleve et inspirerende læringsmiljø, hvor IT er en integreret del af undervisningen. Anvendelsen af IT skal bl.a. styrke muligheden for at differentiere undervisningen. Eleverne skal blive digitalt dannede. De skal opøve kompetencer og færdigheder til at indsamle, kritisk behandle og anvende materiale inden for et bredt IT- og mediefelt. De skal kunne arbejde dialogisk på nettet samt etablere og beskytte en digital identitet. De skal inspireres til produktion af digitalt materiale, herunder forholde sig kritisk til IT som en egen ressource. FG skal være en skole, hvor der er plads til både små og store udviklingsprojekter inden for pædagogisk IT. Lærerne skal oparbejde en solid praksis inden for pædagogisk anvendelse af IT. Handlingsplaner Der nedsættes en arbejdsgruppe (ITudvalg), der samler relevante forskningsresultater inden for pædagogisk anvendelse af IT og formidler disse videre til lærergruppen. Gruppen arbejder desuden med at formulere en ITpædagogik for FG. Det skal overvejes, om nye praksisformer skal kombineres med opkvalificering af lærergruppen inden for f.eks. klasserumsledelse. Det samlede område medtænkes i forbindelse med pædagogiske dage, efteruddannelse og pilotprojekter. IT-udvalget udarbejder sammen med uddannelseslederne en ny progressionsplan for elevernes IT-kompetencer. Der fokuseres primært på kompetencer inden for kollaborative læreprocesser (kommunikation, vidensdeling og samarbejde), produktion og formidling, et bredere tekstbegreb samt informationssøgning og -indsamling. De overordnede krav til elevernes digitale dannelse indgår i arbejdet. En del af dette udmøntes i en ny linje i Skrivemetroerne. Muligheden for digitale eksaminer med netadgang skal følges op af en aktiv forberedende indsats i fagene, der sikrer, at eleverne er forberedt på de nye muligheder, digitale eksamener åbner op for. 16

17 Der kan udvikles elektroniske fagsites, hvor dele af undervisningen multimedieres og gøres tilgængeligt for eleverne uden for skoletiden. Dermed kan underviserne i et vist omfang styrke egen metodefrihed og samtidig give eleverne mulighed for flere og nye læringsformer. Denne multimediering kan også give mulighed for, at skolen på længere sigt har mulighed for at kvalificere undervisningen for elevgrupper, der deltager i eksempelvis længerevarende studieophold. Målopfyldelse Elevtrivselsundersøgelsen (gennemføres hvert år) sikrer løbende dokumentation af elevernes vurderinger af målopfyldelsen i forhold til dele af de nævnte målsætninger. FG indgår her i en benchmarking med en række andre gymnasiale uddannelser. Målet er at ligge i top 15 på de undersøgte områder. FG skal løbende sikre supplerende evaluering af målopfyldelsen på såvel elevsom lærerniveau. Der skal ved udgangen af skoleåret være en klar og tydelig profil på FG, hvad angår pædagogisk IT i undervisningen. Denne profil skal gennemsyre undervisningen og tydeliggøre den fortsatte kompetencetænkning, som præger FG. Tidsplan Alle lærere skal ved udgangen af skoleåret være fortrolig med at bruge skolens primære platforme, Lectio og Google Docs. Små og store IT-projekter skal tydeliggøres og kommunikeres ud til hele lærergruppen på et dertil oprettet Google-site. Sitet oprettes 2013 og skal være et dynamisk lærerproduceret site. Ved udgangen af skoleåret skal IT-linjen i metroerne have første stop klar. Lærernes IT-kompetencer og IT-brug skal afdækkes i en spørgeskemaundersøgelse, september 2013, hvor resultaterne skal danne baggrund for deltagelse i IT-kurser i skoleårene & Fra skoleåret skal alle lærere hvert år deltage i efteruddannelse/ vidensdeling inden for pædagogisk IT. 17

18 Strategiske områder FG OG DET INTERKULTURELLE Arbejdet med det interkulturelle står centralt, når målet er at udvikle livsduelige og engagerede unge i en foranderlig verden - lokalt såvel som globalt. I arbejdet med det interkulturelle udvikles elevernes evne til at overskride egne vaner og horisonter, samtidig med at de bliver bedre til ansvarsbevidst og med solid dømmekraft at forholde sig til deres eget liv, deres medmennesker og verden. Mål Elever skal udvikle og styrke deres interkulturelle kompetencer, så de kan agere i en global verden. Interkulturelle kompetencer omfatter bl.a. faglige krav til både sprog og kulturforståelse. Elever skal gennem et øget udsyn opnå bevidsthed om egen kulturel baggrund og om danskhedsbegrebet i fortid og nutid som bidrag til såvel deres almendannelse som deres identitetsdannelse. Alle elever skal i løbet af deres studietid opleve kulturmøder, såvel lokalt som globalt. Arbejdet med interkulturelle kompetencer skal være bredt forankret fagligt og tværfagligt. Handlingsplaner Der nedsættes arbejdsgrupper for henholdsvis stx og hf, der har til formål at udvikle ideer, processer og evaluering af interkulturelle møder uden for FG. Kulturmøderne kan være i form af elevudveksling (partnerskoler), virksomhedsbesøg, skolebesøg, møde med kulturelle og sociale organisationer, sprogskoleophold mv. Der etableres en vidensbank over ideer, kontakter etc. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at udvikle og styrke interkulturelle tiltag på FG. Arbejdsgruppen skal bl.a. bidrage til at udvikle arbejdet med sprog og kulturforståelse gennem f.eks. sproguge, sprogcertificeringer, nye AT-forløb, studiekredse, summer-camps, scholarships og udvekslingselever. Der etableres en vidensbank over ideer, kontakter etc. Der skal klarlægges en terminologi og udarbejdes et praktisk anvendeligt analyseapparat, som kan bruges i både udviklingen og evalueringen af interkulturelle tiltag og interkulturelle kompetencer. 18

19 Alle arbejdsgrupper medtænker lærernes vidensdeling og kompetenceudvikling på området herunder mulighed for job swop, eksterne kontakter der skal plejes, interne/eksterne kurser/seminarer bl.a. om praksisanalyse. Kompetenceudviklingen bliver en del af FG s samlede efter- og videreuddannelsespolitik (se: FG en god arbejdsplads ). Målopfyldelse Der skal sikres en løbende dokumentation af elevernes vurderinger af målopfyldelsen i forhold til de nævnte målsætninger. Herunder skal alle elever i løbet af deres studietid have evalueret deres interkulturelle kompetencer. Tidsplan De tre arbejdsgrupper har udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner senest ved udgangen af Det forventes, at der er aktiviteter, der tidligst kan iværksættes i skoleåret og Der er klarlagt en terminologi og udarbejdet et praktisk anvendeligt analyseapparat til udvikling og evaluering af interkulturelle tiltag og interkulturelle kompetencer ved udgangen af skoleåret Etablering af vidensbanker over ideer, kontakter mv. sker inden udgangen af Indholdet i vidensbankerne suppleres løbende. 19

20 FG OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 20 Fredericia Gymnasium optager i dag en stor andel af unge i Fredericia Kommune. Det forventes, at knap 50 % af samtlige unge i kommunen i de kommende år dimitterer med en ungdomsuddannelse fra FG. For Fredericia Gymnasium er det af stor vigtighed, at de unge kommer videre i uddannelsessystemet, og det er afgørende, at de unge gøres opmærksomme på hele paletten af videregående uddannelser. Studievalg har i dag hovedansvaret herfor, men FG ønsker at yde en mere aktiv indsats. Mål Alle elever på Fredericia Gymnasium skal i løbet af deres studieforløb have kvalificeret deres valg for tiden efter eksamen og have konkretiseret deres muligheder for at tage en videregående uddannelse. Alle elever på Fredericia Gymnasium skal gennem mødet med arbejdsformer og problemstillinger fra videregående uddannelser opnå en nuanceret tilgang til videnskabelighed, dannelse og faglighed. Alle samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner skal udover et fagligt udbytte også bidrage med et motiverende perspektiv på videreuddannelse og/eller erhverv. FG ønsker at udfordre og inspirere særligt talentfulde elever på det højest mulige faglige niveau. De videregående uddannelser indgår centralt i dette arbejde. Handlingsplaner Der nedsættes en arbejdsgruppe, der får ansvaret for udviklingsprojekt Nuanceret Faglighed. Projektet indebærer, at der skal initieres pædagogiske udviklingsprojekter i en række fag med henblik på at skabe en nuanceret faglighedsforståelse, som trækker på faglige metoder og problematikker fra forskelligartede videregående uddannelser. Dette arbejde kan bl.a. indbefatte, at faggrupperne opsøger viden om og erfaring med, hvordan fagene arbejder og bruges på forskelligartede uddannelse og undersøger mulighederne for at inddrage Nuanceret faglighed i forhold til læreplaner og eksamensformer. Det omfatter også partnerskaber med videregående uddannelser, fakulteter eller institutter. Der etableres en interaktiv database med oplysninger om samarbejdsaftaler, -erfaringer og -muligheder. I arbejdsgruppen vælges en koordinator, der vedligeholder, opdaterer og indhenter oplysninger til databasen, samt sikrer, at den kommer til at indgå som et aktiv for de relevante faggrupper. Alle faggrupper har mulighed for at inddrage databasen i udviklingen af fagets arbejde med de videregående uddannelsers metoder og problematikker, herunder en del af den faglige efteruddannelse

21 Talentudvalget på FG arbejder i dag med Akademiet for unge talenter, Unge Forskere, Forskerspirer, science-talenter, Georg Mohr etc. Arbejdet er i høj grad knyttet til de videregående uddannelser. Talentudvalget opretholdes, men der sættes lokalt mere fokus på systematisk opdagelse af talenter og talentpleje. Projektet Uddannelse med perspektiv, der i og er udviklet i et samarbejde med videregående uddannelser og implementeret i 4 2.g klasser på FG, søges fremover videreført i en række 2.g klasser. I projektet har elever gennem en praksisorienteret undervisning stiftet bekendtskab med videregående uddannelser og erhvervsmuligheder. Projektet har tillige profileret de involverede studieretninger. Ledelse og studievejledning søger at styrke samarbejdet med Studievalg med henblik på en stadig mere nærværende vejledning og mere effektiv udnyttelse af Studievalg. I et langsigtet perspektiv bør ledelsen være opmærksomme på eller søge at initiere regionale/nationale udviklingsprojekter, hvor fokus er på et styrket samarbejde mellem Studievalg, studievejledningen og den daglige undervisning. Formålet er at udvikle rammer for et udvidet samarbejde, der kan styrke elevernes bevidsthed om og lyst til videreuddannelse efter gymnasiet. Der sættes lokalt fokus på, hvad der bliver af vore studenter og hf er. De eksisterende undersøgelser gøres til genstand for nærmere analyser og drøftelser på FG. Målopfyldelse 60 % af studenterne fra FG skal to år efter eksamen være optaget på en videregående uddannelse. Efter 3 år skal det være 90 %. 6 fag på Fredericia Gymnasium deltager i udviklingsprojektet Nuanceret Faglighed. Hovedparten af studieretningsklasserne i 2.g deltager i implementeringen af projektet uddannelse med perspektiv. FG har hvert år mindst 15 elever med i de store talentforløb. Tidsplan 2013 og 2014 Talentudvalget er nedsat. De øvrige udvalg Nuanceret Faglighed, Innovations-udvalget og Uddannelse med perspektiv nedsættes. Aktivitetsniveauet afstemmes i forhold til øvrige aktiviteter på de enkelte klassetrin. 21

22 FG OG LOKALSAMFUNDET Fredericia Gymnasium lægger som kommunens eneste almene gymnasium vægt på at være byens gymnasium. Som byens gymnasium ønsker FG at byde sig til som en central samarbejdspartner i forhold til virksomheder, kommunen, institutioner, foreninger, folkeskoler mv. Vore nuværende samarbejdspartnere værdsætter samarbejdet og ser muligheder i at udvikle det. Fredericia Gymnasiums elever har et stort udbytte heraf. Mål FG ønsker at udvide samarbejdet med lokale aktører (virksomheder, institutioner, kommunen, foreninger ) med det mål, at eleverne bliver bedre til at forholde sig reflekterende til deres omverden ved at koble teoretisk viden og oplevelse/analyse af virkelighedsnære forhold. FG vil arbejde for en bedre sammenhæng/overgang mellem de afleverende skoler og gymnasiet. Samarbejder med lokale aktører skal have karakter af reelle samarbejder. FG skal arbejde systematisk med at synliggøre sig som byens gymnasium i lokalsamfundet. Alle elever skal arbejde med innovative projekter, der involverer eksterne samarbejdspartnere. Innovation skal på FG forstås i forlængelse af den videnskabelige faglighed og det almene dannelsesperspektiv, som på forskellig vis kendetegner FG s uddannelser. Handlingsplaner Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har hovedansvaret for samarbejdsrelationerne mellem FG og lokale samarbejdspartnere (ikke skoler). Gruppen skal både inspirere og koordinere arbejdet. Der skal bl.a. arbejdes for: At der oprettes et idékatalog, som kan hjælpe studieretningsteams og HFteams med at implementere det lokale samarbejde. At alle stx-klasser inddrager en lokal samarbejdsaktør i f.eks. et AT-forløb. Omfang og indhold organiseres af teamet. At alle HF-klasser inddrager en lokal samarbejdspartner i løbet af uddannelsen. 22

23 Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har ansvaret for et styrket samarbejde med Fredericia Kommunes overbygningsskoler. Gruppen skal både inspirere og koordinere arbejdet. Der skal bl.a. arbejdes for at: Udvikle Det rullende gymnasium, der skal besøge udvalgte skoler. Her indgår vore elever i rollen som formidlere. Initiere/udbygge samarbejdsrelationer mellem faglærere fra de 2 uddannelsessystemer. Udvikle Åbent gymnasium, der skal være for særligt interesserede folkeskoleelever. Ovennævnte arbejdsgrupper skal i samarbejde med FG s kommunikationsansvarlige (web-master, sociale medier mv.) sikre synliggørelse internt såvel som eksternt. PU nedsætter et innovationsudvalg. Udvalget formulerer definitioner af begrebet innovation, der er operationelle for de to uddannelser, og stiller forslag til, hvordan der kan arbejdes systematisk med innovation på uddannelserne. Målopfyldelse Arbejdsgrupperne udarbejder sammen med uddannelseslederne en årlig status over de opnåede resultater. Tidsplan Der gennemføres i mindre pilotprojekter Antallet af lokale samarbejdsrelationer forventes øget med udgangen af skoleåret Samarbejdet mellem FG og overbygningsskolerne forventes tidligst indledt i skoleåret , når Fredericia Kommunes nye skolestruktur er helt på plads. Det rullende gymnasium og Åbent gymnasium forventes at være en realitet i

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere