Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)"

Transkript

1 Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser" (nr. 351 af 19. maj 2005) Specifikke regler om eksamen gælder 3. årgang. Regler, der gælder nuværende 1. og 2. årgang er skrevet med kursiv. Ro! I eksamensperioden skal alle tage hensyn til elever, eksaminatorer og censorer ved at færdes stille og roligt på gange og i lokaler. Karakterer På eksamensbeviset er alle karakterer vægtet. Efter gammel ordning (nuværende 3. g elever) De obligatoriske fag på C-niveau indgår med vægten 1. Valgfag på C-niveau med 75 eller færre timer indgår med vægtningen 0,5. Fag på B-niveau indgår med vægtningen 1,0, men hvis man går videre med faget på A-niveau, indgår karakteren på B-niveau med vægtning 0,5 i det endelige eksamensresultat. Fag på A-niveau indgår med vægtningen 1,5. Har man afsluttet faget på B-niveau kommer de 0,5 fra B-niveauet og 1,0 fra A-niveauet. Karakteren i teknikfag for den tværfaglige præstation indgår med vægtningen 1,0. For nuværende 1. og 2. g elever er vægtningen således: Fag på A-niveau tildeles vægten 2 Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 Fag på C-niveau tildeles vægten 1 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2 Studieområdet tildeles vægten 2 Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Kriterier for bestået eksamen Eksamen er bestået, når den vægtede sum af årskaraktererne og den vægtede sum af eksamenskaraktererne, hver for sig har et gennemsnit på mindst 6,0 (13-skala). Karaktererne indgår, som tidligere nævnt, med forskellig vægtning. Eksamensresultatet er middeltallet af de to gennemsnit. Gennemsnit og middeltal anføres afrundet til nærmeste tal med en decimal. På kan eleven få hjælp til at beregne sit vægtede gennemsnit. Indstilling til eksamen 1

2 Indstilling til eksamen sker ved afslutningen af 3. år. Skolen træffer afgørelse om indstilling til eksamen på baggrund af drøftelser med de lærere, der har undervist eleven i 3.g. Indstilling til eksamen forudsætter, at man har deltaget i undervisningen, har afleveret alle skriftlige arbejder og fået dem godkendt af lærerne. Desuden kræves det, at man har afleveret eventuelle produkter og projektrapporter, som skal indgå bedømmelsen til eksamen. En elev, hvis vægtede gennemsnit af årskarakteren ikke er mindst 6,0 uden afrunding, kan ikke indstilles til eksamen. Skolens afgørelse om indstilling til eksamen sker efter, at årskaraktererne er afgivet, men før de bliver offentliggjort til eleverne. Kan eleven ikke indstilles til eksamen efter ovenstående retningslinjer, træffer skolen efter samtale med eleven beslutning om, hvad der skal ske. Skriftlige prøver Regler ved skriftlige prøver 1. Opstilling og klargøring af evt. egen PC skal være afsluttet senest 20 min. før eksamensstart. Eleven skal sidde på sin plads senest 10 min. før prøvestart. 2. Mobiltelefoner slukkes og afleveres til eksamensvagten. Med undtagelse af de prøver, hvor adgang til Internettet er tilladt, er enhver form for brug af Internettet forbudt. Ved disse prøver vil der være slukket for den trådløse internetadgang. Det ikke er lovligt at kommunikere med andre elever under prøven. 3. Det er ikke tilladt i prøvetiden at se video. Eleven må godt høre musik på medbragt mp3 afspiller, hvis det gøres uden at genere de andre elever. Hvis eksamensvagterne forlanger, at der slukkes for musikken, skal dette efterkommes. 4. Elever medbringer ikke selv USB nøgler til udskrivning. Når opgaven skal udskrives udleveres en USB nøgle til eksamensvagten, der sørger for, at elevens opgave udskrives. Eleven skal sikre sig at opgaven er skrevet ud på papir ved prøvens afslutning. 5. Det er elevens ansvar, at medbragt PC udstyr fungerer. Eleven skal selv sørge for at der gemmes regelmæssigt. 6. Hvis elevens medbragte PC ikke virker, vil skolen i videst mulig omfang forsøge at finde en erstatnings PC, er det ikke muligt skal eleven forsætte eksamen med papir og blyant. 7. Skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler (lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger mm.) skal eleven selv sørge for at medbringe. 8. Hvis eleven skal på toilettet eller lign., så henvender eleven sig til eksamensvagten (ved håndsoprækning), og afventer, at vagten kontakter eleven. Eleverne må kun forlade eksamenslokalet en ad gangen og kun efter vagtens tilladelse. Elever må kun gå på toilettet. Elever må ikke gå udenfor for at ryge, gå ned i kantinen eller andet. 2

3 9. Opgaverne skal i sidehovedet være forsynet med elevens fulde navn, cpr.-nummer, klasse samt fagets navn. Opgavebesvarelsen skal, på hver side, være underskrevet og påført elevens cpr.-nummer. 10. Afleverer eleven en håndskrevet opgavebesvarelse, skal der gøres opmærksom på følgende: Skolen udleverer papir. Eleven behøver ikke først at skrive kladde, da kladden ikke afleveres. Ønsker eleven alligevel at kladden eller dele heraf bedømmes, skal eleven sikre sig, at de ovennævnte oplysninger er anført på arket/arkene. Desuden skal det fremgå tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Besvarelsen skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. 11. Hvis eleven er færdig før tid, skal opgavebesvarelsen og opgaven afleveres. Eleven skal pakke sammen og forlade lokalet uden unødvendig støj. 12. Eleven må ikke forlade sig plads de første 15 min. efter prøvens start og de sidste 30 min., inden prøvens afslutning. 13. Forlades lokalet uden tilladelse, betragtes eksamen som afbrudt. 14. Enhver form for forsøg på uretmæssigt at skaffe sig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave medfører bortvisning fra eksamen. 15. En elev, der ikke efterlever eksamensvagternes henvisninger, bortvises fra prøven. Anvendelse af IT ved skriftlig eksamen Ved prøven anvendes enten skolens udstyr eller elevens eget udstyr. Elever, der selv medbringer edb-udstyr, må normalt medbringe følgende: PC med diskettedrev eller USB drev. Når eleven anvender eget udstyr, skal eleven sørge for, at PC en er fuldt opladet ved eksamensstart. Der vil være mulighed for opladning i eksamenslokalet. Eleven medbringer eget udstyr på eget ansvar. Det er ligeledes elevens ansvar, at det medbragte programmel overholder gældende regler om ophavsret mm. Lagring af filer skal foregå i et format, således at udskrivning kan foretages fra en af skolens maskiner, der er forsynet med skolens standard programmel. Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, og det ser ud til, at problemet vil tage mere end 30 min. at løse, så færdiggør eleven opgavebesvarelsen manuelt, uanset om der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel. 3

4 Mundtlige prøver Mødetid Eleven skal mødes senest 30 min., før forberedelsestiden begynder. En elev, der ikke møder rettidigt, har ikke krav på at komme til prøve, men kan, hvis skolens ledelse finder forsinkelsen rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt. Der er rygeforbud på skolen, og der må derfor ikke ryges i forberedelseslokalet. Mp3-afspiller, mobiltelefon og lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under forberedelse eller prøve. Lokalet må ikke forlades i forberedelsestiden. Kun de materialer, der er tilladt i henhold til oversigten over hjælpemidler, må medbringes i forberedelseslokalet. Eleven har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte prøve eller er fastsat af skolen. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal støjende adfærd undgås, hertil kommer anden adfærd der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Eksamination Prøven tager enten udgangspunkt i et spørgsmål udvalgt ved lodtrækning eller i en rapport eller et projektarbejde. Der skal som minimum være 4 spørgsmål at vælge imellem. Både eksaminator og censor skal være til stede, når eleven trækker spørgsmålet. Eksaminator skal sikre sig, at eleven har forstået spørgsmålet. Prøven gennemføres som dialog mellem elev og eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen og kan give censor lov til at stille enkelte spørgsmål. Det er censor, der bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Under voteringen skal eleven og evt. tilhørende forlade eksaminationslokalet. Der gives 1 karakter. I teknikfaget gives 2 karakterer. Sygemelding Sygemelding skal ske telefonisk til administrationen senest kl om morgenen på eksamensdagen. Lægeerklæring skal afleveres i administrationen senest 3 hverdage efter eksamen i det pågældende fag. Lægeerklæringen skal indeholde lægens ydernummer og stempel for at være gyldig. Hvis eleven ønsker at tilmelde sig sygeeksamen, kan dette skrives øverst på lægeerklæringens forside. 4

5 Overtrædelse af eksamensreglementet Møder eleven ikke frem, eller må prøven forlades på grund af sygdom, skal skolen have besked omgående - og der kræves i begge tilfælde lægeerklæring. En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet og har ikke krav på at deltage i prøven. En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage. Hvis eleven uforskyldt forhindres i at møde til eksamen, kan skolens ledelse vurdere, at dette sidestilles med sygdom. En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og uden ledsagelse af en eksamensvagt, har afbrudt eksamen. Eksamen kan ikke genoptages i denne eksamenstermin. Forsøg på at snyde, herunder hjælpe andre eksaminander eller benytte ikke tilladte hjælpemidler vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder støjende og generende adfærd under eksamen, og hvis eleven ikke retter sig efter eksamensvagtens anvisninger. Opdages det senere, at en besvarelse af en prøve ikke er udarbejdet af eksaminanden, at væsentlige dele er afskrift eller kopi, at eksaminanden har skaffet sig hjælp til en opgave eller har benyttet ikke tilladte hjælpemidler, bortvises eksaminanden ligeledes, og en evt. afgivet karakter bortfalder. Bortvisningen gælder resten af eksamensperioden, det vil sige, at eleven ikke kan gå til flere prøver, og eleven bliver ikke student det pågældende år. En eksaminand, der er bortvist fra en prøve, kan kun gå op til ny eksamen, hvis skolens ledelse tillader dette, men tidligst ved førstkommende eksamenstermin. Klager En elev eller en forældremyndigheds indehaver (hvis eleven er under 18 år) kan klage over forhold i forbindelse med eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal være indgivet senest 2 uger efter at eleven har modtaget karakteren. Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, og disses forhold til uddannelsens mål og krav Eksamensforløbet Bedømmelsen Skolens leder afgør, om en klagesag skal afvises eller fremmes. En afvisning skal være skriftlig og begrundet. Fremmes en klage, indhentes bedømmernes udtalelser, disse fremsendes til eleven, som herefter har 1 uge til at kommentere udtalelserne. Skolen vil herefter træffe en skriftlig og begrundet afgørelse. Skolens afgørelse kan resultere i: ombedømmelse 5

6 tilbud om omprøve afvisning af klagen En klage kan ikke resultere i en lavere karakter. Eventuel klage over skolens afgørelse skal indgives til skolen senest 1 uge, efter at afgørelsen er meddelt eleven (regnet fra afsendelse). Skolen videresender klagen til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kan ikke ændre en bedømmelse, men kan evt. pålægge skolen at foretage en ny bedømmelse eller tilbyde eleven en omprøve, hvis der er proceduremæssige fejl i bedømmelsen af eleven. 6

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere