Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater"

Transkript

1 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet for karakterer i dansk og matematik hos 9. klasses elever. Notatet er dokumentation for resultaterne i afsnit 1.2 i Analyserapport 4: Uddannelse og innovation. Formålet med analysen er at måle, om gymnasiegennemsnit hos lærere i grundskolen er en indikator for undervisningens kvalitet. Specifikt undersøges det, om et gennemsnit af de ansatte læreres gymnasiegennemsnit på en skole har effekt på de afgangskarakterer, 9. klasses eleverne opnår i dansk og matematik. Analysen er baseret på registerdata, hvor informationer om elever og skolernes ansatte lærere samkøres. Det er en udfordring at sammensætte et datasæt med alle de ønskede informationer, og det er i praksis ikke muligt at dække alle elever, skoler og lærere (se appendiks 1). Der er derfor tale om et udsnit på omkring elever, der alle har afsluttet 9. klasse i årene Eleverne fordeler sig på mellem 510 og 624 skoler afhængigt af, hvilket afgangsår der er tale om. Da vi ikke kan identificere alle ansatte lærere på skolerne, vil der være tilfælde, hvor en skole får tilknyttet meget få lærere. For at undgå disse tilfælde er der kun benyttet skoler, hvor der kan identificeres mindst 20 af de ansatte lærere. Da også andre forhold har betydning for elevernes resultater, korrigeres der for en række andre variable, herunder blandt andet skolernes beliggenhed og forældrenes socioøkonomiske forhold. I datasættet angiver i identifikationen af den enkelte elev. Den samme skole observeres i flere afgangsår med løbende udskiftninger i lærerstaben, så j angiver kombinationen af skolenummer og afgangsår, der er tale om for den pågældende elev:, =1,2,.., =1,, Udgangspunktet er en lineær regression med alle eleverne:, = + +, Hvor skolegennemsnit er et gennemsnit af gymnasiegennemsnittene hos de lærere, der identificeres i afgangsåret på elevens skole, og X er et sæt af kontrolvariable. 1

2 I en regression uden kontrolvariable vil der udelukkende identificeres sammenhængen mellem skolegennemsnittene og elevernes karakterer. Der er dog en række forhold, som man kan forestille sig har sammenhæng med elevernes afgangskarakterer og muligvis også lærernes gymnasiegennemsnit, hvilket kan give forkerte estimater. Forældrenes indkomst og deres højest fuldførte uddannelse forventes at have positiv effekt for elevens resultater, lige som der i andre sammenhænge er set bedre resultater hos piger end drenge. Alle tre forhold viser sig at have effekt i den forventede retning, når der korrigeres, jf. appendiks 2. Skolens beliggenhedskommune kan også have betydning, da der kan være socioøkonomiske forskelle mellem kommunernes borgere, der ikke opfanges af indkomst og uddannelsesniveau. Yderligere kan der også være kommunale forskelle på administration og drift af kommuneskolerne, som påvirker elevernes resultater. 1 Da lærerne ikke er lige gamle, korrigeres der også for et gennemsnit af skolens læreres afgangsår fra gymnasiet, da den stigende andel af en ungdomsårgang på gymnasierne muligvis har betydning for, hvordan en given dygtighed placeres relativt i karaktergivningen. Desuden korrigeres der for elevens afgangsår. Ved disse korrektioner får man et mere retvisende billede af, hvad sammenhængen mellem netop gymnasiegennemsnit og elevernes resultater er. 2 Man kan dog stadig ikke være sikker på, at det er ensbetydende med en kausal effekt fra lærere til elever. Fx kan man forestille sig, at skoler med dygtige elever tiltrækker lærere med høje gymnasiegennemsnit, og der altså ikke udelukkende er tale om undervisning af bedre kvalitet. Brugen af kontrolvariablene sandsynliggør dog, at der er tale om en kausal effekt fra lærere til elever og ikke omvendt, da det er svært at forestille sig, hvordan lærere kan observere dygtighed hos elever, som ikke kan relateres til beliggenhed af skoler eller forældres socioøkonomiske status, og vælge ansættelsessted efter dette. En mangel ved analysen er, at man burde betragte de lærere, elever har haft gennem hele deres skolegang, og ikke kun det sidste år. Det er dog ikke praktisk muligt, så der måles kun på effekten af lærerne i elevernes sidste år på skolerne. Som en konsekvens af dette må man forvente, at effekten måles mindre præcist. Desuden er en særlig udfordring i analysen at måle karaktererne, da karaktergivningen ikke er stabil over tid, og der skiftes til 7-trinsskalaen. Alle elevernes karakterer er givet på 7-trinsskalaen med få års mellemrum, mens lærernes gymnasiekarakter er givet over en lang årrække på 13-skalaen. For at sikre ensartethed standardiseres både elevers og læreres karakterer inden for afgangsåret: = Hvor er årgangens gennemsnit, og er karakterernes standardafvigelse 3. For eleverne standardiseres karaktererne inden for hvert år blandt de elever, der indgår i stikprøven. For lærerne standardiseres gymnasiegennemsnittene indenfor alle, der er dimitteret samme år, og altså ikke kun for de studenter der siden er blevet ansatte som lærere. Herved vil det være muligt at konstruere et meningsfyldt gennemsnit af to læreres gymnasiegennemsnit, der har afsluttet gymnasiet med mange års mellemrum gennem deres relative placering til resten af deres respektive årgange. Da vi ud fra lærernes standardiserede gymnasiegennemsnit udregner gennemsnit for hver skole, standardiseres skolegennemsnittene igen, da dette forbedrer fortolkningsmulighederne i den efterfølgende regression. 1 Se Produktivitetskommissionens baggrundsrapport Notat om kommunal benchmarking: Service og produktivitet i 94 kommuner på kommissionens hjemmeside, for mere om forskelle mellem kommunernes produktivitet på blandt andet folkeskoleområdet. 2 Der kan dog stadig være uobserverbare forhold, som har betydning. Fx kan man forestille sig, at skoler med god ledelse både opnår bedre resultater på grund af ledelsen i sig selv og tiltrækker de dygtigste lærere. 3 De standardiserede karakterer bliver tilnærmelsesvis standard normalfordelte. 2

3 Regressionen rapporteres i appendiks 2. Der findes en signifikant effekt af skolegennemsnittene på 0,024, hvilket kan fortolkes som, at én standardafvigelse højere skolegennemsnit resulterer i 0,024 standardafvigelser højere afgangsgennemsnit til den enkelte elev. Det virker umiddelbart som en lille effekt, men da en standardafvigelse er relativt lille i skolegennemsnittene og relativt stor i elevernes afgangsgennemsnit er der tale om en ikke ubetydelig effekt. Dertil bør der også tages højde for intern effekt på skolerne. Resultatets betydning illustreres i et regneeksempel i det følgende afsnit. Et regneeksempel: Da fortolkningerne af regressionen er bundet op på standardafvigelser, er det nemmere at forstå størrelsesordenen med et regneeksempel. Regressionen antyder, at vi i årene ser en effekt på 0,024 standardafvigelser fra lærernes gymnasiegennemsnit til elevernes afgangskarakterer. Vi vil derfor se nærmere på, hvor meget en tænkt stigning i de fremtidige læreres gennemsnit vil betyde for elevkaraktererne, såfremt effekten også gælder i fremtiden. I 2011 kan der identificeres personer, der læser til folkeskolelærer. Ud af de studerende har 13 pct. færdiggjort gymnasiet i , og disse har på 7- trinsskalaen i gennemsnit et gymnasiegennemsnit på 6,0 med en standardafvigelse på 1,83 karakterer. Til sammenligning var landsgennemsnittet i ,7 for alle gymnasiale. Hvis dette gennemsnit blev hævet med én karakter til 7,0, vil det svare til en stigning på 0,55 standardafvigelser. Herfra er det vigtigt at skelne mellem lærergennemsnit og skolegennemsnit. Spredningen i skolegennemsnittene er væsentligt mindre end spredningen i de individuelle lærergennemsnit, hvilket afspejler, at lærere med de samme gymnasiegennemsnit ikke samles på de samme skoler. Mere præcist udgør spredningen i skolegennemsnittene kun omkring 22 pct. af gennemsnitsspredningen lærerne imellem. Hvis man opfatter gymnasiegennemsnittene som et kvalitetsmål, kan forskellen sammenlignes med resultaterne hos Chetty et al (2013) 5, som også finder, at hovedparten af kvalitetsforskellen ligger inden for lærerstaben på den enkelte skole og i mindre grad på tværs af skoler. En afgørende antagelse i den videre udregning vil derfor være, at effekten fra højere skolegennemsnit på alle skolens elever også gælder for de individuelle lærergennemsnit på klasseniveau. Dette er i overensstemmelse med resultaterne fra det nævnte studie og betyder med andre ord, at effekten fra skolegennemsnittene stammer fra de enkelte læreres individuelle bidrag, og ikke eksempelvis fra én højt kvalificeret lærer som trækker både skolegennemsnit og kvalitet op for alle elever (også dem personen ikke selv underviser). Med denne antagelse kan vi gå videre til at udregne, at en stigning på 0,55 standardafvigelse i de individuelle snit får skolesnittene til at stige med 0,55 =2,50 standardafvigelser. Hvilket jf. regressionen vil betyde en stigning i de gennemsnitlige elevkarakterer på 2,50 0,024=0,06 standardafvigelser. Ud af eleverne der benyttes i analysen, har omkring afsluttet 9. klasse i De har et gennemsnit på 6,55 med en standardafvigelse på 2,60 karakterer, altså vil deres gennemsnit blive hævet med 0,06 2,60=0,16 karakter på 7-trinsskalaen. 6, 4 Da karakterer ikke er stabile, bør der tages udgangspunkt i én årgang af studenter, om end forskellen er meget lille til årene umiddelbart før og efter. 5 Chetty, R., Friedman, J. N., & Rockoff, J. E. (2013). Measuring the impacts of teachers I: Evaluating bias in teacher value-added estimates. National Bureau of Economic Research. 6 Det bemærkes, at der i regressionen og det følgende regneeksempel er antaget lineær effekt af skolegennemsnit og lærernes individuelle gennemsnit. Dette er muligvis en antagelse, der påvirker størrelsen af effekten i ukendt retning. Fx er det ikke sikkert, at der vil være den samme størrelse effekt af at hæve en et gennemsnit fra 4 til 5, som at hæve et gennemsnit fra 8 til 9. Den lineære antagelser betyder, at vi udregner en gennemsnitlig effekt ud fra spredningen i skolegennemsnittene. 3

4 Appendiks 1 Registerdata Her beskrives de forskellige sammensætninger af registre fra Danmarks Statistik, der benyttes i analysen. I institutionsregistret kan alle grundskoler i 2011 identificeres. Via skolernes adresser kan de genfindes i IDA-databasen. Her har institutionerne et løbenummer, som er konsistent over tid, og kan bruges til at identificere ansatte bagud i tid. For at sikre, at der er tale om lærere, bruges der kun personer, som er tilknyttet med skolerne som arbejdssted og enten er registreret med jobfunktion som underviser i grundskolen i lønstatistikken, eller er registreret som uddannet folkeskolelærer i uddannelsesstatistikken. Lærere der er registreret med flere grundskoler som ansættelsessted i samme år udelades fra stikprøven. I uddannelsesstatistikken kan der desuden findes karaktergennemsnit fra gymnasiet for lærerne. Der er dog kun gymnasiegennemsnit for studenter fra 1978 og frem. I grundskolekarakterregistret kan alle afgangskarakterer forbindes til grundskolerne via institutionsnummeret. Hvis en elev ikke har registreret en prøvekarakter i et af fagene, bruges i stedet standpunktskarakteren. Dette gælder kun for under 2 pct. af eleverne. I befolkningsregisteret identificeres elevernes forældre og deres erhvervsindkomst og uddannelsesniveau findes i henholdsvis personindkomststatistikken og uddannelsesstatistikken. Metoden, der bruges til at identificere de ansatte lærere på skolerne, er ikke komplet, og tillagt de manglende gymnasiegennemsnit er der en del skoler, hvor der identificeres få eller ingen lærere. Derfor kræver vi i analysen, at der kan identificeres mindst 20 lærere på skolen, hvilket har nedbragt antallet af skoler betydeligt. Det må forventes, at der med dette kriterie vil være tendens til, at store skoler udvælges. Typisk har skolerne i stikprøven 30 eller flere elever på 9. klassetrin, og den gennemsnitlige elev i stikprøven får identificeret 33 ansatte lærere på sin skole. 4

5 Appendiks 2 Resultater fra regression Her rapporteres resultaterne fra regressionen. For forældrenes højeste fuldførte uddannelse er grundskole referencekategorien og derfor udeladt i regressionen. Ligeledes er 2008 referencekategori for afgangsår. Pige angiver effekten af, at eleven er en pige. De 97 dummyvariable for skolernes beliggenhedskommune og konstantleddet er udeladt i tabellen. Variable med stjerner er statistisk signifikante. APPENDIKSTABEL 1: RESULTATER FRA REGRESSION MED ELEVKARAKTER SOM AFHÆNGIG VA- RIABEL VARIABLE KOEFFICENTER (T-VÆRDIER) VARIABLE FOR FORÆLDRES HØJE- STE UDDANNELSE KOEFFICENTER (T-VÆRDIER) Skolegennemsnit 0,0242** (4,62) Almengymnasiale 0,447** (19,82) Gennemsnit af forældrenes indkomst (1000 kr.) 0,000509** (13,92) Erhvervsgymnasiale 0,773** (24,13) Pige 0,227** (37,88) Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 0,423** (36,11) Afgangsår ,00620 (0,47) Korte videregående 0,673** (44,42) Afgangsår ,0191 (-1,56) Mellemlange videregående 0,878** (65,43) Afgangsår ,0241 (-1,93) Bachelor 1,042** (44,84) Gennemsnitligt gymnasieafgangsår for skolens lærere -0,00139 (-0,53) Lange videregående 1,136** (66,82) Forsker 1,369** (59,44) N R 2 0,20 Note: t-værdier i parentes: * p<0.05,* * p<0.01. Standardfejl er clusterede på skoleniveau i et givent år. 5

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet.

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet. November 2011 Forord Gennem de seneste årtier er stadigt flere børn blevet henvist til specialundervisning. Resultatet er, at udgifterne til specialundervisningsområdet er vokset mærkbart. Formålet med

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere